Hotărârea nr. 569/2018

Hotãrârea nr. 569 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la imobilul situat în Ploieşti, Aleea Strunga, nr. 2B

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.569

privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la imobilul situat în Ploiești,

Aleea Strunga, nr. 2B

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 486/12.12.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 398/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1908/12.1.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 302/13.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la imobilul situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B ;

A

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă includerea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunului identificat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu o poziție nouă identificată în Anexa menționată la alineatul 1.

A

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorln-Niculae BOTEZ


Anexa la H.C.L./ nr. /o ^  /      7

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

149

Teren, Aleea Strunga, nr. 2B

Aleea Strunga, nr. 2B - teren intravilan în suprafață de 2938 mp, delimitat cu gard de beton între punctele : 113,25,11,31,30,3,1,20,19,24,23,110 și neîmprejmuit între punctele : 31,32,30 și 113,112,111, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 144462, cu nr. cadastral 144462, având ca vecinătăți pe laturile

2010

533.167,23

- Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale; -Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa nr. 2, pozA/k -Hotărârea

Local nr.

161/31.1                1

Nord - alee de acces domeniu public, Sud trotuar aferent Aleii Strunga domeniu public, la Est parțial spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești și nr. cadastral 144023 și la Vest teren aferent Școlii Gimnaziale

«I.A.Bassarabescu»

  • - Hotărârea Consiliului

Local nr. 317/09.08.2018

  • - Hotărârea Consiliului

Local nr. 386/27.09.2018Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu


Sef Serviciu Madafrp Negoita