Hotărârea nr. 562/2018

Hotãrârea nr. 562 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 562 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 437/11.12.2018 a consilierilor Marilena Stanciu și Sorin Văduva, Raportul de specialitate nr. 28165/11.12.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018;

Ținând cont de raportul de specialitate nr.298/12.12.2018 al Direcției Economice; Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l ”Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr.3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

  • - Ordinului nr.3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

A

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.l, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

>                                      5                            7                                                            7                     5                          7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDII

George-Sop. SECRETAR,


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

^^beț

Estr'S'Mw

2020

z-y •//---------

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

6)

1

25,477

32,091

1.26

32,829

33,551

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25,477

32,091

1.26

32,829

33,551

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

25,414

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

25,414

32,091

1.26

32,829

33,552

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

4,627

6,152

1.33

6,294

6,432

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

758

758

1.00

775

793

1.02

1.02

cheltuieli cu personalul, din care:

11

19,384

24,068

1.24

24,622

25,164

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

15,721

22,889

1.46

23,416

23,931

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

13,768

20,902

1.52

21,383

21,854

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1,953

1,986

1.02

2,032

2,076

1.02

1.02


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat? Preliminai an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

-

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu Plăți compensatorii aferente disponibilizărilo r de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

224

295

1.32

302

308

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

3,440

884

0.26

904

924

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

644

1,112

1.73

1,138

1,163

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT profit/pierdere)

22

63

0

0.00

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10

0

0.01

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

MPOZITULUI PE ’ROFIT, din care:

24

53

0

0.00

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.                                                *

S LR. VĂLENI, NR. 32                                                                                             'Q> oVnexa

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018, estimări pentru anii 2019 si 2020           .©

X. 'v.A$°-'wii lei -----

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

EfUL-fe

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

53

0

0.00

0

0


INDICATORI


Realizat/

Preliminat

Propuneri

an

an curent

precedent

2018

2017


Estimări anParticiparea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuner an curenl 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

—---

—\7/

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

710

621

0.87

635

649

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

710

615

0.87

629

643

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1,801

3,055

1.70

3,125

3,194

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,066

2,114

2,160

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

36

52

1.45

53

55

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

36

52

1.44

53

54

1.02

1.02INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an

2019

Estimări an

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

998

1,000

1.00

1,023

1,045

1.02

1.02

9

Plăți restante

56

701

666

0.95

633

601

0.95

0.95

10

Creanțe restante

57

4,859

4,616

0.95

4,385

4,165

0.95

0.95

DIRECTOR GENERAfcg=fȘy<


șchiopi ( riwnA 1

SERVICII DE gospodărire URBANA PLOIEȘTI ) S.R.L.

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA

15/20.11.

2018

influente

4-/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat / Realiza

trim 1

trim 11

trim 111

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

8

9=8/5* 1

00

10=8/6*

100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

23,065

25,477

25,477

25,477

32,091

32,091

0

32,091

126

100

7,526

15,479

23,105

32,091

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 1 rd. 9 + rd. 12 4- rd. 13 + rd. 14), din care:

2

23,065

25,477

25,477

25,477

32,091

32,091

0

32,091

126

100

7,526

15,479

23,105

32,091

a)

din producția vândută (rd. 4 4- rd. 5 4-rd. 6 4- rd. 7), din care:

3

22,541

25,153

25,153

25,153

31,781

31,781

0

31,781

126

100

7,448

15,324

22,872

31,781

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

7,259

4,530

-2,351

4,908

1,451

2,889

3,900

4,530

a2)

din servicii prestate PMP

16,765

18,875

18,875

18,875

14,706

17,435

2,351

17,057

90

116

3,543

7,817

12,185

17,435

a3)

din redevențe și chirii

6

2,173

2,300

2,300

2,300

5,623

5,623

5,623

244

100

1,406

2,5^

^5,623

a4)

alte venituri

7

3,603

3,978

3,978

3,978

4,193

4,193

4,193

105

100

1,048

b)

din vânzarea mărfurilor

8

139

150

150

150

180

180

180

120

100

45

O

i.          9()

I8tl|

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 4- rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

xP «p

X

W?

