Hotărârea nr. 554/2018

Hotãrârea nr. 554 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 554

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive nr. 424/10.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr.3064/10.12.2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 254/11.12.20018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

In temeiul art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

In temeiul OMFP 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice ;

în temeiul art.36, alin.4, litera „a” și art. 45, alin.2, lit, „a” din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget rectificat HCL 479/16.11.2018

Execuție trezorerie la 30.11.2018

Necesar dec 2018

Influente

Buget rectificat 2018

TOTAL VENITURI - din care:

10.320,80

9.618,80

711,00

-35,00

10.285,80

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

9.730,80

9.028,80

711,00

-35,00

9.695,80

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

50

28

2

(20)

30

Venituri din prestări servicii

33.10.08

35

8

2

(25)

10

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

270

314

80

80

350

Donații si sponsorizări

37.10.01

11,80

12,80

8,00

9,00

20,80

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.364

8.666

619

(79)

9.285

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

590,00

590,00

0,00

590,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

43,10,19

590

590

590

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

10320,80

8566,00

1241,80

-35,00

10285,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9730,80

8454,00

1241,80

-35,00

9695,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5

01

9730,80

8454,00

1241,80

-35,00

9695,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (codi

10

7291,00

6642,00

629,00

-20,00

7271,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.t

10.01

6865,00

6248,00

597,00

-20,00

6845,00

Salarii de baza

10.01.01

6.336

5.773

543

(20)

6.316

Salarii-de-merit

10.01.02

-

Indemnizație de conducere

-10.-0-1-03

-

-

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

522

472

50

522

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

-

-

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

-

-

Indemnizații plătite unor persoane din afara t

10.01.12

-

Indemnizații de delegare

10.01.13

-

Indemnizații de detașare

10.01.14

-

-

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

-

Alocații pentru locuințe

10.01.16

-

-

a

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7

3

4

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

■ .        \oj3C

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

w

. • .•>

: ' ! :■ >/- .

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

va

.... ■ ■

Locuința de serviciu folosita de salariat si fa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

Tichete de vacanta

10.02.06

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

426,00

394,00

32,00

0,00

426,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

246

232

14

246

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4

2

2

4

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

25

24

1

25

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2

2

2

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajași

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5

4

1

5

zirilrikuî î ii la i-.nni'ji 11 Ho naf.mLTfP TI prQantAl VvT'irruuin im *   ruvn    yuruniO’v xr urvui no

1A A5 A7

1 u.uu.u l

-

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

144

130

14

144

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2327,80

1716,00

596,80

-15,00

2312,80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+1

20.01

1730,80

1304,00

459,80

33,00

1763,80

Furnituri de birou

20.01.01

11

9

2

11

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18

13

5

18

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95

67

13

(15)

80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8

4

4

8

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15

14

1

15

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26

20

6

26

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

290

227

73

10

300

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

1.267,80

950,00

355,80

38,00

1.306

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0‘

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cor

20.05

213,00

158,00

65,00

10,00

223,00

Jniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

213

158

65

■■ 10

223'

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

20.06

176,00

107,00

0,00

-69,00

i lOîiOO

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

19

14

■i5-

..SI

Deplasări în străinătate

20.06.02

157

93

(64

?./93

Materiale de laborator

20.09

-

■—

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

2

2

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10

5

1

(4)

6

Protecția muncii

20.14

20

18

2

20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.3

20.30

176,00

124,00

67,00

15,00

191,00

Reclama si publicitate

20.30.01

45

45

10

10

55

Protocol si reprezentare

20.30.02

15

11

9

5

20

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20

5

15

20

Chirii

20.30.04

-

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

96

63

33

96

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

112,00

96,00

16,00

0,00

112,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neii

59.40

112

96

16

112

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

□ocrcnckiTi ci DcrnocoATC iu akiiii

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperat

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

590,00

112,00

0,00

0,00

590,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

590,00

112,00

0,00

0,00

590,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.

71

590,00

112,00

0,00

0,00

590,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.3

71.01

590,00

112,00

0,00

0,00

590,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de rancnArt

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

522

50

522

Alte active fixe

71.01.30

68

62

68

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA