Hotărârea nr. 566/2018

Hotãrârea nr. 566 privind acoperirea diferenţei dintre veniturile efectiv încasate şi cheltuielile înregistrate de SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 566 privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive 480/12.12.2018 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre precum și Raportul de Specialitate nr.22728/12.12.2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, precum și Raportul de specialitate nr. 263/12.12.2018 al Direcției Economice a Municipiului Ploiești, prin care se propune acordarea de subvenții către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru acoperirea financiară a diferenței dintre veniturile și cheltuielile la transportul public de persoane, aferente anului 2017;

având în vedere adresa Municipiului Ploiești nr. 15044/13.08.2018 și Raportul de specialitate a Direcției Economice nr. 11/28.09.2018, anexate prezentei hotărâri;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l ”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.8/14.06.2018 a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

având în vedere prevederile art.l, alin.l, alin.2, lit. h, alin.4 precum și prevederile art. 43 de la capitolului V” Finanțarea serviciilor de utilități publice” din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.4 și art.5 din Ordonanța nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile internaționale;

luând act de prevederile art.2, alin.l, 2 și 3 din Legea nr. 92/10.04.2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile art.4 și art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

luând în considerare Raportul de Expertiza Contabilă Extrajudiciară realizat de S.C. PRIM-AUDIT S.R.L. BUCUREȘTI, din data de 11.06.2018, anexat prezentului proiect de hotărâre;

ținând cont de prevederile cap. V art.6 lit. q și cap. VI, art.7, lit. h completat și modificat prin art.l. din Hotărârea Consiliului Local nr.320/01.09.2017 și de Actul Adițional nr.9/04.09.2017 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579 / 04.11.2013 și cu nr. T.C.E. SA Ploiești 21644/04.11.2013;

9                                                        “

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă acoperirea de către Municipiul Ploiești a diferenței dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de calatori, înregistrate în anul 2017 de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, in suma de 2.441.673,24 lei.

Art. 2 Sumele necesare conform art. 1 se suportă din bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

i.7 '

NEX A NR 1


Situația deconturilor înregistrate in perioada 01.01.2017 - 31.12. 2017( inclusiv TVA)

V'

-LEI-


CNPAS

Ianuarie - decont nr. 1690/06.02.2017

13.608

Storno decont ianuarie -nr. 12583/23.02.2017

-63

Februarie - decont nr. 16654/07.03.2017

14.049

Martie - decont nr. 19167/07.04.2017

14.427

Aprilie - decont nr. 37290/05.05.2017

14.427

Mai - decont nr. 46201/07.06.2017

14.301

Iunie - decont nr. 53786/04.07.2017

13.923

Iulie - decont nr. 61794/03.08.2017

13.860

August - decont nr. FN/05.09.2017

18.105

Septembrie - decont nr. 77762/05.10.2017

18.530

Octombrie - decont nr.85510/07.11.2017

18.955

Noiembrie - decont nr. 92811/08.12.2017

18.106,26

Decembrie-decont nr. 1405/08.01.2018

18.870

Total CNPAS

191.098,26

ASSC

Ianuarie - decont nr. 1418/08.02.2017

385.434

Februarie-decont nr. 2927/07.03.2017

384.804

Martie - decont nr. 4364/07.04.2017

384.174

Aprilie - decont nr. 5562/05.05.2017

383.481

Mai - decont nr. 7021/07.06.2017

382.725

Iunie - decont nr. 8740/05.07.2017

381.906

Iulie - decont nr. 10606/04.08.2017

380.205

August - decont nr.12324/07.09.2017

451.650

Septembrie-decont nr. 13913/05.10.2017

450.000

Octombrie - decont nr. 15887/07.11.2017

447.675

Noiembrie - decont nr. 17469/08.12.2017

429.124,31

Decembrie - decont nr. 270/08.01.2018

447.150

Regularizare noiembrie cf. ff 271/08.01.2018

8,95

1 Total ASSC

4.908.337,26

CLM

Ianuarie - decont nr.2593/03.02.2017 - avans

295.909

Ianuarie - decont nr. 2592/03.02.2017 - avans

1.009.323

Ianuarie - decont nr.3161/10.02.2017 - final

1.510.173

Februarie - decont nr. 5343/07.03.2017

2.373.336

Februarie - decont nr. 5344/07.03.2017

292.281

Martie - decont nr. 6877/27.03.2017 - avans

1.449.000

Martie - decont nr. 8027/07.04.2017 - final

317.044

Martie - decont nr. 8028/07.04.2017 - final

845.649

Aprilie - decont nr. 8682/19.04.2017 - avans

1.134.000

Aprilie - decont nr. 9899/05.05.2017 - final

145.581

Aprilie - decont nr. 9900/05.05.2017 - final

1.124.550

Mai - decont nr. 10891/16.05.2017 - avans

1.323.000 -

Mai - decont nr. 12568/07.06.2017 - final

276.987?;

Mai - decont nr. 12567/07.06.2017 - final

951.237 c

Iunie - decont nr. 13416/19.06.2017 - avans

1.386.000 7

Iunie - decont nr. 14460/03.07.2017 - final

166.714

Iunie - decont nr. 14459/03.07.2017 - final

895.734

Iulie - decont nr. 15503/17.07.2017 - avans

1.512.000Iulie - decont nr. 16801/02.08.2017 - final

780.,003

......... . oV

z            •• vz*

Iulie - decont nr. 16800/02.08.2017 - final

67,794

August - decont nr.17693/16.08.2017 - avans

2.040.000.

? -

August - decont nr.19173/05.09.2017 - final

52.24]

August - decont nr.19174/05.09.2017 - final

960.330

Septembrie - decont nr. 20183/18.09.2017 - avans

2.040.000

Septembrie-decont nr. 21658/04.10.2017 -final

296.482

Septembrie - decont nr. 21657/04.10.2017 - final

977.840

Octombrie-decont nr. 22581/16.10.2017 - avans

2.125.000

Octombrie - decont nr. 23382/26.10.2017 - avans

158.781

Octombrie - decont nr. 24384/07.11.2017 -final

271.845,50

Octombrie-decont nr. 24385/07.11.2017 -final

983.280

Noiembrie - decont nr. 25389/17.11.2017 - avans

2.251.877,50

Storno Oct. + Nov. -decont nr. 25920/23.11.2017

-110

Storno Oct. - decont nr. 27286/07.12.2017

-330

Noiembrie-decont nr. 27287/07.12.2017 -final

1.083.791,50

Noiembrie - decont nr. 27285/07.12.2017 - final

107.937,67

Regularizare noiembrie cf. ff 28538/19.12.2017

71,75

Decembrie - decont nr. 28539/19.12.2017 - avans

2.428.465

t-'

Storno Nov. -decont nr. 415/08.01.2018

-440

Decembrie - decont nr. 416/08.01.2018 - final

1.005.460

Decembrie - decont nr. 414/08.01.2018 - final

77.533,50

Total CLM

34.716.372,42

UPG

Ianuarie

0

Februarie

0

Martie - decont nr. 32212/22.02.2017

22.010

Aprilie - decont nr. 32874/24.03.2017

35.092

Mai

0

Iunie

0

Iulie

0

August

0

Septembrie

0

Octombrie - decont nr. 35731/31.10.2017

57.530

Noiembrie

Decembrie - decont nr. 36652/14.12.2017

34.760

Total UPG

149.392

Total general EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

39.965.199,94

Totalul deconturilor de subvenții înregistrate in exercițiul financiar incheiat la 31.12.2017, inclusiv TVA aferenta, este in suma de 39.965.199,94 lei.

Valoarea venitului efectiv in anul 2017 reprezintă 33.584.201,63 lei.


Expert contabil

SC PRIM-AUD1T SRE-TanaseLuminita Marinela -

r>


Anexa nr. 2 SITUAȚIA KILOMETRILOR PARCURȘI CU AUTOBUZELE IN TRANSPORTUL URBAN SI IN CONVENȚIE

DE CĂTRE T.C.E. S.A. IN ANUL 2017

Luna

Autobuz

total km autobuze

procent km conventie/total km autobuz %

transport public, din care:

tr. urban

tr.convenție

total

5.112.952,00

399.644,00

5.512.596,00

Ianuarie

432.135,00

32.821,00

464.956,00

7,06

Februarie

408.304,00

31.286,00

439.590,00

7,12

Martie

463.928,00

34.895,00

498.823,00

7,00

Aprilie

404.438,00

31.412,00

435.850,00

7,21

Mai

462.902,00

34.493,00

497.395,00

6,93

Iunie

432.175,00

31.976,00

464.151,00

6,89

Iulie

407.625,00

33.822,00

441.447,00

7,66

August

404.885,00

33.950,00

438.835,00

7,74

Septembrie

428.367,00

32.729,00

461.096,00

7,10

Octombrie

453.038,00

35.337,00

488.375,00

7,24

Noiembrie

416.769,00

35.039,00

451.808,00

7,76

Decembrie

398.386,00

31.884,00

430.270,00

7,41

Expert contabil -■SQ.PRIM-AUDIT SRL ȘTahăsfe Luminița Marinela


si i UAI IA DETALIATA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR SI^'ENTIONATE SI NESUBVENTIONATE ÎNREGISTRATE IN PERIO/'~S 01.01.2017-31.12.2017

\                X


Cont

Denumire cont cheltuiala

Suma c heltu iata

Chelt convenție^

tt

Reclama

I.T.P.

