Hotărârea nr. 560/2018

Hotãrârea nr. 560 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 560 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 441/11.12.2018 a dlui Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 18001/11.12.2018, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 275/12.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: buget pentru ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului” - tichete grădiniță conform Anexei nr.l, buget „Servicii de sănătate publică” cabinete medicale școlare, conform Anexei nr.2, buget pentru alte instituții și acțiuni sanitare - transport donatori de sânge conform Anexei nr.3, buget pentru Asistență acordată persoanelor în vârstă - cămin de bătrâni, conform Anexei nr.4, buget pentru Asistență socială în caz de boli și invalidități, conform Anexei nr. 5, buget Ajutoare pentru locuințe, conform Anexei nr.6, buget Cantina de ajutor social, conform Anexei nr.7, buget Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - activitatea proprie conform Anexei nr.8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei de investiții pe anul 2018, pentru activitatea „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr.9, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Contrasemnează:

p. SECRETAR,

Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu


ANEXA NR. 1

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 30.11.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 48616.11.2018

/ s INFLUENTE' +|

S.          l

auGET, .

PROPUS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

5,00

ț

— 0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0,00

5,00

"'-S.'OO

7w'

CHELTUIELI CURENTE

01

0,00

5,00

-5,00

■ - JLoe-

ÎTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

5,00

-5,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

5,00

■5,00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0 00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

5,00

-5,00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0 00
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SPRE RECTIFICARE


PLĂTI

BUGET

INFLUENTE* /•

DENUMIREA INDICATORILOR

UOQ indicator

EFECTIVE

30.11.2018

RECTIFICAT HCL

8.046,00

8.945,00

-10,00

^935^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

8.046,00

8.945,00

-10,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

01

8.046,00

8.945,00

-10,00

8.935,00

10

7.999,00

8.845,00

-10,00

8.835,00

10.01

7.735,00

8.558,00

-6,00

8.552,00

Salarii de baza

10.01.01

7.130.00

7.846,00

-5,00

7.841,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

605,00

712,00

-1,00

711,00

Contribuții

10.03

264 00

287.00

-4 00

283 00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03.01

65,00

65,00

0,00

65,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

22.00

22,00

0,00

22,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,00

11,00

-1,00

10,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

163,00

185,00

-3,00

182,00

20

13,00

59,00

0,00

59,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01

13,00

15,00

0,00

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,00

15,00

0,00

15,001

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

44,00

0,00

44,00

Medicamente

20.04.01

0,00

14,00

0,00

14,00

Materiale sanitare

20.04.02

0 00

30 00

0 00

30 00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

34,00

41,00

0,00

41,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

34,00

41,00

0,00

41,00

71

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01

0,00

0,00

0,00

0 00

Construcții

71.01.01

o.oo

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0 00


ANEXA NR. 3 4^

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL


PE ANUL 2018 PROPUS SPRE CECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 30.11.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 486/16.11.2018

INFLUENTE.

BUGET .;

. I \ «TIS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

46,00

52,00

-1,b0

...

5W

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

46,00

52,00

-1,00

?51,00

CHELTUIELI CURENTE

01

46,00

52,00

-1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

46,00

52,00

-1,00

51,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

46,00

52,00

-1,00

51,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

46,00

52,00

-1,00

51 00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichet© cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL,


1

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


DINU IO

o


FLORENTINABUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI

EFECTIVE

30.11.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 486/16.11.2018

Șl INFLUENȚ£ + ''

I

_

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.437,00

1.708,00

-77,00

*

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1.362,00

1.623,00

-77,00

1.546,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.362,00

1.623,00

-77,00

1.546,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.021,00

1.142,00

-15,00

1.127,00

Cheltuieli salarlale in bani

10.01

983,00

1.099,00

-13,00

1.086,00

Salarii de baza

10.01.01

909,00

1.007,00

-8,00

999,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

48,00

60,00

-2,00

58,00

Alte sporuri

10.01.06

26,00

32,00

-3,00

29,00

Con

trlbutii

Ho.03

38,00

43,00

-2,00

41,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

12,00

12,00

0,00

12,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4,00

4,00

0,00

4,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03,07

20,00

25,00

-2,00

23,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

333,00

471,00

-61,00

410,00

Bunuri si servicii

20.01

160,00

260,00

-44,00

216 00 ‘

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

7 00

-6 00

U22.

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,00

20,00

0,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

45,00

65,00

-10,00

55,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

20,00

-1,00

19,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

6,00

-1,00

5 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0OT1

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

82,00

142,00

-26,00

116 00

Rep

aratii curente

20.02

0,00

8,00

-8,00

0 001

Hrana

20.03

117,00

137,00

0,00

137,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

117,00

137,00

0,00

137,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Med

camente sl materiale sanitare

20.04

39,00

46,00

-6,00

40,00

Medicamente

,20.04.01

0,00

1 00

-1 00

QJ&

Materiale sanitare

20.04.02

35,00

40,00

-5,00

35,00

Dezinfectanti

20.04.04

4,00

5,00

0,00

5 00

Bur

uri de natura obiectelor de Inventar

20.05

3,00

6,00

-3,00

3,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

3,00

6,00

-3,00

3,00

Dep

asarl, detasarl, transferări

20.06

8,00

8,00

0,00

8,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

8,00

0,00

8,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

0,00

2,00

Protecția muncii

20.14

4,00

400

0 00

4,00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

59

8,00

10,00

-1,00

9,00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

8,00

10,00

-1,00,

W1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

75,00

85,00

0,00

85,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

75,001

85,00

0,00

85,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75,00

85,00

0,00

85 00

Active fixe

71.01

75,00

85,00

0,00

85 00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

000

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

10,00

0,00

'IQ.OOț

Alte active fixe

71.01.30

75,00

75,00

0,00

75 00


ORDONATODE CREDITE,


SEF SERVICIU FINAI^IAR CONTABILITATE, FLORENANEXA NR. 5 JGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOC

PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 30.09.2018

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/-

PROPUNERI RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

33.448,00

35.007,00

1.679,00

36.686,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

33.448,00

35.007,00

1.679,00

36.686,00

CHELTUIELI CURENTE

01

33.448,00

35.007,00

1.679,00

36.686,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.250,00

12.402,00

-116,00

12.286,00

Cheltuieli salarîale in bani

10.01

10.837,00

11.960,00

-110,00

11.850,00

Salarii de baza

10.01.01

10.837,00

11.960,00

-110,00

11.850,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

413,0?

442,00

-6,00

436,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

134,00

134,00

0,00

134,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,00

5,00

0,00

5,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

44,00

44,00

0,00

44,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

2,00

2,00

0,00

2,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

4,00

0,00

4,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

224,00

253,00

-6,00

247,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

144,00

180,00

-21,00

159,00

Bunuri si servicii

20.01

144.001

180,00

-21.00

159.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

144,00

180,00

-21,00

159,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21.716,00

22.050,00

1.823,00

23.873,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.716,00

22.050,00

1.823,00

23.873,00

1

Afutoare sociale in numerar

57.02.01

21.716,00

22.050,00

1.823,00

23.873,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59,00

338.00

375.00

-7,00

368.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

338,00

375,00

-7,00

368,00

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL L PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 30.11.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 486/16.11.2018

INFLUENTE*

C

.bugeToS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

62.00

142,00

-14,00

128,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

62,00

142,00

-14,00

128,00

CHELTUIELI CURENTE

01

62,00

142,00

-14,00

128,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,00

2,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii

20.01

1,00

2,00

0,00

2 00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,00

2,00

0,00

2,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

61,00

140,00

-14,00

126,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

61,00

140,00

-14,00

126,001

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

61,00

140,00

-14,00

126 OOl

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00'

0 00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

INFLUENTE +

1-

BUG^tif

PROPUS-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.255,00

2.582,00

0,00

2.582,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.255,00

2.547,00

0,00

2.547,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.255,00

2.547,00

0,00

2.547,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

609,00

679,00

-10,00

669,00

Cheltuieli salariate In bani

10.01

582,00

649,00

-8,00

641,00

Salarii de baza

10.01.01

574.00

635,00

-8,00

627,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

8,00

14,00

0,00

14,00

Contribuții

10.03

27,00

30,00

-2,00

28,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7,00

7,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3,00

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

'Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,00

3,00

0,00

3,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

12,00

15,00

-2,00

13,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.641,00

1.862,00

10,00

1.872,00

Bunuri si servicii

20.01

170,00

220,00

-6,00

214 00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

5 00

0 00

5 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

5,00

-2,00

3,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

38,00

50,00

-4,00

46,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

9,00

10,00

1,00

11,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

10,00

-1,00

9,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

5,00

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

109,00

135,00

0,00

135,00

Reparații curente

20.02

16,00

16,00

15,00

31,00

Hrana

20.03

1.438,00

1.600,00

7,00

1.607,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.438,00

1.600,00

7,00

1.607,00

Medicamente sl materiale sanitare

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0 00

0 00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Bur

uri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

5,00

-3,00

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

5,00

-3,00

2,00

Dep

asari, detasari, transferări

20.06

12,00

12,00

0,00

12,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

12,00

12,00

0,00

12,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

0,00

4,00

Protecția muncii

20.14

1,00

5 00

-3 00

2 00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

5,00

6,00

0,00

6,00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

5,00

6,00

0,00

6,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

35,00

0,00

35,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

35,00

0,00

35,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

35,00

0,00

35.00

Active fixe

71.01

0,00

35,00

0,00

35,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

15,00

0,00

15,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

20,00

0,00

20,00
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCA PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 30.11.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 486Z16.11.2018

INFLUENTE + /-

PROPUS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16.110,00

18.086,00

-186,00

17.900,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15.960,00

17.866,00

-181,00

17.685,00

CHELTUIELI CURENTE

01

15.960,00

17.866,00

-181,00

17.685,00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL

10

9.006,00

9.854,00

-10,00

9.844,00

Cheltuieli salariale In bani

10.01

8.678,00

9.506,00

-9,00

9.497,00

Salarii de baza

10.01.01

8.604,00

9.420,00

-9,00

9.411,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01.05

36,00

44,00

0,00

44,00

Alte sporuri

10.01.06

38,00

42,00

0,00

42.00

Contribuții

10.03

328,00

348,00

-1,00

347,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103,00

103,00

0,00

103,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

4,00

0,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34,00

34,00

0,00

34,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

1,00

0,00

1,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8,00

8,00

0,00

8,00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

178,00

198,00

-1,00

197,00

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.991,00

2.596,00

-164,00

2.432,00

Bunuri si servicii

20.01

1.168,00

1.465,00

-52,00

1.413,00

Furnituri de birou

20.01.01

36,00

50 00

-4,00

46 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

35,00

12,00

47,00

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

452,00

566,00

-37,00

529,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

34,00

35,00

4,00

39,00

Carburant! si lubrifianti

20.01.05

16,00

20,00

0,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

58,00

60,00

5,00

65,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

*20.01.09

36,00

50,00

-8,00

42,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

521,00

649,00

-24,00

625,00

Reparații curente

20.02

326,00

581,00

-81,00

500,00

Hrana

20.03

41,00

55,00

-8,00

47,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

41,00

55,00

-8,00

47,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

39,00

60,00

-12,00

48,00

Uniforme si echipament

20.05.01

8,00

10,00

-2,00

8,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

31,00

50,00

-10,00

40,00

Deplasări, detasarl, transferări

20.06

265,00

267,00

-2,00

265,00

] Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

265,00

267,00

-2,00

265,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0,00

5,00

-3,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

97,00

97,00

0,00

97,00

Protecția muncii

20.14

17,00

25 001

-3 00

2200

Alte cheltuieli

20.30

38 00

41,00

-3,00

38 00

Reclama si publicitate

20.30.01

3,00

3,00

0 00

3 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1,00

1.00

0.00

1 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

34,00

37,00

-3,00

34 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.917,00

5.364,00

-6,00

5.358,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.917,007

5.364,00

-6,00

5.358,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5,00

5,00

0,00

5,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4.912,00

5.359,00

-6,00

5.353,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

46,00

52,00

-1,00

51,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

46,00

52,00

-1,00

51,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

150,00

220,00

-5,00

215,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

150,00

220,00

-5,00

215,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

150,00

220,00

-5,00

215 00

Active fixe

71.01

150,00

220,00

-5,00

215,00

Mașini, echipamențs^LaMjte^ce de transport

71.01.02

0,00

20,00

-1,00

19,00

Mobilier, aparrjKffX'birbtlra.șj a'Npactive corporale

71.01.03

5,00

55,00

-4,00

51,00

Alte active f/e^               x\

71.01.30

145,00

145,00

0,00

145,00

5
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATEVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 ACTIVITATE PROPRIE


1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

220,000

-5,000

215,000

STĂTU DE LUCRU

10

50,000

-4,000

46,000

MULTIFUNCȚIONAL

1

5,000

0

5,000

ASPIRATOR PROFESIONAL INJECȚIE / EXTRACȚIE

2

20,000

-1,000

19,000

SISTEM TEHNIC DE SECURITATE ELECTRONIC (COMPUS DIN SUBSISTEM ALARMA ANTIEFRACTIE, SUBSISTEM ONTROL ACCES, SUBSISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO)

1

0

0

0

SISTEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINȚA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJĂRII SĂLII DE ȘEDINȚA PENTRU CONSILIUL LOCAL

1

145,000

0

145,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SO

1

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

TOTAL 4

0

0

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

220,000

-5,000

215,000