Hotărârea nr. 565/2018

Hotãrârea nr. 565 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 565 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 490/12.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 266/12.12.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19, art.41-48, art. 49, art.57-59 si art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Fisa cu indicatori pentru Bugetul Local alocații din unele venituri ale Bugetului de Stat pe anul 2018 conform Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.5113/05.12.2018

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 și Notele de fundamentare aferente conform Anexei nr. 2.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.3 și Notele de fundamentare aferente conform Anexei nr.4.

Art. 3 Aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.11.2018.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în sumă de 70.087 mii lei, astfel:

 • -  suma de 34.000 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor

secțiunii de dezvoltare

»

 • -  suma de 10.050,00 mii lei pentru acoperirea diferențelor de tarif la energie termică livrată populației;

 • -  suma de 12.265,00 mii lei pentru rate și dobânzi aferente creditelor interne.

 • -  Suma de 13.772,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului UAT.

Art. 5 împuternicește ordonatorul principal de credite să procedeze la majorarea sau diminuarea de surse de la bugetul de stat, alte bugete, venituri proprii care se reflectă atât la venituri cât și la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei până la 31.12.2018.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              d. SECRETAR,


<                                                        VRIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURIANEXA 1  ! cj'.-/f

V, ; ’Ărt /‘h V* \ i cw \O ?<

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

%/AN

-

Influente

+/-

\uGET

Rectificat DECEMBRIE 2018

REALIZĂRI

30.11.2018

366,875.28

376,915.47

102.741

12,626.73

379,502.01

VENITURI -TOTAL

0001

366,875.28

376,915.47

102.74

12,626.73

379,502.01

VENITURI PROPRII

0101

293,009.57

271,348.00

92.61

12,512.00

305,521.57

I. VENITURI CURENTE

0002

362,814.57

335,425.00

92.45

12,386.00

375,200.57

A. VENITURI FISCALE

0003

319,671.33

305,653.00

95.61

12,152.00

331,823331

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152,771.00

151,267.00

99.02

12,135.00

164,906.00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,423.00

2,613.00

76.34

0.00

3,423.00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,423.00

2,613.00

76.34

0.00

3,423.00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,423.00

2,613.00

76.34

3,423.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148,205.00

147,343.00

99.42

11,967.00

160,172.00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900.00

411.00

45.67

0.00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

411.00

45.67

900.00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147,305.00

146,932.00

99.75

11,967.00

159,272.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146,305.00

145,932.00

99.75

11,967.00

158,272.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1,000.00

1,000.00

100.00

1,000.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

AL TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77,473.00

72,263.00

93.28

0.00

77,473.00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77,473.00

72,263.00

93.28

0.00

77,473.00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60,379.00

58,492.00

96.87

0.00

60,379.001

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,579.00

14,418.00

92.55

15,579.00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44,800.00

44,074.00

98.38

0.00

44,800.00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12,594.00

10,024.00

79.59

0.00

12,594.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,033.00

89.62

4,500.00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8,074.00

5,972.00

73.97

8,074.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

19.00

95.00

20.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,500.00

3,747.00

83.27

4,500.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH

0010

89,427.33

82,123.00

91.83

17.00

89,444.33

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

71,003.00

65,397.00

92.10

0.00

71,003.00


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

REALIZĂRI

30.11.2018

%/AN,Z

AS?'

A© i

W

9^34,

V

....

IiHhientfej •' i/-

y            ..

- BUGET

< /Rectificat MjNBRIE . V>j8

C;

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50,280.00

46,428.00

c 0

280.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17,111.00

15,671.00

91.58

0

17,111.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3,612.00

3,298.00

91.31

0

3,612.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4.00

21.00

525.00

17.00

21.00

Taxe hoteliere

120207

4.00

21.00

525.00

17

21.001

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102.00

94.00

92.16

0.00

102.00

Impozit pe spectacole

150201

102.00

94.00

92.16

102.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18,318.00

16,611.00

90.68

0.00

18,318.00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,733.00

14,497.00

92.14

0.00

15,733.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,292.00

8,954.00

96.36

0

9,292.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,441.00

5,543.00

86.06

0

6,441.00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2,500.00

2,036.00

81.44

0

2,500.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85.00

78.00

91.76

0

85.00

Alte impozite si taxe

180250

0.33

0.00

0

0.33

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43,143.24

29,772.00

69.01

234.00

43,377.24

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14,274.00

9,650.0(T

67.61

0.00

14,274.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14,274.00

9,650.00

67.61

0.00

14,274.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,400.00

7,775.00

62.70

0

12,400.00

Venituri din dividende

300208

1,874.00

1,875.00

100.05

0

~1,874.00

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28,869.24

20,122.00

69.70

234.00

29,103.24

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9,470.00

8,625.00

91.08

50.00

9,520.00

Venituri din prestări de servicii

330208

8,911.00

8,050.00

90.34

0

8,911.00

Contibutia pers beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87.00

53.00

60.92

0

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

279.00

287.00

102.87

8

287.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193.00

235.00

121.76

42.00

235.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35.00

43.00

122.86

8.00

43.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15.00

19.00

4.00

19.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20.00

24.00

120.00

4

24.00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

16,068.91

10,136.00

63.08

176

16,244.91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,905.91

9,797.00

61.59

0

15,905.91

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

REALIZĂRI

30.11.2018

%/AN

1

207.98

./V' •

Influente nv n

D£CE.M'flI<jț.

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163.00

339.00

176

^£7/ -339.00

DIVERSE VENITURI

3602

3,295.33

1,318.00

40.00

-y:3;295.33

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1,126.00

162.00

14.39

^26.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0.00

Taxe speciale

360206

750.00

723.00

96.40

750.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64.00

32.00

50.00

64.00

Taxa reabilitare termica

360223

406.00

258.00

63.55

406.00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

OO

0

0.001

Alte venituri

360250

949.33

143.00

15.06

949.33

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1,730.33

0.00

-769.32

-2,499.65

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1,730.33

0.00

769.32

2,499.65

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,198.00

1,320.00

110.18

126.00

1,324.00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,198.00

1,320.00

110.18

126.00

1,324.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1,193.00

1,319.00

110.56

126.00

1,319.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5.00

1.00

20.00

5.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII

0017

2,662.50

40,068.47

1504.92

114.73

2,777.23

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2,662.50

1,468.47

55.15

114.73

2,777.23

Încasări din rambursări

40.02

0.00

38,600.00

0.00

0.00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

24,100.00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

14,500.00

0.00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

2,507.50

1,468.47

58.56

114.73

2,622.23

A. De capital

0019

2,507.50

1,468.47

58.56

114.73

2,622.231

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34.09

34.09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386.49

80.00

20.70

386.49

Subvenții de la BS pentrupentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

504.00

0.00

0.00

504.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0.00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.47

0.47

0.47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181.00

157.00

86.74

181.00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale D

420255

1,401.45

833.00

59.44

114.73

1,516.18

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe F

420254

0.00

395.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat proiecete UE

420269

0.00

3.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

4302

155.00

0.00

0.00

155.00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

%/AN

Zt '

/Influente'

4.

7>Rectm^^

REALIZĂRI

30.11.2018

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155.00

0.00

•• ■’

Tul

*§^*^55.00

Fondul social(FSE)

48.02.02

200.21

102.00

50.95

0.00

200.21

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

200.21

102.00

50.95

200.21

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

361,014.71

359,819.47

99.67

11,068.32

372,083.03

I. VENITURI CURENTE

0002

360,678.24

335,167.00

92.93

11,068.32

371,746.56

A. VENITURI FISCALE

0003

319,671.33

305,653.00

95.6U

12,152.00

331,823.33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152,771.00

151,267.00

99.02

12,135.00

164,906.00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,423.00

2,613.00

76.34

0.00

3,423.00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,423.00

2,613.00

76.34

0.00

3,423.00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,423.00

2,613.00

76.34

3,423.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148,205.00

147,343.00

99.42

11,967.00

160,172.00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900.00

411.00

45.67

0.00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

411.00

45.67

900.00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147,305.00

146,932.00

99.75

11,967.00

159,272.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146,305.00

145,932.00

99.75

11,967.00

158,272.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1,000.00

1,000.00

100.00

1,000.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,143.00

1,311.00

114.70

168.00

1,311.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77,473.00

72,263.00

93.28

0.00

77,473.00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77,473.00

72,263.00

93.28

0.00

77,473.00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60,379.00

58,492.00

96.87

0.00

60,379.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15,579.00

14,418.00

92.55

15,579.00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44,800.00

44,074.00

98.38

44,800.00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12,594.00

10,024.00

79.59

0.00

12,594.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,033.00

89.62

4,500.00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8,074.00

5,972.00

73.97

8,074.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

19.00

95.00

20.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,500.00

3,747.00

83.27

4,500.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89,427.33

82,123.00

91.83

17.00

89,444.33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71,003.00

65,397.00

92.10

0.00

71,003.00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

REALIZĂRI

30.11.2018

%/AX?J, . V

s

v

Influente

J*-BA GET ^°^2jtțjficat JWEJSIBRIE

'Jtx.         1 "C .

'X ?*>•=>-

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50,280.00

46,428.00

V

92.34

- A/BBT

"      .. c J:

"•

V- X.