închirieri

Alte servicii

Alte cheltuieli

TOTAL CHELT.

NESUBVENTIONATE

TOTAL CHELT. TRANSPORT PUBLIC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3+4+5+6+7+8

10=2-9

6021

CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARF

664.800,46

26.607,44

26.607,44

638.193,02

6022

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL

7.208.920,46

496.298,42

496.298,42

6.712.622,04

6024

CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIM

1.203.817,92

52.766,28

52.766,28

1.151.051,64

6028

CHELTUIELI'PRIVIND ALTE MATERIALE C

221.107,53

791,78

791,78

220.315,75

603

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE - OB

101.713,11

2.943,33

2.943,33

98.769,78

605

CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA

3.581.089,09

37.695,20

37.695,20

3.543.393,89

607

CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE

26.382.62

0,00

26.382,62

26.382,62

0,00

608

CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE

1.125,18

31,90

31,90

1.093,28

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

-8.324,73

-603,54

-603,54

-7.721,19

611

CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE SI REPAR?

230.993,45

6.534,07

6.534,07

224.459,38

612

CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCAȚII!

4.981,00

0,00

0,00

4.981,00

613

CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE

817.069,77

59.118,09

59.118,09

757.951,68

615

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONAL

11.282,00

547,39

547,39

10.734,61

622

CHELTUIELI'PRIVIND COMISIOANELE SI {

314.055,41

22.623,80

22.623,80

291.431,61

623

CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA S

597,77

0,00

597,77

597,77

0,00

624

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNI

3.808,51

1,41

1,41

3.807,10

625

CHELTUIELI CU DEPLASĂRI, DETASARI S

2.816,52

18,10

18,10

2.798,42

626

CHELTUIELI POȘTALE SI TAXE DE TELEC

128.816,14

1.982,65

1.982,65

126.833,49

627

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI

16 589,34

0,00

0,00

16.589,34

628

ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECU

1.427.379,04

22.231,73

22.231,73

1.405.147,31

635

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI

1.521.778,46

42.193,45

460,00

205

6.257,19

30

49.145,64

1.472.632,81

641

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALUL

39.593.643,00

1.399.264,21

34.560,00

15238

68508

6127

1.523.697,21

38.069.945,79

6422

CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA AC

514.732,02

16.358,31

16.358,31

498.373,71

6451

CONTRIBUȚIA UNITATII - ASIGURĂRI SOC

6.161.297,21

215.127,08

3.627,00

2408

7192

969

229.323,08

5.931.974,13

6452

CONTRIBUȚIA UNITATII - AJUTOR DE SOr

182.579,74

6.598,34

1.897,00

795

3773

326

13.389,34

169.190,40

6453

CONTRIBUȚIA ANGAJATORILUI - ASIG SC

2.073.892,47

67.904,27

171,00

76

342

5

68.498,27

2.005.394,20

6454

CHELTUIELI AJUTARE DECES, NAȘTERE

144.759,00

4.743,60

4.743,60

140.015,40

6456

CHELT ASISTENTA MEDICALA

52.870,83

2.319,86

2.319,86

50.550,97

6458

ALTE CHELTUIELI - ASIG SI PROT SOCIAt

142.500,00

4.611,00

150,00

300

5.061,00

137.439,00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

2.064.588,82

0,00

2.064.588,82

2.064.588,82

0,00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

12,10

0,19

0,19

6811

CHELTUIELI DE EXPL - AMRT IMOBIL1ZAR

7.641.121,02

387.787,67

387.787,67

7.^3.333,35

6812

PJ^ELTUJgLI DE EXPL PRIVIND PROVIO?

16.535,92

0,00

16.535,92

16.535,92

/^^■■'o.oo

Z<i>

'1 J,

t6talclaSa6

--

|     76.069.331,16

2.876.496,03

40.865,00

18.722,00

86.372,19

33.839,62

2.081.722,51

5.138.017,35

Z0'.931.313,82

ICont

Denumire cont veTifturi .' 4

. Suma Venituri '

.. —

* Venituri*-convenție-

Reclama

LT.P.

închirieri

Alte servicii

Alte venituri

TOTAL VENITURI NESUBVENTIONATE

TOTAL VENITURI TRANSPORT PUBLIC

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3+4+5+6+7+8

10=2-9

703

VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

25.244,83

25.244,83

25.244,83

704

VENITURI DIN LUCRĂRI EXECUTATE SI SERVICII

28.175.383,43

3.110.247,01

3.110.247,01

25.065.136,42

706

VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE

876.475,85

876.475,85

876.475,85

707

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

27.969,92

27.969,92

27.969,92

708

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE

750.298,30

439.601,55

310.696,75

750.298,30

711

VARIAȚIA STOCURILOR

-1.455,39

■1.455,39

-1.455,39

712

VENITURI AFERENTE COST. SERV IN CURS DE EXEC

0

0,00

7411

VENITURI DIN SUBV DE EXPL - CIFRA DE AFACERI

33.584.201,21

0,00

33.584.201,21

758

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

24.751,91

24.751,91

24.751,91

7581

VENITURI DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI, PENALITATI

42.443,27

42.443,27

42.443,27

7583

VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR

0

0,00

7584

VENITURI DIN SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

15.615,96

15.615,96

15.615,96

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

210.372,32

55.803,78

154.568,54

210.372,32

7651

DIF FAV DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA

0

0,00

766

VENITURI DIN DOBÂNZI

121,74

121,74

121,74

7812

VENITURI DIN PROVIZIOANE

173.989,11

173.989,11

173.989,11

TOTAL VENITURI

63.905.412,46

3.110.247,01

439.601,55

55.803,78

876.475,85

377.579,15

396.367,49

5.256.074,83

58.649.337,63

REZULTAT

-12.163.918,70

233.750,98

398.736,55

37.081,78

[ 790.103,66

343.739,53

-1.685.355,02

118.057,48

-12.281.976,19S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova       ț

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

—             --- _                                   :__ ____ XV-Către,


RA SERVICII PUBLICE R.A. PLOIEȘTI

MR. N&BISTMRE-/&'■$■■■ -■■I-.....


Spre stiinta,

RASP

CONSILIUL DE A D M I N IS T R A TI


PLOIEȘTI -biroul MTPIL


909

Bd. Republicii, nr2 -1      ^8

Intre S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PlnMrTt ’-i niim.iiun niu^.<-ipiinni p|<j,iaci-i este incheiat Contractul de delegare a serviciului de transport public de persoane in municipiul Ploiești, înregistrat cu nr. 18579/21644/04.11.2013.

Conform prevederilor contractuale, va prezentam situația îndeplinirii indicatorilor de performanta pentru Sem.ll 2017 si total an 2017:Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nivel indicator

Aprobat pt.2O14

Realizat sem.ll 2017

1.

Numărul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulație

Max. 10% pe luna

5.64%

2.

Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul pub lic local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Max. 5% pe luna

0.31%

3.

Numărul de calatori estimați afectați de situațiile prevăzute la pct.l si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori înregistrate

Max.10% pe luna, din total calatori transportați

5.64%

4.

Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

Min. 90% pe zi

95.91%

5.

Numărul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care :

 • 5.1. Numărul de reclamatii justificate din total

reclamatii înregistrate...................................................

 • 5.2. Numărul de reclamatii rezolvate din total

reclamatii justificate......................................................

 • 5.3. Numărul de reclamatii la care calatorii nu au

primit răspuns in termenele legale............................

Max. 40%

Min.95%

Max. 5 pe an

34%

100%

0

6.

Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație

Min. 40%  ,

A-

7.

Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10

Min. 20% Jig

ZM £ani si dotările de confort pentru calatori

8.

Despăgubirile plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului

Max. 15 pe an

k \ X.. '

0 "

■’X

9.

Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

Max. 50 pe an

0

10.

Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului

Max. 45% din total accidente de circulație înregistrate.

36%

Fata de cele de mai sus, precizam :

- Indicatorii realizați se incadreaza in majoritate, orientativ, in limitele impuse pentru anul 2014 de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public in municipiul Ploiești; pana acum nu s-au stabilit alti indicatori. Se observa mici diferente fata de etalonul amintit, la valorile indicatorului 7, nerealizarea provenind din faptul ca nu s-au făcut achiziții de mijloace de transport noi, din lipsa surselor de finanțare si/sau garantarea investițiilor de către administrația locala, potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiești nr. 018579/21644/4.11.2016 si a Legii nr. 92/2007 actualizata si completata.

