Hotărârea nr. 558/2018

Hotãrârea nr. 558 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 558 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL «CONSTANTIN STERE» PLOIEȘTI pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 438/11.12.2018 a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 11124/11.12.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 257/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art. 1 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

In temeiul Legii nr. 273/2006, art. 19 și 49 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l și Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


iu


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

-=s>4Jnitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTIituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


Anexa nr.1 la H.C.L. nr 72018


MII LEI

Buget aprobat

Execuție

30.11.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.200

1.193

0

1.200

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.410

8.160

-194

9.216

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.515

2.324

-307

5.208

TOTAL VENITURI

16.125

11.677

-501

15.624

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

16.125

11.630

-501

15.624

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.610

9.306

-194

10.416

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.610

9.306

-194

10.416

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.354

5.623

-194

6.160

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.134

5.420

-189

5.945

Salarii de baza

10.01.01

6.090

5.386

-179

5.911

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

-10

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

34

34

34

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

IVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

220

203

-5

215

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

2

2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

130

113

-5

125

TITL

-UL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.168

3.610

0

4.168

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.569

1.363

0

1.5691

Furnituri de birou

20.01.01

18

18

2

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

20

26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

303

246

303

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

201

237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

253

226

253

Piese de schimb

20.01.06

74

63

74

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

28

321

fi-

Buget aprobat

Execuție

30.11.2018

Influente

Buget rectificat

>1 V/

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

82

106

Alte'bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

520

479

-2

518

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

470

0

528

.^Hrănă’peritru animale

20.03.02

528

470

528

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

104

72

0

104

— I Medicamente

20.04.01

56

35

56

■—MâreHaife sanitare

20.04.02

48

37

48

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

325

253

0

325

Uniforme si echipament

20.05.01

84

75

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241

178

0

241

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

77

0

90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90

77

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

11

5

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

15

21

Pregătire profesionala

20.13

26

24

26

Protecția muncii

20.14

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.494

1.331

0

1.494

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

63

39

63

Chirii

20.30.04

5

4

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.426

1.288

1.426

rin

59.C

JJL X ALTE CHELTUIELI (cod

11+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

73

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

73

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.515

2.324

-307

5.208

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.515

2.324

-307

5.208

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.515

2.324

-307

5.208

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.515

2.324

-307

5.208

Construcții

71.01.01

4.864

1.852

-298

4.566

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

336

308

-9

327

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

315

164

0

315

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, an ConstantinSEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru LilianaADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL


' CONSTANTIN STERE”

LISTA DE INVESTIȚII 2018


- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2018

Influente

Buget rectificat

2018

DOTĂRI

711

-9

702

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

45

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator - 1 bucata

11

11

9

Freza sol -1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Vaporizator pentru camera frigorifica

16

16

13

Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)

120

120

14

Sistem iluminat parcare

70

70

15

Vidanja

55

-9

46

16

Tractoras cu remorca

65

65

LUCRĂRI TOTAL

4.804

-298

4.506

INVESTIȚII NOI

4.351

-295

4.056

1

Parcare auto - execuție

1.150

1.150

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

300

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

810

-151

659

4

Clădire administrativa zoo

520

-40

480

5

Lacuri păsări de apa

396

-70

326

6

Canal apa zoo

291

291

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate si proiect tehnic

34

-34

0

8

Rețea de canalizare parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

472

472

9

Rețea de alimentare cu apa parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

378

378

INVESTIȚII IN CONTINUARE

453

-3

450

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

-3

137

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

3

Reabilitare alei zona plaja

220

220

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

5.515

-307

5.208