----

4 «uf-

cl

subvenții, cl'. prevederilor legale în vigoare

10

0

S IR. VĂLENI. NR. 32

C.l.F. : 27449967

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

I IVIIIIII nat / Realiza

trim I

trim 11

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

384

100

100

100

130

130

130

130

100

33

65

98

130

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

73

73

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

din amenzi și penalități

15

73

73

73

0

0

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

qOI

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

S.

f5)

alte venituri

21

0

c

ț=,t

2

Venituri financiare (rd. 23 4 rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W'A,

\-A

0

C 7

,4 AIU

0

a)

din imobilizări financiare

.

23

_

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC 2018, conform Deciziei CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat i

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform

Hotărâri

i C.A.

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.

144)

29

23,001

25,414

25,414

25,414

32,091

32,091

0

32,091

126

100

7,526

15,479

23,105

32,091

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

86 + rd. 114), din care:

30

23,001

25,414

25,414

25,414

32,091

32,091

0

32,091

126

100

7,526

15,479

23,105

32,091

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 +

rd. 40 + rd. 46), din care:

31

3,696

4,628

4,628

4,628

6,152

6,152

0

6,152

133

100

1,340

2,179

3,759

6,152

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2,770

3,173

3,173

3,173

3,231

3,231

0

3,231

102

100

794

X*1

>2,4(M

^231

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

758

807

807

807

857

857

857

106

100

1

20f

A

b<!6

1

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

549

656

671

671

654

654

0

654

97

100

164

v-

xlg

654

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararca

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

1 lUIILHl

nat / Realiza

trim I

trim 11

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

138

217

217

217

170

170

170

78

100

50

100

150

170

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

410

454

454

454

484

484

484

107

100

114

228

342

484

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

54

213

213

213

213

213

213

100

100

53

106

159

213

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,350

1,427

1,427

1,427

1,427

1,427

1,427

100

100

357

714

1,071

1,427

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

59

70

70

70

80

80

0

80

114

100

18

36

73

80

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 4- rd. 42 + rd. 45), din care:

40

165

221

221

221

457

457

0

457

207

100

308

359

410

457

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

107

151

151

151

100

100

100

66

100

33

66

99

100

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

0

0

0

0

257

257

0

257

100

2X

«C

X 257

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

SOC

5^1

b2)

- către operatori cu capital privat

44

257

257

0

257

100

u

~ fa-fafa^

—---r-

257

c)

prime de asigurare

45

58

70

70

70

100

100

100

143

100

18

°^4

100

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat /

Realiza

trim I

trim 11

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

761

1,233

1,233

1,233

2,465

2,465

0

2,465

200

100

238

232

948

2.465

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

32

82

82

82

70

70

0

70

85

100

18

36

54

70

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

32

82

82

82

70

70

70

85

100

18

36

54

70

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

20

29

29

29

12

12

0

12

41

100

4

4

6

12

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

10

16

16

16

9

9

0

9

56

100

4

4

6

9

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

O J

3

3

3

0

0

0

3

100

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

10

13

13

13

O

3

0

3

23

100

0

*

ZM

3

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

i/A

.

V'-KA

c.

X \ W*4

C.l.f.: 27449967

INDICATORI

Nr. rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

r icmi ii

nat/

Realiza

trim I

trim 11

trim 111

trim IV

confor

m

HG/Or

din

comun

conform

Hotărâri

i C.A.

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

\ *

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

5

5

5

9

9

0

9

180

100

t-.

r             3

9

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

0

"X

0

pb1 o C

0

>'

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA

15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat /

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

contor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-interna

65

0

0

0

0

0

0

0

0

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

205

251

251

251

227

227

0

227

90

100

63

126

189

227

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

36

57

57

57

57

57

57

100

100

14

28

42

57

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

79

94

94

94

1,511

1,511

0

1,511

1,607

100

19

38

774

1,511

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1,435

1,435

1,435

100

717

1,435

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

12

48

48

48

48

48

48

100

100

12

24

36

48

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

49

18

18

18

0

0

0

0

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

-

A

>•«

'■ ț

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

A A

-A

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

-----V,Y.

<

^4. A k

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent 2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat /

Realiza

trim 1

trim II

trim III

trim IV

confor m HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

17

28

28

28

28

28

0

28

100

100

7

14

21

28

j)

alte cheltuieli

78

388

715

715

715

580

580

580

81

100

115

230

345

580

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +

rd. 84 + rd. 85), din care:

79

835

758

758

758

758

758

0

758

100

100

236

411

586

758

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

48

61

61

61

61

61

0

61

100

100

61

61

61

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

/o

■ O'

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

«A ' >

p

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

z

/

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

787

697

697

697

697

697

697

100

100

697

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113). din care:

86

17.897

19,384

19.384

19.384

24,068

24,068

0

24,068

124

100

5,681

Jg

12,405

18,059

24.068

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA

15/20.11.