II. Total an 2017:

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nivel indicator

Aprobat pt.2014

Realizat

2017

1.

Numărul de curse pe care operatorul a suspendat sau a întârziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulație

Max. 10% pe luna

5.03%

2.

Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul pub lic local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Max. 5% pe luna

0,15%

3.

Numărul de calatori estimați afectați de situațiile prevăzute la pct.l si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori înregistrate

Max.10% pe luna, din total calatori transportat!

5.03%

4.

Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

Min. 90% pe zi

96.72%

5.

Numărul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care :

 • 5.1. Numărul de reclamatii justificate din total

reclamatii înregistrate...................................................

 • 5.2. Numărul de reclamatii rezolvate din total

reclamatii justificate......................................................

 • 5.3. Numărul de reclamatii la care calatorii nu au

primit răspuns in termenele legale ....'........................

Max. 40%

Min.95%

Max. 5 pe an

25%

100%

0

6.

Numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație

Min. 4Q%^

~ 79.5%

Xa

7.

Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotările de confort pentru calatori

Min. 20%

z "

8.

Despăgubirile plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului

••«ir

Max. 15 pe an-

o//

9.

Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

Max. 50 pe an

c 0 N

10.

Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului

Max. 45% din total accidente de circulație înregistrate.

35%

Fata de cele de mai sus, precizam :


Indicatorii realizați se incadreaza in majoritate, orientativ, în limitele impuse pentru anul 2014 de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public in municipiul Ploiești; pana acum nu s-au stabilit alti indicatori. Se observa mici diferente fata de etalonul amintit, la valorile indicatorului 7, valoarea înregistrata provenind din faptul ca nu s-au făcut achiziții de mijloace de transport noi, din lipsa surselor de finanțare si/sau garantarea investițiilor de către administrația locala, potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiești nr. 018579/21644/4.11.2013 si a Legii nr. 92/2007 actualizata si completata.

r~i Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Bifaținumai

I | Sucursale

. este cazul:

] GlEp grupuri de interes economic

[j Activ net măi mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


(• r- An, a


Entitatea


SC TRANSPORT CALATORI EXPRE5S SA


Județ

Prahova


Sector


Localitate PLOIEȘTI


i 8V Tip situație financiară: BL


Suina de control


5.121.000


Strada

GAGENI


Bloc
Telefon


Număr din registrul comerțului


J/29/326/1991

Cod unic de inregistrare

1

3

5

5

7

7

0


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

_
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


iy ijrUMfFpL'bllt____________________J


Entități de    I 7 I

| ] interes .   LU

public


1. entitățile care au optaț pentru un exercițiu fmanciardiferitde

___ anul calendaristic, cf.art 27 din Le :eacbntabilitâ-iinr. 82/1991     ~

| |  2. persoanele jurîdice aflate în lichidare, potrfv/f/egH

i—|  3. subunități e eschise în România de societăți rezidente în state

Ur4ăpartinând5'patiuluiEcpnomicEuropeân             .......


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICOLAE ALEXANDRI


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele


TANASE MONICA


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesionalA                               JP4S>.s-li            •. J . tSt Xgtu.-


• • Entitat

ea are obli

gatia legală:de aut

ii tare a situa

tiild'r fin an

ciăre.an

uâfe;?>’

• A. ' --       ~

...i -,z .            <-

•«4X     -ir • !

Entitat

ea a optat1

roluntăr pentru au

ditarea situa

tiilor firi ar

ciafe ar

uale?_;


AUDITOR,

Formular VALIDAT


Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

i5C.NISACOSERV.SRL BREAZA

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/CUI


1761/2007

Cod 10


BILANȚ

la data de 31.12.2017


Denumirea elementului31,12.2017


A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE


 • 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

 • 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

 • 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

 • 4. Fond comercial (ct.2071-2807)

J- 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ,,..t. 206-2806-2906)02
6. Avansuri (ct.4094)

TOTAL (rd.OI Ia 06)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)


 • 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

 • 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

 • 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

 • 5. imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931) â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

7Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.

216-2816-2916)


8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

I J 9. Avansuri (ct. 4093)


TOTAL (rd. 08 la 16)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE


 • 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

 • 2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

 • 3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

 • 4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673+ 2674- 2965)


5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)


6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)


TOTAL (rd. 18 la 23)


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24)


B. ACTIVE CIRCULANTE


I. STOCURI


1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303+/-308+321 +322 +

323 <-328 + 351 +358 + 381 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)
3.482.640


1.969.022


FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/-348t -393-3941 -3952)

27

14

3               ' 143

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 396-397- din ct. 4428)

28

112.95

6            116.248

4. Avansuri (ct. 4091)

29

3.70

5                     0

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

2.341.24

5          2.101.496

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comercialei) (ct.2675* + 2676*+ 2678* +2679* -2960* -2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

1.038.66?

1.219.575

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 499*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453** -495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

12.085.171

10.766.968

J Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

13.123.840

11.986.543

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

424.663

598.923

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

15.889.749

14.686.962

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct, 471) (rd.43+44)

42

716.044

779715

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

716.044

779.715

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

^.'DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

-  1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat

împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2; Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

■ 3. Avansui+tncasate tn contul comenzilor (ct.449)-

-47-

-3:245

4.577

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

4.687.372

3.030.224

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 +405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** P 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 157 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

6.953.705

10.867.801

TOTAL (rd. 45 la 52)

53-

11.644.322

13.902.602

:. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)   ’

■ 54

4.722.025

1.276.527

=. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

33.732.974

23.518.959

FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

I \ %

\ '        ? ■'. io.X

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

Xx

X?

1 1, LX?

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

......

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup(ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 45?**)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** +4381 +441*** + 4423 + 442?** + 444*** + 44?** +447*** +4481 +455 + 4     +4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

22.523.026

19.473.523

TOTAL (rd.56 la 63)

64

22.523.026

19.473.523

Y'H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

67

0

TOTAL (rd. 65 Ia 67)

68

0

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

141.542

125.926

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

15.616

15.616

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)

71

125.926

110.310

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

223.830

271.932

5ume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

223.830

271.932

x      Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

0

0

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

75 :

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 47?)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

.....Fond comercial negativ (ct.2075).....

...78

..._

..

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

365.372

397.858

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

5.121.000

5.121.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. SOla 84)

85

5.121.000

5.121.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

3.479.174

3.479.174

‘FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

29.368.236

30.229,216

■ t

IV. REZERVE

•    ' '4 1

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

24.200

24.200

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

26.893

26.893

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

51.093

51.093

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

96

20.312.852

22.781.438

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

)                                                     SOLD C(ct. 121)

97

0

0

SOLD D(ct. 121)

98

6.622.629

12.163.919

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

11.084.022

3.935.126

Patrimoniul public (ct, 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

103

11.084.022

3.935.126

Suma de control FI 0 :     615637954/3127533354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând [rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Seva completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse

)ri Carierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,                            ÎNTOCMIT,


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T3Q^.Pag-1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE /o A

la data de 31.12.2017

1 A

-a

A

■■■ ■• ■■■;■ X’. |J ■:

?;AA/AA:^

■■ /

-'lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2016

2017

A

B

1

2

1 Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

60.065.24^

63.439.573

. Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

29.529.88C

29.827.402

i

t’ ■ Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

34.131

27.97

- Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.76(? )

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

30.501.233

33.584.201

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

0

0

Sold D

08

8.338

1.455

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

320.094

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

'"'țAlte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

5.557.313

293.183

î

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15~

15.616

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12+13)

16

65.934.313

63.731.301

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

10.950.213

9.298.646

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

""108.003

" Î02J338

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

3.240.380

3.581.089

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

34.126

26.383

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

8.325

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

50.979.311

48.866.274

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

23

42.038.034

40.108.375

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

8.941.277

8.757.899

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

1.283.891

7.641.121

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.283.891

7.641.121

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30)

28

F20 -pag. 2

i.

b.1) Cheltuieli (ct,654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

J-3

i,

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

5.844.28

6.544.768

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

3.165.85.

3           2.958.389

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

1.308.58Î

1.521.778

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582 + 6583 +6584 + 6588)

37

1.369.845

2.064.601

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.66S*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

■ 39

116.779

-157.453

- Cheltuieli (ct.6812)

40

151.250

16.536

-Venituri (ct.7812)

41

34.471

173.989

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

.42.

72.556.984

75.895.341

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43<

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44.

6.622.671

12.164.040

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

451

-dsn care, veniturile obținute de ia entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47;

137

121

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

' Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

24

-din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

161

121

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active cfrcuTăntelrcL 54-55)

..53.

