Hotărârea nr. 547/2018

Hotãrârea nr. 547 privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂŢII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂŢII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEŢELOR GĂRILOR – etapa II”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 547 privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 405/29.11.2018 a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate nr. 14099/29.11.2018, întocmit de Direcția Tehnic - Investiții din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică-faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 243/03.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.65/03.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 — 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016,

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 - alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d, art. 45 - alin. 2, art. 115 - alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 90.541.552,50 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 60.267.788,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 6.904.407,09 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiești.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George-Șorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA ^ viciuANEXA NR 1 la HCL

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - etapa II”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR'' va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu exista o legătură directa intre Gara de Vest si Gara de Sud. Prin urmare traficul intre zona de Vest si zona de Sud a municipiului se desfasoara preponderent prin centrul orașului. Ca urmare, nu exista nici mijloace de transport directe, legătură intre cele doua zone fiind realizata prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrala. Lipsa acestei legaturi directe coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane. Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • •  Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

 • •  Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • > S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • > S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • > S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • > S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • > S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest - Gara de Sud este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

 • > M.l - Amenajare si reconfigurare carosabil legătură Piața 1 Decembrie 1918 — Gara de Vest;

 • > M.2 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • > M.3 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • > Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului;

 • > Devieri si refaceri accese

 • > Branșamente;

 • > Amenajare si pregătirea terenului.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A., etc).

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Sud-Vest a municipiului Ploiești cu o suprafața de 62.799,50 mp.

Din punct de vedere juridic, pentru realizarea lucrărilor sunt necesare exproprieri a terenurilor cu o suprafața de 23.695,27 mp, respectiv o suprafața desfasurata a clădirilor de 1.713,58 mp.

Restul de teren insumand o suprafața de 39.104,23 mp lucrările obiectivului de investiție se vor realiza pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

 • 1. Legătură directa Gara de Sud - Gara de Vest

Amenajare cai de comunicație

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni:

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 14.946 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 6.260 mp

Traseul in plan Lungimea totala a străzilor supuse modernizării (străzile Depoului, Rudului, Depoului tronson II, Libertății tronson II) ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 2.830 ml.

Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a IlI-a si a II-a si in categoria de importanta “C” pentru lucrări de construcții după cum urmeaza:

 • -  Pe tronsonul dintre Gara de Sud si strada Rudului (km 0+230 — kniU- 720), strada se incadreaza in strada de categoria a IlI-a;

 • -  Pe tronsonul dintre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+060) strada se incadreaza in strada de categoria a II-a.

Străzile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton, spatii de siguranța, piste de biciclete si trotuare.

Pentru delimitarea altor zone funcționale (de ex.: trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

Intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 0+280, respectiv km 3+000 - km 3+060 sunt prevăzute zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun, cu o capacitate de 13 de locuri, respectiv 17 locuri.

Străzile laterale se amenajeaza pe o lungime de 15 m - 24 m cu aceeași structura rutiera a străzilor modernizate.

Intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060 se vor amenaja benzi unice pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz.

Banda unica va fi banda 1 a străzii care va fi despărțită de banda 2 (banda pentru autovehicule) prin stâlpi de delimitare din cauciuc.

Se vor realiza piste de biciclete (5.366 ml) pe toata lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest, cu latimea de 1,00 m. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (5.366 mp) si marcaje longitudinale (10.732 ml).

Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing/ bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului si va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

> Lungimi si suprafețe

lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest

2.830 m

suprafața drumuri

37.345 mp

parcari

570 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

737 mp

trotuare

6.503 mp

borduri 20x25 din beton

6.116 ml

borduri 10x15 din beton

11.349 ml

pista de biciclete

5.366 ml

statii bike-sharing

20 locuri

stâlpi de delimitare din cauciuc

1.570 buc

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare-.

> Marcaje:

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaj plin amprentat pista de biciclete;

 • •  marcaj plin amprentat trecere de pietoni;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

7.351 ml

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

10.732 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclete

5.366 mp

marcaj plin amprentat trecere de pietoni

937 mp

marcaje orizontale transversale

1297,86 mp

marcaje orizontale de ghidare

91,17 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

61 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

184 buc

marcaj tactil

15.000 buc

> Indicatoare rutiere:

 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •  indicatoare direcție;

 • •  indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 320 indicatoare de diverse tipuri

> Semafoare:

 • •  semafoare vehicule;

 • •  semafoare pietoni.

  Stâlp pentru indicatoare

  179

  Semafor vehicule

  2

  Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

  24

  Consola stâlpi

  11

  Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

  10

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi după cum urmeaza:

 • • spatii verzi inierbate - 9.022 mp

 • • arbori platanus x hybrid (platan) - 204 bucăți

Rețeaua de canalizare

In zona dintre Gara de Vest si str Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

Pe zona dintre Gara de Vest si Str Vomicei se va executa un tronson de canalizare Dn 315 mm din PVC in lungime de 95 ml care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250 in lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. înainte de descărcarea in colectorul existent, apele vor trece printr-un separator de hidrocarburi SH2. Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid Bl000/1500, intr-un cămin existent in fata gării. De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Intre str Vomicei si str Sondelor, apele pluviale vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere, vor fi dirijate la căminele de filtrare iar apoi vor fi infiltrate in teren. Astfel, se vor racorda cate 2 guri de scurgere la cate un cămin de infiltrare. Apa duce ce trece prin căminul de filtrare va indeplini condițiile de calitate pentru a fi infiltrata in sol. Astfel din cămin, apa se va infiltra dintr-o conducta de drenaj parțial perforata din PVC Dn400 mm in lungime de 30 ml. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.Pe aceasta zona se vor executa 25 de astfel de sisteme compuse din 2 guri de scurgere, conducte de legătură, cămin de filtrare si conducta de drenaj. Pe aceasta zona, se vor executa si doua traversări ale bulevardului cu 2 conducte de canalizare Dn400 mm, pe zona unde se va executa ulterior complexul rezidențial. Aceste doua tronsoane se vor conecta (in afara acestui proiect) in colectorul Ovoid B1200/1800.

De la str Sondelor pana la intr Macazului se va executa un colector Dn315 mm in lungime de 276 ml care se va descarcă in Ovoidul B1200/1800.

In zona Rudului, unele guri de scurgere se vor racorda la rețeaua existenta iar altele se vor conecta la rețeaua de canalizare Dn315 care se va executa in zona. Aceasta va avea lungimea 175 ml si se va descarcă in colectorul Ovoid B1200/1800.

Din zona străzii Stindardului se va executa un tronson de canalizare care va descarcă in colectorul Ovoid Bl900/2850, la aproximativ 150 ml de strada Rudului. Conducta va fi tot Dn315 mm si va avea lungimea de 173 ml.

Din zona Podului de Lemn se vor executa doua tronsoane de canalizare pluviala. Unul va descarcă in colectorul Ovoid Bl900/2850 in zona străzii Stindardului, iar al doilea va descarcă in colectorul existent Dn400 mm in zona străzii Bobalna. Tronsonul care descarcă in strada Stindardului va avea Dn315 mm si lungime de 114 ml. Al doilea tronson va avea o lungime de 600 ml din care 350 ml vor fi Dn315 mm iar restul de 250 ml vor fi Dn400 mm.

Intre strada Bobalna si Piața 1 Decembrie, gurile de scurgere se vor conecta la colectorul existent din beton Dn400 mm. Acolo unde nu exista cămine de vizitare pe zona unde ar trebui sa conectam conductele de la gurile de scurgere, se vor executa cămine noi pe conducta de canalizare. Astfel au fost prevăzute 6 cămine noi.

Racorduri

Se vor prelua in noile conducte de canalizare racordurile existente de pe traseu.

La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea racordurilor noi, concomitent cu lucrările la rețeaua noua de canalizare.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale.

Rețeaua de apa potabila

In zona carosabila, afectata de lucrările de modemizare/extindere carosabil, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=3110ml, intre nodurile NI si Nil conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

Prin prezenta investiție se prevăd soluții pentru devierea/relocarea si protejarea rețelelor de apa aflate in zonele de studiu pentru următoarele conducte:

 • •  conducta existente OL Dn 250 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vornicei, L= 260 ml

 • •  conducta existente OL Dn 150 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vornicei, L= 65 ml

 • •  conducta existenta OL Dn 150 mm, Strada Rudului, intersecție cu strada Depoului, L = 232 ml

 • • conducte existente OL Dn 100 mm, Strada Rudului, L=117 ml

 • • conducte existente PEHD Del 10 mm, Strada Rudului, L= 75 ml

 • • conducta existenta OL Dn 350 mm, Strada Depoului, L= 345 ml

 • • conducta existenta OL Dn 400 mm, Strada Depoului, L= 545 ml

După realizarea noilor conducte de apa potabile, conductele existente se vor dezafecta prin proiect (daca conducta respectiva se regăsește pe limita proiectului de investiții) sau de către operatorul APA NOVA Ploiești, conform precizărilor din aviz si din adresele de corespondenta privind soluția tehnica.                                             '

Lungimea rețelei de apa potabila propusa pentru extindere si relocare/deviere este impartita pe diametre astfel:

® De 315 x 18,7 mm, L = 1055

 • • De 250 x 14,8 mm, L - 1900

 • • De 225 x 13,4 mm, L -

 • • De 180 x 10,7 mm, L =

 • • De 110 x 6,6 mm, L = 126 ml

Pentru zonele unde se realizează relocari/devieri ale conductei de apa, amplasamentul ales pentru noile rețele de apa va fi in imediata apropiere a conductei vechi, (identificata prin sondaje), astfel incat pentru reportarea branșamentelor (cuplarea branșamentelor din PEID existente, la noua conducta) sa fie necesar un minim de cantitati de lucrări. Pe zonele unde nu se poate poza langa conducta existenta se alege un traseu convenabil, ținând cont si de poziția celorlalte rețele edilitare si construcții suterane.

In zonele de intersecție cu calea de rulare a tramvaiului conducta PEID De 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

In vederea unei bune funcționari, conductele proiectate sunt prevăzute cu robinete (vane) din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămine existente/proiectate de pe rețea sau in pamant, Îngropate:

 • -  robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămin, Dn 300mm, Dn 200mm si Dn 150 mm;

 • -  robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in pamant, Dn lOOmm si Dn 50 mm;

Construcții anexe

Pentru golirea rețelelor de apa potabila se vor realiza căminele noi in următoarele puncte:

 • •  intre nodul NI si N2 (nod N24) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • •  intersecție str. Sondelor cu str. Depoului (nod N2) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250, Dn 100 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,00 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • •  intersecție str. Rudului cu str. Depoului (nod N8) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250,Dn 150 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m;

 • •  intersecție str. Bobalna cu str. Depoului (nod Nil) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,50 m, H=2,00 m;

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 31 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 PI 18/2-2013 si NP 133/2013.                                      .   '

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru înlocuirea conductei de apa.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Instalații de iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • > iluminatul căilor de circulație auto;

 • > iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de troleibuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

 • 2. Modernizare statii de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Platforma stațiilor de așteptare calatori va avea o structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • • Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7cm strat de forma din nisip.

Structura statie așteptare calatori pentru troleibuz:

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • • 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • • 5 cm nisip pilonat;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60^80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:                                     > V

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism moriate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele înregistrate către un centru de management al comunicațiilor.

 • •  totem luminos montat exterior cu rol de informare.

 • •  Cos de gunoi pentru colectare selectiva,

 • 3. Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu

Linia aeriana de contact

 • •  Se va reamenaja rețeaua de contact pentru troleibuz, pe o lungime de 12,28 km.

 • •  Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact

 • •  fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

 • •  Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centre de alimentare si întoarcere telecomandate

 • •  Centrele de alimentare și de întoarcere sunt realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

 • •  Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

Substatia electrica de tracțiune

 • •  Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest este necesară amplasarea unei substații de tracțiune de tip container.

 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valori art. 1 din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

90.541.552,50

C+M, lei inclusiv TVA

lei

60.267.788,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

5.193.874,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.710.533,09

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv

TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

90.541.552,50

euro

19.793.099,09

din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

60.267.788,00

euro

13.175.014,87

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 24 luni de la semnarea contractului de finanțare

Tabel exproprieriANEXA NR. 3 LAHCL NR.

Nr. ci t. Tab.

Expr.

PROPRIETAR

SUPRAFAȚA

TEREN (mp)

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (l)ESFASURATA) (mp)

VALOARE

TOTALA EURO 27.09.2018

VALOARE

TOTALA LEI (FARA TVA)

27.09.2018

VALOARE

TO TALA LEI (CU TVA) 27.09.2019

1

SCCALIOPESRL

69.43

5100

2.3790

28310

■ș

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A. 1

611.68

■ ...

47179

220076

261X90

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

2.1

21!

9X4      j

1171

4

C wipania Naționala de Cat Ferate C.T.R. S.A.

i

123

5703

26603

31658

5

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

35

199

929

1106

!’

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

277

8644

40322

J79X-

7

Compania Naționala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

160

18293

85331     |

101544

t           .<

GWTULESC.UNICU; GIIITL'LESCU FLORIN. GH1TULESCU GOMLT

16834

13356

62208

"41 Qx

9

Compania Naționala de Cai Ferate C.F R. S.A.

6.59

93

434

516

| 10

Compania Naționala de Cai Ferate C.F R. S.A.

249.8

19700

91895

109355     i

’!

Compania Naționala de Cai Ferate C F.R. S.A.

54.5

4.3 IX

20142

23964

ii

Compania Naționala de Cai Ferate. C.F.R. S.A.

101.47

8039

37500

44625

I i3

SC ROBY GAS TRADING SRL

119.34

9454

44100    ]     52479

,       ’.4

! SC DEKOMTE DE TEMPLE MANUFACTURING

S.R.L

29.9

1

2369

1 ]05l

13151

I ’-S

SC UZUC SA

419.48

26847

125232

149026

| 16 st î"

SC UZUC S A

220.28

146.81

36953

172374

205125

j 18 si 19

SC UZUC SA

479.07

312.03

79236

369612

i. -<-4.39838

20 si 2!

i              SC UZUC SA

77.87

43.83

11807

55076 -.V

22 și 23

SC UZUC SA

510.22

81.97

1    45415

211846V

^,...252^

24 ii 25

SC UZUC SA

76.51

76.51

16808

7840U, |

,t;l';9329Țț

26 si 27

SC UZUC SA

128.6

92.18

i 22580

105328

2X si 29

SC UZUC SA

1323.76

258.66

j 124988

58303.^*

......


30

SC UZUCSA

567.32

36308

i69366

201546

31      !

SC UZUC SA

249.35

15958

74439

«8582

1

32

CRANGASU GABRIEL MARIUS; GRANGASU i

AURELIA VIRGINIA

18.14

1118 i

!

5215

6’06

N ICIJLESCU ALEXANDRU IULLAN;

NICULESCU FLORIN           :

30.87

1903

8877

10564

14

C.ANAE MARIN; CANAR MIRELA

32.04

1975

9213

10963

i 35

Cumpaiifâ Naționala de Cai l-'craie C F.R. S. A.

1764 I 1

134072

625406

74423 3

■ .?/' .

MAE DANIELA: NAF ION

12.31

759

3541

4214

ENE RADII ANDREI; ENECONSUELA-ADELA

14.89

9IR

4282

5096

3S

SC NEW CEN TIJRY DEVELOPMENT SRL

172.87

13695

63883

76021

39

SC NEW CEN lURY DEVELOPMENT SRL

79

823

3839

4568

40

SC NEW CENȚI JRY DEVELOPMENT

743.3

57331

267432

318244     ,

41

SC NEW CENTURA DEVELOPMENT

15514.94

473826

2210256

2630205    ;

1   42

SC I l CA RAP11A1 I. LOGISTIK SRL

4.31

323

1 507

1793

j 43

SC HALE SI PIEȚE SA

1........

495

30100

140407

I67084.

1   44

SC HALE SI PIEȚE SA

48

6700

31253

3719'

45

j              SC UZUC SA

evaluare lucrări cauzate dc expropriere

627068

746211     I

TOTAL

23695.27

2326.01

|   1.283,081

6,612.251

7.868,579

NTERGROUF

’ENGINEERING

'■•4


STUDIUL DE FEZABILITATE

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II”

BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI întocmit 2018

Splaiul Independentei, nr. 294          INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Sector 6, București, PO 060031,

Rnmania                                  www.mtergroup.ro

Inginer Florin STANCU, șef proiect complex, coordonare proiect


Arhitect Diana STERIAN, proiectare arhitectura^^


Arhitect Ana Maria URASCHE, verificare proiectare arhite


Inginer Florin STANCU, proiectare drumuri


Inginer Adrian SELAGEA, verificare proiectare drumuri° IWIERGROUP


Inginer Alexandru DĂUȘ, proiectare rețele alimentare cu apă -Inginer Mugur VINTILĂ, proiectare rețele canalizare

Inginer Geani AMAXIMOAEI, proiectare rețele iluminat stradal, instalații electrice

Inginer lonut ȘTEFAN, proiectare structuri


Inginer Mihaela SCUTELNICU, verificare proiectare structuri


Inginer Geni MANOLACHI, proiectare instalații HVAC, instalații sanitare
Economist Maria VERUZI, analiza cdst-beneficiu


Consultant fonduri europene Diana POPOIUI                     l i

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMÂNIA, București, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail: consult@interqrouD.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interroup.ro

E-mail:office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


CUPRINS


A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3    Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si

oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1    Particularitati ale amplasamentului

  • 3.1.1  Descrierea amplasamentului

  • 3.1.2  Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

  • 3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural

sau construite

 • 3.1.4  Surse de poluare existente in zona

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief

 • 3.1.6  Rețele edilitare existente in amplasament, care ar necesita relocare/protejare, in

măsură in care pot fi identificate

 • 3.1.7  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

  • 3.1.7.1   Date privind zonarea seismica

  • 3.1.7.2   Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala

si nivelul maxim al apelor freatice

 • 3.1.7.3 Date geologice generale

 • 3.1.7.4 Date geotehnice obținute

 • 3.1.7.5   încadrarea in zone de risc natural

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

  • 3.2.1  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

  • 3.2.2  Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia... 17

  • 3.2.3  Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

 • 3.3     Costurile estimative ale investiției........................................................................ 20

  • 3.3.1  Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare ori a unor standarde de cost pentru investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  21

  • 3.3.2  Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare

  a investiției publice

  • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

  după caz

  • 3.5    Grafice orientative de realizare a investiției


  4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)..............................................................................^....^'..:25j

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de\referință 'și ■

  prezentarea scenariului de referință...................................................................V.7.X

  • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

  schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum

  • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului

  investiții

  • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

  28

  • 4.7    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după


caz, analiza cost - eficacitate

4.8 Analiza de senzitivitate

 • 5.  SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

 • 5.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

 • 5.3.   Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

 • 5.3.1  Obținerea si amenajarea terenului

 • 5.3.2  Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

 • 5.3.3  Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși...............................................................................34

 • 5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • 5.4.1  Indicatori maximali

 • 5.4.2  Indicatori minimali

 • 5.4.3  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare

 • 5.4.4  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 5.5.   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6.   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 6.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 49

 • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice

 • 7.  IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2    Strategia de implementare

 • 7.3    Strategia de exploatare/ operare și întreținere

 • 8.  CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

ANEXA 1. TABEL EXPROPRIERI

ANEXA 2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 3. GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE
 • 1. Certificatul de Urbanism

 • 2. Studiul geotehnic

 • 3. Studiu de trafic si mobilitate pietonala

 • 4. Expertiza tehnica drum

 • 5. Analiza economico-financiara

B. Piese desenate

ABREVIERI

PMUD

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

SIDU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

GES

Gaze cu efect de sera

TPU

Transport public urban

TPEU

Transport public extra-urban

SMT

Sistem de management al traficului

"ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA II"

Proiect ce face parte integranta din “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR"

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3   Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova.

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

In urma analizei de variante la nivelul PMUD s-au concluzionat următoarele:

• Este necesara construirea unei legaturi intre Gara de Vest si Gara de Sud, care împreuna cu Șoseaua Vestului constituie partea vestica a Inelului III al municipiului prin modernizarea tramei stradale existente si extinderea sa intre strada Depoului si Șoseaua Libertății.

• Pe legătură nou creata se va prelungi unul din traseele de troleibuz ceîâjuhge la Gara de Sud ca mijloc de transport primar.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/ modernizarea/ extinderea unei rețele coerente de piste/ trasee pentru biciclete, dar și prin crearea/ modernizarea unor trasee/ spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reședință de județ.

In anul 2018 a fost de asemenea aprobata strategia parcărilor in municipiul Ploiești, prin care se recomanda modalitățile de tarifare astfel incat sa fie incurajata utilizarea mijloacelor de transport public sau a modurilor de transport nemotorizate in defavoarea mijloacelor de transport motorizate private.

Având in vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, art. 7 prin care se constituie obligativitatea ca cel puțin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

Astfel municipiul Ploiești a aprobat in anul 2014 Strategia Intergrata de Dezvoltare Urbana (SIDU), care abordeaza, printre altele, problematica mobilității urbane in contextul reducerii impactului asupra mediului inconjurator. De menționat ca aceasta este dezvoltata la nivelul polului de creștere Ploiești.

Ulterior a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) prin care s-au analizat mai multe scenarii in vederea stabilirii unui set de masuri care sa asigure atat creșterea mobilității urbane cat si scăderea emisiilor de GES generate de traficul motorizat.

Având in vedere politica europeana in materie de mobilitate urbana si sprijinul financiar alocat statelor membre in vederea implementării proiectelor ce au ca efect < scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat in Romania prin posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul . are oportunitatea temporala a demarării imediate a unei serii de investiții in acest sector. *

Având in vedere ca unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești sa acționeze in acest sens, acest proiect de investiții fiind printre primele dintre cele propuse ca prioritare prin PMUD si SIDU.

2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In prezent nu exista o legătură directa intre Gara de Vest si Gara de Sud. Prin urmare traficul intre zona de Vest si zona de Sud a municipiului se desfasoara preponderent prin centrul orașului. Ca urmare, nu exista nici mijloace de transport directe, legătură intre cele doua zone fiind realizata prin schimb de mijloace de transport ce tranzitează zona centrala.

Lipsa acestei legaturi directe coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se inregistreaza ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru îmbarcarea/ debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestei străzi.

2.4   Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Creșterea constanta a traficului motorizat la nivelul zonelor urbane este o certitudine confirmata nu numai la nivel național, ci si la nivel mondial. Aceasta duce implicit la creșterea emisiilor de GES. Prin urmare atat la nivel mondial, european cat si național s-a concluzionat ca este imperios necesara implementarea unor seturi de masuri complementare care sa duca la scăderea traficului motorizat.

Prin PMUD s-au identificat masurile necesare pentru reducerea amprentei de carbon generata de traficul motorizat, realizarea prezentului obiectiv de investiții fiind una dintre masurile prioritare.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

* Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Va


S.O.1 - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul pUplijC-^fin; utilizarea de mijloace de transport nepoluante                               'ț.:

S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest - Gara de Sud este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

 • >  M.1 - Amenajare si reconfigurare carosabil legătură Piața 1 Decembrie 1918 — Gara de Vest;

 • >  M.2 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • >  M.3 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • >  Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului;

 • >  Devieri si refaceri accese

 • > Branșamente;

 • > Amenajare si pregătirea terenului.


Având in vedere ca proiectul este definit in aceasta forma prin PMUD ca proiect'prioritar ce are in vederea complementaritatea cu celelalte proiecte identificate, nu este posibila analiza de scenarii alternative. Menționam ca la nivelul PMUD au fost identificate si analizate un număr de trei scenarii.                                                         XA f.

3.1 Particularitati ale amplasamentului

3.1.1 Descrierea amplasamentului

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Traseul se desfasoara in axa arterelor străbătute: strada Libertății, strada Libertății (tronson II), strada Depoului (tronson II), strada Rudului, strada Depoului, Piața 1 Decembrie 1918 si tranzitează zone industriale si rezidențiale.


Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A., etc).

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

3.1.2  Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

Piața 1 Decembrie 1918, Terminalul Gării de Vest si străzile Depoului si Rudului sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești. Accesul in Piața 1 Decembrie se face din străzile Depoului, Democrației, bulevardul Independentei, bulevardul București si Veronica Micle.

3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural sau construite

Municipiul Ploiești este traversat de meridianul 26°E (în partea sa de vest) și de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Păulești, Blejoi și Bucov.

 • 3.1.4 Surse de poluare existente in zona

Nu exista.

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief

Date climatice

Municipiul Ploiești, aparține sectorului cu clima continentala temperata moderata cu unele influente estice ce provoacă viscol in anotimpul rece, fiind situat la contactul dintre tinutul climatic al Câmpiei Romane si cel al Subcarpatilor.

Temperatura aerului

Valoarea temperaturii medii anuale este de 10,6°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori care scad sub -2,0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 22,0°C. Numărul mediu anual al zilelor de inghet este de 101.

* Precipitațiile atmosferice

Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor depasesc 600 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 50 mm, iar cantitatile medii din luna iulie depasesc 70 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima către sfârșitul lunii martie. Numărul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifrează la circa 50, grosimea acesteia depășind frecvent 50 - 60 cm.

Adâncimea maxima de inghet

Zonarea teritoriului este de 80 - 90 cm.

3.1.6  Rețele edilitare existente in amplasament, care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate

Rețele existente in zona lucrărilor acolo unde nu pot fi evitate vor fi protejate sau deviate după caz, soluțiile de relocare/ protejarese se vor detalia in cadrul Proiectului tehnic de execuție si a Detaliilor de execuție.

- Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție:

Nu este cazul.

Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala:

Nu este cazul.

 • 3.1.7  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.7.1 Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

AlNTERGROUP

. EHCUHCSIIUG

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf ă accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1,6”-sec.

3.1.7.2 Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

Din punct de vedere geomorfologic, Campia Ploieștiului este situată in zona de interfluviu a râurilor Prahova și Teleajen și se prezintă ca o câmpie piemontană de tranziție, alcătuită din aluviuni ale conurilor de dejecție ale râului Prahova.

Terenul este relativ plan, cota in amplasament fiind in jur de 150 mdMN.

Datorita faptului ca se gaseste pe un loc plan, posibilitatea apariției unor fenomene geodinamice (eroziuni, alunecări de teren, etc.), care sa afecteze stabilitatea viitoarelor construcții, este practic nulă.

Din punct de vedere geologic, în amplasament se întâlnesc depozite aluvial - proluviale de vârstă cuaternară și holocen superior.

Formațiunile sunt în general uniforme, alcătuite la baza superioara din depozite argilos prăfoase, uneori cu carcater loessoid și nisipuri, iar în bază, din depozite de pietrișuri cu stratificație torențială și lentile subțiri de nisipuri.

Pentru studiul de fata prezintă interes direct numai depozitele cuaternare din ciclul de sedimentare Pleistocen superior (qp3), nivelul înalt al acestuia (qp33), reprezentate prin depozite loessoide, apartinand câmpului (5 - 10 m grosime) si pietrișuri aluvionare ale terasei inferioare.

Din punct de vedere hidrografic, râul Prahova, cu afluentul său Teleajen, formează două axe principale care încadrează și drenează regiunea municipiului Ploiești.

Râul Prahova prezintă în zona, o suprafață de bazin 3.045 kmp, iar râul Teleajen prezintă în total o suprafață a bazinului de 1.644 kmp și o lungime de 113 km.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se gaseste pe un teren caracterizat prin straturi acvifere locale in roci cu granulatie grosiera - qp3 - pietrișuri si este străbătut de hidroizobata de 3 - 15 m.

La data executării forajelor geotehnice, în zonă a fost identificat un prim nivel al apei subterane cu un nivel cuprins între 3,10 - 5,00 m.

în mod normal, acest nivel, în zona studiată este influențat atat de condițiile naturale, cat și de cele artificiale - pierderi edilitare - putând fluctua cu + 1,00 m.

Conform zonării topoclimatice, amplasamentul se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuanțe de excesivitate ce aparține etajului climatic de câmpie piemontană (0 ... 200 m), cu caracter moderat, topoclimat de culmi muntoase si deluroase, domeniul de pădure și pajiști.

 • 3.1.7.3 Date geologice generale

Lucrările de prospecțiune geotehnica a terenului, au identificat la partea superioara depozite . / argiloase - prăfoase, a căror grosime variaza intre 1,00 si 3,50 m, urmate in adâncime de Ov%? alternanta de materiale necoezive reprezentate in general de pietrișuri si bolovănisuri săuchiar bolovani cu o matrice nisipos-argiloasa.

3.1.7.4 Date geotehnice obținute

Pentru realizarea infrastructurii rutiere, sondajele executate (S1d-s-S4d) au evidențiat următoarele structuri ale sistemului rutier:

 • > asfalt - cu o grosime cuprinsa intre 0,20 si 0,30 m;

 • > strat de baza alcătuit din materiale granulare (balast) - cu o grosime cuprinsa intre 0,35 m si 0,80 m. Excepție face sondajul S3d in care stratul de balast este inlocuit de un beton de ciment cu grosimea de 0,15 m;

 • >  umpluturi din materiale cu caracter prafos in amestec cu rar pietriș - cu o grosime cuprinsa intre 0,70 si 1,35 m;

 • >  terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri. Si in acest caz, sondajul S3d face excepție deoarece intre -1,80 m si -2,60 m conține un strat de argila prafoasa slab nisipoasa.

