Hotărârea nr. 553/2018

Hotãrârea nr. 553 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiesti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 553

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 440/11.12.2018 a domnului primar Adrian-Florin Dobre precum și Raportul de Specialitate nr. 8262/11.12.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 259/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

în temeiul art. 19 și art. 49 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit. (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Șorin-Niculae BOTEZ u Art

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Plolesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: | 11/06 |


BUGETUL PE ANUL 2018

Propunere de rectificare
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Aprobat

Buget realizat 29.11.2018

Influiente

BVC in urma rectificării

*/-

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00.01

35579

31397

211C

376B9

1. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

27

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

35

27

35

Venituri din concesiuni si închirieri ;cod 30.10.05.30>

30.10.05

35

27

35

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

27

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

20320

16434

11C

20430

Venituri din prestări de servicii si alte activitatî (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

18851

16434

110

18961

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16790

14499

0

16790

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1775

1695

110

1885

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

36

32

0

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitatî

33.10.50

250

208

0

250

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50}

37.10

1469

0

0

1469

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

1469

0

0

1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

37.10.03

-1469

0

0

-1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

0

0

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15224

14936

2000

17224

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

15224

14936

2000

17224

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

414

414

0

414

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

810

250

0

810

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acopenrei creșterilor salariate

43.10.33

14000

14272

2000

16000

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

43.16.01

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCpONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

45153

28294

2110

47263

SECPUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*7»*«5)

3589S

27961

2110

38008

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

35898

27961

2110

38008

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26494

23127

0

26494

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

25223

22028

0

25223

Salarii de baza

10.01.01

16125

14238

16125

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3900

3431

3900

Alte sporuri

10.01.06

2200

1934

2200

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

188

0

188

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1720

1541

1720

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

3

2

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

9091

713

909

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

178

169

178

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

443

370

0

443

Tichete de masa*;

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Aprobat

Buget realizat 29.11.2018

Influienti/

-A jt

ePVC in/. jGrma.1.

1 -rectificării ■•i

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

O

Vouchere de vacanță

10.02.06

443

37C

I

443

Alte drecturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1D.O3

828

729

• '828

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

201

192

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7

6

<?7-

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

65

63

65

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

3

4

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13

10

13

Fond de solidaritate

10.03.07

538

455

538

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9251

4749

2110

11361

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2920

2286

133

3053

Furnituri de birou

20.01.01

60

33

60

Materiale pentru curățenie

20.01 02

200

177

23

223

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

282

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

77

130

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20

12

20

Piese de schimb

20.01.06

100

6

100

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

46

60

Materiale si urestari de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

1123

50

1350

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

530

60

660

Reparații curente

20.02

250

42

250

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

263

0

400

Hrana pentru oameni

20.03.01

400

263

400

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4301

1819

1977

6278]

Medicamente

20.04.01

2301

651

1977

4278

Materiale sanitare

20.04.02

800

456

800

Reactivi

20.04.03

1000

590

1000

Dezinfectând

20.04.04

200

122

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

1042

132

0

1042

Uniforme si echipament

20.05.01

80

5

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

44

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

912

83

912

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100

69

0

100

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100

69

100

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

1

10

Consultanta si expertiza

20.12

, Pregătire profesionala

20.13

50

33

50

Protecția muncii

20.14

30

12

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

i Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului,' potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichet© cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

148

92

0

148

Reclama si publicitate

20.30.01

8

6

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

70

42

70

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

-ondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

44

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35}

59

153

85

0

153

Burse

59.01

13

13

13

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cuftural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe                          2

59.35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Aprobat

Buget realizat 29.11.2018

Influiente *

BVCin urma • rectificării

'

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

72

i.~ t" 0

140

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

’ l îu

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

.‘ o

> ■ -.0

împrumuturi pentru institut» si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

ț r        U

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

6

’ - o

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01,06)

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Difereme de curs aferente datoriei r-oblice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(8S.O1)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcVonare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

9255

333

0

9255

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9255

333

0

9255

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

9255

333

0

9255

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9255

333

0

9255

Construcții

71.01.01

250

250

Mașini echipamente si miîloace de transport

71.01.02

6739

333

0

6739

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

497

497

Alte active fixe

71.01.30

1769

1769

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE |cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

Rambursarea im.rumuturilar contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bu jetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.971

93.01

1 Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


Manager
ePITflI.UL


DE PEDIATRIE -ț PLOIEȘTI