50,280.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17,111.00

15,671.00

91.58

17,111.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3,612.00

3,298.00

91.31

3,612.00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4.00

21.00

525.00

17.00

21.00

Taxe hoteliere

120207

4.00

21.001

525.00

17

21.00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102.00

94.00

92.16

0.00

102.00

Impozit pe spectacole

150201

102.00

94.00

92.16

102.00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

18,318.00

16,611.00

90.68

0.00

18,318.00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15,733.00

14,497.00

92.14

0.00

15,733.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9,292.00

8,954.00

96.36

9,292.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,441.00

5,543.00

86.06

6,441.00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2,500.00

2,036.00

81.44

2,500.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85.00

78.00

91.76

85.00

Alte impozite si taxe

180250

0.33

0.00

0.33

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,006.91

29,514.00

71.97

-1,083.68

39,923.23

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14,274.00

9,650.00

67.61

0.00

14,274.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14,274.00

9,650.00

67.61

0.00

14,274.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,400.00

7,775.00

62.70

12,400.00

Venituri din dividende

300208

1,874.00

1,875.00

100.05

1,874.00

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26,732.91

19,864.00

74.31

-1,083.68

25,649.23

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9,470.00

8,625.00

91.08

50.00

9,520.00

Venituri din prestări de servicii

330208

8,911.00

8,050.00

90.34

8,911.00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00

53.00

60.92

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279.00

287.00

102.87

8

287.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193.00

235.00

121.76

42.00

235.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35.00

43.00

122.86

8.00

43.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15.00

19.00

126.67

4.00

19.001

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20.00

24.00

120.00

4.00

24.00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

16,068.91

10,136.00

63.08

176.00

16,244.91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,905.91

9,797.00

61.59

15,905.91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163.00'

339.00

207.98

176.00

339.00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

REALIZĂRI

30.11.2018

%/AN./,

Cldente

" ' -Lt iw

Ohf

Rectificat

■ DECEMBRIE

CW

i.-g’’ 1 <

i O: ~

DIVERSE VENITURI

3602

2,889.33

1,060.00

36#T

oMb

v. .2,889.33

Venituri din prescripție extintiva

360201

1,126.00

162.00

.

1,126.00

Taxe speciale

360206

750.00

723.00

96.40

XX’

"         750.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64.00

32.001

50.00

64.00

Alte venituri

360250

949.33

143.00

949.331

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1,730.33

0.00

0.00

-1,317.68

-3,048.01

Donații si sponsorizări

370201

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1,730.33

0.00

-1317.68

-3,048.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

24,100.00

0.00

0.00

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

24,100.00

0.00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400218

24,100.00

0.00

IV. SUBVENȚII

0017

336.47

552.47

164.20

0.00

336.471

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336.47

552.47

164.20

0.00

336.47

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

181.47

552.47

304.44

0.00

181.47

B. Curente

0020

181.47

552.47

304.44

0.00

181.47

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.47

0.47

0.47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181.00

157.00

86.74

181.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

395.00

0.00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

155.00

0.00

0.00

155.00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155.00

0.00

155.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

5,860.57

17,096.00

291.71

1,558.41

7,418.98

I. VENITURI CURENTE

0002

2,136.33

258.00

12.08

1,317.68

3,454.01

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2,136.33

258.00

12.08

1,317.68

3,454.0L

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2,136.33

258.00

12.08

1,317.68

3,454.01

DIVERSE VENITURI

3602

406.00

258.00

63.55

0.00

406.00

Taxa de reabilitare termica

360223

406.00

258.00

63.55

406.00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0.00

Alte venituri

36.02.47

0.00

0.00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1,730.33

0.00

0.00

1,317.68

3,048.01

Donații si sponsorizări

370201

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1,730.33

0.00

0.00

1317.68

3,048.01

Alte transferuri voluntare

370250

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,198.00

1,320.00

110.18

126.00

1,324.00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

539/22.11.2018

REALIZĂRI

30.11.2018

%/AN '

i V

Iifftifente. '•S w

B# ȘUfiLT

Reintrat DECEMBRIE

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,198.00

1,320.00

X

110.1^

:>)26.00

-V

^S’l^4.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1,193.00

1,319.00

<

1261W

1,319.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203

5.00

1.00

20.00

5.00

IV. SUBVENȚII

0017

2,326.03

916.00

39.38

114.73

2,440.76

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2,326.03

916.00

39.38

114.73

2,440.76

Incasari din rambursări

4002

0.00

14,500.00

0.00

0.00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0.00

14,500.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2,326.03

916.00

39.38

114.73

2,440.76

A. De capital

0019

2,326.03

916.00

39.38

114.73

2,440.76

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34.09

34.09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386.49

80.00

386.49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor din sanatate

42021601

504.00

0.00

0

504.00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

1,401.45

833.00

59.44

114.73

1,516.18

Subvenții de la bugetul de stat proiecete UE

420690

3.00

Fondul social(FSE)

48.02.02

200.21

102.00

50.95

0.00

200.21

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

200.21

102.00

50.95

0

200.21

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 CHELTUIELI

ANEXA 1

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat DECEMBRIE 2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

435.962,28

371.112,82

13.626.73

449.589,01

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435.962,28

371.112,82

85,12

13.626,73

449.589,01

'H H J J '! M JT1J JTT1T 1! H T7T ’l

5102

38.812,88

33.663,37

86,73

168,85

38.981,73

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.673,75

21.802,00

88,36

-800,00

23.873,75

Bunuri si servicii (utiiitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerifîcatelor de ncrfonnanla cncicctica ele )

20

4.709,78

4.177,00

88,69

988,85

5.698,63

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

194.68

245.00

125,85

194,68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

6.429,00

81,85

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

266.66

128,00

48,00

266,66

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

69,00

62,00

89,86

69,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

499,00

77,85

641,00

Sume aferente i persoanelor cu handicap, neincadrate

59.40

200,00

174,00

87 00

200,00

Active nefinanciare

71

633,64

578.00

91,22

-20,00

613,64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

48.898,27

43.011,84

87,96

946,60

49.844,87

Bunuri si servicii (alegeri localei

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

323,03

0.00

1.466.97

1.790,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

2.955,00

2.865,00

96,95

0,00

2.955,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Rezerva din dezvoltare

55.54

14,40

1.214.63

1.229,03

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.091,00

40.091.00

100,00

3.265.00

43.356,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414.00

100.00

0,00

4.414.00

Rambursare credit B.C.R.

13.972,00

13.972.00

100.00

1.280,00

15.252,00

Rambursare credit B.R.D,

15.825.00

15.825.00

100,00

1.450.00

17.275.00

Rambursare credit C.E.C.

5.880,00

5.880.00

100.00

535,00

6.415.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

18,00

72.00

25,00

Active nefinanciare-aixjrt capital social

72

5.000.00

0,00

0,00

-5.000,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Âu.ET

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

\ 'tfA ''X

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.275,00

9.271,00

99,96

700,00

\ Px7'5,<>0

Bunuri si servicii (comisioane)

20

x . O.0«

Dobânzi

30

9.275.00

9.271.00

99.96

700.00

9.975:00

uni// «r. ri ol/l.i .n.nuin i »i.i

6102

18.028,28

15.990,28

88,70

-310,04

17.718,24

Protecție civila - total, din care:

291.28

152,28

52.28

-110.04

181.24

Bunuri si servicii

20

45,00

36.00

80 00

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

250,00

120.00

48,00

-110,04

139,96

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.737,00

15.838,00

89,29

-200,00

17.537,00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

15,209,00

91,28

-49,59

16.612.41

Bunuri si servicii

20

988.00

629.00

63,66

-134,29

853.71

Active nefmanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

-16,12

70,88

INVATAMINT

6502

26.671,75

18.974,00

71,14

505,96

27.177.71

Cheltuieli de personal

10

1.235.34

923.00

74,72

-34.52

1.200,82

Transport profesori

519,00

352,00

67,82

-34.52

484,48

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

539,34

411,00

76,20

539.34

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

177,00

160,00

90,40

177,00

Bunuri si servicii -art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.383,76

11.137,00

72,39

229,87

15.613,63

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

3.187,03

2.613,00

81,99

0,00

3.187,03

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

77,00

71,96

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant , art.2. alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

2.787,00

76,42

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

366,66

366,66

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant . art.2 alin. 10 si art.l alin c.

57

1.108,48

694,00

62,61

-38,46

1.070,02

Stimulent educațional lenea 248/2015(.ASSC>

57

5,00

0.00

0.00

-5.00

0.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural )

59

1.110,00

767,00

69,10

102,45

1.212,45

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.00

99.89

-11,66

263,64

Active nefinanciare

71

945.17

79.00

8.36

-59.12

886,05

Active nefinanciare Candiano Popescu

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-332,33

-378,00

113,74

-44,26

-376,59

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

14.420,56

9.780,65

67,82

-888,95

13.531,61

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.845,00

7.996,00

90,40

-10,00

8.835,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

59,00

13,00

22,03

0.00

59,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59,00

13,00

22,03

59.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.580,00

1.316,00

83,29

-100,00

1.480,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414,00

414,00

100.00

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

902,00

77,36

-100.00

1.066,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie 1

57

52,00

45,00

86,54

-1,00

51.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

33.00

80.49

41,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.725,00

340,00

12,48

-749,00

1.976,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

810,00

250.00

30.86

0.00

810.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Influente +/-

tfU&F.T

Jl©ificat j.., desembi*®'

• 2(il8\^<

execuție la

30.11.2018

%/AN

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

90,00

4,70

-749,00

1 <<1,166,00

Active nefmanciare

71

1.139.15

60.00

5,27

-27.19

4,111,91.

