Hotărârea nr. 568/2018

Hotãrârea nr. 568 privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul –amplasament culoar de expropriere pentru investiția Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 568 privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 485/12.12.2018 a domnului Primar al municipiului Ploiești Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.396/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 300/13.12.2018 la Direcția Economică și sub nr. 1907/12.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”',

în conformitate cu prevederile art.554 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în temeiul prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 16935/11.12.2018;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr.425/12.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate art.36, alin.(2), litera c), art.45 si art.l 15 alin.(l), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” identificat în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, identificată potrivit prevederilor articolului 1.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘE JTE DE ȘEDINȚĂ,p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


George-Șorin-Niculae BOTEZ

Anexă la H.C.L. nr.

Completări la ''Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" (Anexa Al )

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

907

-

Imobil -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între

Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor""

Suprafață=96643 m.p., având ca vecinătăți

» proprietăți particulare, diverse componente ale domeniului public, nr.cadastral 144807

2018

7.868.579

- Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001;

-Hotărârea

nr.425/12.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

-Dispoziția Primarului municipiului Ploiești nr. 16935/11.12.2018.

DIRECTOR EXECUTIV, Cârme niela BUCURDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂ


ȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUTIU