Hotărârea nr. 561/2018

Hotãrârea nr. 561 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 561

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 413/07.12.2018 a domnilor consilieri locali Palaș Alexandru Paul și Dănescu Ștefan, precum și Raportul de specialitate nr. 20388/06.12.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe

S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 300/12.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

Având în vedere prevederile ari. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 si art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26 / 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:A\ P- SECRETAR,

% iw <•!___1 _ FZ A TT Ă TIT


X'X Mihaela ZAHARIA | Șef Serviciu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Qrivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI AN 2018 Revizia a lll-a
INDICATORI

Nr. rd

Arobat cf. HCL.371 / 27.09.2018

Propuneri an curent Rev III (2018)

%

Estimări an 2019

Estimând

2020

*9~=7/5"

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12140.00

12312.00

101.42

12140.00

12140.00

98.6C

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12132.00

12304.00

101.42

12135.00

12135.00

98.63

100.00

ajsubvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

8.00

8.00

100.00

5.00

5.00

62.50

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12010.00

11897.00

99.06

11897.00

11897.00

100.00

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11938.00

11822.00

99.03

11822.00

11822.00

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

4087.00

4040.00

98.85

4040.00

4040.00

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

695.00

666.00

95.83

666.00

666.00

100.00

100.00

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6412.00

6197.00

96.65

6197.00

6197.00

100.00

100.00

C0

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5930.00

5720.00

96.46

5720.00

5720.00

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

5460.00

5286.00

96.81

5286.00

5286.00

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

470.00

434.00

92.34

434.00

434.00

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

341.00

341.00

100.00

341.00

341.00

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

141.00

136.00

96.45

136.00

136.00

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

744.00

919.00

123.52

919.00

919.00

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

72.00

75.00

104.17

75.00

75.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

130.00

415.00

319.23

243.00

243.00

58.55

100.00

IV

MPOZIT PE PROFIT

23

52.00

101.00

194.23

101.00

101.00

100.00

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

78.00

314.00

402.56

142.00

142.00

45.22

100.00

1

Rezerve legale

25

7.00

21.00

300.00

21.00

21.00

0.00

0.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

71.00

293.00

412.68

293.00

293.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Mte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Arobat cf.

HCL.3711

27.09.2018

Propuneri an curent Rev III (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări an,

9=7/5

%

10 • 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5(4

7

’j

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

r   “

o

^OC

AjD.OO

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

i lov£^'

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

■ dividende cuvenite bugetului de stat

33

bl

■ dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 • rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

bl

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

18635.00

5635.00

30.24

5635.00

5635.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

18635.00

5635.00

30.24

5635.00

5635.00

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

*lr. de personal prognozat la finele anului

48

198.00

198.00

100.00

198.00

198.00

100.00

100.00

2

Jr. mediu de salariați total

49

178.00

178.00

100.00

178.00

178.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2776.22

2677.90

96.46

2677.90

2677.90

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49j/12*1000

51

2556.18

2474.72

96.81

2474.72

2474.72

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

68.16

69.12

101.42

68.17

68.17

98.63

100.00

6

Productivitatea muncii în unitatî valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 }x1000

55

989.29

966.29

97.68

979.98

979.98

101.42

100.00

9

5lăți restante

56

10

Creanțe restante

57

745.00

745.00

100.00

745.00

745.00

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA

1.


’ ^AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI tbconomic:SC HALE SI PIEȚE SA fes’aîPloiesti .Str.Grivitei ,Nr 15

? oU

ie înregistrare :R 1356295BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERI REVIZIA A a lll-a 2018


INDICATORI

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

Nr. rd.

Aprobat

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10a

10b

10c

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12620.00

12170.06

12140.00

8958.47

12312.00

3039.50

6050.00

9474.00

12312.00

172.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

12615.00

12167.62

12132.00

8953.16

12304.00

3039.00

6047.00

9470.00

12304.00

172.00

a)

din producția vândută (rd, 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

9374.00

8593.71

8723.00

6559.75

8895.00

2260.00

4439.00

7191.00

8895.00

172.00

a1)

din vânzarea produselorct.703

4

35.00

8.95

16.00

11.50

16.00

2.00

4.00

12.00

16.00

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe și chirii: ct.706 -ct,706.9+ ct.708.7

6

9235.00

8356.62

8700.00

6543.00

8700.00

2240.00

4433.00

7174.00

8700.00

a4)

alte venituri: ct.7O6.9+ct.758.8+ct.758.14+ct.

758.3+ct.758.4

7

104.00

228.14

7.00

5.25

179.00

18.00

2.00

5.00

179.00

172

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări ct.722

12

0.00

0.00

68.00

58,97

83.00 j 0.00

68.00

68.00

83.00

15r

l

INDICATORI

Ar. precedent-2917

----T

Aprobat 1

Aprobat j

rd.

i

Conform

HCL437/

28.11.2C17

Realizat

31.12.2017

Conform MCI.

371/27.09.2 018

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

aite venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 - rd. ÎS rd. 20+rd. 21), din care:

14

3241.00

3573.91

3341.00

'D

din amenzi ș' penalitățict.758.1

15

168.00

137.74

90.00

din vânzarea activelor și alte operați de capitai (rd 18+rd. 19), din care:

IC

- active corporale

17

... .

. ■

- active necorpcraie

18

5)

din subvenții pentru investiții

19

i i

;«)•

din valorificarea certificatelor CO2

23

61.

aite venituri ct.704+ct 703 ■ ct 708.7+ct.711+758.2

21

307300

3436.17

3251.00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

5.96

2.44

8.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi: ct.766

26

5.00

2.44

8.00

e)

alte venituri financiare: ct.768

27

3

Venituri extraordinare

28

il

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

12546.30

12023.19

1201C 00

ill

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

12475.96

11963.75

11938.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

’ 31

3873.00

3668.69

4G37.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2189.00

2072.63

2169.00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b'

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3ÎW

JtPj. i<î

377TjU~

b1) Icheltuieli cu piesele de schimb

■ 35

. 17.00

16.79

25 "C

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+'-)

din care:

P.eafeat trim II! .2018

Propuneri rectificare an curent 2018 j REV a !i!-a

Trim 1

1

Trim 11

Tot. II!

1

An

2334.45

i

3326.00

779.00

1540.00

2211.00

3326.00

-15.00

71.75

90.00

54.00

52.00

81.00

90.00

■!

..

2262.69

3236.00

725.00

1480.00

2130.00

3236.00

-15

5.31

8.00

0.50

3.00

4.00

8.00

5.31

8.00

0.50

3.00

4.00

8.00

821864

11897.00

3385.00

5850.00

8792.50

11897.00

-113.00

8165.93

11822.00

3370.00

5814.00

8732.50

11822.00

■116.00

2779.57

■ 4040.00

1259.00

2050.00

3082.50

4040.00

-47.00

j                         „ , .

1525.69

2169.00

777.00

1117.00

1635.00

2169.00

0.00

-

/■p-j.uu

1 TZTUO

4 7UZU0

juo.Uu

JbJ.uU

-14

9.84

21.00

i

8.00

i 12.00

1

22.00

J

21.00

-4

INDICATORI

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL437Π28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Triml

Trim II

Trim III

An

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

25.00

19.72

26.00

18.26

26.00

7.00

14.00

21.00

26.00

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

20.00

17.28

37.00

29.13

51.00

16.00

16.00

30.00

51.00

14

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1858.00

1755.21

1755.00

1252.17

1755.00

640.00

899.00

1300.00

1755.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.

41 + rd. 42 ♦ rd. 45), din care:

40

113.00

105.21

160.00

79.25

188.00

34.00

78.00

116.50

188.00

28.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

35.00

34.43

75.00

25.33

67.00

12.00

42.00

50.00

67.00

-8

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

33.00

28.56

35.00

25.20

81.00

7.00

10.00

26.50

81.00

46.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

18.00

17.98

25.50

18.96

71.50

5.00

6.50

20.00

71.50

46

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15.00

rra

530

6.23

530I

—730—

330

---530---

—530—

c)

prime de asigurare

45

45.00

42.22

50.00

28.73

40.00

15.00

26.00

40.00

40.00

-10

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 571 rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1571.00

1490.85

1758.00

1174.64

1683.00

448.00

855.00

1331.00

1683.00

-75.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

30,00

1.24

20.00

11.12

15.00

10.00

10.00

20.00

15.00

-5

b1) | cheltuieli privind consultanța juridică

49

30.00

20.00

15.00

10.00

10.00

—îw—

15.00

-5

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

33.00

28.08

40.00

25.39

45.00

9.00

14.00

28.00

45.00

5

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4.00

1.68

5.00

3.19

8.00

2.00

3.00

4.00

8.00

3

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

29.00

26.4

35.00

22.20

37.00

7.00

11.00

24.00

37.00

2

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54


INDICATORI


An precedent-2017

Aprobat

Nr. rd.

Conform

Realizat

HCL437/

31.12.2017

28.11.2017


- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.

58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4.00

3.49

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

6.00

4.06

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

2.00

0.67

-interna

65

2.00

0.67

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

68.00

62.92

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16.00

15.03

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1344.00

1333.74

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

737.00

663.63

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8.00

5.26

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

3.00

2.9

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

9.00

0.00

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL 371/27.09.2 018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Triml

Trim II

Trim III

An

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3.63

6.00

2 00

3.00

5.00

6.00

-1

10.00

429

11.00

5.00

7.00

8.00

11.00

1

4.00

0.47

2.00

4.00

4.00

4.00

2.00

-2

4.00

0.47

2.00

1.00

4.00

4 00

2.00

-2

55.00

36.01

55.00

23.00

33.00

40.00

55.00

16.00

10.89

17.00

4.00

8.00

12.00

17.00

1

1527.00

1056.07

1472.00

370.00

750.00

1188.00

1472.00

-55.00

930.00

649.44

910.00

275.00

550.00

700.00

910.00

-20

9.00

4.77

9.00

3.00

6.00

8.00

9.00

28.00

5.03

15.00

10.00

14.00

14.00

15.00

-13

30.00

8.50

10.00

8.50

8.50

8.50

10.00

-20


A

S&A

i3*

)               INDICATORI

y

Nr.

Fd.

An precedent - 2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Aprobat

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat trim III .2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

din care:

Conform

HCL437/

28.11.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

Trim I

Trim II

Trim III

An

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

7.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3.00

2.33

8.00

2.64

6.00

1.00

4.00

6.00

6.00

-2

j)

alte cheltuieli

78

70.00

42.29

83.00

27.24

62.00

25.00

30.00

30.00

62.00

-21

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

536.00

529.11

695.00

491.99

666.00

189.00

364.00

550.00

666.00

-29.00

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

81

60.50

60.04

63.00

46.90

64.00

18 00

33.00

49.00

64.00

1

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.50

0.03

1.00

0.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte pt. Fd. handicapați

85

475.00

469.04

631.00

445.06

601.00

170.00

330.00

500.00

601.00

-30

C. Cheltuieli cu personalul (ni. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7084.00

6995.79

6412.00

4414.76

6197.00

1740.00

3040.00

4662.00

6197.00

-215.00

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5341.00

5283.45

5930.00

4076.84

5720.00

1623.00

2812.00

4310.00

5720.00

-210.00

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4863.00

4819.59

5460.00

3808.49

5286.00

1550.00

2630.00

4032.00

5286.00

-174.00

a) salarii de bază

89

4287.00

4254.73

5000.00

3562.76

4850.00

1316.00

2410.00

3764.00

4850.00

-150

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

260.00

255.19

160.00

91.02

136.00

85.00

66.00

110.00

136.00

-24

c) alte bonificații (conform CCM)

91

316.00

309.67

300.00

154.71

300.00

149.00

154.00

158.00

300.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.98 + rd. 99), din care:

92

478.00

463.86

470.00

268.35

434.00

73.00

182.00

278.00

434.00

-36.00A

An precedent • 2017

* ' •>/

o J

INDICATORI

•y

Aprobat

Aprobat

rd.

Conform HCL437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

465.00

452.26

446.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13.00

11.60

24.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

279.00

277.70

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

201.00

200.33

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

78.00

77.37

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 +■ rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

225.00

220.55

341.00

a) pentru directori/directorat

105

98.00

97.02

144.00

-componenta fixă

106

98.00

97.02

144.00

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

86.00

85.08

154.00

-componenta fixă

109

86.00

85.08

154.00

-componenta variabilă

110An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Realizat trim 111.2018

din care:

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lli-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

255.05

410.00

67.00

170.00

260.00

410.00

-36

13.30

24.00

6.00

12.00

18.00

24.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

246.88

341.00

82.00

163.00

252.00

341.00

106.82

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

106.82

144.00

37.00

72.00

108.00

144.00

111.04

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00

111.04

154.00

34.00

70.00

112.00

154.00


k

fa \

s< «.Q.? w

INDICATORI

An precedent - 2017

Nr. rd.

Aprobat

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

c) pentru cenzori

111

26 00

25.49

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

15.00

12.96

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1239.00

1214.09

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115+rd 118+re.t 19+rd.120+rd.121+rd.122), din care:

114

982.00

770.16

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd.117), din care:

115

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

d)

alte cheltuieli

120

116.00

29.58

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

790.00

747.17

o

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care.

122

76.00

-6.59

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

80.00

0.00

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

4.00

6.59

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

4.00

6.59

- din participarea salariaților la profit

128


An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform

HCL

371/27.09.2

018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Triml

Trim II

Trim III

An

31.00

23.95

31.00

9.00

16.00

24.00

31.00

12.00

5.07

12.00

2.00

5.00

8.00

12.00

141.00

91.04

136.00

35.00

65.00

100.00

136.00

-5

744.00

479.61

919.00

182.00

360.00

438.00

919.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

29.82

50.00

15.00

36.00

40.00

50.00

4

630.00

456.92

615.00

170.00

330.00

440 00

615.00

-15

68.00

-7.13

254.00

-3.00

-6.00

-42.00

254.00

186.00

112.00

0.00

302.00

0.00

0.00

0.00

302.00

190

44.00

3.06

48.00

3.00

6.00

42.00

48.00

4.00

44.00

3.06

48.00

3.00

6.00

42.00

48.00

4.00


z •

rj 1

HO'iZ

L

X.

An precedent-2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

2 4

£ ”1        INDICATORI

^o/

Aprobat

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

rd.

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Realizat

31.12.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Triml

Trim II

Trim III

An

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

4.00

0.00

44.00

3.06

48.00

3.00

6.00

42.00

48.00

4

provizioane in legătură cu contractul de

130a

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

65.00

59.44

72.00

52.71

75.00

15.00

36.00

60.00

75.00

3.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

65.00

59.44

72.00

52.71

75.00

15.00

36.00

60.00

75.00

3

3

Cheltuieli extraordinare

139

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 -rd. 29)

140

80.00

146.87

130.00

739.83

415.00

-345.50

200.00

681.50

415.00

285.00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

530.00

433.12

385.00

225.81

590.00

100.00

250.00

385.00

590.00

205

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

102.00

91.60

52.00

96.56

101.00

0.00

45.00

107.00

101.00

49

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

146

1

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care ■

147

5341.00

5283.45

5930.00

4076.84

5720.00

1623.00

2812.00

4310.00

5720.00INDICATORI


a) _____

__b)___ __c)__

 • 2  3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

 • 3  4 Nr. de personal prognozat la finele anului

 • 4  5 Nr. mediu de salariați

 • 5  6 a)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe

baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd.

153J/12*1000

b ).Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000


6 7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)


 • b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

 • c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana )w=QPF/Rd. 153

c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

 • - cantitatea de produse finite (QPF)

 • - preț mediu (p)

 • - valoare = QPF x p

 • - pondere in venituri totale de exploatare = rd.159/rd.2

 • 7  8 Plăți restante

 • 8  9 Creanțe restante, din care:

 • - de la operatori cu capital integrai/majoritar de stat


An precedent - 2017


Nr. rd.


Aprobat


Conform HCL437/ 28.11.2017156


157


158


 • 159

 • 160

16l’

162


163


 • 164

 • 165


64.36


1092.00


Realizat

31.12.2017


4819.59

198

187


2147.77


2354.48


65.07


745.00


An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

nfluente (+/-)

Aprobat

Realizat trim III .2018

din care:

Conform HCL 371/27.09.2 018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

Trim I

Trim II

Trim III

An

5460.00

3808.49

5286.00

1550.00

2630.00

4032.00

5286.00

■174.00

198.00

167

198

198

198

198

198.00

178.00

163

178

178

178

178

178.00

2556.18

2596.11

2474.72

X

X

X

2474.72

2776.22

2779.03

2677.90

X

X

X

2677.90

68.16

73.24

69.12

X

X

X

69.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

745.00

747122.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00


r ' / .

%

*

Nr. rd.

An precedent -2017

An curent 2018

Propuneri an curent (2018)

Influente (+/-)

1 \

I2-I

>©<

z

INDICATORI

Aprobat

Realizat

31.12.2017

Aprobat

Realizat trim III .2018

Propuneri rectificare an curent 2018 REV a lll-a

din care:

_

fO\'^.

I

Conform HCL 437/ 28.11.2017

Conform HCL 371/27.09.2 018

Triml

Trim II

Trim III

An

- de la operatori cu capital privat

167

1092.00

745.00

745.00

747122.00

745.00

745.00

745.00

745.00

745.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

9

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

Profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit

■22.00

55.27

78.00

643.27

314.00

-345.50

155.00

574.50

314.00

236.00DIRECTOR GENERALCONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA
llTATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

S'ed^jJZAdresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15 CQ^iipic de înregistrare :R 1356295


ANEXA 3


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

PROPUNERI AN 2018 REV III                                        - mii lei -


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2017)

% 7 = 6/5

Aprobat an curent 2018

Propuneri revizia III 2018

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

12661.00

11345.68

89.61

12620.00

12170.06

96.43

12140.00

12312.00

1

Venituri din exploatare *)

12649.00

11340.96

89.66

12615.00

12167.62

96.45

12132.00

12304.00

2

Venituri financiare

12.00

4.72

39.33

5.00

2.44

48.80

8.00

8.00

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTABIL SEF,

EC. ANGELESCU CORNELIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finanțare
REVIZIA a II

INDICATORI

VALOARE

Aprobat An 2018

Influente

Propunere

KRey. ili; .

