Hotărârea nr. 564/2018

Hotãrârea nr. 564 privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 564

privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat,

pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 489/12.12.2018 a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 299/12.12.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.12.2018.

Având în vedere prevederile:

 • -  art. 5 din Legea nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  art. 14, alin. 4, art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 104, alin. (53), (54) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 12, alin. (10) din O.U.G. nr. 25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare;

 • -  art. 1 (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019.

5

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2018 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spira Haret”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 8

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr.

9

 • -  Liceul Tehnologic „Elie Radu” conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 12

 • -  Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi,conform Anexei nr. 14

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 15

 • -  Școala gimnaziala „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 16

 • -  Școala gimnaziala „I.A Bassarabescu „ conform Anexei nr. 17

 • -  Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala Gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala gimnazială „Emil Palade”, conform Anexei nr. 21

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 22

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 23

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”,conform Anexei nr. 24

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Școala gimnaziala “Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Școala gimnaziala “Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 27

 • -  Școala gimnaziala "Nicolae Iorga”, conform Anexei nr .28

 • -  Școala gimnaziala “Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.29

 • -  Școala gimnaziala “ Radu Stanian”, conform Anexei nr . 30

 • -  Școala gimnaziala “Rareș Vodă”, conform Anexei nr.31

 • -  Școala gimnaziala “Sfântul Vasile “, conform Anexei nr.32

 • -  Școala gimnaziala “Sfânta Vineri”, conform Anexei nr.33

 • -  Școala gimnaziala “Toma Caragiu”, conform Anexei nr.34

 • -  Grădiniță cu program prelungit “Sfinții Arhangheli “Mihail și Gavril”, conform Anexei nr.35

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal ”Crai Nou”, conform Anexei nr.3 6

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 23, conform Anexei nr.3 7

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 28, conform Anexei nr.3 8

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 30, conform Anexei nr.39

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 32, conform Anexei nr .40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 33, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 35, conform Anexei nr.42

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 38, conform Anexei nr .43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 40, conform Anexei nr 44

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr 47, conform Anexei nr 45

 • -  Grădiniță cu program prelungit “Sf Mucenic Mina”, conform Anexei nr.46

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 47

 • -  Grădiniță Step by Step cu PP” Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.48

 • -  Grădiniță Step by Step „Licurici”, conform Anexei nr 49

 • -  Grădiniță Step by Step” Rază de Soare”, conform Anexei nr 50

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

DINTE DE ȘEDINȚĂ,

Geor^ț-Sorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. ALEXANDRU IOAN CUZA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Ultimul

Buget rectificat 2018

realizat la 30.11.2018

>C

necesar decembrie 2018

. Wr1 X W

fnfl ursite

(+w

' J

l conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

527,66

260,01

257,65

-10,00

517,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

527,66

260,01

257,65

-10,00

517,66

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5

01

527,66

260,01

257,65

-10,00

517,66

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.C

10

4,00

1,93

2,07

0,00

4,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.3C

10.01

4,00

1,93

2,07

0,00

4,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4,00

1,93

2,07

0,00

4,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

464,00

223,76

240,24

0,00

464,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

383,00

199,66

183,34

0,00

383,00

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

1 61

13 39

0 00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

0,00|

10,00

0,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200,00

112,15

87,85

0,00

200,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

14,23

10,77

-5,00

25,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

12,83

5,17

-12,00

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

5,15

4,85

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

88,00

53,69

51,31

17,001

105,00

Reparații curente

20.02

I0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.

20.05

30,00

12,20

27,80

10,00

40,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

12,20

27,80

10,00

40,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13,00

0,03

2,97

-10,00

3,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

0,03

2,97

-10,00

3,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,00

2,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

15,00

1,90

13,10

0,00

15,00

Protecția muncii

20.14

500

1.30

3,70

0 00

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20

20.30

15,00

7 67

7.33

0,00

15,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15 00

7.67

733

000

15.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

10,66

5,67

4,99

0,00

10,66

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

10,66

5,67

4,99

0,00

10,66

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10,66

5,67

4,99

0,00

10,66

TITLUL X AL TE CHEL JUltzLI (cod

59J)1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

49,00

28,65

10,35

-10,00

39,00

Burse

59.01

41,00

20,67

10,33

-10,00

31,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

8,00

7,98

0,02

0,00

8,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrir

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IO AN CUZA”                /y

jfaB Mswrtm aiințw     <

Municipiul Ploiești, Județul Prahova COD FISCAL 2845389

TEL.FAX.0344/802070 Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data de 10.12.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -Împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat conform H.C.L. nr. 539/22.11.2018 in suma de 527,66 mii lei, compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 4,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 464,00 mii lei

 • -  Asistență socială 10,66 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 49,00 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii lei

propunem a se diminua cu suma de 10,00 mii lei, astfel rectificarea consta in:

 • -  diminuarea la apa, canal si salubritate cu suma de 5,00 mii lei

 • -  diminuarea la posta, telecomunicații,radio, tv cu suma de 12,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare cu suma de 17,00 mii lei

 • -  majorarea la alte obiecte de inventar cu suma de 10,00 mii lei

 • -  diminuarea la deplasări,detasari,transferuri cu suma de 10,00 mii lei

 • -  diminuarea la burse cu 10,00 mii lei

In urma diminuării de credite rezulta un buget in suma de 517,66 mii Iei, compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 4,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 464,00 mii lei

 • -  Asistență socială 10,66 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 39,00 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii lei

  DIRECTOR.


CONTABIL ȘEF,

Ec. Hoabăn Marilena

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI

CF:2845427


BUGET PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE :BUGET LOCAL


PROPUNERE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

NECESAR DEC 2018

INFLUfeN TE +/-

' BUGET

RECTIFICA:

T 20Σt.....J

BUGET HCL539/2 2.11.2018

PLĂTI

30.11.201

8

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

390.00

262.55

142.94

15.49

405.49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

390.00

262.55

142.94

15.49

405.49

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

390.00

262.55

142.94

15.49

405.49

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03

10

10.00

8.98

1.50

0.48

10.48

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30'

10.01

10.00

8.98

1.50

0.48

10.48

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

8.98

1.50

0.48

10.48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

330.90

217.46

113.44

0.00

330.90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

279.90

200.94

78.96

0.00

279.90

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

2.35

3.65

0.00

6OT

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

5.40

4.60

0.00

10 00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

168.90

132.27

36.63

0.00

168.90

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.00

19.23

8.77

0.00

28.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

11.82

2.18

0.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12.00

4.36

7.64

0.00

12.00>

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

41.00

25.51

15.49

0.00

41.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0

20.05

15.00

0.02

14.98

0.00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

0 02

14.98

o.ool

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.09

0.91

0.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

9.00

3.40

5.60

0.00

9.00

Protecția muncii

20.14

5.00

3.99

1.01

0.00

5.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.:

20.30

18.00

9.02

8.98

0.00

18.1

IAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

18.00

9.02

8.98

0.00

18.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.00

2.11

15.00

12.11

17.11

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

ca nuca mj-co       <i+.ca -fcj.cn«7+ca o-?xco ncj.cn ini

59

44.10

34.00

13.00

2.90

47.00

Burse

59.01

32.00

21.90

13.00

2.90

34.90

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadr

59.40

12.10

12.10

0.00

0.00

12.10


MENȚIONAM CA LA TITLUL 57 NECESARUL SOLICITAT REPREZINTĂ BANI NECESARI PENTRU DEPLASĂRILE LA OLIMPIADELE NAȚIONALE.


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,
COLEGIUL DE ARTA „CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE


Având in vedere redimensionarea cheltuielilor si execuția la 29.11.2018,bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.539/22.11.2018 in suma de 390,00 mii lei se majoreaza cu suma de 15,49 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 405,49 mii lei, conform Anexei nr.l , după cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- prevederea inițiala de 10.00 mii lei se majoreaza cu suma de 0.48 mii lei,prevederea rectificată fiind de 10.48 mii lei.

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii”- conform prevederii inițiale de 330.90 mii lei.astfel: .

-furnituri de birou-20.01.01-6,00 mii lei;

-materiale de curatenie-20.01.02-10,00 mii lei;

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-168,90 mii lei;

-apa,canal,salubritate-20.01.04-28,00 mii lei; -posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-14,00 mii lei; -materiale si prestări servicii cu caracter functional-20.01.09-12,00 mii lei; -alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare-20.01.30-41,00 mii lei; -alte obiecte de inventar-20.05.30-15,00 mii lei;

-deplasări interne,detasari,transferari-20.06.01-3,00 mii lei; -cârti,publicații si materiale documentare-20.11-1,00 mii lei; -pregătire profesionala-20.13-9,00 mii lei;

-protecția muncii-20.14-5,00 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-20.30.30-18,00 mii lei.

 • •  Titlul IX „Asistenta sociala”- prevederea inițiala de 5,00 mii lei se majoreaza cu suma de 12.11 mii lei , prevederea rectificată fiind de 17.11 mii lei.

 • •  Titlul XI „Alte cheltuieli”- prevederea inițiala 32,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2.90 mii lei, prevederea rectificată fiind de 34.90 mii lei la art.59.01”Burse”. la art.59.40 prevederea inițiala ramanand neschimbata,in suma de 12.10 mii lei.JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET- MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

iPj'S:

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

w


CONTABIL SEF,

EC. IULIANA POPESCU


DIRECTOR,
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf

3^

i Vi

' BUGET

»tiejga T - > e

HCL

539/22.11.2018

REALIZAT

30.11.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

599.0!

495.0!

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

599.0C

495.0!

-25.0C

^^574.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

599.0C

495.0!

-25.0C

574.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

9.76

-1.00

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.00

9.76

-1.00

13.00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

9.76

-1.00

13.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

□ntributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

525.50

430.13

-27.00

498.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

466.50

373.88

-25.75

440.75

Furnituri de birou

20.01.01

11.50

10.92

11.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

7.95

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

265.00

195.41

-33.75

231.25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

40.26

2.00

52.00

Transport

20.01.07

1.00

0.23

0.00

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

15.75

-2.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

19.28

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85.00

84.08

8.00

93.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

IV

camente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40.00

39.92

0.00

40.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

39.92

0.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

1.56

-1.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

1.56

-1.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.90

0.50

2.50

Protecția muncii

20.14

3.00

2.62

0.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

8.00

7.25

-0.75

7.25

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

7.25

-0.75

7.25

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

>7

13.00

9.88

0.00

13.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

>7.02

13.00

9.88

0.00

13.00

[ Ajutoare sociale in numeraiX'T7TT’*'‘"’s^

>7.02.01

13.00

9.88

0.00

13.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

>9

46.50

45.28

3.00

49.50

Burse

>9.01

18.00

16.78

3.00

21.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

>9.40

28.50

28.50

0.00

28.50

Cofsgiul National „Jean Monnet”

Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018


Având in vedere:

H.G.R. nr. 30/05.02.2018 de modificare a normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Prevederile art.12 alin.(10) din OUG nr. 25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fîscal-bugetare;

In urma analizei plăților efectuate la 30.11.2018 si estimării plăților de efectuat pentru perioada 01.12.2018-31.12.2018;

 • -  Numărul copiilor care au depus dosare valide pentru incadrarea in categoria copiilor care beneficiază de burse in anul școlar 2018/2019;

Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Jean Monnet” ,aprobat prin HCL 539/22.11.2018, in suma de 599,00 mii lei, din care:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14,00 mii lei

 • -  TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - 525,50 mii lei

 • -  TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 13,00 mii lei

 • -  TITLUL X =-ALTE CHELTUIELI -46,50 mii lei

-Se diminuează cu suma de 25,00 mii lei, conform ANEXEI:

TITLUL I-Cheltuieli de personal- se diminuează cu suma de 1,00 mii Iei, conform ANEXEI, astfel:

10.01.15- transport la si de la locul de munca - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

TITLUL II-Cheltuieli cheltuieli cu bunuri si servicii- se diminuează cu suma de 27,00 mii lei, conform ANEXEI, astfel:

20.01,03-incalzit, iluminat, forța motrica - se diminuează cu suma de 33.75 mii lei

 • -  20.01.04-apa,canal si salubritate - se majoreaza cu suma de 2.00 mii lei

20.01.08-posta,telecomunicații,radio,tv,internet - se diminuează cu suma de 2.00 mii lei

20.01.30-alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare -se majoreaza cu suma de 8.00 mii lei 20.06.01-deplasări interne,detasari,transferuri - se diminuează cu suma de 1.00 mii lei

 • -  20.13-pregatire profesionala - se majoreaza cu suma de 0.50 mii lei

 • -  20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii - se diminuează cu suma de 0.75 mii lei

TITLUL X-Alte cheltuieli

 • -  59.01 burse- se majoreaza cu suma de 3.00 mii lei.


CONTABIL SEF,

EC. POPESCU IULIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 539/ 22.11.2018

Execuție trezorerie la 30.11.2018

Necesar decembrie 2018

T—7*"----“'^‘l

%

influentei

(+/■)

Zo-

1 Buget -Zfectificat

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

838.00

675.80

253.62

91.42

929.42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

838.00

675.80

253.62

91.42

929.42

cheltuieli curente (cod 10+20+30+40+50+51sf<

01

838.00

675.80

253.62

91.42

929.42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+11

10

8.00

5.77

2.23

0.00

8.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

8.00

5.77

2.23

0.00

8.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

5.77

2.23

0.00

8.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

645.90

555.75

180.59

90.44

736.34

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30]

20.01

433.90

363.97

105.24

35.31

469.21

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

10,71

3.70

2.41

14.41

Materiale pentru curățenie

20.01.02

55.00

40.03

20.00

5.03

60.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

220.00

191.11

48.54

19.65

239.65

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37.10

36.23

5.00

4.13

41.23

Piese de schimb

20.01.06

1.80

1.74

0.00

-0.06

1.74

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

12.58

2.00

1.58

14.58

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

15.00

9,20

3.70

-2.10

12.90

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

80.00

62.37

22.30

4.67

84.67

Reparații curente

20.02

145.00

136.15

41.85

33.00

178.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

28.00

21.36

27.00

20.36

48.36

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

21.36

27.00

20.36

48.36

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

1.00

0.94

0.00

-0.06

0.94

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.94

0.00

-0.06

0.94

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

1.70

1.30

0.00

-0.40

1.30

Pregătire profesionala

20.13

17.00

14.95

4.50

2.45

19.45

Protecția muncii

20.14

8.00

7.93

0.00

-0.07

7.93

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.:

20.30

9.30

9.15

0.00

-0.15

9.15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

1.90

0.00

-0.10

1.90

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.30

7.25

0.00

-0.05

7.25

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

68.00

38.90

29.10

0.00

68.00

Ajutoare sociale

57.02

68.00

29.52

0.00

0.00

68.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

68.00

38.90

29.10

0.00

68.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

116.10

75.38

41.70

0.98

117.08

Burse

59.01

104.00

63.30

41.70

1.00

105.00

Sume af.pers.cu handicap neincadrate

59.40

12.10l

12.081

0.00]

-0.02

12.08


ORDONATOR TERȚIAR Di

Tagadabriel

\ & te      ' -

'----'CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela/COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTAREAvând in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data de 10.12.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 838,00 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal       - in suma de

8,00 mii lei;


Bunuri si servicii            - in suma de 645,90 mii lei;

68,00 mii lei;


Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de 116,10 mii lei, propunem a se majora cu suma de 91,42 mii lei, astfel rectificarea consta in:

- majorarea la furnituri de birou cu suma de 2,41 mii lei majorarea la materiale de curățenie cu suma de 5,03 mii lei majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 19,65 mii lei majorarea la apa,canal si salubritate cu suma de 4,13 mii lei diminuarea la piese de schimb cu suma de 0,06 mii lei majorarea la posta, telecomunicații,radio,tv cu suma de 1,58 mii lei diminuarea la materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional cu suma de 2,10 mii lei majorarea la alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare cu suma de 4,67 mii lei majorarea la reparații curente cu suma de 33,00 mii lei majorarea la alte obiecte de inventar cu suma de 20,36 mii lei diminuarea la deplasări,detasari,transferuri cu suma de 0,06 mii lei diminuarea la consultanta si expertiza cu suma de 0,40 mii lei majorarea la pregătire profesionala cu suma de 2,45 mii lei diminuarea la protecția muncii cu 0,07 mii lei diminuarea la prime de asigurare non-viata cu suma de 0,10 mii lei diminuare la alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 0,05 mii lei diminuarea la sume af.pers.cu handicap neincadrate cu suma de 0,02 mii lei.

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 929,42 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal        - in suma de   8,00 mii

Bunuri si servicii            - in suma de 736,34 mii

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de 68,00 mii

Alte cheltuieli ( burse)       - in suma de 117,08 miiADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu JvlihaelaJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEG DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018
- "mii

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.539 din 22.11.2018

Execuție trezorerie la 30.11.2018

Necesar decembrie 2018

---5TTT-------A*    *

x(*S5j

_ rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

110.00

100.00

55.00

45.00

155.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total -din care:

110.00

100.00

55.00

45.00

155.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

60.00

43.65

36.35

20.00

80.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

50.00

56.35

18.65

25.00

75.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

110.00

95.96

56.15

45.00

155.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01)

110.00

95.96

56.15

45.00

155.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

110.00

95.96

56.15

45.00

155.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

5.11

0.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.00

5.00

0.00

0.00

7.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7.00

5.00

0.00

0.00

7.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.00

0.11

0.00

0.00

1.00

Contribuții asigurătorii de munca

10.03.07

1.00

0.11

0.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

102.00

90.85

56.15

45.00

147.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

35.00

31.77

28.23

25.00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

32.00

31.36

25.64

25.00

57.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.00

0.41

2.59

0.00

3.00

Reparații curente

20.02

67.00

59.08

27.92

20.00

87.00

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00CONTABIL SEFCOLEGIUL NATIONAL “ MIHAI VITEAZUL”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR.8

NOTA DE FUNDAMENTARELa activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii

Prin prezenta rectificare propunem majorarea cu suma de 45,00 mii lei atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2018, ajungând astfel la nivelul sumei de 155,00 mii lei, conform anexei nr.2 atașata.

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela

Ch

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018


sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 539/ 22.11 .2018

Preveder

Realizat

X

Influente (+/-)

conform rectificare

semestrul

II

30.11.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

416.50

416.50

285.20

-48.35

368.15

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

416.50

416.50

285.20

-48.35

368.15

CHELTUIELI CURENTE

01

416.50

416.50

285.20

-48.35

368.15

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.00

10.00

7.80

0.00

10.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

10.00

10.00

7.80

0.00

10.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

10.00

7.80

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

348.50

348.50

232.29

-49.00

299.50

Bunuri si servicii

20.01

297.00

297.00

210.49

-39.50

257.50

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

15.61

-1.50

18.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

4.00

1.94

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

161.00

161.00

112.14

-26.00

135.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38.00

38.00

27.08

-4.00

34.001

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22.00

22.00

17.03

-3.00

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

17.00

17.00

13.92

-3.00

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

35.00

22.77

-2.00

33.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

20.00

20.00

11.15

-5.00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

11.15

-5.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

10.00

10.00

6.33

-3.00

7.00

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

6.33

-3.00

7.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

2.00

0.00

-1.00

w

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

0.00

0.00

' 2.00

Pregătire profesionala

20.13

14.50

14.50

1.92

0.00

14.50

Protecția muncii

20.14

2.50

2.50

2.00

-0.501

2.00

Alte cheltuieli

20.30

0.50

0.50

0.40

0.00

0.50

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.50

0.50I

0.40

0.00

0.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

7.50

7.50

3.37

0.00

7.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7.50

7.50

3.371

0.00

7.50

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.50

7.50

3.37

0.00

7.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50.50

50.50

41.74

0.65

51.15

Burse

59.01

29.00

29.00

20.29

0.70

29.70

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

21.50

21.50

21.45

-0.05

21.45


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR, f


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STRADA NALBEI, NR.3


PRAHOVA

CF.2843949

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 - BUGET LOCAL

Ca urmare adresei emisa de Primăria Municipiului Ploiești- Direcția Economica-Serviciul Buget, împrumuturi si in urma efectuării unei execuții preliminare asupra bugetului pe anul 2018, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018, prezentata detaliat in anexa 1 .

In urma calculelor , s-a avut in vedere necesitatea rectificării bugetului pe


anul 2018 la sursa de finanțare bugetul local la nivel de capitol si articol de cheltuieli, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre .

Prezenta rectificare consta in diminuarea cu suma de 49,00 mii lei la "BUNURI SI SERVICII", bugetul rectificat ajungând la suma de 299,50 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 1,50 mii lei la "fumituti de birou", bugetul rectificat ajungând la suma de 18.50 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 26.00 mii lei Ia "încălzit , iluminat si forța motrica", bugetul rectificat ajungând la suma de 135.00,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 4,00 mii lei la " apa , canal, salubritate", bugetul rectificat ajungând la suma de 34.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la "Posta, telecomunicații, radio, tv, internet" , bugetul rectificat ajungând la suma de 19,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 3.00 mii lei la " materiale si prestări servicii cu caracter funcțional", bugetul rectificat ajungând la suma de 14.00 mii lei;

 • - diminuarea cu sum,a de 2.00 mii lei la " alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare", bugetul actual ajungând la suma de 33.00 mii lei

 • - diminuarea cu suma de 5,00 mii lei la "Alte obiecte de inventar", bugetul rectificat ajungând la suma de 15,00 mii lei;

 • -  diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la " deplasări , detasari, transferări", bugetul rectificat ajungând la suma de 7,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 1,00 mii lei la " materiale de laborator", bugetul rectificat ajungând la suma de 1,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 0.50 mii lei la "protecția muncii ", bugetul rectificat ajungând la suma de 2.00 mii lei;

Majorarea cu suma de 0.65 mii lei la " ALTE CHELTUIELI",bugetul rectificat ajungând la suma de 51.15 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 0.50 mii lei la "Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate", bugetul rectificat ajungând la suma de 21.45 mii lei.

 • - majorarea cu suma de 0.70 la " burse", bugetul actual ajungând la suma de 29.70


JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

conform HCL nr. / 31.07.2018

realizat

05.12.2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

702.27

523.47

-2.34

699.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

702.27

523.47

-2.34

699.93

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

702.27

523.47

-2.34

699.93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15

10.95

-0.55

14.45

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

15

10.95

-0.55

14.45

Salarii de baza

10.01.01

0

0

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

0

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15

10.95

-0.55

14.45

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

630.1

458.84

-7.87

622.23

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

586.1

432.62

-7.87

578.23

Furnituri de birou

20.01.01

12

11.71

3

15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

8.94

0

12

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

420

301.19

-50

370

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65

52.55

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

r’ÎS-A

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

0

k 67

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30

28.51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

4.84

L (£\

'5-^/ +

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

42.1

24.88

38 1-3 >

8Q.2^ ©

Reparații curente

20.02

%

M 0  ■

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

1.56

0

2

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2

1.56

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15

12.21

5

20

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15

12.21

5

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

0

0

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

0

-2

1

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

0

0

2

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

3

1.8

0

3

Protecția muncii

20.14

7

3.9

0

7

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servici

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea inter

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

12

6.75

-5

7

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

°restari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12

6.75

-5

7

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

■=ș^

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

■A

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

£

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

ir

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.27

6.31 j

*A-

\>9/27 ,/

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.1

59

47.9

47.37

* &(J8

burse

59.01

31

30.48

.->37.08

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.4

16.9

16.89

0

16.9

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30!

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pc

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NA [ IEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana Adela

COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI


STR.Constructorilor nr.8


PLOIEȘTI, PRAHOVA


CF.2844677


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICIIPE ANUL 2018

Având in vedere prevederile art.12, alin 10 din OUG NR.25/29.03.2018 privind modifcarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal bugetare, este necesara diminuarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local cu suma de 2.34 mii lei de la 702.27 mii lei la 699.93 mii lei astfel:

La cheltuieli de personal suma alocata inițial este de 15.00 mii lei care se diminuează cu 0.55 mii lei devenind 14.45 mii lei

Art.10.01.15 - alocații pentru transportul la si de la locul de munca

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 630.10 mii lei care se diminuează cu 7.87 mii lei devenind 622.23 mii lei Diminuarea se efectuează conform anexei 1, astfel:

art.20.01.01 - furniture de birou- se majoreaza cu suma de 3.00 mii lei devenind 15 mii lei fiind necesar pentru achiziționarea de cartușe si tonere pentru imprimante

art.20.01.03 - incalzit. iluminat si forța motrica se diminuează cu suma de 50.00 mii lei devenind 370.00 mii lei

art.20.01.04 - apa,canal si salubritate - se diminuează cu suma de 2.00 mii lei devenind 63.00 mii lei

art.20.01.08 - posta,telecomunicații.radio,tv.si internet se majoreaza cu suma de 3.00 mii lei devenind

33.00 mii lei

art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - se majoreaza cu suma de 38.13 mii lei devenind 80.23 mii lei fiind necesari pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale si servicii pentru igienizare săli clasa in școala.

art 20.05.30- alte obiecte de inventar -se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei devenind 20.00 mii lei fiind necesar achiziționare de banei si scaune pentru clase cat si table.

art.2O.3O.3O-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - se diminuează cu suma de 5,00 mii lei devenind 7.00 mii lei.

La burse suma alocata inițial este de 31.00 mii lei si se majoreaza cu 6.08 mii lei datorita numărului de burse pentru orfani si medicale care au crescut incepand cu septembrie 2O18si devine 37.08 mii lei


CONTABIL SEF,

Ec.lLIE ADELA

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508


ANEXA-j^

fa KcL -


BUGETUL PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.539/ 22.11.2018

Realizat 07.12.2018

k*

Influente

(+/-)

■Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

636.79

454.61

7.00

643.79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

636.79

454.61

7.00

643.79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

636.79

454.61

7.00

643.79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16.00

11.01

-2.00

14.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

16.00

11.01

-2.00

14.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

16.00

11.01

-2.00

14.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

571.80

401.96

0.00

571.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

450.00

344.87

5.00

455.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

27.41

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

17.57

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190.00

151.85

190.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

36.22

40.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

7.70

-2.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

18.00

7.84

-8.00

10.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

16.38

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

20.86

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

66.00

59.04

15.00

81.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

4.84

0.00

5.00

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

4.84

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

70.80

31.35

0.00

70.80

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.80

31.35

50.80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

1.03

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

1.03

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

1.00

0.00

1.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

0.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

-2.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

4.61

3.00

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

5.96

7.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.:

20.30

18.00

4.30

-6.00

12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

3.34

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7.00

0.96

7.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

0.00

-6.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.539/ 22.11.2018

Realizat

07.12.2018

Influente <+/-)

1i - .

Prevederi . conf. Rectificare

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

/A-

■ <VX .--

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

■ ' ' A?

700.

k \o.oo

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Q.dQ

i.-

r~ n ”

2 \\W

o

o

Q

|2> |o.oo

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

o.o'o

VW

Ji°.oo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

o.oq-

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.79

0.00

f 6.79

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6.79

^0:66

6.79

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.79

2.82

0.00

6.79

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

42.20

38.82

9.00

51.20

Burse

59.01

23.00

19.62

9.00

32.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

19.20

19.20

0.00

19.20

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

000

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

—I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
//

_ Z /

Ec. Alexahrfr&scy Dorina


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

După analiza cheltuielilor ce urmeaza a se efectua pana la sfârșitul anului am constatat ca la cheltuieli de personal, mai precis pentru sumele alocate pentru transportul la si de la locul de munca conform H.G. 569/2015, estimam o economie de 2 mii lei si o suplimenatare de buget la burse de 9 mii lei.

In același timp, avand in vedere necesitatea efectuării unor plăti si in conformitate cu Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.49, care permite virări de credite in cadrul aceluiași capitol bugetar, solicitam aprobarea de a efectua virări de credite in cadrul aceluiași titlu.

La inceputul anului școlar 2018/2019, după evaluarea dosarelor de burse sociale (venituri mici, copii orfani, cu boli cronice, perfomante naționale si burse de merit), numnarul elevilor ce se incadreaza pentru obținerea unui astfel de venit este mai mare decât numărul elevilor din anul școlar precedent. Drept urmare, pentru achitarea acestor depturi este necesar a se suplimenta bugetul de cheltuieli la Titlul X „Alte cheltuieli” cu suma de 9 mii lei.

Bugetul aprobat conform HCL 539/22.11.2018 pentru suma de 636,79 mii lei, urmeaza a se diminua cu suma de 7 mii lei ajungând la nivelul de 643,79 mii lei. Repartizarea pe titluri si alineate este detaliata in Anexa nr. 1, atașata prezentei note.ADMINISTRA      JANCIAR,


Ec. Alexandre        aa


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SA DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2018

CF.HCL

29/16.02.2018

Execuție bugetara la 22.11.2018

i H

(.î -

InfidSnje

<+/'\

rectificat

* N V

TOTAL VENITURI - din care:

488.0C

358.08

5.0C

493.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

463.0C

358.08

5.0C

468.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

38.0C

6.97

-10.oc

28.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

41.00

38.55

5.0C

46.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

144.00

127.61

10.00

154.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

235.00

179.95

0.00

235.00

Varsaminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-25.00

-25.00

0.00

-25.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

30.00

30.00

30.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

25.00

0.00

25.00

| Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

25.00

25.00

0.00

25.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

513.00

5.00

518.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

488.00

344.91

5.00

493.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

488.00

344.91

5.00

493.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45.00

30.61

-14.00

31.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

43.00

29.94

-13.00

30.00

Salarii de baza

10.01.01

3.00

0.00

-3.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

40.00

29.94

-10.00

30.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.00

0.67

-1.00

1.00

| Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

0.67

-1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

443.00

314.30

19.00

462.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

143.00

88.48

-11.00!

132.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

-2.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

2.17

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25.00

24.48

0.00

25.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

5.00

0.00

5.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00|

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

7.35

-3.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

72.00

49.48

0.00

72.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

■16.00

-6.00

10.001

Reparații curente

20.02

16.00

11.32

12.00

28.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

144.00

121.73

10.00

154.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

144.00

121.73

10.00

154.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

36.00

10.28

-19.00

17.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

.enjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

36.00

10.29

-19.00

17.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

1.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5,00

1.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

93.001

81.49

27.00

120.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6.00

0.00

0.00

6.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30,30)

20.30

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

25.00

4.49

0.00

25.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25.00

4.49

0.00

25.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

25.00

4.49

0.00

25.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

25.00

4.49

0.00

25.00

| Alte active fixe

71.01.30

25.00

4.49

25.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2018

CF.HCL

29/16.02.2018

Execuție bugetara la 22.11.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1 ■

î s

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

7  Xo.00

Active financiare (cod 72.01.01}

72.01

0.00

' < 0.00

<?<; Voo

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                               ___

84

0.00

|O~

7 /

.

a 4

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in tfiwl curent

85.01

_

x            ---d.fllo
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/543794 e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com; site: http://www.cevmpl.ro/


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare Buget autofinanțare - Buget local

După analiza cheltuielilor ce urmeaza a se efectua pana la sfârșitul anului am constatat ca este necesar sa se suplimenteze atat veniturile cat si cheltuielile realizate pentru contribuția elevilor pentru internate si cantine. In același timp, avand in vedere veniturile realizate pana la aceasta data estimam incasari mai mari la alte taxe si venituri din invatamant, drept pentru care solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli, sursa autofinanțare, cu suma de 5 mii lei.

In același timp, avand in vedere necesitatea efectuării unor plăti si, in conformitate cu Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.49 care permite virări de credite in cadrul aceluiași capitol bugetar, solicitam aprobarea de a efectua virări de credite.

Bugetul aprobat conform HCL 426/31.10.2018, cu venituri 488 mii lei si cheltuieli de 513 mii lei, urmeaza a se majora cu suma de 5 mii lei ajungând la venituri de 493 mii lei si cheltuieli de 518 mii lei. Menționam ca suma de 25 mii lei, diferența dintre veniturile estimate si cheltuielile preconizate, reprezintă sume aprobate pentru secțiunea dezvoltare din varsaminte ale secțiunii funcționare - excedentul anilor precedenti.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


țm

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat

cf. HCL nr. 539 22.11.2018

Realizat la

29.11.2018

Influente (+/-)

pkMi coafori rectifica^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

548.37

381.23

-0.08

548.2§

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

548.37

381.23

-0.08

548.29

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

548.37

381.23

-0.08

548.29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

5.66

0.00

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30]

10.01

13.00

5.66

0.00

13.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

l0.001

Salarii de merit

10 01 02

0,00

0.00

0.00

0.00

Indemnizație de conducere

10 01 03

0.00

0.00

0.00

0.00

Spor de-veehsme

Wr9O4

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la iocul de munca

10.01.15

13.00

5.66

0.00

13.00

!Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06]

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.001

0.00

Prime de asigurare de viată plătite de angafator pentru angaiați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

466.00

331.92

0.00

466.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

437.00

330.45

0.00

437.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.75

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

251.00

196.02

-10.00

241.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.00

18.62

0.00

22.00

Carburanți si lubrifiant]

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

29.95

0.00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.57

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

116.00

84.54

10.00

126,00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

1.47

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

1.47

0.00

20.00

Deplasări, detasari transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

o.oo'

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

0.00

4.00
Protecția muncii

20.14

4.0C

o.oc

o.oc

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

Studii si cercetări

20.16

o.oc

o.oc

o.oc

^r'70.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

o.oc

o.oc

o.oc

A •.'0.00

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și

20.19

o.oc

o.oc

o.oc

.0 00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

o.oc

o.oc

o.oc

0 00

Meteorologie

20.21

o.oc

o.oc

o.oc

1 Tr/ L.: . 0 00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

o.oc

o.oc

O.QC

■ Hi

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

o.oc

o.oc

o.oc

’osfroo.

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

o.oc

0.00

0.00

vboo.

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

o.oc

0.00

0.00

X ’o.'6'o

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

o.oc

0.00

0.00

'o?* F-J- .0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

o.oc

0.00

0.00

•'o.oo

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

o.oc

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3C

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte subvenții

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0.00

0.00

0.001

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ISSISLiLOll

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente Icod

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00 I

0.00

0.00

0.00

[Alte transferuri curente interne

55.01.18

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

31.37

11.37

0.00

31.37

Aj

utoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

31.37

11.37

0.00

31.37

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

31.37

11.37

0.001

31.37

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

38.00

32.28

-0.08

37.92

Burse

59.01

9.00

3.36

0.00

9.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Susținerea cultelor

59.12

I0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Su

ne aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

29.00

28.92

-0.08

28.92

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

o.ooȚ

0.00

0.00

0.00

l

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte imprumuturi

30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

JZ

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

31

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

51.01

0.00

o.oo;       o.oo

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

0.00

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

0.00

0.0Q

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

sb.oq

' o oo

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

'■0.0.Q--

■■ W ©fio

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

GiOtf

.0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod SS.01)

55

0.00

0.00

o.iao

,        -OiOO

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00'

■■■ .; îyooc

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

■-—--0-Off

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

J

CONTABIL SEF, Ec. Manole Mihaela

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Buget local

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 539/22.11.2018 si este in valoare de 548,37 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal

  13,00 mii lei

  466,00 mii lei

  38,00 mii lei

  31,37 mii lei


 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Asistenta sociala

 • -  Alte cheltuieli

Avand in vedere:

 • •  Adresa primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi

 • •  Prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

propunem diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 0.08 mii lei la art. 59.40 Alte cheltuieli conform Anexei atașate.


CONTABIL SEF, Ec. Manole Mihaela

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2018

Realizat

30,11.2018

influente +/-

BUGET rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603,00

371,08     -53,60

549,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603,00

371,08

-53,60

549,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603,00

371,08

-53,60

549,40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

41,00

36,45

0,50

41,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

41,00

36,45

0,50

41,50

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10 01.06

0,00

Ore suplimentare

10 01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

41.00

36,45

0,50

41,50

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

478,60

273,62

-63,70

414,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

402,60

248,92

-61,80

340,80

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

12,72

500

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

1,95

-10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

205,60

122,24

-47,80

157,80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85,00

63,05

-5,00

80,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

9,42

-4,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

9,41

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,00

30,13

0,00

52,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

I

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate

BUGET

Realizat

influente

BUGET,

l T f

r

2018

30.11.2011

5     +/-

...

rectificat

    u, j / •?

Materiale sanitare

20.04.02

P.0(

>si

Reactivi

20.04.03

o 'Sl

Dezinfectanti

20.04.04

•.          O.Oi

)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05

20.05

50,0C

15,0

0,00

vi=.- 50,0(

Uniforme si echipament

20.05.01

0,0C

0,0(

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o,oc

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50,0C

15,01

0,00

50,0C

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

o,oc

o,oc

0,00

0,0C

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

o.ot

Deplasări în străinătate

20.06.02

o,oc

Materiale de laborator

20.09

5,00

o,oc

0,00

5,0C

1

Cerceta re-dezvolta re

20.10

o,oc

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

5,00

-5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

4,69

0,00

10,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice Io

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20

20.24

0 00

0 00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20

20.30

0 00

0,00

3.10

3,10

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0 00

0.00

3 10

3,10

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

41,00

30,15

0,00

41,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

42,40

30,86

9,60

52,00

Burse

59.01

31,00

30,86

21,00

52,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

FOND HANDICAP

59.40

11,40

0,00

-11,40

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

19

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TITL UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

31

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

15.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

5^
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2018

Realizat

30.11.2018

influente +/-

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

i o.oo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

* . o.:oo

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

IrToi

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

J
DIRECTOR,

PANA MAGDALENA

CONTABIL SEF,

GHITA CARMEN-SILVIANALICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTAREVa comunicam modificările survenite in bugetul unitarii noastre pentru anul 2018 ținând cont de nevoia de a sigura o buna funcționare si echilibrarea cheltuielilor, bugetul unitatii se diminuează cu suma de 54,00mii lei avand următoarea componenta :


Buget inițial 603.00 mii lei cheltuieli de personal -bunuri si servicii asistenta sociala alte cheltuieli burse


transport la si de la locul de munca 41.00 mii lei suma de                      478.60 mii

suma de                       41.00 mii

-suma de                        31.00 mii


alte cheltuieli fond handicap-suma de


11.40mii lei


La Titlul I „Cheltuieli de personal” bugetul se suplimentează cu suma de 0.5mii lei;

La Titlul II „Bunuri si Servicii” avem diminuare cu suma de 63.70mii lei;

La Titlul XI „Burse” avem o suplimentare de 21,00 mii lei necesara pentru a achita bursele aferente perioadei sep.-dec.2018, -Fond handicap recuperat -11.40mii lei

bugetul pe 2018 va fi de 549.40mii lei cu următoarea componenta:


cheltuieli de personal -bunuri si servicii asistenta sociala


transport la si de la locul de munca 41.50 mii lei suma de                      414.90 mii lei

suma de                       41.00 mii lei


alte cheltuieli( burse) - suma de alte cheltuieli( fond handicap) - suma de


52.00 mii lei

00.00 mii leiADMINISTRATOR FINANCIAR,


Ghita Carmgn-SilvianaJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic "Elie Radu'


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare bugetul local


mii leî

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

Realizat

30,11,2018

Influente +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

702,70

528,44

3,70

706,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

702,70

528,44

3,70

706,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 1O+2O+3O+4O+5O+51SF+55SF+57+S9)

01

702,70

528,44

3,70

706,40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10.03)

10

35,00

31,90

0,40

35,40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

35,00

31,90

0,40

35,40

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

35,00

31,90

0,40

35,40

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

610,90

450,87

0,00

610,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

540,90

410,58

-35,00

505,90

Furnituri de birou

20.01.01

9,00

5,26

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

31,00

20,99

-2,00

29,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

295,OCT

209,76

-50,00

245,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60,00

47,99

-2,00

58,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,00

13,22

-2,00

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8,00

3,87

-3,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

119,90

109,49

24,00

143,90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.31

20.05

56,00

37,69

33,00

89,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1,00

12,00

13,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

55,00

37,69

21,00

76,00

Materiale de laborator

20.09

2W

2,00

C e rceta re -d ezvo 1 ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

2,60

3,00

Protecția muncii

20.14

7,00

7,00

cheltuieli

20.30

1,00

0,00

0,00

1,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

i.ool

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

11,70

7,25

0,00

11,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

57.02

11,70

7,25

0,00

11.70

I

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11,70

7,25

11,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

45,10

38,42

3,30

48,40

Burse

59.01

26,00

19,40

3,30

29,30

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

19,10

19,02

19.10ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

■7

Ing. Miritescu Ancuta
Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTAREConform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 29/16.02.2018 prin care s-au aprobat sume instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr 72/2013 privind apobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr 30/05.02.2018 si avand in vedere solicitarea primita din partea Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi, bugetul Liceului Tehnologic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești pentru activitatea finanțata din bugetul local in suma de 702,70 mii Iei se majoreaza cu suma de 3,70 mii lei ajungând la 706,40 mii lei conform anexei, astfel:

 • - cheltuieli de personal - prevederea in suma de 35,00 mii lei se majoreaza cu suma de 0,40 mii lei ajungând la 35,40 mii lei, respectiv :

- alocații pentru transportul la si de la locul de munca: suma de 35,00 mii lei se majoreaza cu suma de 0,40 mii lei ajungând la 35,40 mii lei.

 • - bunuri si servicii: suma de 610,90 mii lei.

 • - asistenta sociala: suma de 11,70 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse): prevederea in suma de suma de 26,00 mii lei se majoreaza cu suma de de 3,30 mii lei ajungând la 29,30 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR

Radu Bogdan

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU


BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL
Anexa 1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

PREVEDERE CONFORM HCL 539/22.11.2018

REALIZAT LA 30.11.2018

INFLUENT

E(+/-)

.fjREVEpERLC

WFO^t

RECTIFICAR

-Si eWf

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

542.00

450.58

30.50

A \ ț W

\   \5Z2.50

4--.....

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

542.00

450.58

30.50

572.50 ■

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

542.00

450.58

30.50

572.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

9.93

1.50

12.50

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.00

9.93

1.50

12.50

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

11.00

9.93

1.50

12.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

501.20

415.99

26.00

527.20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

452.20

377.05

31.40

483.60

Furnituri de birou

20.01.01

11.00

9.43

11.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

6.38

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

165.20

141.54

10.40

175.60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

106.00

87.36

-7.00

99.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

20.28

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

8.76

13.00

28.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

118.00

103.30

15.00

133.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

33.00

28.43

-2.00

31.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

-1.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

32.00

28.43

-1.00

31.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.99

-1.00

1.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.99

-1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

3.05

-1.40

3.60

Protecția muncii

20.14

8.00

5.93

-1.00

7.00

Alte cheltuieli

20.30

1.00

0.54

0.00

.1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.54

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

29.80

24.66

3.00

32.80

Burse

59.01

17.00

11.87

3.00

20.0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

12.80

12.79

12.80


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI AVÂND CA SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Având în vedere :

prevederile Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

plățile realizate la data de 30.11.2018;

necesitatea efectuării de plăti aferente utilitati,servicii,burse si decontarea navetei cadrelor didacticele rectifica bugetul instituției noastre.

Aceasta rectificare consta in majorarea bugetului instituției cu suma de 30,50 mii lei,bugetul total ridicandu-se la suma de 572,50 mii lei,astfel:

 • - se majoreaza prevederea bugetara la Titlul 10 Cheltuieli de personal cu suma de 1,50 mii lei,atingând nivelul sumei de 12,50 mii lei;

 • - se majoreaza prevederea bugetara la Titlul 20 Bunuri si servicii cu suma de 26,00 mii lei,prevederea totala ajungând Ia nivelul sumei de 527,20 mii lei;

 • - se majoreaza prevederea bugetara la Titlul 59 Alte cheltuieli(burse) cu suma de 3,00 mii lei,prevederea totala devenind 32,80 mii lei,din care burse 20,00 mii lei.

Această rectificare este reflectată în anexa 1.

Bugetul cuprinde următoarele prevederi:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL suma de 12,50 mii lei;

TITLUL II "BUNURI SI SERVICII”(art 20) - este alocata suma de 527,20 mii lei;

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI art.59 -

valoarea de 32,80 mii lei,astfel:

Art.59.01 burse - suma de 20,00 mii lei reprezintă c/val burselor acordate elevilor. Art.59.40- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate,suma de 12,80 mii lei.

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Ec.Voinea Dorina


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai1' PLOIEȘTI


ANEXA by ia McL $&?/


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local1^» ș

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 539 22.11.2018

EXECUȚIE

30.11.2018

Ar* tțk \

Influente

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

372.64

341.82

289.42

662.06

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

372.64

341.82

289.42

662.06

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

372.64

341.82

289.42

662.06

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

7.76

0.00

12.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

7.76

0.00

12.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

î suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

7.76

0.00

12.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

000

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa .*)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viajă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

326.80

311.81

285.01

611.81

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

319.80

307.42

260.01

579.81

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.37

18.01

20.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

225.00

217.59

142.00

367.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

57.00

55.37

9.00

66.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.001

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

7.56

1.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

16.80

16.22

5.00

21.80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

9.31

70.00

80.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

2.00

2.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 539 22.11.2018

EXECUȚIE

30.11.2018

Influente

< W

Buget rectificat

■id t o\.

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

a 4-/14ț0(

r,         14.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

i7©.*/   ;4,0C

i>^    ’^4.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

\ooc

țbW\ i mo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

V--Â 1«,0C

Two

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Y       1.90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

,'T OC

>1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

-^o.oc

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

T20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.47

1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.21

7.00

8.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Me'

nlogie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Fim.

jrea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

000

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.00

3.71

0.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.34

0.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.001

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30 09

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

3.37

0.00

4.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

o.ool

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

•L VFTRANbf-EHUHTlNTKE UNI 1A 11 ALE AUMINIb 1 HA 1 IEI PUBLICE (COO A_____________________________________________

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14.64

3.64

0.00

14.64

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14.64

3.64

0.00

14.64

rllLULX ALTE CHELI U1ELI (COtT

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

19.20

18.61

4.41

23.61

Burse

59.01

7.00

6.41

4.41

11.41

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

12.20

12.20

0.00

12.20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

o.ool

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

o.ool

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

o.ool

0.00

Mte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

o.ool

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 539 22.11.2018

EXECUȚIE

30.11.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat 2018

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00-

ri f t/ ^Q.OO

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

O'|'' '!<j

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

<=■<

- ,1 ■■

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o.oo'

0.00

iO 70.00.

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

1.^90.00

rtșwdo.

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

v adoo

0.0c

-

v-' ,«

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

X* i

t-TTTv-i X

2

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00
CONTABIL SEF,


Ec. Stoica FlorinaLICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Bugetul alocat instituției noastre conform HCL nr. 539/22.11.2018 este de 372,64 mii lei . In urma propunerii de suplimentare a bugetului cu suma de 289,42 mii lei, respectiv titlul II „Bunuri si servicii” cu 285,01 mii lei, si titlul 59 ”Alte cheltuieli” cu 4,41 mii lei,conform solicitării instituției, bugetul va fi de 662,06 mii lei structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal

 • •  Bunuri si servicii

 • •  Asistenta sociala

 • •  Alte cheltuieli

  12 mii lei;

  611,81 mii lei;

  14,64 mii lei;

  23,61 mii lei.


Repartizarea sumei de 285,01 mii lei pe titlul II „Bunuri si servicii” se va face astfel:

 • - alin.20.01.01 -Furnituri de birou - 18,01 mii lei-cheltuieli pentru rechizite, imprimate etc.;

-alin.20.01.02 - Materiale pentru curățenie -15,00 mii lei- cheltuieli pentru materialele pentru intretinerea curățeniei;

-alin.20.01.03 -încălzit, iluminat si forța motrica - 142,00 mii lei-cheltuieli pentru energia electrica si termica, precum si a consumului de gaze naturale ;

-alin.20.01.04 -Apa,canal, si salubritate - 9,00 mii lei-cheltuieli pentru consumul de apa si a serviciilor de salubritate ;

-alin.20.01.08 -Posta,telecomunicații, radio, internet -1,00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, telefonie fixa si mobila, achiziția de timbre poștale necesare desfășurării activitatii procesului educativ;

-alin.20.01.09 -Bunuri si servicii cu caracter funcțional -5,00 mii lei - cheltuieli aferente contractelor încheiate pentru funcționarea instituției si desfasurarea procesului de invatamant in condiții optime ;

-alin.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere -70,00 mii lei -cheltuieli de funcționare si servicii pentru intretinerea instituției care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate;

 • - 20.02 - Reparații curente - 2 mii lei pentru repararea conductei de energie termica in scopul diminuării pierderilor existente;

 • - 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 14 mii lei - cheltuieli pentru achzitionare echipament protecție personal si a obiectelor de inventar necesare activitatii instituției;

 • - 20.06.01 - Deplasări interne -1,00 mii lei - cheltuieli privind deplasarea personalului didactic si auxiliar;

 • - 20.13 - Pregătire profesionala - 1,00 mii lei - cheltuieli pentru pregătirea profesionala a personalului;

 • -  20.14 - Protecția muncii - 7 mii lei - cheltuieli pentru efectuarea analizelor periodice personalului existent in instituție.

Suma de 4.41 mii lei pentru titlul 59 „Alte cheltuieli” a fost directionata către 59.01 - Burse


CONTABIL SEF,

Ec. Stoica Florina

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMA .SOCOLESCU


L TCMn'

K

|l r

; BUGET PE ANUL 2018

'sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

Cod indicator

Buget cf.

HCL

539/22.11.2

018

Influente^ (*/-)

3.49

’x"—----z*”’

rectificat

615.56

612.07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

612.07

3.49

615.56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

27.00

0.00

27.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

27.00

0.00

27.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0:00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

27.00

27.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *}

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

514.70

0.00

514.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

416.70

-23.50

393.20

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

198.00

-23.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43.00

-3.50

39.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

1.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

2.00

36.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

99.70

99.70

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00I

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL .

539/22.11.2

018

Influente

'

A

Buget { Peitlfieăt-

| Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

*<65.00

Uniforme si echipament

20.05.01

' ’       „jtxoo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o*

a <0.Q0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

35.6b

Xoo

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

19.00

-9MJJ

V r w W

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

19.00

-9.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

-2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

0.50

6.50

Protecția muncii

20.14

6.00

-1.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

I0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

O.OOl

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

33.00

0.00

33.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30,04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

33.00

33.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

iiilul VI 1 KANbl-ERURI IN l niz UNII A11 Ale ADMINIS1 HA 1 IEI PUBLICE |C00 51 011

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

44.07

0.00

44.07

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

44.07

0.00

44.07

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

26.30

3.49

29.79

Burse

59.01

12.00

3.50

15.50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

14.30

-0.01

14.29

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

B5.01

I
CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La suma de 12,00 mii lei aferenta titlului 59.01, se majoreaza cu 3.50 mii lei ajugand astfel la nivelul sumei de 15.50 mii lei,, iar la suma de 14.30 mii lei aferenta titlului 59.40, se diminuează cu 0.01 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 14.29 mii lei, conform Anexei nr. 1 anexata.

Mii lei

TITLUL

ART.

HCL

539/22.11.2018

INFLUENTE +/-

TOTAL BUGET RECTIFICAT

10

27,00

27,00

20

514.70

0

514.70

57

44.07

44.07

59.01

12.00

3.50

15.50

59.40

14.30

-0.01

14.29

TOTAL:

612.07

3.49

615.56

DIRECTOR,

Prof. AVRAMESCU RODICA

CONTABIL SEF, Boerescu Nicoletar JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic de Transporturi


BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 539/ 22.11.2018

--V6

V

Realizat la

29.11.2018

X,

-•:ln

4

■•i Buget 'rectificat

TOTAL CHELTUIELI

(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

302.09

194.71

-3.80

298.29

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

302.09

194.71

-3.80

298.29

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

302.09

194.71

-3.80

298.29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22.00

12.24

-2.00

20.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

22.00

12.24

-2.00

20.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Mte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

22.00

12.24

-2.00

20.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30).

20

273.00

180.57

0.00

273.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

229.19

164.59

14.61

243.80

Furnituri de birou

20.01.01

4.62

4.611

4.62

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.75

4.74

4.75

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

66.69

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.02

12.56

15.02

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

27.00

25.00

-0.51

26.49

Piese de schimb

20.01.06

7.00

0,96|

-0.88

6.12

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.70

9.98

12.70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

69.50

31.45

16.00

85.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8.60

8.60

8.60

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.27

0.00

1.00

| Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 539/ 22.11.2018

Realizat la

29.11.2018

Influente

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

/OZx

£   X

A 12P

Reactivi

20.04.03

\

A

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

• ,ii( 0127

/ I

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

WXÎ/0.62

10.62

Uniforme si echipament

20.05.01

.. .

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

5SL4

,.^->0.62

10.62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.15

-0.85

0.15

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.15

-0.85

0.15

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

-3.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

15.00

7.51

-5.00

10.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.14

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

.itribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, notrivit disnnritiilnr tenale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9.81

2.57

-6.38

3.43

Reclama si publicitate

20.30.01

1.81

0.95

0.00

1.81

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

1.29

-1.71

1.29

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

0.33

-4.67

0.33

. ,TLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.09

0.19

0.00

2.09

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.09

0.19

0.00

2.09I

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.09

0.19

0.00

2.09

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL UL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

5.00

1.71

-1.80

3.20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

35.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE tenrt    071

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 539/ 22.11.2018

Realizat la

29.11.2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

? ■ Tivy»

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

.•'4S

, Wxo.00

\ 0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

\ o.oo

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

R ' 000

; O 1 0.00

Construcții

71.01.01

io'A

7 K f

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

J/ 0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0.00

S,

41 ''-d » \

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Re

parații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

l—

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară la data de 29 noiembrie 2018, plățile estimate pentru luna decembrie 2018 și e-mail-ul din data de 10 decembrie prin care se comunică modificarea prevederilor bugetare pentru anul 2018 la Titlul I „Cheltuieli de personal” și la Titlul X „Alte cheltuieli” propunem rectificarea bugetului unității de învățământ ce are ca sursă de finanțare bugetul local după cum urmează:

 • •  la titlul bugetar „Cheltuieli de personal” rectificarea constă în diminuarea bugetului anual cu suma de 2.000 lei la articolul 10.01,15 „Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă”;

 • •  la titlul bugetar „Cheltuieli materiale” rectificarea constă în virarea de credite bugetare între articole, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectiv având în vedere execuția preliminară a cheltuielilor aferente titlului la data de 29 noiembrie 2018și necesarul plăților de efectuat până la finalul anului 2018;

 • •  titlul bugetar „Alte cheltuieli” rectificarea constă în diminuarea bugetului anual cu suma de 1.800 lei la articolul 59.01 „Burse”

în urma rectificării rezultă un buget în sumă de 298.290 lei, compus din:

 • - Cheltuieli de personal - în valoare de 20.000 lei, din care:

- transport la și de la locul de muncă - 202.000 lei,

 • - Cheltuieli materiale - în valoare de 273.000 lei, din care:

 • - bunuri si servicii - 258.950 Iei,

 • - obiecte de inventar - 10.620 lei,

 • - alte cheltuieli materiale -3.430 lei;

 • - Ajutoare sociale - în valoare de 2.090 lei;

 • - Alte cheltuieli (burse) - în valoare de 3.200 lei.

  DIRECTOR

  PROF. CIOBQTARU ANCA


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 539/22.11.

18

EXECUȚIE trezorerie 30.11.18

Necesar dec. 2018

Influente

Buget rectificat 2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

497.00

371.50

130.60

5.10

502.10

CriE

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

497.00

371.50

130.60

5.10

502.10

■LTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

497.00

371.50

130.60

5.10

502.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

19.00

12.72

6.28

0.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

19.00

12.72

6.28

0.00

19.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ia locul de munca

10.01.15

19.00

12.72

6.28

0.00

19.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0E

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

420.60

313.50

107^

;

420.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

285.10

222.44

62.66

„ o.otj

A 285.10

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

38.16

1:84

Ml-jWdo

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

11.75

x''tO,0O

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

67.00

51.05

W

~ 0.00

țj 67.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.50

14.34

5M6

-

19.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

•----—■   —

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

13.53

2.47

0.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

85.60

70.16

15.44

0.00

85.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

42.00

23.45

18.55

0.00

42.00

Reparații curente

20.02

45.00

19.64

25.36

0.00

45.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

i..dicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2(

20.04

4.00

1.63

2.37

0.00

4.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

1.63

2.37

0.00

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

60.50

46.08

14.42

0.00

60.50

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

1.51

1.49

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

57.50

44.57

12.93

0.00

57.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

1.00

0.64

0.36

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.64

0.36

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

rarti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

2.81

0.19

0.00

3.00

consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

0.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

12.00

10.50

1.50

0.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0. 3

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 6

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ii

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.

: 20.30

6.00

5.76

0.24

.   \  v;&.<©0

6.00

Reclama si publicitate

20.30.01

■' A-

’ "0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

//

*0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

«)\ *0.00

Chirii

20.30.04

O 0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituti

20.30.07

, 0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

5.76

0.24

0.00

6.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

6.84

6.16

-2.00

13.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

'11+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

42.40

38.44

11.06

7.10

49.50

Burse

59.01

31.00

27.04

11.06

7.10

38.10

Sume aferente pers. Cu handicap neincadarare

59.40

11.40

11.40

0.00

0.00

11.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+1

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la ^6.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

.1ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

J

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerci;

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

nz

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEVASTIAN NICOLETALICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU”


NOTA DE FUNDAMENTARE


Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a hotarii Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea bugetului pe anul 2018 avand ca sursa de finanțare bugetul local.

Bugetul aprobat in suma de 497 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

-burse

-sume af. pers cu hand.


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

19 mii lei;

420.60 mii lei;

15 mii lei;

 • 42.40 mii lei,

31 mii lei

 • 11.40 mii lei

- LA TITLUL IX- ASISTENTA SOCIALA după cum urmeaza:

- diminuarea la asistenta sociala cu suma de -2 mii lei

LA TITLUL X- ALTE CHELTUIELI după cum urmeaza:

- majorarea la burse cu suma de               7.10 mii lei

In urma rectificării bugetul s-a diminuat cu suma de -2 mii lei la titlul IX (Asistenta sociala), s-a majorat cu suma de 7.1 mii lei la titlul X (Alte cheltuieli) si rezulta un buget in suma de 502.1 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

-burse

-sume af. pers cu hand.


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


19 mii lei;

420.60 mii lei;

13 mii lei;

49.50 mii lei,

38.10 mii lei

 • 11.40 mii lei


DIRECTOR,

Prof. Sev/stian Nicoleta

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Burducel LetitiaJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2018

Realizat

30.11.2018

influente +/-

BUGET rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

279,00

216,77       27,00

306,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

279,00

216,77

27,00

306,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

279,00

216,77

27,00

306,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,00

1,00

2,00

3,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,00

1,00

2,00

3,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1,00

1,00

2,00

3,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

155,00

137,57

31,00

186,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

149,00

131,62

16,00

165,00

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

9.25

4,00

15 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

10,00

8,00

18,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

67,00

58,10

3,00

70,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

10,86

1,00

13,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14,00

12,85

0,00

14,001

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

4,20

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

26,36

0,00

30,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0 00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2018

Realizat

30.11.2011

A

irrffuente

$

s

■'bu0J^T>

Materiale sanitare

20.04.02

1 ’ 0,00

Reactivi

20.04.03

O.oa

Dezinfectant!'

20.04.04

,0.60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,0C

5,0C

15,QC

<2o.oo

Uniforme si echipament

20.05.01

0,0C

0,0C

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

5,0C

15,0C

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,0C

0,0C

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,95

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0 00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0 00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0 00I

Chirii

20.30.04

0,00

3restari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0 00

0 00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

102,00

70,00

0,00

102,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

21,00

8,20

-6,00

15,00

Burse

59.01

21,00

8,20

-6,00

15,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

FOND HANDICAP

59.40

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

31

0,00

o'ool

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

34

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

35.01

ZE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2018

Realizat

30.11.2018

influentef

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

3a^!o,ttâ

■ ■

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

'> o.\0,od

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.06+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

■ ihOQ.

_

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

“..Utotfo

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,


GHITA CAR -SILVIANA

ȘCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU


NOTA DE FUNDAMENTAREVa comunicam modificările survenite in bugetul unitatii noastre pentru anul 2018 ținând cont de nevoia de a sigura o buna funcționare a instituției noastre avand la baza rectificarea comunicata in data de 10 dec.2018 pentru anul 2018 astfel:

Buget inițial 247.00 mii iei

- cheltuieli de personal bunuri si servicii asistenta sociala alte cheltuieli( burse)


transport la si de la suma de suma de suma de


de munca 1.00 mii lei

155.00 mii lei

70.00 mii lei

21,00 mii lei


La Titlul I „Cheltuieli de personal ” avem o suplimentare de 2,00 mii lei pentru plata transport profesori periada mai-dec.2018 ;

La Titlul II „Bunuri si Servicii” avem o suplimentare de 31,00mii lei necesari pentru a achita facturile lunii decembrie2018;

La Titlul XI „Burse” avem o diminuare cu 6,00mii lei;

Astfel bugetul final pentru anul 2018 este de 306,00 mii lei cu următoarea componenta:

- cheltuieli de personal -bunuri si servicii asistenta sociala alte cheltuieli( burse) -transport la si de la locul de munca 3.00 mii lei suma de                      186.00 mii lei

suma de                      102.00 mii lei

suma de                       15.00 mii lei

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ghita Carmen-Silviana

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU PLOIEȘTI


CIF 29165830


CĂTRE,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA- SERVICIUL BUGET ÎMPRUMUTURI


Prin prezenta va înaintam următoarea situație:


Indicator

Ulimul buget rectificat

Execuție trezorerie la 30.11.2018

Necesar dec

2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat 2018

TOTL CHELTUIELI

471.88

248.48

223.40

4.06

475.94

TITLUL 1-CHELTUIELI DE PERSONAL(IO), din care:

13.00

5.43

7.57

0

7.57

Alocații transport cadre didactice(20)

13.00

5.43

7.57

0

7.57

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20)

406.00

214.26

191.74

0

406.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57) din care:

30.88

13.73

17.15

0

30.88

TITLUL X- ALTE CHELTUIELI -burse

22.00

15.06

6.94

4.06

26.06


DIRECTOR,

Prof. MATEI ANDREEA


ADMIN. FINANCIAR,


BALANESCU LILIANA


ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU PLOIEȘTI

CIF 29165830

NR._____/11.12.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Ca urmare a e-mail primit de Primăria Municipiului Ploiești privind rectificarea bugetului

local pe anul in curs, aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL 539/22.11.2018, se modifica

,dupa cum urmeaza .

La capitolul 59 - burse, suma totala acordata va fi de 26.06 mii lei, fata de suma de 22.00 lei prevedere inițiala, deci o suplimentare de 4.06 mii lei, suma necesara acordării burselor pe ultimul trimestru al anului.

Bugetul anului 2018 de la suma totala de 471,88 mii lei ajunge la suma de 475,94 mii lei, celelalte capitol finanțate de la bugetul local ramanand neschimbate.

Director,

Prof. MATE! ANDREEAAdmin. Finanaciar, BALANESCU LILIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT", PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018

sursa de finanțare: bugetul venituri proprii

RECTIFICARE DECEMBRIE 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

Realizat

30.11.2018

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

132,00

95,00

0,00

132,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

132,00

95,00

0,00

132,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

132,00

95,00

0,00

132,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

52,00

49,00

7,00

59,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

45,00

43,00

7,00

52,00

Salarii de baza

10.01.01

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

45,00

43,00

7,00

52,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7,00

6,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.07

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2,00

1,00

0,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

80,00

46,00

-7,00

73,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

45,00

39,00

0,00

45,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45,00

39,00

0,00

45,00

Reparații curente

20.02

15,00

7,00

0,00

15,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

-7,00

13,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

-7,00

13,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0.00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

Realizat

30.11.2018

Influent

r&

Buget rectificat

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

s M'jEtOO

‘ c/X 0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

z,x

'''Z<Z.JX 0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

-

rs-o o o

Stabilirea riscului de tara

20.24 03

- ■

;ooo

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Q j

5\ I *no,oo

Tichete cadou

20.27

-

/ 0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

'--0 00

',A     000

I

X

■ M

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

185.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

J

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

L

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,MAGDALENA CHIȘcoala Gimnazială

‘’Henri Mathias Berthelot,,

Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Cod fiscal 29169998

Telefon/fax 0244 567394

e-niail:lieiiri_bei thelot@yahoo.com

Nr.W / SW-SM


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmarea analizei necesității și oportunității efectuării cheltuielilor perioadei următoare, respectând prevederile „ Legea nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Henri Mathias Berthelot Ploiești având ca sursă de finanțare veniturile proprii aprobat prin HCL nr 539/22.11.2018, constituit la nivelul sumei de 132,00 mii lei se rectifică prin redistribuirea sumelor între articolele bugetare , astfel:

Se diminuează bugeul alocat la articolul bugetar 20.05.30 Alte obiecte de inventar cu suma de 7,00 mii lei

Se majoreazacu suma de 7,00 mii lei, la Titlul I, „ cheltuieli de personal”


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Magd alena CheluDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL 539 /22.11.2018

REALIZĂRI

LA 30.11.2018

IMTE+tN

TE(+/-)

PREVEDE

RI

CONF.RE CTIF.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

249.00

147.73

-7.00

242.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

249.00

147.73

-7.00

242.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51

01

249.00

147.73

-7.00

242.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0

10

21.00

5.94

-7.00

14.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

21.00

5.12

-7.00

14.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

21.00

5.12

-7.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

V) IIH+ ■>/> IIO hi 711 16+711 IN In 711 77+711 1111

20

166.00

107.59

0.00

166.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.31

20.01

134.67

100.02

-0.50

134.17

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

2.60

0.50

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

1.98

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

87.00

65.96

-1.00

86.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

8.15

0.00

12.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

10.96

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.67

0.67

0.00

0.67

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

9.70

0.00

15.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 1

20.04

2.00

0.07

-1.00

1.00

Dezinfectând

20.04.04

2.00

0.07

-1.00

1.00

lunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.

20.05

22.33

4.73

1.40

23.73

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

1.40

1.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

22.33

4.73

0.00

-T O

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.

20.06

0.50

0.00

-0.50

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.00

-0.50

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.50

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

4.00

2.27

-1.60

2.40

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20

20.30

0.50

0.00

2.20

2.70

Reclama si publicitate

20.30.01

0.50

0.00

-0.50

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

2.70

2.70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19.00

9.98

0.00

19.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

19.00

9.98

0.00

19.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19.00

9.98

0.00

19.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59 01+59 117+59 11+59.12+59.15+59 17+59 27+59.25

59

43.00

24.22

0.00

43.00

Burse

59.01

43.00

24.22

0.00

43.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile nat

59.02

43.00

24.22

0.00

43.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,Ec.Voicu Mariana c^'


ȘCOALA GIMNAZIALA CAND1AN0 POPESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STRADA NUCILOR, NR.39

PRAHOVA

CF.29168941

APROBAT,


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 - BUGET LOCAL

Având in vedere necesitatea rectificării bugetului Scolii Gimnaziale”Candiano Popescu”Ploiesti si Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, bugetul Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 29/16.02.2018,rectificat prin HCL 69/29.03.2018,rectificat prin HCL539/22.11.2018 in suma de 249,00 mii lei se va rectifica prin virări in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 cu modificările si completările conform anexa 1 astfel:

TITLUL I „ Cheltuieli de personal” cu suma de 21,00 mii lei diminuat cu 7 mii lei, bugetul rectificat ajugand la suma de 14 mii lei

TITLUL II „ Bunuri si servicii” cu suma de 166,00 mii lei

TITLUL IX AJUTOARE SOCIALE cu suma de 19,00 mii lei

BURSE               cu suma de 43,00 mii lei

Bugetul șoca 1 rectificat va fi de 242 mii lei.


CONTABIL, Voicu Mariana

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEG^ARi SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ANUL 2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

Influente

BUGET rectificat 2018

TOTAL VENITURI - din care:

2.00

-1.00

1.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

2.00

-1.00

1.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutile publice

30.10.05.30

2.00

-1.00

1.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.00

0.00

1.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.00

0.00

1.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.00

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.00

0.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.00

0.00

1.00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

0.00

1.00

CONTABIL SEF,

DE CREDITE, ICULINA

□IRECT0R:J?UIU MAT
ȘCOALA GIMNAZIALA”CANDIANO POPESCU “ PLOIEȘTI STR. NUCILOR NR.39

CIF 29168941

NR./W/10.12.2018


REFERAT

Din analiza efectuata asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 , va rugam sa ne diminuați bugetul 1 mii lei, pentru a il echilibra, astfel:

-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către institutile publice - 30.05.30 -diminuat cu suma de 1.00 mii lei.

Astfel bugetul local de venituri propri al instituției noastre ajungând la suma de 1,00 mii lei.


CONTABIL,

Ec. Voicu Mariana

5'’

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA" ELENA DOAMNA" PLOIEȘTI

CUI 29170364


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 avand ca sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conform HCL 539/22.11.2018

‘ ©

Fs?

•j

Realizat 1?

30.11.20^8

\' E3

> jM

i Bffl&et.* Rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

199,58

142,03

-

204,06

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

199,58

142,03

4,48

204,06

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

199,58

142,03

4,48

204,06

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,00

4,79

3,00

9,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,00

4,79

3,00

9,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

4,79

3,00

9,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

168.00

121,06

0,00

168,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

144,00

109,50

0,00

144,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,86

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

6,59

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85,00

62.24

85,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13,00

11,74

13,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

5,62

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

0,53

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

21,92

30,00

Reparații curente

20.02

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0

20.05

20,00

8,44

0,00

20,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

8,44

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,82

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

1,30

2,00

Protecția muncii

20.14

1,00

1,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

17,58

11,21

0,00

17,58

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

17,58

11,21

0,00

17,58

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

17,58

11,21

17,58

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

8,00

4,97

1,48

9,48

Burse

59.01

8,00

4,97

1,48

9,48ADMINISTRATOR FINANCIAR ,ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” MUN PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL 426/23.10.2018 si HCL 539/22.11.2018 se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul I Cheltuieli de personal - 10.01.15 - este majorat cu suma de 3.00 mii lei

Titlul X „Burse ”                      - este majorat cu suma de 1.48 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 204,06 mii lei, conform anexei 1.

ADMINISTRATOR FINANCIAR,


ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA


PROCES VERBAL

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” Ploiești a luat in discuție adresa primita de la Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești privind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

 • -  Titlul I Cheltuieli de personal - 10.01.15 - este majorat cu suma de 3.00 mii lei

 • -  Titlul X „Burse ”                       - este majorat cu suma de 1.48 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 204,06 mii lei, conform anexei 1,

pentru care a emis aviz favorabil.


JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" PLOIEȘTI


ANEXA ....


BUGET PE ANUL 2018 - sursa de finanțare bugetul local

PROPUNERE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET APROBAT HCL 539/ 22.11.2018

Execuție trezorerie la

30.11.2018

i *«r ■

INFLUENTE

Necesar decembrie 2018

u\

x z

Mz (+/.)

O fer/

BuSElO / Rectificat'' abw

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

486,00

244,62

107,83

-133,55

~ 352,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

486,00

244,62

107,83

-133,55

352,45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5

01

486,00

244,62

107,83

-133,55

352,45

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

3,00

2,05

4,95

4,00

7,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1

10.01

3,00

2,05

4,95

4,00

7,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3,00

2,05

4,95

4,00

7,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+1

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0 00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

433,90

208,19

83,16

-142,55

291,35

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

335,90

169,47

51,73

-114,70

221,20

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

2,53

0.07

-0.40

2.60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

12,57

0,03

-2,40

12 60

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

210,00

98,45

35,55

-76 00

134,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

12,28

4,72

-13,00

17,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

6,77

1,23

-2,00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

22,90

16,86

0,14

-5.90

17,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45,00

20,01

9,99

-15.00

30,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.0

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+

20.05

70,00

25,45

29,55

-15,00

55,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

70,00

25,45

29,55

-15 00

55,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

3,81

0,19

0,00

4,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

3,81

0,19

4,00Cod indicate r

BUGET

Execuție

INFLUENTE

DENUMIREA INDICATORILOR

APROBAT HCL 539/ 22.11.2018

trezorerie la

30.11.2018

Necesar decembrie 2018

A'

■           T ■'« ,r

‘a.r.vî V4oz

BUGET ' - X

RECTIFICAT'

2018 '

| Deplasări în străinătate

20.06.02

0/OQ

Materiale de laborator

20.09

r' - ooo

Cerceta re-dezvoltare

20.10

• ‘ s oFoo

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2,00

2,00

s.

‘---2.oâ

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

7,00

5,37

1,63

■*^•7,00

Protecția muncii

20.14

3,00

1,64

0,06

-1,30

1.70

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pt

20.15

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalei

20.18

0 00

Contrlbufll alb administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru auto

20.20

0 00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (co

20.24

0,00

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.

20.30

12,00

0,45

0,00

-11,55

0.45

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12,00

0,45

0,00

-11 55

0,45

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21,00

11,67

9,33

0,00

21,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21,00

•11,671

9,33

0,00

21,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21 00

11,67|

9,33

0,00

21,00

A’utoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.

59

28,10

22,71

10,39

5,00

33,10

Burse

59.01

25,00

19,67

10,39

5,06

30,06

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3,10

3,04

-0 06

3 04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul ci

85.01

0 00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.02|

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

000

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0 00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0 00

o.ool

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

34

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate In anul ci

35.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR, PROF; TUDOR


CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ALEEA GODEANU, NR.4

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere necesitatea rectificării bugetului Scolii Gimnaziale George Emil Palade Ploiești si Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, bugetul Scolii Gimnaziale „George Emil Palade”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 29/16.02.2018, rectificat prin HCL 289/31.07.2018 in suma de 486,00 mii Iei se rectifica prin suplimentare sumei de 4,00 mii lei la naveta cadre didactice, diminuare cu suma de 142,55 mii lei la bunuri si servicii, suplimentare cu suma de 5,06 mii lei burse elevi si diminuare cu suma de 0.06 mii lei la varsaminte persoane handicap neincadrate ajungând la nivelul sumei de 352,45 mii lei, după cum este prezentat detaliat in Anexa nr.l.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, GHIORLAN CONSTANTA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTIBUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 539/ 22.11.2018

Execuție trezorerie la 30.11.2018

Necesar decembrie 2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat 2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

274,45

233,48

98,88

57,91

332,36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

274,45

233,48

98,88

57,91

332,36

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

274,45

233,48

98,88

57,91

332,36

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

5,00

4,38

1,02

0,40

5,40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.161

10.01

5,00

4,38

1,02

0,40

5,40

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

4,38

1,02

0,40

5,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

199,00

191,56

73,30

65,86

264,86

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

127,20

120,35

42,30

35,45

162,65

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

1,95

0,50

-0,55

2,45

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,20

14,05

19,00

18,85

33,05

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42,00

38,01

9,00

5,01

47,01

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

11,65

3,00

2,65

14,65

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

6,59

0,80

0,39

7,39

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

4,81

0,00

-0,19

4,81

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,00

43,29

10,00

9,29

53,29

Reparații curente

20.02

57,80

57,53

30,00

29,73

87,53

Runuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0'

20.05

6,00

5,98

0,00

-0,02

5,98

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

5,98

0,00

-0,02

5,98

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0!

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

1,95

0,00

-0,05

1,95

Protecția muncii

20.14

6,00

5,75

1.00

0,75

6,75

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

30,45

17,00

5,10

-8,35

22,10

Ajutoare sociale

57,02

30,45

17,00

5,10

-8,35

22,10

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

30,45

17,00

5,10

-8,35

22,10

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40,00

20,54

19,46

0,00

40,00

Burse

59.01

40,00

20,54

19,46

0,00

40,00


CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaelai X /

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data de 10.12.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

 • - in suma de

 • - in suma de

-in suma de

 • - in suma de


Bugetul aprobat in suma de 274,45 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Asistenta sociala (ces)

5,00 mii lei;

199,00 mii lei;

30,45 mii lei;

40,00 mii lei,, propunem a se majora cu suma de


Alte cheltuieli (burse) 57,91 mii lei, rectificarea constând in:

 • -  majorarea la alocații pentru transportul la si de la locul de munca cu suma de 0,40 mii lei diminuarea la furnituri de birou cu suma de 0,55 mii lei

 • -  majorarea la materiale de curățenie cu suma de 18,85 mii lei majorarea la incalzit,iluminat si forța motrica cu suma de 5,01 mii lei majorarea la apa,canal si salubritate cu suma de 2,65 mii lei

 • -   majorarea la posta, telecomunicații, radio, tv cu suma de 0,39 mii lei

 • -   diminuarea la materiale si prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 0,19 mii lei majorarea la alte bunuri si servicii intretinere si funcționare cu suma de 9,29 mii lei

 • -  majorarea la reparații curente cu suma de 29,73 mii lei

 • -  diminuarea la bunuri de natura obiectelor de inventar cu suma de 0,02 mii lei diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 0,05 mii lei

 • -  majorarea la protecția muncii cu suma de 0,75 mii lei

 • -   diminuarea la ajutoare sociale(ces) cu suma de 8,35 mii lei.

  In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 332,36 mii lei compus din:


  Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli (burse)


  • - in suma de

  • - in suma de

  • - in suma de

  • - in suma de


  5,40 mii lei; 264,86 mii lei;

  22,10 mii lei;

  40,00 mii lei.ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu Mihaela

M / a?. i.l 2

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" PLOIEȘTI

Aleea Laurilor nr.2A

CIF 2845117


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL577/05.

11.2018

■w

Influente (+/-) ''

realizat

30.11.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

479.00

313.88

-50.54

428.46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

479.00

313.88

-50.54

428.46

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

479.00

313.88

-50.54

428.46

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

11.49

4.50

16.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

11.49

4.50

16.50

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12 00

11.49

4.50

16.50

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

404.10

256.34

-55.00

349.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

369.10

231.51

-58.00

307.10

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

3.55

-3.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13.00

6.19

-3.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

176.10

100.75

-35.00

141.10

Apa, canal si salubritate

20.01 04

42.00

24.44

-8.00

34.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

32.00

2266

-4.00

28.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22.00

16.53

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

2.51

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

54.88

-5.00

65.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL577/05.

11.2018

Influențe

i_CBuget

.^rectificat

•-Mt L-ce

realizat

30.11.2018

Materiale sanitare

20.04.02

Ir r      Zz

Reactivi

20.04.03

f

«. 1

ooo,

Dezinfectanti

20.04.04

ti

Ca

O.QO

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

17.00

1269

\ -KOO

1^»

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

■  .''•JOC

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o. .

---'    (vT

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

12.69

: iWfaoo

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

-1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

-1.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.11

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

6.28

1.00

8.00

Protecția muncii

20.14

6.00

3.76

6.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

2.00

0.00

4.00

6.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

2.00

1.99

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

4 00

4.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0 00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

32.00

24.59

0.00

32.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30.90

21.46

-0.04

30.86

Burse

59.01

27.00

17.60

27.00

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

3.90

3.86

-0.04

3.86

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0 00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0 00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0 00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL577/05.

11.2018

realizat

30.11.2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

s 0.00

■ boo

nw

? - 0 M

A' 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

/ OfOO

z:S-;M/0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

? 0.00

‘ •      CThOO

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

■\ .0.00

/>• o oo

Construcții

71.01.01

¥ 'W>''0.0Q.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

W* X

. v/ 0.80

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

-----'0.00

Alte active fixe

71.01.30

xL

V ț’f .5, o.oo

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

' -—'0 00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

~r

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.661

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

—r~

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR,


Constantin VeneraȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Nr.fS&f,./10.12.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE


In baza solicitării emisa de Serviciul Buget,imprumuturi prevederile bugetare anuale la cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii se vor modifica cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare astfel:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr.29/16.02.2018, rectificat prin HCL nr.577/05.11.2018 in suma de 479,00 mii lei se majoreaza la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 4.50 mii lei si la titlul II Bunuri si servicii se diminuează cu suma de 55,00 mii lei la titlul XI Alte cheltuieli se diminuează cu 0.04 lei ajungând astfel la nivelul sumei de 428,46 mii lei, astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal se modifica :

- art. 10.01.15 se majoreaza cu suma 4,50 mii lei;

La titlul II Bunuri si servicii se modifica:

-art.20.01.01 Furnituri de birou se diminuează cu 3,00 mii lei -art 20.01.03 Materiale de curățenie se diminuează cu 3,00 mii lei -art20.01.03 încălzit, iluminat se diminuează cu 35,00 mii lei.

-art 20.05.01 Uniforme si echipamente se diminuează cu 1,00 mii lei;

-art 20.01.04 Apa, canal, salubritate se diminuează cu 4,00 mii lei;

-art 20.01.07 Transport se diminuează cu 4,00 mii lei.

-art 20.01.30 Alle bunuri si servicii se diminuează cu 5,00 mii lei

La titlul XI Alte cheltuieli se modifica :

-art 59.40 Sume af pers cu handicap se diminuează cu 0.04 mii lei.


CONTABIL,

Constantin Venera

JUDEȚUL: PRAHOVA

SCOLA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU'


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIRE INDICATOR

Cod indicato r

ultimul Buget rectificat 2018

Execuție

.           necesar

trezorerie dec.

31.1T2018   2018

■ «

Influente (+/-)

11)^5

rectificat 2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,36

108,93

77,33

8,90

186,26

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

177,36

108,93

77,33

8,90

186,26

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5S

01

177,36

108,93

77,33

8,90

186,26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

124,00

78,88

51,12

6,00

130,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

110,00

72,14

40,86

3,00

113,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

2,77

5,23

0,00

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,79

2,21

0,00

3,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

69,00

54,37

20,63

6,00

75,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11,00

4,41

1,59

-5,00

6,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

3,70

3,30

0,00

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

0,33

1,67

0,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

5,77

6,23

2,00

12,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+:

20.05

5,00

4,12

3,88

3,00

8,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

4,12

3,88

3,00

8,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

1,29

2,71

0,00

4,00

Protecția muncii

20.14

3,00

1.33

1,67

0,00

3,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.1

20.30

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

42,36

23,15

19,21

0,00

42,36

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

42,36

23,15

19,21

0,00

42,36

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

42,36

23,15

19,21

0,00

42,36

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (COd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

11,00

6,90

7,00

2,90

13,90

Burse

59.01

11,00

6,90

7,oo|

2,90

13,90

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ȘCOALA GIMNAZIALA “ IOAN GRIGORESCU”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.IZVOARE NR.81 COD FISCAL 29168526 TEL/FAX 0244/^33^1^ x' -L;\

NOTĂ DE FUNDAMENTAREPENTRU RECTIFICARE DE CREDITE

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind

locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a situației din data

de 10.12.2018 primita de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat conform H.C.L. nr. 539/22.11.2018 in suma de 177,36 mii lei, compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 0,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 124,00 mii lei

 • -  Asistență socială 42,36 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 11,00 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii lei

propunem a se majora cu suma de 8,90 mii lei, astfel rectificarea consta in:

 • -  Majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 6,00 mii lei

 • -  diminuarea la apa, canal si salubritate cu suma de 5,00 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare cu suma de 2,00 mii lei

 • -  majorarea la alte obiecte de inventar cu suma de 2,90 mii lei

In urma majorării de credite cu suma de 8,90 mii lei, rezulta un buget in suma de 186,26 mii Iei compus din:

 • -  Cheltuieli de personal 0,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 130,00 mii lei

 • -  Asistență socială 42,36 mii lei

 • -  Alte cheltuieli 13,90 mii lei

 • -  Active nefinanciare 0,00 mii leimii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

NECESAR DEC 2018

INFLUEN TE +/-

BUGET RECTIFICA

T2018

BUGET HCL539/2 2.11.2018

PLĂTI

30.11.201

8

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

323,00

194,79

131,45

3,24

326,24

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

323,00

194,79

131,45

3,24

326,24

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

323,00

194,79

131,45

3,24

326,24

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03

10

4,00

3,45

1,00

0,45

4,45

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,00

3,45

1,00

0,45

4,45

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4,00

3,45

1,00

0,45

4,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

258,00

144,56

113,44

0,00

258,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

225,00

130,54

94,46

0,00

225,00

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

1,62

4.38

0,00

6'00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

6,99

0,01

0,00

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

150,00

86,03

63,97

0,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

11,88

4,12

0,00

16,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

3,89

2,11

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

2,72

7,28

0,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

17,41

12,59

0,00

30,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0

20.05

20,00

6,15

13,85

0,00

20,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

6,15

13,85

0,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,14

1,86

0,00

2,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,14

1,86

0,00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,95

2,05

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

2,00

1,71

0.29

0,00

2,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.:

20.30

6,00

5,07

0,93

0,00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6,00

5,07

0,93

0,00

6,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

37,00

25,99

5,01

-6,00

31,00

iiilul x ALIE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

24,00

20,79

12,00

8,79

32,79

Burse

59.01

24,00

20,79

12,00

8,79

32,79

- JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU"PLOIESTI


•  /■         X ii lUl ttJ.


SITUAȚIE NECESAR BUGETORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


Ec.DUMITRASCU MADALINA


DIRECTOR,

Prof.SCHRENK TRAIAN

ȘCOALA GIMNAZIALA”MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor si execuția la 30.11.2018,bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.539/22.11.2018 in suma de 323,00 mii lei se majoreaza cu suma de 3.24 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 326.24 mii lei, conform Anexei nr. 1 , după cum urmeaza:

Titlul I „Cheltuieli de personal”- prevederea inițiala de 4.00 mii lei se majoreaza cu suma de 0.45 mii lei,prevederea rectificată fiind de 4.45 mii lei.

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii”- conform prevederii inițiale de 258.00 mii lei.astfel: .

-furnituri de birou-20.01.01-6,00 mii lei;

-materiale de curatenie-20.01.02-7,00 mii lei;

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-150.00 mii lei;

-apa,canal,salubritate-20.01.04-16,00 mii lei; -posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-6,00 mii lei;

-materiale si prestări servicii cu caracter fimctional-20.01.09-10,00 mii lei; -alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare-20.01.30-30,00 mii lei; -alte obiecte de inventar-20.05.30-20,00 mii lei;

-deplasări interne,detasari,transferari-20.06.01-2,00 mii lei; -pregătire profesionala-20.13-3,00 mii lei;

-protecția muncii-20.14-2,00 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-20.30.30-6,00 mii lei.

 • •  Titlul IX „Asistenta sociala”- prevederea inițiala de 37,00 mii lei se diminuează cu suma de 6.00 mii lei , prevederea rectificată fiind de 31.00 mii lei.

• Titlul XI „Alte cheltuieli”- prevederea inițiala 24,00 mii lei se majoreaza cu suma de 8.79 mii lei, prevederea rectificată fiind de 32.79 mii lei la art.59.01”Burse”

CONTABIL SEF, Ec. Dumitrascu Madalina


JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU , PLOIEȘTI

CUI : 29165988

X/z*.             72. 'Zo/<P


Anexa


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare : bugetul local


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi an 2018 -HCL 539 / 22.11.2018

Execuție trezorerie la 29.11.2018

Necesar

decembrie 2018

Influente+/-

Propunere rectificare decembrie 2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

260.00

157.62

102.38

10.00

270.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

260.00

157.62

102.38

10.00

270.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF-ț

01

260.00

157.62

10.00

270.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

7.00

4.66

2.34

0.00

7.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30]

10.01

7.00

4.66

2.34

0.00

7.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

4.66

2.34

7.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

coiiiriodHi fit ăsigiirilfi pCndli acciacniC dC Tîinnca"«l OMI

10.03.04

Aklgutdffi oc viața piaiiT(! ue angajator puTnni

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

196.00

114.61

81.39

0.00

196.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

171.00

102.83

44.17

-24.00

147.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

1.06

1.94

-1.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.00

71.62

14.88

-13.50

86.50DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi an 2018 -

HCL 539 /