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56;

0

-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

119

0

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53+56+58)

5.9

119

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60..

42

121

-Pierdere (rd.59-52)

61

0

0

F20 - pag. 3

•                                                                                                                                                                                                                      , •

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

65.934.474

.         63.731.422

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

': 63

72:557; 103

75.895.341

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

<   ...     . /SV

-Profit (rd. 62-63)

64

'.?/0

f.

- Pierdere (rd.63 - 62)

65

6.622.629

12.163.919

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

6.622.629

12.163.919

Suma de control F20 :  1135807551 /3127533354

j Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice"

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,SemnăturaFormular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Ț7'-'*) ZV x,.                 -ț

DATE INFORMATIVE                  ’pag 1

_ ,                        la data de 31.12.2017

Cod 30                                                                            -lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

■ Sume

V, ic. .■ ț '

A

B

1

;2 ‘y’-"

Unități care au inregistrat profit

of

Unități care au inregistrat pierdere

02

i

12.163.919

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

3.216.009

3.216.009

' țmîzori restanți - total (rd. 06 Ia 08)

05

788.701

788.701

£ i.

- peste 30 de zile

06

329.847

329.847

- peste 90 de zile

07

297.819

297.819

- peste 1 an

08

161.035

161.035

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

1.352.018

1.352.018

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

990.781

990.781

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

329.872

329.872

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

31.365

31.365

- alte datorii sociale

14

0

0

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

25.261

25.261

Obligații restante fata de alti creditori

16

47.473

47.473

i mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

1.002.556

1.002.556

V

..mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

l

2

Număr mediu de salariati

1.053

“993 “

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

1.024

953

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, ari mi te în concesiune,din care:

21

4.828

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

îedevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

(

Dhirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)

25

1

/enituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                    | 26

,J?30 - pag. 2

' fir

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

■ ■ -■

' ..r-

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,dtoraite:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

ta \            < ,feo^i

!:1. '■■"‘K                    .....■ .

Subvenții încasate în cursul perioadei de raporta re, âncare:

30

44;986.302

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

’■            S i

- subvenții aferente veniturilor,dimcaire:

32

44.986.302

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare,drncare:

34

10.297.846

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

7.958.552

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

2.339.294

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

i- ’

L contravaloarea tichetelor acordate salariaților / '

37

514.71

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare**)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

-din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

i -'"•'heltuieli de inovare

45

III. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

.48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49.

-acțiuni necotate emise de rezidenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

, flșF30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din cai®:

.57

2.170.9K

,:,V"                '■

D        p-, /       .      2.333.599

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

1.565.583

1.965.588

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

248.841

256.106

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66}

: 61

6.971.243

6.687.819

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

0

0

, • •. - creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 z .424+4428+444+446)

63

0

427.379

- subvenții de incasat(ct.445)

64

6.327.389

5.552.051

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

643.854

708.389

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

0

0

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

4.164.863

4.704.673

■’țe creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + j 3), (rd.72 la 74)

71

3.945.574

1.328.613

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

0

0

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu Tn-s^t++țidfe ^trtoliee f+n^îtutHle            -- ------------------- - -

(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

73

3.945.574

1.328.613

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

0

0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) ,din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

f

ZzZ^fcP’8'4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

.7     :                         t.-n.Oh

rC / Z 1        ;      î . J*.

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

. -Zzz

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

60.03

7                           85.256

-în lei (ct. 5311)

85

60.03

7 85-256

-în valută (ct 5314)

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+9O)

87

364.62<

5                          441.233

-în lei (ct.5121),dwcaire:

88

364.621

5                          441.233

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

-în valută (ct. 5124),aferate:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92-

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută

(din ct. 5125+ 5414)

94

istorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 ... 116 + 119+122 + 128)

95

34.167.348

33.596.279

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

-în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.100+101)

99

-în lei

100

-în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+dinct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se

^ce in funcție de cursul unei valute

104

1 r'

-în valută

105

'Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167),din care:

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405

1.08

4.690.617

3.034.802

+ 408 + 419), din care:

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri orimite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct._408 + din ct. 419)

109

116.306

153.074

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

3.685.579

1.902.076

L

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și

Dugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 +441 +4423 +

1-428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

irW.

25.565.998

28.390.062

(

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

Ct.431+437+4381)

112

3.432.541

4.968.555

(

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

Ct.441 +4423+4428+444+446)

11.3

11.506.446

11.329.788

(

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate ct.447).

114

93.352

267.514

' r'F3%>pag.5

''                              ii

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

115

10.533.65

9                         11;824.205

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), diiim os®:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente

(din ct. 451), dSmcaare:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455),«fe care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 12 3 la 127)

122

225.154

269.339

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

0

I ' -ț.      -alte datorii in legătură cu persoanele fizice si

i-jfsoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu istitutiile publice (instituțiile statului )2)

(din ct.462+4661-l-din ct.472+din ct.473)

124

225.154

269.339

-subvenții nereluate la venituri (din ct.472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de ta operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

5.121.000

5.121.000

-acțiuni cotate?)

131

-acțiuni necotateO

132

5.121.000

5.121.000

J - părți sociale

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

573.245

565.032

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

0

0

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

206.344.525

205.414.456

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

.,■<11 s. F30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016

1

31.12.2017

W*

A

B

1

< 2...V

Valoarea contabilă netă a bunurilors.)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.l

Col.2

Coi.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012)6),

(rd. 142+ 145+ 149+ 150+151 +152)

141

5.121.000

X

5.121.000

X

-deținutele instituții publice, (rd. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

, • deținut de societățile cu capital de stat,

„.o care:

145

5.121.000

100,00

5.121.000

100,Ou

- cu capital integral de stat

146

5.121.000

100,00

5.121.000

100,00

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din jofitul exercițiului financiar de către ompaniile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome,din care:

153

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

- -eătre-a Iți acționari la care■statub'unitățfle administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent,din care virate:

158

- către instituții publice centrale

159


 • - către instituții publice locale

 • - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent,dfai care virate:


(

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

■ lanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),dfa •re:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție),dsn care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

' F40 >pag. 1

•54

Cod 40

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute                                        '

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final     |

-  (coI.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

671.373

8.483

X

662.890

—Avansuri acordate pentru nobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

671.373

8.483

X

662.890

Il.Imobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

20.377.382

44.912

20.422.294

Instalații tehnice si mașini

08

29.904.917

876.967

2.763.778

28.018.106

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

976.311

976.311

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

' -țive biologice productive

12

“Tiobilizari corporale in curs de execuție

13

1.969.022

8.800

58.075

1.919.747

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru jmofeiiizart-Gsrperale-------

15

- -

-

___

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

53.227.632

930.679

2.821.853

51.336.458

lll.Imobilizarî financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

53.899.005

930.679

2.830.336

51.999.348

F40 - pag. 2


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


■ ■! -lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold mitral

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

■ Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

i.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

671.373

8.483

662.890

Active necorporale de explorare jsi evaluare a resurselor minerale

21

X rAL(rd.19+20+21)

22

671.373

8.483

662.8S

.«.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

16.894.742

218.654

17.113.396

Instalații tehnice si mașini

25

6.732.788

7.386.310

2.763.778

11.355.320

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

589.153

36.157

625.310

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

24.216.683

7.641.121

2.763.778

29.094.026

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31.

24.888.056

7.641.121

2.772.261

29.756.916

Având în vedere reglementările mai sus menționate, opinăm xățsubyehția acordată de Primărie pentru serviciul public de transport local de persoâneicareâre ca scop acoperirea diferenței dintre costurile implicate de această activitate înregistrate de societate și veniturile obținute pentru transportul de persoane, nu poate fi considerată o subvenție legată direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) Ut. a) din Codul fiscal.

Pentru subvenția încasată de societate de la primării pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, în măsura în care acestea constau în gratuități și reduceri acordate unor categorii sociale, considerăm că această subvenție este legată direct de preț, iar baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată va fi diferența dintre tariful, practicat de societate pentru serviciile prestate și tariful redus stabilit pentru anumite categorii sociale.

Pentru a beneficia de îndrumare și asistență cu caracter general, în domeniul fiscal, vă stă la dispoziție Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.

Prezenta nu constituie un act administrativ fiscal, în sensul art.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, sau act administrativ de autoritate, în sensul prevederilor art.1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, și nu este opozabilă terților.

Ministerul Finanțelor Publice

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

B Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Ploiești Serv. Asistentă Pentru Contribuabili r
■' 0iscția.33er>efejS Regională a'finăriletortBțiMm? Ploiești

Bd. B i^gUgfc39A, Clădirea Hipodrom Office Center, Etaj 1

Mun. Ploiești, Jud. Prahova

Tel: 0244 700930, int.9Către în atentia

J

Ref.