2018

1

2

3

4

5

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

18,635.00

-13,000.00

5,635.00

1

Surse proprii, din care:

635.00

0.00

635.00

a) - amortizare

635.00

0.00

635.00

b) -jrofit

-

0.00

2

Alocații de la buget

-

0.00

3

Credite bancare din care:

-

0.00

a) - interne

-

0.00

b) - externe

-

0.00

4

Alte surse, din care:

18,000.00

-13.000.00

5,000.00

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

18,000.00

-13,000.00

5,000.00

r

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

18,635.00

0.00

5,635.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

2

Investiții noi din care:

0.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

18,635.00

0.00

5,615.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

18,635.00

0.00

5,615.00

b.l Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu

20.00

0.00

20.00

b.2 Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu - execuție

60.20

0.00

60.20

t>.3 Amplasare corturi pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

208.00

0.00

208.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44 -execuție

32.00

0.00

32.00


REVIZIA a lll-a

INDICATORI

VALOARE

-mii-lei țara TVA

Propunere

^IJevîțlî^

Aprobat An 2018

Influente

1

2

3.00

[4.00'

” 7.00 -i“

b.5 Desființare inchideri cu usi automate imobil Halele Centrale

3.00

ț (- > t

Vvft'OO

b.6 Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structuta metalica Piața Centrala Ploiești

10.00

0.00

10.00

b.7 Lucrări de modernizare - Sistem parcare automat Halele Centrale

14.00

0.00

14.00

b.8 Lucrări de constructi - înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

65.80

-41.50

24.30

b.9 Desființare si construire Piața Centrala Agroalimentara

18,200.00

-13,000.00

5,200.00

b.10 Reparație instalație brumizare Piața Centrala nr. inventar 2064 -rceie nroorie

3.00

0.00

3.00

b.ll Reparație instalație brumizare Piața Nord nr. inventar 2070 -regie proprie

2.00

0.00

2.00

b. 12 Reparație instalație brumizare Piața Vest nr. inventar 2068 -regie proprie

1.00

0.00

1.00

b.13 Modernizare curenta grup sanitar Piața Vest-regie nronrie

16.00

4.00

20.00

b.l4Lucrari de instalare sistem supraveghere video Piața 9 Mai

0.00

5.50

5.50

b.15 Lucrări de instalare sistem supraveghere video Piața Mihai Bravu

0.00

6.00

6.00

b.16 Lucrări de instalare sistem supraveghere video Piața Malu Roșu

0.00

6.00

6.00

Total lucrări an 2018

18,635.00

-13.020.00

5,615.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

0.00

20.00

20.00

4.1 Achiziționare agregat frig pentru instalația situata in subsolul imobilului Halele Centrale

0.00

20.00

20.00

Rambursări dc rate aferente creditelor pentru investiții, din

care:

5

a)-interne

b (-externe

Contabil sef ec.Angelescu Cornelia

aA-        s.a.

-- PLOIEȘTI


|o


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/056 960;

office@halesipieteploiesti.ro•> z


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII

PE ANUL 2018

REVIZIA a IlI-a

S.C.HALE SI PIETE-SA propune revizuirea planului de investiții pentru anul 2018. Necesitatea revizuirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ. Rectificarea se propune a se realiza conform modificărilor din Anexa 4 .

Valoarea estimata a investițiilor propuse =   5.635,00 mii lei din care:

 • -  Diminuare de capital social cu suma de 13.000 mii lei respectiv de la 18.000 mii lei la 5.000 mii lei conform Hotărârii nr.489/16.11.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin care se aproba majorare capital social pentru SC Hale si Piețe S.A. care poate fi utilizata doar pentru construirea Pieței Centrale Agroalimentare.

 • -  Surse proprii                            =    635,00 mii lei.

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • l.Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu Piața Malu Roșu ( execuție)

Surse de finanțare: - surse proprii

In urma lucrărilor de reconstrucție a Pieței Malu Roșu si a masurilor impuse in urma controlului de către ISU Prahova, se impune conform Legii 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, obținerea Autorizației de securitate la incendiu.

Lucrările se vor executa după intocmirea documentației tehnice si obținerea autorizației de construire.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.l Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA.


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372 / 056 960;

i.ro


ni—iifni—in iei.: uj/z / udo aou;

UU^lrl J~~L1LJ office@balesipieteploiesti


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961 www.halesipieteploiesti.ro


(Cefțftîc'atj'd^f


2. Lucrări de construcții - inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( exeCufțe^j^'

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune înlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.l l nu necesita autorizație de construire. In anul 2017 au fost achiziționate materialele necesare si in anul 2018, conform Deciziei nr. 1287/06.09.2017, a Consiliului de Administrație sa execute in regie proprie de către Serviciul Tehnic din cadrul S.C.Hale si Piețe S.A.

Lucrarea a fost executata de S.C. Hale si Piețe S.A.- regie proprie si a fost recepționată conform procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11077/25.06.2018.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.2 Valoarea lucrării finale a fost de 60,20 mii lei fara TVA

 • 3. Amplasare corturi pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara

Surse de finanțare : Surse proprii

S.C.Hale si Piețe - S.A dorește amplasarea unor corturi pe structura matalica, construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara. Propunerea de amplasare a corturilor pe structura matalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara” a fost supusa spre aprobare in Consiliuil de Administrație si a fost emisa Decizia nr. 1254/17.02.2017.

Corturile sunt construcții închise cu prelate, sunt ignifuge, rezistente la UV, sunt ușor de montat si demontat. Având in vedere profilul nostru de activitate, după finalizarea Pieței Centrale, modulele (corturile ) se pot monta in orice locație se dorește la târgurile de toamna/iama pe platforme betonate plane cu ancore conexpand, la rândul lor demontabile.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.3

Valoarea estimata este de 208,00 mii Iei fara TVA.

 • 4.Lucrari de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str.Văleni nr.44 - execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, se impune executarea lucrărilor pentru obținerea autorizației de securitate de securitate la incendiu de la ISU Prahova pentru imobilul situat in str.Văleni nr.44. Pentru anul 2017 se propune execuția lucrărilor conform cu proiectul tehnic si caietul de sarcini întocmit de către un proiectant autorizat.

S1

AT    S.A.


S.A.

PLOIEȘTI


-■ SC HALE Si PIEȚE SA


__I Cod fiscal: RO 1356295; □] Banca: BCR Ploiești


Tel.: 0372/056 960;

office@halesipieteploiesti.roLucrarea a fost executata de S.C. SOFEXPERT PROJECT S.R.L si a fost ^ceptionatș^^hform procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6702/02-04.2018.                  ......'/


Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.4 Valoarea lucrării este de 32,00 mii lei fara TVA

 • 5. Desființare inchiderii cu usi automate imobil Halele Centrale

Surse de finanțare: - surse proprii

Prin referatele si informările serviciul tehnic ne aduce la cunoștința de numeroasele defecțiuni aparate la ușile automate (glisante) de Ia intrările in imobilul Halelor Centrale .

Funcționarea defectuasa la ușile de accces se datoreaza faptului ca aprovizionarea societăților comerciale din Halele Centrale se face prin utilizarea acestor usi, ușile nu mai funcționează la parametrii si exista riscul ca ieșirile de evacuare sa ramana blocate. Costurile de reparații si intretinere sunt foarte mari si inlocuirea acestora este costisitoare. In urma masurilor impuse de către ISU Prahova, in urma controlului, se solicita Autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul Halele Centrale, masuri ca urmare a montării pe ieșirilor de evacuare a ușilor automate. Costurile mari privind întocmirea documentației in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, cu repararea si intretinerea, s-a propus desființarea lor si aducerea intrărilor la stadiul inițial. Lucrarea de desființarea a ușilor automate de va realiza după obținerea Autorizației de desființare.

Fata de cele prezentate se propune desființarea ușilor automate de la intrările in imobilul Halele Centrale.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.5 Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA

6. Desființare copertina provizorie din policarbonat pe structura metalica Piața Centrala Surse de finanțare: - surse proprii

Prin Expertiza tehnica pentru cerința Bl, privind siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala , elaborata in anul 2016 de către S.C.Consproiect S.A, se menționează ca pentru eliminarea problemelor semnalate se impune si “Desființarea copertinelor cu H < 2,10 .

Pentru evitarea problemelor si siguranța in exploatare la clădirea in care funcționează Piața Centrala se impune desființarea structurii metalice si a invelitorii din policarbonat.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.6 Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

7.Lucrari de modernizare - Sistem de parcare automat Halele Centrale Surse de finanțare: - surse proprii

Având in vedere ca sistemul automat de acces in parcarea cu plata a Halelor Centrale care a fost preluat de la SGU Ploiești in iunie 2013 (acesta fiind pus in folosința de către SGU in 2010) are din ce in ce mai des întreruperi de comunicare a echipamentelor, ținând cont si de vechimea acestuia dar


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991 R057RNCB0205044876960001 Fax: 0372/056 961 www.halesipieteploiesti.ro

- H--C/              **

V’A \  • 1


mai ales de utilizarea acestuia 24/24 h 7 zile din 7 in condiții de trafic de aproxintatrKf’900/1000 de

'       ■      - rs </•'


autovehicule in medie pe zi (insemnand tot atatea acționari mecanice a barierelor), de o'perioada de timp destul de mare (aprox. 8 ani) intretinerea/reparatia echipamentelor si subansamblelor electronice si mecanice a crescut foarte mult, fiind necesara o intervenție majora asupra acestuia pentru remedierea prin inlocuire a aproximativ 75/80% din acestea. Acest lucru ar presupune, fata de inlocuirea totala a actualului sistem cu unul nou, un cost la același procentaj ca si înlocuirea adica 75/80% din valoarea unuia nou.

