Hotărârea nr. 567/2018

Hotãrârea nr. 567 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 567

privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 484/12.12.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 400/12.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1921 /13.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și subnr. 305/13.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere Condițiile generale din diversele Ghiduri ale solicitantului pentru diversele proiecte ale municipiului Ploiești pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

în temeiul Hotărârilor nr.364/31.10.2017, nr.525/20.12.2017, nr.13/30.01.2018, nr. 100/29.03.2018, nr.269/31.07.2018, nr.330/31.08.2018 si nr.474/31.10.2018 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 90, referitoare la stație spălare vopsire, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită la sol =469 mp, parter, construit din cadre de beton cu cărămidă, Suprafața desfășurată =469 mp, număr cadastral 144430-C6, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 394.651,89 lei;

la poziția 91, referitoare la decantor+platformă nămol, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită -153 mp beton, Suprafața desfășurată =153 mp, număr cadastral 144430-C4, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest -teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, la Sud- teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, la Est - teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 71.129,09 lei;

la poziția 92, referitoare la hala întreținere, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită=1206 mp, parter, Suprafața desfașurată=1206 mp, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 144430-C7, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest și Est - teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, pe latura de Sud - teren aferent stație troleibuze, post transformare depou si magazie metalica, proprietatea S.C.transport Calatori Express, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 224.236,72 lei;

la poziția 93, referitoare la post transformare depou, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită =26 mp, Suprafața desfașurată=26 mp, parter, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 144430-C2, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 10.031,82 lei;

la poziția 95, referitoare la punct termic de măsură, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită =6 mp parter zidărie, număr cadastral 144430-C8, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren aferent stație troleibuze, post transformare depou, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 2.893,80 lei;

la poziția 97, referitoare la stație troleibuze, post transformare depou, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Depou troleibuze, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Vecini:N-platforma parcare,E-Linie CF/platforma parcare, S-teren arabil, V-Coca-Cola Comp., Suprafața teren=34384 mp, număr cadastral 144430, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 8.424.080 lei;

la poziția 98, referitoare la Parcare preuzinal depou tramvaie, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94A, Suprafața teren=8655 mp, număr cadastral 144492, având ca vecinătăți pe latura de Nord-Vest -proprietăți particulare cu număr cadastral 144216 si număr cadastral 130625, pe latura Sud-Vest - str.Găgeni cu număr cadastral 144290, pe latura Nord-Est - pârâul Dâmbu, pe latura Sud -Est - domeniul public al municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 4.240.950 lei;

la poziția 99, referitoare la Platfparc+pasaj CF (parcare preuzinală), coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.283, Suprafața teren=5934 mp, număr cadastral 143930, având ca vecinătăți pe latura Nord-număr cadastral 144077, pe latura Vest -zona CF, pe latura Sud număr cadastral 128226 și nr. 144430, pe latura Vest-număr cadastral 143629, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 1.453.830 lei;

la poziția 100, referitoare la sediu central autobază, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.88, Suprafața teren=55742 mp, număr cadastral 144440, având ca vecinătăți pe latura Nord-Vest - proprietăți particulare, pe latura Sud-Vest - str.Găgeni si proprietăți particulare cu număr cadastral 126686 și număr cadastral 126687, pe latura Nord-Est - pârâul Dâmbu, pe latura Sud-Est - proprietate particulară număr cadastral 122802, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 27.313.580 lei;

la poziția 101, referitoare la Clădire sediu administrativ corpul A, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită =304 mp, regim de înălțime P+l, suprafața construită desfașurată=603 mp, număr cadastral 144440-C2, având ca vecinătăți pe latura Nord-Vest - Clădire sediu administrativ corpul B și teren aferent sediu central autobază, pe latura Nord-Est - teren aferent sediu central autobază, pe latura de Sud-Vest și Sud-Est - teren aferent sediu central autobază, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 257.174,07 lei;

la poziția 102, referitoare la Clădire sediu administrativ corpul B, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața construită =976 mp, regim de înălțime Spartial+ P+1, suprafața construită desfășurată =2152 mp, număr inventar 1266, număr cadastral 144440-C1, având ca vecinătăți pe latura Nord-Vest - două construcții proprietatea S.C.Transport Calatori Express S.A. și teren aferent sediu central autobază, pe latura de Sud-Vest - str.Găgeni, pe latura Nord-Est - teren aferent sediu central autobază, pe latura Sud-Est - Clădire sediu administrativ corpul A și teren aferent sediu central autobază, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 1.805.704,47 lei;

