Hotărârea nr. 549/2018

Hotãrârea nr. 549 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcină din partea Uniunii Elene din România către Municipiul Ploiești având ca obiect două busturi care să îi reprezinte pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza și scriitorul Ion Luca Caragiale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 549 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcină din partea Uniunii Elene din România către Municipiul Ploiești având ca obiect două busturi care să îi reprezinte pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza și scriitorul Ion Luca Caragiale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 403/29.11.2018 a domnilor consilieri: Ganea Cristian Mihai, Botez George-Sorin-Niculae, Vîscan Robert-Ionuț, Dănescu Ștefan, Sălceanu Claudia Oana și Bolocan Iulian precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 386/29.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1833/29.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 242/03.12.2018 la Direcția Economică și sub nr. 14122/29.11.2018 la Direcția Tehnic-Investiții privind acceptarea ofertei de donație cu sarcină din partea Uniunii Elene din România către Municipiul Ploiești având ca obiect două busturi care să îi reprezinte pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza și pe scriitorul Ion Luca Caragiale;

în conformitate cu adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr.13577/02.07.2018, precum și cu adresa nr.403/20.08.2018 înaintată prin e-mail de către Uniunea Elenă din România;

Luând în considerare adresa nr. DT 7516/24.07.2018 înaintată de către Direcția Tehnic-Investiții;

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică;

Potrivit prevederilor art. 863, 984, 985 și art. 1013 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c), art. 45 și art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă oferta de donație cu sarcină din partea Uniunii Elene din România către municipiul Ploiești având ca obiect două busturi cu dimensiunea de 85 x 55 x 45 cm, care să îi reprezinte pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza și pe scriitorul Ion Luca Caragiale cu condiția ca municipiul Ploiești să procedeze la proiectarea, realizarea și montarea soclurilor necesare amplasării celor două busturi.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Economică si Direcția Tehnic-

3                      »                            3                              7                   9                                           9                     9

Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sc rin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

¥