Pe tronsonul strada Rudului - Parc Gara Vest, s-au executat 4 sondaje (S5cRS8cf) care au evidențiat o structura a sistemului feroviar alcatuita din:

 • >  strat de repartiție alcătuit din balast sortat, parțial colmatat cu fracții fine la părțile inferioara si superioara, cu o grosime cuprinsa intre 0,50 si 0,70 m;

 • >  in sondajul S5cf, sub stratul de repartiție s-a interceptat un strat de argila prafoasa de 0,75 m grosime;

 • >  in sondajele S7cf si S8cf, stratul de repartiție este situat de asemenea pe terenul natural de fundare, doar ca, in cazul acestora este de natura necoeziva fiind de tipul nisip cu slab liant prafos-argilos;

 • > in toate sondajele executate pentru tronsonul comun cu linia de cale ferata, sub straturile deja menționate, terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri.

Pentru acest tronson, in care traseul traversează un teren viran, a fost executat sondajul S9d, care a evidențiat următoarea situație:

 • >  La suprafața terenului se gaseste solul vegetal sau, in zona drumului nemodernizat, care constituie limita de nord-est, o impietruire din balast cu bolovanis si rari bolovani de rau cu o grosime maxima de 0,23 m.

 • >  Sub impietruire sau sub solul vegetal se gaseste terenul natural reprezentat de un strat de argila prafoasa cu o grosime determinata de 0,97 m.

 • >  Sub argila prafoasa, pana la -2,00 m adâncime, s-au interceptat depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

Pentru tronsonul final al traseului investigat, a fost executat sondajul S10d, care a evidențiat urmatoarul sistem rutier:

 • >  asfalt in grosime de 0,15 m;

 • > beton de ciment cu o grosime de 0,25 m;

 • >  in continuare urmeaza depozite de umpluturi alcătuite la partea superioara din balast cu bolovanis de 0,70 m grosime, iar la partea inferioara din pietriș cu argila prafoasa de 0,90 m grosime;

 • > terenul natural este interceptat după -2,20 m adâncime si este reprezentat de depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

în cadrul investiției menționate se mai disting 4 tipuri de construcții avand următorul rol:

 • -   construirea unui zid de sprijin în zona S.C. UZUC S.A. pentru stabilizarea taluzului

din acea zona si a unei porțiuni din strada Depoului (zonă foraje geotehnice FG5, FG6 si profile seismice și topografice);                                     '

 • -  construire rețea de apă și canalizare aferenta legăturii Gara de Sud - Gara de Vest/ Municipiul Ploiești, jud. Prahova, pentru care s-au executat suplimentar forajele geotehnice FG7 - FG9.

Date litologice în amplasament

în urma executării celor 9 foraje geotehnice în amplasament, din punct de vedere litologic, a fost identificata următoarea succesiune litologică:

 • -   un complex coeziv, discontinuu din punct de vedere al dezvoltării spațiale si întâlnit în forajele FG1, FG2, FG3, FG4, FG8 și FG9 și reprezentat de argile nisipos prăfoase, cafenii, umede, cu grosimi între 0,70 m - 1,20 m (foraje Gara de Sud) si 1,70 m - 3,10 m in zona forajelor FG8 și FG9, executate pe traseul conductelor de apa și canalizare.

 • -  sub complexul coeziv descris anterior se dezvoltă un complex necoeziv, dezvoltat uniform in spațiu si adâncime, întâlnit în toate forajele, pană la adancimea finala de execuție si alcătuit din nisipuri de la mici la mari, în amestec cu pietrișuri de la mici la mari și bolovanișuri, înglobate local într-o matrice nisipos-argiloasa, umede - foarte umede - saturate, de la mediu îndesate la îndesate.

Nivelul hidrostatic în amplasamentul studiat variaza de la adâncimi de 3,10 m (zona S.C. UZUC S.A.) la 5,00 m (zona Gării de Sud), nivel care poate fi alimentat de infiltrațiile locale din canalizări, precum si de caracteristicile natural locale; în acest mod, nivelul hidrostatic poate varia cu +_1,00 m.

Profilele geofizice executate în zonă confirma litologia întâlnită în foraje.

3.1.7.5 încadrarea in zone de risc natural

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in suprafețele necesare a fi expropiate.

Prin urmare detaliile privind particularitățile sunt identificate pentru ambele scenarii.

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Scenariul 1

Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest)

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării, ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest, este de 2.830 ml.

Se vor realiza piste pentru biciclete pe intreg traseul studiat si trei puncte de tip bike- rentai si bike-sharing.

Străzile se incadreaza in categoria de străzi după cum urmeaza:

 • •  pe tronsonul dintre Gara de Sud si strada Rudului (km 0+230 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a lll-a;

 • •  pe tronsonul dintre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km

Scenariul I

3+147), strada se incadreaza in strada de categoria a ll-a;

Străzile au lățimile pârtii carosabile după cum urmeaza:

 • •   intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 1+590, latimea pârtii carosabile este de 2 x 3,50 m (o banda pe sens);

 • •   intre pozițiile kilometrice km 1+590 - km 1+720, reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului, latimea pârtii carosabile este de 2 x 3,50 m (o banda pe sens);

 • •   intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060, latimea pârtii carosabile este de 2 x 3,50 m (o banda pe sens);

Traseul va fi incadrat de spatii de siguranța, piste pentru biciclisti si trotuare pe toata lungimea cai de comunicare dintre Gara de Sud si Gara de Vest.

Se va amenaja la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului un loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumit platforma bike-rental/ bike-sharing ce cuprinde 20 de locuri.

Se vor amplasa la poziția kilometrica km 1+640 (Strada Rudului), respectiv la poziția kilometrica km 2+300 (Strada Depoului tronson II), statii autobuz/ troleibuz si mobilier urban.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Modernizare statii de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60+80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a trofeului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către un centru de management al comunicațiilor.

 • •  totem luminos montat exterior cu rol de informare.

 • •  Cos de gunoi pentru colectare selectiva,

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Scenariul I

,'p? C.;'ș    /Z-*/'-"

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri, de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

S;-          .....<8V

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara.de Sud la’ Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.     '

Devierea     si

protejarea rețelelor edilitare existente

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Scenariul II

Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest)

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării, ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest, este de 2.830 ml.

Se vor realiza piste pentru biciclete pe întreg traseul studiat si un punct de tip bike- rentai si bike-sharing.

Străzile se incadreaza in categoria de străzi după cum urmeaza:

 • •  pe tronsonul dintre Gara de Sud si strada Rudului (km 0+230 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a lll-a;

 • •  pe tronsonul dintre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+060), strada se incadreaza in strada de categoria a Il-a;

Străzile au lățimile pârtii carosabile după cum urmeaza:

 • •   intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 1+590, latimea pârtii carosabile este de 2 x 5,50 m (o banda pe sens);

 • •   intre pozițiile kilometrice km 1+590 - km 1+720, reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului;

 • •   intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060, latimea pârtii carosabile este de 4 x 3,50 m (doua benzi pe sens);

Traseul va fi incadrat de spatii de siguranța, piste pentru biciclisti si trotuare.

Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest se vor realiza benzi unice pentru mijlocul de transport in comun.

Intre pozițiile kilometrice 1+040 - km 1+240 pe partea dreapta, in urma lărgirii străzii si datorita diferentelor de nivel, se va construi pe terenul interprinderii UZUC S.A. un zid de sprijin.

Se va amenaja la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului un loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumit platforma bike-rental/ bike-sharing ce cuprinde 20 de locuri.

Se vor amplasa la poziția kilometrica km 1+640 (Strada Rudului), respectiv la poziția kilometrica km 2+300 (Strada Depoului tronson II), statii autobuz/troleibuz si mobilier urban.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala.

^NTERGROUP

Scenariul II

Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Modernizare statii          de

așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.                                                               S'    l.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •   camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către un centru de management al comunicațiilor.

 • •   totem luminos montat exterior cu rol de informare.

 • •   Cos de gunoi pentru colectare selectiva,

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pană la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Devierea     si

protejarea rețelelor edilitare existente

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

3.2.2 Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest)


Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante:

 • a) Structura rutiera pentru străzile Depoului, Rudului, Depoului tronson II, si Libertății tronson II ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest

VARIANTA 1: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BcR 4;

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm strat de fundație balast stabilizat cu ciment 6%;   ,

 • •  30 cm strat de fundație din balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv.

\ -■

VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MAS 16)

 • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • • 25 cm fundație de balast

 • • 20 cm strat de forma din balast

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • b) Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor cu timp limitat de pe strada Depoului si strada Libertății tronson II si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:
 • • 4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • • 25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • c)  Structura rutiera pentru trotuare/ piste de biciclete

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:
 • •  3 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  10 cm beton de ciment C8/10;

 • •  10 cm balast;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

• 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mâi rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

AVANTAJELE STRATURILOR DE FUNDAȚIE DIN BALAST

 • •  este ușor de procurat;

 • •   este ușor de pus in opera;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •   este convenabil ca preț.

AVANTAJELE STRATURILOR SUPORT DIN BALAST STABILIZAT CU CIMENT 6%

 • •   strat suport cu rigiditate ridicata;

 • •   rezistent la trafic greu si trafic intens;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •   relativ ușor de pus in opera;

 • •   este mai convenabil la preț decât betonul de ciment.

AVANTAJELE IN CAZUL IN CARE STRATURILE DE BAZA SE REALIZEAZĂ DIN MIXTURI BITUMINOASE

 • •   se folosesc agregate naturale neprelucrate si prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat;

 • •   este rezistent la uzura;

 • •   prețul este mai mic decât al betonului;

 • •   poate fi achiziționat si pus in opera cu ușurința;

 • •   se poate intretine ușor prin asterneri ulterioare successive.

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE MAS16, BAD22.4 si AB31.5

 • •   prețul este mai mic decât al betonului rutier;

 • •   intretinere ușoara;

 • •   pot fi achiziționate si puse in opera cu ușurința.

AVANTAJELE BETONULUI DE CIMENT RUTIER PENTRU PARCARI BcR 4

 • •   rezistente mecanice mai mari;

 • •   rezistente mai bune la uzura si la acțiunea intemperiilor;

 • •   nu sunt sensibile la acțiunea carburanților sau a lubrifiantilor astfel incat sunt indicate la realizarea parcărilor.

CONCLUZII:

Din analiza celor doua variante, in studiul privind dimensionarea structurii rutiere, s-a constatat ca variantele I si II fac fata traficului din punct de vedere al RDO, insa s-a optat pentru varianta a II—a, deoarece structura rutiera propusa este mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție medii.

 • 3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

AMENAJARE CAI DE COMUNICAȚIE:

1

PLANTARE ARBORI - PLATAN US X HYBRIDA (PLATAN)

buc

204

2

STATIE DE AUTOBUS

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata. Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc /

16

3

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

227

4

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri. Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

4

5

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie. Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

16

1

Camere de supraveghere video pentru exterior, antivandalism

buc

10

2

Puncte de aprindere

buc

4

3

Panouri de informare

buc

6

1

Stâlp pentru indicatoare

buc

179

2

Semafor vehicule

buc

2

3

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

buc

24

4

Consola stâlpi

buc

11

5

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

buc

10

6

Indicatoare de diverse tipuri

buc

320

7

Marcaje orizontale de orientare - informare

buc

61

8

Marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

buc

184

9

Marcaj tactil

buc

15.000

Rețea de contact:

Substatie de tracțiune de tip container:

Substația electrică este compusă din următoarele elemente:

1

 • •   instalajia de medie tensiune 20 kV;

 • •   grupuri trafo-redresor pentru tracțiune - 2 buc.;

 • •   instalația de distribuție în curent continuu bară pozitivă;

 • •   instalația de distribuție în curent continuu bară negativă;

 • •   instalația pentru servicii auxiliare;

 • •   instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • •   instalația de climatizare;

 • •  tabloul de comandă a separatorilor cu motor din rețeaua de contact;

 • •   instalația de telecomandă a substației.

Buc

1

3.3 Costurile estimative ale investiției

 • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare ori a unor standarde de cost pentru investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  Scenariul analizat

  Costurile estimate pentru realizarea investiției

  90.541.552,50 lei inclusiv TVA

  Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

  ~ 3.734.922 lei

Devizul General și Devizele pe Obiect se regăsesc în cadrul Anexei 2 - Analiza economico-financiara.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata, conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 25 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: costuri cu utilitățile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului rutier si a clădirii, etc.

Mai multe detalii pot fi regăsite in cadrul Anexei 2 - Analiza economico-financiară a proiectului.

 • 1. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului.

Aceste costuri se regăsesc în cadrul Anexei nr. 2 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate la nivelul infrastructurii.

Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3. Cheltuielile privind mentenanta s-au estimat ținând cont de frecventele la care se vor realiza lucrări asupra infrastructurii si costul unitar per tip de intervenție aplicata.

  • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz.

3.4.1 Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în-lung și.s-au întocmit profile transversale.                                                       < -7

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

- plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

3.4.2 Expertiza tehnica drum

Analiza efectuată asupra stării tehnice a străzii Libertății (sectorul intre Gara de Sud si strada Sondelor) a pus în evidență faptul că, sub acțiunea traficului și a factorilor climaterici, suprafața de rulare a sectorului studiat s-a degradat, prezentând defecțiuni (făgașe, denivelări, gropi, etc.), ceea ce face ca, în anotimpurile ploioase si friguroase, traficul rutier sa se desfasoare in condiții grele, fara siguranța si confortul corespunzător. De asemenea pietonii se deplasează cu dificultate în zona, datorita faptului ca trotuarele au lățimi reduse si trecerile de pietoni sunt insuficiente.

Pe tronsonul dintre strada Sondelor si Gara de Vest trebuie realizata o străpungere prin terenurile S.C. Astra S.A. spre Gara de Vest.

Pe terenul existent aflat in proprietatea S.C. Astra S.A in momentul de fata se afla vegetație salbatica, stuf, grămezi mari de gunoaie, pamant rezultat din excavatii. Terenul a fost folosit in scop de depozitare materiale din demolări si dezafectări de aceea acesta este puternic denivelat. Pe terenuri mai sunt prezente resturi de blocuri din beton, instalații dezafectate din beton si metalice, clădiri si cămine din beton dezafectate in paragina, probabil instalații petroliere vechi in stare avansata de degradare.

Pe o porțiune din acest teren a fost montata o linie CF care s-a dezafectat parțial, traversele ramanand înglobate si cu buloanele de prindere la vedere.

Modernizarea străzii Libertății intre Gara de Sud si Gara de Vest a apărut ca necesitate urgentă cauzată pe de o parte de starea precară a drumului, iar pe de altă parte de asigurarea confortului și a siguranței circulației în sensul prevăzut de legislația în vigoare și de cerințele traficului modern.

Traseul intre Gara de Sud si strada Sondelor nu a beneficiat de o întreținere periodica la nivel global, practicându-se doar reparații pe suprafețe izolate ale suprastructurii.