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu curent secțiunea de funcționare

85

-20,59

-22,35

108,55

-1,76

----“v

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00'

CVL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

58.163,86

48.881,44

84,04

80,57

58.244,43

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.622,00

2.010,00

55,49

182.00

3.804.00

Iluminat ornamental

1.30000

275.00

21,15

312.00

1.612.00

Spectacole artificii

40,00

1900

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

476.00

83,51

570,00

Acțiuni culturale

1.712.00

1.240.00

72.43

-130.00

1.582,00

Alte transferuri curente interne

55

0.00

0.00

Susținerea cultelor

59

530.00

530.00

100,00

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200.00

100.00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționarei - total din care:

51

44.912,40

41.426,00

92,24

606,10

45.518,50

Casa de Cultura

1.643.40

1.586.00

96.51

-62.90

1.580,50

Teatrul "Toma Cara^iu'*

11.744,00

10.263,00

87.39

-208.00

11.536,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.364.00

8.666,00

92.55

-79.00

9.285,00

Club Sportiv Municipal

112.751,001

12.751,00

100,00

1.150,00

13.901,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410.00

8.160.00

86.72

-194,00

9.216.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltarei - total, din care:

51

8.081,00

4.346,00

53,78

-491,00

7.590,00

Teatrul "Toma Carajjiu"

726.00

726.00

100.00

-8.00

718,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

590,00

100.00

590.00

Casa de Cultura

0.00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.250.00

706.00

56,48

-176 00

1.074,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.515.00

2.324.00

42.14

-307,00

5.208,00

Active nefinanciare

71

829,20

391.00

47,15

-205.71

623,49

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0 00

-10.82

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.602,89

62.977,14

91,80

1.364,92

69.967,81

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.361,00

26.649,00

90,76

-159.00

29.202,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402.00

11.248.00

90,70

-116,00

12.286,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

9.003,00

91,36

-10,00

9.844,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679,00

605,00

89,10

-11,00

668,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.284.00

4.775.00

90,37

-7,00

5.277,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

1.018.00

89,14

-15,00

1.127,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.713,37

4.563,62

79,88

-238,00

5.475,37

Reparații crese

37,37

32,00

85,63

37,37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

144,00

80,00

-21,00

159,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.596,00

1.987,00

76,54

-164,00

2.432,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.862,00

1.622,00

87.11

11.00

1.873.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

471.00

331,00

70,28

-61,00

410.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe 1 taxe poștale i

2.00

0,62

31 00

2,00

Bunuri si servicii crese

505,00

409,00

80.99

-3.00

502.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității. conformLetreii

60,00

38,00

63,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

543,00

487,00

89,69

-9,00

534,00

ai Asistenta sociala in caz de invaliditate

375.00

337.00

89,87

-7,00

368.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

46,00

88,46

-1,00

51,00

ci Cantina sociala

6.00

5,00

83.33

6.00

d) Centrul Crese

100.00

91,00

91,00

100,00

d) Căminul de batrani

10,00

8.00

80.00

-1.00

9,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGEJU

RectifijîaQ DECEMBRIE 2018^

execuție la

30.11.2018

%/AN

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

\

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala-total din care:

57

32.554,00

30.996,00

95,21

1.803,00

34.357,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050.00

21.716.00

98,49

1.823,00

23.873.00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

140,00

65,00

46,43

-14.00

126,001

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.364,00

4.912,00

91,57

-6,00

5,358,00

Active nefinanciare - total din care:

71

392.00

244,00

62.24

-32.00

360,00

Active nefinanciare primărie

32.00

0.00

0.00

-27,00

5,00

Active nefinanciare Cantina sociala

35,00

0.00

0 00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74.00

87.06

85,00

Active nefînanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuni utare

220,00

:         150,00

68,18

-5,00

215,00

Active ne financiare CRESA

20.00

20.00

100.00

20.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,48

-25,48

100,00

-0,08

-25,56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.757,61

37.072,49

88,78

3.269,03

45.026,64

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

11.990,00

10.917,00

91.05

0.00

11.990.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.035.00

24.307,00

93,36

3.500,00

29.535,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.988,00

1.602,00

80,58

0,00

1.988,00

Bunuri si servicii - Primărie din care:

24.047,00

22.705,00

94,42

3.500,00

27.547.00

Iluminat public

6.000,00

5.776,00

96,27

1.200,00

7.200,00

întreținere ceasuri publice

47.00

35,00

74,47

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500.00

403,00

80,60

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

17,500,00

16.491,00

94,23

2.300,00

19.800,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0.00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

86,00

89,58

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.137.00

1.768,00

56.36

-173.30

2.963,70

Active nefînanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

596,66

142,00

23,80

596,66

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

-50,46

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-97,05

-97,05

100,00

-97,05

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-7,21

-57,67

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.546,42

29.536,61

93.63

2.542,81

34.089,23

Bunuri si servicii -total din care:

20

29.722.00

28.676,00

96 48

2.983.50

32.705,50

Salubritate - total din care:

27.447,00

26.689.00

97.24

2.875.00

30.322,00

Salubritate cai publice si dezapezire

22.447.00

21.985,00

97.94

2.875,00

25.322.00

Dezinsectie dezinfectie deratizare

3.500,00

3.352.00

95,77

3.500.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

344,00

70,06

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.779,00

1.491,00

83.81

1.779.00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

BUGET Rectificat DECEMBRIE'' 2018 ;

o ."           \

V .■            ' X      jGf i

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

AJte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

496,00

496,00

100,00

108,50

l"

Vi 604, SO

."‘O

--v.

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.954.19

993.00

50.81

-438.07

1.516.12

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2.62

000

-2.62

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.896,66

9.357,00

94,55

2.100,08

11.996,74

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care:

40

9.276,00

9.107,00

98,18

2.185,00

11.461,00

Subvenție 01,11.2017-31,03.2018, conform HCL nr.407/31.10,2017

7.865,00

7.696,00

97,85

2.185,00

10.050,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

620.66

250,00

40,28

-84,92

535.74

TRANSPORTURI

8402

69.888,10

52.597,00

75,26

3.146,90

73.035,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.100,00

11.154,00

92,18

0.00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

9.816.00

92,76

10.582.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc.)

1.518,00

1.338,00

88,14

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

38.218,00

38.218,00

100,00

2.449,00

40.667,00

Diferența venituri cheltuieli 2017

2.442.00

2.442,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

000

0,00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefmanciare

71

21.887.84

5.785,00

26,43

-1.509,73

20.378,11

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.343,74

-2.578,00

110,00

-234,37

-2.578,11

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

386.786,71

355.805,72

91,99

21.399,41

408.186.12

ii iirni i.»i i r rini.ii r. m

5102

37.912,58

32.957,37

86,93

188,85

38.101,43

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești :i

10

24.673,75

21.802,00

88,36

-800,00

23.873,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica. etc.)

20

4.709,78

4.177,00

88,69

988,85

5.698,63

Alte transferuri curente interne

194.68

245,00

125,85

194,68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

6.429.00

81,85

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018 execuție la 30.11.2018

%/AN

Influente +/-

BUGIyfO

Rectific^ DECEMBRIE 201U*

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate ■

57

69,00

62,00

89,86

69,(fo

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

499,00

77,85

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200.00

174 00

87.00

200.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

43.358,87

42.945,84

99,05

4.731,97

48.090,84

Fonduri de rezerva

50

323.03

1.466 97

1.790,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitarde Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționarei

51

2.955,00

2.865,00

96,95

2.955,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.091,00

40.091 00

100 00

3.265,00

43.356.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414 00

4.414 00

100 00

0 00

4.41400

Rambursare credit B.C.R.

13.972 00

13.972 00

100,00

1.280 00

15.252.00

Rambursare credit B.R.D.

15.825 00

15.825.00

100 00

1.450.00

17.275.00

Rambursare credit C.E.C.

5.880.00

5.880.00

100 00

535 00

6.415.00

Rambursare credit EXIM

0.00

0 00

0 00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul . curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.275,00

9.271,00

99,96

700,00

9.975,00

Bunuri si servicii (comisioane )

20

0,00

0 00

0.00

Dobânzi

30

9.275,00

9.271.00

99 96

700 00

9.975,00

Fl'fJLJl 1'K. 1    4

6102

17.691,28

15.870,28

89,71

-183,88

17.507,40

Protecție civila - total din care:

41,28

32.28

78 20

0,00

41.28

Bunuri si servicii

20

45.00

36.00

80 00

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.650.00

15.838.00

89 73

-183.88

17.466,12

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

15.209.00

91 28

-49 59

16.612,41

Bunuri si servicii

20

988 00

629,00

63 66

-134 29

853,71

INVATAMINT

6502

25.726,58

18.895,00

73,45

565,08

26.291,66

Cheltuieli de personal din care:

10

1.235.34

923,00

74.72

-34.52

1.200,82

ai transport profesori

519,00

352,00

67,82

-34 52

484.48

bj salarii HCL 84/2016

539.34

411.00

76.20

539.34

c i salarii Centrul de Excelenta

177 00

160,00

90 40

177,00

Bunuri si servicii

20

15.383 76

11.137,00

72 39

229.87

15.613,63

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

3.187,03

2.613,00

81,99

3.187,03

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlarei

51

107,00

77,00

71,96

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.787,00

76,42

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

366,66

366,66

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa»

57

1.108,48

694,00

62,61

-38,46

1.070,02

Stimulent educațional leeea 248/2015 ASSC

5 00

0 00

0 00

-5 00'

0.00

Alte cheltuieli burse școlare i

59

1.11000

767.00

69 10

102.45

1.212.45

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275.30

275.00

99 89

-11,66

263.64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-332,33

-378,00

113,74

-44,26

-376,59

6602

10.556,41 |

9.380,65

88,86

-112,76

10.443,65

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.845,00

7.996,00

90,40

-10,00

8.835,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

59,00

13,00

22,03

0,00

59.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59.00

13.00

22.03

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGEjf^

Rectifici r / DECEMBRIE,

2011 0S 1

1

execuție la

30.11,2018

%/AN

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționarei    - total, din care:

51

1,580,00

1.316,00

83,29

-100,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414.00

414 00

100 00

41>,W

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

902,00

77.36

-100.00

1.066.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

52.00

45,00

86 54

-1 00

51,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

33,00

80,49

41,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-20,59

-22,35

108,55

-1,76

-22,35

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

49.253,66

44.155,26

89,65

755,70

50.041,76

Bunuri si servicii -total din care:

20

3.622.00

2.010,00

55,49

182,00

3.804,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21 15

312.00

1.612,00

Spectacole artificii

40.00

19.00

47.50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

476.00

83.51

570,00

Acțiuni culturale

1.712,00

1.240.00

72,43

-130,00

1.582,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

530.00

100 00

530,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200.00

100 00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare)    - total din care:

51

44,912,40

'     41.426,00

92,24

606,10

45.518,50

Casa de Cultura

1.643.40

1.586.00

96.51

-62.90

1.580,50

Teatrul "Toma Cara^iu"

11.744,00

10.263,00

87,39

-208.00

11.536,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.364,00

8.666,00

92,55

-79,00

9.285,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

12,751,00

100,00

1.150,00

13.901,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

8.160.00

86.72

-194 00

9.216,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.145,89

62.670,14

91,96

1.396,92

69.542,81

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.361.00

26.649,00

90,76

-159.00

29.202.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

11.248,00

90,70

-116.00

12.286.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

9.003,00

91,36

-10,00

9.844,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679,00

605,00

89,10

-11.00

668.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.284,00

4.775,00

90,37

-7,00

5.277.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

1.018,00

89,14

-15,00

1.127.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.713,37

4.563,62

79,88

-238,00

5.475,37

Reparații crese

37,37

32,00

85,63

37,37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

144,00

80,00

-21,00

159,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.596,00

1.987,00

76,54

-164,00

2.432,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.862.00

1.622.00

87.11

11.00

1.873,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

471.00

331.00

70,28

-61 00

410.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

2.00

0.62

31.00

2,00

Bunuri si servicii crese

505.00

409.00

80,99

-3,00

502.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii

60,00

38,00

63,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59,40

543,00

487,00

89,69

-9,00

534,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

337,00

89.87

-7,00

368.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

46,00

88,46

-1,00

51,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

5.00

83,33

6.00

Cheltuieli de i’tersonal Centrul Crese

100,00

91.00

91.00

100.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10.00

8.00

80.00

-1.00

9,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.554.00

30,996.00

95.21

1.803.00

34.357,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050 00

21.716,00

98,49

1.823,00

23.873.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

140,00

65,00

46.43

-14.00

126.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.364,00

4.912,00

91,57

-6,00

5,358,00AN 2018

BUGET ;7

Rectificat DECEMKKLE 2018^

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,48

-25,48

100,00

-0,08

-W

LOCUINȚE, SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

38.023,95

35.212,95

92,61

3.500,00

41.523,95

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

11.990 00

10.917,00

91 05

11.990,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.035.00

24.307.00

93.36

3.500.00

29.535,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

1.988,00

1.602.00

80,58

1.988,00

Bunuri si servicii - Primărie din care:

24.047,00

22.705,00

94.42

3.500.00

27.500.00

Iluminat public

6.000,00

5.776,00

96.27

1.200,00

7.200,00

întreținere ceasuri publice

47.00

35.00

74.47

Reparații curente fond imobiliar

500,00

403,00

80 60

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

17.500,00

16.491,00

94,23

2.300,00

19.800,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

96 00

86,00

89 58

96,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-97,05

-97,05

100,00

-97,05

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

29.592,23

28.546.23

96.47

2.983,50

32.575.73

Bunuri si servicii -total din care:

20

29.722.00

28.676,00

96,48

2.983.50

32.705,50

Salubritate - total, din care:

27.447,00

26.689.00

97.24

2.875.00

30,322,00

Salubritate cai publice si dezapezire

22.447.00

21.985,00

97 94

2.875.00

25.322.00

Dezinsectie. dezinfectie deratizare.

3.500,00

3.352,00

95.77

3.500.00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

344,00

70,06

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.779,00

1.491.00

83.81

1.779,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecolopizat de deșeuri municipalei

496,00

496,00

100,00

108,50

604,50

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.276,00

9.107,00

98,18

2.185,00

11.461,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total din care:

40

9.276,00

9.107,00

98,18

2.185,00

11,461,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.865,00

7.696,00

97,85

2.185,00

10.050,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

47.974,26

46.794,00

97,54

4.656,63

52.630,89

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100.00

11.154,00

92.18

0.00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582.00

9.816.00

92.76

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. 1

1.518,00

1.338,00

88,14

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

38.218,00

38.218,00

100,00

2.449,00

40.667,00

Diferența venituri cheltuieli 2017

2.442.00

2.442.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.343,74

-2.578,00

110,00

-234,37

-2.578,11

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1

49.175,57

15.307.10

31.13

-7.772,68

41.402,89

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

fi

execuție la

30.11.2018

%/AN

Influente +/-

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI

5102

900,30

706.00

78.42

-20,00

r w^.vo

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

k* \

w

Proiecte finanțate prin FSE

58

266.66

128,00

48 00

Active nefinanciare

71

633.64

578.00

91.22

-20 00

613,64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu: curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

5.539.40

66.00

1,19

-3.785,37

1.754,03

EREZERVA

55.54

14.40

1.214,63

1.229,03

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare i

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Programe de dezvoltare

55

14.40

Active nefinanciare

71

25,00

18,00

72,00

25,00

Active nefinanciare

72

5.000.00

0.00

0.00

-5.000.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

I        X.^/1 Qjt    \J U nyiJ V 1 Zi

6102

337,00

120,00

35.61

-126,16

210,84

Active nefinanciare - total, din care:

71

337,00

120.00

35.61

-126,16

210.84

Active nefinanciare Politie Locala

87.00

000,

0.00

-16.12

70,88

Active nefinanciare Protecția civila

250.00

120,00

48.00

-110,04

139,96

INVATAMANT

6502

945.17

79.00

8.36

-59,12

886,05

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

945,17

79,00

8.36

-59.12

886.05

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

3.864.15

400.00

10.35

-776,19

3.087,96

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare>- total din care:

51

2.725,00

340,00

12,48

-749,00

1.976,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

810.00

250,00

30.86

810,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915.00

90,00

4.70

-749.00

1.166,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.139.15

60.00

5.27

-27,19

1.111.96

Active nefinanciare primărie

1.139.15

60.00

5.27

-27,19

1.111,96

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

8.910,20

4,726,18

53.04

-707,53

8.202,67

Active nefinanciare

71

829,20

391,00

47.15

-205,71

623,49

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

8.081,00

4.346,00

53,78

-491,00

7.590,00

Teatrul "Toma Caraițiu"

726 00

726.00

100.00

-8.00

718.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

590.00

100,00

590.00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

706.00

56,48

-176.00

1.074,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.515.00

2.324.00

42.14

-307.00

5.208,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10.82

0,00

-10,82

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

457,00

307,00

67 18

-32,00

425.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:  ” O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

392,00

244,00

62,24

-32.00

360.00

Active nefinanciare primărie

32,00

0,00

0,00

-27,00

5.00

Active nefinanciare cresa

20.00

20,00

100,00

20,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.

539/22.11.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET â Rectificat DECEMBiUK 2018 jO P-

execuție la

30.11.2018

%/AN

Active nefinanciare Cantina sociala

35.00

0,00

0,00

35,Oh

Active nefmanciare Căminul de batrani

85.00

74.00

87.06

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale

Comuniutare

220,00

150,00

68,18

-5,00

21W 4

LOCUINȚE. SER VICII SI DEZV. PUBLICĂ

7002

3.733.66

1.85954

49.80

-230.97

3.502,69

Active nefînanciare Primărie

71

3.137,00

î.768.00

56,36

-173,30

2.963,70

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50.46

0,00

-50.46

0.00

Active nefînanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

596,66

142.00

23,80

596,66

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-7,21

-57,67

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.954.19

990.38

50 68

-440.69

7.573,50

Active nefînanciare

71

1.954,19

993.00

50.81

-438.07

1.516,12

Alte transferuri pentru investirii

55.13

2,62

0.00

-2.62

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

620,66

250,00

40.28

-84,92

535,74

Active nefînanciare

71

620.66

250.00

40,28

-84,92

535.74

TRANSPORTURI

8402

21.913.84

5.803.00

26.48

-1509.73

20.404.11

Proiecte cu finanțări din fonduri externe ne rambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefînanciare

71

21.887 84

5.785,00

26,43

-1.509,73

20.378,11


DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5113/05.12.2018


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAU DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 5113/05.12.2018

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                       502


mii lei


I - Buget inițial: cT. Lege buget stat nr.2/3,01,2018, Scrisoarea M.F.P. 462010/04,01,2018, Decizia Directorului General nr.1188/11,01,2018, Scrisoarea M.F.P. 462250/22,01,2018, decirie 2910/21,01,2018, nr. 298S/08,02,2018, nr. 3044/10,02,2018II ■ Rectificări: Decizia nr. 3213/07.03.2018, nr. 3293/20.03.2018, nr. 3367iO4.04.2018, nr. 3985/15.08 2018. nr. 4040/25,05,2018, nr. 4132/14,08,2018, nr. 4174/20.08.2018, nr. 4387/24.07.2018, nr. 4424/07.082018, nr. 4494/28.08.2018, nr. 4013/11.09.. III-Buiet mctificat             

Nr. cri.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod /Cont

an 2018

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

I

145 968.00

36,492.00

36 492.00

36 492.00

36 492.00

ii

12 304.00

16 622.00

-1417.00

-1,645.00

-1 256.00

III

158,272.00

53,114.00

35,075.00

34,847.00

35,236.00*

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

I

1 000.00

208.00

332.00

332.00

128.00

II

0.00

163.00

-66.00

-71.00

-26.00

III

1,000.00

371.00

266.00

261.00

102.00

cota de 27% pentru bugetul județului

0.00

fond la dispoz Cons. Jud. de repartizat pe corn, orașe municipii

1 000.00

371.00

266.00

261.00

102.00

diferența pt. asigurare buget funcționare corn., orașe, munidp

0.00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0 .001

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, munlcip, prin Decizie Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c.:

11.02.02

/

57 587.00

15545.00

14 415.00

13 522.00

14 105.00

II

-7 307.00

-601.00

-4 148.00

-2 558.00

III

50,280.00

15,545.00

13,814.00

9,374.00

11,547.00

0.00

cheltcfart 104 al. 2 lit. b)-d) din Legea Ed Nat nr.1/201 1 actual.

15 669.00

4 232.00

3 874.00

3 642.00

3,921.00

0.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

32 081.00

10 634.00

9 293.00

5 135.00

7 019.00

ajutorincalzire locuințe

102.00

27.00

35.00

18.00

22.00

cămine pentru persoane vârstnice

57.00

15.00

14.00

13.00

15.00

drepturi stabilite de Le gea nr. 248/2015

10.00

3.00

2.00

1.00

4.00

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale cf. H.G. 904/2014

953.00

254.00

242.00

232.00

225.00

acordare supliment alimentar cf. O.U.G. nr. 72/2016

000

alte cheltuieli

1,408.00

380.00

354.00

333.00

341.00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02,05

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1

17111.00

4.266.00

4266.00

4 266.00

4 313.00

II

0.00

-9.00

9. pa

III

17,111.00

4,266.00

4,266.00

4,257.00

4,322 00

pentru bugetul județului

0.00

pentru comune orașe municipii

17 111.00

4 266.00

4 266.00

4 257.00

4:32200

0.00

7

Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheJtuirjlitoppȚ^-^ invatamantulul particular sau confesional^crfyital ș, f^p/^Q'

.11.02.09

1

3 612.00

890.00

890.00

890.00

942.00

II

0.00

-----1OV/

III

3,612.00

890.00

890.00

890.00

942.00

chelt salariile si contrib af. Inv particuPibsau confesional acreditat

3 305.00

814.00

814.00

814.00

863 00

chelt cu bunuri si serv pt. unitati inv pah&auicW/MlâbidSi^t

307.00

76.00

76.00

76.00

7g:oa.

Pentru instituțiile subordonate se

uf                       alocate, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si cheltuieli.

Z ■ , Șl CONTABILITATE c o                                                /

-frȚ     rmirjlnk      r= H-l /                                                          —puemca  £m


SEF S.S.A.E.E.CONSILIE-


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. 1564 / 5.12.2018


PRIMARREFERAT

Privind virarea de credite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în cadrul obiectivului „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Pentru asigurarea unei bune funcționari a obiectivului Parc Municipal Ploiești Vest, solicitam aprobarea transferului din cadrul capitolului 67.02.05, subcapitolul 03, titlul 20 - BUNURI SI SERVICII - PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST aprobat prin HCL 31/16.02.2018, rectificat prin HCL 539/22.11.2018, din trimestrul IV, astfel:

- mii lei-

DENUMIREA

INDICATORILOR

BUGET

HCLNR.

539/

22.11.2018

Execuție bugetara la data de 29.11.2018

Facturi neachitate si lucrări neexecutate si nefacturate

Influente

trimestrul

IV

Prevedere finala

anuala

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

Suma

Procent

(%)

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

2,87

57,4

2,12

0,00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

7,00

5,36

76,57

1,60

0,00

7,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

242,00

239,73

99,62

30,00

+30,00

272,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

29,00

27,43

94,58

2,88

+3,00

32,00

20.01.05

Carburanți și lubrifîanți

50,00

38,15

76,30

2,06

-8,00

42,00

20.01.06

Piese de schimb

5,00

1,41

28,22

0

-3,00

2,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1,00

0

0

0

^<00

A.

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

182,00

122,70

67,42

17,60

V

X*

20.05.30

Alte obiecte de inventar

46,00

41,58

90,39

1,19

0,00

46,00

20.14

Protecția muncii

10,00

6,07

60,69

2,28

0,00

10,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

2,18

72,66

0

0,00

3,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,00

0,5

25,00

0

-1,00

1,00

TOTAL (mii lei):

582,00

487,98

83,85

55,66

0,00

582,00

Totalul sumelor alocate pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Parcului Municipal

Ploiești Vest „Cheltuieli cu bunuri si servicii” - (Titlul II) pe anul 2018 va ramane nemodificat: 582 mii lei cu TVA.

întocmit:

Radu Elena-Adelina

SEF SERVICIU ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, DONALD,CONSTANTIN NICOLAE

A—*

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

n v n n

Aprobat,


Adrian Florîfy


Nr. 4043/12.12.2018

cC A țaj }[q.L $0^)0$


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Având în vedere activitățile desfășurate pe parcursul anului 2018 și organizate de Direcția Comunicare, Relații Publice - Compartimentul Organizare Evenimente, propunem următoarea rectificare între capitolele pentru a echilibra bugetul direcției aferent acestui an astfel :

CONTUL 67.02.20

 • -  + 1 leu la alin. 4) - Muzica Unește Europa

 • -  + 100 de lei la alin. 10) - Saloanele de primăvară/toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

 • -  - 24,16 lei la alin. 12) - Festivalul “Ploiești, Magie, Feerie și Povești”

 • -  -2261 lei la alin. 14) - Copilăria inundă bătrânul Bulevard

 • -  +135 la alin. 16) -Premierea olimpicilor naționali și internaționali

 • -  -8169 lei la alin. 18 ) - Activități pe perioada verii

 • -  +39652 lei la alin. 20) - Festival Ploiești Târg Domnesc

 • -  - 6637 lei la lain. 22) - Copilărie în pași de dans

 • -  +3933 lei la alin. 25) - Festivalul interetnic din România

 • -  -4397 lei la alin. 26) - Ziua Internațională a persoanelor vârstnice

 • -  - 138207 lei alin 30 ) - Sărbători de iarnă 2018-2019

 • -  + 8000 lei alin. 32) - Activități cultural sportive

 • -  -14175 lei alin. 33) - România 100

 • -  -7950 lei alin.38 Aspen Energy Summit 2018

In urma acestei rectificări la suma rămasă nefolosită din bugetul DCRP este de 130000 lei, pe care propunem sa ii transferăm în bugetul municipiului pentru achiziția de corturi -mijloace fixe - pentru buna desfășurare a avenimentelor.

în acest sens, anexăm bugetul pe 2018 rectificat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Aprobat, Primar Adrian Florin obreDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 4042/12.12.2018

Cont 67.02.20             PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018

Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

BUGET APROBAT

CONFORM H.C.L.

NR. 151/30.05.2018

Influențe +/-

Buget rectificat

1

Trim. I

Sărbători de iama

2016-2017

31 decembrie

2017- 1 ian

2017

Bugetul reprezintă: Acțiunile organizate în cadrul Târgului de Crăciun - plata concert Regal, Concertul de Revelion

216,028

0

216,028

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu

5,000

0.00

5,000

3

Trim. I

Festivalul

Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XlX-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei(CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” - 2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute

14,033

0.00

14,033

*

V o67-

° s i.C4

Trim I

Muzica Unesște

Suropa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a doua ediții a concursului Internațional de Vioară - Muzica unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorariiu jurio și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute

70,921

1.00

70,922

5

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXII-a

14-15 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor

4,992

0.00

4,992

6

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine

31 mai- 4 iunie

Premii oferite câștigătorilor

43,000

0.00

43,000

7

Trim. 11

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu - ediția a IX-a parteneri at cu Colegiul Virgil Madgearu

20 aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

8

Trim. II

”Zilele Dreptului Internațional Umanitar” - ediția a IV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

450

0.00

450

9

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VI

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor

2,500

0.00

-10

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,000

100.00

3,100

11

Trim. II

Zilele Orașului

Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute

1,428

0.00

1,428

12

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

222,996

-24.16

222,971

13

Trim II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

1-Jun

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova

0

0.00

0

14

Trim. II

Copilăria inundă îătrânul bulevard

1-Jun

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

6,791

-2261.00

4,530

15

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri, ediția a Vl-a -Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

4,020

0.00

4,020

16

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

1-Jun

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

46,000

135.00

46,135

17

Trim II

Concurs 100 de ani de la Marea Unire la sc. L.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

4,000

0.00

4,000

18

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabiie, acțiuni neprevăzute.

10,000

-8169.00

1,831

19

Trim ni

Road Grand Tour

2-3 iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Va. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii

300

0.00

300

20

Trim III

"estival Ploiești Târg Domnesc -ediția a Il-a

iulie - august

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, prezentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție

283,298

39652.00

322,950

21

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie -septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

2,452

0.00

2,452

22

Trim III

Copilărie în pași de dans - ediția a X-a Parteneriat cu Palatul Copiilor

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,0001

-6637.00

5,363

23

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si

iulie-august

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, cu domiciliul în Ploiești.

14,000

0.00

14,000

24

Trim II-III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii -Parteneriat cu Palatul Copiilor

aprilie -octombrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

■</      -Ny»25

Trim. III

?estivalul interetnic din România

26 - 28 sept.

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

100,000

3933.00

103,933

26

Trim. IV

Ziua Internațională a ?ersoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; Premii pt. cuplurile care au împlinit 50 ani căsătorie și centenari; Alte acțiuni organizate pentru pensionari.

92,000

-4397.00

87,603

27

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

10,000

28

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” -ed. a Vl-a, proiect CT Toma Socolescu

26 noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

29

Trim. MV

Parteneriat cu Colegiul a artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, premii la Concursul de interpretare "Marțian Negrea" și premii pentru proiectul Anotimpurile Ploiestiului

15,000

0.00

/, c

15,000

1 <?•■•<>30

Trim. IV

Sărbători de iarnă

2018-2019

1-31

decembrie 2018

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute

325,225

-156385.00

168,840

31

Trim. IV

Concurs Paul

Constantinescu

15 decembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cărți)

5000

0.00

5,000

32

Trim.II-IV

Activități cultural-sportive

Pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

8000.00

8,000

33

Trim I - IV

România 100

pe parcursul anului

Evenimente organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, alte tipărituri, premii, film de prezentare, litere volumetrice -mijloc fix (aprox. 30000 lei) mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

145,566

-14175.00

131,391

34

Trim I - IV

România 2019

pe parcursul anului

Evenimente organizate în contextul procesului de pregătire a viitoarei Președenții a Consiliului Uniunii Europene: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

035

Trim I-IV

Centrul de informare turistică

pe parcursul anului

Organizarea în parteneriat cu UPG si Asociațiile de Turism de Prahova a unui centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Bugetul reprezintă amenajarea unui sediu, materiale promotionale, pamteriale de prezentare a centrului turistic si a municipiului Ploiești, pliante, borușri, alte tipărituri, cheltuieli neprevăzute, etc..

0

0.00

0

36

Trim I-FV

Proiecte culturale cu Orașul Hâncești -Republica Moldova

pe parcursul anului

bugetul reprezintă susținerea unor proiecte culturale, achiziția de fond de carte pentru bibliotecile din ORAȘUL Hâncești

0

0.00

0

37

Trim IV

Ploiești, capitala verde a industriei si tehnologiei " Ploiești - Citadela Viitorului, Ploiești -Smart City"

septembrie -decembrie

Bugetul reprezintă suținerea financiară a evenimentului (cazare, masa, transport, materiale de promovare, etc.)

0

0.00

0

38

Trim IV

Aspen Energy

Summit 2018

noiembrie

bugetul reprezintă asigurarea protocolului pentru buna desfășurare a evenimentului

30,000

-7950.00

22,050

TOTAL

1,700,000

-148,178

£

iVfW’551822 t ■ -A—

Alina Mihaela Frățilă Director Executiv


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 3Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 14mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<282336; 19:

ti.ast.os :

:<l;435,54v

::i:6i2;Ș2?

.-2255M-

2i>i035,5l

•1.550,27:

1:612.82

29.198,60

Ca p.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:    633,64: :

::633;64l<<

: o.Oo :

•i.bo ;::

::7&i3.b4:::<

0,00

613.G4:::

,(1O

( i

î ■/. 1

1

Dotări informatica

0,00

459,96

459,96

0,00

0,00

-20,00

439,96

0,00

0,00

439,96

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

55,63

55,63

0,00

0,00

0,00

55,63

0,00

0,00

55,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, FestivaluP’Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.54.02,71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

25,00

25,00

:: :o,«« :.:

:: 0;00: < <

o,oo- ■

. ■ 25JP.K

0,00

'.iloo

:-:<-25;bo<<<

1

75 01

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

o.uo

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

: : li-iii) : :

<<:25(loo:::::

isb.iio ::

0.00 : :

: :::b:,6ii.

-11.0,1)4 .

:::: I39.9K ■

o,bo:::

:: o'.oo -:

::: 1:39:%. :<

B

1

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O MO

0,00

0,00

0,00

0,00

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

139.%

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

-0,03

84,97

0,00

X 0,00

ZzSAK

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

-0,01

34,99

ok

,.©

:  3419WC

L

5

Aplicație software pentru managementul contractelor si GDPR

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

o,iw(£
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetul dt

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

: ib.'/ST.bo:

: -9454)4

:: :945j()4::::

.:.::b,oo.:

:::':b.oo:::::

:>-59;Z2;

.: :ss'5.92

■o.oo::

::m,oo::::

:::;:88s;92:::::

B

Lucrări noi

10.957,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0.00

15.00

0,00

0,00

15,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic "I.azăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Exccutie)

7.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executie)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Extindere/reabilitare/modernizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

16,72

16,72

0,00

0,00

0,00

16,72

0,00

0,00

16,72

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00"'

3

SF,PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00 [ 0,00 ' ‘

fi#: • 20,00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul c

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

35,62

35,62

0,00

0,00

-0,41

35,21

0,00

0,00

35,21

S

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Ilaret"

0,00

8,10

8,10

0,00

0,00

-0,01

8,09

0,00

0,00

8,09

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

0,00

0,00

44,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrale termice

0,00

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

0,00

0,00

87,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-1,80

3,20

0,00

0,00

3,20

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-3,04

1,96

0,00

0,00

1,96

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-3,23

1,77

0,00

0,00

1,77

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0.00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0.00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,77

0,23

0,00

0,00

0,23

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

-0,26

7,74

0,00

0,00

7,74

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

4,60

4,60

0,00

0,00

-4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF Modernizarea Scolii cu clasele I-VII1 Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 «

■' 116

Cap.66.02.71.01

- ' --

SANATATE

..s

•• A     -4w

Su

<'iC>:i:A12       :

:: 5.<>(t9.00 <

:::::i.:U9:,:is::

139.15 •

.(LW >

t.ooo.iio

.-27.19'

îlllW;

A

Lucrări in continuare

5.609,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

) . ’~’l

'7

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

o,oo

0,15"^

B

Lucrări noi

0,00

1.020.00

20.00

0,00

1.000,00

-19.95

0,05

0,00

1.000,

5X

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

1.020,00

20,00

0,00

1.000,00

-19,95

0,05

0,00

1.000,00

sc o

1.000(05

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET

crt

totala conform SF

LOCAL Rectificare 13

de la bugetul local

de la bugetul ci

stat

alte

bugete

7+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL Rectificare 14

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11,00

0,00

1

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

-0,24

47,76

0,00

0,00

47,76

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de rotectie la radiații

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

ii;!)iic

• : 623.49 /

: :'B.Of>:+:

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

-0,04

54,96

0,00

0,00

54,96

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

-0,04

54,96

0,00

0,00

54,96

B

Lucrări noi

7.651,60

95,00

95,00

0,00

0,00

13,00

107,00

0.00

0,00

107,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu)

0,00

92,00

92,00

0,00

0,00

15,00

107,00

0,00

0,00

107,00

5

Amenajare locuri de joaca ( proiectare+ execuție)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare i execuție)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7>,2

6

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

-190,00

360,00

0,00

0,00

360,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

-15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A      /j

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

-0,42

32,58

0,00

0.30^

*■ -___

-3^58^

10

Dotări locuri de joaca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-1,05

8,95

0,00

"ti,-® /

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

fel

1 I c

3J / —

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WA

Vo

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru dc excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

o,oc\

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

crt.

totala conform SF

LOCAL Rectificare 13

de la bugetul local

de la bugetuh stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL Rectificare 14

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

SF Creșterea numărului de spatii de recreerc pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL

0,00

1,20

1,20

0,00

0,00

-1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

16

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

'■■.-27,00

5.00 ■ :

:o;oo:

' b.oo:.

1 KJ-Lx     .....•................................................................

•J

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

-22,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

SF Înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

31<(I7.L6O

< 5.136,66:

:1:..U8.65

:-L435;54:<

382.49:

-1'73,30

::L550;27:

::382,49<:

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.474,48

73,03

1.401,45

0,00

109,33

67,63

1.516,18

0,00

1.583,81

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

RTF Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

-4,40

0,60

0,00

0,00

0,60

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.406,45

5,00

1.401,45

0,00

114,73

5,00

1.516,18

0,00

1.521,18

B

Lucrări noi

2.268,62

20,00

20,00

0,00

0,00

-7,00

13.00

0,00

0,00

13,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efîentizare energetica blocuri de locuințe

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

13,00

9

Centru de management trafîc(proiectarc+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

) ț, 7

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

34,09

0,00

34,09

0,00

0,00

0,00

34,09

/

0,°^

vw

X* «b

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

°A

\

1

t /

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 C

Nr.

cri,

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetuj

stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.l

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.l3

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-0,14

9,86

0,00

0,00

9,86

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

317,49

1,00

0,00

316,49

-1,00

0,00

0,00

316,49

316,49

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-0,65

99,35

0,00

0,00

99,35

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

58,31

58,31

0,00

0,00

■47,90

10,41

0,00

0,00

10,41

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bcreasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

-95,00

255,00

0,00

0,00

255,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

-110,00

10,00

0,00

0,00

10,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

-0,21

23,79

0,00

0,00

23,79

20

F.T/DALI Rest de cxcutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosmincle nr.l IA

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

8,50

8,50

0,00

0,00

-0,07

8,43

0,00

0,00

8,43

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

279,00

279,00

0,00

0,00

-0,66

278,34

0,00

0,00

278,34

27

ET.DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

î^or*

31

SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord

0,00

_

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

< .0,00

X

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul loca)

de la bugetul li

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<1WÎ8^9:

: : J;954.:I9

: 1.954.19::

■wi:-

: :L516;t2: ■

:: :0,00

•0.00;<

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

993,00

993,00

0,00

0,00

-221,27

771,73

0,00

0,00

771,73

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabncilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

6,00

87,00

0,00

0,00

87,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

20,00

20,00

0,00

0,00

-0,99

19,01

0,00

0,00

19,01

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

792,00

792,00

0,00

0,00

-225,00

567,00

0,00

0,00

567,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-1,28

98,72

0,00

0,00

98,72

n

Lucrări noi

0,00

91,00

91,00

0.00

0,00

-70,00

21,00

0.00

0,00

21.00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elcna Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

71,00

71,00

0,00

0,00

-70,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

-3,82

245,18

0,00

0,00

245,18

2

ET/SF/DALl-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in TI 4 A 228"

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

-1,90

123,10

0,00

0,00

123,10

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

-1,78

60,11

0,00

0,00

60,11

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

-120,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00' '

> 0,00 "

11

SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

-3,00

0,00

0,00

/y

bl d

12

SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5.00

0,00

0,00

V

0,00

..MO

^OfiȚUL

13

Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

-0,30

0,00

0,00

0,00

Q-

14

Plan integrat de calitatea aerului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0.00

5,00

0,00

0,00

5,00

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/■)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul loca!

de ia bugetul t stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

. :

620.66 J:

::39(UT::

230,33::

■Mi ■

zmm:.

:::::535,74:<::

din care

230,3

23'1. 3

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

-29,92

100,08

0,00

150,00

250,08

2

F.T a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri dc finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Studiului privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

0,00

160,66

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

S

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-45,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

i'CXrArl..;.                                                                                                    <

: 62,6 50.52

2l.888,T4

. '.W. ■

. . nsoo . <

-1.109,73

: :2O.77S,44 .

: o,oi> :

x O.oo:.

20.778.41

A

Lucrări in continuare

3.564,25

149,90

149,90

0,00

0,00

-0,93

148.97

0,00

0,00

148,97

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

-0,82

54,08

0,00

0,00

54,08

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Speranteij-proicctare+cxecutie

334,00

95,00

95,00

0,00

0,00

-0,11

94,89

0,00

0,00

94,89

B

Lucrări noi

59.086,27

8.740.14

8.740,14

0.00

0,00

-817.86

7.922,28

0,00

0.00

7.922,28

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

20,00

20,00

0,00

0,00

80,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2

7.419,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

10,00

10,00

0,00

0,00

■4,92

5,08

0,00

0,00

5,08

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

2,00

2,00

0,00

0,00

-2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

950,00

950,00

0,00

0,00

0,76

950,76

0,00

0,00

950,76

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,24

0,76

0,00

0,00

0,76

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00\

L*    Z?

0,00 <

z/X

ZO

12

Modernizare str Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

la

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

1,30

1,30

0,00

0,00

-0,01

1,29

0,00

o.utt .

1,29^

16

Modernizare str Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

o,oăx^

ss

1

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

2,00

2,00

0,00

0,00

-0,49

1,51

0,00

0,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

<v-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetul d‘ stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,06

0,94

0,00

0,00

0,94

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile l,2,3,4,5-linia300, statia CER Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,48

0,52

0,00

0,00

0,52

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

5.800,44

5.800,44

0,00

0,00

-855,10

4.945,34

0,00

0,00

4.945,34

24

Modernizare str. Oh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0.02

0,98

0,00

0,00

0,98

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,58

0,42

0,00

0,00

0,42

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

-0,41

0,29

0,00

0,00

0,29

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.439,70

1.439,70

0,00

0,00

-31,31

1.408,39

0,00

0,00

1.408,39

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

-72,89 .

687,11

0,00

0,00

687,11

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

-4,02

945,98

0,00

0,00

945,98

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea tenninalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

296,00

296,00

0,00

0,00

-0,31

295,69

0,00

0,00 '

■■ .......

A

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

-0,30

149,70

0,00^

/0,01^

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00^

1 offflf,;-

w

siliK.o.^

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.112,00

9.112,00

0,00

0,00

0,00

9.112,00

o,od,<r

O.Ou

8

DALI Prelungire str Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

1

9

DALI, PT+ DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

-0,08

1,02

0,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-0,56

49,44

0,00

0,00

49,44

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII (

Valoare totala conform SF

0

1

2

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatan, Plevnei, Fundătura Lupeni)

0,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonalc Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

35

Strategie parcări in municipiul Ploiești

0,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

38

SF Piste biciclete

0,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

BUGET

LOCAL

Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(*-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetul i stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

91,00

91,00

0,00

0,00

-19,67

71,33

0,00

0,00

71,33

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

-9,23

26,77

0,00

0,00

26,77

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

-0,18

45,82

0,00

0,00

45,82

19,00

19,00

0,00

0,00

-0,72

18,28

0,00

0,00

18,28

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,QO

\ 0,00//

■ \ ’ °\

25,00

25,00

0,00

0,00

-0,41

24,59

0,00

o,oBT

/

10,00

10,00

0,00

0,00

-1,43

8,57

0,00

i i

0,00

••8-,57

1 fel

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

o,6q

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00 ''

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 13

FINANȚAT DIN:

Influenta

(V-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 14

Observații

de la bugetul local

de la bugetul

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste 1 iniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,27

0,73

0,00

0,00

0,73

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul București

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

•1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

28,00

28,00

0,00

0,00

0,13

28,13

0,00

0,00

28,13

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0.00

90,00

0,00

0,00

90,00

52

SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

PUZ strada Ștrandului

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

54

PUZ Cartier Rafov

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Studiu de oportunitate 'Infrastructura pentru vehiculele de transport public nepoluante, prin infiintarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in municipiul Ploiești si realizarea Cererii de Finanțare conform Ordinului 760/2018

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-95,00

5,00

0,00

0,00

5,00

56

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru T'oma Caragiu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,Mihaela IAMANDI

: iDIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


ANEXA A ta nC, W

A7. /WG /

APROBAT, Primar Adrian Florin DOBRENOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2018

Cap.54.02.71.01 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 2. Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești.

Se propune retragerea sumei de 100,00 mii lei alocata pentru acest obiectiv in anul 2018 si relocarea acesteia in bugetul anului 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

2. E.T., DALI, Reamenajare imobil str. Elena Doamna

Se propune retragerea sumei de 30,00 mii lei alocata pentru acest obiectiv in anul 2018 si relocarea acesteia in bugetul anului 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

 • 4. PUD- Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei nr.23

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,41 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 35,21 mii lei.

4. DALI - Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,01 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 8,09 mii lei.

 • 9. Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 1,80 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 3,20 mii lei.

 • 10. Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului nr.16

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 3,04 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este suma de 1,96 mii lei.

 • 11. Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 3,23 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este suma de 1,77 mii lei.

 • 18. Documentatii/Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelorlehnologice

din Municipiul Ploiești                                            >>

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propfind

sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,77 mii lei.                 ! z ș VSO&I J->

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,23 mii lei.                A*

 • 19. DALI Conducta termica la Colegiul tehnic „Toma Socolescu” 'MLl.

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propun^dihwwfîwea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,26 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 7,74 mii lei.

 • 21. SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 5,00 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

 • 22. SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate cu 4,60 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

23.SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate cu 5,00 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

24.SF Modernizarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

Având in vedere ca suma alocata nu poate fi utilizata in anul 2018, se propune diminuarea sumei alocate cu 5,00 mii lei si relocarea acesteia in anul 2019.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • B. LUCRĂRI NOI

 • 1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție publica a lucrărilor, propunem diminuarea cu suma de 19,95 mii lei a sumei alocate de Municipiul Ploiești in anul 2018.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 1.000,05 mii lei.

B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. PUZ Spital Municipal                                      * ^aio^.o

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedhr^de achiziție publica a serviciilor, propunem diminuarea cu suma de 1,00 mi^J^gb) sțjmei alocate de Municipiul Ploiești in anul 2018.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 0,00 mii lei

2. SPF/SF Spital Municipal                                           >

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție publica a serviciilor, propunem diminuarea cu suma de 1,00 mii lei a sumei alocate de Municipiul Ploiești in anul 2018.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 0,00 mii lei

3. E.T., Documentație tehnica rest de executat - Spital Municipal Ploiești, etapa a Il-a (Schuller)

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,24 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 47,76mii lei

6. Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II-a"

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei

CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

B.LUCRARI NOI

5.Modernizare locuri de joaca (proiectare si execuție)

Având in vedere ca nu a fost demarata procedura de achiziție, se propune diminuarea sumei prevăzute in buget cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 0,00 mii lei.

 • C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

9.S.F/Amenajare/Reabilitare Locuri de Joaca

Având in vedere economia realizata la acest obiectiv, se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 0,42 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este 32,58 mii lei.

Director Executiv, Mihaela 1AMANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


A t. mm Tas. li. w.zAPROBAT

PRIN


Adrian Florin 1)0


NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018 RECTIFICARE 14

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

Cap.A Lucrări in continuare

Modernizare străzi zona Eroilor, etapa 2, străzile: Mecet, Intrarea Istrița, Dorului, Crazna, Cărvunarilor, Jepilor, Intrarea Daliei, Feroviarilor, Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (tronson cuprins între strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel și strada Cercului), Făinari

întrucât lucrările sunt realizate si recepționate, propunem redistribuirea sumei de 820 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.A - Lucrări noi'. 54.900 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 54.080 lei, inclusiv TVA

Drum acces din strada Libertății (Intrarea Speranței) - proiectare si execuție

întrucât lucrările sunt realizate, propunem redistribuirea sumei de 110 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.A - Lucrări noi'. 95.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 94.890 lei, inclusiv TVA

Cap.B. Lucrări noi

Deoarece lucrările privind realizarea următoarelor obiective de investiții nu au fost demarate, se propune redistribuirea alocațiilor prevăzute, astfel:


Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiurfa lemn) - proiectare+executie

- Se redistribuie suma de 4.920 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 10.000 lei, inclusiv TVA\P Buget rectificat: 5.080 lei, inclusiv TVA

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

 • - Se redistribuie suma de 2.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 2.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

 • - Se redistribuie suma de 240 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 760 lei, inclusiv TVA

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii

Gh.Gr.Cantacuzino (proiectare+executie)

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0

Modernizare strada Inului - Etapa II

 • - Se redistribuie suma de 10 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.300 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.290 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Miciurin

 • - Se redistribuie suma de 490 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 2.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.510 lei, inclusiv TVA


Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord -/gslg&f proiectare si execuție                                                       ’ T,

- Se redistribuie suma de 60 lei, inclusiv TVA                  /

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVAT© Buget rectificat: 940 lei, inclusiv TVA

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)

- Se redistribuie suma de 480 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 520 lei, inclusiv TVA

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0

Modernizare strada Gh.Gr.Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare strada Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

- Se redistribuie suma de 20 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 980 lei, inclusiv TVA

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (Strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea terminalului pentru transport auto calatori zona sud

- Se redistribuie suma de 580 lei, inclusiv TVA Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 420 lei, inclusiv TVA

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea t^riny^ului niultimodal, incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport autori biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești             ijfff

- Se redistribuie suma de 410 lei, inclusiv TVA                              /■

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 700 lei, inclușii TV^c-0 Buget rectificat: 290 lei, inclusiv TVA

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 - Se suplimentează valoarea alocației cu suma de 80.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 20.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 100.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Elena Doamna

întrucât lucrările au fost finalizate si recepționate, se redistribuie suma de 31.310 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 1.439.700 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 1.408.390 lei, inclusiv TVA

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 855.100 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 5.800.440 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 4.945.340 lei, inclusiv TVA.

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

- Se suplimentează alocația bugetara cu suma de 760 lei, inclusiv TVA Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 950.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 950.760 lei, inclusiv TVA

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Documentațiile tehnice necesare executării obiectivelor de investiții sunt in curs de elaborare, astfel incat propunem redistribuirea alocațiilor prevăzute inițial:

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str.Gh.Gr.Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

- Se redistribuie suma de 72.890 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 760. TVA

Buget rectificat: 687.110 lei, inclusiv TVA


SF - Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

 • - Se redistribuie suma de 4.020 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 950.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 945.980 lei, inclusiv TVA

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal, incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 310 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 296.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 295.690 lei, inclusiv TVA

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, troleibuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 300 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 150.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 149.700 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor, etapa II (străzile: Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

 • - Se redistribuie suma de 80 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.100 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.020 lei, inclusiv TVA

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est - DN 1B, inclusiv rețele

 • - Se redistribuie suma de 560 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

X Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 50.000 lei^incl TVA                            O

.ILISJV '

w

' • & V>


.-‘■’p ii; 4-<C

../sV ■—■ >

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului,


Buget rectificat: 49.440 lei, inclusiv TVA                             \

Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, SId. Constantinoiu, Cozia, Venus,

Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului

- Se redistribuie suma de 19.670 lei, inclusiv TVA

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 91.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 71.330 lei, inclusiv TVA

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii

 • - Se redistribuie suma de 9.230 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 36.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 26.770 lei, inclusiv TVA

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții-. 1.000 TVA                                              ț

Buget rectificat: 0

>

O’-

*

-r, X.            +?

• Mitfca ApostolPT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cârti străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții-. 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sirna, Alunis, Tinosu

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții-. 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare strada Gârlei

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

In formații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (străzile: Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Vuia

- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 TVA

Buget rectificat: 0


leifMnclWv


DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții". 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 5.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 5.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.

Cantacuzino

- Se redistribuie suma de 180 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 46.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 45.820 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile

 • - Se redistribuie suma de 720 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 19.000

TVA

Buget rectificat: 18.280 lei, inclusiv TVA


DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 1.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 0

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 410 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 25.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 24.590 lei, inclusiv TVA

Strategie parcari in municipiul Ploiești

 • - Se redistribuie suma de 1.430 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 10.000 lei, inclusiv

TVA

Buget rectificat: 8.570 lei, inclusiv TVA

SF Piste biciclete

 • - Se redistribuie suma de 5.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții’. 5.000 lei, inclusiv

TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la niveș linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare traSF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-.„«n: industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj sbpraterai calea ferata Bucuresti-Brasov)                                     \ i


- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

 • - Se redistribuie suma de 270 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 730 lei, inclusiv TVA

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

 • - Se redistribuie suma de 5.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 5.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+DE Modernizare strada Iazului

- Se redistribuie suma de 1.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 1.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

DALI, PT+ DE Modernizare strada Elena Doamna

 • - Se suplimentează valoarea alocației cu suma de 130 lei, inclusiv TVA Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 28.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 28.130 lei, inclusiv TVA

SF Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

 • - Se redistribuie suma de 5.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare


Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 5.000

TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

PUZ Cartier Rafov

- Se redistribuie suma de 50.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 50.000 lei, inclusiv

TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

Studiu de oportunitate - Infrastructura pentru vehiculele de transport public nepoluante, prin înființarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in municipiul Ploiești si realizarea Cererii de Finanțare conform Ordinului 760/2018

- Se redistribuie suma de 95.000 lei, inclusiv TVA

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 100.000 lei, inclusiv TVA lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1601 din data 11.12.2018


DIRECTOR EXECUTIV

1 1 DEC. 2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA OBIECTIVULUI “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

A) Dotări Parc Municipal Ploiești Vest in valoare de 360.000 Iei, repartizați astfel:

Cheltuieli aferente anului 2017 in valoare de 212.000 lei, reprezentând contravaloarea următoarelor:

 • 1) Tractor cu accesorii - o bucata: 193.000 lei;

 • 2) Bariera electrica - o bucata: 6.000 lei;

 • 3) Cabina material compozit - doua bucăți: 6.500 x 2 = 13.000 lei;

La aceste cheltuieli se adauga necesarul de dezvoltare al Parcului Municipal Ploiești Vest pe anul 2018 in valoare de 148.000 lei, care se prezintă astfel:

 • 1) Tractoras de tuns gazon -1 bucata = 21.000 lei;

Tractorasul a fost achiziționat, valoarea acestuia nedepasind suma de 21.000 lei.

 • 2) Sistem de irigații = 24.000 lei

Pentru o buna funcționare a parcului este nevoie de extinderea sistemului de irigații, astfel incat acesta sa ocupe o suprafața cat mai mare de acoperire, investiția este in curs de realizare.

 • 3) Sistem antiefractie - o bucata = 16.000 lei


Acesta a fost realizat si achitat, valoarea nedepasind suma de 16.000 lei.

 • 4) Zona protecție lac (gard + ponton lemn)

Aceasta investiție nu s-a putut finaliza in cursului anului 2018.

 • 5) Mașina de tuns iarba - 3 bucăți = 11.000 lei;

 • 6) Scarificator - 1 bucata = 3.000 lei;

 • 7) Mașina de maturat-1 bucata = 3.000 lei;

 • 8) Tractoras de tuns gazon - 1 bucata = 30.000 lei.

Tractorasul a fost achiziționat si nu a depășit suma de 30.000 lei.

 • 9) Sistem video

Aceasta investiție nu s-a putut realiza in cursul anului 2018.

 • 10) Matura rotativa - 1 bucata = 10.000 Iei.

 • 11) Freza de zapada - 1 bucata = 10.000 lei.

 • 12) Lama de zapada - 1 bucata = 3.000 lei.

 • 13) Masa de cultura mobila sera - 2 bucăți = 6.000 lei.

 • 14) Mașina de tuns gazon -1 bucata = 8.000 lei.

 • 15) Mașina de tuns gazon - 1 bucata = 3.000 lei.

B)         Având in vedere necesitatea adapostirii utilajelor existente, cat si a utilajelor planificate

achiziționării, va trebui realizat un garaj. Pentru acesta se va intocmi documentație in faza studiu de fezabilitate pentru care propunem alocarea sumei de 15.000 lei. Având in vedere faptul ca acest studiu nu s-a realizat in cursul anului 2018, propunem anularea acestuia din bugetul alocat acestui an.

LISTA 2018 - Alte cheltuieli de investiții, defalcata de categorii de bunuri, se va prezenta astfel:


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții


Tractor cu accesorii


Bariera electrica


Cabina material compozit


Tractoras gazon


Sistem irigații


Sistem antiefractie


Mașina tuns iarba


Scarificator


Mașina de maturat


Zona protecție lac (gard + ponton lemn)


Sistem video


Tractoras de tuns gazon


Matura rotativa


Freza de zapada


Lama de zapada


Masa de cultura mobila


Mașina de tuns gazon


Mașina de tuns gazon


TOTAL (mii lei) :13,00


21,00


24,00


16,00


11,00


30,00


-30,00


13,00


11,00


200,00


-200,00


30,00


30,00


10,00


Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,