De [a

Nr. înregistrare

Nr. pagini


: S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

Mun. Ploiești, str. Găgeni nr.88, jud. Prahova

: D-lui Alexandri Nicolae- Director general

: Adresă asistență - referitoare la regimul fiscal al subvenției acordată de Primărie societății pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile încasate efectiv pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului : Domnui Tiberiu Minai Ciupercă- Șef Administrație

: 23025/05.12.2017

: 3

Stimate domn,

în conformitate cu prevederile O.P.A.N.A.F. nr.1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către organele fiscale, vă comunicăm prin prezenta punctul nostru de vedere la problematica ce face obiectul adresei dvs. transmisă spre soluționare și înregistrată la D.G.R.F.P. Ploiești A.C.M sub nr.23025/04.12.2017, prin care se solicită precizări cu privire la regimul fiscal al subvenției acordată de Primărie societății pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, -precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului.

1. Cadrul legal avut în vedere:

La redactarea prezentei opinii au fost avute în vedere următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioara

 • - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplic 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


2. Prezentarea situației de fapt:

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a efectuat activități de transport public de persoane, serviciu atribuit de către Primăria Municipiului Ploiești. Societatea solicită informații cu privire la regimul fiscal al subvenției acordată de Primărie S.C. TCE S.A. Ploiești, în concordanță cu prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului.

3. Tratamentul fiscal:


Vă supunem atenției faptul că punctul de vedere mai jos exprimat se încadrează în prevederile art.2 alin.(1) din O.P.A.N.A.F. nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către organele fiscale, respectiv „îndrumarea și asistența contribuabililor constau, în furnizarea de informații cu caracter general în legătură cu modul în care aceștia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale”.

Potrivit art.286 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit.b) și c), baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obținută sau care urmează a fi obținută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terț, inclusiv subvențiile direct legate de prețul acestor operațiuni.

Conform pct. 30 alin. (1) din normele metodologice date în aplicarea art.286 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1/2015, subvențiile primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat, legate direct de prețul bunurilor livrate și/sau al serviciilor prestate, se includ în baza de impozitare. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugată pentru aceste subvenții intervine la data încasării lor de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se consideră ca subvenția este legată direct de preț dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) subvenția este concret determinabilă în prețul bunurilor șsi/sau al serviciilor, respectiv este stabilita pe unitatea de măsura, a bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate, în sume absolute sau procentual;

 • b)    cumpărătorii trebuie să beneficieze de subvenția acordată furnizorului/prestatorului, în sensul ca prețul bunurilor/serviciilor achiziționate de aceștia trebuie să fie mai mic decât prețul la care aceleași produse/servicii s-ar vinde/presta în absența subvenției.

în conformitate cu prevederile pct. 30 alin.(2) din normele metodologice, nu se cuprind în baza de impozitare a taxei subvențiile sau alocațiile primite de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la bugetul comunitar sau de ia bugetul asigurărilor sociale de stat, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1), respectiv subvențiile care sunt acordate pentru atingerea unor parametri de subvențiile acordate pentru acoperirea unor cheltuieli sau alte situații similare.

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA


Capitolul / - Introducere

Paragraful!

Subscrisa PRIM-AUDIT SRL, avand cod fiscal RO 14479923, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului ComertuluiBucuresti J40/11798/2004, societate de

expertiza contabila cu număr de autorizație 7748, avand sediul in București, Sector 5, Str. Dumbrava Noua nr. 9, Bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap 12, reprezentata prin Administrator- Expert contabil TANASE LUMINIȚA MARINELA posesor al carnetului de expert contabil nr. 42350 vizat la zi, eliberat in baza autorizației seria A nr. 11927/2012 si înscris in Tabloul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR).

Paragraful II

In baza contractului nr. ach. 9995/22.05.2018 am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, cu sediul in Str. Gageni Nr.88, Municipiul Ploiești, Județul Prahova, cod fiscal R01355770.

Paragraful III

împrejurările si circumstanțele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestația noastră sunt:

Societatea Transport Calatori Express S.A. asigura serviciile de transport public


local de persoane in Municipiul Ploiești, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești nr 018579/21644/04.11.2013, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Ploiești nr. 425/25.10.2013.

Tarifele si respectiv reducerile de tarif pentru categoriile de persoane carora li se aplica acestea, au fost aprobate după cum urmează:

> Pentru perioada 01.01.2017 - 31.07.2017 - conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 530/21.12.2015. Tarifele pentru serviciile prestate de către

Societatea de Transport Calatori Express S.A., practicate in aceasta

perioada sunt:
 • a) Pentru persoane fizice:

 • 1. Bilet 1 călătorie: 2 lei

 • 2. Abonament unic lunar: 63 lei

  • 2.1 Abonament unic saptamanal: 19 lei

 • 3. Legitimație 1 zi: 7 lei

50% Subvenționat - Elevi

 • 4. Abonament unic lunar: 31 lei

  • 4.1 Abonament unic saptamanal: 10 lei

4.2Abonament unic bilunar: 19 lei

50% Subvenționat - Studenti

 • 5. Abonament unic lunar: 31 lei

  • 5.1 Abonament unic saptamanal: 10 lei

5.2Abonament unic bilunar: 19 lei

 • b) Pentru persoane juridice:

Nesubventionat 1. Abonament nenominal agenti economici: 194 lei

 • c) Pentru persoane fara titlu de călătorie pe mijloacele de transport public local

Nesubventionat

1.


Bilet suprataxa: 63 lei

> Pentru perioada 01.08.2017 - 31.12.2017 - conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 235/28.07.2017. Tarifele practicate pentru serviciile prestate, in

aceasta perioada sunt:

Bilet simplu

2 lei

Bilet dublu

4 lei

Suprataxă

63 lei

Abonamente integrale, din care:

Abonament pe 1 linie 7 zile

20 lei

Abonament pe 2 linii 7 zile

25 lei

Abonament pe toate liniile 7 zile

28 lei

Abonament pe 1 linie lunar

85 lei

Abonament pe 2 linii lunar

110 lei

Abonament pe toate linijle lunar

122 lef

Abonament nenominal agenți economici

194 leP

Abonament nenominal toate liniile 1 zi

4 leiAbonamente 100% gratuite, din care:

Autorizație de transport gratuită pe toate liniile pentru pensionari și persoane fără venituri cu vârste de 65 de ani femei și 70 ani bărbați

85 lei

Legitimație persoane cu dizabilități, valabilă pe toate liniile

75 lei

Legitimație de transport gratuit pentru cetățenii de onoare și revoluționari valabilă pe toate liniile

85 lei

Abonament nominal gratuit valabil pe toate liniile pentru veterani, deportați și deținuți politici

85 lei

Abonament nominal gratuit valabil pe toate liniile pentru elevi și studenți orfani

110 lei

Abonamente cu reducere 50%, din care:

Tip abonament

50%

Tarif suportat de beneficiar

50%

Tarif decontat de Primăria Municipiului Ploiești

Abonament lunar 1 linie redus 50% pentru elevi și studenți

42,50 lei

42,50 lei

Abonament lunar 2 linii redus 50% pentru elevi și studenți

55 lei

55 lei

Abonament lunar toate liniile redus 50% pentru elevi și studenți

61 lei

61 lei

Abonament 7 zile 1 linie redus 50% pentru elevi și studenți

10 lei

10 lei

Abonament 7 zile 2 linii redus 50% pentru elevi și studenți

13 lei

13 lei

Abonament 7 zile toate liniile redus 50% pentru elevi și studenți

14 lei

14 lei

Abonament 15 zile 1 linie redus 50% pentru elevi și studenți

21 lei

21 lei

Abonament 15 zile 2 linii redus 50% pentru elevi și studenți

27 lei

27 lei

Abonament 15 zile toate liniile redus 50% pentru elevi și studenți

30 lei

. 30 lei


i                           .                               ■       ■ 4

In ceea ce privește gratuitatea acordata conform Hotărârii Consiliului; local nr. .

,'X' *        .........- v/

503/2015 pentru cetățenii Municipiului Ploiești, modificată și completată” i‘de.5^^./ Hotararea Consiliului local nr. 322/2016; Hotararea Consiliului local nr. 235/201 Hotararea Consiliului local nr. 354/2017, categoriile carora li se aplica aceasta sunt următoarele:

 • a) Cetățenii cu pensie/drepturi banesti/venituri lunare nete de pana la 2100 lei, precum si cetățenii care nu au venituri. Gratuitatea se acorda pe baza unei autorizații de călătorie.

 • b) Alte categorii defavorizate de calatori (veterani de război, eroi si luptători in revoluție, elevi si studenti orfani).

Acoperirea gratuitatilor propuse se face prin subvenții aferente transportului

c-^ public, din bugetul local al Municipiului Ploiești.

