Hotărârea nr. 57/2018

Hotãrârea nr. 57 privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

•»

HOTĂRÂREA NR. 57


privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ''Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1851/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1"

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea titlului proiectului de investiții de la “Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - bloc 10D, str. Sinăii, nr. 1” la “Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - bloc 10D, str Sinăii nr. 1”, în vederea corelării cu obiectivul specific al sursei de finanțare.

Art. 2 Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economica faza DALI actualizată și revizuită pentru obiectivul "Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - lot 1 -Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1" prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 3 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 -Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1", conform Anexei nr. 2.

Art. 4 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - lot 1 -Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1" de 1.268.322,44 lei ( inclusiv TVA).

Art. 5 Aprobă contribuția inițială a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 542.781,44 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 6 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrasemnează:


SECRETAR,

La u ren țiu DI

NTERGROUP

' ENGI NEERING


(fyia wneemuâ/


TUV

AUSTRIA


EN ISO 9001

20100163000596

20104163000597


CERTIF1ED


OHSAS 18001

20116163000598
DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAII NR.1”

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro

Sef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria


Colectiv de elaborare:Arh. Ana Maria Ursache

Arh. Diana Sterian         ț

Ing. Geni Manolachi

Ing. Geani Amaximoaei

Ing. Șerban Diana

Ing. Marius Popescu

Consultant: Georgiana . intilescu

Ec. Guler Mihaela        —

Februarie 2018Cuprins:

A.1 DATE GENERALE................................................................................................

 • 1.      Denumirea obiectivului de investitii/ldentificarea blocului de locuinte/cladire

 • 2.     Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.      Titularul investiției

 • 4.      Beneficiarul investiției

 • 5.     Elaboratorul documentației/ Proiectantul lucrărilor de intervenție

 • 6.     Date tehnice

A.2 DESCRIEREA INVESTITIEI/LUCRARI DE INTERVENȚIE

 • 1.      Situația existenta a obiectivului de investiții

  • 1.2. Valoarea de inventar a construcției

1.3 Actul doveditor al forței majore

 • 2.     Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

 • 2.1. Expertiza tehnica

 • 2.2. Auditul energetic

A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 1.     Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării

lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a - d din OUG 18/2009)

 • 2.     Descrierea, după caz, a lucrărilor de conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție

prevăzute la art. 4 lit. e - f din OUG 18/2009)

 • 3.     Consumuri de utilitati:

 • a) Necesarul de utilitati

 • b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati

A.4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A

INVESTIȚIEI

A.5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1.     Valoarea totală cu detaliere pe structura devizului general

 • 2.     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

A.6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

A.7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

A.8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITEI

 • 1. Număr de locuri de munca create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de munca create în faza de operare

A.9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITEI

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • 3. Durata de realizare (luni)

 • 4. Capacitati (in unitati fizice și valorice)

 • 5. ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ

A. 10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

-

/OM

_£     L-.

A.1 DATE GENERALE


■ *'

 • 1. Denumirea obiectivului de investitii/ldentificarea blocului de locuinte/cladire

vww

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 Dfe

STR.SINAII NR.1”

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

  Tara: Județul:

  Municipiul:


Romania Prahova Ploiești


Lucrările de reabilitare termica propuse in prezenta documentație sunt realizate pentru BLOC 10D STR. SINAII, NR. 1, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova.

 • 3. Titularul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 5. Elaboratorul documentației/ Proiectantul lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 6. Date tehnice

 • - anul construirii

 • - regim de inaltime                                                                S+P+10E,

 • - număr de apartamente

 • - suprafața construita totala - m2                                                            3086,6

 • - aria utila totala bloc - m2

- sistem constructiv anvelopa                pereți exteriori de închidere din panour-i'pr-efăbnqate

autoportante din beton armat, piacatBCAtehcuielT-',. zidărie; acoperiș tip terasa necircuLabjlăpe^îahșeii beton armat                                       '• »|

Adresa imobil

Suprafața construita desfasurata [m2]

Supr construita [m*]

Aria utila rezultata

[m2]

Nr. etaje

Spatii > . comerciale parter

... _,     ,7

Scări / ’ tronsoane

Str. Sinaii, nr. 1

3.086,6

280.6

2778

S+P+10

Subsol tehnic, parter comercial

DA

1

A.2 DESCRIEREA INVESTITIEI/LUCRARI DE INTERVENȚIE

1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii

Clădirea studiata reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectata si executata in perioada anilor 70-80.

Dimensiunile gabaritice ale clădirii sunt:__________ ________

L terasa

I terasa

cota atic

cota soclu

17.85

17.55

31.34

0,75


Inaltimea de nivel este de 2,75 m. Clădirea analizata este de tip punct, 10D - S+P+10. Subsolul este general si este de tip tehnic.

Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de circa 1 cm grosime, zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, dusului etc. au fost aplicate placi de faianța, pe pereții exteriori exista tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatra, pe zona soclului este aplicata o tencuiala de ciment de circa 3 cm grosime, in grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, in dormitoare a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructura sunt realizați din panouri prefabricate de 25 cm grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar si cel din dreptul legaturilor cu pereții interiori si planseele de fațada sunt insuficient protejate termic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

Acoperișul este de tip terasa necirculabila, cu pante interioare. Invelitoarea este realizata din carton bitumat. Accesul pe terasa se realizează printr-o usa a casei liftului , la care se ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.

Termoizolatia fațadei este din blocuri de b.c.a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție termica este la nivelul normelor din anii 70. In prezent clădirea este insuficient protejata termic.

Planseul peste subsol nu este in prezent termoizolat. Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planseului de peste subsol, la planseul si pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție incalzire si a.c.m. din subsol si robineti de golire sunt degradate si fisurați in mare parte.

Tamplariile sunt in marea majoritate cele originale dar exista si tâmplarii din profile PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tamplarie din lemn cu doua foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. Inaltimea parapetilor este de 90 cm. Ușile de acces in scara sunt din tabla metalica ambutisata.

Perimetral clădirii exista, dar nu pe toata lungimea, un trotuar de garda realizat din dale din beton.

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • • alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • • alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • • alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • • agent termic pentru încălzire de la punctul termic;

 • • apa calda menajera de la punctul termic;

 • • telefonie.

Clădirea este prevăzută cu instalații interioare de încălzire, alimentate cu agent termic, apa calda 90/70° C, agent termic produs de punctul termic de zona, aflat in apropierea blocului.

Distribuția agentului termic in clădire se realizează la nivelul subsolului printr-un sistem bitubular. Conductele de distribuție au termoizolatia degradata.

Corpurile statice din încăperile apartamentelor sunt: radiatoare din fonta tip 600/150/2 in camerele de zi si dormitoare

 • -   in bai, încălzirea se face cu serpentine verticale 0 3/4”, si 0 1/2” cu excepția ultimului etaj unde sunt amplasate radiatoare 600/150/2.

Corpurile statice din spatiile comune sunt:

 • -   radiatoare din fonta tip 600/150/2;

Blocul are contoar pentru masurarea consumului de căldură pentru incalzire.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare aferente băilor si bucătăriilor.

Băile si bucătăriile au fost dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare:

 • •  lavoar din porțelan sanitar

 • •  cada de baie din fonta emailata

 • •  closet din porțelan sanitar

 • •  spălător cu picurator

Consumul de apa calda este contorizat la nivel de apartament si la nivel de bloc.

Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat tip aplica cu lămpi incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.

Circuitele de lumina sunt protejate cu siguranțe fuzibile.

Circuitele de iluminat sunt pozate îngropat in tencuiala pereților si in placa.

Instalațiile electrice existente sunt bune si nu necesita intervenții.

INTERVENȚII REALIZATE DE LOCATARI:

 • -  tamplaria ferestrelor a fost inlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

 • -  pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si seqzo^i er^țxj'scyl4rrsi

de prezenta.                                               /               vV

 • -   a fost înlocuit liftul                                                         ' £g.' 't $ j *!

 • -  cateva balcoane au fost închise cu tamplarie din profile PVC cusgeam4ermopan/£ j

TOATE CONSTRUCȚIILE EXECUTATE DE CĂTRE LOCATARI FARA AUT^RIZM^ DE CONSTRUIRE SE VOR DEZAFECTA.                              <

ELEMENTE STRUCTURALE

Imobilul examinat este un bloc de locuințe de colt, amplasat la frângerea frontului la 90. Forma in plan este de “L”. Regimul de înălțime S + P + 10 etaje. Funcțiunile sunt de subsol tehnic, spatii comerciale la parter si apartamente de locuit la etaje. Acoperișul este executat in sistem terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa. Scurgerea apelor se face prin instalația interioara prevăzută inițial. Tamplaria exterioara a fost inițial din lemn, ulterior unii locatari inlocuind-o cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Structura de rezistenta este din b.a. monolit, cu diafragme dispuse pe doua direcții ortogonale, in sistem celular, cu închideri si compartimentări de zidărie. Spatiile comerciale mici nu necesita modificarea structurii la parter.

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10D din strada Sinaii nr. 1, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica. Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

SITUAȚIA MODULUI DE ASIGURARE A CERINȚELOR DE CALITATE CONFORM LEGII nr. 10/1995

CERINȚA A - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA

Conform Expertiza Tehnica.

CERINȚA B - SECURITATEA LA INCENDIU

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • -  Normativ P 118/99

 • -   Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a prevederilor P118/99.

 • -  Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002.

 • -  clădirea constituie compartiment unic de incendiu. Construcția este amplasata respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-99.

