Hotărârea nr. 552/2018

Hotãrârea nr. 552 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 552

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive nr. 430/10.12.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 10122/10.12.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 256/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l "Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 13.12.2018;

în conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, art.4;

  • •  Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, art. 1;

  • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare , art. 19 și art.49;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa bugetul local), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-NiculaeContrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Avizat C.A.


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,11, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat -dec. 2018

TOTAL VENITURI - din care:

75519.00

60815.00

-849.0C

74670.00

VEf

tota

4IIUKILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -- din care:

73604.00

60725.00

-100.0C

73504.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

20.00

18.00

0.00

20.00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930.00

786.00

0.00

930.00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

55764.00

44096.00

-1100.00

54664.00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile oe sanatate oublica din sume alocate de la

33.10.30

809.00

553.00

0.00

809.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

36.00

1.00

0.00

36.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

23.00

23.00

0.00

23.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1166.00

902.00

-100.00

1066.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0.00

0.00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

14856.00

14346.00

1100.00

15956.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1915.00

90.00

-749.00

1166.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul șanatatii

43.10.14

1915.00

90.00

-749.00

1166.00

Subvenții din buge-u-’e stai ca:re bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si erliinampntPlnr df» cnmunînalii in țanătata

43.10.16.0

1

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.0

2

0.00

0.00

sume din veniturile propni a<e iwnisteruiui Șanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in

43.10.17.01

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

83137.00

58798.00

-849.00

82288.00

SECȚIUNEA De FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+841

77295.00

58366.00

-100.00

77195.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

77295.00

58366.00

-100,00

77195.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (codit

10

34131.00

25831.00

0.00

34131.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

32592.00

24474.00

0.00

32592.00

Salarii de baza

10.01.01

20768.00

17985.00

0.00

20768.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426.00

3031.00

0.00

4426.00

Alte sporuri

10.01.06

952.00

498.00

0.00

952.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

10.00

0.00

0.00

10.00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

:ond aferent plătii cu ora

10.01.11

4478.00

1765.00

0.00

4478.00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara t

10.01.12

8.00

3.00

0.00

8.00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0.00

ndemnizatii de detașare

0.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

0.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0.00

ndemnizatii de hrana

0.01.17

1596.00    974.00

1596.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,11, 2018

Influenta +/-

Buget rectificat / dec. 2018 f

| Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

354.0C

218.00

0.00

354.0$

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la

10.02

504.00

504.00

0.00

504,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

J0,02.06

504.00

504.00

0.00

504.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035.00

853.00

0.00

1035.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282.00

265,00

0.00

282.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

6.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68.00

67,00

0.00

68.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

4.00

0.00

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator centru anaaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

4.00

3.00

0.00

4.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670.00

508.00

670.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

42915.00

32376.00

-29.00

42886.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2004.00

1666.00

48.00

2052.00

Furnituri de birou

20.01.01

70.00

58.00

0.00

70.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

130.00

106.00

20,00

150.00

încălzit. Iluminat si forța motrlca

20.01.03

700.00

586.00

0.00

700.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

135.00

103.00

0.00

135.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

29.00

18.00

-2.00

27.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

4.00

0.00

10.00

Transport

20.01.07

42.00

29.00

0.00

42.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

54.00

51.00

10.00

64.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

502.00

430.00

10.00

512.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funi

20.01.30

332.00

281.00

10.00

342.00

Reparații curente

20.02

459.00

208.00

20.00

479.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

632.00

548.00

0.00

632.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632.00

548.00

0.00

632.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.1

20.04

38657.00

29123.00

-110.00

38547.00

Medicamente

20.04.01

36944.00

27795.00

-100.00

36844.00

Materiale sanitare

20.04.02

553.00

421.00

0.00

553.00

Reactivi

20.04.03

1100,00

877.00

0.00

1100.00

Dezinfectanti

20.04.04

60.00

30.00

-10.00

50.00l

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod

20.05

438.00

278.00

20.00

458.00

Uniforme si echipament

20.05.01

5.00

0.00

5.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

423.00

278.00

20.00

443.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+;

20.06

55.00

36.00

0.00

55.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55.00

36.00

0.00

55.00

Deplasări în străinătate

20.06,02

0.00

Materiale de laborator

20.09

20.00

17.00

3.00

23.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5.00

2.00

0.00

5.00

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50.00

30.00

0.00

50.00

Protecția muncii

20.14

100.00

67.00

-10.00

90.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activei

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0.00

0.00

0.00

contrioulli ale aominTstrătlerpubJice'locaie ia realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl îngheț

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuți

20.24


9*0 7 na 'Kf'ifyD

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2018

Execuție la 30,11, 2018

Influenta

I +/-

Buget recțiflcat J dec. 20l8??.

> /■

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,0C

401,00

0,00

495.00

Reclama si publicitate

20.30.01

A           ’■>

Protocol si reprezentare

20.30.02

\V-5’ .

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20,0C

20,00

20.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30,06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

381 00

475,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRĂNSFERURliNTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

111LUL X AL IE LHLL 1 UltzLI (COCI

59.01 +59.02+59.11+59 12+59.15+59.17+59.22+

59

249,00

159,00

-71,00

178,00

BURSE

59.01

11,00

10,00

-1,00

10,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrati

59.40

238,00

149,00

-70,00

168,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

ll 1 LUL XVII PLA 11 EEEL 1UA IE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CUREtLL

84

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate

85.01

SfcL lIUNtA Ut UtZVULTAHb (COd 51+55+56+70+84)

5842,00

432,00

-749,00

5093,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul Viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

58.07+56.08+56.1 5+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5842,00

432,00

-749,00

5093,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5842,00

432,00

-749,00

5093,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5842,00

432,00

-749,00

5093,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3652,00

153,00

-180,00

3472,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2190 00

279,00

-569,00

1621,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

L

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților ci

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

IIILUL XVII PLA 11 ErEU 1UAIE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

14

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate

Î5.01

L

ORBOl ECÂIOIe 7618 mii lei va fi directionat astfel:3927 mii lei se directioneaza

a de 3691 mii lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.


municipal m


DIRECTOR FINANCIAR CO'iît

EC. MUSCA MARILENA


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B /‘L


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2018

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantita te

Valoare

Cantitate

Valoare

Canti tate

Valoa

re

Valoare an 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ARTICOL 71.01.3

0 -ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

l.Anvelopare Corp E (execuție)

135

-113

22

0

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

230

0

230

0

Clădirea trebuie consolidata, iar invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prin ea.

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

200

-183

17

183

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie - etgj- nu pot fi evacuați pe singura cale dș^cds- I4 existenta in cazul unor calamhm^z' (incendii, cutremure).                  'f'y

4. Redimensionare instalație de

80

0

80

0

Actualele instalații au fost dimensio'nate pentru un anumit nivel de cpțis^pi, lăr ca;

alimentare cu energie electrica pentru Secția Recuperare si Fizioterapie (continuare execuție)

urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara finalizarea redimensionarii instalațiilor electrice in aceasta secție.

5 .Redimensionare instalație de iluminat pentru secția Recuperare si

F izioterapie(proiectar e si execuție)

90

-40

50

0

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

â.Reconfigurare si refacere instalație termica Secția Interne (proiectare si execuție)

100

0

100

0

Instalația veche din Secția Interne nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

7.Reconfigurarc si refacere instalație termica si asigurare apa calda( proiectare si execuție) la Secția Recuperare si Fizioterapie

150

0

150

0

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

8 .Redimensionarea instalației de alimentare cu energie electrica pentru secția Interne ( proiectare si execuție)

20

-8

12

0

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

9.Rcfacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției Oncologie

10

-5

5

0

Instalația existenta nu,, ^corespunde cerințelor si normelor ^tehnice si de siguranța in vigoare.     p:         ■

.. £ .       :■ -r

’ A       '■             .

10.Reparatii structura de rezistenta si pereți

140

-135

5

135

---—T -?>.—>■■■-•,—~

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet’

la garajul auto (intocmire documentație si proiectare)

deteriorați,in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi,precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despărțitori. Aceștia se afla in situația de a se prăbuși.

11 .Asfaltare curte B

85

-85

0

85

Aleile din curtea B a spitalului prezintă numeroase gropi care constituie un real pericol pentru accidentarea celor care le acceseaza.

12.Execuție cai de acces spital (poarta 1 + poarta 2)

100

0

100

0

Este necesara realizarea acestor cai de acces in incinta spitalului deoarece cele existente sunt uzate.

13.împrejmuire gard str.Petru Poni si str.Ana Ipatescu

60

0

60

0

Gardul existent prezintă zone deteriorate si,ca urmare, nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

14.Reabilitare Secția

Interne

335

0

335

0

Este necesara aceasta reabilitare care consta in înlocuirea caloriferelor si a țevilor ruginite , a faianței si gresiei invechite si igienizarea tuturor incaperilor secției.

ART.71.01.02-MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

15 .Aparat radioterapie

TUR 300- cofinantare

1

180

-1

-180

0

0

0

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării    pacicntilor    cu    afecțiuni

oncologice.

TOTAL

1915

-749

1

1166

403

MANAGER

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca.Marilena
Ec. Iordanescu MariaMihaela


x?xu;-

SPITALUL 2- ■

MUNICIPAL 011]

PLOIEȘTI ™//