Hotărârea nr. 55/2018

Hotãrârea nr. 55 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. 1A”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 55


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1840/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA ";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. lA”conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA " de 1.360.445,36 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițială a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 580.925,89 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează SECRETAR, Laurențiii DIȚ1EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 10C1 C2, STRADA SINAII NR. 1A

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria

Expert accesare fonduri Vlad Paul Mocanu
Februarie 2018


PIESE SCRISE................................................................

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................  • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

  • 1.4   Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

  • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Regimul juridic:

  • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale

monumentelor istorice sau în zone construite protejate

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor

de diagnosticare2):

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.6   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere

   nic, economic,


financiar, al sustenabilității și riscurilor.........................................................J

 • 6.2   Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) .....

 • 6.3   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:..................^■.a.'Î.RSĂî^A.YiSI

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................32

 • 6.4   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....

  • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul 1

Anexa 2 - Scenariul II -Scenariu Recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților

PIESE SCRISE

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 10 C1C2 strada Sinaii 1 A

1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

intergroiipWigineenng energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reducerea enjjsiifor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.            »'        :■

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de DezvQltă^Url^hă a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fosbiclentmcată ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnigo-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elabora^’- â devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții           ‘ c

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările. și; completările

ulterioare;                                                                                         ' •   \ u

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere' pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe".

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • -  Gp123/2013 Ghid privind proiectarea si executarea, lucrărilor de reabilitare termica, a blocurilor de locuințe

2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1977-1979

Regim de inaltime:S+P+4, apartamente la toate nivelurile supraterane

Număr apartamente. 40


In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele

deficiente:
 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 10 C1C2 strada Sinaii 1 A.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat 10 C1C2 , se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Sinaii 1 A

Suprafața construita la sol a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 539 mp.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează strada Sinaii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la nord: 10C

 • -  lasud:10B

 • -  la est: alee, parcare

 • -  la vest: strada Sinaii

c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

7^

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;         /*' i

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conformstudiilor și forărilor efectuate în această zonă

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C

(construcție de importanță normală);                                   s                z

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

d) studii de teren:
 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topographic e, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

3.2 Regimul juridic:
 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietari.

 • b)

 • c)


destinația construcției existente;

/* /r

'>■

J ‘


’-^îj /fc? |

Clădire de locuit-locuinta colectiva cu apartamente la toate nivelurile suțjțșsferahây\ includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arhi^^îq^rjârii°naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate,'după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:
 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1983

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 539 m2;

 • e)   suprafața construită desfasurata;

•  Suprafața construita desfasurata: 2695 mp
 • •  regimul de înălțime: S+P+4, apartamente de locuit la toate nivelurile supraterane

 • f)    Valoare de inventar;

Nu este cazul

 • g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

_             ... ......... '■

’A,

Nu e cazul.

3.4


U . - ’ îr .

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale aurii energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobileiorcare benefiȘîțizâ de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protect ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10C1-10C2 din strada Sinaii nr. 1A, cu subsol, parter si 4 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.


3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10C1-10C2 din strada Sinaii nr. 1A, cu subsol, parter si 4 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.                     |

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.                  '

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu indeplineste cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din ra||m aua’it         realizat

BBormanta                     ce privește încălzirea -HHHHHH

nu                din

energetic al clădirii de referința 184 51 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de an mult mat mare decât cel al ciădîrii de referința 47 30 kgCOj.'mp an.

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani

o m â clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările^esrructurale"


importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare. /

..................... ..


fe$pt fi

W-Structura de rezistenta a blocului 10C1-10C2 din strada Sinaii nr. 1A, cu s^bșol, p0rt|fc's’i 4/£ etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă ser. d d ’ nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează

negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri           dm-

energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare iermică a clădirii conform tabelului următor

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădim și ca urmare sunt independente de


i care sunt considerate ca fiind efectuate)

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

i. rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10C1-10C2 din strada Sinaii nr. 1A, cu subsol, parter si 4 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  termoizolare fațada parte opaca

5r

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam

termorezistent                                                                             ’

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu                                                                  ,

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune ■

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  inlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

i. utilizare sustenabiiă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

i nterg rpupengineeri ng zx ți O         ■“

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de invQStjțir. ,. :- .^y \v (oel -K j *1 a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

6r j

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.^®^®

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie inchise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

SCENARIUL I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor

acoperi armaturile cu mortar compatibil acolounde este cazul-

$ H’/ A1       '■'    --r?

 • •   se vor rectifica rosturile                       Wi        . ■ ' / ț Jj

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) fi , Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe'3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași/caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se'pășii de montaj indicați de furnizor.

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur

Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC , cu profil solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare-grile higroregalbile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de

_

termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatiie de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Tamplaria performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam dublu termoizolant.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tamplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie închise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C -s2,d0 in sistem pentacameral. Partea inferioara va fi inchisa cu panouri tip Weiss, iar partea superioara cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou rmontate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Norme Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa

metalica.                                        #    /\

,v£A

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucră^              « J

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exjsrta, ^i f repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatfe^M^rasei unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate .șj’ p^ane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% -se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu? surse LED,-.înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comuhș ale blocului’ 1 Verificare tablou electric parii commune          V                 ,z

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca esWâtectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Robineti           cu

thermostat         la

radiatoare

Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul apartamentelor

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a

Scenariul II

termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoîzolațîeî pe suport t

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 6.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor pe 3 laturi in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, ________utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.__________________ NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul I.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugeri punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spum grosime, spuma din poliizocianurat 1 terasa si polistiren extrudat 10 cm pentr

  ^p^ti rețgfflți^a 'X t ; m grosim^\p^tru u’sâcjtir .          ;

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam tei^hârezîstent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  c i v

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie 2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie 2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie 2019

August

2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie

Crt.

Etapa

De la

Pana lâ

r... ^..i •         ■■

2049

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie

2oi§;’:>. 1

Decembrie

2019 A-.z

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare’pâha.

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul 1

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.397.323,52 lei fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

-5.417 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

- 38.553 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I -

Scenariul II

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.360.445,35 lei fara TVA

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață

-5.238 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

- 438.553 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II. Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:
a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea

Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și, cu respectarea obligațiilor contractuale.                                                                  ț

• /

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitățiLși a siturilor protejate, după caz.                                                       ' —>

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I -Scenariu Recomandat și în Anexa 2 - Scenariul II.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

---■<

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisiă7^uroppahakîri\ pâprul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.              !|l” iif        '    ) z

A •’ '      ’            /<ăs>

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reâte,, Șrau utili^aț, prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investitei, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.397.323,52 lei fara TVA

ata interna de rentabilitate financiara

-18,21%

983

-999.736,27 lei

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.360.445,35 lei fara TVA


.......--.. <

Scenariul II

Rata interna de rentabilitate financiara

-17,90%

f

Valoarea neta actualizata

-964.634,78 lei


În Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor incasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica naturala, astfel sa se respecte prevederile normativului NP011/97.

Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reducere anuala), raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul 1

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

1.480,84

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

759.163,12 lei

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

512,66

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone C02e redus

tCO2e

1.480,84

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

727.662,45

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

491,38

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate       Mică

Importanța      | Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate      Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor

Tip risc

Financiar     Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții

reducere

financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai..a-jpreVederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale > qătne operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului- de către executant, etc.                                        W

Tip risc

Financiar

| Probabilitate

Medie

Importanța z;/'sMaW' *7

^-.4 j_

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda 0 atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul I

Scenariul II

Cost total de investiție (lei fara TVA)

1.175.455,09

1.144.415,82

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

512,66

491,68


6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariu! recomandat este scenariul II. deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai burrK 6

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.


 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.360.445,36

  din care valoarea (C+M)

  1.100.936,14

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.144.415,82

  din care valoarea (C+M)

  925.156,42

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

  14,56

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

ti

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)                                                                        .

i

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.                                                                                    ........ z z

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

ZZ CERINȚA A - REZISTENȚĂ MECANICĂ SI STABILITATE     ZZ 2

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 10C1-10C2 din strada Sinaii nr. 1A, cu subsol, parter si 4 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile parapeților de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie inchise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

___CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU_______________

Clădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara desfumarea casei scării, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei documentații.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. (conform SR 007-2013)

____________CERINȚA C-IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR        - 7 Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:                                      \

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante'de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin înlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •   protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat și nivelele de iluminare s-au ales astfel încât să nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural și artificial) și STAS 6472 (încălzire).

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •  canalizarea apelor uzate menajere este direcționată către rețeaua publică de canalizare.

 • •   nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

__CERINȚA D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE___________

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea întreținerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va încadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

___________CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA__

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK


• Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.                           ț

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE '

Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.360.445,36

1

Valoare eligibila

Lei

1.299.199,12

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

61.246,24

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.299.199,12

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

Lei

779.519,47

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

Lei

519.679,65

%

40%

|j       Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

61.246,24

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

50.805,95

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

10.440,29

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

290.934,59

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

229.688,35

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

177.974,29

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

6.632,52

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

45.081,54

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

Lei

61.246,24

2.1

Contribuție UAT- 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

61.246,24

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

289.991,30

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

289.991,30

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

288.911,59

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din

Lei

1.079,71

val chelt eligibile aferente C+M+E

%

3,50%

2

Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

Lei

oo

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile

Lei l'z- $

! &

aferente C+M+E

%

25% /

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

580.925,89

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

519.679,65

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

61.246,24

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr.1452/24.11.2017 emis de primăria municipiului Ploiești (atașat)

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anexa.

 • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

 • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Aviz alimentare cu energie electrica Nr. 30101825439/10.01.2018 SDEE Muntenia Nord

Aviz RASP 526/29.12.2017, Plan de eliminare al deșeurilor Anexa 1 la HCL 476/20.12.2012

Aviz Distrigaz Nr. 312.263.288/15.01.2018 Distrigaz Sud

Aviz telefonizare: Nr. 100/05/02/02/01/03/PH/63 din 17.01.2018 Telekom

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Clasare nr. 89/08.01.2018 APM Prahova

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.Anexa 1 - Scenariul I

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr 1A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.1

Studii teren

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.135,50

141,23

2.276,73

3.3

Expertizare tehnica

2.215,12

531,63

2.746,75

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.661,34

398,72

2.060,06

*

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții            / '               ......,

i (- C ' \                          j gjf

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot. 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A > / /

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

.c* <,.

Văloate cu ‘ ATVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5

Proiectare

35.789,87

7.393,41

43.183,28

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.866,71

2.848,01

14.714,72

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.859,54

543,31

3.402,85

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

19.063,62

3.622,09

22.685,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

38.875,50

7.386,35

46.261,85

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.812,72

724,42

4.537,14

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.258,20

239,06

1.497,26

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.554,52

485,36

3.039,88

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

116.945,80

22.742,34

139.688,14

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

934.348,00

177.526,12

1.111.874,12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.290,00

245,10

1.535,10

■■ c- □

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                                rfk

' / ’ Oi;

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A ,   •

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

21.711,00

4.125,09

25.836,09

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

957.349,00

181.896,31

1.139.245,31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

23.390,95

4.444,28

27.835,23

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17.543,21

3.333,21

20.876,42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.847,74

1.111,07

6.958,81

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.477,26

0

10.477,26

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4759,46

0

4.759,46

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

951,89

0

951,89

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4765,91

0

4.765,91

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re /desf ii ntare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

51.600,72

9.804,14

61.404,86

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

88.768,93

14.875,42

103.644,35

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. IA

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.163.063,73

219.514,07

1.382.577,80

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

953.181,21

181.104,43

1.134.285,64


Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.


Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

11.914,77

2.263,81

14.178,58

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

476,59

90,55

567,14

TOTAL

12.391,36

2.354,36

14.745,72

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.175.455,09

221.868,43

1.397.323,52


2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 10clc2 - Scenariu 1 Scenariu nerecomandat


(Denumire tabele analiia financiară a proiectului

1 Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

. Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli ptproiectaresi asistenta tehnica

Lei/an

50.623,75

27,25235

_

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.238.962 65

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930.00

65.511.85

Cheltuieli nentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386.00

2.541 00

Cheltuieli cu auditujjiroiectuluiu

Lei/an

881 88

3.233 54

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

1 Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

An u 1 5 [

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

' Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.574,00

1.605 48

1.63759

1.670.34

1.703.75

1.737 82

1.772,58

1.808 03

1.844 19

1.881 08

1.918 70

1.957 07

1.996 21

2.03614

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

50.337 76

51.344 52

52.371,41

53.41883

54.487,21

55.576.95

56.688 49

57.822 26

58.978.71

60.158 28

61.36145

62.588 68

63.840 45

65.117.26

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

4.157 00

4.24014

4.324,94

4.411,44

4.499 67

4.589 66

4.681,46

4.775 09

4.870,59

4.968,00

5.067.36

5.168 71

5.272 08

5.377,52

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.80100

5.917.02

6.035,36

6.156,07

6.279 ,19

6.404 77

6.532,87

6.663.53

6.796,80

6.93273

7.071,39

7.212,81

7.357,07

7.504,21

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

787.00

802 74

818,79

835,17

851,87

868 91

886,29

904 02

922,10

940 54

959 35

978,54

998,11

1.018.07

Cheltuieli cu apa

Lei/an

16.12600

16.44852

16.777,49

17.11304

17.455.30

17.804 41

18.16050

18.523 71

18.894 18

19.272 06

19.657 50

20.050,65

20.45167

20.860 70

Al te cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

3.838,00

3.914.76

3.993,06

4.072.92

4.154,37

4.237 46

4322,21

4.408,66

4.496,83

4386.77

4.678,50

4.772,07

4.867.51

4.964.86

io:al cheltuieli materiale si cheltuieli ai utilitățile

lei/an

82320,76

84.273,18

85.958.64,

87.677.81

89431,37

91320,00

93.044,39

94.905,28

96.80339

98.739,46

100.714,25

102.72833

104.783,10

106.878.76

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.448,00

8.616.96

8.789,30

8.965 09

9.144,39

9.327,27

9.513,82

9.704 10

9.898 18

10.096 14

10.298 06

10.504 03

10.714.11

10.928,39

Hotal Cheltuieli cu personalul

Lei/an

8448.00

8.616,96

8.789,30

8.965,09

9.144,39

9.327,27

9.513,82

9.704,10

9.898,18

10.096,14

10,298,06

10304,03

10.714,11

10.928,39

Cheltuieli de intretlnere si reparații capitale

lei/an

1.185,00

1.208,70

1.232,87

1357,53

1382,68

1.308,34

1.334,50

1361,19

138M2

1.416,18

1.44431

1.473,40

1.502,87

1332,92

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

A

-

Cheltuieli cu logistica

lel/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

-

-

-

T

-

-

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Lei/an

92.253,76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99,858,44

101.855,61

103.892,72

105.97037

108.089,98

110351,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119340,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.574,00

1.60548

1.637,59

2.670,34

1.703,75

1.73782

1.772,58

1.808,03

1.844 19

1.881.08

1.918 70

1.957 07

1.996 21

2.03614

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

50.337 76

51.344 52

17.87733

18.234.87

18.599,57

18.971561

19.350 99

19.738 01

20.132,77

20.535.43

20.946.14

21.365,06

21.792.36

22.228,21

Cheltuieli cu energia ana calda

Lei/an

4.15700

4.24014

4.324 94

4.411,44

4.499,67

4.589 66

4.681.46

4.775 09

4.870.59

4.968 00

5.067.36

5.168 71

5.272 08

5.377 52

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.301.00

5.917.02

6.035,36

6.15607

6.279.19

6.404 77

6.532,87

6.663 53

6.796,80

6.932,73

7.071,39

7.212,81

7.357.07

7.504,21

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

787.00

802 74

818 79

835.17

851,87

868 91

886 29

904 02

922,10

940.54

959.35

978.54

99811

1.018 07

Cheltuieli cu apa

Lei/an

16.126,00

16.448 52

16.77749

17.113.04

17.455,30

17.804 41

18.160 50

18.523,71

18.894 18

19.272.06

19.657.50

20.050 65

20.451,67

20.860 70

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

3.838,00

3.914.76

3.993.06

4.072.92

4.154.37

4.237.46

4.322,21

4.408,66

4.496,83

4.586,77

4.678,50

4.772,07

4.867,51

4.964.86

f

1 Kt

Lel/an

82.620.76

84.273,18

51464,56

52.493,85

53343,73

54.614,60

55.706,89

S6.821.03

57.957,45

59.116,60

60398,93

61304,91

62.73S,01

63.989,71

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

8448,00

8.616,96

8.78930

8.965,09

9.144,39

9.327,27

9.513,82

9.704,10

9398,18

10.096,14

10398,06

10304,03

10.714,11

1032839

Cheltuieli de intretlnere si reparații capitale

Lei/an

1.185,00

1.208,70

1.23237

1.257,53

6329.78

6.354,38

6481,46

6.611,09

6.74331

6378,18

7.015,74

^56,06

_

7-445.16

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

*

-

-

-

-

-

-

---——--

-

Cheltuieli cu logistica

Lel/an

-

-

-

.3

-

-

-1

-

>.

Alte       eli nnera iortale

Lel/an

î

-

-

-

-----1—

-

ii

-

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

92.253,76

94.098,84

61.486,73

62.716,47

68.917,89

70.29635

71.702,18

73.13632

74.598,94

76.090,92

77.612,74

79.165,00

80.748,30

82.36336


interCOSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

-

------------\

"o<. k

Cheltuieli cu materiile urime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■ CXi

••• 1

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

'   y;'?

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(34.494,08)

(35.183,96)

(35.887.64)

(36.605,39)

(37.337,50)

(38.084,25)

(38.845,94)

(39.622,86}

(40.415,31)

(41.223.62)

(42.048,09)

'•(42.889^05)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

1

_____

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utliitatile

Lei/an

(34.494,08)

(35.183.96)

(35.887,64)

(36,605,39)

(1733730)

(33.084,25)

(38.845^4)

.     (39.622,861

(40.41531)

(41323,62)

(42.048,09)

(42.889,05)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ch el tu i eli cu asigurările și protecți a s oc i a 1 ă

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

-

-

-

-

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

-

4.947,10

5.046,04

5.146,96

5.249,90

535430

5.462,00

5371,24

5682J6

5.796,31

5.912,24

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

'■i.

(34.494,08)

(35.183,96)

(30.940,54)

(31.55935)

(32.190,54)

(32.83435)

(33.491,04)

(34.160.86)

(34.844,08)

(35340,96)

(36.251,78)

(36.976,81)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5_____

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

92.253,76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99.858,44

101.855.61

103.892,72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119.340,08

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

92.253,76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99.858,44

101.855,61

103.892,72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119.340,08

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din Incasari de la proprietari

Lei/an

92.253,76

94.098.84

61.486,73

62.716,47

68.917,89

70.296 25

71.702.18

73.136.22

74.598,94

76.090,92

77.612,74

79.165.00

80.748.30

82.363,26

Venituri din economii

Lei/an

-

-

34.494,08

35.183,96

30.940,54

31.559,35

32.190,54

32.834,35

33.491,04

34.160,86

34.844,08

35.540,96

36.251,78

36.976,81

Venituri dinalteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

92353,76

94.098,84

95.980.81

97.900.43

99-858,44

101.855,61

103392,72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119340 08

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 34.494,08

- 35.183 96

- 30.940 54

- 31.559.35

- 32.190,54

- 32.834.35

33.491,04

34.160 86

- 34.844.08

- 35.540,96

36.251,78

-   36.976.81

Venituri din economii

Lei/an

34.494,08

35.183.96

30.940.54

31.559.35

32.190 54

32.834,35

33.49104

34.160,86

34.844 08

35.540,96

36.251,78

36.976.81

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

■ Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

24.180,06

777.466,31

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

35.641,57

560.035.58

Contri bu ți e aferentă costuri 1 or el i gi bi 1 e i nd usiv TVA

Lei/an

16.120,04

518.310,87

Contribuție aferentă costurilor neeligibileindusivTVA

Lei/an

19.521,53

41.724,71

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

40.300,10

1.295.777 18

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

19.521.53

41.724,71


Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

92.253.76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99.858,44

101.855 61

103.892.72

105.970,57

108.089 98

110.251,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119.340.08

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

92.253.76

94.098.84

61.486,73

62.716.47

68.917.89

70.296.25

71.702,18

73.136.22

74.598.94

76.090,92

77.612,74

79.165,00

80.748,30

82.363,26

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

34494,08

35.183,96

30.940,54

31.55935

32.190,54

32.834,35

33491,04

34.160,86

34.844,08

35.540,96

36.251,78

36.976,81

S' V.-..

Investiție

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

-

-

vv.

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(59.821,63)

(1.337.501,89)

-

-

Xs.

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Lei/an

(59321,63)

(1.337.501,89)

34494,08

35.183,96

30340,54

31.559,35

32.190.54

32.834,35

33491,04

34.160,86

34.844,08

35.540,96

36.251;78

~ 36376,81

Surse de finanțare

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

59321,63

1.337.501,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

68.988,16

70.367,92

61.881,09

63.118,71

64381,08

65.668,70

66.982,08

68.321,72

69.688,15

71.081,92

72.503,56

73.953,63

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

68.988,16

139.356,08

201.237,17

264.355,88

328.736,96

394405,66

461.387,74

529.709,46

599.397,61

670479,53

742.983,09

816.936,71

Wnhcore              financiară

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

KM

DA

DA

DA

1 Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

■ Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      j

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(34.494,08)

(35.183 96)

(30.940,54)

(31.559,35}

{32.190,54}

(32.834,35}

(33.491.04)

(34.160.861

(34.844,081

(35.540,96)

(36.251,78}

(36.976,81)

Total costuri / plăți

Lei/an

59.821,63

1.337.501,89

(34494,08)

(35.183,96)

(30.940.54)

(31.559,35)

(32.190,54)

(32334,35)

(33491,041

(34.160,86)

(34.844,08)

(35.540,96)

(36.251,78)

(36.976,81|

Flux de numerar net

Lei/an

-59.821,63

-1.337.501,89

34494,08

35.183,96

30.940 54

31.559,35

32.190,54

32.834,35

33491,04

34.160,86

34.844,08

35.540,96

36.251,78

36.976,81

Factor deactualizare

0,96

0,92

0.89

0,85

082

0,79

0,76

0,73

0 70

0.68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-57.520,80

-1.236.595,68

30.665,11

30.075,40

25430,87

24.941,82

24.462,17

23.991,74

23.530,36

23.077,85

22.634.05

22.198,78

21.771,88

21.353,19

. ......

®«*=***i'

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-18,21%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-999.983,27

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

88.705,54

86.999,66

85.326,59

83.685,70

82376,36

80497,96

78.949,93

77431,66

75.942,59

74482,15

73.049,81

71.645,00

70.267,21

68.915,92

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

88.705,54

1.140.29539

54.661,48

53.61030

56345,48

55.556,15

54.487,76

5343932

52.412,23

51404,30

50415,76

49446,22

48495,33

47.562,73

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.053.29633

-30.665,11

-30.075,40

-25430,87

-24.941,82

-24.462,17

-23.991,74

-23.530.36

-23.077,85

-22.634,05

-22.198,78

-21.771,88

-21.353,19

Cost total actualizat - incremental

Lei

759.163,12

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.480,84

Raportul ACE

Lei/1CO2

512,66

Anexa 2 - Scenariul II -Scenariu Recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.1

Studii teren

1.661,34

315,65

1.976,99

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.135,50

141,23

2.276,73

3.3

Expertizare tehnica

2.215,12

531,63

2.746,75

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.661,34

398,72

2.060,06

3.5

Proiectare

35.145,30

7.270,94

42.416,24

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


H-.1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare terrrica bloc de locuințe 1Oc1c2

ft.crt.

Denrrirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare faru TVA

TVA

Valocrecu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltueli pertru irMestitia de baza

4.11

Gonstructii si instalații

934.348,00

177.526,12

1.111.874,12

4.1.1

Terasarrente

-

-

41.1.1

Baza

-

4.1.1.2

Caiace

-

4.1.2

Rezistenta

-

-

4.1.21

Ram

-

-

4.1.22

Caiace

-

-

4.1.3

Arhitectura

831.445,00

10/9/4,55

989.419,55

4.1.21

Arhitectura baza

794.158,00

150890,02

90.048,02

4.1.22

Arhi tectura caiace

37.287,00

7.084,53

44.371,53

4.1.4

Instalații

10290B,<

19.551,57

122454,57

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

96243,00

18286,17

114.529,17

4.1.4.2

Instdatii electrice - conace

5660,00

1265,4

7.925,40

TCHALI - scixap. 4.1

934.348,00

177.526,12

1.111.874,12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.290,00

245,10

1.535,10

4.Z1

Montaj baza

717,00

136,23

853,23

4.Z2

Montaj ccnace

573,00

108,87

681,87

TOTAL IksUxzp. 4.2

1.290,00

245,10

1.535,10

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovoltaice

21.711,00

4.125,09

25.836,09

4.3.1

Utilaje baza

21.711,00

4125,09

25.836,09

4.3.2

Utilaje caiace

-

-

-

4.4

Utilaje, echiperrente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Cotari

-

-

-

4.6

Actise necorporale

-

-

-

TOTAL III - sdbcap. 4.3+4.4M.5+4.6

21.711,00

4.125,09

25.836,09

Total deviz pe obiect flotai I + Total II + "letal III)

957.349,00

181.896,31    1.139.245,31

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             /r--'-.

. ,V,           ț

■ ■ ! *| Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A     ... /

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu. TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.866,71

2.848,01

14.714,72

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.775,46

527,34

3.302,80

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

18.503,13

3.515,59

22.018,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

38.763,41

7.365,05

46.128,46

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.700,63

703,12

4.403,75

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.221,21

232,03

1.453,24

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.479,42

471,09

2.950,51

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

116.189,14

22.598,57

138.787,71

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

906.839,00

172.299,41

1.079.138,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.290,00

245,10

1.535,10

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                           \    \

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, Str Sinaii nr. 1A

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

21.711,00

4.125,09

25.836,09

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

929.840,00

176.669,60

1.106.509,60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22.703,23

4.313,61

27.016,84

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17.027,42

3.235,21

20.262,63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.675,81

1.078,40

6.754,21

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.168,98

0

10.168,98

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4619,33

0

4.619,33

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

923,87

0

923,87

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4625,78

0

4.625,78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

50.187,44

9.535,62

59.723,06

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

86.359,65

14.476,23

100.835,88

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții                   'i7' > - A

O.    U ț

Mi       k } 4

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 10 C1C2, SțrSrnaii nr. 1A ' \ /   ./

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

\ v V-

TVA

Valoare cu

.ș.TVA

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.132.388,78

213.744,40

1.346.133,18

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1 1)

925.156,42

175.779,72

1.100.936,14

Data: 16 Februarie 2018

Elaborator


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești


Intergroup Engineering SRL

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integrai de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentr u elaborarea Cererii de finanțare

11.564,46

2.197,25

13.761,71

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

462,58

87,89

550,47

TOTAL

12.027,04

2.285,14

14.312,18

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.144.415,82

216.029,54

1.360.445,36

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector

1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-R013215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


At. 1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare terrrica bloc de locuințe 1Oc1c2

M-.crt.

Denrrirea capitolelor si sibccpitoletor de cheltuieli

Valoare fam TVA

7V4

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cep.4-

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.12

Construcții si instalații

906.839,00

172299,41

1.079.138,41

4.1.1

Terasamente

-

-

4.1.1.1

fiaza

-

4.1.1.2

Ccnexe

-

4.1.2

Rezistenta

-

-

4.1.21

Baza

-

-

4.1.22

Ccnete

-

-

4.1.3

Arhitectura

80B.936,:’

152747,84

956.683,84

4.1.31

Arhitectura baza

765649,00

745663,37

912312,31

4.1.3.2

Arhitectura ccnexe

37.287,00

7.084,53

44.371,53

4.1.4

Instalații

102908,00

19.551,57

122-64,57

4.1.4.1

Instdadi electrice - baza

96.243,00

18286,17

114.529,17

4.1.4.2

Instdctii electrice - ccnexe

6660,00

1265,4

7.925,40

T&TAU - sdbcap. 4.1

906.839,00

172299,41

1.079.138,41

4.2

Montaj utilaje, echiparrente tehnologice si funcționale

1.290,00

2-6,10

1.535,10

4.21

Mcntqjbaza

717,00

136,23

853,23

4.22

Montaj ccnexe

573,00

108,87

681,87

TOTAL II- siixzp. 4.2

1.290,00

245,10

1.535,10

4.3

Utilaje, echiparrente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fbtovoltaice

21.711,00

4.125,09

25.836,09

4.3.1

Utilaje baza

21.711,00

4125,09

2583609

4.3.2

Utilaje cariate

-

-

-

4.4

Utilaje, echiparrente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echiparrente de transport

-

-

-

4.5

Cotari

-

-

*

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

21.711,00

4.125,09

25.836,09

Total deriz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

929.840,00

176.669,60

1.106.509,60

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 10clc2 - Scenariu II

Scenariu recomandatI Denumire tabele analiza financiară a proiectului

1 Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

> Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

50.140,18

26.535,83

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

1.203.418,46

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

65.378.46

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

881,88

3.233,54

Valoare totala inclusivIVA

Lei/an

59338,06

1.301.107,29

ITabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM ___

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

1.574,00

1.605,48

1.637,59

1.670,34

1.703,75

1.737,82

1.772,58

1.808,03

1.844,19

1.881,08

1.918,70

1.957,07

1.996,21

2.036,14

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

50.337,76

51.344,52

52.371,41

53.418,83

54.487.21

55.576,95

56.688,49

57.822,26

58.978,71

60.158,28

61361,45

62.588,68

63.840.45

65.117,26

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

4.157,00

4.240.14

4.324,94

4.411,44

4.499.67

4.589,66

4.681,46

4.775,09

4.87039

4.968,00

5.067,36

5.16871

5.272.08

5.377,52

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.801,00

5.917,02

6.035,36

6.156.07

6.279,19

6.404,77

6.532,87

6.663,53

6.796,80

6.932,73

7.071,39

7.212,81

7.357,07

7.504,21

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

787,00

802,74

818,79

835,17

851,87

868,91

886,29

904,02

922,10

940,54

959,35

978,54

998,11

1.018,07

Cheltuieli cu apa

Lei/an

16.126.00

16.448,52

16.777,49

17.113.04

17.455.30

17.804.41

18.160,50

18.523,71

18.894,18

19.272.06

19.657.50

20.050,65

20.451,67

20.860,70

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

3.838,00

3.914,76

3.993,06

4.072,92

4.154,37

4.237,46

4.322,21

4.408,66

4.496,83

4.586,77

4.678,50

4.772,07

4.867,51

4.964,86

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

82.620,76

84.273,18

85.958,64

87.67731

89.43137

9X220,00

93.044.39

94.905.28

96.80339

98.739,46

100.714,25

102.728,53

104.783,10

106 378,76

_

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.448.00

8.616,96

8.789,30

8.965.09

9.144,39

9.327,27

9.513,82

9.704,10

9.898,18

10.096,14

10.298.06

10.504.03

10.714,11

10.928,39

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

8.448,00

8.616,96

8.789,30

8.965.09

9.144,39

9327,27

9.513,82

9.704,10

9.898,18

10.096,14

10.298,06

10304,03

10.714,11

10.928,39

_

_

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

1.185,00

1.208,70

1.23237

1.257,53

1X82,68

130834

1334,50

1361,19

1.388,42

1.416,18

1.444,51

1.473,40

1302,87

1332,92

_

Cheltuieli generale de administrație

lei/an

-

-

-

.r

-

-

i Wu'

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale • VARIANTA FARA INVESTIȚIE

lei/an

92X53,76

94.098,84

95380,81

97.90033

99.858,44

101.855,61

103392,72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.456,82

114.705,96

117.000,07

119.340,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

1.574,00

1.605,48

1.637,59

1.670.34

1.703.75

1.737,82

1.772.58

1.808,03

1.844 19

1.881,08

1.918.70

1.957,07

1.996,21

2.036,14

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

50.337,76

51.344,52

17.87733

18.234.87

18.599,57

18.971.56

19.350.99

19.738,01

20.132.77

20.535.43

20.946,14

21.365,06

21.792,36

22.228,21

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

4.157,00

4.240,14

4.324,94

4.41144

4.499,67

4.589,66

4.681,46

4.775,09

4.870,59

4.968.00

5.067.36

5.168.71

5.272,08

5.377,52

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

5.801,00

5.917,02

6.035,36

6.156,07

6.279,19

6.404,77

6.532,87

6.663,53

6.796,80

6.932.73

7.071,39

7.212,81

7.357,07

7.504 21

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

787.00

802 74

818,79

835.17

851,87

868,91

886.29

904.02

922.10

940,54

959,35

978,54

998,11

1.018,07

Cheltuieli cu apa

Lei/an

16.126,00

16.448,52

16.777,49

17.113,04

17.455,30

17.804,41

18.160,50

18.523,71

18.894,18

19.272.06

19.657.50

20.050.65

20.451.67

20.860,70

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

3.838,00

3.914,76

3.993.06

4.072,92

4.154,37

4.237,46

4322,21

4.408,66

4.496 83

4.586,77

4.678,50

4.772,07

4.867,51

4.964,86

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

lei/an

82.620,76

84.273,18

51.464,56

52.49335

53.543,73

54-614,60

55.706.89

56321,03

57.957,45

59.116,60

60.29833

61.50431

62.735,01

63.989,71

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

8.448,00

8.616,96

8.78930

8.965,09

9.14439

9327,27

9.51332

9.704,10

9398,18

10.096,14

10.298,06

10304,03

10.714,11

10.928,39

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

1.185,00

1.208,70

1.23237

1X57.53

6.066,10

6187.42

O1L17

6-437,40

6-566,14

6.697,47

6.831,42

6.968,04

7.107,40

7X49,55

Cheltuieli generale de administrație

Lel/an

*

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

Total costuri operaționale VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

92.253,76

94.098,84

61.486,73

62.71647

68.754,22

70.129,30

71.531,89

72.96232

74.421,77

7531031

77.428,41       78.976,98

80.556,52

82.167,65COSTURI DE OPERĂRI IN VARIANTA incrementala

----------------" -

£

jf j— i

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei,'an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• . /.-> ,'

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

(34.494,081

(35.183,96)

(35.887.64)

(36.605,39)

(37.337.50)

(38.084.25)

(38.845,94!

139.622.86

(40.415,31)

(41.223 621

(42-0.48,09)

(42.889.05)

Chei tui eli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.- - ;,

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

,.T ^5     -

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilității

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totalcheltuieli materialesicheltuielicu utilitățile

Lei/an

(34.494 08)

(35.183,96)

(15^87,64)

(36.605,39)

(37337,50)

(38,084,25)

(38.845,94)

[39,622^61

J4OA1S,31)

(41-223,62)

42.Q48 09

42,88   5)

Cheltuieli cu personalul angaiat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

-

-

-

■ <

-

-

-

-

Cheltuieli de intrelînerejl rcnaratîi capitale

Lei/an

-

4.783,42

4.879,09

4.976,67

5.076.20

5.177,73

5.281,28

S386£l

5494,65

.    5 604,54

5.716,63

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

*

- .

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

• ■

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

- 1

-

-

£

-

-

£

-■ .

> J

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

(34.494,08)

(35.183,96)

(31.104,22)

(31.726,31)

(32360,83)

(33.008,05)

(33.668,21)

(34341,57)

(35.028.41)

(35.728,97)

(36.443,55)

(37.172,42)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5_____

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      |

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

92.253,76

94.098 84

95.980,81

97.900 43

99.858 44

101.855 61

103.892 72

105.970 57

108.089 98

110.251 78

112.456,82

114.705 96

117.000,07

119.340,08

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

92.253,76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99.858,44

101.855.61

103.892,72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.456,82

114.705.96

117.000,07

119.340.08

Venituri operaționale in varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

92.253 76

94.098 84

61.486 73

62.716 47

68.754,22

70.129 30

71.531 89

72.962,52

74.421 77

75.910 21

77.428 41

78.976 98

80.556 52

82.167 65

Venituri din economii

Lei/an

-

-

34.494 08

35.183 96

31.104.22

31.726,31

32.360 83

33.008,05

33.668 21

34.341,57

35.028,41

35.728 97

36.443,55

37.172,42

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

92.253,76

94.098,84

95.980,81

97.900,43

99.858,44

101.855,61

103.892,72

105.970.57

108.089,98

110.251.78

112.456.82

114.705,96

117.000,07

119.340,08

Venituri operaționale in varianta Incrementala

UM

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

-

- 34.494 08

- 35.183,96

- 31.104,22

- 31.726,31

32.36083

- 33.008.05

- 33.668,21

- 34.341,57

- 35.028,41

- 35.728,97

36.443,55

-  37.17242

Venituri din economii

Lei/an

34.494 08

35.183,96

31.104,22

31.726,31

32.360,83

33.008 05

33.668,21

34.34157

35.028,41

35.728,97

36.443,55

37.172 42

Venituri din alteactivitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

:

-

-

-

1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5’

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

; Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Asistența financiară ne rambursabilă solicitată

Lei/an

23.889,92

755.629,55

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

35.448,14

545.477,74

Contribuțieaferentă costurilor eligibile indusivTVA

Lei/an

15.926 61

503.753 03

Contribuție aferentă costurilor neeligibileinclusivTVA

Lei/an

19.52153

41.724 71

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

59338,06

1.301.107,29

Valoarea totală eligibilă indusivTVA

Lei/an

39.816,53

1.259.382 58

Valoarea totală neeligibilă indusivTVA

Lei /an

19.52153

41.724 71


[Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

-Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

92.2S3.76

94.098,84

95.980,81

97 900,43

99,858.44

101,855/61

103.892.72

105.970,57

108.089,98

110.251,78

112.45682

114.705,96

117.000.07

119.340,08

Plăti aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

92.253.76

94.098,84

61.486,73

62.716,47

68.754.22

70.129,30

71.531.89

72.962,52

74.421,77

75.910,21

77.428,41

78.976.98

80.556,52

82.167,65

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

34494,08

35.183,96

31.104,22

31.726,31

32360,83

33.008,05

33.668,21

34.341,57

35.028,41

35.728,97

36443,55

37.172,42

■\ ”■

Investiție

Lei/an

59.338,06

1.301.107.29

-

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lel/an

(59338,06)

(1.301.107,29)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

Lei/an

(59338,06)

(1.301.107,29)

34494,08

35.183,96

31.104,22

31.726,31

32360,83

33.008,05

33.668,21

34.341,57

35.028,41

35.728,97

36443,55

37.172,42

Surse de finanțare

Lei/an

59.338,06

1.301.107,29

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

59338,06

1.301.107,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

68.988,16

70.367,92

62.208,44

63.452,61

64.721.66

66.016,10

67336,42

68.683,15

70.056,81

71457,95

72.887,11

74.344,85

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

68.988,16

139.356,08

201.564,53

265.017,14

329.738,80

395.754,90

463.091,32

531.774,47

601.831,28

673.289,23

746.176,33

820.521,18

Ven/tort» sustenabiHtateu financiaro

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

JAnul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totalecuinvesti|ia

Lei/an

59.338,06

1.301.107.29

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

{34.494,08)

(35.183,96)

(31.104,22)

(31.726,31)

(32.360,83)

(33.008,05)

(33.668,21|

(34.341,57)

(35.028 41)

(35.728,97)

(36.443,55)

(37.172.42)

Total costuri / plăti

Lei/an

59338,06

1.301.107,29

(34.494,08)

(35.183,96)

(31.104,22)

(31.726,31)

(32360,83)

(33.008,05)

(33.668,21)

(34341571

(35.028,41)

(35.728,97)

(36443,55)

(37.172,42)

Flux de numerar net

Lei/an

-59.338,06

-1.301.107,29

34.494,08

35.183,96

31.104 22

31.726,31

32.360,83

33.008,05

33.668,21

34341.57

35.028,41

35.728,97

36443,55

37.172,42

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0.85

082

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0,60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-57.055,83

-1.202.946,83

30.665,11

30.075,40

25.565.40

25.073.76

24.591,57

24.118,66

23.654,84

23.199,94

22.753,78

22.316,21

21.887,05

21466,15

r-î-iii-ttrii-îUiiiiiii:

. . . ■ . ..

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-17.90%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-964.634,78

I Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

____UM____

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

i Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

88.705,54

86.999,66

85.326,59

83.685,70

82.076.36

80.497,96

78.949,93

77.431,66

75.942,59

74482,15

73.049,81

71.645.00

70.267,21

68.915,92

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

88.705,54

1.110.029,99

54.661,48

53.610,30

56.510,95

55.424,20

54.358,35

53.313,00

52.287,75

51.282,22

50.296,02

49.328,79

48.380,16

47449,77

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.023.030,33

-30.665,11

-30.075,40

-25.565.40

-25.073,76

-24.591,57

-24.118,66

-23.654,84

-23.199,94

-22.753,78

-22.316,21

-21.887,05

-21466,15

Cost total actualizat - incremental

Lei

727.662,45

Reducerea de paze cu efect de sera (12 ani)

tCO2

1480,84

Raportul ACE

Lei/1CO2

491,38

Elaborator,

Maria Veruzi

Anexa 3 - Graficul activităților

TUV


CERTIFIED


EN ISO 9001 201OG163000596

EN ISO 14001 20104163000597 OHSAS 18001 20116163000598


INVESTIȚIE:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 2-

BLOC 10C1C2, STR SINAIINR. 1A

ADRESA: BLOC 10C1C2, STR SINAII NR. 1A

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

FAZA: DALI

- BORDEROU -

ARHITECTURĂ

PIESE DESENATE

Scara

ARH 01

Plan de încadrare -

1:5000

ARH 02

Plan de situație

1:500

ARH 03

Releveu - Plan parter

1:100

ARH 04

Releveu - Plan etaj curent 1-3

1:100

ARH 05

Releveu - Plan parter 4

1:100

ARH 06

Releveu - Plan subsol

1:100

ARH 07

Releveu - Plan terasa necirculaBila

1:100

ARH 08

Releveu - Secțiune AA

1:100

ARH 09

Releveu - Fațada nord-vest

1:100

ARH 10

Releveu - Fațada sud-est

1:100

ARH 11

Releveu - Fațada nord-est

1:100

ARH 12

Releveu - Fațada sud-est

1:100

ARH 13

Propunere - Plan parter

1:100

ARH 14

Propunere - Plan etaj curent 1-3

1:100

ARH 15

Propunere - Plan parter 4

1:100

ARH 16

Propunere - Plan subsol

1:100

ARH 17

Propunere - Plan terasa necirculaila

1:100

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L www.interqroup.ro

E-mail: office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

ARH 18

Propunere - Fațada nord-vest

ARH 19

Propunere - Fațada sud-est

ARH 20

Propunere - Fațada nord-est

ARH 21

Propunere - Fațada sud-est

ARH 22

Propunere - Fațada nord-vest


' i 7)

Girafa

5 9 .*W/ !§“'

1:10°fe \ /si

X££SX

1:100


Proiectant,

SC. INTERGROUP ENGINEERING SRL
ArWtect <■ Aripi At mnuirl

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: phpl 18158/2011

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

Investiția. ^X“cq'> .              BL0C10C1C2, STRSINAH NR 1 A

| Proiectant general

AÎNTERGROUP fi wtemwuf

EMIHSS-INC                  .   ENOINEEMNO

Tp           U  ”l   ★)>

Site:             www.lntergroup.ro ,\*p

Nr. înregistrare: J40/5798/2000          BrtceCAD SN: 71240’X» •1M9399-5428

CUI:            R0 13215731

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

Data


Numele

Semnătură

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

Scara

1:5000


01.2018


Specialitate: ARH


BLOC 10C1C2 PLAN ÎNCADRARE


Cod planșa: 01L- -

| -------------------------------------

1-----------j


n


+13.55


+6.45


+5.44


g +3.73

UJ

o +2.72


O +0.00


-0.90


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


FAȚADA SUD-EST scara 1:100LEGENDA


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORFAȚADA / > SUD-EST scara 1:100


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: phpl 18158/2011

EFICIENTIZARE E

Investiția:

_

NERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A

X ITERGROUP

E14G1NEEP INGTr-


Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

RO 13215731


//O IBTES&W li .

& SSL

•A O


BricsCAD SN: 7124-0530001^39399-5428

_UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Prooesat CAD

arh. Andreea POETELEA_

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE'

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


Data

01.2018


Denumire planșa:BLOC 10C1C2 RELEVEU FAȚADA SUD-EST


Specialitate: ARH


Cod planșa: 10
+7.90


CURTE LUMINA


+3.73


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


5,40

2 90

5 40

I_________I

14.15


FAȚADA NORD-EST scara 1:100


AÎNTERGROUP >

ENGINEEPING

Țp-

Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

RO 13215731EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


’NTfWWUP >

* WGWJfWiH >

*

BrtctCAD SN: 712+053M01539399£428


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTINumele

tura

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEÂ7

Verificat

arh. Ana Maria URSACE^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


01.2018


Denumire planșa:BLOC 10C1C2 RELEVEU FAȚADA NORD-EST


Cod planșa: 11
CURTE LUMINA


5 40

2 90

14.15
BALCOANE ÎNCHISE DE LOCATARI FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE


+14.21


+13.40


+10.62


+9.17


+5.18


MlTERGROUP

r 1 i r 1 i 1 r i i ii i r


Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

RO 132167311. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


*■ £w,Wf«we >.

C. St L

CAD SN: 71244353CW01 W939&5428

_


Numele

Semnaiura

ZZ./

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACH^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE<0 o u=

<D C O) m


FAȚADA SUD-VEST scara 1:100

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Denumire planșa:BLOC 10C1C2 RELEVEU FAȚADA SUD-EST


Cod planșa: 12


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


3 55


2 70


355


3 55


2 70


3.55


3 55


2 70


3 55


7 08]

1.80__1 20


2,40


2,40


2.40

1.20


 • 1.20    23___ț

 • 1.20   '40


39


,65


20-69


1.20


SAS

6,24mp


P04 ISCATORiț 6 04mp


PC9 DORMITOR 12,04 mp


r.Ț21 P18

• . HOL

' 3,73rrip


.. P07.     :

CAMERA - DE Zi 7‘ 7 17,42nip

.......

- -Ț-f


P10 BUCĂTĂRIE 3.47mp


P17 HOL 3, Z2mp


> SCĂRII

' 23,C0mp


F13 HOL •ZZz 17W


/-:pQ7p...

„CAMERA:

■” DE Zi ) 1/',42nip.


“ț ’ i-


P05

GUNOI

5,19mp


4 BUC ATARE p

<  5,49mp pz


’ib

BAIE 3,71mp


I—2 28

PC9

DORMITOR

12.0l4mp

M—


1.80


1.20


40 1.20


2,40

1.20


B LOC 10C1 C2s//7a//w^M

|7,o«?

..-180.-

2


3 55


270


2,40

2 40


-—


i.20       60

1,20‘      0,90       40   1&3? i

1.20 60 s :

-R16

B_A.fR

BUCĂTAR r'-. 5 49mp |


P09 --dormitor 12.04mp


F1G

BUCĂTĂRIE

. 8.47mp U


: P07 1

CAMERA ; DE ZI 1742mp


P04 .ISCATORI' : 6.v4mp


SAS

6,.24mp


UU :  1_

CAMERA

16.30 mp


.      P06 .■

■< CASA ;

SCĂRII < <■; ■ 23.00mc


CURTE DE LUMINA mn


<0 00


X.......... j ■

P15

—> BAIE L

4,21 m^


P0S CAMERA IG.Ipmp


POâ CAMERA 16.3Cmp


P11 ;

CATARIE

5;49tȚlgg


P05

GUNOI

5,1Smp


: ' . j P07

CAMERA :DEZI;-17,42mp


: i


P10 . ■

BUCĂTĂRIE


.țaCPOO-31—

DORMITOR ; 12,04mp.

4 . L .....    . . ; .

‘fi- . -

A.____»»•""


2 40

7,«O

240

1,BQ

1.20

10,59 40

1 20

1.20

1.20

1.20

1

.68

2,40

■rzc a1

40   10 58

60    1.20      Ț-

39

65

i .

3 56

2 70

3 55                              3 55

2 70

TS

3 55

2 70                          3 55

3.55

2 70

3 55


d)

NOTE


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


LEGENDA


SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT


2 40

ĂrCINUL AU

□itcmo»

■" DIN

a^HIA

T1

16

AnlJ

«teri a

ura

lche

Arhitect c a


(12) (^)

PLAN PARTER


scara 1:100


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


2.


SPATII PRIVATE - APARTAMENTE


TAMPLARIE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


3__________________________________________________ ______

TERMOPAN CU TRATAMEN LOW-E. TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E. TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE TOATA INALTIMEA DINTRE PLĂCILE EXISTENTE ALE BALCOANELOR, CU PANOU WEISS LA PARTEA INFERIOARA.


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE


4. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS


5. TERMOSISTEM COMPACT LIPIT CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME, CU TENCUIALA DECORATIVA, CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1dO


Nr. proiect: phpl ibi 58/2011


Investiția:


NȚERGROUP


6. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA LA INTRADOSUL PLĂCII PESTE PARTER IN ZONELE ACCES


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro J40/6798/2000 RO 13215731


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


■ir ENSlNEEIHNe >-S»L

AVricsCAD SN: 71244)53CW015^939M428


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MIC


7. TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROSIME CU MASA DE ȘPACLU SI ZUGRĂVEALA LAVABILA, MONTATA PEREȚII ZONELOR DE ACCES ÎNVECINAȚI CU APARTAMENTE


PLAN PARTER

scara 1:100


Numele

1

"Semnătură ,

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEĂ-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHV

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSAGHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

Scara

1:100

Faza

D.A.L.I.

Data

01.2018


Denumire planșa:


BLOC 10C1C2

PROPUNERE PLAN PARTER
CAMERA DE ZI 17,42mp


CAMERA DE ZI ’,42nip


DORMITOR

12,04010 m


DORMITOR 12,04mp


CAMERA DEZI 17.42mo


CAMERA

... nte 7.1 ■

17.42mp:


BUCĂTĂRIE

8,48rhp I


' E10 t HOL 3.72mp


4,2Înrif


■ y'W

A’.’EQBv.'

'.CASA .

' ■;? SCĂRII/ A23,00nip


CURTE DE LUMINA


BALCON ÎNCHIS


BALCON ÎNCHIS 6.21 mp


BALCON ÎNCHIS


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


scara 1:100

3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORCATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II         piAN ETAJ 1.1

«SC DE INCENDID; M/C         MW
Revizia:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


TAMPLARIE FERESTRE SI BALCOANE DIN PROFILE PVC MINIM 5 CAMERE CU GEAM TERMOPAN CU TRATAMENT LOW-E. TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE TOATA INALTIMEA DINTRE PLĂCILE EXISTENTE ALE BALCOANELOR, CU PANOU WEISS LA PARTEA INFERIOARA.


Nr. proiect: phph81 58/2011


E <D c <D □>


Investiția:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


4NTERGROUP

ENGINEEFING

Trwww.intergroup.ro J40/6798/2000 RO 13215731N: 71240o30001S3939M428


Numele

Semnătura

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEjA.

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE,

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

01.2018UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 10C1C2

PROPUNERE PLAN ETAJ CURENT 1-3


Cod planșa: 14BLOC 10C1C2..JEFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2

'                                 3 74

12.62

1  1 38            1.80         56

6 31                                                          6 31

I

54        1.80

X.


W-

Al'

fel

.Xî...

■ 1


r- -r......--j- •

7: ..■.țrr

11.

LXXXXXXXV xXxX; XxY ;XXXXXXX\\


l-.hp5l.01     -


OUBtNUj

Dl]

fr¥iiiTicmo«--făfMÂHIA J|(

6 fi 90

Al

□^aria

U.

&ACHE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II           PLAN ETAJ 4

RISC DE INCENDIU: MIC                        scara


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 1 0C1 C2 Sinaiii nr. 1A
383650


mun. PloieștiPLAN SITUAȚIE


scara 1:500


LEGENDA:


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect: PHPLI8158/2011


— — — BLOC 10C1C2

---------- Margine drum

Construcție

Gard

Trotuar

------------ Scări ------------ Jardiniera


(ț) Punct de statie


H Cămin de vizitare


Pomi


Hidrant


Stâlp


de beton iluminat


Sistem stereografic 1970 Marea Neagra 1975


ZiNTERGROUP

^U^EriGINEE" INGwww.lntergroup.ro J40/6798/2000 RO 13215731


Investiția:

f”                      y',',

SncsCAD SN: 71240530J015393996428


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


Semnătură


Procesat CAD


Verificat


Sef proiect complex


arh. Andreea POETELE,


arh. Ana Maria URSACHE


arh. Ana Maria URSACHE


ro o

a> c <D m


Denumire planșa:


Specialitate: ARH


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 10C1C2

PLAN SITUAȚIE


Cod planșa: 02


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


3 55


2 70


3 55


3 55


2,70


3 55


3 55


2 70


3,55


3,55


1.38


1 80


7 08|

1,bo    40^0

I        60


pis BAIE-3,7imp


I

»    90        1

1.20

hp=1.01

l~- ;

-- - i • -

- f'oo

-r: | ..|ao.


2,40


2 40


1.80

1.20


23 1,20

40 1.20


zzt

1 2pj


2,40

1.20


2,40


2 40


-t- -- 4


—4-


PM CAMERA le 3tMip


• Pii H-JCATĂRIE

5,mp


SAS .

6,24mp


CURTE DE LUMINA


P15 BAIE


P09

DORMITOR

12.04mp


P18  .

-HOL < 3,73mp '


■ X20 R/O sas t Ard:


4^P1ot.T*

BUCĂTĂRIE .1 ■ 8,47mp


P04 ISCATORIE ,6,04mp >'


P07. : CAMERA |

DE ZI -,L 17,42mp

--~i - - ■—i- ,—Ț—


I CJZ’/Wnk-

---

yz /3,ss* r 'Ă ’y‘


2 70


1.20 60


i 38-1


P07 '\

CAMERA DE ZI 17,42mp

’ > : ■ . i- ■■ :


• . P05

.GUNOI

\5i19mp


SAS . . , v,

6,24mp


4x 1-oo’i Ț 0- 01 \ -

: pio BUCĂTĂRIE


• P17 :

HOL-

3.72mp


, i -j- :•

P18 hol 3,73mp


i ■ i P09 T

DORMITOR

12.C Imp •


P09 dormitor 12,04rnp 1


i

ll-fj

ifl

P1S-—1

baieX 4r21rn|Xr


r Pp8 CAMER ,16,30m


.            .j’. L. j “i .

r P081

l CAMERA 16,30mp

•l              i

...rrrrr r-


r_______________________________

b            ; - ț)p«fa6l-t

P<2I

-DEP.~ l-

0.70ny> Ș

Lw-w-m 4-


r " i

X- I[oo

l... r lop

■ î P10 ; .....-!•

' Ț BUCĂTĂRIE ~rr 8.47mp


.4

; : HOL '

■   3,72mp'


P18 HOL 3 73mp


P11


■ P16 f JCATARIE BAIE

3.71mp


5.49mp


hp-1.01


SAS

6.24mp


rt.t±

~H P11

BUCA! R


i CAMERA

■ l6.30mp


.;.:P07r   :

, CAMERA X r DEZI i ’ r :X.":17,42mp : ? i. .' ... * , . .;.... .            .., . •       •

hX Xd r EXd


■ P04 USCATORI . 6,04mp.


P06 CASA SCĂRII 23,00mp


a’x

>- ■' '■


■ X x - Xu. P20  :

-r/ilri SAS •

XX/


CURTE DE LUMINA


mP17

. :hol hol.

IZSun, n 92mp


‘ P15 BAIE I

4,21m[[


'SAS

6,24mp


P05 GUNOI 5,19mp


P07 I CAMERA : JDE ZI : 17,42mp : I


tx.O OQ


I                    ‘ -r

P10

BUCĂTĂRIE ■ 8,47mp

L-! '“i T


■ . P09 DORMITOR 1 12,04mp


2 40

0,90

1.20

40    10,56

1.20

2 40

1.20 60

1.20

13168              1'2D

60 1.20 240

1.20

10 59 40

120

_

39|65

___—---

L

3 55

2 70

355

3 55

?70

-

3 55

2.70            i                3 55

3,55

270

3.55


d) d)

PLAN PARTER

scara 1:100


NOTE


(b

LEGENDA


^fosoiNui AniiHcmoe I

din dALâaha


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT


SPATII PRIVATE - APARTAMENTE


ACCES PRINCIPAL / SECUNDAR


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR

SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)


DIH 8|

~6|


---------------------r-“---0 ItHlVlIÎ ------------------

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: phpl 1 bi58/2011

EFICIENTIZARE E

Investiția:

NERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A

ÂITERGROUP

ENGINEEi'IN G


Numele

Semnătură

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEAt-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 10C1C2 RELEVEU PLAN PARTER

Specialitate: ARH

Cod planșa: 03


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 10C1Q2


1 38


3 55


270


355


2 70


3 55


3.55


3 74


1 80


___1;

BALCON

1,55 6.21 mp 1


E04 DORMITOR 12,04mp


d E06U «OEP • Ș «WWnp O 4 F | j . ij fl ' E05' M BUCĂTĂRIE '


:8.48mp j.g


E07 BAIE 4,21mp


4>W)


CURTE DE LUMINA


3S3


1,70      0.40     £44

i.~iȚ


E07 BAIE


E04 DORMITOR 12,04 mp


1 80


3 74


3 55


•i„ j        HOL

Lj:..] f_:372mp:


-1Q-

—o

1~ 7 it-i.01- ~T

Ș? .; ......l -.4. L

i • t 4 - ;      '

a , -E03* j

r: CAMERĂ;

DEZI ; r 17,42mp

i..aa.i:a : i -■ ’ apa ■ Ia--4


BALCON

1,581 mp 85


-p-J. -               .ț.

AE03'î

CAMERA

* DE ZI 4

; 17,42mp


-t


A-d-

'<£ 1 ‘

oo ..

'■'-î 4____ .

1 i bucătărie;

Mg 8,48mp


țaiala,

Ț-'i E04 ’

DORMITOR 12,04r ip


6i5

I -0.90 2p9


ia

BALCON ]

1,55 6 21 mp 1


BALCON

«W5


1,80         fio


- E12

SAS

3,25mp


E12

SAS'

3,25mp


• E06

. CASA 4 SCĂRII.

' 23 00mp


E12; -ȘASț-3,11 mp


HOL. i a3,72mp ca'.pc aav î


BUCĂTĂRIE t8,48mp--’44 j f


1.20      85

2.10


2 70


E03 CAMERA DEZI 17,42mp:


1,55

1-2(%ALC0N 1I54 ---57W fl


CÎF (2)       @

PLAN ETAJ CURENT 1-3


scara 1:100


E03c i CAMERA t- DEZI ~t 17 42mp ■;


1,55

WCON 210


6.21 mp


NOTE


■y’JOI


:    . np«i.oi

+~H rl-L4---4-r

;     • E04 ; 1   .î-4

DORMITOR ;4-ț-f: i2,'04rnp7(d-'.'!aî i-'-f i ■; țj 'l-r-rf 7 7>


O

iBĂIEfFT1

r .=•

4.21mp\

£4

...


Jlt :4-'ț

~t E04

DORMITOR

1[2,04mp 4

zîBițțJ


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE


APARTAMENT 2CAMERE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)


hp-1.01


I ■

K K


CURTE DE LUMINA


I ~ ‘âa wnrs


H-îa- fa

-------E04 t~ -

DORMITOR

r 12,04mp -


3 55


a E05 • -

BUCĂTĂRIE J 8,48mp; g


z E12 d sas .

3,11mpr


f 1—4-—’-' : E10 •HOL -3.72mp


--;-E05j_' H

BUCĂTĂRIE : f

■ • 8,48mp     . .

T........“a..; ,o.Q —i-   j-ț-i ®o


LEGENDA


Revizia:


Data:


Nr. proiect: phpl isi 58/2011


E03 • CAMERA DEZI 17,42mp


;X E06 ’v

CASA ’ SCĂRII

ȘjOOmp


rpadLța i , ■ r'H-H a ■; | 4- apt- La. a.l

!    ■ CAMERA ;

4-*-;-H)EZi.....r

•+4-4- 517,421116 r-4

4 : \ ' j a- '


0,85


_______ 1|O

1-20 BALCON i


1,55


țrpj

E03 : CAMERA DEZI ’ 17,42mp


.. ■ >

- l—

-ț r-

4.:ia

-r

r


:   E05   •

BUCĂTĂRIE


8,48mp i


: E10,.: HOL'

i 3,72mp .i.


_ E12r

SAS 3,25rriaa.jS


4 ,£d

! E1C HOL

3,72mp


E12 SAS 3,25mp


CAMERA

'• 4 DE ZI 4 ■   17 42mp


1,55        85

1.20       2.10

BXETON

6.21 mp__________

----ȚȚ?---------


SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT


SPATII PRIVATE - APARTAMENTE


Numele:


Investiția:


Mntergroup

ENGINEEMNG

7n


■f.


Semnătură:


->ia_a.'a; j;

:.. i : EOĂ :    ' > d

a~| DORMITOR ‘-F . :l2,04mp:a


ÎE07 T

BAIE

4,21 mp


CURTE DE LUMINA


3 55


4—1 ;P15 " BAIE

• 4 21mc


£- i: WîrJrr L

r j DORMITOR r r .

LL-'IL-


1 60

!      74


3 55


-ClSO


Șoimul aw OINKdl

■TECIUOB IÂHIA

[O-

AnaU

UR»

CHE

lrtuirlci4'>°l <• it"«»tirl


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


$\\


IțsCAD SN: 7124-053fM30T5-39399-5428


Numele

-

g^rtiriatura

Procesat CAD

arh. Andreea POETEEE7T

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 1 0C1 C2 Sinaii nr. 1A


3 55


2 70


3 55


3 55


2 70


3 55


3.55


3 74


1 80


1; BALCON ~ 1,55 6.21 mp 1


BALCON

1 551 mp     85


E04 DORMITOR 12.04mp


_! .i

i j ■ i ',

E05 BUCĂTĂRIE 8,48mp


E03 : i CAMERA

DE ZI 17,42mp

t.......7'


- E03

CAMERA > DE ZI

i 17,42mp


E05    •

BUCĂTĂRIEI -; 8,48rr>p •}


-T-: 4   : r-

7-j- eoă ■

DORMITOR :: i : 12,04rfip :i..' irr.x:/'- , 4 TI-4            - j


E07 BAIE 4.21mp


[DEP’

| .. . . J . ț) h —2


CURTE DE LUMINA


- E12

SAS 3,25mp


E12 -SAS 3,25mp


E07 BAIE 4 2lmo


E04

DORMITOR

12.04mp


hirtei


3 74


3 55


. E10 1 : HOL ■ 3,72mp


E10 1.

HOLr 3,72m|.


BUCĂTĂRIE -:8.48mp


0   23        4?

40*


PLAN ETAJ 4


39.65

6 95

-0.90

____-L21—


; , z               !

. ■ E04 ■ ■

4 DORMITOR ■ F 12.04mp

.... ..ț. zi::;.:.


2 70

3 55

355

[> -

■■

I

114         |

3 74

Io 23  78   43    1

BALCON 11      BALCON                                              g

?0       85         1,55 6-21mp H        6.21tn§5         85       -j j>0     43    78   23    1.1

lî____-Z: iao______ a __zjl


-qH:; 74(1

- i E05-* -BUCĂTĂRIE

. 8,48mp


/

1

/


~v. -vy <>    \O .CASA 7y?

.V-        ■•.     ■ !,: SCĂRII

Pf-          •;.x7: </23.00mp.


W

7777

: 1 E03 ■: t-7 .camera ri-

; DEZI I i ;

! ,17,42mpi j. 7|

i J 47':::.42:

-ZA-iU toi ~.7


zt+q-q

■      7

pT

g-4

—I-

-•4-

— j ._.q.

: i ,17,42mp i


: EO3 i

CAMERA

DEZI :


1-2Q3ALCON 1


ț -i-'l

E07

BĂIE

1


■ : E10

-1- HOL : I

: 3,72mp


î i 7 !-

i E03 CAMERA --I-

DEZI :‘ 17,42mp i L î "î - t:;i. .


—i . .

:■ ? :J._ :E03

CAMERA DEZI

I7,42mp

'FT:

I. pi


E05 BUCĂTĂRIE 8,48mp


E10

HOL 3,72mp


E04 / *

DORMITOR 12,04mp


E07 BAIE 4,21 mp


.     E12 F

1 SAS '3,11rnp țEjffSSR “p '7 • HOL' i ' qZL ț-j J3.72rnj3-0i-


m/

® .fetl c

; 1 BUCĂTĂRIE i

~~~heHar/777


85      1,E0___ £2   86  23

wcon ~ 2-i° - r

6.21 mp


NOTE


"3755


- CUdReTE

LUMINA


E12 SAS 3.11mp


0

\

X.

L

z

'■ ■; E06 >//,’

CASA ■ SCĂRII/> 23.00,np ■


E12 SAS 3,25mp


W

7-4--.

— f - ■

E07

g

BAIE

4.21 mb


E04 ! ■ DORMITOR 12,04mp


~ T.'t A" •

zJ E07 rfcȚi

 • — jBĂIE : I

77*77777

T-zteosid-

DORMITOR

 • - t - 12,04mp -4 7777777 t-zf../ 77 --T '7-^7:7.


1,80


1.20


3,55


r [fa

“sas : : \ î

3,11 mp ȚTlLȚsq


| BUCĂTĂRIE

• 8,48mp 1


LEGENDA


CURTE DE LUMINA


■o.w


E12 SAS 3,25mp


E10 HOL 3,72mp 77


3 55


P15 BAIE 4.21 mc


E03

CAMERA DEZI 17,42mp


1,55         1

1.20 BALCON ,i 1 -----fcițtnp-—”


 • -   :E03

' CAMERA

 • —  DEZI

1 il7,42mp mft _.l


P09 DORMITOR 12,04 mp


2.10

BW-CON S.21nw


85  1


. Î0_____.42.    -’8__,____

40scara 1:100


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SCHEMA DISTRIBUȚIE APARTAMENTE


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II           PLAN

RISC DE INCENDIU: MIC


0

ETAJ 4

scara 1:100


SPATII COMUNE AFERENTE ZONEI DE LOCUIT


SPATII PRIVATE - APARTAMENTE


ORPIMUl

1    DIN

IHIIiCillOt

quitiiA

1

190

/tXâria ^ACHE

Arkltect ct diept O Maiitirt


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect: phplisi58/2011


AÎNTERGROU

^UkjlJGINEERING


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -

BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A

“7^------

’NTflfftîOUP

11*                  >i

\\^ «u

\^| BricsCAD ȘN- 71z4W’<.-X’1M939M428


Numele

Sen

natura

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEAn

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHâ

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHEscara 1:100


-ZZZZZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZZi.


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


OltCUHUi

oi J

AtHiTECikir apMÂNIA

6fl90

Ak uJ

1

SACHE

’ rvln^t c« drept i t Maeitert


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORRevizia:Nr. proiect: phpl 18158/2011
Numele:


Investiția:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 ACATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)PLAN SUBSOL

scara 1:100


ro

0 c <1>

U)


AÎNTERGROUP

WWtlJe.t.rnr..U<.

Te
Numele

Semna

ura

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA-

^"7--

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE.

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHt

01.2018

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex


Cod planșa: 06—L-


CURTE DE LUMINA


+14.21


/ /

X s

\ \

z

7


CURTE DE LUMINA


+14.21


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II         PLAN ETAJ 1-3

RISC DE INCENDIU: MIC                          scara 1:100


Numele:


Semnătură:


<NTERGROUPORDINUL A

DIN 'f

4IILC1IL0R

^Lâhia

AlU

^l«rla

uf

ACHE


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


www.inter9r0up.ro

J40/6798/2000

RO 13215731

Numele

Semnătură

.<i| J

Procesat CAD

arh. Andreea POETELE*"

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 1 0C1 C2 Sinaii nr. 1A


pietriș hidroizolatie carton bituminat strat suport mortar m 100 15 cm termoizolatie b.c.a. 20 cm strat poza 5 cm bariera contra vaporilor strat difuzie sapa ranta □lacatLa
ETAJ II


CURTE LUMINA


ETAJ III


ETAJ


PARTERwww.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/G798/2000 CUI:            R013215731Procesat CAD


Verificat


Sef proiect complex


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


SECȚIUNE AA scara 1:100


o» ci* ui aa icrtiot DIN lf>pĂNIA

aiBO

AnjMtferia

URECHE

- 4.«ki <.> ipt dt idaiitwi


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 Aarh. Andreea POETELEA


arh. Ana Maria URSACHE arh. Ana Maria URSACHEarh. Ana Maria URSACHEBLOC 10C1C2 RELEVEU SECȚIUNE AA


Cod planșa: 081. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


---

OÎ01NUI ARHinCIILOR OiN RyyĂHiA

-Y

Anal

URÎ

Wa qCHE

Ireltict CI i<«»■ <• ••■•ttlrt


PLAN SUSOL


scara 1:100


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


Nr. proiect: phplisi58/2011


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -învestitia^Fț-..^                 BLOC 10C1C2, STR. ȘINAII NR 1 Ara u.

0) c OJ O)


<NTERGROU!

fngineeping

7rCATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA) GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

RISC DE INCENDIU: MICPLAN SUBSOL

scara 1:100MER8WUP Vi

* ENQWEEWN0

.2


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură <

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA5

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE

01.2018


BLOC10C1C2 PROPUNERE PLAN SUBSOL


Cod planșa: 16CURTE DE LUMINA


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


scara 1:1003. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI! TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


PANOURI FOTQVOLTAICE


Nr. proiect: phpli8158/2oh


Investiția:
4NTERGROUP

W^^fHGINEEPING

71^
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (NORMALA)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II          PLAN TERASA

RISC DE INCENDIU: MIC                          scara 1'100


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A


«GWtttwe >

SUL *

BrfcydAD SN: 7124O53CM»'S3939M428Numele

Semnătură .

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


<5 o u=

a) e a» oo


Denumire


planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC 10C1C2

PROPUNERE

PLAN TERASA NECIRCULABILAETAJ IV


ETAJ IV


ETAJ III


ETAJ III


NOTE


PARTER


SUBSOL


BLOC 10C1C2 iaETAJ II


ETAJ


PARTER


SUBSOL1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORSECȚIUNE AA scara 1:100


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 ANumele

Semnătură ,

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEAT

Verificat

arh. Ana Maria URSACH^

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


Denumire planșa:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BLOC10C1C2 PROPUNERE SECȚIUNE AA


3,55

3 55

2.70

3 55

3.55

2 70

3 55

3 55

2 70

1

39

55

I


NOTE

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE D DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE C.


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE) LOGII). MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SEVA DECIDE ÎNLOCUIREA. CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR                                 '


+8.16


+8.16


+5.44


+5.44


LII


o LU
FAȚADA

NORD-VEST

scara 1:100


FAȚADA SUD-EST scara 1:100NOTE S


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE F DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL IN PREZENTUL PROIECT


2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REM


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOC/" MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTA ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


Revizia:
—n

de Construire vor fi LțZATE LUCRĂRILE DIN


___________ . I

£STE CAZUL)

,, „( LOGII), IN FUNCȚIE DE

, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU
Site:             www.intergro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

RO 13215731

Numele

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA-

Verificat

arh. Ana Maria URSACHeJ

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACI/E

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


-


i


L—----------------------


BLOC 10D S+P+10E Sînaii 1


+2.72


-0.90


2.70

3 55

3.55

2 70

3 55

3 55

39 65

____.


1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


LEGENDA


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:


Nr. proiect: phpl 18158/2011Investiția:


NTERGROUP

L ehbineeping


Nr. înregistrare: CUI:


www.lntergroup.ro

J40/6798/2000

RO 13218731


BricsCAD


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. ȘINAII NR 1 A


FAȚADA NORD-VEST scara 1AQQ.


l Numele

Semratura .

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHEBeneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 10C1C2 RELEVEU FAȚADA NORD-VEST

Specialitate: ARH

Cod planșa: 09


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 1 0C1 C2 Sinaiiiii 1ANOTE


UJ

I I


1. înlocuire tamplarie existenta- ferestre din profile lemn, metal SAU PVC cu TAMPLARIE PROFILE PVC 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT LOW-E.

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL)

 • 3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR2. ÎNLOCUIRE TAMPLARIE EXISTENTA BALCOANE DIN PROFILE LEMN, METAL SAU PVC (FERESTRE SI BALCOANE) CU TAMPLARIE PROFILE DIN PVC, PROFILE DE EXTERIOR MIN. 5 CAMERE CU GEAM TERMOIZOLANT ANTIEMISIV CLAR. TAMPLARIA DE ÎNCHIDERE A BALCOANELOR SE MONTEAZĂ PE TOATA INALTIMEA DINTRE PLĂCILE EXISTENTE ALE BALCOANELOR, CU PANOU WEISS LA PARTEA INFERIOARA.0

FAȚADA NORD-EST scara 1:100


3. USI ACCES BLOC DIN PROFILE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TE RMOIZOLANT/PANOU TIP WEISS.Revizia:Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


 • 4. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT VATA BAZALTICA (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR CLASA DE REACȚIE LA FOC A2 s1d0

 • 5. TERMOSISTEM COMPOZIT, DE TIP ETICS, CU ELEMENT TERMOIZOLANT POLISTIERN EXPANDAT (PLACI RIGIDE 10 CM GROSIME), FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR

 • 6. TERMOSISTEM PENTRU SOCLU: POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM GROSIME, PLASA DIN FIBRA DE STICLA, FINISAT CU TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIORTERMOSISTEM TAVANE / INTRADOS

 • 7. SUPRAINALTARE ATIC PE TOT CONTURUL TERASEI CU POLISTIREN EXTRUDAT FIXAT CU TIJE METALICE

 • 8. ÎNLOCUIRE GLAF DE PROTECȚIE ATIC DIN TABLA GALVANIZATA

 • 9. INVELITOARE MULTISTRAT: -HIDROIZOLANTE FLEXIBILA -TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA 14CM -STRATURI EXISTENTE TERMOIZOLANTE

 • 10. UNITATI APARAT DE AER CONDIȚIONAT REMONTATE PE FAȚADA IN URMA IMTCPXZCMTIII HP


Nr. proiect: phplisi 58/2011Investiția:


Mitergroup

ENGINEEPING


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 -BLOC 10C1C2, STR. SINAII NR 1 A

-

<?

* EWOWttEWNe


Site:             www.lntergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000          BricsCAD

R0 13216731

Numele

Sem

ijLira /

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEAr

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Set proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

«A

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHEUAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Denumire planșa:


BLOC 10C1C2 PROPUNERE FAȚADA NORD-EST


Cod planșa: 21


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2


BLOC 10C1C2 Sinaii nr. 1ACURTE


+11.89


+7.90


+6.45


+5.18


FAȚADA SUD-VEST scara 1:100


UJ


0 LII
1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CARE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRĂRILE DIN PREZENTUL PROIECT


3. LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATIEII TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTORACHE ț’NTEMUOyp V * ENOINEEMNe >


Numele

Semngtwa

Procesat CAD

arh. Andreea POETELEA*’

Verificat

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

arh. Ana Maria URSACHE


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgențȚă a prezentului proiect de hotărâre.

A

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 10C1C2, strada Sinăii Nr. IA, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c. -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza I


  subsolul blocului.


  Â \ VA ••

  -montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robjnetc de a.


  la radiatoare;                                                                        °


  -montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimcrNtorwn astfel


încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)


inclusiv TVA                            lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

1.360.445,36

1.100.936,14


aprobarea indicatorilor


Față de cele arătate mai sus, propunem


tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”.


Andrei Gheorgl Bazavan Larisa Bolocan Iulian Botez George S Niculae

Cosma Marciar Danescu Ștefan Dinu Marius Ai Dragulea Sande Viscan Robert 1

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE bî-/# "IT .02-.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Efîcientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 10C1C2, strada Sinăii nr. IA a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei

clădirii:


Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru.u'eabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor enei^t^ef aJ^plA^irflor de

locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:


 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor ^.^^rastru^ti^ă cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm^icofc^uQâe se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

- term o izolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10

cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza flecarei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

-refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.360.445,36

din care valoarea (C+M)

1.100.936,14

Valoarea totala exclusiv TVA

1.144.415,82

din care valoarea (C+M)

925.156,42

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(i pif 7

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.3^045^'

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

6fe246,24'

1.2

Valoarea totala eligibila

2

Contribuția proprie, din care:

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519^679 (5

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

61.246,24

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.519,47Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”

Direcția Tehnic-Investiții,


Director Executiv


Direcția Relații Internationale, Director Executiv,


Nicoleta CRACI UNO IU


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică, Director Executiv,

Mariana GAVRILĂ


ANENA NR HCL Nr.


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferent! proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 10 C1C2, STR SINAII NR. 1A”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat 10 C1C2, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa strada Sinaii 1 A

1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul construcției: 1977-1979

Regim de inaltime:S+P+4, apartamente la toate nivelurile supraterane

Număr apartamente: 40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 10 C1C2 strada Sinaii 1 A.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrări de intervenție

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurtlor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact

sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fără armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitahdu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor pe 3 laturi in golul de zidărie se va monta terrnosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC , cu profil solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare-grile higroregalbile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profite speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu. Cantitatile de tamplarie vor fi ajustate corespunzător.

Tamplaria performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvariizate, cu geam dubiu termoizolant.

Având in vedere faptul ca structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu

tâmplarie cu două foi de geam, ceea ce presupune montarea un cadru metalic suplimentar si ca probabilitatea ca prinderile^ parapetilor de placa si/sau de structurade rezistenta sa fi suferit in timp degradări majore, asociația de locatari a optat pentru desființarea acestora, urmând ca balcoanele sa fie închise cu tamplarie termorezistenta din placa in placa.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Partea inferioara va fi inchisa cu panouri tip Weiss, iar partea superioara cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se Va monta termoizolatie polisțiren expandat 3 cm pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou rmontate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Norme Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -iniaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BOA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstra, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat


de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza

vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata Ia atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • ♦  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului

Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Robineti cu thermostat la radiatoare

Montarea de robineti cu thermostat la radiatoare in interiorul apartamentelor

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (iei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.360.445,36

din care valoarea (C+M)

1.100.936,14

Valoarea totala exclusiv TVA

1.144.415,82

din care valoarea (C+M)

925.156,42

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.360.445,36

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

61.246,24

1.2

Valoarea totala eligibila

1.299.199,12

2

Contribuția proprie, din care:

580.925,89

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

519.679,65

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

47,43

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

215.588,92


Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

61.246,24

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

779.519,47


SC INTERGROUP ENGINEERING SRL


AVIZ

Nr. 16/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect.-

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 4 - BLOC 10C1C2 STR. SINAII NR.1A

 • 2. Proiectant - S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de luprănle dc7eabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrănlot(^x

 • - demontarea și montarea unităților de AC dc pe fațadă, în urma lucrărilor’de'reabilitare. '

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)             7 7 A

inclusiv TVA                               Mii lei       1.360,44536.

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA Mii lei 1.100,9361^^7 '

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISIE VICEPRIMAR Mihai Cristian GANEA ' /


Mu^cipIUl


23. FEB. 2O18T

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

. Ț Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

-Aba             flkw 1     KoonxUx » y, , /r             r$*C

. țL UAW'ti.Cci^QX PfcifoA' __t-MT              foci CA . ~7/țdV Vb


Data:


22- o 2-RE

’fiA


SECR Gheor;


TAR, e AndreiCOMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ___ ______ ____

ĂAĂr CAcdr                         /             r

/A/6       /CC/e^           Â-

1

In cadrul stbcap.4.1 - Gonstructii si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliaza de către proiectant pe domenîi/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaLiaza de către proiectant pe dorrenii/subdorrenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.          / ;