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 769, referitoare la strada Tirgului, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Târgului; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2644 mp; Lungime = 0,259 km, număr cadastral 144668, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 171.860 lei;

la poziția 732, referitoare la strada Pietii, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Pieții; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 619mp; Lungime = 0,111 km, număr cadastral 144659, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 40.235 lei;

la poziția 780, referitoare la strada Uzinei, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1396 mp; Lungime = 0,180 km, număr cadastral 144657, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 90.740 lei;

- la poziția 556, referitoare la strada Atelierului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 4313 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 3219mp; Lungime = 0,33 Ikm, număr cadastral 144678, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 209.235 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1094mp; Lungime = 0,129 km, număr cadastral 144667, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 71.110 lei;

la poziția 773, referitoare la strada Traian Savulescu, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Traian Săvulescu; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 5084 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 1342mp; Lungime = 0,129 km, număr cadastral 144676, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 87.230 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =3742mp; Lungime = 0,374 km, număr cadastral 144660, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 243.230 lei;

la poziția 666, referitoare la Intrarea Lanului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 627mp; Lungime = 0,147 km, număr cadastral 144770, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 40.755 lei;

la poziția 668, referitoare la Intrarea Ogorului, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 286mp; Lungime = 0,071 km, număr cadastral 144677, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 18.590 lei;

la poziția 479, referitoare la strada Tirgoviștei, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Târgoviștei; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața =17502mp; Lungime= 1.134km, număr cadastral 143908, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 8.575.980 lei;

la poziția 213, referitoare la strada G-ral Eremia Grigorescu, coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: General Eremia Grigorescu; coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața totala=20438mp; după cum urmează:

-Tronson I, Suprafața^ 1461 Omp; Lungime= 1.129km, număr cadastral 143909, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 7.158.900 lei;

-Tronson II, Suprafața=5828mp; Lungime =0.207km, număr cadastral 143938, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :2.855.720 lei.

Art. 4 Pentru imobilele prevăzute în Anexa nr.l, pentru imobilele de la pozițiile nr. 97,98,99,100 din Anexa G ce se regăsesc în art. 2, precum și pentru imobilele menționate la art. 3, pentru care s-au stabilit valori prin raportare la Studiul de piață care conține informațiile privind valorile minime înregistrate la Camera Notarilor Publici Ploiești sub nr. 2801/15.12.2017, realizat pentru anul 2018, urmează ca pe parcursul anului 2019 să se procedeze la actualizarea corespunzătoare a acestora.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef SețrviciuAnexa nr. 1 la H.C.L. nr.          / 20/J>

Bunuri ce trebuie incluse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești ”

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANEXA Al

894

1.3.7.2

Alee acces Front de Captare Nord Vest

Suprafața =279 mp

Alee acces Front de Captare Nord Vest

Număr cadastral 143985

Vecinătăți:

La Nord - Front Captare APA NOVA

La Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est - domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - nr.cadastral 128506

1998

68.355

-Hotararea nr. 13/30.01.2018    a

Consiliului Local al municipiului Ploiești

895

1.3.7.2

Alee acces public către imobilul cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.298

Suprafața =182 mp

Alee acces public către imobilul cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.298 Număr cadastral 143701

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.330 si proprietate particulara

La Sud -str.Gh.Gr.Cantacuzino

2017

89.180

-Hotararea nr.

364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipij^ri^ij^H,.

Ar

t*        -

La Est - spațiu verde - domeniu public al municipiului Ploiești nr.cadastral 143626 La Vest - spațiu verde - domeniu public al municipiului Ploiești

896

1.3.7.2

Acces public către imobil cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.346

Suprafața =41 mp

Acces public către imobil cu adresa poștala str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.346 Număr cadastral 143753

Vecinătăți:

La Nord - proprietăți particulare

La Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est - spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești, Număr cadastral 143664

La Vest - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

2017

20.090

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

897

1.3.7.2

Acces public către imobilele cu adresele poștale str.Gh.Gr.

Cantacuzino nr.346 si nr.348

Suprafața =162 mp

Acces public către imobilele cu adresele poștale str.Gh.Gr. Cantacuzino nr.346 si 348

Număr cadastral 143700

Vecinătăți:

La Nord - Număr cadastral 125470

str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.348

La Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - parcare - domeniu public al municipiului Ploiești

2017

79.380

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

898

1.3.7.2

Aleea (Drum acces parcare) bl.

Suprafața =372 mp

Aleea (Drum acces parcare) bl. B1-B2 Cantacuzino

2017

91.140

-Hotafera'1^^3;^/

364/3 l'^W^T A,*B1-B2

Cantacuzino

Număr cadastral 143760

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

Consiliului Local al municipiului Ploiești

899

1.3.7.2

Alee 1 acces bloc

B2

Suprafața =12 mp

Alee 1 acces bl.B2

Număr cadastral 143752

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 143630

La Vest - Număr cadastral 143661

2017

2.940

-Hotararea nr.

364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

900

1.3.7.2

Alee 2 acces către nr.279, bl.B2, Str. Gh. Gr. Cantacuzino

Suprafața =11 mp

Alee 2 acces către nr.279, bl.B2, Str. Gh.

Gr. Cantacuzino

Număr cadastral 143923

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 143627

La Vest - Număr cadastral 143630

2017

2.695

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

901

1.3.7.2

Alee 1 acces

bl.B3

Suprafața =11 mp

Alee 1 acces bl.B3

Număr cadastral 143761

2017

5.390

-Hotararea

364/3 IGO^oț^^3

---------'Ca-A.,;..>5 —i-----

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 143634

La Vest - Număr cadastral 143627

Consiliului Local al municipiului Ploiești

902

1.3.7.2

Alee 2 acces către nr.277, bl.B3, Str. Gh. Gr. Cantacuzino

Suprafața —10 mp

Alee 2 acces către nr.277, bl.B3, Str. Gh.

Gr. Cantacuzino

Număr cadastral 143933

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 143631

La Vest - Număr cadastral 143634

2017

4.900

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

903

1.3.7.2

Alee 1 acces

bl.B4

Suprafața =77 mp

Alee 1 acces bl.B4

Număr cadastral 143750

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 143635

La Vest - Număr cadastral 143631

2017

5.390

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

904

1.3.7.2

Alee 2 acces

bl.B4

Suprafața =8 mp

Alee 2 acces bl.B4

Număr cadastral 143758

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

2017

3.920

-Hotararea nr.

364/31.10.2^*.

Consdițdui Locabal £\ municipiului PÎoiesti

V;     y

La Est - Număr cadastral 143633, spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - Număr cadastral 143635, spațiu verde domeniu public al municipiului Ploiești_________ ______________________

Suprafața =69 mp

Drum acces ghena bl.35

Număr cadastral 143762

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - proprietăți particulare si diverse componente ale domeniului public al municipiului Ploiești

La Vest - domeniu public al municipiului Ploiești


Suprafața =18 mp

Alee acces intre bl.35 si Banca BRD

Număr cadastral 143709

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Nr. cadastral 143625 spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest-Nr. cadastral 143632 spațiu verde, domeniu public al municipiului Ploiești
-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești


-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului PloieștiANEXA F2

42

PARC

CANTACUZINO

Suprafața 11.172 mp

PARC CANTACUZINO

Număr cadastral 143935

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino si nr. cadastral 136106, domeniu public al municipiului Ploiești

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești La Est - Număr cadastral 143937, domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - str.G-ral Eremia Grigorescu

1981

5.474.280

-Hotararea nr.

13/30.01.2018    a

Consiliului Local al municipiului Ploiești

43

Str. Gheorghe

Grigore Cantacuzino, Nr.

259 B

Suprafața =864 mp

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 259 B

Număr cadastral 143937

Vecinătăți:

La Nord - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Sud - domeniu public al municipiului Ploiești

La Est - Număr cadastral 137186

La Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

1981

423.360

-Hotararea nr. 13/30.01.2018    a

Consiliului Local al municipiului Ploiești

ANEXA F3

Zona Cartier Vest 1

11

Parcare neamenajata din fata imobilului str.

Gh. Gr. Cantacuzino nr.

346

Suprafața =970 mp

Parcare neamenajata din fata imobilului str.

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 346 Număr cadastral 143751

Vecinătăți:

La Nord - proprietăți particulare

La Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est - domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - Număr cadastral 143700

2017

475.300

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

12

Parcare neamenajata din fata imobilului Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.

348

Suprafața =656 mp

Parcare neamenajata din fata imobilului

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 348 Număr cadastral 143696

Vecinătăți:

La Nord - Număr cadastral 125470

La Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est - domeniu public al municipiului Ploiești

La Vest - domeniu public al municipiului Ploiești

2017

321.440

-Hotararea nr. 364/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

13

1.3.7.2

Parcare- acces public Podul înalt

Suprafața =1028 mp

Parcare- acces public Podul înalt

Număr cadastral 144067

Vecinătăți:

La Nord - domeniu public al municipiului

Ploiești

2018

503.720

- HotararOi^ 100^$^P(a^H CcMlbVfiî municipiuIuiSRlb'iesti^ i

  • V ■-                         5* '

  • VLa Sud - str.Gh.Gr.Cantacuzino

La Est-Număr cadastral 125470, 143696

La Vest-CN CF CFR SASef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu