Hotărârea nr. 557/2018

Hotãrârea nr. 557 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 557 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive nr. 420/10.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget- finanțe- control, administrarea domeniului public, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 1215/07.12.2018 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, pe anul 2018.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 252/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 4, art. 49, alin. 5 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare (* actualizată);

A

In temeiul art. 36, alin. (4), lit. a și art. 45, alin. (2), lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sjorin-Miculae BOTEZ

\\ h \ I X

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local
!

“Q mfHgp

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 48816.11.2018

Reaiexl

la

30.11.20lâ~

jnfjuente

' 0'0/

■ Prescrieri ț,o,rtform >răctificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5,909.00

5,295.11

-10.0C

5,899.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,889.00

5,275.11

-10.0C

5,879.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5,889.00

5,275.11

-10.00

5,879.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,284.00

4,775.01

-7.00

5,277.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

5,105.00

4,610.02

-7.00

5,098.00

Salarii de baza

10.01.01

4,628.00

4,204.13

-5.00

4,623.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

439.00

375.08

-3.00

436.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

6.11

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații centru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

31.00

24.70

1.00

32.00

Contribuții

10.03

179.00

164.99

0.00

179.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

49.00

48.27

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

1.52

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.00

15.80

16.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.49

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03.06

3.00

2.58

3.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

108.00

96.33

108.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

505.00

408.67

-3.00

502.00

Bunuri si servicii

20.01

346.00

259.99

-13.00

333.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.99

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

78.00

57.08

78.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

173.00

128.82

-14.00

159.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33.00

25.33

-2.00

31.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

7.56

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

13.14

1.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

37.00

27.07

2.00

39.00

Reparații curente

20.02

0.00 j

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

14.00

12.95

0.00

14.00

Medicamente

20.04.01

5.00

4.98

5.00

Materiale sanitare

20.04,02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfecta nti

20.04.04

9.00

7.97

9.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

118.00

109.92

10.00

128.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

7.27

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110.00

102.65

10.00

120.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

6.00

5.78

0.00

6.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6.00

5.78

6.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

5.78

6.00

Protecția muncii                                                                    20.14

6.00

5.79

L

6.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevedere conform H.C.L. 488/ 16.11.2018

Realizat

la

30.11,2018

Influente

A ;

Prevederi conform rectificare 'V,

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

/ - 0

Z1- /

... -• n"

X o.oo

Tichete cadou

20.27

■0-00

Alte cheltuieli

20.30

9.00

ii      ! 8.46

0.00

---9.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

.i        1.67

- -2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

V

.'.f-, 0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

"" 0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

6.79

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

100.00

91.43

0.00

100.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

100.00

91.43

100.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.00

20.00

0.00

20.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.00

20.00

0.00

20.00

Active fixe

71.01

20.00

20.00

0.00

20.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echiramente si miiloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.00

20.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Fodor Angelica


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Dinca Cristina