In urma incheierii situațiilor financiare aferente anului 2017, conform Contractului de Delegare a gestiunii nr TCE 21644/04.11.2013, nr PMP 18579/04.11.2013, art 7, lit h” încheiat intre Municipiul Ploiești si TCE S.A. - Ploiești, societatea trebuie sa solicite Municipiului Ploiești diferența neacoperita dintre veniturile încasate si cheltuielile efective aferente activitatii de transport persoane, motiv pentru care au desemnat expertul contabil in conformitate cu legea nr 99/2016 privind achizițiile publice.

De asemenea potrivit prevederilor art. 1 alin.(1) din Hotararea Consiliului Local nr. 320/01.09.2017, societatea are obligația:

“sa supună aprobării Consiliului Loca! ai Municipiului Ploiești tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator in baza legislației in vigoare, precum si sumele necesare pentru protecția sociala a anumitor categorii de calatori prevăzute de lege sau acte normative locale si care se asigura, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local a! Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile inregistrate de Operator si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, precum si pentru asigurarea suportabi/itatii costurilor de către utilizatori, susținerea si incuraiarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscaledmvigpare. Suma decontata de Municipiul Ploiești după efectuarea unei expertize contabile ce va fi efectuata pe cheltuiala S. C. T. C.E. S.A. Ploiești de către un expert extern autorizat.


Procedura de acordare a diferenței dintre costurile inregistrate de Operator si veniturile efectiv incasate se va menține pana !a incheierea unui contract de delegare in conformitate cu Regulamnentul 1370/2007 a! Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului".

SC Transport Calatori Express SA s-a înființat prin reorganizarea Regiei

Autonome de Transport Public Ploiești, in baza Hotărârii nr. 220/27.06.2013 a

Consiliului Local Ploiești, modificata prin Hotararea nr. 289/13.08.2013.

Pentru ca societatea Transport Calatori Express SA sa-si desfasoare activitatea, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii nr. 018579/ 21644/04.11.2013, intre SC Transport Calatori Express SA si Municipiul Ploiești.

Acoperirea gratuitatii sau diferenței de tarif a serviciului de transport prestat de către societatea Transport Calatori Express SA către beneficiarii acestor facilitați, s-a făcut pe baza subvențiilor acordate de către:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

- Universitatea Petrol si Gaze Ploiești

- Casa Județeană de Pensii Prahova

Conform art 6, lit. q din contractul de delegare a gestiunii, SC Transport Calatori Expres SA Ploiești, are dreptul de a-si recupera integral costurile de exploatare si reabilitare prin tarife suportate de către beneficiarii directi ai transportului (calatori) si prin finanțarea de la bugetul local sau bugetul de stat, după caz, iar Municipiul Ploiești are obligația, conform art 7, lit h, din același contract să supună aprobării Consiliului Local a! Municipiului Ploiești acoperirea diferenței dintre costurile inregistrate de operator si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane;

Conform art. 1 alin. (1) din Hotararea Consiliului Local nr. 320/01.09.2017 acoperirea financiara a diferenței dintre cheltuieli si venituri^va fi decontata de Municipiul Ploiești după ce a fost efectuată expertiza contabilă pe cheltuiala societății, respectiv T.C.E. S.A. Ploiești, de către un expert extern autorizat,

Conform art. 1 alin. (1) din Hotararea Consiliului Local nr. 470/06.12.2017 ia acoperirea financiara a diferenței dintre cheltuieli si venituri care va fi decontata de Municipiul Ploiești, nu se aplică TVA.

Paragraful (IV)

Conform art. nr. 1 din contractul nr. ach. 9995/22.05.2018, obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este "„Expertiza contabilă pe anul 2017, care va stabili diferența dintre costurile inregistrate de operatorul TCE și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, pentru anul 2017, in vederea depunerii cererii de acoperire a diferenței la Municipiul Ploiești, pentru aprobare si plata, conform Contractului de Delegare a gestiunii nr. TCE 21644/04.11.2013, nr. PMP 18579/04.11.2013, art 7, lit h” , astfel cum a fost modificat in urma Hotărârii Consiliului Local nr. 320 / 01.09.2017, conform OMFP nr. 1802/2014, conform Legii 82/1991 republicata si a ordonanței privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizați, Ordonanța nr 65/1994, republicata in 2008”, Hotararea Consiliului Local nr. 320/01.09.2017 modificată și completată de Hotararea Consiliului Local nr. 470/06.12.2017 .

Paragraful (V)

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat in perioada 24.05.2018 -11.06.2018, la sediul social al beneficiarului S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, situat in Str. Gageni Nr. 88, Municipiul Ploiești, Județul Prahova si la sediul prestatorului.

Paragraful (V!)

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei consta in:

In vederea desfășurării expertizei, au fost studiate documentele legislative pe baza carora a fost reglementata activitatea Societății Transport Calatori Express SA, si <

anume:                                                        *

-Ordonanța nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de tran^âșjpi^^ile navigabile internaționale;                                              // M

-Legea nr. 92/10.04.2007, privind serviciile de transport public iBcal cu , ‘ modificările și completările ulterioare;                                                        p

- Hotarari ale Consiliului Local, Decizii ale CA, Hotărâri AGA ale societății, alte;;';;'/<i înscrisuri administrative, respectiv:                                                t

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/25.10.2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești;

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/2014 privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile inregistrate de SC Transport Calatori Expres SA Ploiești și veniturile efectiv încasate pentru transportul public de persoane prin curse regulate, conform clauzelor Contractului de delegare a serviciului de transport public de persoane in Municipiul Ploiești nr.018579/04.11.2013 si 21644/04.11.2013;

 • •  Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/26.06.2017 privind modificarea si completarea anexei 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești;

 • •  Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, respectiv nr. 21644/04.11.2013, încheiat intre MunicipiulPloiesti si SC Transport Calatori Expres SA Ploiești;


 • •  Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235 / 28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de Transport Calatori Expres SA Ploiești;

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 privind punerea in concordanță a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport in Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 si nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, in vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv incasate și cheltuielile inregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016 ;

• -Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 354/18.10.2017 privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ

teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 503 / 2015, modificata si completata de Hotararea Consiliului Loca In r. 322 / 2016 si Hotararea Consiliului Local nr. 235/2017, anexa nr. 4;

- Facturile emise de beneficiar in perioada 01.01.2017 - 31.12. 2017, in baza carora au fost intocmite deconturi detaliate, in Anexa 1 la prezentul Raport.

-Facturile, ordinele de plata , situațiile de cheltuieli si modul cum au fost acestea înregistrate in contabilitatea SC Transport Calatori Express SA pentru perioadă 01.01.2017-31.12.2017

Paragraful (VH)

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a făcut in perioada 24.05.2018 - 11.06.2018. In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrările altor experți (tehnici, fiscali etc.).

Problemele ridicate de părțile interesate in expertiza si explicațiile date de acestea in timpul efectuării expertizei sunt: NU ESTE CAZUL.

Paragraful (VIII)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 11.06.2018.

Capitolul II

Desfășurarea expertizei contabile

Obiectivul nr. i (i=l, n)

V”*-7

Pentru a răspunde la obiectiv, s-au examinat următoarele documente:

-Ordonanța nr.97/1999, republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile internaționale;

-Legea nr. 92/10.04.2007, privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

- Hotarari ale Consiliului Local, Decizii ale CA, Hotărâri AGA ale societății, alte inscrisuri administrative:

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/25.10.2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești;

• Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/2014 privind acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de SC Transport Calatori Expres SA Ploiești și veniturile efectiv încasate pentru transportul public de persoane prin curse regulate, conform clauzelor Contractului de delegare a serviciului de transport public de persoane in Municipiul Ploiești, nr.b 018579/04.11.2013 si 21644/04.11.2013;

 • •   Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/26.06.2017 privind modificarea si completarea anexei 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești;

 • •   Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013, respectiv nr. 21644/04.11.2013, incheiat intre MunicipiulPloiesti si SC Transport Calatori Expres SA Ploiești;

 • •   Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235 / 28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de Transport Calatori Expres SA Ploiești;

 • •   Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 privind punerea in concordanță a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport in Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 si nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile ari. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, in vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016 ;

 • •   Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 354/18.10.2017 privind

(—>           aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la

transportul public de calatori, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 503 / 2015, modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 322 / 2016 si Hotararea Consiliului Local nr. 235 / 2017, anexa nr. 4;

 • - Facturile emise de beneficiar in perioada 01.01.2017-31.12. 2017, in baza carora au fost întocmite deconturi detaliate in Anexa nr. 1 la prezentul Raport;

 • - Facturile, ordinele de plata, situațiile de cheltuieli si modul cum au fost acestea

înregistrate in contabilitatea SC Transport Calatori Express SA, pentru perioada

01.01.2017-31.12.2017;

 • - Situația activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de

 • - Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017;

- Balanța sintetica grupata pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;

 • - Execuția bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017;

 • - Situațiile deconturilor înregistrate in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.


