Hotărârea nr. 559/2018

Hotãrârea nr. 559 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA                                          __

JUDEȚUL PRAHOVA                        | vJ A f ÎS?

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 559

privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 446/12.12.2018 a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian Florin, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 2337/11.12.2018 al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 258/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

în temeiul art.19, art.49 si art.67 din Legea nr.273/2006 (actualizată), privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4 , litera a) și art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicată, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2018, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Politia Locală a Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Execuție

10.12.2018

Influente +/-

rectifica! an 2018

lOV

iljfecsnt-■•fWizare

execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

17737,00

17250,66

-200,00

17537,00

97,26

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

17650,00

17250,66

-183,88

17466,12

97,74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

17650,00

17250,66

-183,88

17466,12

97,74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16662,00

16612,41

•49,59

16612,41

99,70

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13454,00

13419,13

-34,87

13419,13

99,74

Salarii de baza

10.01.01

12876,00

12865,20

-10,80

12865,20

99,92

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

17,00

16,99

-0,01

16,99

99,94

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

0,12

-0 88

0,12

12 00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

0 00

-1 00

0 00

0 00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

559,00

536,82

-22,18

536 82

96 03

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2725,00

2713,97

-11,03

2713,97

99,60

Tichete de masa *:

10.02.01

000

0 00

0 00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

2725,00

2713 97

-11,03

2713,97

99,60

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0 00

0.00

0,00

0,00

0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

483,00

479,31

-3,69

479,31

99,24

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

146,00

145,52

-0,48

145,52

99,67

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,00

4,56

-0,44

4,56

91,20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

48,00

47,92

-0,08

47,92

99,83

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

3,00

2,40

-0,60

2,40

80,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

281,00

278,91

-2,09

278,91

99,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 70 10+70 1R la 70       30)

20

988,00

638,25

-134,29

853,71

64,60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

783,00

556,65

-103,21

679,79

71 09

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

18,66

-2,60

22,40

74,64

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,59

-1,40

1,60

19,67

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

150,00

112,28

-25,00

125,00

74,85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

15,40

-4,50

15,50

77,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

200,00

144,75

-39,00

161,00

72,38

Piese de schimb

20.01.06

66,00

48,43

-6,00

60,00

73,38

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

121,00

111,96

0,00

121,00

92,53

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

60,00

23,65

-14,71

45.29

39,42

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

138,00

80,93

-10,00

128 00

58 64

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0 00

0 00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0 00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

20.04

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0 00

0 00

0 00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0 00

000

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

000

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0 00

000

0 00

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

121,00

8,07

-23,00

98,00

6,67
Uniforme si echipament

20.05.01

110,00

7,34

-20,0C

90,0C

6,67

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

o,oc

o,oc

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

11,00

0,73

-3,0C

8,0C

~ '6,64

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,47

0,00

1,00

47,00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,47

0,00

< 1,00

. 47,00

| Deplasări în străinătate

20.06.02

o.*? o.oo

o.oq

Materiale de laborator

20.09

O.QO

;.,Woc|

Cercetare-dezvoltare

20.10

—' sO.OO

,0.03

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

o.oo

’O” 0.00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

3,85

-1,15

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

0,00

• o.bo

.5100,00

Protecția muncii

20.14

35,00

30,24

-3,00

32,00

86,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru an

20.15

0,00

0.00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0.00

000

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții

20.19

0,00

0 00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pu

20.20

0.00

0.00

0,00

0 00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0.00

0.00

0 00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

0.00

0 00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0 00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0.00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in rpnrP7ontaro2 intoroQplnr datului nntrivit dicnn^itiilor lonalo

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0 00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3

20.30

39,00

34.97

-3,93

42,93

89,67

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

4,00

3,12

-0.78

3,22

78,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35.00

31,85

-3,15

31,85

91,00

Chirii

20.30.04

0.00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0,00

0,00

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

87,00

0,00

-16,12

70,88

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

AnMIMIgTBATIFI PURI ICP     ni ni\

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

87,00

0,00

-16,12

70,88

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

87,00

0,00

-16,12

70,88

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

87,00

0,00

-16,12

70,88

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

72,00

0,00

-4,97

67,03

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

0,00

-11,15

3,85

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

Ret

narații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0.00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RFriiPFPATP im aMin rnoFMT

B4

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

35.01

o.ool

0,00

o.ool

0,00

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Vaidawdrian,


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Buciumeanu Costin