2018

influente +/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

nat /

Realiza

trim I

trim 11

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri i C.A.

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

14,535

15,721

15,721

15,721

22,889

22,889

0

22,889

146

100

5,384

11,784

17,164

22,889

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

12.856

13,768

13,768

13,768

20,902

20.902

0

20,902

152

100

4,906

10,694

15,618

20,902

a) salarii de bază

89

12,133

12,830

12,830

12,830

20,272

20,272

20,272

158

100

4,839

10,558

15,415

20,272

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

723

320

320

320

266

266

0

266

83

100

67

134

201

266

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0

618

618

618

364

364

0

364

59

100

2

2

364

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 4 rd. 97 + rd.

98 + rd. 99), din care:

92

1,679

1,953

1,953

1,953

1,986

1.986

0

1,986

102

100

478

1,090

1,546

1,986

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

227

376

376

376

343

343

0

343

91

100

32

198

208

343

- uLlll.Lt. UV UIV>d, LI. LXgil nr. 193/2006, cu

94

0

t

cheltuieli sociale potrivit

i —:: — imnnAz

95

107

280

280

280

269

269

0

269

96

100

,TcLX

b) tichete de masă;

96

1,453

1,577

1,577

1,577

1.643

1,643

0

1,643

104

100

446

.

-~C'l 1/

,r.l’892

c) vouchere de vacanță;

97

0

; <•' f • XQ ■

ZA

Sî'it. V

t. .1.1 : 27449967


M


mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

r i vihiii

nat /

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

confor m HG/Or din comun

conform Hotărâri i C.A.

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

f ț o

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108+ rd. 111 +rd. 112), din care:

104

211

224

224

224

295

295

0

295

132

100

îs

77®

K‘ 146

©

■Fi

SJ -• 2P7

■s

/   295

a) pentru directori/directorat

105

104

104

104

104

88

88

0

88

85

100

«

22

m-- ■

44

66

88

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei

CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

i ivii 1111

nat/

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

confor m IIG/Or din comun

conform

Hotărâri

i C.A.

- componenta fixă

106

104

104

104

104

88

88

0

88

85

100

22

44

66

88

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

66

107

107

107

207

207

0

207

194

100

51

102

153

207

- componenta fixă

109

66

107

107

107

207

207

0

207

194

100

51

102

153

207

- componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

42

14

14

14

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

3,150

3,440

3,440

3.440

884

884

0

884

26

100

224

475

676

884

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120+rd. 121 +rd. 122), din care:

114

573

644

644

644

1,112

1,112

0

1,112

173

100

269

i O

1,H2

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

116 + rd. 117), din care:

115

121

267

267

267

735

735

0

735

275

100

d

173

■c’S

ilaoty

"X

OI

Î&B5

- către bugetul general consolidat

116

84

156

156

156

355

355

0

355

228

100

88

W

în 2^

S^355

STK.VAL.ENi, K :J

C.I.F. : 27449967

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz atanN

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

riuiinii nat / Realiza

trim 1

trim II

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

- către alți creditori

117

37

112

112

112

380

380

0

380

341

100

87

173

260

380

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

340

164

164

164

164

164

164

100

100

41

82

123

164

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

112

213

213

213

213

213

0

213

100

100

53

53

53

213

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

112

213

213

213

213

213

0

213

100

100

53

106

-4SQ

213

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salari aților

124

0

. z A

1 ■ *>■ o

’V.', T

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

w

Ol

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din care:

126

0

V j/

INDICATORI

Nr.

rd.

Real iz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

I ÎVIIIIII nat / Realiza

trim 1

trim 11

trim III

trim IV

confor m ÎIG/Or din comun

conform

Hotărâri

i C.A.

f2. 1)

din anularea provizioanelor

(rd. 128 4 rd. 129 + rd. 1

30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

'l

i. •SW’’

A

.4- /■

>1

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

w

V

«A.

J \

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

. A 1.1-NI Nit. 32

C.l.F. : 27449967

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, confonn Deciziei CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

rici iun

nat /

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

63

63

63

63

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

144

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

####

10

10

10

10

0

23

0

0

23

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

23,065

25,477

25,477

25,477

32,091

32,091

0

32,091

126

100

5,041

-' -

^32,091

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

u

...

"A

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

1

■SI

■■A».

A

—l^i—

o,

&

i Kl’. I. ’ î\! i.

IR. VĂLENI. NR. 32

C.I.E. : 27449967

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA. 18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

r icnim

nat/

Realiza

trim 1

trim II

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform

Hotărâri iC.A.

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

14,535

15,721

15,721

15,721

22,889

22,889

0

22,889

146

100

5,384

11,784

17,164

22,889

a)

creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala

148

3,636

3,636

100

909

909

909

b)

149

0

c)

sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

150

4,004

4,004

100

1.001

1,001

1,001

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

12,856

13,768

13,768

13,768

20,902

20,902

0

20,902

152

100

4,906

10,694

15,618

20,902

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

709

710

710

710

621

621

621

87

100

634

Aî Q Ui

634

5

Nr. mediu de salariați

153

705

710

710

618

615

615

615

100

100

w

C. ,61P

*■' 621

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd. 93*-rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

1,691

1,801

1,801

2.069

3,055

3,055

3,055

148

100

«o;

X

&

V

X

s 5

X

7

STR. VĂLENI. NR. 32

C.l.F.: 27449967

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent

2017

BVC 2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC

2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA

15/20.11.

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

4 1 VI Ulii

nat/

Realiza

trim I

trim II

trim 111

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri iC.A.

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,066

2,066

0

2,066

100

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

33

36

36

41

52

52

52

127

100

12

23

38

52

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

33

36

36

41

52

52

52

127

100

12

23

38

52

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0

-

,       A I

Ar

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

X

vi

X.vix

‘•A, ' x

3.

C A

rA---

*

- cantitatea de produse finite (QPE)

160

0

X

X

X

C.I.F.: 27449967

INDICATORI

Nr.

rd.

Realiz at an N

2

Prevederi an precedent 2017

BVC

2018,conform

HCL

489/16.11.201

8

BVC 2018, conform Deciziei CA.18/14 .11.2018, Hotararea

AGA 15/20.11

2018

influente

+/-

Propuneri rectificare an 2018

%

%

din care:

Aprobat

i icului

nat /

Realiza

trim I

trim II

trim III

trim IV

confor m

HG/Or din comun

conform Hotărâri i C.A.

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare ~ rd. 159/rd. 2

163

0

X

X

X

8

Plăți restante

164

701

666

666

666

95

100

666

9

Creanțe restante, din care:

165

4,859

4,616

4,616

4,616

95

100

4,616

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

568

540

540

540

95

100

540

- de la operatori cu capital privat

167

4,291

4,076

4,076

4,076

95

100

4,076

- de la bugetul de stat

168

0

- de la bugetul local

169

0

- de la alte entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

i

Ț 0*41 V *

DIRECTOR GESlfS.AlSERv/CM nx-

SC I                   gA PLOIEȘTI


DIRECTOR OfilOMfC

Af fir Vț

MIHAELA HBMțȘjfSg


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967


Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2018


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

4

5

6

7

il

i '•

I

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

26,936

23,065

85.63

25,477

25,477

100

1

Venituri din exploatare*)

26,936

23,065

85.63

25,477

25,477

100

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinareProgramul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2018
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

:■

Aproba

Realizat Prelimina

an curen

2018

an 201?

0

1

2

3

4

5

6

7

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

340.14

164

164 00

168

171

1

Surse proprii, din care:

340,14

164

164.00

168

171

a) - amortizare

340.14

164

164.00

168

171

b) - profit

2

Alocații de Ia buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

venituri proprii

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

238.64

164

164.00

168

171

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

74.64

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

-denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

74.64

reparații sere

74.64

< 1Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


INDICATORI

Data finalizării

investiției

an precedent 2017

Aproba

Realizat

Preliminai

an curen

2018

an 2019

an 2(feS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ilocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în , locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

164

164

164.00

168

171

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

j) - externeMăsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2018Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Prel i m inat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1’cU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

|

1

externalizarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura salariala

31.12.2018

X

X

726

35

2

Măsura 2..

X

X

i

Măsura n..

X

X

TOTAL pct, I

X

X

726

35

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

r—

reducere cheltuieli de natura salariala

X

X

î 2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.

1 + pct. II

-

fe-.

726

35

DIRECTOR GENERAL


SCHIOPU RFS-SPODARIRE rbana ploiești