Strada ce face obiectul acestei documentații se încadrează in categoria de importanta astfel:

 • •   In prezent strada Libertății este strada de categoria a lll-a si va fi adusa la categoria a ll-a ;

 • •  In prezent strada Sondelor este strada de categoria a lll-a si va fi adusa la categoria a ll-a;

• In prezent strada Depoului (intre strada Rudului si Gara de Sud) este stradă'; de categoria a lll-a si va ramane strada de categoria a lll-a prin lărgirea pârtii carosabile la 5.50 m banda;                                    c,

Lungimile străzilor sunt aproximative, ele mai pot suferi modificări in urma proiectării. S -

Necesitatea modernizării si extinderii străzii Libertății (străpungerea străzii Libertății) la 4 benzi de circulație (4 x 3.50 m) respectiv 2 benzi de ciculatie (2 x 5.50 m) pe sectorul studiat, rezultă din următoarele aspecte:

 • •  fondul construit in zona se află în plin proces de extindere in zona și se continuă sistematizarea și modernizarea acestuia;

 • •  modernizarea si extinderea străzii Libertății la 4 benzi de circulație (4 x 3.50 m) respectiv 2 benzi de ciruclatie (2 x 5.50 m) va asigura accesul locuitorilor la unitățile de ordin social și administrativ din oraș si va mai asigura si accesul locuitorilor din zonele limitrofe orașului spre Gara de Vest si Gara de Sud;

 • •  asigurarea legăturii cu celelalte zone industriale si comerciale prin facilitarea accesului la caile de transport feroviar, va duce la o creștere economică substanțială;

3.4.3  Studiu geotehnic pentru lucrările:
 • a) Construirea unui pasaj subteran pietonal in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • b) Construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul pieței 1 Decembrie 1918;

3.4.4  Studiu de trafic

Proiectul de investiții cuprinde o componenta cu efecte locale, pe zona de Sud-Vest a municipiului (strada Libertății). Prin urmare au fost realizate un studiu de trafic si evaluarea asupra impactului emisiilor de GES cauzate de modurile de transport motorizate.

Studiul de trafic pentru infrastructura străzii Libertății a avut in vedere date de trafic extrase din studii anterioare de referința, precum si din efectuarea de investigații de circulație de tipul recensamintelor de trafic, desfășurate de către proiectant in perioada 8-11 iulie 2018.

Au fost de asemenea efectuate anchete cu pasagerii autobuzelor in stațiile existente.

Evaluarea fluxurilor de calatorii s-a realizat cu ajutorul programului de planificare a transporturilor VISUM produs de PTV.

Valorile de trafic, exprimate ca valori medii zilnice anuale (MZA), determinate după prelucrarea datelor de recensământ, au fost prognozate conform Scenariului de Creștere considerat.

De menționat ca abordarea a fost minimala in privința schimbării deciziei de a utiliza modurile de transport publice sau nemotorizate in defavoarea mijloacele de transport motorizate proprii avand in vedere ca responsivitatea a fost minima in cadrul interviurilor realizate. Explicația rezida in faptul ca rezidentii si non-rezidentii nu cunosc azi avantajele unui tranport in condiții de confort, timp scăzut si siguranța, si nici dezavantajele unor tarife de parcare descurajante.

Avand in vedere aspectele menționate mai sus, rezultate evaluării analitice sunt prezentate mai jos:

 • •  Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați (calatorii) in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/ modernizate/ extinse (nr. pasageri)

 • •  Creșterea estimata a numărului de persoane (deplasări) care utilizează pistele/ traseele pentru biciclete construite/ modernizate/ extinse;

• Scăderea MZA estimata a traficului după implementarea terminalului ?          /'.C.?

Studiul de trafic pentru determinarea impactului implementării sistemului pentru managementul transportului public asupra emisiilor de GES a avut in vedere efectul global asupra emisiilor agregate in tot municipiul.                                                               ' j

Dintre ipotezele prinicipale de lucru pentru scenariul de baza se pot retine următoarele:

 • a.  Prin prezentul proiect de investiții se realizează legătură dintre Gara de Sud si Gara de

vest si un număr de.......de statii de calatori;

 • b.  Prin contractul cu UTI se finalizează modernizarea intersecțiilor semaforizate;

 • c.  Prin contractul cu BMC se livrează un număr de 50 de autobuze Diesel Euro 6;

 • d.  Prin parteneriatul cu MDRAPFE se achiziționează un număr de 20 de troleibuze, 20 de tramvaie si 9 autobuze electrice;

 • e.  In perioada 2021-2026 se vor înlocui ultimele 75 mijloace de transport necesare pentru asigurarea traseelor din municipiul;

 • f.  Deținătorii de mijloace de transport motorizate proprii realizează o medie de 18.500 km / an, din care circa 60% in interiorul municipiului.

Din calculul analitic a rezultat ca fata de scenariul de baza, implementarea tuturor masurilor aferente sistemului de management al transportului public va duce la o scădere anuala a emisiilor de GES cu cca. 200.000 tone/ an.

3.4.5  Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • 3.4.6  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică -obiectiv mixt

La momentul intervenției se va verifica integritatea tuturor obiectelor ce fac obiectul investiției, orice abatere fiind semnalata expertului pentru identificarea unei soluții alternative.

Starea tehnică a drumului investigat este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, făgașe), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației, determinat de absența indicatoarelor rutiere, treceri de pietoni insuficiente etc.

Pe tronsonul dintre strada Sondelor si Gara de Vest trebuie realizata o străpungere prin terenurile S.C. Astra S.A. spre Gara de Vest.

Pe terenul existent aflat in proprietatea S.C. Astra S.A in momentul de fata se afla vegetație salbatica, stuf, grămezi mari de gunoaie, pamant rezultat din excavatii. Terenul a fost folosit in scop de depozitare materiale din demolări si dezafectări de aceea acesta este puternic denivelat. Pe terenuri mai sunt prezente resturi de blocuri din beton, instalații dezafectate din beton si metalice, clădiri si cămine din beton dezafectate in paragina, probabil instalații petroliere vechi in stare avansata de degradare.

Pe o porțiune din acest teren a fost montata o linie CF care s-a dezafectat parțial, traversele/ ramanand înglobate si cu butoanele de prindere la vedere.

Modernizarea străzii Libertății intre Gara de Sud si Gara de Vest a apărut câ necesitate urgentă cauzată pe de o parte de starea precară a drumului, iar pe de altă parte de asigurarea confortului și a siguranței circulației în sensul prevăzut de legislația în vigoare și de cerințele traficului modern.

Traseul intre Gara de Sud si strada Sondelor nu a beneficiat de o întreținere periodica la nivel global, practicându-se doar reparații pe suprafețe izolate ale suprastructurii.

Analizând starea tehnică a străzilor expertizate se pot defini deficiențele principale:

 • -   gropi în partea carosabilă: 5 %;

 • -   fisuri și crăpături: 30 %;

 • -   faianțări: 20 %;

 • -   denivelări: 35 %;

 • -  făgașe: 5 %;

Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea sectorului studiat si acceselor la parametri tehnici actuali și va consta în principal din:

rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor drumului existent și eliminarea punctelor periculoase;

realizarea de piste de biciclete si trotuare;

 • -  amenajarea de puncte de intoarcere si accese către riverani; rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul expertizat și care va fi proiectat.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice de la data semnării contractului de finanțare.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 3 -Graficul activitatilor.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

4.

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza
 • > HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • > Programul de finanțare: POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4e; Obiectiv Specific 4.1.

Perioada de referință

9

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 28 ani.


 • > Etapa de pre-implementare - asimilata la 1 an (12 luni) - anul 2018,

 • >  Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa,de' *

Construcții si instalații inclusiv suplimentarea branșamentelor de 17 luni,          V % v

 • > Etapă de operare a proiectului - cu durata de 25 ani.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cel mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de


Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri      de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului, astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența, astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul îr fondurile aferente proiectului în vederea respec bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității chel

1 care vor fi cheltuite stării încadrării în liniile tuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare, astfel încât executantul să realizeze lucrarea la termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea corecțiilor financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie         | Importanța

Mare

Descriere întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de


rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum af> fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar     | Probabilitate

Mică      | Importanța

Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum

In zona studiata, in scopul amenajării celor doua zone, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitati conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.

Din punct de vedere social aceasta investiție va imbunatati siguranța traficului rutier si pietonal prin conformarea intregii zone studiate cu prevederile legale, oferindu-se atat condiții superioare de transport public urban, cat si a confort in trafic din punct de vedere funcțional, pentru amandoua scenariile analizate.

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

în faza de realizare a investiției se estimează ocuparea unui număr de 40 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul I si un număr de 35 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul II;

In faza de operare se estimează ocuparea unui număr de circa ..... personal

tehnic de specialitate, pentru administrarea clădiri stafiei de așteptare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Realizarea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest va avea un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:

 • -  scăderea emisiile de GES generate de utilizarea autovehiculelor, cu circa 5% in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  scăderea zgomotului generat de situațiilor conflictuale din trafic.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni sa utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo etc.) in detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism sa funcționeze este necesara implementarea unei serii de masuri integrate, atat de natura tehnica cat si financiara, la nivelul intregii zone funcționale:

 • • Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public;

 • • Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora;

 • • Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora;

 • • Construcția de parcari tip park & ride la limita administrativa a municipiului;

 • • Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este, pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar, pe de alta parte, pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele, incluse intr-un model Excel, care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare.

Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel.

Acești indicatori sunt prezentați si în Anexa 2 - Analiza economico-financiara.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință, în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.                                        '

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.                                                                c r '   '

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1, Obiectivul Specific 4.1, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Aceasta fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul analizat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

90.541.552,50 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-33.011.769,20 lei

în Anexa 2 - Analiza economico-financiara pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate.

Veniturile asigurate pentru infrastructura nou creata sunt reprezentate de veniturile din taxele percepute pentru locurile de parcare, din taxarea operatorilor privați (microbuze, maxi-taxi) si venituri din sumele transferate din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești (alocari de la bugetul local), venituri ce vor fi utilizate strict pentru susținerea cheltuielilor de exploatare.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiza.

A- ' , .ț-*;     '   ' ’X ^0

'.- ■■"' ... ••-"■\ \

Tabelul privind sustenabilitatea financiara poate fi regăsit in cadrul tabelelor din Anexa 2 - V; Analiza economico-financiara.                                                              " \

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C. Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, ramane in discuție indicatorul VNAF (venitul net actualizat financiar).

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri din exploatare si venituri sub forma alocărilor de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor. Veniturile din exploatare sunt egale cu costurile de exploatare, in consecința fluxul de numerar este zero pe toata perioada de operare a proiectului.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Acest lucru este puțin relevant deoarece proiectul este unul negenerator de venit net, principalele sale beneficii fiind de ordin economico-social.

în domeniul abordat investiția aduce nenumărate beneficii pe termen lung, altele decât cele financiare.

Scenariul analizat

VAN financiar (lei)

-91.901.745,44 lei

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN are valori negative dovedește ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după caz, analiza cost - eficacitate

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contribuție pozitiva neta pentru societate, si in consecința, merita sa fie cofinantat din fonduri ale UE. Pentru alternativa selectata beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului, si mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului.

Plecând de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecvați pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de ieșire, schițează un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate în considerare de analiza financiara.

Metodologia folosita pentru evaluarea contribuției proiectului la bunăstarea economica si sociala a Municipiului Ploiești, ca urmare a implementării investiției, consta în transformarea preturilor pieței utilizate în analiza financiara în preturi contabile si luarea în considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute în vedere în analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri bănești pentru proiect.

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, plățile asigurărilor sociale si determinarea externalitatilor.

Scenariul analizat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

5

VAN economic

Lei

22.396.479,00

Evaluarea externaiitatilor

Transporturile influențează si la rândul lor, sunt influențate de caracteristicile dezvoltării economice. Ele contribuie, în mod substanțial la formarea P.I.B., creeaza oportunități pentru angajarea forței de munca si beneficii indirecte orientate către dezvoltarea regionala si globalizare.

Strategia municipalității in domeniul transporturilor vizeaza, în principal, acele acțiuni menite sa conducă la fluidizarea transportului rutier si creșterea siguranței circulației.

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara după cum urmeaza:

Beneficii economico- sociale directe - cuantificabile

Principalul beneficiu socio-economic il reprezintă reducerea emisiilor de CO2, prin masurile prezentate in diagrama de mai jos:

r

Reducerea numărului de vehicule in trafic prin parcarea in cadrul Park and Ride

Fluidificarea traficului in zona de proiectReducerea numărului de vehicule in trafic prin renunțarea la automobilul personal si folosirea mijloacelor de transport in comun

Alte beneficii socio-economice cuantificabile sunt prezentate mai jos:


1

educere

Jmpului

i j

k


Diminuarea timpului petrecut pentru cautarea unui loc de parcare


' Reducerea ' tarifului la

i                                                                                                                                                                               !i

wEliminarea taxelor care ar fi fost plătite pentru a parca in centrul orașului prin parcarea in cadrul terminalului si folosirea mijloacelor de transport in comun sau a bicicletelor


O analiza detaliata a acestor beneficii economico-sociale se prezintă în cadrul tabelelor din cadrul Anexei 2 - Analiza economico-financiara.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii il au asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •  studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ale parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate, caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează prin variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul.

Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din tabelele din cadrul Anexei 2.

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila.

Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect iri perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

SCENARIUL 1 - modificarea costurilor cu investiția

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valoarea VANF/C devine:

Variație costuri investiție

VANF/C (Lei)

Sc analizat

5%

0%

-91.901.745,44

-5%

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

Nu este cazul. Proiectul este definit prin PMUD.

 • 5.3. Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

5.3.1 Obținerea si amenajarea terenului

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Sud-Vest a municipiului Ploiești cu o suprafața de 62.799,50 mp.

Din punct de vedere juridic, pentru realizarea lucrărilor sunt necesare exproprieri a terenurilor cu o suprafața de 23.695,27 mp, respectiv o suprafața desfasurata a clădirilor de 1.713,58 mp.

Restul de teren insumand o suprafața de 39.104,23 mp lucrările obiectivului de investiție se vor realiza pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești.

5.3.2  Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Descrierea modalității de asigurare a utilităților va fi făcută detaliat, pentru fiecare obiectiv de investiții in parte, in cadrul capitulului 5.3.3.

 • 5.3.3  Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnica a scenariului recomanda cuprinde următoarele lucrări:

Scenariul II

Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest)

Amenajare cai de comunicație

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni:

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 14.946 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 6.260 mp

Traseul in plan

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării (străzile Depoului, Rudului, Depoului tronson II, Libertății tronson II) ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 2.830 ml.

Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a lll-a si a ll-a si in categoria de importanta “C” pentru lucrări de construcții după cum urmeaza:

 • •  Pe tronsonul dintre Gara de Sud si strada Rudului (km 0+230 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a lll-a;

 • •  Pe tronsonul dintre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+060) strada se incadreaza in strada de categoria a ll-a.

Razele de racordare in plan sunt cuprinse intre 50 - 500 m.

Străzile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton, spatii de siguranța, piste de biciclete si trotuare.

Pentru delimitarea altor zone funcționale (de ex.: trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

Intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 0+280, respectiv km 3+000 - km 3+060 sunt prevăzute zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun, cu o capacitate de 13 de locuri, respectiv 17 locuri.

Străzile laterale se amenajeaza pe o lungime de 15 m - 24 m cu aceeași structura rutiera a străzilor modernizate.

Intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060 se vor amenaja benzi unice pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz.

Scenariul II

Banda unica va fi banda 1 a străzii care va fi despărțită de banda 2 (banda pentru autovehicule) prin stâlpi de delimitare din cauciuc.

se vor realiza piste de biciclete (5.366 ml) pe toata lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest, cu latimea de 1,00 m. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (5.366 mp) si marcaje longitudinale (10.732 ml).

Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing/ bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului si va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Profilul in lung

Străzile pe care se desfasoara investiția prezintă in profilul longitudinal declivitati mici cu valori cuprinse intre 0,1 - 4,6%.

In plan vertical razele de racordare sunt cuprinse intre 800 - 1.600 m.

Profilul transversal tip

lățime carosabil

km 0+230 - km 1+590 lățime de 2 x 5,50 m (o banda pe sens);

km 1+590 - km 1+720 reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului;

km 1+720 - km 3+060 lățime de 4 x 3,50 m (doua benzi pe sens (o banda unica pentru mijlocul de transport in comun si o banda pentru autovehicule);

trotuare

1,00 m lățime

pista de biciclete

1,00 m lățime si 5.366 ml lungime

spațiu de siguranța

1,50 m lățime

panta     transversala

carosabil

2,5% - de tip panta acoperiș

panta transversala pe trotuare

2,0%

Structura rutiera
>  Structura rutiera pentru străzile ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest:
 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MAS 16);

 • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • •  8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • •  25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • •  20 cm strat de forma din balast.

>  Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor cu timp limitat si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

• 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

___Scenariul II_________________________
 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

> Trotuare si piste de biciclisti:
 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •   12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •   5 cm nisip pilonat;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.


> Lungimi si suprafețe

lungimea legăturii dintre Gara de Sud si Gara de Vest

2.830 m

suprafața drumuri

37.345 mp

parcari

570 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

737 mp

trotuare

6.503 mp

borduri 20x25 din beton

6.116 ml

borduri 10x15 din beton

11.349 ml

pista de biciclete

5.366 ml

statii bike-sharing

20 locuri

stâlpi de delimitare din cauciuc

1.570 buc

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:
 • •   marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •   marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

 • •   marcaj plin amprentat pista de biciclete;

 • •   marcaj plin amprentat trecere de pietoni;

 • •   marcaje orizontale transversale;

 • •   marcaje orizontale de ghidare;

 • •   marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •   marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

 • •   marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

7.351 ml

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

10.732 ml

marcaj plin amprentat pista de biciclete

5.366 mp

marcaj plin amprentat trecere de pietoni

937 mp

marcaje orizontale transversale

1297,86 mp

marcaje orizontale de ghidare

91,17mp

marcaje orizontale de orientare - informare

61 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

184 buc

marcaj tactil

15.000 buc

> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri de pietoni;

 • •   indicatoare parcare;

 • •   indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 320 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

> Semafoare:
 • •   semafoare vehicule;

 • •   semafoare pietoni.

  Stâlp pentru indicatoare

  179

  Semafor vehicule

  2

  Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

  24

  Consola stâlpi

  11

  Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

  10

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum urmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate - 9.022 mp

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 204 bucăți

Realizare zid de sprijin

In zona S.C. UZUC S.A. Intre pozițiile kilometrice 1+040 - km 1+240. se va construi un zid de sprijin pentru stabilizarea taluzului si a unei porțiuni din strada Depoului (conform forajelor geotehnice executate FG5, FG6 si profitor seismice și topografice).

pe partea dreapta, in urma lărgirii străzii si datorita diferentelor de nivel, se va construi pe terenul interprinderii S.C. UZUC S.A. un zid de sprijin.

Lucrarea de sprijinire a malurilor se va realiza pe o lungime de 200 m si o inaltime maxima de 6,00 m, pana la o inaltime minima de 3,00m:

 • •   Construcția a fost tronsonata in patru parti egale, cu rosturi de 10 cm intre tronsoane.

 • •   Pe primele trei tronsoane, talpa zidului de sprijin va solidariza capetele pilotilor forați din beton armat, cu diametrul de 80 cm si adancimea de 15,00 m.

 • •   înainte de inceperea lucrărilor de realizare a pilotilor si a zidului de sprijin, se vor executa lucrări de sprijiniri de maluri. Acestea se vor face cu incastrarea filatelor in bulbi de beton (bulbi forați in teren) cu dulapi si spraituri.

Scenariul II

Elemente constructive ale zidului de sprijin:
 • •   Piloti forați, din beton armat, cu diametru de 80 cm si adâncime de . 15,00 m;

 • •  Talpa din beton armat, cu grosime de 80 cm si lățime 4,00 m;

 • •   Consola (perete) din beton armat cu grosime de 50 cm si cu inaltime variabila intre 2,60 m - 5,60 m;

 • •   Bulbi din beton armat de dimensiuni 60x120 cm, situati la distante interax de 4,95 m;

 • •  Consola pietonala, din beton armat, cu placa cu grosime de 25 cm, cu grinzi din beton armat de 50x70 cm in dreptul fiecărui bulb de beton armat, si cu o grinda din beton armat, perimetral-longitudinala, de secțiune 30x150 cm.

Materiale folosite:
 • •      Beton simplu C8/10;

 • •      Beton armat C35/45;

 • •      Otel beton BST500S;

 • •      Confecție metalica - S355;

 • •       Lemn stejar - calitatea 1.

Canalizarea apelor

In zona dintre Gara de Vest si str Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

Pe zona dintre Gara de Vest si Str Vornicei se va executa un tronson de canalizare Dn 315 mm din PVC in lungime de 95 ml care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250 in lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona. înainte de descărcarea in colectorul existent, apele vor trece printr-un separator de hidrocarburi SH2. Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid B1000/1500, intr-un cămin existent in fata gării. De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Intre str Vornicei si str Sondelor, apele pluviale vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere, vor fi dirijate la căminele de filtrare iar apoi vor fi infiltrate in teren. Astfel, se vor racorda cate 2 guri de scurgere la cate un cămin de infiltrare. Apa duce ce trece prin căminul de filtrare va indeplini condițiile de calitate pentru a fi infiltrata in sol. Astfel din cămin, apa se va infiltra dintr-o conducta de drenaj parțial perforata din PVC Dn400 mm in lungime de 30 ml. La căpătui conductei de dren se prevede un cămin din PVC Dn 400 mm care se va folosi pentru inspecție si pentru spalarea drenul in eventualitatea in care este nevoie.Pe aceasta zona se vor executa 25 de astfel de sisteme compuse din 2 guri de scurgere, conducte de legătură, cămin de filtrare si conducta de drenaj. Pe aceasta zona, se vor executa si doua traversări ale bulevardului cu 2 conducte de canalizare Dn400 mm, pe zona unde se va executa ulterior complexul rezidențial. Aceste doua tronsoane se vor conecta (in afara acestui proiect) in colectorul Ovoid B1200/1800.

De la str Sondelor pana la intr Macazului se va executa un colector Dn315 mm in lungime de 276 ml care se va descarcă in Ovoidul B1200/1800.

In zona Rudului, unele guri de scurgere se vor racorda la rețeaua existenta iar altele se vor conecta la rețeaua de canalizare Dn315 care se va executa in zona. Aceasta va avea lungimea 175 ml si se va descarcă in colectorul Ovoid

_________________________Scenariul II______________________________________________ B1200/1800.

Din zona străzii Stindardului se va executa un tronson de canalizare care va descarcă in colectorul Ovoid B1900/2850, la aproximativ 150 ml de strada Rudului. Conducta va fi tot Dn315 mm si va avea lungimea de 173 ml.

Din zona Podului de Lemn se vor executa doua tronsoane de canalizare pluviala. Unul va descarcă in colectorul Ovoid B1900/2850 in zona străzii Stindardului, iar al doilea va descarcă in colectorul existent Dn400 mm in zona străzii Bobalna. Tronsonul care descarcă in strada Stindardului va avea Dn315 mm si lungime de 114 ml. Al doilea tronson va avea o lungime de 600 ml din care 350 ml vor fi Dn315 mm iar restul de 250 ml vor fi Dn400 mm.

Intre strada Bobalna si Piața 1 Decembrie, gurile de scurgere se vor conecta la colectorul existent din beton Dn400 mm. Acolo unde nu exista cămine de vizitare pe zona unde ar trebui sa conectam conductele de la gurile de scurgere, se vor executa cămine noi pe conducta de canalizare. Astfel au fost prevăzute 6 cămine noi.

Separatoare de hidrocarburi

Apele pluviale colectate din parcarea PARK&RIDE aflata in fata Gării de Vest, paralela cu B-dul Libertății, avand in vedere debitul de apa si potențiala incarcare a apelor cu hidrocarburi, apele pluviale sunt trecute imediat după căminul C62 printr-un separator de hidrocarburi SH2 care are o capacitate de 22 l/s.

Apele pluviale colectate din parcarea in zona Gării de Sud, paralela cu B-dul Libertății, avand in vedere debitul de apa si potențiala incarcare a apelor cu hidrocarburi, apele pluviale sunt trecute inainte de a fi descărcate in colectorul existent printr-un separator de hidrocarburi SH3 care are o capacitate de 11 l/s.

Racorduri

Se vor prelua in noile conducte de canalizare racordurile existente de pe traseu.

La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea racordurilor noi, concomitent cu lucrările la rețeaua noua de canalizare.

Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de execuție.

Toate materialele vor avea certificate de calitate si vor respecta, după caz, standardele romane in vigoare sau internaționale.

Guri de scurgere proiectate

Gurile de scurgere proiectate sunt prevăzute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82 si au rolul de a prelua apele pluviale.

Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC SN8 SDR34 cu 4>ext 200/5,9 mm.

Conducta de racord a gurii de scurgere cu colectorul de canalizare se va executa din tuburi PVC SN8 SDR34 cu mufe si etansare cu inel, avand diametrul 200/5,9 mm;

Elemente generale

In rețeaua de canalizare, căminele de vizitare vor fi conf. STAS 2448/82 cu cos

_________________________Scenariul II____________________________________________ de acces si camera de lucru.

Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o.grosime de 10 cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30 cm.

Deasupra intregii rețele de canalizare si deasupra fiecărui racord, la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

După executarea propriu-zisa a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei.

Executarea rețelei de canalizarea se va face din aval spre amonte.

Săpăturile se vor executa mecanizat pe 2,0 m adâncime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a săpăturii.

Ultimii 25 cm deasupra cotei de fundare se vor sapa manual si numai înainte de pozarea canalului.

Patul de pozare a canalului se va nivela la panta prevăzută in proiect, eventualele denivelări se vor elimina prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip.

Pozarea tuburilor nu se va face decât după evacuarea apelor provenite accidental din ploi.

Realizarea fundului sântului se va executa cu mare atentie: compactarea fundului sântului cu maiul mecanic, apoi se va turna un amestec de 10 cm, strat pe care se vor poza tuburile de canalizare.

Compactarea umpluturilor se va face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei canalului si apoi mecanizat in straturi de 10 4- 20 cm, pana la cota terenului amenajat.

Pe toata durata lucrărilor, transeea va fi obligatoriu imprejmuita si se vor instala panouri avertizoare iar pe timp de noapte va fi semnalizata corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente.

Se vor monta podețe pentru traversarea șanțurilor.

Săpătură pentru căminele de vizitare din canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1,50 x 1,50 m iar pentru gurile de scurgere proiectate săpătură va avea dimensiunile 1,2x1,2x2 m.

Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar așezați orizontal.

In zonele propuse pentru reabilitarea si extinderea pârtii carosabile dintre Gara de Vest si Gara de Sud, prezintă următoarea situație:

 • •  intre Gara de Vest si Podul de Lemn avem colectorul Ovoid care pe traseu isi schimba dimensiunile. Astfel in zona Gării de Vest este B1000/1500, se schimba apoi in B1200/1800 iar după intersecția cu str. Rudului este B1900/2850.

 • •  Pe strada Depoului este un colector Dn 250 care devine apoi Dn 300, respectiv Dn 400 mm.

 • •  In zona Gării de Sud mai sunt si alte conducte Dn 200 mm.

Rețea de apa potabila

In zona carosabila, afectata de lucrările de modemizare/extindere carosabil, se montează conducte publice de alimentare cu apa din țeava PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10 bar, cu o lungime cumulata L=3110ml, intre nodurile N1 si N11 conform planului de situație anexat si schemei de montaj.

Prin prezenta investiție se prevăd soluții pentru devierea/relocarea si protejarea rețelelor de apa aflate in zonele de studiu pentru următoarele conducte:

 • •  conducta existente OL Dn 250 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vornicei, L= 260 ml

 • •   conducta existente OL Dn 150 mm, Strada Libertății, intersecție cu strada Vornicei, L= 65 ml

 • •   conducta existenta OL Dn 150 mm, Strada Rudului, intersecție cu strada Depoului, L = 232 ml

 • •  conducte existente OL Dn 100 mm, Strada Rudului, L=117 ml

 • •  conducte existente PEHD Del 10 mm , Strada Rudului, L= 75 ml

 • •  conducta existenta OL Dn 350 mm, Strada Depoului, L= 345 ml

 • •  conducta existenta OL Dn 400 mm, Strada Depoului, L= 545 ml

După realizarea noilor conducte de apa potabile, conductele existente se vor dezafecta prin proiect (daca conducta respectiva se regăsește pe limita proiectului de investiții) sau de către operatorul APA NOVA Ploiești, conform precizărilor din aviz si din adresele de corespondenta privind soluția tehnica.

Lungimea rețelei de apa potabila propusa pentru extindere si relocare/deviere este impartita pe diametre astfel:

 • •  De 315 x 18,7 mm, L = 1055

 • •  De 250 x 14,8 mm, L = 1900

 • •  De 225 x 13,4 mm, L =

 • •  De 180 x 10,7 mm, L =

 • •  De 110 x 6,6 mm, L = 126 ml

Pentru conductele noi de apa potabila se realizează legaturi la următoarele conducte publice de apa existente:

 • •  Nod N1 - din căminul de vane aflat in dreptul blocului 87, (zona intersecție cu strada Domnișori);

 • •  Nod N2 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Sondelor;

 • •  Nod N3 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Luminiței;

 • •  Nod N4 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Macazului

 • •  Nod N5 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Creuzot

 • •  Nod N6 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Dezrobirii

 • •  Nod N7 - la conducta de serviciu PEID De 110 mm existenta pe Str. Lemnari

 • •  Nod N8 - la conducta de servciu PEID De 180 mm existenta pe Str. Rudului;

 • •  Nod N9; N9’ - la conducta de servciu PEID De 315 mm existenta pe Str. Stindardului

 • •  Nod N10 - la conducta de serviciu OL Dn 350 mm existenta, ce traversează prin pod;

 • •  Nod N11 - la conducta de serviciu PEID De 200 mm existenta pe Str. Bobalna

 • •  Nod N22 - la conducta de serviciu OL Dn 400 mm existenta pe Str. Bobalna

Scenariul II

Pentru zonele unde se realizează relocari/devieri ale conductei de apa, amplasamentul ales pentru noile rețele de apa va fi in imediata apropiere a conductei vechi, (identificata prin sondaje), astfel incat pentru reportarea branșamentelor (cuplarea branșamentelor din PEID existente, la noua conducta) sa fie necesar un minim de cantitati de lucrări. Pe zonele unde nu se poate poza langa conducta existenta se alege un traseu convenabil, ținând cont si de poziția celorlalte rețele edilitare si construcții suterane.

In zonele de intersecție cu calea de rulare a tramvaiului conducta PEID De 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

In vederea unei bune funcționari, conductele proiectate sunt prevăzute cu robinete (vane) din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămine existente/proiectate de pe rețea sau in pamant, ingropate:

robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in cămin, Dn 300mm, Dn 200mm si Dn 150 mm; robinete din fonta ductila cu sertar cauciucat si flanse, cu corp scurt, Pn 10, montate in pamant, Dn 100mm si Dn 50 mm;

Construcții anexe

Pentru golirea rețelelor de apa potabila se vor realiza căminele noi in următoarele puncte:

 • •   intre nodul N1 si N2 (nod N24) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • •   intersecție str. Sondelor cu str. Depoului (nod N2) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250, Dn 100 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,00 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • •   intersecție str. Rudului cu str. Depoului (nod N8) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250,Dn 150 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m;

 • •   intersecție str. Bobalna cu str. Depoului (nod N11) cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm si golire Dn 80 mm cu dimensiunile utile: 2,50 m x 2,50 m, H=2,00 m;

Căminele de vane/ golire sunt prevăzute cu base cu dimensiunea de 0,50 x 0,50 m, H=0,4 m.

Evacuarea apelor rezultate din golirea rețelei se va realiza cu descărcare la rețeaua de canalizare prin intermediul basei colectoare prevăzută in fiecare cămin. In cazul in care golirea nu se poate realiza la canalizare se vor folosi pompe de basa submersibile si pomparea se va face in căminul de canalizare existent/proiectat cel mai apropiat de căminul de vane/ golire de pe rețeaua de apa potabila.

Cămine noi proiectate pe traseul conductei de apa PEID De 250 mm si De 315 mm, sunt următoarele:

 • •   nodul N31, la intersecția cu strada Vorniciei, cămin din beton turnat monolit nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 250 mm si Dn 200 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m;

 • •   nodul N29, cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 250 mm si dimensiunile utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.

 • •   intersecție str. Stindardului cu str. Depoului (nod N9) cămin din beton nou proiectat cu vane de sectorizare Dn 300, Dn 250 mm si dimensiunile utile: 2,50 m x 2,00 m, H=2,00 m.

__Scenariul II______________
 • •   intersecție pod de lemn cu str. Depoului (nod N10) cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 300 si dimensiunile utile: 3,00 m x 1,50 m, H=2,00 m.

 • •   nod N32, cămin din beton nou proiectat cu dispozitiv de aerisire/dezaerisire si dimensiunile utile: 1,50 x 1,50 m, H=2 m;

 • •  nod N22, cămin din beton nou proiectat cu vana de sectorizare Dn 300 mm si dimensiuni utile: 1,50 m x 1,50 m, H=2,00 m.

In căminele nou proiectate vanele se montează pe tronsoane din otel pentru rigidizare si posibilitatea montării instrumentelor de măsură si control. Tronsoanele din otel se vor proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

După preluarea, înlocuirea tuturor branșamentelor, conductele existente de apa propuse pentru defiintare, fie se vor umple cu beton fluid si se va realiza blindarea tuturor legaturilor funcționale la conductele de serviciu, fie sunt desfăcute si scoase din pamant in timpul lucrărilor la noua conducta de alimentare cu apa potabila. Lucrările necesare pentru desfacerea, in spatii inguste sau largi, a ansamblurilor cu flanse la piesele si tuburile din fonta de presiune cuprind: ungerea cu petrol a șuruburilor, desfacerea șuruburilor si strângerea piulițelor pe șurub, desfacerea garniturilor. Prin proiect se vor realiza si lucrări de dezafectare a tuturor anexelor existente pe rețea ce nu se mai folosesc sau sunt intr-o stare avansata de degradare: vane de sectorizare existente in cămin, hidranti de incendiu subterani existenti, cămine de vane din beton, branșamente existente din fonta sau otel. Aceste vor fi predate la operatorul de apa APA NOVA Ploiești.

Aerisirea conductelor de apa se realizează prin hidrantii de incendiu prevazuti pe traseul rețelei de apa, branșamentele la imobile si prin dispozitivul de aerisire/dezaerisire montat in căminul nou proiectat din nodul N32.

Căminele de vane existente se vor reabilita prin acest proiect si se vor realiza lucrări de tencuiala si hidroizolatie.

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 31 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013.

Legătură intre conducta principala si cotul hidrantului se realizează prin intermediul unei conducte PEID 110mm. Pe aceasta conducta, in apropierea hidrantului propus, se va monta cate un robinet ingropat Dn 100 mm, Pn 10 bar, cu flanse, cu toate accesoriile de montaj si protecție. Robinetele vor fi sigilate, in poziție normal deschis. Robinetul este din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzut cu flanse, Pn 10 bar si cu toate accesoriile de montaj si manevra. Hidrantii subterani Dn 100 mm vor fi achiziționați cu cutia de protecție pentru hidrant.

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa.

Având in vedere ca nu s-au prezentat informații privind dezvoltarea viitoare a zonei, operatorul de apa-canal nu a putut recomanda un necesar de branșamente pentru a fi executat suplimentar. La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea branșamentelor noi concomitent cu lucrările la rețeaua noua de apa potabila.

Conductele de branșament se vor realiza din țeava PEID PE 80, SDR 11, PN10, cu următoarele diametre: De 25x2,Omm, De32 x2,0mm, De 50 x 3,0mm, De 63 x 3,8 mm si De 110 x 6,6 mm.

___________________________Scenariul II__________" -Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit lafaza de execuție.                                                       V;

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta după caz standardele romanești in vigoare sau internaționale.

Sistem de irigații

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray si manuala;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare este manual sau automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, conform soluției de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele se vor stabili in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi, etc. Când evitarea acestor zone nu este posibila se vor lua masuri corespunzătoare de protecție.

Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stâlpi, pereți, plafoane, etc. din materiale combustibile. Daca nu se poate evita acest lucru, se vor lua masurile specifice indicate in Normativul 17-2011.

Instalații de Iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

> iluminatul căilor de circulație auto;

_________________________Scenariul II_____________________________________________

> iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și de nivelul de iluminare cerut după cum urmeaza:

 • •   pentru căile de circulație auto se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67 si ele vor fi montate pe stâlpii liniei de contact pentru troleibuze. Acestea vor avea puterea de 150 W si vor fi echipate cu modul de telegestiune.

 • •   pentru circulația pietonala se vor monta cârje speciale pe stâlpii liniei de contact, la o inaltime de aproximativ 6 m iar acestea vor fi in construcție etanșa, IP67, 50 W, echipate de asemenea cu module de telegestiune.

 • •   Pentru trecerile pentru pietoni se vor monta stâlpi fotovoltaici.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY.

Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm.

Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30-40 cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si / sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50 mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de troleibuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei de peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregii statii.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare

Scenariul II

(rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video, ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp' real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Modernizare statii de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Platforma stațiilor de așteptare calatori va avea o structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

Structura statie așteptare calatori pentru troleibuz:

 • • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •   camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către un centru de management al comunicațiilor.

 • •   totem luminos montat exterior cu rol de informare.

 • •   Cos de gunoi pentru colectare selectiva,

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu

Linia aeriana de contact

 • •  Se va reamenaja rețeaua de contact pentru troleibuz, pe o lungime de 12,28 km.

 • •   Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact

 • •   fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

 • •   Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp s 10Q.

Centre de alimentare si intoarcere telecomandate

 • •   Centrele de alimentare și de întoarcere sunt realizate din cofreți comuni

________________________Scenariul II____'*__________ care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv, și uri separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

 • •   Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

Substatia electrica de tracțiune
 • •   Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest este necesară amplasarea unei substații de tracțiune de tip container.

Lucrările de drum care se vor efectua in cadrul investiției sunt:

Drum piața 1 Decembrie-Gara de Vest

Cantitate

U.M.

lungimea străzilor legătură Gara de Sud - Gara de Vest

2.830

ml

suprafața străzi legătură Gara de Sud - Gara de Vest

37.345

mp

parcari legătură Gara de Sud - Gara de Vest

570

mp

platforme de staționare in statii a mijloacelor de transport in comun

737

mp

lățime parte carosabila strada Depoului

11,00

m

lățime parte carosabila strada Depoului tronson II

14,00

m

lățime parte carosabila strada Libertății tronson II

14,00

m

lățime trotuare legătură Gara de Sud - Gara de Vest

1,00

m

suprafața trotuare legătură Gara de Sud - Gara de Vest

6.503

mp

lungime pista de biciclisti legătură Gara de Sud - Gara de Vest

5.366

ml

suprafața parte carosabila străzi laterale

2.076

mp

suprafața trotuare străzi laterale

588

mp

borduri 20x25 din beton

6.116

ml

borduri 10x15 din beton

11.349

ml

spațiu verde

9.022

mp

statii bike-sharing/bike-rental

20

locuri

marcaje orizontale longitudinale benzi de circulație si pentru delimitare locuri de parcare

7.351

ml

marcaje orizontale pentru demarcarea pistelor de biciclete

10.732

ml

marcaje plin amprentat pista de biciclisti

5.366

mp

marcaje orizontale transversale

1.297,86

mp

marcaje orizontale de ghidare

91,17

mp

marcaje orizontale de orientare - informare

109

bucăți

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

184

bucăți

marcaje tactile

15.000

bucăți

indicatoare rutiere

320

bucăți

stâlpi delimitare de cauciuc

1.570

bucăți

semafoare vehicule

2

bucăți

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

5.4.1 Indicatori maximali

respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

90.541.552,50

^NTERGROLT

din care valoarea (C+M)

60.267.788,00

Valoarea totala exclusiv TVA

76.169.050,00

din care valoarea (C+M)

50.645.200,00

 • 5.4.2 Indicatori minimali

 • 5.4.3 Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare

  Indicator

  Valoare

  VAN Financiar (lei)

  -91.901.745,44

  VAN Economic (lei)

  22.396.479,00

5.4.4 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 5.5.   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

5.6.   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.1 (fonduri nerambursabile)

83.816.121,41

Contribuție proprie, din care:

6.904.407,09

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

1.710.533,09

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

5.193.874,00

6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism nr. 273/31.03.2017

6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras CF nr. din............

6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

Prezentat in anexa

6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

Aviz E distribuție - Aviz Amplasament favorabil nr. 221222102/11.06.2018

6.5   Studiu topografic

Vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prezentat in anexa

6.6    Avize, acorduri și studii specifice,

Aviz de alimentare cu apa (APA NOVA) 14.06.2018;

Aviz de canalizare (APA NOVA) 14.06.2018;

Aviz de alimentare cu energie electrica (SDEE MUNTENIA NORD) nr. 6539/25.05.2017;

Aviz de alimentare cu energie termica (VEOLIA) 28.06.2018;

Aviz de gaze naturale (DISTRIGAZ SUD REȚELE) nr. 313.066.173/12.09.2018;

Aviz telefonizare (TELEKOM) nr. 100/05/03/01/PH/1382/05.07.2018;

Aviz transport urban (Transport Calatori Express) nr. 85/03.10.2018;

Aviz RASP nr. 7150/10.10.2018;

Aviz Politia Rutiera Ploiești nr. 673704/04.07.2017;

Aviz DTI nr. 139/26.06.2017;

Aviz Comisia Municipala pentru transport si siguranța circulației nr. 1620/18.09.2017;

Aviz SNCFR nr.r.2/5/115/07.03.2018;

Aviz Mediu nr. 12781/12.12.2017.

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.


Beneficiarul va desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din minim 3 posturi: Manager de Proiect, Responsabil Tehnic și Responsabil Economic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabilul Tehnic și Responsabilul Economic trebuie să existe o relație de coordonare.                          k>'

Manager de Proiect

Responsabil Tehnic


Responsabil Economic


Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului. Desemnarea lor va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumate prin intermediul CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1. Managerul de Proiect:

coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului;

 • -   răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadru! proiectului (conform graficului activităților);

coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

 • -   conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

 • -  soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților

 • -   urmărește executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

 • -   monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul \ implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, \ instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice

 • -   participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului

precum și ai beneficiarului;                                                    X C

participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul cărora se va analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

2.     Responsabilul tehnic:
 • -  va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -   va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -   va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier;

participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier și proiectant.

 • -   va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

 • -   participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

3.    Responsabilul economic:
 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

 • -   verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • -   monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • -   asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -   verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

 • -   participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.

7.2 Strategia de implementare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni de la semnare contract de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.                                                                                                  ,   ,

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP/ Consultantului selectat în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează: Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistentei si cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului/ din membrii echipei provenite de la societatea de consultanță și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere

Funcționarea corectă a unui sistem organizațional presupune intervenția managerială asupra structurii sistemului și impunerea unor principii aplicabile în actualul context social și de politică sanitară.

8.

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către beneficiar.

ANEXA 1. TABEL EXPROPRIERI

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 1 (STRADA DEPOULUI)

2

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786 (teren) conform eterra/102104 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT TEREN

611,68

55,00

33.642,40

3

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C34 (construcție) conform eterra/102104-C4 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

21,00

-

350,00

7.350,00

4

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C32 (construcție) conform eterra/102104-C3 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

123,00

-

350,00

43.050,00

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C31 (construcție) conform eterra/102104-C2 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

35,00

-

350,00

12.250,00

6

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C27 (construcție) conform eterra/102104-C17 conform extras      de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

277,00

-

350,00

96.950,00

7

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125786-C3 (construcție) conform eterra/102104-C51 conform extras     de

carte funciara

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

160,00

-

350,00

56.000,00

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat tara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Strada Depoului, nr.9-11

2799 (teren)

AUTOGARA (GHITULESCU MICU; GHITULESCU FLORIN; GHITULESCU GOMUL

168,34

60,00

10.100,40

9

Piața      1

Decembrie 1918, nr.7

125790-C1

(construcție)

CFR - PRIVAT CONSTRUCȚIE

6,59

350,00

2.306,50

10

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125312 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

249,80

60,00

14.988,00

11

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125313 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

54,50

60,00

3.270,00

12

Piața       1

Decembrie 1918, nr.7

125315 (teren)

CFR - PRIVAT TEREN

101,47

60,00

6.088,20

13

Strada Depoului, nr.16

130579 (teren)

SC ROBY GAZ TRADING SRL

119,34

60,00

7.160,40

14

Strada Depoului, nr.16A

1505 (teren)

SC DEKOMTE-UZUC-KOMPAFLEX

SA

29,90

60,00

1.794,00

15

Strada

Depoului,

133607 (teren)

SC UZUC SA

TEREN

419,48

55,00

23.071,40


Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nr.16

16

Strada Depoului, nr.16

133606 (teren)

SC UZUC SA TEREN

220,28

60,00

13.216,80

17

Strada Depoului, nr.16

133606-C1 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

146,81

350,00

51.383,50

18

Strada Depoului, nr.16

128624 (teren)

SC UZUC SA TEREN

479,07

55,00

26.348,85

19

Strada Depoului, nr.16

128624-C3 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

312,03

-

350,00

109.210,50

20

Strada Depoului, nr.16

120117 (teren)

SC UZUC SA

TEREN

77,87

60,00

4.672,20

21

Strada Depoului, nr.16

120117-C3 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

43,83

-

350,00

15.340,50

22

Strada Depoului, nr.16

120168 (teren)

SC UZUC SA TEREN

510,22

55,00

28.062,10

23

Strada Depoului, nr.16

120168-C4 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

81,97

-

350,00

28.689,50

24

Strada Depoului, nr.16

128038-C1 (cale ferata)

SC UZUC SA CONSTRUCȚIE

76,51

-

350,00

26.778,50 [


Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

Strada Depoului, nr.16

128038 (teren)

SC UZUC SA

TEREN

76,51

60,00

4.590,60

26

Strada Depoului, nr.16

129732 (teren)

UZUC     SA

TEREN

128,60

60,00

7.716,00

27

Strada Depoului, nr.16

129732-C1 (cale ferata)

UZUC     SA

CONSTRUCȚIE

92,18

-

350,00

32.263,00

28

Strada Depoului, nr.16

129749-C2 (cale ferata)

UZUC     SA

CONSTRUCȚIE

258,66

-

350,00

90.531,00

29

Strada Depoului, nr.16

129749 (teren)

UZUC     SA

TEREN

1.323,76

50,00

66.188,00

30

Strada Depoului, nr.16

129747 (teren)

UZUC     SA

TEREN

567,32

55,00

31.202,60

31

Strada Depoului, nr.16

129734 (teren)

UZUC     SA

TEREN

249,35

60,00

14.961,00

32

Strada Depoului, nr.18

136783 (teren)

CRANGASU GABRIEL MARIUS;

CRANGASU AURELIA VIRGINIA

18,14

60,00

1.088,40

AjNTERGROUP

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33

Strada Depoului, nr.18

8728 (teren)

NICULESCU ALEXANDRU IULIAN;

NICULESCU FLORIN

30,87

60,00

1.852,20

34

Strada Depoului, nr.18

138975 (teren)

CANAE MARIN; CANAE MIRELA

32,04

60,00

1.922,40

35

Adresa necunoscuta

Teren

CFR - PRP. STATULUI

1.764,11

50,00

88.205,50

TOTAL ZONA 1

7.232,65

1.634,58

390.141,45

572.103,00

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 2 (STRADA RUDU

LUI)

36

Strada Rudului, nr.256

141695 (teren)

NAE DANIELA

12,31

60,00

738,60

37

Strada Luminiței, nr.2

141839 (teren)

ENE    RADU

ANDREI; ENE CONSUELA-ADELA

14,89

60,00

893,40

TOTAL ZONA 2

27,20

1.632,00

SUPRAFEȚE EXPROPRIERI ZONA 3 (STRADA DEPOULUI TRONSON II + STRADA LIBERTĂȚII TRONSON II)

MNTERGROUP

Nr. crt

Adresa poștala

CADASTRU

PROPRIETATE

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚIE (DESFASURATA)

Euro/mp estimat teren

Valoare teren estimat fara TVA

Euro/mp estimat construcție

Valoare construcție estimata fara TVA

mp

mp

Euro/mp

Lei

Euro/mp

Lei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38

Strada Rudului, nr.262

126710 (teren)

NEW CENTURY DEVELOPMENT

172,87

60,00

10.372,20

39

Strada Rudului, nr.262

126710-C21 (construcție)

NEW CENTURY DEVELOPMENT

79,00

-

350,00

27.650,00

40

Strada Rudului, nr.262

APRODERM vechi (teren)

NEW CENTURY DEVELOPMENT

743,30

55,00

40.881,50

41

Strada Rudului, nr.262

3634 (teren)

NEW CENTURY DEVELOPMENT

15.514,94

40,00

620.597,60

42

Strada Rudului, nr.262

130531 (teren)

LUCA RAPHAEL LOGISTIK SRL

4,31

60,00

258,60

TOTAL ZONA 3

16.435,42

79,00

672.109,90

27.650,00

TOTAL EXPROPRIERI FARATVA

1.063.883,35

599.753,00

Valoare TVA

202.137,84

113.953,07

TOTAL EXPROPRIERI CU TVA

1.266.021,19

713.706,07

ANEXA 2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

In continuare sunt prezentate devizele pe obiect care au stat la baza calculării Devizului General al Proiectului.                                                                   ,

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 01 - Amenajare Cai de comunicație

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

6.539.400,00

1.242.486,00

7.781.886,00

4.1.2

Rezistență

2.748.000,00

522.120,00

3.270.120,00

4.1.3

Sistem rutier si semnalizare

13.300.000,00

2.527.000,00

15.827.000,00

4.1.4

Amenajare peisagistica

91.400,00

17.366,00

108.766,00

4.1.5

Instalații curenti slabi

830.900,00

157.871,00

988.771,00

4.1.6

Instalații electrice (iluminat public)

3.911.500,00

743.185,00

4.654.685,00

4.1.7

Rețea irigații

1.595.100,00

303.069,00

1.898.169,00

4.1.8

Rețea canalizare pluviala

739.200,00

140.448,00

879.648,00

TOTAL 1 ■ subcap. 4.1

29.755.500,00

5.653.545,00

35.409.045,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

89.500,00

17.005,00

106.505,00

TOTAL II - subcap. 4.2

89.500,00

17.005,00

106.505,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

705.600,00

134.064,00

839.664,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

600.700,00

114.133,00

714.833,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.306.300,00

248.197,00

1.554.497,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

31.151.300,00

5.918.747,00

37.070.047,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 02 - Infrastructura rețea contact

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Elemente de rezistenta (stâlpi) rețea de contact

4.497.800,00

854.582,00

5.352.382,00

4.1.2

Instalație electrica - rețea de contact

6.184.400,00

1.175.036,00

7.359.436,00

4.1.3

Instalație electrica - cabluri de alimentare CC

2.537.300,00

482.087,00

3.019.387,00

4.1.4

Instalație electrica - cabluri TC

545.200,00

103.588,00

648.788,00

4.1.5

Instalație electrica - puncte de injecție si bucle

715.700,00

135.983,00

851.683,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

14.480.400,00

2.751.276,00

17.231.676,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.2.1

Montaj statie de curent continuu

305.500,00

58.045,00

363.545,00

TOTAL II - subcap. 4.2

305.500,00

58.045,00

363.545,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

5.804.500,00

1.102.855,00

6.907.355,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

5.804.500,00

1.102.855,00

6.907.355,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

20.590.400,00

3.912.176,00

24.502.576,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 03 - Rețea de alimentare cu apa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

15.700,00

2.983,00

18.683,00

4.1.2

Rețea de alimentare cu apa - cămine si hidranti

-

-

-

4.1.3

Rețea de alimentare cu apa - instalații

598.200,00

113.658,00

711.858,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

613.900,00

116.641,00

730.541,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

200,00

38,00

238,00

TOTAL II - subcap. 4.2

200,00

38,00

238,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3.000,00

570,00

3.570,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

3.000,00

570,00

3.570,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

617.100,00

117.249,00

734.349,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 04 - Statii calatori

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

-

-

4.1.2

Rezistență

-

-

4.1.3

Arhitectura

-

-

4.1.4

Instalații curenti slabi

-

-

4.1.5

Instalații electrice

-

-

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

-

-

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23.200,00

4.408,00

27.608,00

TOTAL II - subcap. 4.2

23.200,00

4.408,00

27.608,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

244.300,00

46.417,00

290.717,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

244.300,00

46.417,00

290.717,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

267.500,00

50.825,00

318.325,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737 Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

6.612.250,00

1.256.327,50

7.868.577,50

1.2

Amenajarea terenului

695.800,00

132.202,00

828.002,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

51.700,00

9.823,00

61.523,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

4.300.800,00

817.152,00

5.117.952,00

Total capitol 1

11.660.550,00

2.215.504,50

13.876.054,50

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

28.700,00

5.453,00

34.153,00

Total capitol 2

28.700,00

5.453,00

34.153,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

737.368,00

143.735,00

900.235,00

3.1.1

Studii teren

730.900,00

138.871,00

869.771,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, anchete)

25.600,00

4.864,00

30.464,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.500,00

2.375,00

14.875,00

3.3

Expertizare tehnica

3.100,00

589,00

3.689,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

2.573.300,00

488.927,00

3.062.227,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

1.418.000,00

269.420,00

1.687.420,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

75.900,00

14.421,00

90.321,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

66.500,00

12.635,00

79.135,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

1.012.900,00

192.451,00

1.205.351,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

126.600,00

24.054,00

150.654,00

3.7

Consultanta

804.300,00

152.817,00

957.117,00

3.7.1

Consultanta obținere finanțare

633.000,00

120.270,00

753.270,00

3.7.2

Asistenta pe perioada evaluării

25.300,00

4.807,00

30.107,00

3.7.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132.000,00

25.080,00

157.080,00

3.7.4

Auditul financiar

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.8

Asistenta tehnica

607.400,00

115.406,00

722.806,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

150.400,00

28.576,00

178.976,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

112.800,00

21.432,00

134.232,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

37.600,00

7.144,00

44.744,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

306.600,00

58.254,00

364.854,00

Total capitol 3

4.864.568,00

927.903,00

5.811.603,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

44.849.800,00

8.521.462,00

53.371.262,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

418.400,00

79.496,00

497.896,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

6.757.400,00

1.283.906,00

8.041.306,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

600.700,00

114.133,00

714.833,00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

52.626.300,00

9.998.997,00

62.625.297,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

738.000,00

140.220,00

878.220,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

300.000,00

57.000,00

357.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

438.000,00

83.220,00

521.220,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

524.300,00

524.300,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

225.800,00

225.800,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

45.200,00

45.200,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

253.300,00

253.300,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.767.400,00

1.095.806,00

6.863.206,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

90.500,00

17.195,00

107.695,00

Total capitol 5

7.120.200,00

1.253.221,00

8.373.421,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

76.300.318,00

14.401.078,50

90.720.528,50

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

50.645.200,00

9.622.588,00

60.267.788,00

Data: 18 iunie 2018

Analiza economica si financiara

Cheltuirii pe proiectare si asirterrta tehnica

^.,ar

1»« MU1

2WI.44G.90

Studii <fe teren

«Mar

'.369St1,M

.

Cheltuirii pentru cwwufoint j

Uî'an

1.151.997,95

405.54S.CS

157jOSQK-

Obținere avi te acorduri,, autor ostii

iri/an

------

Cheltu irii pentru Irwest«ia de bara

Lei/an

7.868577,50

40.410159^2

55.105.068 î»

Alt» cheltuirii

teVan

17 994 34

4.50233

Cheltuieli pentru Informat» ti publ iritate

tri/an

31353 Si

208.43 IC»

__

Cheltuirii cu auditul proiectului

Lri/en

14 994,00

18.325,DO

L. ......

Probe tehnologice si testa, prețatf re persan® 1 de exploatare

Lri/an

Valoare totala indudv TVA

leț/an

12.923.7*4^9

43^59.106^)8

S5379A2M?

Cheltuieli cu materiile        cu mattri»Iile consumabile

AH* cheltuieli materiale

ChetM irl i cu apa


Altecheltuirii din afara [cu utllftatij

thefoiiali cu personalul angajat____

Cheltuiri' cu a»igurVifa ș, protecția totul»

Chrifoleli cu energia termica Cheltuieli cu energia electrica Cheltuirii cu ap»

" 164201»

-------

',:E'

35.532.

angajat

Ksas^ii.'c

^NTERGROUF

1 Tabelul nr. 3 VLNITURJ OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Arul 4

Vexări «Wfatfewafe im            IjiwÎES^'fe

Venituri din a i ocăr i bugetare

Lei/an

-

Venituri din alte acti vitali

Lei/an

■-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

VenttunoperatiqiwțebiwifiaMiii»investiție

pST,    “

Venituri din al ocări bugetare

Lei/an

-

1.574.789,79

1.

Venituri din alte activitati

Lei/an

613.164,27

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

2.187.954,06

2.

kitaÎM» - -s:tanale fo wilwl. >n««nent»ta

UM

Venituri din alocari bugetare

Uj/dft

1.574.789,79

1.381

Venituri din site activitati

Lei/an

613.154,27

63«

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

2.187.954,06

2.

[Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

And 1

i      Anul 2

Anul 3

Anul 4

Asistenta financiară nerambursabila solicitată

Lei/an

7.728S40,4i

39.608.710,62

63,601.056,55

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

5.194.900,88

3.650389,56

2378.584,32

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

lei/an

157.731,44

808.341,03

1.297.980,75

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

5.037.169,45

2.842.048,53

1.080.583,58

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65.979.620^7

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

7.886.571,85

40.417.051,55

64.899.037,30

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

5.037.169,45

2.842.048,53

1.080.583,58

[Tabelul nt. 5 SUSTENABIlTTATLA FINANCIARA A PROIECTULUI                    UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

An

încasări aferente veniturilor operați onale

Lei/an

-

-

2.187.954,06

2J

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

-

-

2.187.954,06

2J

Flux de numerar din activitatea de ewjdoaUre loperațforwtî)

Lei/an

-

-

-

Investiție (valoare cu TVA)

Lei/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65.979.620,87

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(12.923.741,29)

(43.259.100,08)

165.979.620^37)

*

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții [cu TVA)

Lei/an

(12.923.741,29)

(43.259.100,08)

(65.979.620.87)

-

Surse de finanțare

tei/an

12 923.741.29

43.259.100,08

65.979.620,87

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Ler/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65,979.620,87

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

-

Flux de numerar total cumidat

Lei/an

-

-

-

Verificare sustenabititatea financiară

DA

DA

0*

f

[Tabelul nr. 6 CALCULUI INDICATORILOR DL RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anu' 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

An

Total încasară de exploatare fara TVA

lei/an

-

-

-

515.264,09

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

515.264,09

Costuri totale cu Investiția fara TVA

lei/an

10.863.029,50

36 401 814.70

55522672.80

-

Costuri operaționalefara tva

Lei/an

-

-

1.941.999.8*

1.4

Total costuri / plăti

Lei/an

10.863.029,50

36401.814,70

55.522.672,80

1.941.999^84

14

flux de numerar net

Lei/an

-10^63X129,50

-36401.814,70

-55322.672^0

-1426.735,75

•1.

Factor de actualizare

0,96

0,92

a89

0,85

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-10445.220,57

-33.655.523,95

-49.359453,94

-1.219.579,70:

-1.

......

:’T:

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

#NUM!

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-120.965.355,68

[rabelul nr. 7 CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE A CAPfTALULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

AnJ

!

Total încasară de exploatare fara TVA

Lei/an

515.264,09

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

515.264,09

5

Costuri totale cu investitia - contribuția beneficiarului *ara TVA

lei/an

4.366.656,19

3.068.399,77

1.999.344,48

-

Costuri operaționale fara TVA

Ui/an

-

-

1.941.999,84

1J

Total costuri / plăți

Lei/an

4.366.666,19

3.068.399,77

1.999.344,48

1.941.999,84

ÎJ8

Flux de numerar net

Lei/an

-4.366.666,19

-3^68.399,77

-1.999344,48

-1426.735,75

la

Factor de actua lizare

0,96

0,92

0,89

0,85

Flux de numerar net actualizat

Lei/an ___

-4.198.71749

---------------------------

-1^19579^70

............._-!L

r-TC-T-T-Tî         '".•Ț’J

Rentabilitatea financiară a capitalului (RIRF/K)

M   .....J

JWUmT

Venitul net actualizat al capitalului (VAFN / K)

Lei

-36318.192,64)

|                                           i

I

i

i

«iivnHe

Factori de conversie- Snvestrtle

—*----------

. ~       as«

1 ..... T

1----

Factor) de conversie - Venituri din operare

496

. _

Factori de conversie - Costuri de Înlocuire

0S2

Factori de conversie - Costuri de operare - SC? standard

  OM

1

Factori de conversie - Costuri salariate - forte de munca c® ificata

3S

i

Evaluare» întrarior d ferMo* te preturi contabile

■■ ■

t

Corecție fiscală - TVA

0,*»

:. . 1

1

fiscală te salariul net

â>9

f - --

Cert tot»! investiție in preturi ror.teWe

Corturile masurilor propuse

te->an

10 <28 soa

34 945 743

53 301 766

valoare» reziduala

tei/a»

0

O

0

Investiția totala - valoare economie»

Lel/art

13X28.508,52

34.945.742*3

53.301.765*$

Corturi cit cincrerc i-'. preturi cuntaîrHe

X CrHtur' prVne nt-etne'-e* j’ repar»»'.-' -e

te/on

391862,41

732.MX.S4

232.493,99

337 4.-S.J88

110,198.13

115.339 17

374.41B18

___

126.602.60

2. Cortsu" ar < nd operare»

te,'o->

756273 ?4

769 293,5*

B24,194.7b

mtwBS'i

msoÎk*.?*

»41X5*.7t

!    •Mfi W *2

j 1 osi 474.45

3 Cortu- cu fort# âc munca

te/an

S»i! «5-5.60

386216.42

406 r’-. ?7

426 «in «1

4*6 8*4*9

46«..ilS.rtl

490.797 «9

514.356,1*

4.*tadre4tert' d>vrt«

tei ten

Total corturi de operare- wlnare economica

Lei/an

. .  1-5185*^25

■Wrrtw

1457X21*6

1.5254i*«*8

i ixridiM*

r

Venituri operaționale - valoare economica

Lci/an

«raiww

3jx./wxo

529*37,35

:W7;?ds.-«4

■x»?

«16,787*81     «4?34tes4

i

SeneficS sotio-ccaiwmke cuantificabile

i

4eMl

»<Ul 1

Ar:ut

.1________________

Anul 8

fc...

NiWBJ

tenefid! techrnrt® ressArt g rw. anutestM «Ktăsuorrts."» te cm-.xm

«cotecîw^l

lei/ar>

,     5FS*M,W

SESXSfiXX

$«6-871,-?

iliAQHjSi

446*66*9

468*16*0

«3.797*9

314*56*9

...

1

Beneficlu net a! personalului angajrt in cadrul operării proiectului

tei/en

370.455

388.236

406872

426402

44686?

468.319

490.79B

514.356

........

.... „.

,— -

erâSc si tu bicicleta) ti pararea în cadrul Pari and rute

LeVt«

«501*3

7-M MO

8.14^95

902238

9.969X1

IO.»»**

12X74*7

13452,56

-

Număr «wtovehicule/an

rrr. autovehicule /an

175,Mi

184.690

193 «15

202.940

212.065

121.555

234X30

247X05

Număr estimat iile

nr. zile -an

3653»

Preta»

tei/tcoa

212,a*'

124,65

237,45

250,99

265,30

280.42

296. MJ

313,30

.331,15

35C.QÎ

369.98

Emisii de £02 /autarehicute diferente intre srtuatia cu proiect si situația fara prefect cf Studiu de Trafic

tCOlf en

M.W

27 66

29*6

sa *4

3KÎ

33J3

34X8

36 M

. ..

Lrtfon

tdJCll

lfi86»5S

1.712*4

1759,13

1*05*2

1*51,72

1*52*0

2X2 <47

Număr autorehiculc/an

nr. autxwehicuie /an

90.520

92 413

94*16

96114

9S.1Î2

103.010

10C.740

U31.47O

Număr autowhlcule/rl care vor parca in codrul porcarii park and ride

nr. autovehicule ,u

248

253

258

26»

269

274

276

278

Număr estimat ti te

nr.zile .an

1KX

PrrtNcx

lei.v» Nou

231455

25 14*5

23 2465

iS 146S

Î3 î«S

2S 1«5

231465

£31465

23 7+55

241W

6r», s de NO»./autovehicule din cadrul terminalului

kțMS.'»n

7000

H ?2«

?4 ae-

?6M

tite

ta ac

8600

«IX

.

-

Ivi'en

OTX 7LM

742490*7

816S7*»

396OSXS5

9«U«4Ji

1J074.42CXS

XUU18XS

1X16X24,12

Humor mediu de autovehicul^ an

nr. autorshlcule/an

175565

184 690

193*15

202.940

212065

121.555

254X30

247X05

Timp mediu pentru jaslre loc de parcare

mlrwterr

J

7

1

7

7

?

2

7

7

7

7

Salariu mediu brut lunar

tei nuna

2.2USE

22«ax

mi 35^

nu ax

2268.000

IMIe:

2268.000)

2268X00

22*4000

22*8 OOG

22&S.OM

net p*-- mini*

telMnut

CÎ35Î5O

0 249430

0164455

a274005

0.317157

£lâC941

11153*6

CJÎ5524

0 t*63*9

±3*3016

11*3441

Beneficiul net per pasager/an ca urmare a eliminării timpului de caute» a «nul iac de osrcare

lef'an

903 62

637 42

66* £2

ixa

733 69

76**0

805 #1

*4449

*8501

.927 51

971.3Î

Mumnr mediu       pr mașina

nr.

a

2

2

a

> 1

*

2

2

2

a

*

1

"

,twK,„,,.. d oramlui nrîn aarsaren in »*Ari4 *Ț[|||W■*"' -«MrjdrMa

suittoaceăae de transport In cortwn sau a blrirfetelor

1.191.173*5

iti/an      j

.

905 .MS/»

968X55,20

1XBBX2M5

lXU.97t.5C

X276H2330

1X64.96X20

1462.925*5

4«?|

Tarif mediu de parcare in centrul orașului

</»

«J»'

♦„îs

43«.

“  ~  «2

■ w

4.»

459

468

4’7

număr mediu de ore pe zi care puteau f< parcate în centrul crasului de către mașini te care &t rcheara in cadru! termina iul ui

r

385

614

64$

677

711

747

7M

.Tj

«tejțran

flix.au

365

Beneficiul net ten

tet'an

XSMX

968.15520

1XS8X24J5

1.111*7150

1.191.173*5

127602540

1,364.963X5

1.462S2Î 65

rr |

. .

j

ki/an

59615*5

65.971*5

68*77*4

7SX38.W

77.957*9

82.941,42

94X55*9 j

Carxtwe de combustibil redus ca urmarea realizării terminalului

litrl/an

9*KMj

H3.1S3.*:

10 68710

11X90*0

11694.40

12XMJX

1Î.77J X

13X52.00!

Prrt mediu combustibil consum si benzina sl motorina

ei/1

*16*

<28

6*1

ei*

a *7

(8C

SS4

7S7 î

11

1

j

Wan

4 1992MX*

4X99X99X0

4,199*99*0

4X99*99*0

4.199J99X0

4.199X99*0

4.169299X0

4X99X99X0 ;

Mortalitate te nivelul României datorata poluării aerului

număr pers

2*8*3 Xj

24 «.ia:

24MUX

241*14b

24*8 Ș.JX

Î4 883 CC

24<*3S

?4XSÎ.tXl

24X83JK

24««3,q6

Număr papuiatte te nivelul României

număr pers .

22 193562.00

22.193.562.X

22193MX32

22493.36103

22,193.562,00   22.«7.433,24

VLcgaisiJj^

23551,9851»

24 025 M515

24 563.435 76

24993555.47

î

Populație te nivelul Municipiului Ploiești

număr pers

223.641.00 1     223.641-0:

229,6413»

22964X00

Î29J54 iii.     229,641 00

229*4100

229 641,00

229,641.00

229.64XD0

229,641*0

Număr aproximativ mortalitate la nivelul Municipiului Ploiești datorat poluării aerului

număr pers

2SM?

256,47

258.47

258,47

258,47

258,47

258,47

258,47

258,47

MortaState redus» ca urmare a implementării proiectului

număr pers-

1^0

1*0

1*0

Valoar e monetara estimata a mortelitetii per persoana decedate

i ei/perr

4.1MM1/IC

4.199X99X11

..,,,   4X99X9^»

449M»W^

4.199.292*0

4.199*99*0

4.199X99*0

4.199.299*0

4,139X99.,Bl

4.199299*0

4X99X9940

Total beneficii

tei/eit       t

0

a

6711.064

6*82.915

7.06S.747 j

7X65.401

7.475,092

7.701.241

7.965.553

8.2SO.O84

i

Tute) corturi

tel/an . J

10428 508

34945.742

55 301766

1518590

1430093

1463.560

1625*29

1.457X21

1.S25.O17

1850*78

1.672.433

fiu* de numerar net

teî/an

-W>2&508

-54*45.742

-51.301.766

54»M?9

_  5*82.8^1   4

S£O5.187   !

5.MO.Q72

6017*70

6.176X24 j

6X15X74

6.577.651

1

j

...         î

Rata rentabiBtatil economice

K       1

4*7*

...... ..,. .. .,

......

........

Venitul net actualizat economic

tei

-5X59.797

«aportul bene'idi/caKurl

0,95

-

î

.... ... ..,

ANEXA 3. GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitatea

Nr luni

Anul 2013

Anul 2014

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

Iu

Aug

(Sept

1. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investita in baza Contractului Subsecvent

nr. 010405 / 13.06.2013

61

Subactiv. 1.1.1

Elaborare si revizuire studii de teren cf HG 28, inclusiv studiu de trafic

61

Subactiv. 1.1.2

Elaborare si revizuire expertiza tehnica

53

Subactiv. 1.1.4

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF cu TVA

15

Subactiv. 1.1.5

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF fara TVA

15

Subactiv. 1.1.6

Elaborarea SF

61

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare

3

II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

A ctiv. II. 1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

4

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

4

Activ. 11.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

6

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție Licrari si furnizare echipa mente/dotări

6

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA

4

Subactiv. II.3.2

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA

4

Subactiv. II.3.3

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție; Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

17

Subactiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

17

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

18

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier

18

Activ. 11.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

27

Subactiv. 11.6.1

Obținerea terenului

4

Subactiv. II.6.2

Construcții si instalații

17

Subactiv. II.6.3

Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje

17

Subactiv. II.6.4

Racordarea la utib'tati

3

Subactiv. II.6.5

Amenajare teren

3

Subactiv. II.6.6

Amenajare teren pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3

Subactiv. II.6.7

Livrare echipa mente/dotări

14

Subactiv. II.6.8

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17

Subactiv. II .6.9

Organizare de șantier - cheltuieli conexe

17

Subactiv. 11.6.10

Comisioane, cote, taxe

17

Subactiv. 11.6.11

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17

Activ. 11.7

Managementul proiectului

21

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului, inclusiv întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

22

Activ. 11.8

Derularea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectulu, inclusiv promovarea proiectului

21

Subactiv. 11.8.1

Derularea activitatilor obligatorii de informare si pubticitate in cadrul proiectului

21

Subactiv. II.8.2

Activitati de promovare a obiectivului de investiții

4

Activ. 11.9

Auditor ea proiectului

21

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

21

/jNTERGROUP

Activitatea

Nr luni

Anul2(

lan

Feb

Mar

April

Mai

Iun

It

1. Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investita in baza Contractului Subsecvent

nr. 010405 / 13.06.2013

61

a

1

b

1

Subactiv. 1.1.1

Elaborare si revizuire studii de teren cf HG 28, inclusiv studiu de trafic

61

L

1

Subactiv. 1.1.2

Elaborare si revizuire expertiza tehnica

53

Subactiv. 1.1.4

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF cu TVA

15

L

1

Subactiv. 1.1.5

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF fara TVA

15

Subactiv. 1.1.6

Elaborarea SF

61

I

1

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare'

3

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

4

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

4

Activ. 11.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

6

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari

6

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA

4

Subactiv. II.3.2

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA

4

Subactiv. II.3.3

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție; Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

17

Subactiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

17

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

' 18

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

18

Activ. 11.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

27

Subactiv. 11.6.1

Obținerea terenului

4

Subactiv. II.6.2

Construcții si instalații

17

Subactiv. II.6.3

Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje

17

Subactiv. II.6.4

Racordarea la utilitati

3

Subactiv. II.6.5

Amenajare teren

3

Subactiv. II.6.6

Amenajare teren pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3

Subactiv. II.6.7

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

6

Subactiv. II.6.8

Livrare echipamente/dotari

14

Subactiv. II.6.9

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17

Subactiv. 11.6.10

Organizare de șantier - cheltuieli conexe

17

Subactiv. 11.6.11

Comisioane, cote, taxe

17

Subactiv. 11.6.12

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17

Activ. 11.7

Managementul proiectului

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului, inclusiv intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

22

Activ. 11.8

Derularea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectulu, inclusiv promovarea proiectului

21

Subactiv. 11.8.1

Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

21

Subactiv. 11.8.2

Activitati de promovare a obiectivului de investiții

--

4

Activ. 11.9

Auditor ea proiectului

21

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

21