Deasemenea ieșirea din parcare spre linia de tramvai din str. G.Cosbuc, este pe exploatare manuala, echipamentul (placa de baza) fiind nefunctional de aproape 1 an de zile.

Au fost efectuate diverse intervenții in timp asupra componentelor sistemului, intervenții datorate uzurii accentuate ( folosire 24/24 h) a sistemului. Accesoriile mecanice si electronice nu se mai găsesc in stocurile furnizorilor, acestea nu se mai produc de cca 3 ani.

Pentru funcționarea in parametri a sitemului automat pentru parcare se impune modernizarea de urgenta a sistemului cu echipamente si componente noi.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.7 Valoarea estimata este de 14,00 mii lei fara TVA.

 • 8.Lucrari de constructi - înlocuirea jgheaburilor de scurgere a apelor pluviale si reparații tencuieli exterioare de la partea superioara a cupolei la imobilul Halelor Centrale (proiectare si execuție).

Surse de finanțare: - surse proprii

Jgheaburile de scurgere a apelor pluviale sunt intr-un stadiu avansat de degradare , fapt ce a produs infiltrații care au dus la deteriorarea tencuielilor exterioare de la nivelul cupolei.

Pentru stoparea infiltrațiilor, propunem inlocuirea jgheaburilor deteriorate si repararea tencuielilor exterioare la nivelul cupolei.

Din valoarea estimata - 65,80 mii lei fara TVA, se propune reducerea valorii lucrării cu 41,50 mii lei fara TVA, care va fi alocata astfel :

 • -  Suplimentare cu 4,00 mii lei lucrării b. 13 din planul de investiții propus.

 • -  Lucrare noua in planul de investiții b. 14 - 20,00 mii lei - Instalație frig Halele Centrale

 • -  Lucrare noua in planul de investiții b. 15 - 5,50 mii lei - Lucrare de instalare sistem supraveghere video Piața 9 Mai

 • -  Lucrare noua in planul de investiții b. 16 - 6,00 mii lei - Lucrare de instalare sistem supraveghere video Piața Mihai Bravu

 • -  Lucrare noua in planul de investiții b. 17 - 6,00 mii lei - Lucrare de instalare sistem supraveghere video Piața Malu Roșu.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.8

Valoarea estimata este de 24,30 mii lei fara T.V.A

 • 9.Desfiintare si Construire Piața Centrala Agroalimentara Sursa de finanțare : Majorare de capital social si Surse proprii


  Io

  PLOI

  -IaMdI

  □CPn

  nM

  SC HALE Sl PIEȚE SA

  Cod fiscal: RO 1356295;

  Banca: BCR Ploiești Tel.: 0372/056 960;

  office@halesipieteploiesti.ro  Actuala piața agroalimentara nu corespunde din punct de vedere al satî^^^^ț^^^filor izionare ale copulației cu fructe si legume proaspete, precum si a altor prodtfcw-alihathtare in 


  de aprovizionare ale populației cu fructe si legume proaspete, precum si a altor pro< condițiile de respectare a criteriilor de igiena , sanitare si de comerț civilizat si nici din punct de


vedere arhitectural si al siguranței de exploatare.

Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru desființarea pieței agroalimentare actuale si construirea unei piețe agroalimentare noi.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.9

Valoarea estimata este de 5 200,00 mii lei fara TVA din care 5000 din sume virate de la Consiliu] Municipiului Ploiești reprezentând majorare de capital social si 200 mii lei din surse proprii

lO.Reparatii instalații brumizare : Piața Centrala

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere perioadele caniculare, când se înregistrează temperatura peste 35E , când indicele de confort termic creste peste 80 unitati, se creeaza un disconfort simtit atat de clienti (cetateni) cat si de agenții economici.

Pentru evitarea acestor situații este necesara reparația instalațiilor de brumizare.

Având in vedere ca instalațiile de brumizare, din locațiile mai sus menționate, au fost realizate in anii 2009-2010, este necesara repararea lor.

Lucrarea a fost realizata in regie proprie.