 • -  Clădirea se incadreaza astfel:

Categoria C normala de importanta conform HGR nr. 766/1997;

Clasa de importanta a construcției III conform P100/1-2013;

Grad II de rezistenta la foc;

Risc mic de incendiu - incaperile cu risc mijlociu / mare nu depasesc^.^^ sii^toțalul

construcției (risc mijlociu de incendiu pentru bucătării, risc mic pentru rest-dl jncâperilor); Elementele constructive indeplinesc condițiile stabilite in tab. 5.2.5./ P 1 18-99 Caile de evacuare sunt in conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P 118/99-', Ușile de pe holurile comune se deschid in sensul de circulație spre extehor’ Spatiile sunt luminate si ventilate natural.                              ^7


,y

’                                                                                                                                                             '\

încălzirea se face cu corpuri statice de otel cu agent termic provenit de la reteauaf'de termoficare localității.

Proiectul de fata are ca obiectiv strict reabilitarea termica.

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR
 • -  Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire).

 • -   încălzirea si apa calda menajera sunt asigurate de la rețeaua localității sau cu centrale de apartament.

 • -   In cadrul șantierului se vor respecta cerințele conform legislației in vigoare, pentru limitarea producerii de praf, zgomot, precum si normele in vigoare de depozitare temporara, valorificare/eliminare a deșeurilor rezultate. Executantul are obligația de a respecta, pe langa prevederile caietului de sarcini, si indicațiile producatorilor/furnizorilor de materiale folosite, in ceea ce privește protecția mediului.

 • -  Conform HG 856/2002 executantul are obligația sa tina evidenta stricta a cantitatilor si tipurilor de deseuri/materiale rezultate din desfaceri, valorificarea, depozitarea si circuitul acestora.

 • -  Pe perioada șantierului se vor limita pe cat posibil sursele de zgomote si vibrații

CERINȚA D - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Va fi asigurata de suma masurilor constructive si de echipare tehnica conform normativ NP068.

 • -  Rampe - configurare si dimensionare cu respectarea integrala a prescripțiilor din STAS 2965-87;

 • -  Parapete, balustrade - dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02;

 • -   Caile de circulație sunt luminate si ventilate natural.

 • -   Ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire.

 • -  Pardoseli - sunt alese materiale antiderapante pentru exterior.

 • -  Accesele in scările de bloc vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere si iluminate pe timp de noapte.

CERINȚA E - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția fata de zgomotul stradal se asigura prin suplimentarea grosimii pereților exteriori si prin montarea de geamuri termoizolante.

Activitatea desfasurata in clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Economia de energie

Asigurarea izolării termice corespunzătoare realizata prin masurile de reabilitare duce la un consum rațional de energie pentru încălzire. Prin masurile de reabilitare sunt diminuate considerabil pierderile de căldură prin fațada (parte opaca si parte vitrata), terasa, planseu peste subsol, instalații de încălzire si apa calda menajera. In urma reabilitării se asigura un confort termic ridicat al blocului de locuințe, acest lucru reflectandu-se intr-un consum rațional de energie si scăderea costurilor necesare incalzirii pe timp de iarna si, de asemenea, un confort sporit in lunile calde.

Izolarea termica

Se va imbunatati izolarea termica a spatiilor de locuit prin adoptarea masurilor descrise anterior ce vizeaza lucrări la fațada, terasa si subsolul clădirii.

Izolare hidrofuga

Se va reabilita hidroizolarea clădirii pe contur (trotuar de garda, soclu, in parter), hidroizolarea terasei. Se va acorda o atentie deosebita detaliilor de conexiwrt alăturate.

ÎNCADRAREA construcțiilor in clasa de importanta

Caracteristici esențiale de calcul


Denumire


Clasa/Nivel de performanta^

Caracteristica macroseismica a amplasamentului


ag = 0,35 g; Tc = 1,6; Zona seismica de caicul C, ks = 0,20 zona de seismicitate 81, indicele “1”


P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

Clasa de importanta si expunere

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

Categoria de importanta

Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcției

Zona climatica

C 107-2005 Partea a III - a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor

Grad de rezistenta la foc

P 118/1999 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor


corespunzând unei perioade de revenire de 50 ani


III


construcție de importanta normala


II


II

risc mic de incendiu - incaperile cu risc mijlociu / mare nu depasesc 30% din totalul construcției (risc mijlociu de incendiu pentru bucătăriile comune de pe fiecare nivel, risc mic pentru restul incaperilor)


Clasa de performanta energetica

MC 001/3-2006 Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor

Presiunea convenționala a terenului de fundare

Pconv = 300 kPa


NP 112/2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

 • 1.2. Valoarea de inventar a construcției Nu este cazul.

1.3 Actul doveditor al forței majore Nu este cazul.
 • 2. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

Recomandarea expertului/auditorului energetic

In urma analizelor Expertizei Tehnice si al Raportului de Audit Energetic, se fac următoarele Concluzii si Recomandări pentru reabilitarea clădirilor ce fac parte din acest obiectiv: 2.1. Expertiza tehnica

 • a) Elaborator - Expert tehnic atestat

Expert tehnic lonescu C. Anton A1, A2, A3 - MLPAT DCLP 112 domeniul construcții civile

b) Concluziile raportului de expertiza tehnica

Structura de rezistenta a blocului 10D din strada Sinaii nr. 1, cu subsdgjSi^rsr 1.0 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu preamte^semrie.^ftk degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea pdsat^fi inclusaX'ffi; programul de reabilitare termica si lucrările pot începe tara intervenții striâ^u^ale preâlabilă.^ In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de rea^ijit^rd^țermicâ riu$ influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii. vM'.             /

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor' invecinate.                                                                    <

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • 2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator - Auditor energetic atestat

Inginer auditor energetic LAZIN CIPRIAN Certificat de atestare seria UA 01431/20.08.2010-MDRT

b) Concluziile raportului de audit energetic

Pentru reabilitarea termica a clădirii se propun următoarele lucrări:

1. Modernizarea pereților de suprastructura

Zonele din dreptul nervurilor dar si cel din dreptul legaturilor cu pereții interiori si planseele de fațada sunt insuficient protejate termic.

Se propune izolarea termica a fațadelor cu placi de vata minerala, in grosime de 100 mm, avand densitatea 100*150 kg/m3, valoarea coeficientului de permeabilitate termica fiind de maxim 0,042 W/m*K. Poate fi utilizata orice soluție tehnologica agrementata, dar realizarea lucrării se va face pe baza unui proiect tehnic si detalii de execuție care sa adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concreta a clădirii.

Prin proiectul tehnic al lucrării de modernizare trebuie prevăzute cu atentie elementele de detaliu ale rezolvărilor din zonele muchiilor, ale protecției glafurilor exterioare, impotriva acțiunii focului (se recomanda clasa B), ale protecției hidrofuge din zona solbancurilor, rosturi structurale de dilatare etc.

2. Modernizarea pereților de la subsol (pe zona soclului), la exterior

Clădirea este prevăzută cu subsol tehnic general. Pereții de la subsol sunt realizați din beton armat. Planseul peste subsol este realizat din beton armat.

Pentru zona soclului se propune izolarea cu placi de polistiren extrudat, cu grosimea de 10 cm, cu densitatea minima de 30 kg/m3.Se recomanda ca inainte de aplicarea termosistemului sa fie refăcute lucrările de hidroizolatii, din aceste zone.

Poate fi utilizata orice soluție tehnologica agrementata, dar realizarea lucrărilor se va face pe baza unui proiect tehnic si detalii de execuție care sa adapteze soluțiile de detaliu ale sistemului la situația concreta a clădirii.

Pe zona soclului, plăcile din polistiren extrudat se vor proteja cu tencuiala decorativa.

3. Modernizarea planseului peste ultimul etaj

Terasa blocului este de tip necirculabil, cu pante interioare. Termoizolatia este rezolvata cu blocuri de B.C.A. de 12,5 cm grosime. Nivelul de protecție termica este corespunzător normelor in vigoare in perioada construirii blocului. De-a lungul timpului s-au efectuat lucrări de refacere a hidroizolatiei.

Se propune sporirea rezistentei termice a terasei prin indepartarea straturilor exterioare existente pana la termoizolatia existenta, pastrarea acesteia si montarea unui nou strat termoizolant alcătuit dintr-un strat de minim 8 cm spuma poliuretanica avand coeficientul de conductie termica de minim 0,027 [W/mK],

Termoizolatia terasei se va continua si pe pereții interiori ai aticului.

Spuma poliuretanica se va proteja împotriva infiltrațiilor de apa si impotriva acțiunii razelor ultraviolete conform indicațiilor producătorului cuprinse in agrementul tehnic

Se vor utiliza numai materiale agrementate tehnic.                      # R O JX

4. Modernizarea planseului peste subsol

Se propune izolarea planseului peste subsol, la intrados, cu placi de pȘKtir^eip^haat ^e minim 6 cm grosime. Stratul termoizolant se va cobori pe pereții laterali ai supsțrtului pe^fnaftime de 0,50 m pentru a „inchide” punțile termice. Termoizolatia se va protejaVu-’rpasa deaclu armata cu plasa din fibra de sticla                                                     ; '*•

Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.                              :'

5. Modernizarea ferestrelor si a ușilor de balcon

Se propune inlocuirea actualelor ferestre utilizând tamplarie din PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e impreuna cu dotarea tuturor apartamentelor cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de exemplu grile higroreglabile de admisie si evacuare aer). Rezistenta la transfer termic a ferestrelor si ușilor de balcon exterioare va fi de minim 0,77m2K/W.

Ușile exterioare se vor realiza din tamplarie metalica cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive automate de inchidere, cu amortizor.

6. Modernizarea instalației de incalzire si de distribuție a apei calde de consum

Se propune inlocuirea conductelor invechite a instalației de incalzire si de a.c.m., amplasate in subsolul clădirii, inclusiv refacerea termoizolatiilor cu vata minerala cu grosimea de minim 20 mm. Se propune montarea de robineti de echilibrare termohidraulica si de golire, la baza fiecărei coloane de incalzire, montarea de robineti cu cap termostatic si robineti de aerisire la radiatoarele care sunt legate la instalația de incalzire centralizata a blocului de locuințe.

Recomandarea expertului/auditorului energetic:

Pentru reabilitarea termoenergetica a clădirii, se propun adoptarea pachetului de masuri PM1 care consta in următoarele intervenții:

 • •  placarea exterioara a pârtii opace a fațadelor de la suprastructura cu placi de vata minerala de 10 cm grosime;

 • •  termoizolarea planseului peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu placi din polistiren expandat de 6 cm grosime;

 • •  termoizolarea pereților de la subsol, pe zona soclului, cu placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime;

 • •  schimbarea actualei tâmplarii din lemn si geam simplu cu tamplarie PVC, minim 5 camere, cu geam termoizolant;

 • •  termoizolarea suplimentara a structurii actuale de terasa cu spuma poliuretanica sprayata in grosime de minim 8 cm;

 • •   refacerea izolației conductelor si armaturilor instalației de incalzire si distribuție apa calda de consum amplasate in spatiile neincalzite cu vata minerala in grosime minima de 20 mm;

 • •  montarea de robineti de echilibrare termohidraulica si de golire la baza fiecărei coloane, in cazul in care aceștia nu exista;

 • •  montarea robinetilor cu cap termostatic si a robinetilor de aerisire la radiatoarele racordate la instalația de incalzire centralizata.

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare pentru iluminatul pârtilor comune

  A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a - d din OUG 18/2009)___


Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spreyat, in strat de 140 mm grosime;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, si izolarea parapetilor (in eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  inlocuirea instalației din subsol de incalzire si apa calda menajera.

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru incalzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire, la radiatoare

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa

 • •  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

 • •  Verificare tablou electric parti commune

 • •  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

 • •  refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

 • •  demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Conform GP 123/2013, componenta termoizolanta si componenta de protecție si finisaj se vor aplica pe pereții exteriori ai blocului de locuințe, numai după efectuarea operațiunilor de pregătire a acestora si a balcoanelor, care constau in:

 • (1) localizarea si inlaturarea porțiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • (2) inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. si a placărilor ceramice; încheierea acestor operațiuni va constitui o faza determinanta pentru rezistenta si stabilitatea construcției, la care vor participa proiectantul, verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor stabili: necesitatea intervențiilor la structura de rezistenta si neinceperea / intreruperea lucrărilor de termoizolare si/sau inlaturarea panourilor prefabricate deteriorate ale parapetelor balcoanelor si/sau vor da acceptul pentru continuarea lucrărilor de reabilitare cu următoarele operațiuni de pregătire a suportului:

 • (3) curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a armaturilor vizibile ale panourilor prefabricate utilizate la parapetul balcoanelor;

 • (4) demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile balcoanelor si colectarea lor in vederea reciclării;

 • (5) demontarea si colectarea in vederea reciclării panourilor din sticla armata ale balcpaheldg, O4X

inlocuirea elementelor deteriorate ale scheletului metalic de susținere a parapetului bajg^afi^rxfy'" curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a scheletului metalic si realizarea pa.ra^tuli^g^țrt^ al termoizolatiei;                                                                                 ''

 • (6) rectificarea tencuielii pe suprafețele decopertate, curatate si desprafuite, precum^Mâ^pfeijj^ / J

armaturilor, utilizandu-se mortar compatibil;                                                          J

 • (7) rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate de fațada sau dintre blocurilor de locuințe invecinate;

 • (8) efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri de centrale termice);

 • (9) incheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tamplariei exterioare (ferestre si usi), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar inainte de fixarea glafurilor pe atice.

- IZOLAREA TERMICA A PEREȚILOR EXTERIORI

Proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Vor fi izolați termic prin aplicarea unui sistem termoizolant compact lipit, avand in componenta sa ca element termoizolant vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Componenta termosistemului este următoarea:

 • -   -adeziv specific pentru lipirea termoizolatiei pe suport

 • -  -plăcile termoizolante: placi din vata minerala bazaltica, 10 cm grosime, densitate minim 100kg/mc, Conductivitatea termica = 0.035 W/mK

-mijloace de fixare mecanica, se vor determina in funcție de stratul suport si stării actuale a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem. In zonele parapetiilor logiilor se vor folosi dibluri de prindere adaptate grosimii si tipului de strat suport.

 • -   -profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • -  -straturi de protectie(grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • -  -material de finisare-tencuiala decorativa

Plăcile de vata minerala au uzual dimensiunile: lungime 1000-1250mm x lățime: 500-600 mm.

Clasa de reacție la foc a termosistemului va fi de A1 sau A2-s1,d0.

Vata bazaltica este un material natural, care asigura o termoizolare eficienta. Vata minerala bazaltica pentru fațade are un coeficient de conductibilitate termica intre 0,038 W/mK si 0,042 W/mK. Spre deosebire de alte variante de termoizolare, sistemele de izolare termica la exterior cu vata bazaltica sunt permeabile la vapori, ceea ce permite pereților sa "respire", eliminând astfel posibilitatea de producere a condensului si mucegaiului. Nu numai vata bazaltica, dar si mortarele si tencuielile decorative care se folosesc in aceste sisteme sunt permeabile la vapori. Astfel, se realizează un climat interior plăcut si cu adevarat confortabil.

O alta caracteristica a vatei bazaltice este incombustibilitatea. Fiind un material din fibre bazaltice, vata nu produce si nu intretine arderea, oferă protecție impotriva propagării flăcărilor, fiind astfel un material care poate salva vieți si bunuri in cazul izbucnirii unui incendiu, prin întârzierea extinderii focului.

Zgomotul excesiv are efecte negative asupra oamenilor, afectând atat sanatatea cat si capacitatea de concentrare sau calitatea somnului. Vata bazaltica are foarte bune proprietăți de acustica si izolare fonica. Astfel, acest material imbunatateste calitatea vieții, separând casa de zgomotul străzii.

Se vor face toate verificările si lucrările necesare: verificarea stratului suport, pregătire planeitate strat suport, consolidare si refacere elemente structurale daca e cazul.

Placarea exterioara a pereților pe zone greu accesibile (curți de lumina, calcane etc.) se va face tot cu sistem compozit compact lipit, cu element termoizolant vata minerala bazaltica, folosindu-se alpinisti sau alte tehnici de acces in vederea executării lucrărilor (inclusiv remedieri si consolidări, daca e cazul).

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata minerala bazaltica 3 cm grosime, pe 3 laturi. Sub zona de glaf se va monta termoizolatie din-'ppifetireW expandat 3 cm grosime.                                                       o

Soclul: Se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:                    >

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței

 • •   aplicarea termoizolatiei din placi de polistiren extrudat conductivitate termica....miWfnr.. 0.038 W/mK, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 30 kg/m3;^plafeil^'^ polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat"*'

 • •  aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu fibra de sticla

• in cazul scărilor de bloc cu societăți comerciale la parter, soclul se reabilitează parțial pe zona comuna a blocului

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC 5 camere cu solbanc Uminim =1.10 W/mpK, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie din polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatile de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE -2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice-prin^eQ mecanic cu ancore chimice.

Z\ pa

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu ajogț pcsibila^A ț ’■"* Ș investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzdfîproprietarîlor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiecta^y^nM^tua^ y modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm. conductivitate termica minim 0.038 W/mK

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c)Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.

Ușile si ferestrele de la spatiile comune (casa scării, camera troliului, ghena etc) vor fi înlocuite utilizând tamplarie PVC cu minim 5 camere U=1.10 W/mpK si geam termoizolant cu tratament low-e de emisivitate 0.5. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare). In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ușile exterioare de acces locatari de la nivelul parterului se vor realiza din tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu sistem de securizare si dispozitive automate de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Panoul vitrat care include si usa de acces principala va fi prevăzut cu goluri de ferestre mobile, oscilobatante.

Prin proiect nu se vor modifica poziția si dimensiunile golurilor din fațada si nu se vor face modificări la structura de rezistenta a clădirii si nici la pereții exteriori de închidere.

- TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI NECIRCULABILE/ TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL IN CAZUL EXISTENTEI ȘARPANTEI:

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale., adaptate noii grosimi a starturilor de terasa

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu^adeziv^si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizariiuniJi suport \ pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.                                           ‘X' .     . „A

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei -aplicarea unui strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste I spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila / cu spuma poliuretanica.                                                                ’ jj

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galyanizâța X la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%                                  <

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

- IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL SI PARTER, IN CAZUL IN CARE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

In zona subsolului si parterului, in spatiile neincalzite ale casei scării (wind-fang), precum si in camera pubelelor, uscatorii, (acolo unde sunt apartamente deasupra acestor spatii), s-a prevăzut montarea unei termoizolatii cu polistiren expandat de 10 cm grosime conductivitate termica minim 0.038 W/mK, aplicat la intradosul plăcii peste subsol si parter. Finisarea peste aceasta termoizolatie se va face cu tencuiala subțire armata cu plasa din fibra de sticla si zugrăveala simpla cu lapte de var.

Protecția termica se va realiza la intradosul planseului peste subsol si parter, se vor izola inclusiv grinzile si pe o inaltime de aprox. 50 cm zidurile sau diafragmele aferente.

2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e - f din OUG 18/2009)___________________________________________________


In vederea realizării termoizolatiei de fațada se vor demonta si remonta toate confecțiile metalice existente (aparate de aer condiționat, interfon acces bloc, inclusiv suporturile metalice, antenele de satelit, glafuri, burlane, streșini, glaful de tabla de pe aticul blocului, grile de aerisire) si alte elemente (cabluri, etc.)

De asemenea se va realiza etansarea rostului seismic.

Copertinele degradate peste zonele de acces in bloc se vor recondiționa, urmând a se efectua termohidroizolarea acestora.

In cazul in care, pentru executarea lucrărilor de reabilitare pe fațadele si terasa clădirii, este necesara dezafectarea instalației de paratraznet (daca aceasta exista), atunci după terminarea acestor lucrări, executantul va reface instalația de paratraznet.

Se va monta invelitoare panou sandwich de acoperiș, la balcoanele ultimului nivel, acolo unde este cazul.

Se vor recondiționa/ inlocui piesele deteriorate de pe terasa: parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire, demontare si remontare alte echipamente de pe terasa, montare deflectoare pe terasa, protecție aerisiri instalații sanitare.

Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din OUG 18/2009)

Trotuarul de garda: Se va reface in zonele degradate si i se va da corect panta de minim 2% către exteriorul clădirii. De asemenea se va monta trotuar de garda similar cu cel existent in zonele unde lipsește complet, pe zona spatiilor comune ale blocului de locuințe. La contactul cu finisajul de fațada se va reface dopul de bitum, conform detaliilor de execuție.

Daca sunt degradate, se vor reface pardoselile exterioare din zonele de acces, pe trepte, contratrepte, podește si rampe pentru acces persoane cu handicap.

Se vor inlocui balustradele metalice exterioare existente cu unele noi dimensionate corespunzător, acolo unde este cazul.

- LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC PENTRU ÎNCĂLZIRE SI APA CALDA MENAJERA AFERENTA PÂRTILOR COMUNE ALE BLOCULUI DE LOCUINȚE

Se vor efectua lucrări de înlocuire a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera, intre punctul de racord si planseul peste subsol, care cuprind:

 • -   golirea instalației interioare

 • -  desfacerea izolației conductelor de distribuție


 • -  demontarea robinetelor existente de la radiatoare si montarea d^^njete^du cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire. La solicitarea locatarilor se pot monta si repartitoare de căldură pe fiecare radiator.

 • -   spalarea instalației interioare de incalzire

 • -  efectuarea probei de presiune, insemnand verificarea îmbinărilor, a probei de funcționare - la cald si reglajul instalației.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA INSTALAȚIA ELECTRICA DE ILUMINAT PARTI COMUNE
 • -  - Se vor înlocui cablurile circuitelor de alimentare care nu mai corespund cerințelor impuse de normativele in vigoare.

 • -  -Se va intrerupe alimentarea din tabloul electric pentru părțile commune si se vor alimenta circuitele din sistemul fotovoltaic.ln subsol se vor inlocui toate lămpile alimentate la 24 V si se vor monta corpuri de iluminat LED 10 W cu senzor de mișcare inclus.

CONCLUZII

In prezentul proiect sunt prevăzute o serie de cantitati estimate vizual sau prezumtive. Acest lucru este datorat faptului ca unele cantitati de lucrări nu pot fi depistate, certificate si dimensionate din faza de proiectare, ci doar in anumite etape ale execuției. Prin urmare, pot aparea diferente intre cantitatile estimate in proiect si cele reale din teren deoarece:

 • -   verificarea stării tencuielilor de pe întreaga suprafața opaca, si stabilirea masurilor de remediere necesare, este posibila după montarea schelei si indepartarea polistirenului aplicat de locatari fara suport tehnic adecvat (autorizație de construcție si proces verbal de recepție).

 • -   verificarea stratului suport al pereților exteriori este posibila după indepartarea tencuielii degradate pe zona respectiva.

 • -  evaluarea si stabilirea stării stratului de termoizolatie de pe terasa este posibila numai după indepartarea pietrișului si hidroizolatiei degradate.

 • -  evaluarea stării parapetilor de la balcoane si eventual expertizarea detaliata a acestora poate fi făcută după indepartarea straturilor superficiale de tencuiala sau termoizolatii, inchideri cu tâmplarii de cornier/lemn improvizate de locatari.

 • -   stabilirea cantitatii finale de tamplarie de inlocuit este posibila in momentul începerii lucrărilor de desfacere si dezafectare, moment in care se verifica si actele tamplariei montate de locatari. Verificarea amanuntita a tamplariei in acest moment al execuției poate avea drept consecința modificarea valorilor din tablourile de tamplarie in sensul măririi sau scăderii cantitatilor de executat.

Aceste inconveniente in estimarea cantitativa si calitativa a situației existente reale, enumerate mai sus, pot duce la apariția unor lucrări suplimentare si/sau ia scăderea cantitatilor inițiale prevăzute de proiectant pe măsură parcurgerii etapelor execuției reabilitării.

Lucrările si cantitatile care nu pot fi prevăzute din faza de proiectare, vor fi acoperite din punct de vedere al costurilor, din capitolul „Diverse si neprevăzute”.

In timpul execuției lucrărilor de reabilitare termica a blocului, nu se va interveni asupra instalației de gaze de pe fațada blocului. De-a lungul conductelor de gaze sistemul termoizolant va fi decupat si se va propune de către antreprenor, de la caz la caz, o soluție de asigurare a continuității izolației termice a blocului.

După placarea exterioara a blocului cu termosistem, este interzisa manipularea materialelor prin exteriorul clădirii (sistem scripete, macara pionier, sau orice sistem care ar pune in pericol deteriorarea aspectului exterior a sistemului termoizolant prin lovire). Trebuie evitata cu strictete efectuarea oricărei activitati, după executarea placării exterioare, care sa pună in pericol

Intergroup Engineering termosistemul. Aprovizionarea cu materialele necesare executării lucrărilor de la teraseroblocurilc/^ se va face ori inaintea placării exterioare, ori prin interiorul clădirii, ori cu schele autoridicatoare.'x'- •

Geamurile de la ferestrele din interiorul balcoanelor nu s-au calculat/in vederea inlocuirii cu tamplarie tip termopan, in cazul in care proprietarii apartamentelor doresc si aceasta reabilitare vor negocia separat cu constructorul.                     W

Se vor folosi sisteme insotite de declarația de conformitate/de performanta, de^ăgreTnente tehnice si avizele tehnice aferente in valabilitate, ale căror performante determinate si prevăzute in agrementul tehnic corespund prevederilor din proiectul de reabilitare termica a clădirii.


__: „:„x___:___x:x__l_ _i__i___x:__i____r___:x_x_/_j____c_____x_

 • 3. Consumuri de utilitari:

a) Necesarul de utilități

Apa: consumul de apa se rezuma la cel necesar uzului menajer. Este realizat branșament la rețeaua de apa existenta.

Canalizare: Este realizat branșament la rețeaua publica de canalizare pentru preluarea apei uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale se va face la teren.

Energie electrica: Este realizat branșament la rețeaua electrica existenta.

Gaze naturale: Este realizat branșament la rețeaua existenta in zona.

Energie termica: blocul este branșat la rețeaua de termoficare a localității sau exista centrale de apartament

b) Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitari

Se constata ca prin aplicarea pachetului de masuri adoptat pentru reabilitarea termica a blocului se obține o reducere a consumului cu energia termica de 40 - 42%.

A.4 DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de implementarea proiectului este de 32 luni.

Activitatea

Anul

2011"

Anul2017

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

1. Ac ti vita ti realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ, 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactiv. 1.1.1

Elaborare si revizuire expertiza tehnica, audit energetic si certificat de perfomanta energetic inițial

Subactiv. 1.1.2

Obținere Certificat de urbanism, Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALI, obținere avize/acorduri/autorizații de principiu - purtătoare de TVA

Subactiv. 1.1.3

Obținerea de avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA

Subactiv. 1.1.4

Elaborare si revizuire documentație tehnico-economica - DALI

Subactiv. 1.1.5

Elaborarea Cererii de finanțare

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evadarea proiectului

Activ. 11.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire sl derularea procedurilor de achiziție

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea proceduritor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare si publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echipa mente/dotări

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inctusiv verificarea proiectării

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT

Subactiv. II.3.2

1 ntocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție

Subactiv, II.3.3

Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier

Activ. II.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactiv. 11.6.1

Construcții si instalații

Subactiv. II.6.2

Livrare echipamente/dotari

Subactiv. II.6.3

Activitati conexe investiției de baî.a

Subactiv. II.6.4

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Subactiv. II.6.5

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Subactiv. II.6.6

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subactiv. 11.6.7

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Activ. 11.7

Managementul proiectului

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilDr proiectului

Activ. 11.8

Derularea actlvitatilor obligatorii de Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactiv. 11.8.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiect ului

Activ. 11.9

Audltarea proiectului

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

Activ. II. 10

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Subactiv. 11.10.1

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Perioada de implementare include si durata de desfășurare a activitatilor proiectului iha1ntd.de. semnarea Contractului de finanțare.                                                              \

In estimarea perioadei de implementare a proiectului s-a luat in considerare inclușî^perioâda de 1 depunere a cererii de rambursare finale.                                                         I >1

NOTA: 2011* reprezintă anul in care s-a semnat contractul de prestări servicii de proiectare^’ / 18158/4.10.2011 si predare la beneficiar la următoarelor livrabile: elaborare DALLsi elaborare/' expertiza tehnica, audit energetic, certificat de performanta energetica.

A.5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participa la realizarea obiectivului final.

 • 1. Valoarea totală cu detaliere pe structura devizului general

Valoarea totala a investiției pentru proiectul propus “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAII NR.1" este de 1.252.013,49 Lei inclusiv TVA, respectiv 273.700,04 Euro inclusiv TVA.

Devizul general al investiției s-a realizat, pe baza Metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții si lucrări de intervenție, inclusa in Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

Cursul valutar utilizat este cel precizat in cadrul Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI si POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, la subsectiunea 2.4, respectiv cursul inforeuro din luna iulie 2017 de 4,5744 lei/euro.

In continuare este prezentat Devizul General al proiectului de investiții propus:

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAII NR.1"

In mii lei/mii euro la cursul 4,5744 lei/euro

curs valutar

4,5744

Lei/Euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiiităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

0

0

TOTĂL CAPITOL 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii de teren

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,94172

0,42448

0,17257

2,11429

0,46220

3.3

Proiectare și inginerie

34,45177

7,53143

7,22290

41,67467

9,11041

DEVIZ GENERAL

.j . .

...

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D. STR.SINAII NR.1"  £

In mii lei/mii euro la cursul 4,5744 iei/euro

, W th.

>        f

curs valutar

Lei/Euro

Nr.

Denumirea capitolelor și

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoardtinclfîs&tVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

9,14880

2,00000

1,73827

10,88707

2,38000

3.5

Consultanță

30,68856

6,70876

5,83083

36,51939

7,98343

3.6

Asistența tehnică

38,83188

8,48896

7,37806

46,20994

10,10186

TOTAL CAPITOL 3

115,06273

25,15363

22,34263

137,40536

30,03790

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalași

812,08890

177,52905

154,29689

966,38579

211,25957

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,10775

0,24216

0,21047

1,31822

0,28817

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montai

23,27220

5,08749

4,42172

27,69392

6,05411

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

836,46885

182,85870

158,92908

995,39793

217,60185

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45,00000

9,83735

8,55000

53,55000

11,70645

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

9,00000

1,96747

1,71000

10,71000

2,34129

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

36,00000

7,86988

6,84000

42,84000

9,36516

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,04000

1,97622

0

9,04000

1,97622

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

47,58000

10,40136

9,04020

56,62020

12,37762

TOTAL CAPITOL 5

101,62000

22,21493

17,59020

119,21020

26,06029

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolog

lice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.053,15158 |

230,22726

198,86191

1.252,01349 I

273,70004

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

822,19665

179,73868

156,21736

978,41401 |

213,88903

Nota: Punctul reprezintă separator mii unități, iar virgula reprezintă separator zecimale

Nota: Punctul reprezintă separator mii unități, iar virgula reprezintă separator zecimale

Data elaborării Devizului General: 5.02.2018

Proiectant

INTERGROUP ENGINEERING SRL

Beneficiar,

Primăria Municipiului PloieștiIntergroup Engirfeering ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. ' ■- ga ; . Cheltuielile centralizate in cadrul Devizului General intra in categoria cheltuieliloreligibile?k \ dar si a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului'solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.                                       [î -\              «

Cotele ISC si CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea si anumite taxa; pentru obținerea de avize si acorduri, in consecința acestor sume nu li s-a aplicat cotade/ 19% (in conformitate cu Codul Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2017 cota TVA este de 19%). De asemenea, anumitor valori s-a aplicat cota de 24% (acele cheltuieli care au fost realizate si plătite in anul 2011 - întocmire DALI si elaborare expertiza tehnica, audit energetic, certificat de performanta energetica).

Mai jos s-au prezentat costurile asupra carora nu s-a aplicat cota de 19%:

Nr.crt.

Categorie cheltuieli carora nu li s-a aplicat cota de 19%

UM

Valoare

1

Taxe obținere avize/acorduri/autorizatii - act administrativ mediu

Lei

500,00

2

Taxe obținere avize/acorduri/autorizatii - taxa timbru arhitectura

Lei

533,43

3

Comisioane, cote, taxe legale

Lei

9.040,00

TOTAL CHELTUIELI

Lei

10.073,43

Valoarea totala a proiectului include si alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adaugate in structura bugetului proiectului prezentat in cadrul Cererii de finanțare, si anume:

Nr. crt.

Specificație

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Publicitate proiect - ce rezultă din obligațiile beneficiarului

3,33000

0,72796

0,63270

3,96270

0,86628

2

Realizare audit financiar

10,37500

2,26806

1,97125

12,34625

2,69899

TOTAL

13,70500

2,99602

2,60395

16,30895

3,56527

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.066,85658

233,22328

201,46586

1.268,32244

277,26531

Costurile pentru obiectul propus prin proiectul de investiții sunt redate in continuare in cadrul Devizului pe obiect:

Intergroup Engineering

k x'~'».—


DEVIZUL obiectului: Lucrări de reabilitare termica Bloc de locuintedOp

în Mii Lei/ Mii Euro la cursul valutar

4,5744

Lei/Euro

in

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

Valoare (fără TVA)

TVA **

Valoare (incl.usiv'fVA)

cheltuieli

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

L^Mii Euro

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

o

x CL.. IM ~ "

-

1

Terasamente

0

0

0

0

0

2

Construcții: rezistență și arhitectură

724,80320

158,44770

137,71261

862,51581

188,55278

2.1

Fațada partea opaca

325,48031

71,15257

61,84126

387,32157

84,67156

2.2

Fațada partea vitrata

292,69509

63,98546

55,61207

348,30716

76,14270

2.3

Termoizolare terasa

99,49340

21,75004

18,90375

118,39715

25,88255

2.4

Planseu peste parter

3,60340

0,78773

0,68464

4,28804

0,93740

2.6

Alte lucrări

3,53100

0,77190

0,67089

4,20189

0,91857

3

Izolații

0

0

0

0

0

4

Instalații electrice si fotovoltaice

21,24020

4,64328

4,03564

25,27584

5,52550

5

Instalații sanitare

0

0

0

0

0

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet

66,04550

14,43807

12,54864

78,59414

17,18130

6.1

Reabilitare termica sistem de incalzire si rețea A.C.M

66,04550

14,43807

12,54864

78,59414

17,18130

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0

0

0

0

0

8

Instalații de telecomunicații

0

0

0

0

0

TOTAL 1

812,08890

177,52905

154,29689

966,38579

211,25958

II.

MONTAJ

1

Montaj pe fațada

0,57275

0,12521

0,10882

0,68157

0,14899

1.1

Demontarea si remontarea aparatelor de aer condiționat

0,44475

0,09723

0,08450

0,52925

0,11569

1.2

Demontare si remontare interfon acces bloc.

0,12800

0,02798

0,02432

0,15232

0,03330

2

Montaj pe partea vitrata

0

0

0

0

0

3

Montaj pe terasa

0,25000

0,05465

0,04750

0,29750

0,06504

3.1

Montaj panouri solare

0,25000

0,05465

0,04750

0,29750

0,06504

4

Montaj in subsol

0,28500

0,06230

0,05415

0,33915

0,07414

4.1

Montaj contor energie termica primara

0,28500

0,06230

0,05415

0,33915

0,07414

TOTAL II

1,10775

0,24216

0,21047

1,31822

0,28817

III.

PROCURARE

1

Utilaje și echipamente tehnologice cu montai

23,27220

5,08749

4,42172

27,69392

6,05411

2

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

0

3

Dotări

0

0

0

0

0

TOTAL III

23,27220

5,08749

4,42172

27,69392

6,05411

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

836,46885

182,85870

158,92908

995,39793

217,60186f ’A

O\\

OV;


B W

\v\>

Sursă de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel național, preturi preluate din programul WINDEV si Oferte de preț de la producători.


2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

\ <■ <.wj‘ / >•

.                                                                     -                                                                                                                                                                                                                %'■ ’ "            7

Pentru a descrie valoarea totala a investiției pe categorii de activitati ce compun proiectul propus, s-a realizat un tabel care cuprinde eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției, dUjp^<currvșe<;pbate observa mai jos:                                                                                                                                                                                                                                •••**

EȘALONAREA COSTURILOR COROBORATA CU GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea

Valoare totala (Mi LeifaraTVA)

Anul 2011

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

April

Mai

iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

tun

Iul

Aug j Sept

Oct

Nov

Dec

1. Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

-

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investiții

Subactfv. 1.1.1

Elaborare si revizuire expertiza tehnica, audit energetic si certfficat de perfomanta energetic inițial

4,30858

4,30858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactiv. 1.1.2

Obținere Certificat de urbanism. Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, faza DALt, obținere avlze/acorduri/autorfzatfi de principiu ■ purtătoare de TVA

1,64342

0

0,20543

0,20543

0,20543

0,20543

0,20543

0,20543

0,20543

0,20543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactiv. 1.1.3

Obținerea de avtze/acordurl/autorfzatii de principiu - nepurtatoarede TVA

1,03343

0

0,12918

0,12918

0,12918

0,12918

0,12918

0,12918

0,12918

0,12918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactfv. 1.1.4

Elaborare si revizuire documentație tehnico-economica - DALI

9,23268

9,23268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactfv. 1.1.5

Elaborarea Cererii de finanțare

10,27746

0

0

0

0

0

0

0

0

3,42582

3,42582

3,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Activitati ce se

vor realiza după depunerea cererii do finanțare

Activ. li. 1

Asistente tehnica in evaluarea proiectului

Subactfv. II. 1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiect ului

0,41110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,10278

0,10278

0,10278

0,10278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ. il.2

Activitatea de pregătire a documentatul or de atribuire st derularea procedurilor de ochizitfe

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire sf semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (management de proiect, informare $î publicitate, audit financiar, dirigentie de șantier, verificarea proiectării) si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotări

9,14880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,82976

1,82976

1,82976

1,82976

1,82976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactfv. li.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT

1,29816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,43272

0,43272

0,43272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactiv. II.3.2

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție

0,43329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,14443

0,14443

0,14443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subactiv. II.3.3

Realizarea PT+C5+DDE, inclusiv verificarea proiectării

18,44393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,14798

6,14798

6,14798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Subactfv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

3,28879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,54813

0,54813

0,54813

0,54813

0,54813

0,54813

0

0

0

0

0

Activ. 11.5

Prestarea servicii!w de dirigentie de șantier

Subactfv. 11.5.1

Prestarea servfciiitor de dirigentie de șantier

35,54309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,44289

4,44289

4,44289

4,44289

4,44289

4,44289

4,44289

4,44289

0

0

0

0

Activ. H.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

Subactfv. 11.6.1

Construcții si instalații

750,09905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125,01651

125,01651

125,01651

125,01651

125,01651

125,01651

0

0

0

0

0

Subactfv. II.6.2

Livrare echipamente/dotări

23,80720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,93573

7,93573

7,93573

0

0

0

0

0

Subactfv. II.6.3

Activitati conexe investiției de baza

62,56260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,42710

10,42710

10,42710

10,42710

10,42710

10,42710

0

0

0

0

0

Subactfv. II.6.4

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.5

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

36,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

0

0

0

0

0

5ubactfv. 11.6.6

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,04000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,50667

1,50667

1,50667

1,50667

1,50667

1,50667

0

0

0

0

0

Subactiv. 11.6.7

Cheltuieli diverse si neprevăzute

47,58000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,93000

7,93000

7,93000

7,93000

7,93000

7,93000

0

0

0

0

0

Activ. 11.7

Managementul proiectului

Subactfv. 11.7.1

Monitorizarea implementării prolectubi si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata sf/sau rambursare a chettufebior proiectului

15,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0,88235

0

Activ. II.S

Derularea actMtatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactiv. 11.8.1

Publicitatea obligatorie in cadru [proiectului

3,33000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,19588

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0

Activ. 11.9

A uditarea proiectului

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

10,37500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0,74107

0

Activ. 11.10

ntocmlrea sl depunerea cererii de rambursare finale

Subactiv. 11.10.1

1 ntocmirea sl depunerea cererii de rambursare finale

5,00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,50000

2,50000

TOTAL GENERAL FARA TVA

1.066,85658

0,33461

0,33461

0,33461

0,33461

0,33461

0,33461

0,33461

3,76043

3,42582

3,42582

0,10278

0,10278

0,10278

0,10278

2,90800

2,90800

2,90800

3,64907

3,64907

8,54443

12,98732 j

165,91573

159,19060

159,19060

167,12633

167,12633

167,12633

6,26219

1,81931

1,81931

4,31931

2,50000

A.6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Valoarea totala a costului realizării lucrărilor de intervenții pentru obiectele de my^stiW^&^usj?

..............— -- 1

este de 1.268.322,44 lei inclusiv TVA.


Datorita lucrărilor de intervenții executate se realizează o îmbunătățire a clădirii rezidăntiafe _

De asemenea, se vor înregistra sensibile reduceri ale costurilor de intretinere, reduceri de consumuri anuale de energie primara ale clădirii rezidențiale, scăderi anuale estimate ale gazelor cu efect de sera la nivel de clădire rezidențiala.

Acestea sunt evidențiate in cadrul raportului de audit energetic pentru blocul de locuințe 10 D.

A.7 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE_______________________________________________

Proiectul propus reprezintă realizarea de investiții pentru creșterea eficientei energetice a clădirii rezidentiale/bloc de locuințe - situata in mediul urban.

Pentru finanțarea investiției se dorește accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale.

Beneficiarul proiectului, Primăria Municipiului Ploiești, va finanța din surse proprii cheltuielile eligibile ale proiectului ce-i revin, reprezentând 40% din valoarea eligibila a proiectului (25% din cheltuielile eligibile ale proiectului urmând a fi recuperate de la Asociația / Asociațiile de proprietari), iar din partea FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) si a bugetului de stat va beneficia de fonduri nerambursabile , reprezentând 60% din valoarea eligibila a proiectului.

Cu privire la valoarea neeligibila a proiectului, Municipiul Ploiești, va finanța din surse proprii cuantumul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, urmând ca valoarea de 25% din costurile neeligibile sa fie recuperata de la Asociația / Asociațiile de proprietari.

De asemenea, beneficiarul proiectului de investiții acorda ajutoare de natura sociala, in baza legislației in vigoare. Cota de participare proprie aferenta proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natura sociala este de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E, proporțional cu cota-indiviza de proprietate. Diferența pana la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (costuri eligibile si neeligibile) va fi suportata de către Solicitant si nu va mai fi recuperata de la Asociația de proprietari.

Având in vedere ca proiectul nu este unul generator de venituri, iar scopul sau nu este unul financiar, aducător de profituri pentru beneficiar, ci, in principal, unul social, nu se va calcula deficitul de finanțare al proiectului, ci se vor aplica procentele menționate mai sus.

Costurile neeligibile ale proiectului sunt reprezentate de:

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare fara TVA

1

Servicii de audit energetic/certif perform energetica/expertiza tehnica

Lei

4.308,58

2

Elaborare DALI

Lei

9.232,68

3

Servicii de dirigentie de șantier

Lei

35.543,09

TOTAL

Lei

49.084,35

Astfel, cuantumul surselor de finanțare ale proiectului de investiții se prezintă in tabelul următor:

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

--

Valoare

1

Valoare totala proiect, din care:

Lei      <"

'l.268.322,44

1

Valoare eligibila

Lei

1.209.235,00''

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei      }

.59.087,44 /

- ,

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.2^215,00

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

725.541,00

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

483.694,00

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

59.087,44

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

49.084,35

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

10.003,09

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

301.524,62

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

242.437,18

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

159.409,22

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

24.425,21

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

58.602,75

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

59.087,44

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

59.087,44

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

241.256,82

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

241.256,82

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

237.280,62

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

3.976,20

%

3,5%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

0

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

0

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

542.781,44

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

483.694,00

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

59.087,44

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.268/5^^4

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

59^44-^

1.2

Valoarea totala eligibila

1.2Q9.â5,O0 '

2

Contribuția proprie, din care:

542.781^44

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

483.694,(iirV.

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

59.087,44 "

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

725.541,00A.8 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Număr de locuri de munca create în faza de execuție

în faza de execuție nu se vor crea locuri de munca, constructorul va veni cu propria echipa (estimata la minim 19-25 angajați implicați în reabilitare).

 • 2. Număr de locuri de munca create în faza de operare.

în faza de operare nu se vor crea locuri de muncă.

A.9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

In cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investiției precum: valoarea totala a investiției esalonata pe ani de realizare a proiectului, durata de realizare a proiectului exprimata in luni, capacitati prezentate in unitati fizice si valorice si alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția, după caz.

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

  Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

  Lei

  1.268.322,44

  Euro

  277.265,31

  din care:

  Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

  Lei

  978.414,01

  Euro

  213.889,04

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

  Anul 2017

  INV (Lei)

  24.372,60

  C+M (Lei)

  0

  Anul 2018

  INV (Lei)

  37.704,99

  C+M (Lei)

  0

  Anul 2019

  INV (Lei)

  1.206.244,85

  C+M (Lei)

  978.414,01

 • 3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a proiectului de investiții "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAII NR.1” este de 32 luni.

Durata activitatii majore a proiectului este activitatea de execuție lucrări de amenajare/reabjlitare care se va realiza pe parcursul a 6 luni.


4. Capacitati (in unitati fizice și valorice)

Capacitatile in unitati valorice reprezintă acele beneficii socio-economice așteptate,. efeqtuks *, multiplicator, iar capacitatile in unitati fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructura». v In cazul proiectului evaluat se vor prezenta atat indicatori calitativi, cat si cantitativi care se incadreaza in definițiile menționate mai sus.

Indicator

UM

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara totala

Kwh /'an

322.647

Scăderea consumului anual de energie pentru incalzire

Kwh /an

194.490

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

tone/an

56,53

Sistem de panouri solare

buc

1

 • 5. ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ.

  Nr. Crt

  Descriere

  1

  Economie de energie, reducerea cheltuielilor cu combustibilii pentru încălzire

  2

  Scăderea facturilor de întreținere

  3

  Confort termic pe timp de vara

  4

  Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

  5

  Schimbarea aspectului blocurilor si implicit a localității

  6

  Crearea de noi locuri de munca pe durata execuției lucrărilor

  7

  Reabilitarea fațadelor care in multe cazuri sunt deteriorate si cu potențial risc de prăbușire

  8

  Dispariția fenomenului de igrasie

A.10 AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Nr. crt.

AVIZ

NR. AVIZ

1.

Certificat de Urbanism

2.

Dovada OAR

3.

Notificare de mediu

4.

Aviz Securitate la incendiu

5.

Aviz ISC

ACTE NORMATIVE AVUTE ÎN VEDERE

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -   Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;


Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publi și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilit blocurilor de locuințe”.                                                                 \

z>-              /


Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu completările ulterioare;                                                                            c

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010- Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foca produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000 - Normativ C190 - 99

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție, SC INTERGROUP ENGINEERING SRL

L.S.
Numele si prenumele

Semnătură

_

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE-----3.60-----L 2.40    -----3.60iTRȚj_2.40            4.20-------j.1.20 L ffl          0 E          î £            IS S


[oRSIHUl ARHIȚECi

DIN BOMĂNIA


6190


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SAPOATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA RISC MIC DE INCENDIU


Ana-Maria URSACHE


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Investiția-              EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

' L0T 1 ' BL0C 10D' STR SINAH NR 1 ^NTERGROUP Site: www.intergroup.ro            v/K

Nr. înregistrare: J40/6798/2000                  S

CUI: R0 13215731       BrlcsCAD SN: 7124-G533-0215-39399-5428


Nr. proiect: PHPL18158/2011


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Proiectant


Verificat


Numele


Semnătura


01.2018


Denumire planșa:


Arh. Diana STERIAN


Scara


Arh. Ana Marla URSACHE


Sef proiect specie itajfrh, Ana Marfa URSACHE.

Sef proiect comple Arh. AnaMaria URSACHE.


1:150

Faza


D.A.L.I.


Specialitate: ARH


PLAN SUBSOL SI PLAN PARTER SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 02-HIDROIZOLATIE MEMBRANA Bl MINOASA CU ARDEZIE -STRATURI FXISTENTE TERMOH DRQIZOlAMTE

NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

GRAD II DE REZISTENTA LA FOC CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA RISC MIC DE INCENDIU

Nr. proiect: PHPL18158/2011

Investiția:


iNTSmW ț

11*


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1


/ĂNTERGROUP

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428

ra o v= a c ©


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătura

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itafe-h. Ana Maria URSACHE'

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

01.2018


Denumire planșa:


Specialitate: ARH


PLAN ETAJ CURENT SI TERASA SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 03


+3135

+3032

+28J5

+2737

+25.40

+2532

+2235

+22^7

+1930

+1932

+17.15

+1637'

+14.40

+1432

+1Ț65

+ÎÎ37

+8J0

+832

+6J5

+537

+£40

+332


±0.00
Revizia:


Nr. proiect: PHPL181S8/2011


+31.65


+5072ÎNCHIDERE cj

-aAUTORIZATIEiD^ONȘȚRUlIg;;)


legenda                            ,a

+28 < 51. TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUTOBLQGUJNJ® ‘

2. TAMPLARIE FERESTRE INLOCUlT&OE &>gA,TARI +27375. BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI "

FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE+25.4$ TERMOIZOLATIE MONTATA DE LOCATARI

+J=^ARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5. GRILAJE METALICE. ANTENE ETC. UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI +22.63JQTE

£24 J. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI,

+^?9n TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA +T972FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL).

+17 < J-A MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA °rAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII),

+f£97IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE

+14 4(PE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


+Î432


+V1.65

+fL47


+8.90

+£72


+6.15

+£97


+£40

+532


Semnătură:


AKnli t C î.lOk


Ana-Maria

LIRSACHEi


\j


‘?r de sfmftâtori


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1


;                         VA

^ntergroup .r ;

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: R013215731       BricsCAD SN:7124-G5304)015-39399-5428


9 ’o

o c

<D m


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Proiectant

Arh. DianaSTERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itafe+i. Ana Maria URSACHE<

Sef proiect comple:

Arh. Ana Maria URSACHE.

â

AtzwX-

01.2018


Denumire


planșa:FAȚADA PRINCIPALA, FAȚADA LATERALA STANGA SITUAȚIE EXISTENTA


Cod planșa: 04[Bl

1—1

[B

fț:

[B!

om

[ff

l@--

E01

au

[0 j

au

[B

au

1

m i iCK -

LEGENDA                            l,'

 • 1. TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE

 • 2. TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

 • 3. BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI % Zo ÎA■>" FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

5. GRILAJE METALICE, ANTENE ETC.

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI,

IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA

FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE

CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

h/l= 297/420 (0.12mp)IClENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

FAȚADA POSTERIOARA, FAȚADA LATERALA DREAPTA SITUAȚIE EXISTENTA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 05 • 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM !• T°ATE CONFECTIILE_SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA

TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.                                     ..............~                .....

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE

DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA

10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1 dO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU

MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL

PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE,

SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN

EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR


CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE 0 STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


OiiQIMtll ARHIîEClllOf Dlh 2CMÂNIA


Ana-Maria


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -

/gP Vi          LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1

/X?        €---

jMTrnrnmm       IHTER6BOU? T

/wNTERGROUP îl ehgineerino

5RL    *

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000                      £ Ti-Ș.O^

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN: 7124-0539-0015-39399-5428


Nr. proiect: PHPL18158/2011


Investiția:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele


Semnătură


01.2018


Denumire


planșa:


Proiectant


Arh. DianaSTERlAN


Scara


Verificat


Arh. Ana Maria URSACHE


Set proiect specia itafe-h. Ana Maria URSACHE


1:150

Faza


PLAN PARTER SI PLAN SUBSOL SITUAȚIE PROPUSA


Sef proiect comple


Arh. Ana Maria URSACHE


DA.L.I.


Specialitate: ARH


Cod planșa: 0611.83

H—*

) , j         4.20

_Jl.2(948


=12

|p=7.40mi

-1.55__,


 • 1. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLIȘTIRENx EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 2. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA

 • 3. INVELITOARE MULTISTRAT:

-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA /          ! \

_ -TERMOIZOLATIE SPUMA POMURETANICA14CM

-STRATURI EXISTENTE TER^OIZOLANTE

-REFACERE RECEPTORI TERASA SI PROTECȚII VENTILARE IN


OKeifiuL ARHIIcC-

DIN ROMANI*


 • 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM 1T0ATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E.

TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC

MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER SI SUBSOL, IN ZONA PÂRTILOR COMUNE, SAU UNDE DEASUPRA SUNT APARTAMENTE

 • 7. TERMOSISTEM CU COMPACT LIPIT CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR


CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE   '

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

 • 3. BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA


Ana-Marid

URSACH5


i'/Utețt CS dr*pî 9-

Revizia:

Data:

Numele:

I Semnătură:                     Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL18158/2011

Investiția:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1


/iNTERGROUP

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       IM INT6W0UP vV iL îNSINEERINfl iÂ<ț. SSL *;• \\O

BricsCAD SN: 7124-0530-0615-3S399-5428


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătura

Proiectant

Arh. Diana STERIAN

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specia

itafeh. Ana Marfa URSACHE.

Sef proiect comple

Arh. Ana Maria URSACHE.

3


h/l= 297 / 420 (0,12mp)01.2018

Denumire planșa:

Scara

PLAN TERASA SI ETAJ CURENT

1:150

SITUAȚIE PROPUSA

Faza

D.A.L.I.

Specialitate: ARH

Cod planșa: 07


f-^33.82SI


ln».®Jua:


+3Ț65                                   ........

LEGENDA SI INDICAȚII                            ' ..

4—I. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN. f. +30-7t1ETALSAUPVC CUTAMPLARIEPROFILEP®': :         A z

5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E. Ai ■ ‘    ''■>>' O

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, /

.. METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE *7 ată-DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CO. GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC, DIN ȚEAVA RECTANGULARA, MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI

 • 3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE +^QERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.

+5^22

 • 4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA

, 99 -DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT +224P0LISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, +19 gțfLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


+f972

7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

+17.13. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA £= AINVELITOARE MULTISTRAT:

1 ba-HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE

+1440

+f4^0. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


IIJ^TOĂTE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU +ÎL470ST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE IN TIMP UTIL PE CHELTUIALA PROPRIETARILOR PENTRU A PUTEA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT +8 90'T0ATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL) +8.72 MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE +6.15 DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA.

CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR^

5a - BALCONUL DE LA ULTIMUL NIVEL FARA ACOPERIȘ DIN CONSTRUCȚIA BLOCULUI SE VA ACOPERI CU PANOU SANDWICH 5 CM CU FETE DIN TABLA ZINCATA, +340 MONTAT PE O STRUCTURA DIN ȚEAVA RECTANGULARA +S^2                                 ] URSAC


ri„«■0.30


Semnătura:


Motivul revizuirii si documentul:


I ^ «FICieNTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -<£ LOT 1 - BLOC 10D, STR. SINAII NR 1


* W

® lîFl

W SSL


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Site: www.intengroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731        BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428


Numele


Denumire


planșa:


Proiectant


Verificat


FAȚADA PRINCIPALA SI LATERALA STANGA SITUAȚIE PROPUSA


Set proiect specie itafeh. Ana Maria URSACHE


Set proiect cor


Cod planșa: 08


h/l= 297/420 (0.12mp)


tOFILE LEMN.iOFILELEMN, UE PROFILE TTERMOIZOLANT )RU METALIC, ALCONULUI RE DE PUNTE

TTERMOIZOLANT

AT CU TENCUIALA

A2s1d0

TTERMOIZOLANT .FINISAT CU

iAT 10 CM GROSIME, •CORATIVA DE EXTERIOR

U POLISTIREN

.VANIZATA

EPE

A CE AU

VOR FI

ARILOR

NTUL PROIECT

DESE

DE MODUL

ÎNLOCUIREA.

