Hotărârea nr. 548/2018

Hotãrârea nr. 548 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la Liceul Tehnologic ,,1 Mai”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 548

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 406/29.11.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 387/29.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1834/29.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 241/03.12.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „IMai” ;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa nr. 2 și ale unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „ IMai ”, care va avea următorul cuprins:

„ - la poziția 210, coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «Liceul Tehnologic IMai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: « B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață totală de teren 25319 mp, compusă din:

- lotul I în suprafață de 22184 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr.143961 cu nr. cadastral 143961, având ca vecinătăți la Nord B-dul Petrolului, la Sud Str. Ghimpați, teren domeniu public cu nr. cadastral 143962 și Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiești din structura Ministerului Afacerilor Interne, la Est str. Țintea și proprietăți particulare și la Vest teren domeniu public al municipiului Ploiești cu nr. cadastral 143962 și spațiu verde - domeniu public care figurează la o poziție distinctă în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

lotul II în suprafață de 3135 mp înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143962 cu nr. cadastral 143962, având ca vecinătăți la Nord și Est Liceul Tehnologic „IMai” cu nr. cadastral 143961, la Sud str. Ghimpați iar la Vest spațiu verde - domeniu public al municipiului Ploiești, care figurează la o poziție distinctă în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”;

la poziția 211, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, spațiu învățământ P+2E , suprafața construită la sol 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafața construită desfășurată 4344 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 -CI, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins: «6.585.294 lei»;

la poziția 212, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «internat aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, internat P+3E suprafața construită la sol 857 mp, zidărie cărămidă, suprafața construită desfășurată 3428 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 -C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins: «6.873.474,24 lei»;

la poziția 213, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «cantină, spălătorie, punct termic aferente Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: « B-dul Petrolului, nr. 16, P+l, suprafața construită la sol 1697 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 3394 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins : «6.391.935,52 lei»;

la poziția 214, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «sală de sport aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, Parter, suprafața construită la sol 606 mp, zidărie cărămidă, suprafață desfășurată 606 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C4, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins: «532.389,73 lei»;

  • -  la poziția 215, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «atelier mecanic aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr.16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, Parter+1 Etaj, suprafața construită la sol 1343 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 2686 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C5, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins: «2.411.359,81 lei» ;

  • -  la poziția 216, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «cabina poartă aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr.16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, suprafața construită la sol 27 mp, cabina poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 27mp. înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961 cu nr. cadastral 143961 - C6, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins : «52.811 lei»“;

(2) Se aprobă modificarea coloanelor „elemente de identificare” pentru pozițiile 244 și 245 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 462/312.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic ,,lMai”, care vor avea următorul cuprins:

  • - poziția 244 - «Bulevardul Petrolului, nr. 16, baracă metalică aferentă Liceului Tehnologic „IMai” suprafață construită la sol 26 mp, suprafață desfășurată 26 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143961, avand nr. cadastral 143961-C8, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic IMai» ;

  • - poziția 245 - «Bulevardul Petrolului, nr. 16, baracă metalică aferentă Liceului Tehnologic „IMai”, suprafață construită la sol 44 mp, suprafață desfășurată 44 mp, înscrisă în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143961, având nr. cadastral 143961-C11, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic „IMai,,» ;

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „ 1 Mai” rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018