Lucrarea a fost executata de S.C. Hale si Piețe S.A.- regie proprie si a fost recepționată conform procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18247/07.11.2018.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.10

Valoarea lucrării este de 3 ,00 mii lei fara TVA.

ll.Reparatii instalații brumizare : Piața Nord

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere perioadele caniculare, când se inregistreaza temperatura peste 35°C, când indicele de confort termic creste peste 80 unitati, se creeaza un disconfort simtit atat de clienti (cetateni) cat si de agenții economici.

Pentru evitarea acestor situații este necesara reparația instalațiilor de brumizare.

Având in vedere ca instalațiile de brumizare, din locațiile mai sus menționate, au fost realizate in anii 2009-2010, este necesara repararea lor.

Lucrarea a fost realizata in regie proprie.

Lucrarea a fost executata de S.C. Hale si Piețe S.A.- regie proprie si a fost recepționată conform procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18248/07.11.2018

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.ll

Valoarea lucrării este de 2 ,00 mii lei fara TVA


fol


□□anhaD


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesli.ro

12.Reparatii instalații brumizare : Piața Vest Sursa de finanțare: surse proprii


Având in vedere perioadele caniculare, când se inregistreaza temperatura peste 35°C, când indicele de confort termic creste peste 80 unitati, se creeaza un disconfort simtit atat de clienti (cetateni) cat si de agenții economici.

Pentru evitarea acestor situații este necesara reparația instalațiilor de brumizare.

Având in vedere ca instalațiile de brumizare, din locațiile mai sus menționate, au fost realizate in anii 2009-2010, este necesara repararea lor.

Lucrarea a fost realizata in regie proprie.

Lucrarea a fost executata de S.C. Hale si Piețe S.A.- regie proprie si a fost recepționată conform procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18249/07.11.2018.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.12 Valoarea lucrării este de 1,00 mii lei fara TVA

 • 13.Modernizare grup sanitar Piața Vest

Sursa de finanțare: surse proprii

Lucrarea are ca scop modernizarea grupului sanitar existent, pentru asigurarea unei calitati si a unui confort privind utilizarea acestuia de către persoanele din cadrul punctului de lucru.

Aceste lucrări costau in:

-reparații pardoseala sipereti laterali;

- inlocuirea instalațiilor sanitare(chiuvete,baterii);

-înlocuire usi intrare toalete;

Prin aceste lucrări se va obține refunctionalizarea grupului sanitar.

Lucrarea se va efectua in regie proprie.

Datorita faptului ca a fost necesara schimbarea soluției tehnice propuse inițial, se propune suplimentarea valorii cu 4,00 lei fara TVA.

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.13

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

 • 1.Lucrări de instalare sistema supaveghere video Piața 9 Mai

Sursa de finanțare: surse proprii

Lucrarea este necesara pentru întocmirea planului de paza a locației, conform Legii nr.333/2003, HG nr.301/2012 si a prevederilor legale privind Analiza de risc la securitatea fizica/2016

SC HALE Si PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372 / 056 960;

office@halesipieteploiesti.ro

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.15 Valoarea estimata este de 5,50 mii lei fara TVA.

 • 2.Lucrări de instalare sistema supaveghere video Piața Mihai Bravu

Sursa de finanțare: surse proprii

Lucrarea este necesara pentru intocmirea planului de paza a locației, conform Legii nr.333/2003, HG nr.301/2012 si a prevederilor legale privind Analiza de risc la securitatea fizica/2016

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.16

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA.

 • 3.Lucrari de instalare sistem supaveghere video Piața Malu Roșu

Sursa de finanțare: surse proprii

Lucrarea este necesara pentru intocmirea planului de paza a locației, conform Legii nr.333/2003, HG nr.301/2012 si a prevederilor legale privind Analiza de risc la securitatea fizica/2016

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția b.17

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL C -Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )

4.1 Achiziționare agregat frig pentru instalația situata in subsolul imobilului Halele Centrale

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea este necesara pentru asigurarea condițiilor optime de depozitare a produselor aferente acestui depozit. Datorita imposibilității reparării agregatului de frig inițial, este necesara achiziționarea si înlocuirea acestui agregat frigorific pentru instalația de refrigerare situata in subsolul Halelor Centrale

Poziția in programul de investiții - Anexa 4 - poziția 4.1

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA.


Contabil Sef,


Serviciul Investiții,


Ec. Angelescu Cornelia Ing.Dumitrescu Veronica
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa.Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

ANEXA 5


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

An 2018 REVIZIA a III a

- mii lei -

Nr. cri

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2017)

An curent (2018)

An 2019

An 2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut ( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

146.87

0

415

0

203

0

203

0

1

Măsura 1

X

X

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

415

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

0

TOTAL pct. II

X

X

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

146.87

415

0

203

0

203

0

DIRECTOR GENERAL, ING.PEPELEA MARIANA