RDINUI AtHl

DIN BOMAKl*


Ana-Mariaj URSACHEsi documentul:


IPIUL PLOIEȘTI -

1


PLOIEȘTI


DREAPTA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

;/ c" / .■ . ----

;> \ *'•

Conșililui Localjhț^


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 10D, str. Sinăii nr. 1, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam

termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.                *

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m./^^ubșpȚ -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza ficeaiței'^coloane.rîn1

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete qe a©rtărre,

la radiatoare;                                                             ° * sYl0!3

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                             lei         1.268.322,44

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei          978.414,01

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ''Reabilitare termică blocuri în

Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1".

Andrei Gheorghe A

Bazavan Larisa / ''■ Bolocan Iulian V Botez George Sorin Niculae

Cosma Marcian Danescu Ștefan Dinu Marius Andrei Dragulea Sanda Viscan Robert Ionu
Dragusin Pauli

Ganea Cristian Mi M lodorog Bogdan

Minea Constantin

Pana George

Popa Gheorghe

Salceanu Claudia Oă'na rioE^-^Sicoie Florin


Marcu Valenti

Mateescu Mariu>

Neagu Daniel Puitr^A

Palas Alexandru 0âul

Văduvă Sorin


'irbu Simion ‘ ' Zoia


^tnicuZoia      A <

iStanciu MarilBna.


"V 1-

< A Sorescu Florina Alina / Tudor Aurelian Dumî


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

^r.

tj


z       RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea IIotărâriiConsililuijLocal nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Zși^a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru'- obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1"

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 10D, str. Sinăii nr. 1 a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

- izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;         «o

-reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu pofiwe^rirsgpfa^:,/^ strat de 140 mm grosime;                                        \


strat de 140 mm grosime;

- termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde\— apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.268.322,44

Euro

277.265,31

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

978.414,01

Euro

213.889,04

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare ~

’ ■ / F'-' - .

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.268.322,44

i.'"’ i /

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

5£Q87,44^

1.2

Valoarea totala eligibila

1.209^35,00

2

Contribuția proprie, din care:

542.781,44

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

483.694,00

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

59.087,44

3

ASISTENTA FINANCIARA

NERAMBURSABILA SOLICITATA

725.541,00

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1"

Direcția Tehnic-Investiții,

Director Executiv


Mihael


IAMANDIDirecția Relații Internationale, Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIUDirecția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRISltEA


Direcția Economică, Director Executiv,

Mariana GAVRILĂ

ANENA NR £ LA HCL Nr. 5^ /


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferent! proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 1 - BLOC 10 D, STR SINAII NR. 1”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

1.1 Date tehnice ale imobilului

 • - anul construirii

 • - regim de înălțime

 • - număr de apartamente

 • - suprafața construita totala - m2

 • - aria utila totala bloc - m2

 • - sistem constructiv anvelopa


1982

S+P+10E, 40 3086,6 2778 pereți exteriori de închidere din panouri prefabricate autoportante din beton armat, placat BCA tencuieli zidărie; acoperiș tip terasa necirculabila pe planseu beton armat

Adresa imobil

Suprafața construita desfasurata

Supr construita

[m2]

Aria utila rezultata

[m2l

Nr. etaje

Spatii comerciale parter

Scări i tronsoane

Str. Sinaii, nr. 1

3.086,6

280.6

2778

S+P+10

Subsol tehnic, parter comercial

DA

1

1.2 Situația existenta a obiectivului de investiții

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii

Clădirea studiata reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectata si executata in perioada anilor 70-80.

Dimensiunile gabaritice ale clădirii sunt:

L terasa

I terasa

cota atic

cota soclu

17.85

17.55

31.34

0,75


Inaltimea de nivel este de 2,75 m. Clădirea analizata este de tip punct, 10D - S+P+10. Subsolul este general si este de tip tehnic.

Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.A

i!

4 o

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de circa 1 zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, di fost aplicate placi de faianța, pe pereții exteriori exista tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatra, pe zona soclului este aplicata o tencuiala de ciment de circa 3 cm grosime, in grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, in dormitoare a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructura sunt realizați din panouri prefabricate de 25 cm grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar si cel din dreptul legaturilor cu pereții interiori si planseele de fațada sunt insuficient protejate termic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

Acoperișul este de tip terasa necirculabila, cu pante interioare. Invelitoarea este realizata din carton bitumat. Accesul pe terasa se realizează printr-o usa a casei liftului , la care se ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.

Termoizolatia fațadei este din blocuri de b.c.a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție termica este la nivelul normelor din anii ’70. In prezent clădirea este insuficient protejata termic.

Planseul peste subsol nu este in prezent țermoizolaț Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planseului de peste subsol, la planseul si pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție incalzire si a.c.m. din subsol si robineti de golire sunt degradate si fisurați in mare parte.

Tamplariile sunt in marea majoritate cele originale dar exista si tâmplarii din profile PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tamplarie din lemn cu doua foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. Inaltimea parapetilor este de 90 cm. Ușile de acces in scara sunt din tabla metalica ambutisata.

Perimetral clădirii exista, dar nu pe toata lungimea, un trotuar de garda realizat din dale din beton.

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • • alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • • alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • • alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala,

 • • agent termic pentru incalzire de la punctul termic;

 • • apa calda menajera de la punctul termic;

 • • telefonie.

Clădirea este prevăzută cu instalații interioare de incalzire, alimentate cu agent termic, apa calda 90/70° C, agent termic produs de punctul termic de zona, aflat in apropierea blocului.

Distribuția agentului termic in clădire se realizează la nivelul s bitubular. Conductele de distribuție au termoizolatia degradata.

Corpurile statice din încăperile apartamentelor sunt:


 • -  radiatoare din fonta tip 600/150/2 in camerele de zi si dormitoare

 • -   in bai, încălzirea se face cu serpentine verticale 0 3/4", si 0 1/2” cu excepția ultimului etaj unde sunt amplasate radiatoare 600/150/2.

Corpurile statice din spatiile comune sunt:

- radiatoare din fonta tip 600/150/2;

Blocul are contoar pentru masurarea consumului de căldura pentru încălzire.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare aferente băilor si bucătăriilor.

Băile si bucătăriile au fost dotate cu următoarele tipuri de obiecte sanitare:

 • •  lavoar din porțelan sanitar

 • •  cada de baie din fonta emailata

 • •  closet din porțelan sanitar

 • •  spălător cu picurator

Consumul de apa calda este contorizat la nivel de apartament si la nivel de bloc.

Iluminatul artificial ste realizat cu corpuri de iluminat tip aplica cu lămpi incandescente sau fluorescente, normale sau etanșe, funcție de destinația încăperilor.

Circuitele de lumina sunt protejate cu siguranțe fuzibile.

Circuitele de iluminat sunt pozate ingropat in tencuiala pereților si in placa.

Instalațiile electrice existente sunt bune si nu necesita intervenții

INTERVENȚII REALIZATE DE LOCATARI:
 • -  tamplaria ferestrelor a fost înlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

 • -  pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si senzori crepusculari si de prezenta.

 • -   a fost înlocuit liftul

 • -  cateva balcoane au fost închise cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

TOATE CONSTRUCȚIILE EXECUTATE DE CĂTRE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SE VOR DEZAFECTA.

2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;


\\

izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 100 mm, acolo uri^esepdafe^ interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter              °-v

reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spreyât in strat de 140 mm grosime;

termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, si izolarea parapetilor (in eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm

schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera.

izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza flecarei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire, la radiatoare

 • •  montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iama când insorirea este redusa

 • •  înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

 • •  Verificare tablou electric parii commune

 • •  Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

 • •  refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

 • •  demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA (1 euro = 4,5744 lei)

Lei

1.268.322,44

Euro

277.265,31

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

978.414,01

Euro

213.889,04


Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.26^322;44

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

59.087,44

1.2

Valoarea totala eligibila

1.209.235,00

2

Contribuția proprie, din care:

542.781,44

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

483.694,00

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

59.087,44

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

725.541,00Capacitati in unitati fizice

Indicator

UM

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara totala

Kwh /an

322.647

Scăderea consumului anual de energie pentru incalzire

Kwh /an

194.490

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

tone/an

56,53

Sistem de panouri solare

buc

1

SC INTERGROUP ENGINEERING SRLAVIZ

Nr. 11/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 1 - BLOC 10 D, STR.SINAII NR.1”

 • 2. Proiectant - S.C. INTERGROUPENGINEERINGS.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale Ia parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;                                  /

 • - verificare tablou electric părți comune                                 J, ® 1              '§3

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată deducrSi^tffe^lijare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după fir

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                             1.268.322,44 lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA 978.414,01 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,


PREȘEDINTE COMIS VICEPRIl^lAR

Mihai Cristian GA

SECRETAR COMISIE

MARIANA STOCHITA

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1 ”2.7. fi) 2-

Data:COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREpTU&iî/jRȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI!

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind_______