Hotărârea nr. 550/2018

Hotãrârea nr. 550 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor imobile-construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 550 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 415/07.12.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.389/07.12.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1880/06.12.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub 248/07.12.2018 la Direcția Economică, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și sunt înscrise în Cartea Funciara a municipiului Ploiești cu nr. cadastral 144430;

în conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10, alin. (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor - construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.283, identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr.l din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a bunurilor menționate la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 în sensul eliminării pozițiilor nr. 86, 88 și 89.

Art. 5 Se aprobă modificarea corespunzător art. 1 și art. 3 a anexelor la Hotărârea nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr.18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 ceva fi încheiat, potrivit prevederilor art. 3 și art. 5 între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cuprins în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării ^Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești", atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții si S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 decembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef ServiciuANEXA nr.l la H.C.L. nr...^°/.^W

Situația bunurilor ce vor trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești pentru scoterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului Construcție

Valoare de inventar - lei -

Obs.

86

1.3.1

1278

grup exploatare depou, Depou troleibuze str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.283

175.142,90

88

1.3.1

1280

gospodăria de apă depou Depou troleibuze str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.283

117.068,96

89

1.3.1

1281

magazie materiale

Depou troleibuze

str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.283

90.952,65Sef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndrutiu

5MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. ___________/_________________


ACT ADIȚIONAL NR.__________

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._____________/____________

între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de DELEGAT AR, denumit în continuare MUNICIPIU, pe de o parte

si

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - director general, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică Anexa nr. 3 a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării imobilelor - construcții identificate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ........../..................

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 rămân neschimbate.

/ /■ ■■ .

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiu^fbiesți ■'/ nr. 18579/04.11.2013 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unuwsnteițL'Ă.Πfiecare parte.


DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești DIRECTOR GENERAL,

Alexandri Nicolae


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu

DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tănase


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte


întocmit,

Cristina Denisa Trofin