Hotărârea nr. 56/2018

Hotãrârea nr. 56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 56


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1846/22.02.20018 întocmit de Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economisi și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ‘'Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179” de 1.772.850,74 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițială a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 719.808,33 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

s

Art. 5 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe

5                                               »    >                  S                                      7                                                                 i

Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrasemnează:

rfttk S SEC

^'-:ALaiirc1 d/tl'


STAR,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

VM i

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 10F, BD. REPUBLICII NR. 179

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVAr-F

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚlfc

• 1 w

< X--------

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria

Expert accesare fonduri Vlad Paul Mocanu

Februarie 2018


PIESE SCRISE...................................................................................................................................6

' v \ K. ‘  * .

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de Investiții

X/ -X'

 • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

 • 1.4   Beneficiarul investiției

 • 1.5   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale

monumentelor istorice sau în zone construite protejate

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare2):

 • 5.  Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

 • 5.1   Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6.  Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  6.1

  financiar, al sustenabilității și riscurilor

  6.2


  Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economi©, a


  6.3


  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)V^,..

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:.....................


 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................33

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................35

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  37


  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

Anexa 1 - Scenariul I

39


47


Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților....................................................................................................

55


PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 10F, b-dul Republicii 179

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

ea emisftjo


energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie pri^-tedudâfea ^mis^or poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.          M Si

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de C^VolțareJJrbSma a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fest.ideRtîfjbata ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

/ l               -:.v

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicOr

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei (de elaborare?! devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții             .

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ^șf completare ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe".

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ

CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1 -78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnica „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • - Gp123/2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE


 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprie

Anul construcției: 1982

Regim de inaltime:S+P+10 cu spatii comerciale la parter                               '

Număr apartamente:40

In raport cu strategiile naționale si europene.in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 10F, b-dul Republicii 179

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 10F, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 179.

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 347 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădirii, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la vest: bloc 10D;

 • -  la est: bloc 10E;

 • -  la sud: Spațiu verde

 • -  la nord :b-dul Republicii.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

■$>. A A/ /

confirmi studiilor ^i forași or

ii                          • '■'*T       j01*

țț99 WHMc


 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m ( efectuate în această zonă

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.7i (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorild^^țr|j^^:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori mediMy^âfe^conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

  b)


  c)


  ^05

  Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari? /   7

  ' C‘\


  '• itt' S

  ■'    '3—

  ... . ... -......- ■Ss".

  includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;


  destinația construcției existente;


  Clădire de locuit-locuinta colectiva cu spatii comerciale la parter


Nu este cazul.

d)


informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante. Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1977-1978

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 347 m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 3488.98 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+10 cu spații comerciale la parter

 • f)    Valoarea de inventar;

Nu este cazul.

9)


3.4


alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.           /

1 OJ


Ai M

Nuec"ul-                            IU wB S

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice șt/ <sâp ater aud|Sîlui energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelorxană beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.


CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10F din B-dul Republicii nr. 179, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 266.20 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 152.77 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 60.06 kgCCk/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 37.11 kgCCh/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10F din B-dul Republicii nr. 179, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

___intergfojpAi^rjfeering z %C_^v

/* /r.’s.-'l ■•■„

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica;inu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.            ț.           a1

V.


Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.^ Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala C. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 266.20 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 152.77 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 60.06 kgCCh/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 37.11 kgCCWmp an.

 • g)utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si încălzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani

, 0*^'4 clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestrucfurale^pbVfF importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.                      ■&.

Structura de rezistenta a blocului 10F din B-dul Republicii nr. 179, cu subsol, fîdfter si 10 etaje',c\ este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne deWgradăreysr niJ0/ necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reâbilităretenTiica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi încredințată unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Soluția S1- sporirea rezistentei termice unidirecționale ale pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W, prin placarea acestora cu placi de vata minerala de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,040 W/m2K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S2

Soluția S2 sporirea rezistentei termice unidirecționale ale planseului superior terasa peste valoarea de 5 m2K/W, prin aplicarea unei termoizolatii din spuma poliuretanica rigida de 14 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,027 W/1T12K, la aplicarea termosistemului se va acorda 0 atentie deosebita acoperirii punților termice.

S3

Soluția S3- sporirea rezistentei termice unidirecționale a planseului peste subsol peste valoarea de 2,9 1T12K/W, prin placarea acestuia la intrados cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime avand coeficientul de conductie termica de maxim 0,044 W/1T12K. Stratul termoizolant se va cobora pe pereții laterali ai subsolului pe 0 înălțime de 0,5 m pentru ainchide punțile termice. Termoizolatia se va proteja cu masa de șpaclu armata cu plasa din fibra de sticla. Se vor utiliza numai materiale agrementate termic.


S4

Soluția S4 - înlocuirea tamplariei eterioare existente cu tamplarip maiA î performanta energetic cu geam termoizolant dublu avnd o ezișl inta termica de minim 0,77 m2K/W.                          f " C

: c •


Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare sunt.independente.de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efectuate)

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1

S1+S2+S3

PM2

S1+S2+S3+S4

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i.   rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10F din B-dul Republicii nr. 179, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

v.


protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

vi. economie de energie și izolare termică;


Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  inlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

 • i. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

• montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fa iadelor


Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din


poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

- -------<

- — *■> '■ decât terrposistemele ETICS


5.1


Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv,' tehnic,_funcțional arhitectural și economic, cuprinzând:                                  '

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind încadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, ari. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

■ —---.—

A *

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericc/^iguraftta^^ locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut hhai'^&^Șfițru\'S< susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta.se ^â'mpnț^la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest supor^se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat,cu grosime/ de 10 cm. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la um^țafe?4,^’^^ Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panourisândwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.). Către interiorul balconului structura metalica se va inchide cu gips-carton rezistent la umiditate.

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire

  a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si ;a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente: '• •'Q y ' '■/

  \ .....

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport j ‘șj

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

  Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

  Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

  Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

  Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

  Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul

proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in cohsecintaț

Deoarece structura parapeților de balcon nu avfost concepțțt^S să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tM larie du dQtfg'foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de M^rșă'ur jadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm,

cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile

de absorbție si evacuare).                        °

r 4 i < •>                  ■ . 4'". ,

4 \ ' * i ..          /■< ;

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate:aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație,- cOnform . Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea;^Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se

va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de gofc© â/ăjemefifejpi; care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.|%olutia Uțilizătc^ presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare ptîvigle, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse^fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

• desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței, aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter ( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri

fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul'etaj ăl blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blopului - după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare, realizarea rampei pentr acces persoane cu dizabilitati la intrarea in bloc

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din

Scenariul II

beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monoiitizarile de pe cbrituri

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosisțem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleașkcățacteriștici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pășit de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul I

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  10 cm pentru

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru

  Scenariul II

  terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru socM»? z

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.'î

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  i.

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie

2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie

2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie

2019

August

2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie

2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie

2019

Decembrie

2019

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.522.863,06 lei fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

-7.791 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

- 56.324 lei/an

<\v’-

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I -Scenariu nerecomandat

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.491.612,38 leifaraTVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

-7.611 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

- 56.324 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II. Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

k *

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de invest$fâst^/pe deoparte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectelor politicii reQÎQ^ale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea^ |gtervehțieifînMăbiire nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiaK;. ,

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din^p^cL.d.d^vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I -Scenariu Recomandat și în Anexa 2 - Scenariul II.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

-fri *■

limensionarea


 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și ,3

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;                 Â

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea - ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.                                                                ?

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.522.866,06 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate economica

-17,02%

Valoarea neta actualizata

-1.245.220,06 lei fara TVA

Scenariul II

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.491.612,38 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate economica

-16,78%

Valoarea neta actualizata

-1.209.627,40 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor incasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

2.363,97

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

962.969,17 lei

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 C02e

407,35

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

2.363,97

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

931.250,92

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

393,94

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în

evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

p/ te >

Tip risc

Juridic        Probabilitate      Medie

Importanța .     Mar£> \

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate      Medie

Importanța      Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate      Medie

Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

6.     Scenar

ul/ Opțiunea tehnico-economic

ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

iptergroup engineering

&  7 'W,

Scenariul li

pentru termoizolarea fațadelor

'Y<

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Cost total de investiție (lei fara TVA)

1.522.866,06

1.491.612,38

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

407,35

393,94

 • 6.2    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.772.850,74

  din care valoarea (C+M)

  1.474.372,03

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.491.612,38

  din care valoarea (C+M)

  1.238.968,09

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie

46.469

primara (kWh/an)

fi

Scăderea consumului anual de energie

63.757

primara din surse neregenerabile (kWh/an)

.....

Consum anual de energie primara din surse

17.288

'^<0 N S

regenerabile proprii (kWh/an), din care:

pentru incalzire/racire (kWh/an),

10.629

pentru iluminat (kWh/an),

6.659

Consumul mediu anual de energie primara

92.7

din surse neregenerabile (kWh/mp,an) • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A -REZISTENȚĂ MECANICĂ Șl STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din b-dul Republicii 183 8C2, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi

CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICA Șl STABILITATE atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

__CERINȚA B - ȘECURIȚATE LA INCENDIU

Clădirea se încadrează astfel:

•Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

•risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1,80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. (conform SR 007-2013)

7          CERINȚA C - IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. T erasa arepantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

     CERINȚĂ D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea întreținerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.   

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA

_____      CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___________ Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare parapeti balcoane cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica. ____

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE_______

Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat dirpcasa scării si si atiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.772.850,74


-


Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare      '

1

Valoare eligibila

Lei

CS

1.755.070,69

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

17.780.05

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.755.070,70

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

1.053.042,42

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

702.028,28

%

40%

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

17.780,05

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

14.338,75

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

3.441,30

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

334.542,72

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

316.762,67

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

236.995,12

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

9.726,25

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

70.041,29

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibite:

Lei

17.780,05

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

17.780,05

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

385.265,61


Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

■ *■ '              ■■■•<!

A . x               • - •’

385.165,61 ' v?

r - -

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

383.682,27

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

1.583,34

%

3,50%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

-

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

-

%

25%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

0

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

719.808,33

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

702.028,28

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

17.780,05

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b)


c)


d)


J/ r "\ raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice; ^-     > z

studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;


studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;


e)


studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,


Nu este cazul.


Anexa 1 - Scenariul I

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 ■ Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.1

Studii teren

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.309,10

141,23

2.450,33

3.3

Expertizare tehnica

2.017,51

484,20

2.501,71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.513,13

363,15

1.876,28

3.5

Proiectare

41.953,40

8.511,56 " ■

50.464,96

3.5.1

Tema de proiectare

0

( ■               o

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.808,11

2.593,95

13.402,06

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.801,56

722,30

4.523,86

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

25.343,73

4.815,31

30.159,04

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.131,53

7.624,99

47.756,52

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.068,75

963,06

6.031,81

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.672,69

317,81

1.990,50

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.396,06

645,25

4.041,31

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

124.044,93

23.987,97

148.032,90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.242.090,00

235.997,10

1.478.087,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.774,00

337,06

2.111,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

22.725,00

4.317,75

27.042,75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.266.589,00

240.651,91

1.507.240,91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.096,60

5.908,36

37.004,96

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

23.322,45

4.431,27

27.753,72

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.774,15

1.477,09

9.251,24

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.928,40

0

13.928,40

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6.327,06

0

6.327,06

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.265,41

0

1.265,41

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.335,93

0

6.335,93

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

67.433,70

12.812,40

80.246,10

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

115.758,70

19.347,76

135.106,46

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.506.392,64

283.987,64

1.790.380,28

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.267.186,45

240.765,43

1.507.951,88

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cK^tigrilj^el yie, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghiduluisolicitantullji, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Il : 1 asemeriea și anumitetaxe ie nu li s-a aplicat cota de


Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sun 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.839,83

3.009,57

18.849,40

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

633,59

120,38

753,97

TOTAL

16.473,42

3.129,95

19.603,37

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.522.866,06

287.117,59

1.809.983,65

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


Nr.1/1    Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe bloc 10f

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

1.242.090,00

235.997,10

1.478.087,10

r4.1.T‘

Terasamente

-

-

4.1.1.1

Baza

-

4.1.1.2

Conexe

-

4.1.2

Rezistenta

-

-

4.1.2.1

Baza

-

4.1.2.2

Conexe

-

-

’ 4.1.3

Arhitectura

1.195.946,00

227.229,74

1.423.175,74

4.1.3.1

Arhitectura baza

1.109.950,00

210.890,50

1.320.840,50

4.1.3.2

Arhitectura conexe

85.996,00

16.339,24

102.335,24

4.1.4

Instalații

46.144,00

8.767,36

54.911,36

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

42.444,00

8.064,36

50.508,36

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

3.700,00

703,00

4.403,00

TOTAL 1 ■ subcap. 4.1

1.242.090,00

235.997,10

1.478.087,10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.774,00

337,06

2.111,06

K 4.2.1

Montaj baza

717,00

136,23

853,23

4.2.2

Montaj conexe

1.057,00

200,83

1.257,83

TOTAL II- subcap. 4.2

1.774,00

337,06

2.111,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

22.725,00

4.317,75

27.042,75

4.3.1

Utilaje baza

22.725,00

4.317,75

27.042,75

’ 4.3.2

Utilaje conexe

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

22.725,00

4.317,75

27.042,75

Total deviz pe obiect fîotal 1 + Total II + Total III)                           1.266.589,00     240.651,91     1.507.240,91

‘ In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de ca£fț?£|fajețiț domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

]i -                                                         omandat

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALA A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

54.297,65

35.286 68

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.638.42038

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930.00

67.006,52

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541.00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

88188

3.233,54

Valoare totala inclusiv TVA

Lei/an

63.495,53

1.746.488,12

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTTTIE

r

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.605 00

1.637 10

1.669,84

1.703 24

1.737,30

1.772 05

1.807.49

1.843 64

1.880.51

1.91812

1.956,49

1.995 62

2.035.53

2.076,24

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

119.637 60

122.030 35

124.470 96

126.960 38

129.499.59

132.089.58

134.731.37

137.426,00

140.174,52

142.978 01

145.837,57

148.754.32

151.729 40

154.763.99

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

15.969 00

16.288.38

16.614.15

16.946 43

17.285.36

17.631.07

17.983.69

18.343,36

18.710,23

19.084,43

19.466,12

19.855,44

20.252,55

20.657.60

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.045,00

5.145,90

5.248,82

5.353.79

5.460,87

5.570.09

5.681,49

5.795,12

5.911 02

6.029,24

6.149,83

6.272,82

6.398,28

6.526,25

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

3.513 00

3.583,26

3.654,93

3.728,02

3.802.58

3.878,64

3.956,21

4.035.33

4.116 04

4.198,36

4.282,33

4.367.97

4.455.33

4.544 44

Cheltuieli cu apa

Lei/an

18.580 00

18.951 60

19.330 63

19.717 24

20.111,59

20.513 82

20.924,10

21.342,58

21.769.43

22.204,82

22.64892

23.10189

23.563,93

24.035 21

Alte cheltuieli din afara {cu utilitati)

Lei/an

4.932,00

5.030.64

5.131.25

5.233,88

5.338.56

5.445 33

5.554,23

5.665 32

5.778 62

5.894 20

6.012,08

6.132 32

6.254,97

6.380,07

Total cheltulall materiale si cheltuieli cu utilitățile

lei/an

163.281,60

17L667.23

176.120,58

179.642,99

183.235,85

186.90036

190.63838

194.45135

198340,37

202307,18

20635333

210380,39

214.690,00

|

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.044,00

13.304 88

13.570.98

13.842 40

14.119,25

14.401 63

14.689,66

14.983 46

15.283.12

15.588,79

15.900,56

16.218,57

16.542,95

16.873 80 i

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

13.044,00

13.304,88

13.570.98

13.842,40

14.119,25

14.401,63

14.689,66

14.983,46

15.283,12

15.5B8.79

15.900,56

16.21837

16342,95

16.873,80

Cheltuieli de Întreținere si reparații capitale

Lei/an

4.740.00

4334,80

4.931,50

5.030,13

5.130,73

5.233,34

53.3801

5.444 77

5.553,67

5.664,74

5.778.03

5393,59

6.0114’

6.131,70

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

5

_____

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

s

-

-

Alte CTeițuien operaționale

Lj^n

699,00

712,98

727,24

741,78

756,62

771,75

787.19

80233

818,99

835,37

852,08

869.12,

886,50

904,23

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTTTIE

Lei/arr

187.764,60

191.519,89

195.350,29

199.257,30

203.242,44

207307,29

211.453,44

215.68230

219.996.16

224 396,08

228.884,00

!

238.130.91

242.89333

-   7.518,00

-   7.668,36

7.821,73

-   7.97816

-   8.137,72

-   8.300 48

-   8.466,49

-   8.635.82

-   8.808.54

-   8.984,71

-   9.164.40

934769

9.534,64

9.725 33

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU IN VESTTOE•

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialeleconsumabile

Lei/an

1.605,00

1.637,10

1.669.84

1.703 24

1.737,30

1.772,05

1.807.49

1.843,64

1.880,51

1.918.12

1.956.49

1.995.62

2.035.53

2.076.24

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

119.637,60

122.030,35

74.076.40

75.557,93

'    77.069,09

78.610,47

80.182,68

81.786,33

83.42206

85.09050

86.792.31

88.528,15

90.298,72

92.104 69

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

15.969,00

16.288,38

16.614 15

16.94643

17.285,36

17.63107

17.983,69

18.343,36

18.71023

19.084,43

19.466.12

19.855.44

20.252,55

20.657,60

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.045 00

5.145.90

5.248,82

5.353,79

5.460.87

5.570.09

5.681.49

5.795,12

5.911.02

6.029.24

6.149,83

6.272,82

6.398.28

6.526.25

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

3.51300

3.583 26

3.654.93

3.72802

3.802,58

3.878.64

3.956.21

4.035.33

4.116 04

4.198.36

4.282,33

4.367,97

4.455,33

4.544,44

Cheltuieli cu apa

Lei/an

18.580,00

18.951 60

19.330 63

19.717 24

20.111,59

20.513 82

20.924.10

21.342 58

21.769.43

22.204,82

22.648,92

23.101 89

23.563.93

24.035 21

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

4.932,00

5 030.6-1

5.131.25

5.233 88

5.338.56

5.445 33

5.554,23

5.665 32

5.778,62

5.894 20

6.012,08

6.132 32

6.254,97

6.380,07

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utllitatile

Lei/a<1

169.281,60

172.667,23

125.726,02

128.24034

13030535

133.421,45

136.08938

138311.68

141.587,92

144319,67

147308,07

150.25433

153.259,31

156324,50

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.044,00

13.304 88

13.570 98

13.842 40

14.119,25

14.401 63

14.689,66

14.983,46

15.283,12

15.588 79

15.900,56

16.218,57

16.542,95

16.873 80

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

t

T ot.al.che.lt uleiic personalul

Ul/a-n.

13 044,00

13.304,88

13370,98

13.842.40

14.119,25

14.401,63

14.689,66

14.983,46

15383,12

15388,79

15.900,56

16.21337

16342,95

16.873,80

-

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lel/an

4.740,00

4.834,80

433130

5.030,13

12.246,61

12.491,54

12.741,37

12.996,20

13.256,12       13321,24

13.791,67

14.067,50

14.34835

14.635,83

Cheltuieli generale de administrație

L®.'/81

-

-

-

-

-

i

Cheltuieli cujogistica

L^

*

-

-

-

=

—1

*

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

699,00

9U.98

m.2A

741,78

756,62

771.75

—  787,19

802,93

818,99

88537

852,08

869.12

88630

904 23Î

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

187.764,60

191.519,89

____«4-955,73

147.85434

157.927,82

161.086,38

___«4308,10

167394,27

_____170.946,15

174365,07

177.85238

181309,42

185.037,61

188.738,36

Cheltuieli cu materiile, rime si cu materialele consumabile Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu eneri ia termica_________________________________

Cheltuieli cu apa caIda

Cheltuieli cu ener/a - raze naturale

Cheltuieli cu energia electrica_______________________________

Cheltuieli cu apa_________________________ ________

Alte chel tu i eli din afara (cu utilități!_________________

Total cheltuieli mar,?'jale si cheltuieli ru utilitățile


Cheltuieli cu personalul angajat__

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Total cheltuielii personalul__


Alte cheltuieli operaționale


Lei .'an Lei/an Ței/an Lei/an Lei/an Lei/an Lei/an Lei/an

Lei/an


Lei/an Lei/an ț«V»n


lel/an.


Lei/an(54548,69)     (5533937)


(57387,51)}


(59.045.26L(60.226,16)


(61 430,69)


7351,43


(62.659130)


(62.659,30)


TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

_____UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

187.764.60

191.519 89

195.350 29

199.257 30

203.242,44

207.307,29

211.453.44

215.682,50

219.996,16

224.396,08

228.884 00

233.461 68

238.130,91

242.893,53

Venituri din alte activitati

Lei/an

7.518 00

7.668,36

7.821 73

7.978.16

8.137.72

8.300 48

8.466.49

8.635.82

8.808 54

8.984,71

9.164 40

9.347 69

9.534,64

9.725.33

Total venituri operaționale

Lei/an

195.282,60

199.188,25

203.172,02

207.235,46

211.380,17

215.607,77

219.919,93

224.31832

228.804 69

233.380,78

238.048,40

242.80937

247.665,56

252.618,87

Venituri operaționale In varianta cu investiție

UM                                                                                   .       .

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

187.764.60

191.519,89

144.955 73

147.854,84

157.927 82

161.086.38

164.308 10

167.594 27

170.946.15

174.365 07

177.852 38

181.409.42

185.037 61

188.738.36

Venituri din economii

Lei/an

50.394,56

51.402,45

45.314,62

46.220,91

47.145 33

48.088 24

49.050,00

50.031 00

51.031,62

52.052,26

53.093,30

54.155,17

Venituri din alte activitati

Lei/an

7.518.00

7.668,36

7.821,73

7.978 16

8.137,72

8.300,48

8.466 49

8.635 82

8.808,54

8.984 71

9.164,40

9.347,69

9.534 64

9.725,33

Total venituri operaționale

Lei/an

195.282,60

199.188 25

203.172,02

207.235.46

211.380 17

215.607,77

219.919.93

224.31832

228.804,69

233.380 78

238.048 40

242309.37

247.66556

252.618,87

Venituri operaționale in varianta incrementala                                   UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei /an

-

-

- 50.39456

- 51.402.45

- 45.314.62

46.220,91

47.145,33

- 48.088.24

- 49.05000

- 50.031.00

- 51.03162

- 52.052 26

-   53.093.30

-   54.155,17

50.394,56

51.402.45

45.314,62

46.220,91

47.145,33

48.088,24

49.050,00

50.031,00

51.031,62

52.052,26

53.093,30

54.155,17

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

27329,29

1.047.892,87

Contribuția beneficiarului din care:

Lei/an

36.066.24

698.595 25

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusivTVA

Lei/an

18.286.19

698.595,25

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

17.780,05

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

63.495 53

1.746.48812

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

45.715,48

1.746.488.12

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

17.78005

-


încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

195.282,60

199.188.25

203.172,02

207.235,46

211.380,17

215.607,77

219.919,93

224.318,32

228.804.69

233.380.78

238.048,40

242.809,37

247.665,5,6

*■     252.618 87

Plăți aferente cheltuieli lor operaționale

Lei/an

187.764,60

191.519,89

144.955,73

147.854 84

157.927,82

161.086,38

164.308,10

167.594.27

170.946,15

174.365,07

177.852,38

181.409,42

185.037,61

' i -188.738,36

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operaționali

Lei/an

7.518,00

7.668,36

58.216,29

59.380,61

53.452,35

54.521.39

55.611.82

56.72406

57.858,54

59.015,71

60.196,02

61399,94

62.627,94

63.880,50

Investiție

Lei/an

63.495,53

1.746.488,12

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(63.495,531

(1.746X188,121

-

-

Vj     > z

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

Lei/an

(55.977,53|

(1.738.819,76)

58.216,29

59.380,61

53.452,35

54.521,39

55.611,82

56.724,06

57.858,54

59.015,71

60.196,02

61399,94

62.627,94

x-    63.880,50

?--’  —T

Surse de finanțare

Lei/an

63.495,53

1.746.488 12

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

63.495,53

1.746.488,12

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

15X136,00

15.336,72

116X132,57

118.761,23

106.904,69

109.042,79

111.223,64

113.448,12

115.717 08

118.031,42

120.392,05

122.799,89

125.255,89

127.761,00

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

15.036,00

30.372,72

146.805,29

265.566,52

372.471,21

481.514,00

592.737,64

706.185,76

821.902,84

939.934,26

1.060.326,30

1.183.126,19

1.308382.08

1436.14308

Meri/icone sutttnobilitoteo ffnondori

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totalecuinvestiția

Lei/an

63.495,53

1.746.488,12

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(50.394,56)

(51.402,45)

(45.314,62)

(46.220,91)

(47.145.33)

(48.088,24)

149.050.00)

(50.031.00)

(51.031.621

(52.052.26)

[53.093.301

(54.155,17)

Total costuri / plăți

Lei/an

63X195,53

1.746.488,12

(50.394,56)

(51.402,45)

(45.314,62)

(46.220,91)

(47.145,33)

(48.088,24)

(49.050,00)

(50.031,00)

(51.031,62)

(52.052.26)

(53.093,30)

(54.155,17)

Flux de numerar net

Lei/an

-63.495,53

-1.746X188,12

50.394,56

51402,45

45.314,62

46.220,91

47.145,33

48.088,24

49.050,00

50.031,00

51.031,62

52.052,26

53.093,30

54.155,17

Factor de actuali za re

0.96

0 92

0,89

0,85

0,82

0 79

0 76

0.73

0.70

0,68

0,65

0.62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-61.053.40

-1.614.726,44

44.800,58

43.939,03

37.245,32

36.529,06

35.826,58

35.137,61

34.461,88

33.799,15

33.149,17

32.511,69

31.886,46

31.273,26

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-17.02%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.245.220,06

1 Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

180.542,88

177.070,91

173.665,70

170325,97

167.050,47

163.837,96

160.687,23

157.597,09

154.56638

151.593,95

148.678,68

145.819,48

143.015,26

140.264,96

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

180.542,88

1.570.599,85

128.865,12

126386,94

129305,16

127308,90

124.860,66

122.459,49

120.104,50

117.794,80

115.529,51

113307,79

111.128.79

108.991,70

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1393.528,95

-44.800,58

-43.939,03

-37.245 32

-36.529,06

-35.826,58

-35.137,61

-34.461,88

-33.799,15

-33.149,17

-32.511,69

-31.886,46

-31.273,26

Cost total actualizat - incremental

Lei

962.969,17

Reducerea de gaze cu efect de sera 112 ani)

t CO2

2363,97

Raportul ACE

Lei/1CO2

407,35

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investita

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.1

Studii teren

1.513,13

287,49

1.800,62

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.309,10

141,23

2.450,33

3.3

Expertizare tehnica

2.017,51

484,20

2.501,71

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.513,13

363,15

1.876,28

3.5

Proiectare

41.304,37

8.388,24

49.692,61

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții               3/

ii

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii fin „179

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.808,11

2.593,95

13.402,06

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.716,90

706,21

4.423,11

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

24.779,36

4.708,08

29.487,44

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.018,65

7.603,54

47.622,19

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4.955,87

941,61

5.897,48

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.635,44

310,73

1.946,17

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.320,43

630,88

3.951,31

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

123.283,02

23.843,20

147.126,22

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.214.391,00

230.734,29

1.445.125,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.774,00

337,06

2.111,06

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii nr. 179

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

22.725,00

4.317,75

27.042,75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.238.890,00

235.389,10

1.474.279,10

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30.404,13

5.776,79

36.180,92

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

22.803,09

4.332,59

27.135,68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.601,03

1.444,20

9.045,23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.618,00

0

13.618,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6.185,97

0

6.185,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.237,19

0

1.237,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.194,84

0

6.194,84

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

66.010,65

12.542,02

78.552,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

113.332,78

18.945,81

132.278,59

R O

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții               /

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10F, Bd. Republicii rt, 179       " / ®

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TV^"'

Valoarea)

'TVA>'\.

lei

lei

.4^.1 fier

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.475.505,80

278.178,11

1.753.683,91

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.238.968,09

235.403,94

1.474.372,03

Data: 16 Februarie 2018


Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


Elaborator

Intergroup Engineering SRL

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.487,10

2.942,55

18.429,65

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

619,48

117,70

737,18

TOTAL

16.106,58

3.060,25

19.166,83

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.491.612,38

281.238,36

1.772.850,74

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector

1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen

Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1    Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe bloc 10F

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

1.214.391,00

230.734,29

1.445.125,29

4.1.1

Terasamente

-

4.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

1 4.1.2

Rezistenta

4.1.2.1

Baza

-

4.1.2.2

Conexe

-

4.1.3

Arhitectura

1.168.247,00

221.966,93

1.390.213,93

4.1.3.1

Arhitectura baza

1.082.251,00

205.627,69

1.287.878,69

4.1.3.2

Arhitectura conexe

85.996,00

16.339,24

102.335,24

' 4.1.4

Instalații

46.144,00

8.767,36

54.911,36

4.1.4.1

Instalații electrice • baza

42.444,00

8.064,36

50.508,36

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

3.700,00

703,00

4.403,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

1.214.391,00

230.734,29

1.445.125,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.774,00

337,06

2.111,06

4.2.1

Montaj baza

717,00

136,23

853,23

' 4.2.2

Montaj conexe

1.057,00

200,83

1.257,83

TOTAL II- subcap. 4.2

1.774,00

337,06

2.111,06

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

22.725,00

4.317,75

27.042,75

' 4.3.1

Utilaje baza

22.725,00

4.317,75

27.042,75

" 4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

22.725,00

4.317,75

27.042,75

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)                           1.238.890,00     235.389,10     1.474.279,10

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

LIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 10F - Scenariu II Scenariu recomandat

Perioada de implementare și operare

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli ptproiectaresi asistenta tehnica

Lei/an

53.810.74

34.564 71

JU

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.602.630 69

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930 00

66.872 20

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541 00

Cheltuieli cuauditul proiectuluiu

Lei/an

88188

3.233.54

Valoare totala inclusiv TVA

Lei/an

63.008,62

1.709.842,14

1 Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.605.0(T

1.637,10

1.669.84

1.703,24

1.737.30

1.772,05

1.807.49

1.843,64

1,880.51

1.918,12

1.956,49

1.995 62

2.035,53

2.076,24

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

119.637,60

122.030 35

124.47096

126.960 38

129.49959

132.089 58

134.73137

137.426.00

140.174 52

142.978.01

145.837.57

148.754 32

151.729,40

154.763.99

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

15.969 00

16.288 38

16.614 15

16.94643

17.285 36

17.63107

17.983,69

18.343 36

18.710 23

19.084,43

19.466 12

19.855 44

20.252,55

20.657.60

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.045 00

5.145.90

5.248 82

5.353,79

5.460.87

5.570 09

5.681,49

5.795,12

5.911,02

6.029,24

6.149,83

6.272,82

6.398,28

6.526,25

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

3.513,00

3.583 26

3.654,93

3.728 02

3.802 58

3.878 64

3.956 21

4.035,33

4.116,04

4.198 36

4.28233

4.367,97

4.455,33

4.544 44

Cheltuieli cu apa

Lei/an

18.580,00

18.951 60

19.330 63

19.717,24

20.111 59

20.513 82

20.924,10

21.342.58

21,769,43

22.204 82

22.648 92

23.101,89

23.563 93

24.035,21

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati :■

Lei/an

4.932,00

5.030 64

5.131,25

5.233.88

5.338.56

5.445,33

5.554,23

5.665,32

5.778 62

5.894,20

6.012,08

6.132.32

6.254.97

6.380,07

[otal cheltuieli materiale si cheltuieli

Lei/an

165281.60

172367,23

176.120,58

179.642^9

183.23535

186.900,56

190,63 S .58

194451,35

198.340,37

202.307 18

20635333

210718039

214.690,00

Z1&983.80

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.044 00

13.304 88

13.570 98

13.842 40

14.119 25

14.401.63

14.689,66

14.983 46

15.283,12

15.588 79

15.900 56

16.218,57

16.542 95

16.873,80

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

13.044,00

13304,88

13370,98

13.842,40

14.119,25

14401,63

14.689,66

14.983,46

15-283,12

15.588,79

15.900,56

16.218,57

16.542,95

16.873,80

_

_

Cheltu li de întreținere si reparații capitale

Lei/an

4.740,00

4.834,80

4.931,50

5.030,13

5230,73

5.233.34

5338,0.1

5.444,77

5 553 67

5.664,74

5778,03

5.893,59

6.011,47

6.131,70

_

_

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

• -

L

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

699,00

712,98

727,24

741,78

756,62

ȚTIJS.

787,19

80233

818.99

835,37

852,08

869.12

886,50

90423

--------

Total costuri operaționale VARIANTA FARA INVESTTTIE

lei/an

187.764.60

191.519,89

195350,29

199257,30

203.242,44

207.307,29

211453,44

215.682,50

219.996,16

224.396,08

228.884,00

2337161,68

238.130,91

242.893,53

-   7.518,00

-   7.668,36

-   7.821,73

-   7.978,16

-   8.137,72

-   8.300,48

-  8.466,49

-   8.635,82

8.808,54

-   8.984,71

9.164,40

-   9.347,69

9.534,64

9.725,33

COSTURI DE OPERARE IN V ARIAN A CU INVESTTTIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.605 00

1.63710

1.669.84

1.703,24

1.737.30

1.772,05

1.807.49

1.843 64

1.880 51

1.918.12

1.956,49

1.995 62

2.035 53

2.076.24

Al te cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

119.637 60

122.030,35

74.076 40

75.557 93

77.069,09

78.610 47

80.182 68

81.786,33

83.42206

85.090.50

86.792 31

88.528 15

90.298 72

92.104.69

Cheltuieli cu ana calda

Lei/an

15.969 00

16.288.38

16.614 15

16.946 43

17.285,36

17.631 07

17.983 69

18.343,36

18.710 23

19.08443

19.466 12

19.855 44

20.252,55

20.657,60

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei /'an

5.045,00

5.145.90

5.248.82

5.353,79

5.460,87

5.570.09

5.681,49

5.795,12

5.911.02

6.029,24

6.149,83

6.272,82

6.398,28

6.52625

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

3.513,00

3.583 26

3.654.93

3.728,02

3.802,58

3.878.64

3.956,21

4.035.33

4.116 04

4.198 36

4.282,33

4.367,97

4.455,33

4.544,44

Cheltuieli cu apa

Lei/an

18.580 00

18.951 60

19.33063

19.717.24

20.111,59

20.513.82

20.924 10

21.342.58

21.769,43

22.20482

22.648 92

23.101 89

23.563,93

24.035.21

Alte cheltuieli din afara |cu utilitati)

Lei/an

4.932.00

5.030.64

5.131.25

5.233,88

5.338.56

5.445.33

5.554,23

5.665.32

5.778,62

5.894,20

6.012,08

6.132,32

6.254.97

6.380.07

Total che uieii materiale si cbeltuieh cu utllitat lle

lei/an

169.281,60

172.66723

125.726,02

128,240,54   ..

130.805,35

iy.d21.4S

136-089,88

138.811,68

141S87.92

14.1419,67

147308,07

150.254,23

153259,31

.  156324,50

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.044 00

13.304 88

13.570,98

13.842,40

14.119 25

14.401.63

14.689 66

14.983 46

15.283 12

15.588 79

15.900 56

16.21857

16.542,95

16.873.80

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lel/an

13.044,00

13.570,98

13.842,40

14.119,23

14.401,63

14.689,66

14.983,46

15.283,12

15.588,79

15300,56

16218.57

16.542,95

16373,80

- -

...

_

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

4.740,00

4.834,80

4.93130

5.030,13

12.081,80

12323,43

12.569,90

12.82130

13 077,73

1333938

13306,07

13-878,19

14.155,75

14.438,87

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

.-

r

-

i .

-

-

_

f

Cheltuieli cu logistica

Lel/an

ș

-

-

-

*

-

-

i—

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

699,00

712,98

72724

741,78

756,62

771,7.5

78719

802.93

818.99

835,37

BS2.08

869,12

886,50

904,23

___

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTTTIE

Lei/an

187.764,60

191,519,89

144355,73

147.854,84

157.763,01

160.918,27

164.136,64

16741937

170.767,76

174.183,11

177.666,77

181220,11

184 344,51

188.541,40

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

.....

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i- ®..

/ ■!&> - \

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

(50.394,56)

[51.402,45)

(52.430.50)

(53.479 11)

(54.548 69)

(55.639 67)

(56.752 46)

(57.887,51)

(59.045 26)

(60.22616)

(61.430,63)

(62.659 30)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

\ /?■-■ . ' /

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L -,‘o

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'' y'

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'"dVv’ ,

Alte cheltuieli din afara cu utilitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TotaLcheitutei! materiale si chejtuîefî cu utilitățile

Lei/an

(SO.394,56)

(51.402,45)     (52.430,50)

(53479,11)

(54348,69)

55,639.67)

(56.752,46)

(57.887,51),

(59345,26)

(60226.16)

(§1430,69)

(k-®9â2)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

>

-

-

-

-

-

-

-

Tot chejtuiei iu personalul

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lel/an

-

-

6-951,07

7.090.09

7331,89

737633

7324,06

7.674,54

7328,03

7.984,59

8.144,29

8-307,12.

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

...

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

S.

-

Alte cheltuieli operaționale

Lel/an

-

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lel/an

(50.394,56)

(51.402,45)

(45.479,43)

(46389,02)

(47.316,80)

(48.263,14)

(49.228.40).

■L5.n-?»,?7)i

(51.217,23)

(§3.286,40)

(84352,13)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     B

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

187.764,60

191.519,89

195.350 29

199.257,30

203.242,44

207.307 29

211.453.44

215.682,50

219.996,16

224.396.08

228.884,00

233.461,68

238.130,91

242.893,53

Venituri din alte activitati

Lei/an

7.51800

7.668 36

7.821,73

7.978 16

8.137,72

8.300 48

8.466 49

8.635 82

8.808 54

8.984 71

9.164,40

9.347 69

9.534.64

9.725 33

Total venituri operaționale

Lei/an

195.282,60

199.188.25

203.172,02

207.235 46

211.380,17

215.607.77

219.919,93

224.31832

228.804 69

233.380,78

238.048 40

242309,37

24736536

252.618,87

Venituri operaționale In varianta cu înv titie

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

187.764 60

191.519,89

144.955 73

147.854 84

157.763.01

160.918 27

164.136 64

167.419,37

170.767,76^

174.183.11

177.666,77

181.220,11

184.844.51

188.541 40

Venituri din economii

Lei/an

50.394 56

51.402 45

45.479,43

46.389 02

47.316 80

48.263,14

49.228,40

50.212 97

51.217,23

52.241,57

53.286 40

54.352,13

Venituri din alte activitati

Lei/an

7.518 00

7.668,36

7.821,73

7.978,16

8.137,72

8.300 48

8.466,49

8.635 82

8.808 54

8.984 71

9.164,40

9.347,69

9.534 64

9.725,33

Total venituri operaționale

Lei/an

195.282,60

199.188,25

203.172,02

207.235,46

211.380,17

215.607,77

219.919,93

22431832

228.804,69

233380,78

238.048,40

242309,37

247.665,56

252.618,87

Venituri uperationnle in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 50.394,56

- 51.402 45

- 45.479,43

46.389 02

- 47.316.80

- 48.263 14

- 49.228,40

- 50.212.97

- 51.217.23

- 52.24157

-   53.286,40

54.352 13

50.394,56

51.402 45

45.479,43

46.389 02

47.316,80

48.263 14

49.228 40

50.212,97

51.217 23

52.241,57

53.286 40

54.352.13

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14       lj

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

27.137,14

1.025.905,28

f--------         --------

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

3537148

683.936,85

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.09143

683.936 85

Contribuție aferentă costurilor neeligibileindusivTVA

Lei/an

17.78005

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

63.00862

1.709.84213

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

45.228 57

1.709.842,13

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

17.780 05

J           Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anuî 14       11

17,77

219.919 93

224.318,32

228.804 69

233.380 78

238.048,40

242.809,37

247.665,56

- -252.618 87

.8 27

164.136 64

167.419.37

170.767 76

174.18311

177.666,77

181.220,11

184.844 51

188.541.40

19,50

55.783 29

56.89895

58.036 93

59.197,67

60.38163

61.589,26

62.821,04

64.077,46

19.50

55.783 29

5639895

58.036 93

59.197,67

60.38163

61.589,26

62.821,04

64.077,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'9 00

111.566 58

113.797,91

116.073.87

118.395,34

120.763 25

123.178.52

125.642.09

128.15493

'9 83

593.746.41

707.544,31

823.618.18

942.013 53

1.062.776 78

1.185.955,29

1.311397,38

1.439.752 31

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

B         Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B9.02)

147.316.80)

(48.263,14)

(49.228 40!

(50.212,97)

(51.217,231

(52.241,57)

(53.286,40)

(54.352,13)

B9.02)

(47316,80)

(48.263,14)

(49.228,40)

(50.212,97)

(51.217,23)

(52.241,57)

(53.286,40)

(54.352,13)

189.02

47.316,80

48.26314

49.228,40

50.212,97

51.217,23

52.241,57

53.286,40

54.352,13

0.79

0,76

0,73

0,70

0.68

0.65

0,62

0,60

058

>61,92

35.956,88

35.265,40

34.587,22

33.922,08

33.269.73

32.629,93

32.002,43

31.387,00

WESB

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13_____

Anul 14

837,96

160.687,23

157.597,09

154.56638

151393,95

148.678,68

145.819,48

143.015.26

140.264.96

176.05

124.730.35

122.331.69

119.979.16

117.671,87

115.40895

113.189,55

111.012,82

108.877.96

561,92

-35.956 88

-35.26540

-34.587 22

-33.922.08

-33.269 73

-32.629.93

-32.002,43

-31.387 00


Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții

Pagina 55Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții


NTLRGROUP

ENGINEERING

w-memtâ/


tuY

AUSTRIA

EN ISO 9001

20100163000598 EN ISO 14001 20104163000697

OHSAS 18001

20110163000598


INVESTIȚIE:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179

ADRESA: BD. REPUBLICII NR. 179

BENEFICIAR: UAT PLOIEȘTI

FAZA: D.A.L.I.

- BORDEROU -

ARHITECTURA

PIESE DESENATE

Scara

Format planșa

ARH 01

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A3

ARH 02

PLAN DE SITUAȚIE

1:500

A3

ARH 03

RELEVEU - PLAN PARTER

1:100

A3

ARH 04

RELEVEU - PLAN ETAJ 1

1:100

A3

ARH 05

RELEVEU - PLAN ETAJ CURENT

1:100

A3

ARH 06

RELEVEU - PLAN SUBSOL

1:100

A3

ARH 07

RELEVEU - PLAN INVELITOARE

1:100

A3

ARH 08

RELEVEU - SECȚIUNE A-A

1:100

A3

ARH 09

RELEVEU - FAȚADA PRINCIPALĂ - NORD

1:100

A3

ARH 10

RELEVEU - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA DREAPTA

1:100

A3

ARH 11

RELEVEU - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA STANGA

1:100

A3

ARH 12

RELEVEU - FAȚADA SECUNDARA - SUD

1:100

A3

ARH 13

PROPUNERE - PLAN PARTER

1:100

A3

ARH 14

PROPUNERE - PLAN ETAJ 1

1:100

A3

ARH 15

PROPUNERE - PLAN ETAJ CURENT

1:100

A3

ARH 16

PROPUNERE - PLAN SUBSOL

ARH 17

PROPUNERE - PLAN INVELITOARE

1:100

A3

ARH 18

PROPUNERE - SECȚIUNE A-A

1:100

A3

ARH 19

PROPUNERE - FAȚADA PRINCIPALĂ - NORD

1:100

A3

ARH 20

PROPUNERE - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA DREAPTA

1:100

A3

ARH 21

PROPUNERE - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA STANGA

1:100

A3

ARH 22

PROPUNERE - FAȚADA SECUNDARA - SUD

1:100

A3

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

b-mail: otticeiaintergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61


ORBINULARHUECTILOR DIN ROMÂNIA 6190 r


Ana-Maria1 URSACHP


Arkitect ca drept de imitk'ă


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


I

fe *//

NTERGROUP / IETEW (Xj? £


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Scara

' 1:2000


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU


Cod planșa: ARH 01
Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția       EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


Numele si prenumele

Se

Proiectant

Arh. Maria GHINIA      (

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 02


NOTE


LEGENDA


SPAȚIU COMERCIAL


SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT


ACCES PRINCIPAL / SECUNDAR


Nr. proiect: PHPL18158/2011


Investiția:


/jjTERGROUP

S£K ENGINEE- ING

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BrlcsCAD SN: • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE

AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR-^ s PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI „

REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT      '

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE 5 DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA-

TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII); IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CUX SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SCHEMA ZONA SPA77/ C0MERCMLE/C4S4 SCAR//

SPATII AFERENTE CASEI ACARII


PLAN PARTER

scara 1:100

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II RISC DE INCENDIU: MIC


02BINUI AHHITECriLO»

DIN BOMÂtfIA 6190 \


Ana-Marb URSACbw


Artitrct ca drepldt          j


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


/O INTW ÎS Ț.1 ii” EKmirtiiiW * tV*. SRL


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Mana GHINIA    £

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.2018

Scara

1:100


Denumire planșa:


RELEVEU - PLAN PARTERDORMITOR


2.45

BAIE

S: 4.40 mp

P: 8.50 mp


S: 4.40 rfc

P: 8.50 mp


3.53


DORMITOR


S: 11.50 mp

P: 13.60 mp


BALCON


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT. ’ ’ " ~ REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL./RI ______________________________&


S: 9.40 mp

P: 12.40 mp


DORMITOR


S: 9.30 mp


DORMITOR


 • 9.40 mp

 • 12.40 mp


S: 17.20 mp

P: 17.00 mp


î: 18.10 mp

17.30 mp


BUCĂTĂRIE « <*> 245


CAMERA DE ZI


CAMERA DE ZI


BUCĂTĂRIE


DORMITOR


3.53


S: 8.80 mp

P: 12 IQmp


BALCON


i ACCES

< APT. 3 CAM.


CAMERA DE Zi

S: 17.2 j

P: 17.0 :


mp


.bu mp P: 14.70 mp


CASA SCĂRII


CAMERA DE ZI


S: 17.10 mp

P: 11.30 mp


BALCON


ACCES

PT. 2 CAM.


ACCES

APT. 2 CAM. 5


BUCĂTĂRIE


0 mp


23   1.2Q j


CURTE DE LUMINA


/jjTERGROUP


FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAKȘÂ IFI. REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL

«■

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE^JFLATE PE FATADȘvSE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNIDE ESTE CAZ^)J of

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI Sfe'VOR VERIFICA X TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE PE NIVEL

APART.

3 CAMERE

APART.

2 CAMERE

Xi_ i

APART.

3 CAMERE

APART. 2 CAMERE
PLAN ETAJ 1

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


OBBINUl ARHIIEClitcisl DIN ROMÂNIA


Ana-Mari URSACItiiiitrct cu dtrpld« «emaila'» j


Motivul revizuirii si documentul:


RE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


ȘRj OLT

EKSSKEMlâ


Numele si prenumele

Se

mnatura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

A /

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEBeneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

RELEVEU -

PLAN ETAJ 1

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 04S: 9.40 mp

P: 12.40 mp


DORMITOR


BUCĂTĂRIE


2.45


S: 8.80 mp


1.20


S: 4.40 mp

P: 8.50 mp


S: 9.30 mp

P: 15.50 mp f


mp mp


S: 4.4:1 mp

P: 9.50 mp


2.45


^f.40 E

P: 8.50 mp


3 53


2.63


DORMITOR


DORMITOR


BUCATARF


 • 9.40 mp

 • 12.40 mp


S: 17.20 mp

P: 17.00 mp


8.10 mp

7.30 mp


S: 9.80 mp

P: 12.60 mp


CAMERA DE ZI


CAMERA DE ZI


S: 17.20

P: 17.00


CAMERA DE ZI


3,53


CASA SCĂRII


CAMERA DE ZI


.10 mp


BUCĂTĂRIE


BUCĂTĂRIE

I o.


P: 15.30mm


50 __k


Numele:


Investiția:


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR"^ PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FÎ> \ REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT ' *\

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE EȘTE CAZUL) /-

'"x ■' /
 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR^RIFICA^y TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE PE NIVEL

APART. 3 CAMERE

APART. 2 CAMERE

rx"

APART.

3 CAMERE

APART. 2 CAMERE

— [

I---”PLAN ETAJ CURENT

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


ORDINUL ARHITfCTIlOR DIN ROMÂNIA


Ana-Mari URSACHF______________.

[ Ariiitect cu Jupi de           j


Motivul revizuirii si documentul:


ICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


fe INTER9MXȚ Ț.

|{. EKfiîiiEERINe

V m

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BOU

BricsCAD SWi<Sn-fiO5

Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     £

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE1:100


RELEVEU - PLAN ETAJ CURENT
Cod planșa: ARH 05

NOTEalipire la calcan
1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SZ----

REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL,PRft


CPOATASl

___________________________________,

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE/ĂFLATE PE.FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL) |

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA>■/,! TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE,' LOG^II), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


Q

PLAN SUBSOL

scara 1:100

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


ORDINUL ARHIIECtltOR ,

DIN ROMÂNIA fAri itcc t c« dreptdt leaeitcri

3 60

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]

TȘT

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția       EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179

Proiectant general

/fi?

/JNTERGROU P    ,o rneaww

SV—'NC                li” ESGiaSEMlW *1

*                   \     SIL*//

Site: www.lntergroup.ro                       ’        ^1/

Nr. înregistrare; J40/6798/2000

CUI: R0 13215731       BricsCAD SN:

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA      (

< f

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
Specialitate: ARHRELEVEU - PLAN SUBSOL


Cod planșa: ARH 06
o LD d

CURTE DE LUMINA

1

3.46                ' J.


Numele si prenumele

Semnătura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
£

+24.75 E


£

+19.25 ESECȚIUNE A-A

scara 1:200


Numele:

Semnătură:


scara 1:200Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731


BricsCAD SN:

Ana-Mari

URSACHE 1


| Ariitect c» drept de mantei

Motivul revizuirii si documentul:


IZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.20181:200


Denumire planșa:


Specialitate: ARH


RELEVEU - SECȚIUNE A-A


Cod planșa: ARH 08


LEGENDAalipire la calcanTAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE


TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FAR A AUTORIZAȚIE DECONȘȚȘ.UI RE—l u— i              i .i i i

cm m

JJLJ

nfîiPIsiml


□u m


□n mSH        5.


î'-'g .7/ /^f

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI


GRILAJE METALICE , ANTENE ETC.FAȚADA PRINCIPALA - NORD

scara 1:200


NOTE


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SEVA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

Revizia:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011Numele:


Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Investiția        EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


ZÎNTERGROUP

WkiLENGINEE- ing


/K

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731        BricsCAD Sl

INTEReHOU? țV

SIL

Numele si prenumele

Semoatura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.2018

Scara

1:200

Faza

D.A.L.I.


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RELEVEU - FAȚADA PRINCIPALĂ - NORD


LEGENDA
FAȚADA DESFASURATA -CURTE DE LUMINA DREAPTA scara 1:200NOTE


TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE


TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI


?/ -ti . ...           '■•.’JO

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

___________________________

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCATARI


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


080INUL ASHIftCmoP

DIN ROMnJilA

6190Ana-Mairi URSACHE

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția       EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

_              BLOC10F, BD. REPUBLICII NR. 179

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

co (D c <u O)

c ■§ a) g CL

/jNTERGROUP

-o — ;,rr )NGSite: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:


Numele si prenumele

Semnătura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

ZX f

Verificat

Arh. Ana Marla URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.2018

1:200Denumire planșa:


RELEVEU - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA DREAPTA


LEGENDA
FAȚADA DESFASURATA - CURTE DE LUMINA STANGA scara 1:200


NOTE


TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA,


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SEVA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

Revizia:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Numele:


Semnătură:0R8INUL ARHI1ECI-IC--

DIN ROMÂNAArfei te c t cu drept de

Motivul revizuirii si documentul:


TIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BO. REPUBLICII NR. 179aJNTERGROUP tis t

^•LKeNGINEE- INQ


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA      (

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


Denumire planșa:


RELEVEU - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA STANGAalipire la calcanmn


leu


+34.50


LEGENDA2.


TAMPLARIE INIȚIALA A BLOCULUI DE LOCUINȚE


TAMPLARIE FERESTRE ÎNLOCUITE DE LOCATARI

/ % .....'


...........O\

BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DECONSTRU1RE ■ ..<? />«/■/.i '-"ți V .. \             /?-•/


•V" * A \ VĂ......  /;%/

XXozesîX

UNITATE APARAT DE AER CONDIȚIONAT MONTATA DE LOCĂTÂRI


/Z


+31.15 “W25

S '

(Q

0>    I

--

a +24.75 E

^54.


5.


GRILAJE METALICE , ANTENE ETC.


i r                 i i i i-4-*i

4------------


uwt,|j


00

<

+22.00 tn


NOTE


b-

<

+1925 E


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


-V


CM

£

+5.50 0


ou


îî^Ssaiiiiis^siii


bîs


Nn


li


3

/

/

X—

X


SPAȚIU COMERCIAL


delimitar^rpe fațada a zonei de acces in casa scării


FAȚADA SUD

scara 1:200


ORDINUL ARHITECTIIOR DIN ROMÂNIA 6190\


Ana-Mari| URSACH


t'îiilKl ca drepl d<

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția        EFICIENTIZARE ENER

BL

-

3ETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -OC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179
Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA      (

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

1:200


o IHTEmw

L EKSisORHW >

»«L    *•

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

RELEVEU

- FAȚADA SECUNDARA - SUD

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 12ACCES

SECUNDAR


EVACUARE GUNCI


CV


CV


CVNOTE/1 SPAȚIU COMERCIAL

 • 2. SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT

 • 3. TAMPLARIE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E

 • 4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS

 • 5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0

 • 6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA PE PARAPETI SI LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER


Nr. proiect: PHPL 18158/2011Investiția:


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE

AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA           >

REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIEC<^^-

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE^R£fÂ^AD5sE SJ', DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL) >51 f j

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA '• J >/ TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE,'LOGGII),-INV FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNgȘW 5V SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORPLAN PARTER

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


I____DIN «ouisiâ ‘ ■ I

I

I Ana-Mari

I URSACHESemnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179Numele si prenumele

Semnătura

Proiectant

Arh. Marfa GHINIA     £

(UZ t

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

1:100UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE - PLAN PARTER
BAIE \

S: 4.40 mp

P: 8.50 mp


CURTE DE LUMINA


BALCON


BALCONS: 9.40 mp

P: 12.40 mp


S: 17.20 mp

P: 17.00 mp


P: 12.60 mp


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE

AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE-VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR^ » PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA"f F........k

REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT ^ . ..  ...... Q

c' j-, t' I \      1

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA

-r- a a a i-»i a nill l- i izmit A ti—      i      a t a r-» ■ ze—i—i-t r—z^ti-» r-Fi


DORMITOR


BUCĂTĂRIE


_____ .2.45

S: 8.80 mp


CAMERA DE ZI


CAMERA DE ZI


BUCĂTĂRIE


DORMITOR


-,\O <

> /

7 *

TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI*(FERESTRE$OTiîlj,df^ FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU - ' SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE V/ DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


S: 9.30 mp • ;

P: 15.50 mp F


8: 2.0 ftST

P: 5.80\ p

DEP.


S: 9.30 mp

P: 15.5ggjpSCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE PE NIVEL

APART. 3 CAMERE

APART. 2 CAMERE

X.F 1       N.F

FXf    îl         Px.

APART. 3 CAMERE

APART. 2 CAMEREP: 1(hpO mp


=F-

P: 9.51 (np                          ACCES

■Ir HOL          < APT. 3 CA'.

3.41     ;—1


S: 4.4


T1f


PLAN ETAJ 1

scara 1:100


DORMITOR


 • 9.40 mp

 • 12.40 mp


BUCĂTĂRIE


J ACCES

APT. 3 CAM.


CAMERA DE ZJ


S: 17.20


CAMERA DE ZI


S: 1 .10 mp


2. SUPRAFAȚA CARE NU ESTE AFERENTA BALCOANELOR - INVELITOARE MULTISTRAT.


'BUCĂTĂRIE


0 mp

.60 mp


3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E. TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI.


4. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0


5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR.


CURTE DE LUMINA


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


ORDINUL ARHITECTitoe"1 DIN ROMĂNfr

6190I — ■ ...        .---- ~T       --

I Arfrltect ca dr»pt de eemăts'd


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTfZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 ■ BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


g

<D C <D

c

0)

2

Q.


/4NTERGROUP

ING

/K

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:


O INTERSW W ir ESSiUSSMW n cil     * /■


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Marla GHINIA     (

f t

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.2018<0 o

0)

c o CO


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE - PLAN ETAJ 1S: 9.40 mp

P: 12.40 mp


S: 17.20 mp

P: 17.00 mp


S: 8.10 mp

P: 17.30 mp


S: 9.80 mp

P: 12.60 mp


DORMITOR


BUCĂTĂRIE

te


2.45


S: 8.80 mp


CAMERA DE ZI


CAMERA DE ZI


BUCĂTĂRIE


DORMITOR


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE

AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOF FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVI LQR^^'x. PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA pdĂ$Fl7 * _ REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROl^p"     ‘ c '\

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLĂTE PE FATAbE SER DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESt’E CAZUL). - I

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR^VERIFICA /. TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE,^QGGli)? FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPU«I@E C' SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNîCE, SE V DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORS: 4.40 mp

P: 8.50 mp


S: 9.30 mp i

P: 15.50 mp I


TT


ACCES APT. 2 CAM.


URTE DE LUMINA


CASA SCĂRII


N-'!

04


dl

ACCES o

APT. 2 CAM. o


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE PE NIVEL

,I

' 1

APART. 3 CAMERE

APART. 2 CAMERE

X /I      II

JX

z                        ÎL

APART. 3 CAMERE

APART. 2 CAMERE

—î    l

J---—PLAN ETAJ CURENT

scara 1:100


DORMITOR


15.5glj|p


3 53


DORMITOR


 • 9.40 mp

 • 12.40 mp


CAMERA DE ZI


CAMERA DE ZI


S: 17.20

P: 17.00


j .10 mpAna-Maria URSACHE

| Arhitect ca drept de seaeâtarj

3 60

r<

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția:

NTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


1. 3. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E. TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE CADRU METALIC MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI.


2. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0


3. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR.


2 o c

0) U)

c ro

o CL
CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

1:100Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE - PLAN ETAJ CURENT


Specialitate: ARH


Cod planșa: ARH 15PLAN SUBSOL

scara 1:100


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC
Ana-Mc

URSAC


1. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER


Nr. proiect: PHPL 18158/2011


Investiția:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179


<0 <D c <u o>

c ra o <y o CL


/jNTERGROUP

^i^kENGINEE- ING

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000fio                T-

ii'” e^heemm


CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     £

■"<2/ f

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

/Ari

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

-■


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE - PLAN SUBSOL
Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


Beneficiar

DAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

PROPUNERE - PLAN INVELITOARE

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 17APT. 3 CAMERE


APT. 3 CAMERE


+31.15


+30.25
 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA FERESTRE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

 • 2. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LAFOCA2s1dO

 • 3. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 4. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 5. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER

 • 6. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE 7. ÎNLOCUIRE glaf de protecție atic DIN tabla galvanizata

8. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE 9. DEFLECTOARE DE VAPORI - SE VA MONTA CATE UNUL AFRENT UNEI SUPRAFEȚE DE 50MP

NOTE


 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INC ’ SA POAȚAPI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUKR^ECT.’ OX

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELfe^LATEJP^FATAEiE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (lllNDElSTE CAZUL) ;-!

',V O’                         5 / ,. " ■!
 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEIȘE VOR VERIFICA^ TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI(FERESTRE,,LOGGII)I IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATfeOEtfNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


ORDINUL ARHnT DIN ROMAXiA

6190

AÎNTERGROUP

ING
Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI. RO 13215731       BricsCAD SN:

Numele si prenumele

Semnătura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     £

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

PROPUNERE - SECȚIUNE A-A

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 18


Ana-Marl URSACHE

A rtiitec t cu tlrrpl Jt tecuiis'» |

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179

LEGENDA


1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.NOTE----ZZ-ZZZZZZZZZZ-Z

î-----------------

zi

* 1.....

' mu LL

LLL LI 1J     III

!      ra

zizz      zziz zzz z

J-------------J. ll..LL..

——r

J1I .....

z“zzz::'zS zzz


SPAȚIU COMERCIAL


+31.65


+30.25


+22.00


+8.25


+5.50


T~

I

JJ2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL„_______,

SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR M|^,®ĂMEF TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU5 METALIC. ȚEAVA RECTANGULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI


PVC4FERESTRE

Cugeam


ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CAD R(9 «METALIC, DIN 3ULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI


O / ’ < / ■ ?

—..—■<¥ XQ- pL.&.fr j*

4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAzÂLTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CUXSA DE REACȚIE LAFOCA2s1dO


//X


. .... .,A

3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SIGEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.                                 XX ' "

V


5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPET» BALCOANELOR, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS

7- SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILORORDINUL ARHl i\CîiLOB DIN ROMĂ

5?


Ana-Mari

URSACHE


tititrct c» drept at


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


FAȚADA PRINCIPALA - NORD

scara 1:200


Nr. proiect: PHPL 18158/2011


Investiția:


2 d> C d) O)


AÎNTERGROUP

ENGtNEE- ING


EFICIENI1ZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BL0C 10 F> BD- REPUBLICII NR. 179

?_____ XX


 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SEVA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


c § <u o cl

Site: www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:

Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     (

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
LEGENDA


NOTE
1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


FAȚADA DESFASURATA -CURTE DE LUMINA DREAPTA scara 1:200

2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL SAl>PVC?FERESTRE

SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CM .GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC. DIN’ ȚEAVA RECTANGULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI                z.>/,

'WA,/

1 /

 • 3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM

TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.                                  <J.:

 • 4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LAFOCA2s1dO


5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS


7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE


8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOROKDINUL ARHIlXCTU OS DIN BOMĂ


Ana-Ma?ia URSACHE

A rkitect cu 4reet 4»           j

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția         EFICIENTIZARE ENER

---------",

□ETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -OC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

/4NTERGR0UP

^CXenginee- ing

■j* ESStiEERIIIBSite: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA

Verificat

Arh. Ana Marja URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE
Denumire planșa:

PROPUNERE - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA DREAPTA

Specialitate: ARH

Cod planșa: ARH 20


NOTE1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL ÎNCÂT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


FAȚADA DESFASURATA -CURTE DE LUMINA STANGA scara 1:200

LEGENDA1. înlocuire tamplarie existenta- ferestre din profile lemn, metal SAU PVC cu TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.


:           zz:z_zzz.’. z;„zz.zzz z:z zzzzzz _z:.:z, zzz.gai/Wc^rerestre

:) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. ^CAMERE CURGEAM .NT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRU METALIC,ZDIN "‘"îl II ARA MONTAT IM INTRRIQDIJl_ DAILCOKIIJLUI

' ................. ' ’ ’ ’


2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL S.

SI BALCOANE---------------------------------------------------- "

TERMOIZOLAL. .

ȚEAVA RECTANGULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI


zz

3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.

\ *

/


. •-

£ p c

4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTÎCA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LAFOCA2s1dO


5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


 • 6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS

 • 7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE WwwO METALICE

 • 8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA


9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILORRevizia:Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect: PHPL 18158/2011


Investiția:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

^tA "Co"^ BLOC 10 F> BD- REPUBLICII NR. 179


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


s

C

<D

Ol

C

O a> o

Q.


KNTERGROUP

FNrttMBP. |NG

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000


/ZA.1

:!Q INTERMMf r-

ii.                   >1

& ttL *;■ Vc        jîV'


CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:


Numele si prenumele

Semnajura

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     ,

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

01.2018
UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Denumire planșa:


PROPUNERE - FAȚADA DESF. CURTE DE LUMINA STANGA


Cod planșa: ARH 21


LEGENDA
\


 • 1. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA- FERESTRE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC CU TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E. .

 • 2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL ^U PVC.(FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MR^S CAMERE CU G'EAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA SE VA MONTA PE UN CADRlf METALIC;' DJN ~ ț ȚEAVA RECTANGULARA , MONTAT IN INTERIORUL BALCONULUI


3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM/ TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.                                        o c'


4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2s1d0


5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), MONTAT PE PARAPETII BALCOANELOR, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR


6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS


7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE


8. ÎNLOCUIRE glaf de protecție atic din tabla galvanizata


9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE


10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA INTERVENȚIILOR


OROINUl ARHIVEC DIN ROMÂNNOTE___ _ _ _ .

1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE                    FAȚADA SUD

AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR                        scara 1'200

FI DEZAFECTATE, PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI IN TIMP UTIL ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


Ana-Mari

URSACHE

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PHPL 18158/2011

Investiția        EFlGiENȚIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179

-----------------------------------------------------------------------------------------------1 Proiectant general

zjNTERGROUP    «Ssț

Site: www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI: RO 13215731       BricsCAD SN:

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:


Numele si prenumele

Semnătură

Proiectant

Arh. Maria GHINIA     /

/-----

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEPROPUNERE - FAȚADA SECUNDARA - SUDCod planșa: ARH 22


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR.

179”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

A

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 10F, B-dul Republicii, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10


 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.           ©J

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a. cm. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

-refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                           lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

1.772.850,74

1.474.372,03


aprobarea indicatorilor


Față de cele arătate mai sus, propunem


tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”.


Andrei Gheorghe Bazavan Larisa Bolocan IulianA^ 1 Botez GeorgejȘorinJ Niculae          /

CosmaMarcian / Danescu Stefan^-H Dinu Marius Andrei Dragulea Sanda Viscan Robert Ionut

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR.

179”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 10F, B-dul Republicii nr. 179, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei

clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru--reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale .clădirilor dc locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:                    \

-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor deda suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, âcofo^nd'e^e poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.772.850,74

din care valoarea (C+M)

1.474.372,03

Valoarea totala exclusiv TVA

1.491.612,38

din care valoarea (C+M)

1.238.968,09

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

L772?85$M

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

1.2

Valoarea totala eligibila

2

Contribuția proprie, din care:

W.808,33^

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

tqIoz'S s

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

17.780,05

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.053.042,42

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”

Direcția Tehnic-Investitii,

5                                                  *    7

Director Executiv


Mihaela IAMAțJIDI


Direcția Relații Internationale, Director Executiv,

Nicoleta CRACIUNCtfu

22.03- ffL

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică,

Director Executiv, ^Mariana GAVRILĂ V......Vt, Hs n

ANENA NR^LA HCL Nr.


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferenti proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 10 F,

BD. REPUBLICII NR. 179”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 10F, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 179.

 • 1.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1982

Regim de inaltime:S+P+10 cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente:40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 10F, b-dul Republicii 179

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.

1 V-..

\ '■


v                   .<-• i / ’■ r

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica și reducerea, consumului energetic.

i. *

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări;

Lucrările de Intervenție Propuse

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge:

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masă de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll. in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca

Lucrările de Intervenție Propuse

flecare placa termoizolanta a termosistemului compact sâjș^f^âsca pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evițandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizoiânt cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizoiânt, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.perimetrale.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

în toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire aî zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizoiânt cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta proflle speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariîle montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in furicie de modul de echivalenta al tampiariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitățile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Lucrările de Intervenție Propuse____ ______

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută sâ " primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profite PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profite metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub


____ Lucrările de Intervenție Propuse__;   '

care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime^ pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE -2008".

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BOA existenta. Termoizolatia de BOA se va păstra, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

Lucrările de Intervenție Propuse

din subsol

cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw oft grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare, realizarea rampei pentr acces persoane cu dizabilitati la intrarea in bloc

 • 3. PRINCIPAL» INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC! AFERENT! INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.772.850,74

din care valoarea (C+M)

1.474.372,03

Valoarea totala exclusiv TVA

1.491.612,38

din care valoarea (C+M)

1.238.968,09

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.772.850,74

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

17.780,05

1.2

Valoarea totala eligibila

1.755.070,69

2

Contribuția proprie, din care:

719.808,33

2.1

Contribuția solicitantului ia cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

702.028,28

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

17.780,05

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.053.042,42

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

69,292

Scăderea consumului anual de energie

314.965,735


Lucrările de Intervenție PropuseSistem constructiv pentru termoizolarea soclului


Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter


Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat Paratraznet


Izolare conducte de apa calda si incalzire


-aplicarea unei termoizolatii din poiiuretan in grosime minim cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei________

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

* desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței, aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla,             _________________

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter (unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.__________________________________

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune__________

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare                  _____

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite

Indicator

Valoare

primara (kWh/an)


SC INTERGROUP ENG1NEERING SRL
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 3/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect;

l.EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2 - BLOC 10F, Bdul. REPUBLICII NR. 179;

 • 2. Proiectant - S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;                                  X”ZN x

 • - verificare tablou electric părți comune                                     //o Ș/             \"*■* 1

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de'lucrările de reabilf&e:

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarp^ib^B^f y

 • - demontarea si montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de r&bilîtaîe, /

Zi ®

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

1.772.850,74 lei

1.474.372,03 lei


inclusiv TVA construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,


PREȘEDINTE COMIS VICEPRIMAR Mihai Cristian GANEA X 1 \ 23. FEB. 2018 Z

P/(Z


Z5

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


■« o Zx''- Z. rfr-. .v > ț-jt K <; $/;

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA^E^^^N^Jui PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PRodNOZE^^T

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICIINR. 179”


PREȘEDINTE,SECRETAR, Gheorshe Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind _____ _______ __

(OT2 -      70r d JcĂ?         A'5

iculae Botez


SECRETAR, Gheo(ghe Andrei