  /C 'In conformitate cu documentele expertizate formulam, la obiectiv, următorul

răspuns:

In vederea analizei diferenței dintre costurile înregistrate de operator și veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane prin curse regulate, aferente exercițiului financiar 2017, expertul a analizat documentele necesare mai sus menționate. Expertul a analizat veniturile realizate de SC Transport Calatori Express SA din subvențiile de exploatare aferente serviciilor prestate (cont 7411) in exercițiul financiar al anului 2017 si cheltuielile aferente activitatii desfășurate de SC

Transport Calatori Express SA.

Valoarea serviciilor facturate de SC Transport Calatori Express SA către diverse instituții care acorda facilitați anumitor categorii de beneficiari la transportul public in comun, in perioada cuprinsa intre 01.01.2017 - 31.12.2017 a fost de 39.965.199,94 lei, inclusiv TVA. Valoarea venitului efectiv, fara TVA reprezintă 33.584.201,63 lei. Anexa nr. 3.

Valoarea cheltuielilor din activitatea subvenționată realizate de SC Transport Calatori Express SA in exercițiul financiar al anului 2017 sunt in suma de 70.931.313,82 lei, conform Anexei nr. 3.

Metodologia societății de calcul al rezultatului activitatii subvenționate este prezentata in continuare si a fost întocmită cf. art 6 alin.(5) din Ordonanța nr. 97/1999 “Pentru serviciile publice subvenționate de transport se organizează evidenta contabila distincta.” Deasemenea, in Normele - cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, art. 13 alin.(5) se menționează: “Pentru serviciile publice de transport public local de persoane se organizează evidenta contabila distincta”.

Lunar, in vederea stabilirii rezultatului activității subvenționate și

nesubvenționate, se repartizează cheltuielile si veniturile preluate din contabilitatea

financiara, după natura si destinația lor, astfel:


io


CHEL TUIELI AFERENTE CONVENTIILOR-CURSE REGULA TE:

Baza de calcul = km efectuați in convenție

Pe baza situației lunare {km pe tipuri de mijloace de transport) se ponderează km convenție in total km efectuați de autobuze, astfel incat sa nu influențeze cheltuielile cu activitatea subvenționată. Anexa nr. 2.

Cheltuielile cu convențiile nu se regăsesc in cheltuielile activitatii subvenționate.

• CHELTUIELILE ACTIVITATII DE TRANSPORT SUBVENȚIONATE:

Aceste cheltuieli se determină pe baza datelor înregistrate pe centre de cheltuială, după ce au fost separate cheltuielile aferente activității de transport în sistem de curse regulat special ( convenție).

Conform situațiilor financiare cheltuielile activitatii subvenționate sunt in suma de 70.931.314,00 lei.

• CHELTUIELILE ACTIVITATII DE TRANSPORT NESUBVENTIONATE:

Sunt cheltuielile care concura indirect pentru activitatea de transport (cheltuieli privind provizioanele, cheltuieli cu despăgubiri, amenzi , penaiitati), in care sunt incluse si cheltuielile efectuate pentru terti ( cheltuiala cu convenția, reclama, ITP, inchirieri, alte servicii).


Referitor la cheltuiala cu convenția , ținând cont că se desfășoară și activitate de transport în sistem de curse regulate speciale, cu aceleași autobuze care desfășoară transportul public, pentru a determina parcursul în km, aferent activității de transport public de călători, de pe raza Municipiului Ploiești se procedează astfel:

Cheltuieli aferente activității de transport în sistem de curse regulate speciale (convențiej.

Baza de calcul = km efectuați în sistem de curse regulate specia! (convenție)

Pe baza situației lunare {km pe tipuri de mijloace de transport) se ponderează km efectuați în sistem de curse regulate special (convenție) in total km efectuați de autobuze, astfel incat sa nu influențeze cheltuielile cu activitat^â^ubventionata.

Cheltuielile aferente activității de transport în sistem de curse re|ulate£'spdciale (convenție) nu se regăsesc in cheltuielile activității subvenționate.


Conform situațiilor financiare cheltuielile activitatii nesubventionate sunt in suma de 5.138.017,00 lei.

 • • VENITURILE ACTIVITATII DE TRANSPORT SUBVENȚIONATE:

 • - reprezintă veniturile obținute din vânzarea titlurilor de călătorie precum si veniturile obținute din subvenții (protecția socială) acordate de către Primăria Municipiului Ploiești unor categorii defavorizate de călători conform Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015.

Regulamentul a fost modificat și completat prin :

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, aprobat prin HCL nr.503/15.12.2015;

 • - Hotărârea Consiliului Local   nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la

transportul urban de calatori efectuat de SC TCE SA Ploiești,

- Hotărârea Consiliului Local nr.354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, aprobat prin HCL nr.503/15.12.2015, modificată și completată de HCL nr.322/2016 si HCL

î

Veniturile obținute din prestarea serviciului de transport public conform programului de transport, reflectate in situațiile financiare sunt in suma de 58.649.337,00 lei.

 • • VENITURILE ACTIVITATII NESUBVENTIONATE:

Acestea reprezintă veniturile obținute din transportul efectuat în sistem de curse regulat special (convenții / contracte de prestări servicH cpWerse societăți) si


din alte venituri proprii ( închirieri, reclamă pe stâlpi și pe mijloacele de transport, Inspecție Tehnică Periodică, etc) si conform situațiilor financiare anuale sunt in suma de 5.256.075,00 lei.

-Rezultatul ‘Profit si pierdere’ subvenționai se obține prin închiderea conturilor de cheltuieli si venituri subvenționate din contabilitatea financiara.

-Rezultatul ‘Profit si pierdere’ nesubventionat se obține prin închiderea conturilor de cheltuieli si venituri nesubventionate din contabilitatea financiara.

Rezultatul oferă imaginea profitabilității activitatii de transport subvenționate si nesubventionate.

Venituri totale realizate= 63.905.412,00 lei,

Cheltuieli totale realizate = 76.069.331,00 lei,

Pierderea exercițiului financiar 2017 este de 12.163.919,00 lei, certificata de raportul auditorului NISACO SERV S.R.L. BREAZA odata cu depunerea situațiilor financiare anuale, structurata astfel:

Rezultat din activitate subvenționată (pierdere)= -12.281.976,00 lei,

Rezultat din activitatea nesubventionata (profit)= +118.057,00 lei.

Valoarea pierderii este corect înregistrata in evidentele contabile ale societății, in conformitate cu normele contabile in vigoare.

Conform OG 97/1999,privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, art. 5,serviciul public subvenționat de transport se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele obligații:

 • a) obligația de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat și/sau licențiat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport, respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport,

 • b) obligația de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte și


 • c) obligația tarifară, care impune operatorilor de transport praqfisarea tarifelor '/ •&:!     1        ■ i1'     ‘•’.j

stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial, ă/. operatorilor^

Vj '• p"'' i / -P impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din re spingerea 7 ~‘if ’Y V, cererii de majorare a anumitor tarife.

Având in vedere că au fost îndeplinite obligațiile, iar in temeiul art 7 din OG 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, alin 1 si 2 Ut c):

 • (1) Operatorii de transport care prestează servicii publice subvenționate de transport beneficiază de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

 • (2) Valoarea subvențiilor se calculează după cum urmează:

 • c) în cazul în care valoarea subvenției stabilită în conformitate cu prevederile Ut. b) nu acoperă costurile aferente activității supuse obligației tarifare, valoarea subvenției pentru activitatea respectivă este egală cu diferența dintre costurile și veniturile activității respective.

Răspuns la obiectiv:

Diferența dintre costurile inregistrate de operator si veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, aferente exercițiului financiar al anului 2017 este in suma de 12.163.919,00 lei, conform Situațiilor financiare ale anului 2017, auditate și depuse la A.N.A.F. sub nr. 142886969/23.05.2018.

Menționam ca din documentele prezentate, reiese ca societatea a îndeplinit obligațiile sale, respectiv obligația de exploatare, obligația tarifara si obligația de transport. Astfel, serviciul de transport s-a desfasurat in condiții de continuitate, regularitate, de asigurare a capacitatilor de transport, in condițiile stabilite de autoritatea publica locala, la tarifele stabilite de aceasta.

De asemenea, indicatorii serviciului de transport, stabiliți conform prevederilor contractuale au fost indepliniti, dovada este analiza prezentata in adresa societății nr. DE 765/11.01.2018, înregistrata Ia Municipiul Ploiești sub nr. 242/ 12.01.2018 si

efectiv încasate pentru transportul de persoane, aferente exercițiului financiar al anului 2016, in sumă de 12.163.919,00 lei, se va face fara TVA, conform adresa a A.N.A.F. nr.23025 / 05.12.2017, înregistrata la societate sub nr. 26029 / 12.12.2017; Anexa nr. 5 .

Capitolul III

Concluzii

In conformitate cu examinările materialului documentar menționat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza, formulăm următorul răspuns(concluzie) la obiectivul fixat acestuia:

Obiectiv:

Expertiza contabilă pe anul 2017, care va stabili diferența dintre costurile înregistrate de operatorul TCE și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, pentru anul 2017, in vederea depunerii cererii de acoperire a diferenței la Municipiul Ploiești, pentru aprobare si plata, conform Contractului de Delegare a gestiunii nr. TCE 21644/04.11.2013, nr. PMP 18579/04.11.2013, art 7, lit h” , astfel cum a fost modificat in urma Hotărârii Consiliului Local nr. 320 / 01.09.2017, conform OMFP nr. 1802/2014, conform Legii 82/1991 republicata si a ordonanței privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizați, Ordonanța nr 65/1994, republicata in 2008”, Hotararea Consiliului Local nr. 320/01.09.2017 modificată și completată de Hotararea Consiliului Local nr. 470/06.12.2017

Răspuns:

Suma necesară acoperirii diferenței dintre costurile inregistrate de operator si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, aferente exercițiului financiar a! anului 2017 este in suma de 12.163.919,00 lei, conform Situațiilor financiare ale anului2017, depuse la A.N.A.F. sub nr. 142886969/23.05.2018.

Facturarea diferenței dintre costurile inregistrate de operator si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, aferente exercițiului financiar al anului 2017, in sumă de12.163.919,00 lei, se va face fara TVA .

Prezentul raport de expertiza conține un număr de 16 pagini si75Ane> 1/ // r 4 O

 • •     Anexa nr 1-Situatia deconturilor înregistrate in perioada 01.01.2016 - 31^|i 2016

(inclusiv TVA)                                                                            . "B, Ț-- 'j. ■ '< ./

z -• ' ■■■'"'      , ■ _ Q;.,'

 • •     Anexanr 2 -Kilometri parcurși cu autobuzele in transportul urban si in convenție;

 • •      Anexanr 3-Situatiecentralizatoare privind veniturile, cheltuielile si rezultatul din activitatea de exploatare in perioada 01.01.2017-31.12.2017.

 • •     Anexa nr. 4. Adresa societății nr. DE 765 / 11.01.2018, înregistrata la Municipiul

Ploiești sub nr. 242 / 12.01.2018 si la Regia Autonoma de Servicii Publice sub nr. 909/12.01.2018.

• Anexa nr. 5 . Adresa a A.N.A.F. nr.23025 / 05.12.2017, înregistrata la societate sub nr. 26029/ 12.12.2017.

PRIM-AUDIT SRL

Autorizație 7748

Expert contabil,

TANASE LUMINITA-MARINELA

Nr carnet 42350

Filiala București

Data : 11.06.2018

fifj.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2; 100066.........Ploiești

Tel: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982


8 C Transport Calatori Express S.A. Ploiești Str. Gageni rtr.88 Ploiești Prahova

Urmare a adresei dumneavoastră înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 15849/01.08.2018. prin care solicitați acoperirea diferenței dintre venituri si cheltuieli Înregistrate de S.C. 'I .C.E. S.A. Ploiești, va restituim documentația înaintata Municipiului Ploiești.

Totodată facem mențiunea ca după verificarea documentelor transmise de dumneavoastră se aprectaza cu suma solicitata pentru acoperirea diferenței dintre venituri si cheltuieli de 12.163.919 lei trebuie diminuata cu valoarea de 9.722.245.76 lei reprezentând:

 • -  Despăgubiri amenzi si pcnalitati 2.064.588,82 lei;

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 7.641.121,02 lei;

 • -  Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 16.535.92 lei:

Menționam ca după aceasta modificare situația va fi prezentata :tuV intern din cadrul Municipiului Ploiești in vederea exprimării unui raport

Cu stima


Sef Scrv.Fin.-C^pnL bilitate vlaniic’d/fardcila
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 11/28.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv incasate si cheltuielile înregistrate de S.C TCE S.A Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017

Expertiza contabila realizata de S.C PRIM-AUDIT S.R.L București, anexata proiectului de hotarare, cu toate ca a" avut ca obiectiv stabilirea diferenței dintre costurile inregistrate de operatorul S.C TCE S.A si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane pentru anul 2017, tine cont numai de situațiile financiare ale anului 2017, depuse la ANAF, si nu de categoriile de cheltuieli legate de activitatea de transport subvenționată.

Prin urmare aceasta nu poate fi luata in considerare.

Direcția Economica, la solicitarea SC TCE SA si-a exprimat punctul de vedere, prin adresa nr.267/13.08.2018 si astfel avand in vedere prevederile legale in vigoare si constatările Camerei de Conturi Prahova a stabilit ca suma solicitata pentru acoperirea diferenței dintre venituri si cheltuieli de 12.163.919 lei, trebuie diminuata cu valoarea de 9.722.245,76 lei reprezentând:

 • > Despăgubiri amenzi si penalitati 2.064.588,82 lei;

 • > Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 7.641.121,02 lei;

 • > Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 16.535,92 lei;

Potrivit constatărilor Camerei de Conturi Prahova, asa cum reiese din Raportul de audit financiar nr. 15594/07.07.2018 privind auditul financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2017 de către U.A.T Municipiului Ploiești „la nivelul entitatii nu a fost elaborata si implementata o procedura privind acordarea diferenței dintre costurile efectuate de operator si veniturile efectiv incasate, prin stabilirea elementelor de cost strict legate de obiectul de activitate. Cauza o reprezintă nestabilirea clara a categoriilor de cheltuieli legate de activitatea de transport subvenționată, care fac obiectul acoperirii din bugetul local a diferenței dintre costurile efectuate si veniturile efectiv incasate de societate pentru activitati de transport persoane si a neefectuariiperiodice a unei analize privind categoriile si nivelurile de cheltuieli solicitate. Consecința abaterii o reprezintă decontarea din bugetul local a unor cheltuieli care nu au legătură cu activitatea subvenționată. ”

In prezent Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European nu s-a aplicat la nivelul S.C TCE S.A.

_ _ Fata de cele prezentate mai sus avizam nefavorabil, proiectul de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv incasate si cheltuielile inregistrate de S.C TCE S.A Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017, pentru suma de 3 709 673,24 lei.

Suma apreciata ce reprezintă diferența intre veniturile efectiv incasate si cheltuielile inregistrate ce poate fi acoperita din bugetul local este de 2 441 673,24 Iei, suma ce va fi prezentata Serviciului Auditare Interna in vederea intocmirii unui raport de audit.

DIRECȚIA ECONOMICA,

Nicoleta CRAcfijNOIU


SEF SERVICIU FINANCIAR -CONTABILITATE,

ARyjjCILA


fi

Manuela (I

/ li


întocmit,S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova ' ,

Telefon; O^A-4- 543751. F-ax: 024-4 513223, C -maîl: offacofdljr^i tph.ro; www.rhtph.ro

W®TCAM EXPRES SA PtOIESTI

S* NR.:^OM

Hotărârea nr. 8 din 14.06.2018 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sal, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Neagu Puiu si dl. Cretu lonut în temeiul Hotararîi Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, intruniti ia sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 14.06.2018, începând cu ora 15, 00 cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.l.la act de numirea in calitatea de reprezentant al SC Servicii de Gospodărire

Urbana SRL Ploiești a in Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A. a domnului Cretu lonut conform art.2 din Hotararea din data de 14.05.2018 a Adunării Generale a Asociaților a SC SGU SRL.

Art.2. la act de Nota de Fundamentare nr. BTV 11002/07.06.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul public de călători practicate de Transport Călători Express SA, in forma avizata de Consiliul de Administrație prin art.1 din Decizia nr. 9/ 14.06.2018 .

Art.3. ia act de Raportul de expertiza contabila avand ca obiect calculul diferenței dintre costurile efectuate și veniturile efectiv incasate de S.C. Transport Calatori Express S.A., aferente activitatii de exploatare subvenționată de Primăria Municipiului Ploiești pentru anul 2018 si o transmite Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru aprobare si decontare.

CA F. V;

XlÎ!v 4. y“^ -■>

Art.4. Stabilește Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Călători' Express

S.A. Ploiești - rectificat pe anul 2018 in forma prezentata si avizata prin art. 3 din Decizia

nr. gr/ZA .06.2018 a Consiliului de Administrație si dispune înaintarea pentru aprobare către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art.5.Proroga analiza Raportului privind evaluarea activitatii Consiliului de Administrație al

SC Transport Calatori Express SA Ploiești pentru anul 2017

Art.6. la act de Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Renumerare cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate in anul 2017 Administratorilor-membrii ai Consiliului de Administrație, Directorului general. Directorului exploatare si Directorului financiar

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

Reprezentant SC SGU SRL: