Hotărârea nr. 546/2018

Hotãrârea nr. 546 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR – ETAPA I”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 546 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 404/29.11.2018 a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate nr. 14100/29.11.2018, întocmit de Direcția Tehnic - Investiții din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 244/03.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.64/03.12.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 — 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016,

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești),

 • -  Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești,

 • -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 - alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d, art. 45 - alin. 2, art. 115 - alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 39.157.547,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 29.580.306,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.850.899,38 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiești.

Art. 6 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 9                                            9                                7                                                            7                         9                               "

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Seiyiciu

9           /

ANEXA NR 1 la HCL

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGATURI! RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA Z”

1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA E va conține un pachet de masuri care vor contribui la promovarea si imbunatatirea transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la incurajarea si facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

In prezent nu exista o statie de așteptare care sa permită calatorilor un schimb multimodal in condiții de siguranța si confort.

Lipsa acestei statii de așteptare coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se înregistrează ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru îmbarcarea/ debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  S.O.l - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • •  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public

 • •  S.O.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport;

 • •  S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat

 • •  S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea clădirii cu rol de statie de așteptare este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

 • • M.l - Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • • M.2 - Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest;

 • •  M.3 - Construirea unei clădirii cu rol de statie de așteptare pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • •  M.4 - Construcția de platforme park&ride in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona

Gara de Vest;                                               /                  ■

 • •  M.6 - Modernizarea stațiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • •  M.7 - Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 și eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

 • •  M.8 - Construire punct de incarcare autobuze electrice si hibride;

 • •  M.9 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare indeplinirii:

 • •  Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului;

 • •  Devieri si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest.

 • • Branșamente;

 • •  Amenajare si pregătirea terenului.

Descrierea investiției:

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gării de Vest.

Figura 1. Identificare in cadrul Municipiului Ploiești a amplasamentului proiectului -vedere generala

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A., S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L, S.C. UZUC S.A., etc). Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții:

Amenajare si reconfigurare zona

Piața 1 Decembrie 1918

Lungimea totala a carosabilului supus modernizării din zona Pietii 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml.reprezentand intersecția din fata Gării de Sud.

Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”.

Se vor amenaja peroane de imbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stafiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Amenajare si reconfigurare zona

Gării de Vest

Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

Se vor amenaja doua statii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

In zona Piața 1 Decembrie se va realiza o clădire cu rol de statie de așteptare, inclusiv a spatiilor anexe necesare (ex.: vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc.).

Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:

 • •  Clădire sala de așteptare - 350 mp;

 • • Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

Clădirea va avea o suprastructura din cadre metalice, fara contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții.

iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit

cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu.

Prepararea agentului termic de incalzire se va realiza cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat impotriva panicii;

Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor impotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalația de curenti slabi se va executa din cablu UTP cat 6.

Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi intregul

spațiu al clădirii.

Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag I prin intermediul UPS-ului.

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-^80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10+15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de

circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-^80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

 • •  totem luminos montat exterior cu rol de informare;

 • •  Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal

In fata Gării de Sud pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un tunel subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud, Terminal si clădirea statie de așteptare.

Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind la -7,50 m fata de cota terenului amenajat.

Pasajul subteran se va realizata din profile metalice rectangulare pe care se va monta sticla securizata cu sistem de prindere tip “spider”,

Pardoseala se finisează cu piatra artificial antiderapanta, delimitată cu plinta pe conturul pasajului si al treptelor.

Pe pereții pasajului in interior se va monta placaj din placi composite;

Pe toata lungimea scărilor, pe ambele parti se va monta balustrada. Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati se vor amplasa 5 lifturi cu acces de la cota ±0.00 si pavele direcționale.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Se vor monta

• Camere de luat vederi cu IR in construcție antivandalism, alimentate prin fibră optică multimode.

 • •  Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atat in pasaj, cat si in zonele de acces;

 • •  Coșuri de gunoi pentru colectare selectiva.

Contruire punct de incarcare auto electrice si hibride;

Se va amplasa doua statii de incarcare electrica auto de tip fast charger in zona trotuarului din fata Gării de Sud.

Pentru alimentarea electrica a stațiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat intreg obiectivul.

Dotarea cu echiparea stațiilor de incarcare face obiectul prezentului proiect.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.

Lungimea totala a firului de contact modernizata si extinsa va fi de 3,88 km.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat. Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului

In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

 • • In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

 • • In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm,

care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.               ’

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa.

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite impreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

2. PRINCIPALII INDICATORI  TE HN ICO-ECONOM ICI  A FERE NT I

INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

1 Valori art. 1 din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

39.157.547,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

29.580.306,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

4.146.198,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

704.701,38

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) II inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv

TVA

(1 euro ~ 4,5744 lei)

lei

39.157.547,00

euro

8.560.149,31

din care:

Construcții - montaj (C+M), lei inclusiv TVA

lei

29.580.306,00

euro

6.466.488,72

DURATA DE REALIZARE A

III INVESTIȚIEI

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

24 luni


NTERGRO

ENGINEERINGRîtrO

.»****•*-STUDIUL DE FEZABILITATE

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”


BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI întocmit 2018

Splaiul Independentei, nr. 294          INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

E-mail: office@.interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Sector 6, București, PO 060031,

Romani»                                  www.mtergroup.jo

Inginer Florin STANCU, șef proiect complex, coordonare proiect

Arhitect Diana STERIAN, proiectare arhitectură-—


Arhitect Ana Maria URASCHE, verificare proiectare arhitectură

Inginer Florin STANCU, proiectare drumuri


Inginer Adrian SELAGEA, verificare proiectare drumuri

Inginer Alexandru DĂUȘ, proiectare rețele alimentare cu apă

Inginer Mugur VINTILĂ, proiectare rețele canalizare

Inginer Geani AMAXIMOAEI, proiectare rețele iluminat stradal, instalații electrice /p'

Inginer lonut ȘTEFAN, proiectare structuri

Inginer Mihaela SCUTELNICU, verificare proiectare structuri


Inginer Geni MANOLACHI, proiectare instalații HVAC, instalații sanitare

Inginer Marius POPESCU, devize

Economist Maria VERUZI, analiză cost-beneficiu

Consultant fonduri europene Diana POPOIU

INTERGROUP ENGÎNEERING S.R.L.

ROMÂNIA, București, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail: consult@interqroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGÎNEERING S.R.L. www.intergroup.ro


E -m a i I: office@intergroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1     Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3    Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1    Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si

oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2     Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1    Particularitati ale amplasamentului

  • 3.1.1  Descrierea amplasamentului

  • 3.1.2  Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

  • 3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural

sau construite

 • 3.1.4  Surse de poluare existente in zona

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief

 • 3.1.6  Rețele edilitare existente in amplasament, care ar necesita relocare/ protejare, in

măsură in care pot fi identificate

 • 3.1.7  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

  • 3.1.7.1   Date privind zonarea seismica

  • 3.1.7.2 Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice

  • 3.1.7.3  Date geologice generale

  • 3.1.7.4   Date geotehnice obținute

  • 3.1.7.5   încadrarea in zone de risc natural

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

  • 3.2.1  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

  • 3.2.2  Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia... 25

  • 3.2.3  Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției

  • 3.3.1  Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare ori a unor standarde de cost pentru investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  43

  • 3.3.2  Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a

  investiției publice.............................................................................................................43

  3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz.........................................................................................................................43
  3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

  4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNIC^ ECONOMIC(E) PROPUS(E)........................................................................................

  • 4.1    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinț și

  prezentarea scenariului de referință

  • 4.2    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

  schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  • 4.3    Situația utilităților și analiza de consum

  • 4.4    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.5    Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

  investiții

  • 4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

  50

  • 4.7    Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după


caz, analiza cost - eficacitate

4.8 Analiza de senzitivitate

 • 5.  SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

 • 5.2    Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

 • 5.3.   Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

 • 5.3.1  Obținerea si amenajarea terenului

 • 5.3.2  Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

 • 5.3.3  Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic,

constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși...............................................................................55

 • 5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • 5.4.1  Indicatori maximali

 • 5.4.2  Indicatori minimali

 • 5.4.3  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare

 • 5.4.4  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 5.5.   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6.   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 6.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • 6.1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 95

 • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice,

 • 7.  IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2   Strategia de implementare

 • 7.3    Strategia de exploatare/ operare și întreținere

 • 8.  CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITATILOR

ANEXE
 • 1. Certificatul de Urbanism

 • 2. Studiul geotehnic

 • 3. Studiu de trafic si mobilitate pietonala

 • 4. Expertiza tehnica drum

 • 5. Analiza economico-financiara

B. Piese desenate

ABREVIERI

i PMUD

Planul de Mobilitate Urbana Durabila

I SIDU

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

! GES

Gaze cu efect de sera

i TPU

I Transport public urban                                                          j

i TPEU

Transport public extra-urban

j

i SMT

Sistem de management al traficului

A.

PIESE SCRISE


1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
 • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

“ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”

Face parte din proiectul integrat “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR”

1.2    Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova

1.3    Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

Nu este cazul.

1.4    Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, Județul Prahova.

 • 1.5    Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTIȚII
 • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării de investiții si scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate pentru investiția ce face obiectul prezentei documentații. Proiectul este inclus in lista prioritara de investiții din Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana.

In urma analizei de variante la nivelul PMUD s-au concluzionat următoarele:

 • •  Este necesara construirea unei statii de așteptare pentru facilitarea schimbului multimodal.

 • •  Se va crea o parcare tip park&ride in proximitatea Gării de Vest.

AiNTERGROOF

Q »;s».

-—:-----— < >

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare                                                     ’V

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității utbârie^/’' trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/ modernizarea/ extinderea unei rețele coerente de piste/ trasee pentru biciclete, dar și prin crearea/ modernizarea unor trasee/ spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reședință de județ.

In anul 2018 a fost de asemenea aprobata strategia parcărilor in municipiul Ploiești, prin care se recomanda modalitățile de tarifare astfel incat sa fie incurajata utilizarea mijloacelor de transport public sau a modurilor de transport nemotorizate in defavoarea mijloacelor de transport motorizate private.

Având in vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, art. 7 prin care se constituie obligativitatea ca cel puțin 5% din sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) alocate la nivel național pentru Obiectivul Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 menționează că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi combinate obiective tematice și priorități de investiții relevante pentru dezvoltarea orașelor în România.

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

Astfel municipiul Ploiești a aprobat in anul 2014 Strategia Intergrata de Dezvoltare Urbana (SIDU), care abordeaza, printre altele, problematica mobilității urbane in contextul reducerii impactului asupra mediului inconjurator. De menționat ca aceasta este dezvoltata la nivelul polului de creștere Ploiești.

Ulterior a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) prin care s-au analizat mai multe scenarii in vederea stabilirii unui set de masuri care sa asigure atat creșterea mobilității urbane cat si scăderea emisiilor de GES generate de traficul motorizat.

Având in vedere politica europeana in materie de mobilitate urbana si sprijinul financiar alocat statelor membre in vederea implementării proiectelor ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat in Romania prin posibilitatea accesării finanțărilor nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul are oportunitatea temporala a demarării imediate a unei serii de investiții in acest sector.

Având in vedere ca unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești sa acționeze in acest sens, acest proiect de investiții fiind printre primele dintre cele propuse ca prioritare prin PMUD si SIDU.

2.3    Analiza situației existente si identificarea deficientelor

In prezent nu exista o statie de așteptare care sa permită calatorilor un schimb multimodal in condiții de siguranța si confort.

Lipsa acestei statii de așteptare coroborata si cu starea tehnica precara a mijloacelor de transport public are ca efect primar lipsa de apetența a populației pentru utilizarea sistemului de transport public, cetățenii orientandu-se către utilizarea vehiculelor motorizate proprii.

Lipsa unei rețele de piste de biciclete amplifica acest fenomen, ce are ca efect generarea de emisii de GES ridicate. Nu exista amenajari pentru implementarea sistemelor de tip bike-sharing sau bike-rental.

In zona Gării de Sud se înregistrează ambuteiaje frecvente, relațiile dintre diferitele moduri de transport fiind defectuos gestionate; o mare parte dintre probleme sunt cauzate de interferențele dintre traficul pietonal si cel auto. Traficul pietonal intens este determinat si de existenta unor amenajari precare de tip piața precum si a unei zone improvizate pentru îmbarcarea/ debarcarea calatorilor ce utilizează mijloace de transport extra-urbane.

Din punct de vedere tehnic, se constata deficiente ale zonei cauzate de traficul intens din zonă, de vechimea structurii rutiere, de diferențele de temperatură cât și de activitățile de deszăpezire din timpul iernii. Partea carosabilă este într-o stare avansata de degradare, prezentând gropi, făgașe, văluiri, ceea ce face ca circulația să se desfășoare in condiții necorespunzătoare, fapt ce impune modernizarea acestor zone.

2.4   Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Creșterea constanta a traficului motorizat la nivelul zonelor urbane este o certitudine confirmata nu numai la nivel național, ci si la nivel mondial. Aceasta duce implicit la creșterea emisiilor de GES. Prin urmare atat la nivel mondial, european cat si național s-a concluzionat ca este imperios necesara implementarea unor seturi de masuri complementare care sa duca la scăderea traficului motorizat.

Prin PMUD s-au identificat masurile necesare pentru reducerea amprentei de carbon generata de traficul motorizat, realizarea prezentului obiectiv de investiții fiind una dintre masurile prioritare.

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.
 • Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • > S.O.1 - Reducerea emisiilor de GES generate de transportul public prin utilizarea de mijloace de transport nepoluante

 • >  S.O.2 - Asigurarea condițiilor optime de confort, timp de călătorie si siguranța pentru transportul public


 • >  S.0.3 - Asigurarea condițiilor de utilizarea in nemotorizate de transport;

 • > S.O.4 - Reducerea congestiei traficului motorizat


> S.O.5 - Asigurarea transferului intermodal in condiții optime de siguranța si confort

Realizarea clădirii cu rol de statie de așteptare este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •  îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • •   reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • •  reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motorizat,

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf,

 • •  din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • •  salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •  locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •  pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • •  bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri principale:

 • > M.1 - Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • > M.2 - Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest;

 • >  M.3 - Construirea unei clădirii cu rol de statie de așteptare pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • >  M.4 - Construcția de platforme park & ride in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gara de Vest;

 • >  M.6 - Modernizarea stafiilor de așteptare calatori inclusiv montarea de panouri electronice de informare si camere de monitorizare;

 • >  M.7 - Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

 • >  M.8 - Construire punct de încărcare pentru autovehicolele electrice;

 • >  M.9 - Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Masuri secundare necesare indeplinirii:

;7

C-.;

*1 — • //< • . '- ' ' :

 • >  Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului;                      W

 • >  Devieri si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest.

> Branșamente;

> Amenajare si pregătirea terenului.

Astfel Terminalul multimodal va avea in componenta următoarele elemente principale:

 • • Statie capat de linie pentru mijloacele de transport urban;

 • • Peroane de încărcare/ descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban si interurban;

 • • Zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

 • • Parcare biciclete;

 • • Parcare autoturisme tip „park&ride”. In zona Piața 1 Decembrie 1918 se va realiza o clădire cu rol de statie de așteptare, inclusiv a spatiilor anexe necesare (ex.: vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc.).

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Având in vedere ca proiectul este definit in aceasta forma prin PMUD ca proiect prioritar ce are in vederea complementaritatea cu celelalte proiecte identificate, nu este posibila analiza de scenarii alternative. Menționam ca la nivelul PMUD au fost identificate si analizate un număr de trei scenarii.

 • 3.1    Particularitati ale amplasamentului

3.1.1  Descrierea amplasamentului

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General. Zona de interes se desfasoara in: Piața 1 Decembrie 1918 si Piața Gării de Vest.

Figura 1. Identificare in cadrul Municipiului Ploiești a amplasamentului proiectului - vedere generala

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitatejde tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

3.1.2  Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

Piața 1 Decembrie 1918 si Terminalul Gării de Vest sunt amplasate pe raza administrativa a municipiului Ploiești. Accesul in Piața 1 Decembrie 1918 se face din străzile Depoului, Democrației, bulevardul Independentei, bulevardul București si Veronica Micle.

3.1.3  Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural sau construite

Municipiul Ploiești este traversat de meridianul 26°E (în partea sa de vest) și de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Păulești, Blejoi și Bucov.

3.1.4  Surse de poluare existente in zona

Nu exista.

 • 3.1.5  Date climatice si particularitati de relief

Date climatice

Municipiul Ploiești, aparține sectorului cu clima continentala temperata moderata cu unele influente estice ce provoacă viscol in anotimpul rece, fiind situat la contactul dintre tinutul climatic al Câmpiei Romane si cel al Subcarpatilor.

Temperatura aerului

Valoarea temperaturii medii anuale este de 10,6°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori care scad sub -2,0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 22,0°C. Numărul mediu anual al zilelor de inghet este de 101.

Precipitațiile atmosferice

Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor depasesc 600 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depasesc 50 mm, iar cantitatile medii din luna iulie depasesc 70 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima către sfârșitul lunii martie. Numărul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifrează la circa 50, grosimea acesteia depășind frecvent 50 - 60 cm.

Adâncimea maxima de inghet

Zonarea teritoriului este de 80 - 90 cm.

^NTERGROUP


 • 3.1.6  Rețele edilitare existente in amplasament, care ar necesita relocare/ protejare,

in măsură in care pot fi identificate                                                  ./

Rețele existente in zona lucrărilor acolo unde nu pot fi evitate vor fi protejate sau deviate după caz, soluțiile de relocare/ protejarese se vor detalia in cadrul Prdiecțuîui^' tehnic de execuție si a Detaliilor de execuție.                                             '

Posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție:

Nu este cazul.

- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala:

Nu este cazul.

 • 3.1.7  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.7.1 Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1,6”-sec.

3.1.7.2 Date preliminare asupra terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim ai apelor freatice

Din punct de vedere geomorfologic, Campia Ploieștiului este situată in zona de interfluviu a râurilor Prahova și Teleajen și se prezintă ca o câmpie piemontană de tranziție, alcătuită din aluviuni ale conurilor de dejecție ale râului Prahova.

Terenul este relativ plan, cota in amplasament fiind in jur de 150 mdMN.

Datorita faptului ca se gaseste pe un loc plan, posibilitatea apariției unor fenomene geodinamice (eroziuni, alunecări de teren, etc.), care sa afecteze stabilitatea viitoarelor construcții, este practic nulă.

Din punct de vedere geologic, în amplasament se întâlnesc depozite aluvial - proluviale de vârstă cuaternară și holocen superior.

Formațiunile sunt în general uniforme, alcătuite la baza superioara din depozite argilos prăfoase, uneori cu carcater loessoid și nisipuri, iar în bază, din depozite de pietrișuri cu stratificație torențială și lentile subțiri de nisipuri.

Pentru studiul de fata prezintă interes direct numai depozitele cuaternare din ciclul de sedimentare Pleistocen superior (qp3), nivelul inalt al acestuia (qp33), reprezentate prin depozite loessoide, apartinand câmpului (5 - 10 m grosime) si pietrișuri aluvionare ale terasei inferioare.

Din punct de vedere hidrografic, râul Prahova, cu afluentul său Teleajen, formează două axe principale care încadrează și drenează regiunea municipiului Ploiești.

Râul Prahova prezintă în zona, o suprafață de bazin 3.045 kmp, iar râul Teleajen prezintă în total o suprafață a bazinului de 1.644 kmp și o lungime de 113 km.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se gaseste pe un teren caracterizat prin straturi acvifere locale in roci cu granulatie grosiera - qp3 - pietrișuri si este străbătut de hidroizobata de 3 - 15 m.

La data executării forajelor geotehnice, în zonă a fost identificat un prim nivel al apei subterane cu un nivel cuprins între 3,10 - 5,00 m. în mod normal, acest nivel, în zona studiată este influențat atat de condițiile naturale, cat și de cele artificiale - pierderi edilitare -putând fluctua cu + 1,00 m.

Conform zonării topoclimatice, amplasamentul se incadreaza intr-un sector de clima continentala cu nuanțe de excesivitate ce aparține etajului climatic de câmpie piemontană (0 ... 200 m), cu caracter moderat, topoclimat de culmi muntoase si deluroase, domeniul de pădure și pajiști.

3.1.7.3 Date geologice generale

Lucrările de prospecțiune geotehnica a terenului, au identificat la partea superioara depozite argiloase - prăfoase, a căror grosime variaza intre 1,00 si 3,50 m, urmate in adâncime de o alternanta de materiale necoezive reprezentate in general de pietrișuri si bolovanisuri sau chiar bolovani cu o matrice nisipos-argiloasa.

3.1.7.4 Date geotehnice obținute

Pentru realizarea infrastructurii rutiere, sondajele executate (S1d^-S4d) au evidențiat următoarele structuri ale sistemului rutier:

 • > asfalt - cu o grosime cuprinsa intre 0,20 si 0,30 m;

 • > strat de baza alcătuit din materiale granulare (balast) - cu o grosime cuprinsa intre 0,35 m si 0,80 m. Excepție face sondajul S3d in care stratul de balast este inlocuit de un beton de ciment cu grosimea de 0,15 m;

 • >  umpluturi din materiale cu caracter prafos in amestec cu rar pietriș - cu o grosime cuprinsa intre 0,70 si 1,35 m;

 • >  terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri. Si in acest caz, sondajul S3d face excepție deoarece intre -1,80 m si -2,60 m conține un strat de argila prafoasa slab nisipoasa.

Pe tronsonul strada Rudului - Parc Gara Vest, s-au executat 4 sondaje (S5cf-s-S8cf) care au evidențiat o structura a sistemului feroviar alcatuita din:

 • >  strat de repartiție alcătuit din balast sortat, parțial colmatat cu fracții fine la părțile inferioara si superioara, cu o grosime cuprinsa intre 0,50 si 0,70 m;

 • >  in sondajul S5cf, sub stratul de repartiție s-a interceptat un strat de argila prafoasa de 0,75 m grosime;

 • >  in sondajele S7cf si S8cf, stratul de repartiție este situat de 'asemenea pe.

terenul natural de fundare, doar ca, in cazul acestora este de n: ura hecoeziva fiind de tipul nisip cu slab liant prafos-argilos;                              'Z/

 • >  in toate sondajele executate pentru tronsonul comun cu linia de 'câle ferata, sub straturile deja menționate, terenul natural este alcătuit din materiale necoezive alcătuite din pietrișuri si nisipuri.

Pentru acest tronson, in care traseul traversează un teren viran, a fost executat sondajul S9d, care a evidențiat următoarea situație:

 • >  La suprafața terenului se gaseste solul vegetal sau, in zona drumului nemodernizat, care constituie limita de nord-est, o impietruire din balast cu bolovanis si rari bolovani de rau cu o grosime maxima de 0,23 m.

 • > Sub impietruire sau sub solul vegetal se gaseste terenul natural reprezentat de un strat de argila prafoasa cu o grosime determinata de 0,97 m.

 • > Sub argila prafoasa, pana la -2,00 m adâncime, s-au interceptat depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

Pentru tronsonul final al traseului investigat, a fost executat sondajul S10d, care a evidențiat urmatoarul sistem rutier:

 • > asfalt in grosime de 0,15 m;

 • > beton de ciment cu o grosime de 0,25 m;

 • > in continuare urmeaza depozite de umpluturi alcătuite la partea superioara din balast cu bolovanis de 0,70 m grosime, iar la partea inferioara din pietriș cu argila prafoasa de 0,90 m grosime;

 • > terenul natural este interceptat după -2,20 m adâncime si este reprezentat de depozite necoezive alcătuite din pietriș cu nisip.

în cadrul investiției menționate se mai disting 4 tipuri de construcții avînd următorul rol:

construirea unui zid de sprijin în zona S.C. UZUC S.A. pentru stabilizarea taluzului din acea zona si a unei porțiuni din strada Depoului (zonă foraje geotehnice FG5, FG6 si profile seismice și topografice);

 • -   construirea unui pasaj subteran pietonal în zona Gării de Sud, Municipiul Ploiești, jud.. Prahova (zona foraje geotehnice FG1 - FG3);

 • -   construirea unei clădiri cu regim de inaltime P+1 cu rol de statie așteptare (zonă foraj geotehnic FG4);

 • -  construire rețea de apă și canalizare aferenta legăturii Gara de Sud - Gara de Vest, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, pentru care s-au executat suplimentar forajele geotehnice FG7 - FG9.

Date litoloqice în amplasament

în urma executării celor 9 foraje geotehnice în amplasament, din punct de vedere litologic, a fost identificata următoarea succesiune litologică:

 • -   un complex coeziv, discontinuu din punct de vedere al dezvoltării spațiale si întâlnit în forajele FG1, FG2, FG3, FG4, FG8 și FG9 și reprezentat de argile nisipos prăfoase, cafenii, umede, cu grosimi între 0,70 m - 1,20 m (foraje Gara de Sud) si 1,70 m - 3,10 m in zona forajelor FG8 și FG9, executate pe traseul conductelor de apa și canalizare.

- sub complexul coeziv descris anterior se dezvoltă un complex necoeziv, dezvoltat uniform in spațiu si adâncime, întâlnit în toate forajele, pană la adancimea finala de execuție si alcătuit din nisipuri de la mici la mari, în amestec cu pietrișuri de la mici la mari și bolovanișuri, înglobate local într-o matrice nisipos-argiloasa, umede - foarte umede - saturate, de la mediu îndesate la îndesate.

Nivelul hidrostatic în amplasamentul studiat variaza de la adâncimi de 3,10 m (zona S.C. UZUC S.A.) la 5,00 m (zona Gării de Sud), nivel care poate fi alimentat de infiltrațiile locale din canalizări, precum si de caracteristicile natural locale; în acest mod, nivelul hidrostatic poate varia cu +_1,00 m.

Profilele geofizice executate în zonă confirma litologia întâlnită în foraje.

3.1.7.5 încadrarea in zone de risc natural

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in modul de gestionare a traficului pietonal in zonele studiate.

Prin urmare detaliile privind particularitățile acestora sunt identificate pentru ambele scenarii.

 • 3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

  Scenariul I

  Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

  Lungimea totala a carosabilului supus modernizării din zona Pietii 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Gării de Sud.

  Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

  Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

  Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

  Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

  Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”.

  Se vor amenaja peroane de imbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stațiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

  In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

  Scenariul 1

  Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

  Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

  _•      /• :: î :.i V•*

  Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe-■ iritreg; amplasamentul.

  Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

  Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

  Se vor amenaja doua statii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

  Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

  Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:

  • •   Clădire sala de așteptare - 350 mp;

  • •  Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

  Suprafața desfasurata este de 840mp.

  Clădirea va avea o suprastructura din cadre metalice, fara contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții.

  iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

  Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu.

  Prepararea agentului termic de încălzire se va realiza cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

  Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.

  Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat impotriva panicii;

  Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

  Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor impotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe

  Scenariul I

  intrarea in tabloul electric.                                            ?'/££? .

  Instalația de curenti slabi se va executa din cablu UTP cat 6.    1 \

  Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv., de amorsare.

  Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi întregul spațiu al clădirii.

  Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag 1 prin intermediul UPS-ului.

  Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

  In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

  In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

  Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

  Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

  Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto

  Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod.

  In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

  Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

  Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-15 m amplasate direct la bordul mașinilor

  Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

  Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

  Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

  Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

  Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a trofeului

Scenariul I

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

 • •  totem luminos montat exterior cu rol de informare;

 • •  Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal

Pentru a creste siguranța circulației auto si pietonala in zona Pietii 1 Decembrie 1918 se vor amplasa treceri de pietoni si semafoare. Astfel reducandu-se numărului zonelor potențiale de conflict si va creste capacitatea de circulație si fluenta a traficului prin reducerea numărului de perturbatii in trafic.

Contruire punct de incarcare pentru autovehicolele electrice

Se vor amplasa doua statii de incarcare electrice de tip fast charger pentru autovehicolele electrice in zona trotuarului din fata Gării de Vest.

Pentru alimentarea electrica a stafiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat intreg obiectivul.

Achiziția stafiilor de incarcare nu face obiectul prezentului proiect.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.

Lungimea totala a firului de contact modernizata si extinsa va fi de 3,88 km.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului

In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

 • •  In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

 • •  In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

Scenariul I

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare^ pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.                                         ‘

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa.

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor tehnice stabilite împreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

Scenariul II

Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Lungimea totala a carosabilului supus modernizării din zona Pietii 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Gării de Sud.

Se va desface si reface structura rutiera si trotuarele existente. Carosabilul va avea o structura rutiera elastica cu lățime banda auto de 3,50 m. Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, avand o structura rutiera elastica si evidențiata prin marcaje plin amprentat si longitudinale.

Se vor amenaja 20 de locuri de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”

Se vor amenaja peroane de imbarcare/ debarcare pentru troleu si autobuze. In stațiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

Scenariul II

In fata Gării de Sud se vor amenaja parcari cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 16 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

Latimea trotuarelor va varia intre 1,80 m si 4,00 m.

Vor fi reconfigurate traseele rețelelor edilitare existente pe intreg amplasamentul.

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Se vor realiza piste de biciclete cu lățime de 1,00 m, evidențiate prin marcaje plin amprentat si longitudinale pe trotuarele existente.

Se vor amenaja doua statii de așteptare calatori, una de imbarcare si una de debarcare pasageri.

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

In zona Piața 1 Decembrie 1918 se va realiza o clădire cu rol de statie de așteptare, inclusiv a spatiilor anexe necesare (ex.: vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc.).

Suprafața construita la sol a clădiri, inclusiv zona de așteptare a peroanelor exterioare este de 760 mp dintre care:

 • •   Clădire sala de așteptare - 350 mp;

 • •  Zona așteptare - peroane exterioare - 410 mp.

Clădirea va avea o suprastructura din cadre metalice, fara contravantuiri, fundații din beton armat formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții.

iar ca finisaje exterioare se va monta un termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

Clădirea statie de așteptare va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu.

Prepararea agentului termic de incalzire se va realiza cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului. Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire. In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție, care va fi suplimentat cu o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este întrerupta alimentarea de baza.

Se va asigura iluminat de siguranța (ce va funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperi sau pe căile de evacuare) iluminat pentru intervenții si evacuare, iluminat impotriva panicii;

Tabloul electric va fi conectat la priza de pamant prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn


____________________Scenariul II

25x4 mmp de la priza de pământ.

Instalațiile de prize vor avea contact de protecție si vor fi protejâte-.cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva; șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalația de curenti slabi se va executa din cablu UTP cat 6.

Clădirea se va echipa cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Monitorizare si supraveghere video se va realiza cu ajutorul camerelor interioare de lua vederi cu IR ce vor acoperi întregul spațiu al clădirii.

Se va asigura acces securizat cu cititoare de cartele pentru spatiile adiminstrative alimentate din sursa de alimentare vitala de rag I prin intermediul UPS-ului.

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de

Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Pentru iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-5-80 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism, alimentate cu fibra optica multimod.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Parcarea amenajata va fi dotata cu cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Accesul in zona parcărilor va fi securizat si se va realiza prin bariere de intrare, respectiv ieșire, comandate prin intermediul cititoarelor de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-5-15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele si vor transmite datele către dispecerat.

Modernizarea stațiilor de așteptare calatori

Se vor amenaja statii de așteptare autobus/ troleibuz ce vor fi dotate cu banei din lemn si aluminiu, avand ca acoperire o structura din placi de policarbonat si pereți din sticla temperata.

/jiNTERGROUP

Scenariul II

Iluminat exterior va fi asigurat cu surse LED atat pentru căile de circulație auto, cat si pentru căile de circulație pietonală.

Pentru căile de circulație auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60-80 -LED-uri montate pe stâlpii liniei de contact a troleului

In fiecare statie de așteptare calatori se vor monta:

 • •   camere exterioare de luat vederi cu IR in construcție antivandalism monate pe stâlpii de iluminat. Acestea se vor alimenta cu fibră optică multimode si vor transmite datele inregistrate către dispecerat;

 • •  totem luminos montat exterior cu rol de informare;

 • •   Cos de gunoi pentru colectare selectiva.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal

In fata Gării de Sud pentru gestionarea traficul pietonal se va realiza un tunel subteran din beton armat prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud, Terminal si clădirea statie de așteptare.

Tunelul va avea o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind la -7,50 m fata de cota terenului amenajat.

Pasajul subteran se va realizata din profile metalice rectangulare pe care se va monta sticla securizata cu sistem de prindere tip “spider”,

Pardoseala se finisează cu piatra artificial antiderapanta, delimitată cu plinta pe conturul pasajului si al treptelor.

Pe pereții pasajului in interior se va monta placaj din placi composite;

Pe toata lungimea scărilor, pe ambele parii se va monta balustrada.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati se vor amplasa 5 lifturi cu acces de la cota ±0.00 si pavele direcționale.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Se vor monta

 • •   Camere de luat vederi cu IR in construcție antivandalism, alimentate prin fibră optică multimode.

 • •   Totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atat in pasaj, cat si in zonele de acces;

 • •   Coșuri de gunoi pentru colectare selectiva.

Contruire punct de incarcare pentru autovehicolele electrice

Se vor amplasa doua statii de incarcare electrice de tip fast charger pentru autovehicolele electrice in zona trotuarului din fata Gării de Vest.

Pentru alimentarea electrica a stațiilor se vor executa racordurile electrice.

Se vor amplasa camere video de exterior in construcție antivandalism astfel incat sa fie supravegheat întreg obiectivul.

^NTERGROUP

Scenariul II

Achiziția stațiilor de încărcare nu face obiectul prezentului proiect.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Se va moderniza firul de contact pentru troleibuz in zona piața 1 Decembrie 1918, iar in zona Gării de Vest se va extinde rețeaua de contact.          '

Lungimea totala a firului de contact modernizata si extinsa va fi de 3,88 km.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Stâlpii rețelei de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pământ artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp < 10Q.

Centrele de alimentare și de întoarcere vor fi realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest se va amplasa o substație de tracțiune de tip container.

Reconfigurare rețele edilitare in corpul drumului

In zona Pieței 1 Decembie 1918 se reconfigureaza traseul conductelor de canalizare pluviala astfel:

 • •  In zona din stanga , se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

 • •  In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea cu lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute de asemenea rigole Dn 250 mm care sa preia apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

In zona clădire așteptare - Terminal se va executa o rețea de canalizare mixta care va prelua apele menajere si pluviale de la clădire, precum si apele colectate de gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Devierea si refaceri accese in zona Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

In zona carosabila Piața 1 Decembrie 1918 se vor devia/ reloca si proteja rețelele de apa existente, urmând a fi amplasate in imediata apropriere a celor vechi.

Scenariul II

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele', existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa..

Toate utilitățile existente pe tronsonul de strada modernizata/ reabilitata se> vor devia/ reloca conform proiectelor de deviere si a soluțiilor .tehnice stabilite impreuna cu fiecare deținător de rețele in parte.           ’''

Instalațiile existente intalnite in sântul sapat pentru montarea conductelor noi vor fi susținute si protejate pe toata perioada execuției, timp in care sântul va ramane deschis.

3.2.2 Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Amenajare si reconfigurare zona

Piața 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest

Pentru alegerea soluției constructive au fost studiate următoarele variante:

a) Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie 1918 (Gara de Sud) si a drumurilor din incinta terminalului Gara de Vest

Amenajare parcare de transfer de tip park & ride in zona Gara de Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BcR 4;

 • •  Hârtie kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm strat de fundație balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  30 cm strat de fundație din balast;

 • •  7 cm strat de forma din nisip, anticapilar si antigeliv.

VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16)

 • •  6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4)

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5)

 • •  25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%

 • •  25 cm fundație de balast

 • •  20 cm strat de forma din balast

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

b) Structura rutiera pentru amenajarea parcărilor cu timp limitat din zona Pieței 1 Decembrie 1918 si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • •  25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

■.

 • •  Hârtie Kraft;                                                            f '■

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%,

 • •  25 cm strat de fundație de balast;                            ' z

 • •  7cm strat de forma din nisip.                              .   . . .’

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • c)  Structura rutiera pentru trotuare/ piste de biciclete

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  3 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  10 cm beton de ciment C8/10;

 • •  10 cm balast;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

VARIANTA 2: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • • variabil umplutura pamant compactat.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

 • d) Structura rutiera pentru amenajarea platformei de imbarcare/ debarcare din incinta clădirii statie de așteptare.

VARIANTA 1: Structura rutiera elastica cu următoarele caracteristici:

 • • 4 cm beton asfaltic BA16;

 • • 6 cm binder BAD22.4;

 • •  25 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  20 cm fundație de balast amestec optimal;

 • •  7 cm strat de forma din nisip.

VARIANTA 2: Structura rutiera rigida cu următoarele caracteristici:

 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • •  2 cm strat de nisip;

 • •  20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • •  25 cm strat de fundație de balast;

 • •  7cm strat de forma din nisip.

Este recomandata varianta 2, structura rutiera propusa fiind mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție sensibil apropiate.

AVANTAJELE STRATURILOR DE FUNDAȚIE DIN BALAST

 • •  este ușor de procurat;

 • •  este ușor de pus in opera;

 • •   este rezistent la uzura;

  • este convenabil ca preț.

  AVANTAJELE STRATURILOR SUPORT DIN BALAST STABILIZAT CU

  CIMENT 6%                                         V - '    ?

  • •   strat suport cu rigiditate ridicata;                                   \'

  • •   rezistent la trafic greu si trafic intens;

  • •   este rezistent la uzura;

  • •   relativ ușor de pus in opera;

  • •   este mai convenabil la preț decât betonul de ciment.

  AVANTAJELE IN CAZUL IN CARE STRATURILE DE BAZA SE

  REALIZEAZĂ DIN MIXTURI BITUMINOASE

  • •   se folosesc agregate naturale neprelucrate si prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat;

  • •   este rezistent la uzura;

  • •   prețul este mai mic decât al betonului;

  • •   poate fi achiziționat si pus in opera cu ușurința;

  • •   se poate intretine ușor prin asterneri ulterioare successive.

  AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE MASF16, BAD22.4 si

  AB31.5

  • •   prețul este mai mic decât al betonului rutier;

  • •   intretinere ușoara;

  • •   pot fi achiziționate si puse in opera cu ușurința.

  AVANTAJELE BETONULUI DE CIMENT RUTIER PENTRU PARCARI BcR

  4

  • •   rezistente mecanice mai mari;

  • •   rezistente mai bune la uzura si la acțiunea intemperiilor;

  • •   nu sunt sensibile la acțiunea carburanților sau a lubrifiantilor astfel incat sunt indicate la realizarea parcărilor.

  CONCLUZII:

  Din analiza celor doua variante, in studiul privind dimensionarea structurii rutiere, s-a constatat ca variantele I si II fac fata traficului din punct de vedere al RDO, insa s-a optat pentru varianta a II—a, deoarece structura rutiera propusa este mai rezistenta, cu perioada de viata mai lunga si costuri de execuție medii.

  Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

  Arhitectura

  Pentru termoizolarea exterioara a fațadelor clădirii s-au studiat următoarele variante:

  VARIANTA 1: termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica.

  S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

  • > ECONOMIE DE ENERGIE - IZOLARE TERMICĂ

  Caracteristica principală a produselor din vată minerală bazaltică este valoarea scăzută a coeficientului de conductivitate termica (pentru temperaturi de 4 - 10°C, în funcție de sortiment Ă= 0,035 - 0,039 W/mK).

  • > COMPORTAMENT LA FOC

  Vata minerală este complet ignifugă și rezistă până la temperaturi de 1000°C. Aceasta își menține structura și caracteristicile izolatoare chiar și la impactul cu focul. Vata minerală este neinflamabilă: inflamabilitate conform

standardelor olandeze NEN 6064 și a standardelor franceze, în conformitate cu clasa MO a CECMI din aprilie 1993.

 • > DURABILITATE

Fiind un produs din rocă bazaltică, este inert chimic și biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu corodează și nu este corodată, nu conține săruri solubile în apă, stabilitatea hidrolitică este remarcabilă, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrană pentru insecte sau rozătoare, nu putrezește.

 • > IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Vata minerală are o structură vitroasă-amorfă, nu conține material cristalizat sub formațiuni de tip azbest, nu este dăunătoare sănătății, nu poluează mediul, nu degajă gaze sub acțiunea focului și nu are emisii de substanțe periculoase.

1 kg de vată minerală este fabricat utilizând aproximativ 10 - 20 mJ de energie. Datorită proprietăților izolatoare, atunci când este utilizat în condiții atmosferice tipice pentru Europa de nord-vest, acest kilogram de vată minerală va duce la economisirea a 5 până la 10 mJ de energie lunar, în funcție de aplicație. Astfel, bilanțul energetic devine pozitiv într-o perioadă de 1 - 4 luni. în plus, vata minerală nu distruge mediul înconjurător.

Datorită faptului că este un material complet natural și inert, vata minerală este complet reciclabilă.

Avantajele acestui material sunt:

 • •   Raport bun cost/performata termica;

 • •   Non combustibil;

 • •   Cel mai bun serviciu in regim de temperaturi înalte;

 • •   Stabilitate dimensionala;

 • •   Rezistent UV;

 • •  foarte bune performante acustice.

Dezavantaje:
 • •   Rezistenta scăzută la factorii mecanici;

Când se folosește in cadrul unui termosistem compact lipit, acest dezavantaj se poate remedia prin folosirea unor tencuieli armate structurate, cu rezistenta ridicata la factorii mecanici.

 • •  Absoarbe apa in imersie / difuzie.

In perioada de depozitare sau in timpul montării, se poate intampla ca vata minerala sa fie expusa la precipitații; in acest caz, picaturile de apa se scurg de pe suprafața produsului, astfel impiedicand acumularea apei in material.

Deși impermeabila la apa pe toata secțiunea, vata minerala bazaltica are capacitatea de permeabilitate la vaporii de apa, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschiși; vaporii de apa circulând liber in vata minerala bazaltica, nu creeaza condensatie la structuri. Prin aceasta se asigura respirația structurilor, circulația vaporilor de apa si ajuta la evaporarea umidității.

In urma analizei, s-a stabilit ca varianta cu termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei de proiectare, din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice.

VARIANTA 2: termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat

Polistirenul expandat este materialul ce se obține prin procesarea

polistirenului expandabil - un produs petrochimic.

Se folosește la izolarea termica a pereților exteriori, a teraselor necirculabile, a acoperișurilor cu șarpanta din lemn, izolarea termica a planseelor dispuse' peste incaperi reci - placi inglobate in pardoseala, la plafoane suspendatei sub acoperișuri, lucrări pentru creșterea rezistentei termice a elementelor de'^ construcții (izolație punți termice, placare pereți la subsol, etc.), lucrări pentru repararea termoizolatiilor la terase.

S-au analizat următoarele caracteristici ale materialului:

 • > ECONOMIE DE ENERGIE - IZOLARE TERMICĂ

Coeficientul de conductivitate termică este între 0,033 - 0,045 W/mK.

 • > COMPORTAMENT LA FOC

Individual, polistirenul expandat este inflamabil. Termosistemul de fațada care are in alcătuirea lui polistiren expandat se incadreaza in clasa de reacție la foc B, s3, dO. - echivalentul unei rezistente la foc de maxim 15 minute.

 • > IZOLAȚIE FONICĂ

Polistirenul expandat nu are proprietăți fonoizolante.

 • > DURABILITATE

Polistirenul este un material neabsorbant, imputrescibil, cu dimensiune stabilă în timp, fără valori nutriționale care să susțină dezvoltarea de bacterii și ciuperci.

 • > IMPACTUL ASUPRA SANATATII SI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Polistirenul expandat este un material netoxic, inert si reciclabil.

Avantajele acestui material sunt:

 • •   ușor de manipulat;

 • •   nu putrezește;

 • •   buna capacitate de difuzie;

 • •   stabilitate dimensionala.

Dezavantaje

 • •   coeficient de combustibilitate;

 • •   rezistenta la compresiune redusa;

 • •  temperatura scăzută de lucru impusa;

 • •   rezistenta UV scăzută;

 • •   performante acustice reduse.

In urma analizei celor doua variante, s-a optat pentru varianta 1 -termosisteme compact lipite cu element termoizolant vata minerala bazaltica, considerandu-se ca din punct de vedere al siguranței la incendiu si al izolării termice si fonice, vata minerala bazaltica răspunde mai bine cerințelor temei.

Structura

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de realizare a structurii clădirii, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

VARIANTA 1 - CLĂDIRE ALCATUITA DIN CADRE DE BETON ARMAT

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si imbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1,00 m.Clădire in cadre din beton armat:                                          .....

 • •  cadre de beton armat, cu o singura deschidere de 7,80 mj, patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 7,90 m inaltime fata de cota zero;

 • •   In interiorul clădirii, pe primele trei travei, se va realiza o structura din beton armat cu regim de inaltime P+E. înălțimile de nivel sunt +3,55 m parter si +7,10 m etaj (cota finita a plăcilor). Accesul de la cota zero la cota +3,55 m se face pe o scara din beton armat, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, ortogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat
 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=3,70x3,70 m - 0,90 m. Cuzineții au dimensiunile bxl - h=2,00x2,00 m - 1,60 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160 cm . Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160 cm. Rolul acesteia este suport pentru pereții de inchidere a clădirii exterioare.

 • •   Placa pardoseala de la cota -0,05 m este din beton armat si are grosimea de 20 cm.

Suprastructura - cadre din beton armat
 • •   Stâlpi tip coloane, de diametru 1,00 m;

 • •   Grinzi transverrsale din beton armat, de secțiune 40x80 cm;

 • •   Grinzi longitudinale din beton armat, de secțiune 40x60 cm intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului. Pe zona construcției cu regim de inaltime P+E, pe direcție transversala, pe zona plăcii peste parter, se vor dispune transversal, intre stâlpi, grinzi din beton armat de secțiune 30x60 cm. Pe direcție longitudinala, intre stâlpi si mijlocul deschiderii grinzilor transversale se vor dispune grinzi din beton armat de dimensiuni 30x60 cm. Placa peste parter este din beton armat si are grosimea de 15 cm.

 • •   Placa tip terasa necirculabila, de 20 cm grosime.

 • •  Scara interioara este din beton armat, cu o grinda centrala de vang de secțiune 50x70 cm, cu trepte din beton armat, rampe si podest din beton armat de grosime 15 cm.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Este o clădire din cadre de beton armat, cu o singura deschidere de 7,80 m , patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 7,90 m inaltime fata de cota zero.

Infrastructura - Fundații elastice din beton armat, cu tălpi si cuzineți, legate intre ele, ortogonal, cu grinzi de echilibrare din beton armat
 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=3,70x3,70 m - 0,90 m. Cuzineții au dimensiunile bxl -h=2,00x2,00 m - 0,80 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x80 cm.

 • •   Placa pardoseala de la cota -1,05 m este din beton armat si are grosimea de 25 cm.

Suprastructura - cadre din beton armat
 • •   Stâlpi tip coloane, de diametru 1,00 m;

 • •  Grinzi transversale din beton armat, de secțiune 40x80 cm;

 • •   Grinzi longitudinale din beton armat, de secțiune 40x60 cm, intre stâlpi si pe zona perimetrala a acoperișului.

 • •   Placa tip terasa necirculabila, de 20 cm grosime.

Materiale folosite:
 • •   beton simplu C8/10;

 • •  beton armat C25/30;

 • •  otel beton BST500S;

Dezavantaje structura din beton armat:
 • •  greutate proprie mare;

 • •   secțiuni mari ale elemetelor structurale: fundații, stâlpi, grinzi, placi;

 • •   spatii utile reduse, datorita secțiunilor mari ale elementelor structurale;

 • •   timp mare de realizare a suprastructurii.

VARIANTA 2 - CLĂDIRE ALCATUITA DIN CADRE METALICE

Aceasta este despărțită in doua corpuri, zona de parcare si imbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. Diferența intre cotele pardoseala ale acestor doua corpuri este de 1,00 m.

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

 • •   o clădire exterioara din cadre metalice, cu o singura deschidere de 7,80 m, patru travei de 6,00 m, cu regim de înălțime parter, cu 7,90 m la coama inaltime fata de cota zero;

 • •   o clădire interioara, independenta pe nivelul suprastructurii fata de clădirea exterioara. Aceasta are doua deschideri si trei travei, si regim de inaltime parter si etaj. înălțimile de nivel sunt +3,50 m parter si +6,50 m etaj. Accesul de la cota zero la cota +3,50 m se face pe o scara metalica, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - este comuna pentru cele doua clădiri ce alcătuiesc corpul 1
 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2,00x3,50 m - 0,90 m; 1,50x1,50 m - 0,90 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl -h=1,30x1,30 m - 1,60 m; bxl - h=0,71x0,71 m - 1,60 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160 cm si 30x160 cm. Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160 cm. Rolul acesteia este suport pentru pereții de inchidere a clădirii exterioare.

 • •   Placa pardoseala de la cota -0,05 m este din beton armat si are grosimea 20 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri

Clădirea exterioara
 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu

lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;                           ,

 • •   Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •   Acoperișul este din panouri.

Clădirea interioara

Clădirea are dimensiunile in plan 8,40x10,90 m si inaltimea maxima de 6,50 m. Ea are următoarele componente structurale:

 • •   Stâlpi tip cruce de Malta - din profile IPE270;

 • •   Grinzi metalice IPE240 si grinzi metalice secundare IPE180;

 • •   Planseu de tip deck peste parter, cu o suprabetonare de 8,00 cm.

 • •  Acoperișul este din panouri. Acoperișul iese in consola de 3,00 m pe zona de separație dintre cele doua corpuri, rostul de separație fiind de 25 cm.

 • •  Accesul la etaj se face pe o scara metalica cu un singur vang si doua podește. Treptele si podestele sunt din lemn de stejar, calitatea 1, intarite cu elemente metalice.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

Este o clădire din cadre metalice necontravantuite, cu o singura deschidere de 7,80 m , patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 8,90 m la coama, inaltime fata de cota -1,05 m.

Infrastructura
 • •   Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2,00x2,60 m - 0,70 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl - h=1,30x1,30 m - 0,80 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x150 cm .

 • •   Placa pardoseala de la cota -1,05 m este din beton armat si are grosimea de 25 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri
 • •   Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •   Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •   Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •   Acoperișul este din panouri.

Materiale folosite:
 • •  Beton simplu C8/10;

 • •  Beton armat C20/25;

 • •  Otel beton BST500S;

 • •   Confecție metalica - S355;

 • •   Lemn stejar - calitatea 1.

Avantaje structura din metal:
 • •   greutate proprie mica;

 • •   secțiuni mici ale elemetelor structurale: fundații, stâlpi, grinzi, pane, planseu deck;

 • •   spatii utile mari datorita secțiunilor mici ale elementelor structurale;

 • •   timp redus de montaj a suprastructurii.ii. ~

Prin analiza celor doua variante constructive, caracteristicile^ tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea structurii clădirii 'pentru sala de așteptare din metal este cea indicata.

Clădirea statie de așteptare este poziționată pe amplasamentul Pieței Gării de Sud, pentru a asigura o comunicare cat mai eficienta cu strada Depoului si pentru a deveni parte integranta din frontul străzii.

Astfel, pentru asigurarea necesarului de apa pentru consumul igienico-sanitar, se realizează un branșament din conducte PEID cu diametrul De 63 mm, prevăzut cu un cămin de apometru conform STAS, cămin echipat cu toate fitingurile si armaturile necesare funcționarii in condiții optime de exploatare.

Avantaje:
 • •   Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •   Toate piesele de legătură sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare;

 • •  Costuri scăzute de transport, montaj si manipulare

Dezavantaje:
 • •   Tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt mai grele decât tuburile din polietilena cu densitate inalta;

 • •   Prețul unitar pe metru liniar ridicat.

Avantaje:
 • •   Datorita sudurilor care sunt realizate din același material ca si conducta se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •   Ruguozitate foarte scăzută;

 • •   Protecție ridicata la raze ultraviolete, substanțe chimice.

Dezavantaje:
 • •   In comparație cu alte tipuri de conducte de alimentare cu apa nu se cunosc dezavantaje.

 • c.  Conducte din fonta ductila

Avantaje:

 • •   Rezistenta foarte buna la rupere si șocuri;

 • •   Ușurința la imbinare;                                     '    >

 • •  Timp redus de pozare;

 • •   Fara suduri sau protecții catodice, fara personal specializat. ’ /l.v t V

Dezavantaje

 • •   Tuburile din fonta ductile sunt mai grele decât tuburile din polietilena de inalta densitate;

 • •   Preț unitar pe metru liniar mai mare.

Caracteristicile tehnico-economice conduc la concluzia ca realizarea conductelor de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Canalizare

Soluții constructive:

*t* Rețea de canalizare

Pentru realizarea conductelor de canalizare au fost analizate următoarele materiale posibile pentru conducte:

VARIANTA 1: Tuburile prefabricate din beton prezintă următoarele avantaje si dezavantaje

Avantaje:

 • •   Fiabilitate in exploatare;

 • •   Preț de cost scăzut.

Dezavantaje:

 • •   Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scăzută;

 • •   Număr mare de imbinari care presupun dificultăți de etansare;

 • •   Tuburile se deteriorează cu ușurința.

VARIANTA 2: Tuburi din PVC de canalizare

Avantaje:

 • •   Greutate redusa pe metru liniar;

 • •   Reducerea timpului de realizare al rețelei;

 • •   Etansare buna la imbinari;

 • •   Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

 • •   Ruguozitate redusa.

Dezavantaje

 • •   In comparație cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje.

VARIANTA 3: Tuburi din rășini poliesterice armate cu fibra de sticla

Avantaje:

 • •   Datorita imbinarilor uscate cu manșon si garnitura, se asigura o etansare sigura si ușor de realizat;

 • •  Au o greutate mica;

 • •   Toate piesele de legătură, inclusiv căminele de vizitare, sunt prefabricate;

 • •   Nu sunt necesare izolații interioare si exterioare.

Dezavantaje:

 • •   Prețul unitar pe metru liniar ridicat;                              - < f

 • •  Căminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea conductelor de canalizare din conducte din PVC este cea mai indicata (Varianta 2).

Având in vedere incarcarile preconizate de trafic si adancimea de pozare a conductelor, se vor utiliza conducte PVC SN8, SDR 34.

Tratare ape pluviale

Pentru tratarea apelor pluviale au fost analizate următoarele variante:

VARIANTA 1: Separatoare de hidrocarburi

Avantaje:
 • •   Disponibilitate mai mare pe piața;

 • •   Preț de achiziție mai scăzut.

Dezavantaje:
 • •   Deseurile provenite de la separatoarele de hidrocarburi sunt deșeuri speciale si acestea nu se evacueaza prin stațiile de epurare, asta implica costuri ridicate de evacuare;

 • •   Evacuarea (golirea, spalarea si evacuarea suspensiilor) se efectuează obligatoriu de 2 ori/an.

VARIANTA 2: Căminele de filtrare

Avantaje:
 • •   Filtrul se folosește pentru o perioada de 8 ani de zile, perioada in care nu trebuie inlocuit sau completat;

 • •  Nu exista costuri de evacuare deoarece nu se generează nămol sau suspensii;

 • •   întreținerea căminului consta in afanarea filtrului care se realizează prin greblarea acestuia;

 • •   Metalele grele sunt supuse unor procese fizico-chimice: nichelul se retine prin absorbție; plumbul, cadmiul, cuprul si zincul raman in substrat prin absortie si precipitare.

 • •   Compoziția microbiologica a substratului are o capacitate foarte mare de descompunere biologica a substanțelor poluante in special in anotimpul cald;

 • •   Coeficient mare de permeabilitate a substratului filtrant.

Dezavantaje
 • •   Căminele de filtrare sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice menționate, conduc la concluzia ca realizarea tratării apelor pluviale prin trecerea acestora prin căminul de filtrare (Variana 2) este cea mai indicata.

Instalații sanitare

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de alimentare cu apa rece si apa calda, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat următoarele

variante:

.-Z- ;. .

VARIANTA 1 - Rețele de alimentare cu apa calda menajera si apă rece prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de distribuție apa rece si apa calda menajera.

Tubul multistrat Pexal este un tub, care, fiind fabricat printr-o tehnologie speciala, imbina caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil.

Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etanșeitatea este garantata de înșurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etanșeitatea imbinarii. Etanșeitatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din plastic care izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

VARIANTA 2 - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Țeava de tip PP-R se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă, apă rece menajeră, apă caldă, circulație). Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viață de 50 ani, cu condiția alegerii corecte a materialului, a seriei de presiune și a corectei aplicări.

îmbinarea părților din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară, apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. în timpul sudurii apare o îmbinare omogenă, de înaltă calitate. Fluidele cu proprietăți acide si alcaline indiferent de concentrații si temperaturi sau valori ale PH 1-14, nu corodează conducta; PP-R-ul are excelente proprietăți izolatoare in ceea ce privește transportul termic.

Varianta aleasa - Rețele de alimentare cu apa calda si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Având în vedere prețul scăzut al materialului, durata de viata ridicata si proprietățile izolatoare ale materialului, simplitatea in montaj si siguranța de etansare a imbinarilor conductelor cu piesele de legătură, s-a ales aceasta varianta, si anume soluția de montare a rețelelor de alimentare cu apa calda menajera si apa rece prin conducte din țeava tip PP-R.

Instalații termice

Pentru a putea stabili o varianta constructiva necesara pentru stabilirea soluției de distribuție a apei calde pentru incalzire si a apei răcite pentru climatizare, in conformitate cu condițiile impuse prin reglementările romane in vigoare, s-au analizat următoarele variante:

VARIANTA 1 - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire prin conducte din țeava tip PEXAL.

Țeava de tip PEXAL este propusa pentru realizarea rețelelor interioare de

distribuție apa calda incalzire si apa răcită climatizare.


|ioe|

Tubul multistrat Pexal este un tub, care fiind fabricat printr-o tfehnologie speciala, imbina caracteristicile plasticului cu cele ale metalului ductil^/'^ m

Materialul plastic utilizat pentru stratul intern si extern este polietilena reticulata (PE-X), pe când materialul stratului de mijloc este aluminiu.

Stratul de aluminiu se formează in jurul celui din PEX si este sudat printr-o sudura longitudinala.

îmbinarea conductelor se face cu ajutorul unor racorduri mecanice de strângere. Etanșeitatea este garantata de insurubarea unei piulițe pe o ogiva (arc ogival) taiata care provoacă compresiunea progresiva asupra tubului, generând etanșeitatea îmbinării. Etanșeitatea este garantata de O-ringurile plasate pe portcuciuc, o garnitura din plastic care izolează metalul racordului de stratul metalic al multistratului.

VARIANTA 2 - Rețele de alimentare cu apa calda inalzire prin conducte din țeava din PEX.

Țeava Pex reprezintă un sistem destinat instalațiilor de alimentare cu apa rece/ calda si de incalzire, cu aplicabilitate in toate tipurile de clădire.

Aceasta asigură un grad ridicat de protecție împotriva difuziei de oxigen în instalație, asigurând, astfel, o funcționare îndelungată pentru celelalte elemente componente ale sistemului de încălzire.

Stratul de Pex nu suferă modificări generate de efectele coroziunii si ale depunerilor. Suprafața tubulaturii nu va coroda in timp, eliminandu-se riscul desprinderii unor particule de rugina, coji de calcar sau solzi rezultați din coroziunea galvanica.

Aceasta caracteristica este foarte importanta, in special in zona curbelor pe traseu, unde se mărește acțiunea abraziva a impurităților prezente in apa, in condițiile unei viteze mari a fluidului tranzitat.

De asemenea, ea prezintă un grad ridicat de rezistenta la acțiunea aditivilor adaugati in apa si nu este afectata de prezenta materialelor de construcție, precum cimentul, gipsul, etc.

Are rezistenta foarte mare la temperaturi si presiuni inalte si totodată rezistenta foarte buna la temperaturi scăzute.

Țeava Pex utilizata in condiții normale de folosire, respectiv la presiuni pana la 10 bar si la temperatura de funcționare 0 - 95°C, prezintă o rezistenta foarte mare la procesul de imbatranire.

Tubulatura Pex cu bariera de oxigen oferă impermeabilitate la difuzia oxigenului. Stratul coextrudat de protecție, format din alcool etilen vinilic (EVOH), polimerul cu cei mai puternic efect de protecție, reprezintă o bariera perfecta impotriva trecerii moleculelor gazoase.

Acest strat de protecție elimina pericolul de coroziune, provocat de infiltrațiile de oxigen, precum si daunele provocate de expunerile la razele UV.

Pericolul de pătrundere a oxigenului in tubulatura apare in cazul sistemelor „inchise", precum sistemele de incalzire clasica, incalzire prin pardoseala, in care nu se folosește adaos de apa. Oxigenul in exces ataca părțile instalației care conțin fier.

Varianta aleasa - Rețele de alimentare cu apa calda incalzire si apa răcită climatizare prin conducte din țeava din PEX.

Având în vedere durata de viata ridicata materialului, rezistenta la temperaturi scăzute, cat si la temperaturi ridicate, varianta aleasa este cea cu soluția de montare a rețelelor de incalzire si răcire prin conducte din țeava tip PEX.

 • 3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Dotări arhitectura:

Dotări Piața 1 Decembrie 1918

1

PLANTARE ARBORI - PLAT ANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

6

2

STATIE DE AUTOBUS

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata.

Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc

21

3

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

40

4

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

4

5

STATIE ELECTRICA ÎNCĂRCARE AUTO

buc

2

6

BARIERE PENTRU PARK&RIDE

buc

3

7

CABINA PAZA

Cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Dimensiuni: 150x150x240 cm

buc

3

8

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

5

Dotar

zona Gara de Vest

1

PLANTARE ARBORI - PLATANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

2

2

STATIE DE AUTOBUS

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata.

Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc

8

3

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

30

/ /•

4

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

L;c. țl țv

buc

4

5

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

8

Dotări clădire statie de așteptare calatori

1

PLANTARE ARBORI - PLAT ANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

10

2

BIROU

Realizat din PAL cu canturi ABS, culoare alb. Cu orificiu pentru cabluri, cu unitate de depozitare, cu sertare amplasate sub blatul de lucru, cu glisiere si opritoare.

Dimensiuni: IxLxH : 60x20x75 cm

buc

2

3

SCAUN BIROU

Scaun de birou cu rotile, cu baza in X din aluminiu, cu strat din pudra epoxidica /poliesterica pigmentata. Elemente din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate. 35kg/mc. Cadru spatar: otel cu strat anticoroziv. Componente din plastic polipropilenic, componente din piele artificiala. Cu sistem de reglare a inaltimii pentru o poziție confortabila, cu sistem de reglare si blocare a unghiului de inclinare pentru mai multa stabilitate si control.

Greutate suportata: 110 Kg.

Dimensiuni: IxLxH : 60x62x133 cm

buc

4

4

SCAUN VIZITATOR

Scaun cu cadru din otel, cu șezut cu spatar realizate din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60kg/mc, picioare din otel cu strat anticoroziv, cu tălpi din plastic poliamidic. Șezutul si spătarul sunt imbracate cu material textil culoare gri.

Greutate suportata: 110 Kg.

Dimensiuni: IxLxH : 55 x 60 x 83 cm

Dimensiuni șezut: IxLxH : 40x40x41 cm

buc

5

5

TEJGHEA CAMERA BAGAJE/BANC LUCRU

Mobilier realizat din PAL melaminat, cu canturi ABS, cu sticla securizata in partea superioara.

Dimensiuni: IxLxH : 60x120x120 cm

buc

1

6

PC COMPLET UTILAT

Desktop All-in-One

buc

4

7

MULTIFUNCȚIONAL FAX

Multifuncțional :fax, tipărire, scanare, copiere alb-negru+color, format A4

buc

3

8

MASA CONSULTAȚII

Cadru din inox, șezut din spuma poliuretanica cu grad inalt de elasticitate 60 kg/mc, cu husa executata din piele ecologica. Dimensiuni: IxLxH : 60x190x60

buc

1

9

DULAP DEPOZITARE BIROURI

Dulap biblioraft cu 2 usi realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime, prevăzut cu spate din PFL melaminat de 4 mm grosime. Dulapul conține 5 spatii de depozitare bibliorafturi si 2 usi. Dimensiuni: IxLxH : 35x70x184 cm

buc

7

10

DULAP DEPOZITARE CAMERA CURĂȚENIE

Dulap pentru materiale de curățenie

Dimensiuni: IxLxH : 40x60x180 cm

buc

■ 4

11

ETAJERA METALICA CAMERA BAGAJE

Etajera cu cadru din otel protejat cu strat anticoroziv din pudra poliesterica.

Sarcina maxima/polita: 50kg

Dimensiuni: IxLxH : 34x120x162 cm

buc

1

12

COS GUNOI GRUPURI SANITARE

Cos gunou din inox cu capacitate 30L, prevăzut cu pedala exterioara, rotund.

Dimensiuni: IxH : 25x60 cm

buc

11

13

COS GUNOI SALA DE AȘTEPTARE

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

6

14

TOTEM AFISAJ HARTA TERMINAL

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

3

15

BANCHETA 4 SCAUNE SALA DE AȘTEPTARE

Scaun bancheta de 4 locuri format dintr-un cadru din inox satinat si 4 scoici( scaune) din plywood.Finisaje scoica: natur, wenge.

Greutate maxima: 50kg

Dimensiuni: IxLxH : 52x224x80

înălțime șezut: 45cm

Dimensiuni baze: 40x40cm

buc

16

16

APARAT TELEFONIC REȚEA INTERIOARA

buc

5

17

CENTRALA TELEFONICA

buc

1

17

STERGATOARE PROFESIONALE 0.9X1.80M

Sistem de stergatoare formate din profile de aluminiu cu inserții de cauciuc, caracteristici anti-alunecare, combinate cu inlaturarea murdăriei grele de pe incaltaminte.

buc

4

18

CASETE LUMINOASE PE PEROANE

Caseta luminoasa cu o fata vizibila cu cifra alba inscripționata pe fond roșu.

buc

2

19

CASETA LUMINOASA CASA DE BILETE

Caseta luminoasa cu o fata vizibila cu cifra alba inscripționata pe fond roșu.

buc

2

20

USCATOR DE MÂINI TOALETA

Uscator vertical cu afisaj LCD si senzori de poziționare a mâinilor, dotat cu rezervor pentru colectarea apei.

buc

5

21

ECRAN TELEVIZIUNE CIRCUIT ÎNCHIS

buc

10

22

MASA CAMERA SI COPILUL

Componente principale: Lemn masiv de fag.

Panou inferior: MDF, melamină, vopsea pe baza de acrii.

Saltea cu tapiserie din plastic si umplutura spuma poliuretanica, 25 kg/mc.

Dimensiuni: IxLxH : 53x72x87 cm

buc

1

23

MOBILIER CASE DE BILETE

Mobilier realizat din PAL melaminat cu canturi ABS, cu blat din piatra artificiala, cu sticla securizata in partea superioara, cu orificii pentru vanzare bilete.

Dimensiuni: IxLxH : 80x120x260 cm

buc

.1'

24

LABIRINT LOC DE JOACA

Labirint modular cu etaj din panouri Dimensiuni: IxLxH : 250x400x250 cm

buc

1

25

CIȘMEA

Cișmea stradala din otel galvanizat si fonta, cu robinet din otel. Dimensiuni: IxLxH : 16x16x100 cm

buc

1

26

BANCA DE EXTERIOR

Cadru din otel galvanizat vopsit in câmp electrostatic, si șezut din rigle din lemn tratate cu lac UV pe baza de apa.

Dimensiuni: IxLxH : 35x190x42 cm

buc

8

27

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

3

28

RASTEL BICICLETE

Cu elemente individuale de suport realiate din otel, fixate prin sudura pe un cadru metalic de otel pentru 5 locuri.

Dimensiuni: IxLxH : 25x15,05x29 cm.

buc

2

29

PLATFORMA LIFTANTA

buc

1

30

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR PE PERON

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

3

Echipamente instalații sanitare si termice

1

Boiler cu rezistenta electrica, volum: V=120 L

buc

1

2

Schimbător de căldură in placi apa fierbinte Q=62 Kw

buc

1

3

Perdea de aer cald electrica P=12 Kw, 400 V

buc

2

4

Ventilator axial extracție aer viciat 650 mc

buc

1

5

Aer condiționat split de perete 9.000 BTU

buc

2

6

Aer condiționat casetat de plafon 12.000 BTU

buc

1

7

Aer condiționat casetat de plafon 60.000 BTU

buc

4

8

Recuperator de căldură D=2500 mc/h

buc

1

9

Baterie de incalzire cu apa calda 600x300

buc

1

10

Vas de expansiune cu membrana cauciuc V=100 L

buc

1

11

Pompa de circulație P1 Qmax=4,2 mc/h, Hmax=6 mCA

buc

1

12

Pompa de circulație P2 Qmax=7 mc/h, Hmax=7 mCA

buc

2

13

Pompa de circulație P3 Qmax=3,5 mc/h, Hmax=4 mCA

buc

1

Dotar

parcarî park & ride

1

PLANTARE ARBORI - PLAT ANUS X HYBRIDA (PLATAN)

buc

4

2

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

3

3

BARIERE PENTRU PARK&RIDE

buc

1

4

CABINA PAZA

Cabina paza alcatuita din panorui sandwich cu izolare termica, etanșe, construite din materiale prefabricate.

Dimensiuni : 150x150x240 cm

buc

1

„0 y

5

TOTEM LUMINOS MONTAT EXTERIOR CU ROL DE INFORMARE

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

1

Dotar

statii de așteptare calatori

1

STATIE DE AUTOBUS

Adăpost statie de autobus cu banca din lemn din aluminiu. Acoperire din placi policarbonat si pereți din sticla temperata.

Dimensiuni: IxL : 170x275 cm

buc

2

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L

Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

Dotări pasaje pietonale

1

COS DE GUNOI DE EXTERIOR COLECTARE SELECTIVA

Cos de gunoi colectare selectiva, fabricat din otel galvanizat. Sistem de inchidere cu cheie pentru prvenirea golirii neautorizate, capacitate 40L Dimensiuni: IxLxH : 25x37,3x64 cm

buc

5

2

LIFT

buc

4

3

TOTEM LUMINOS PENTRU INFORMARE MONTAT IN PASAJ, LA ACCESE

Panou afisaj structura metalica din otel zincat si vopsit, dotat cu zona de afisaj protejata cu panou din sticla temperata. Panoul este dotat cu sistem de inchidere-deschidere pe baza de cheie.

Dimensiuni panou: IxLxH : 18x46x21 Ocm

Dimensiuni afisaj: IxL : 934x455 mm

buc

5

Dotări rețea de contact troleu

Substatie de tracțiune de tip container:

Substajia electrică este compusă din următoarele elemente:

1

 • •   instalația de medie tensiune 20 kV;

 • •   grupuri trafo-redresor pentru tracțiune - 2 buc.;

 • •   instalația de distribuție în curent continuu bară pozitivă;

 • •   instalația de distribuție în curent continuu bară negativă;

 • •   instalația pentru servicii auxiliare;

 • •   instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • •   instalația de climatizare;

 • •  tabloul de comandă a separatorilor cu motor din rețeaua de contact;

 • •   instalația de telecomandă a substației.

Buc

1

Echipamente instalații electrice:

1

Grup Electrogen 125 KVA

Buc

1

2

Sistem supraveghere video

Buc

1

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

  • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare ori a unor standarde de cost pentru investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

   Scenariul analizat

   Costurile estimate pentru realizarea investiției

   39.157.547,00 lei inclusiv TVA

   Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

   ~ 3.734.922 lei

Devizul General și Devizele pe Obiect se regăsesc în cadrul Anexei 1 - Analiza economico-financiara.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata, conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 25 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: costuri cu utilitățile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului rutier si a clădirii, etc.

Mai multe detalii pot fi regăsite in cadrul Anexei 1 - Analiza economico-financiară a proiectului.

 • 1. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului.

Aceste costuri se regăsesc în cadrul Anexei nr. 1 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate la nivelul infrastructurii.

Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3. Cheltuielile privind mentenanta s-au estimat ținând cont de frecventele la care se vor realiza lucrări asupra infrastructurii (atat in ceea ce privește infrastructura de drum cat si clădirea) si costul unitar per tip de intervenție aplicata.

  • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz.

3.4.1 Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. și face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -   Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

3.4.2 Expertiza tehnica drum

Analiza efectuată asupra stării tehnice a străzii Libertății (sectorul intre Gara de Sud si strada Sondelor) a pus în evidență faptul că, sub acțiunea traficului și a factorilor climaterici, suprafața de rulare a sectorului studiat s-a degradat, prezentând defecțiuni (făgașe, denivelări, gropi, etc.), ceea ce face ca, în anotimpurile ploioase si friguroase, traficul rutier sa se desfasoare in condiții grele, fara siguranța si confortul corespunzător. De asemenea pietonii se deplasează cu dificultate în zona, datorita faptului ca trotuarele au lățimi reduse si trecerile de pietoni sunt insuficiente.

Pe tronsonul dintre strada Sondelor si Gara de Vest trebuie realizata o străpungere prin terenurile S.C. Astra S.A. spre Gara de Vest.

Pe terenul existent aflat in proprietatea S.C. Astra S.A in momentul de fata se afla vegetație salbatica, stuf, grămezi mari de gunoaie, pamant rezultat din excavatii. Terenul a fost folosit in scop de depozitare materiale din demolări si dezafectări de aceea acesta este puternic denivelat. Pe terenuri mai sunt prezente resturi de blocuri din beton, instalații dezafectate din beton si metalice, clădiri si cămine din beton dezafectate in paragina, probabil instalații petroliere vechi in stare avansata de degradare.

Pe o porțiune din acest teren a fost montata o linie CF care s-a dezafectat parțial, traversele ramanand inglobate si cu butoanele de prindere la vedere.

Modernizarea străzii Libertății intre Gara de Sud si Gara de Vest a apărut ca necesitate urgentă cauzată pe de o parte de starea precară a drumului, iar pe de altă parte de asigurarea confortului și a siguranței circulației în sensul prevăzut de legislația în vigoare și de cerințele traficului modern.

Traseul intre Gara de Sud si strada Sondelor nu a beneficiat de o întreținere periodica la nivel global, practicându-se doar reparații pe suprafețe izolate ale suprastructurii.

Strada ce face obiectul acestei documentații se încadrează in categoria de importanta astfel:

• In prezent strada Libertății este strada de categoria a lll-a si va fi adusa la categoria a ll-a;

 • •  In prezent strada Sondelor este strada de categoria a lll-a si va fi adusa la categoria a I l-a ;

 • •  In prezent strada Depoului (intre strada Rudului si Gara de Sud) este strada ..

de categoria a lll-a si va ramane strada de categoria a lll-a prin lărgirea pârtii x. carosabile la 5.50 m banda;                                            ; ;

Lungimile străzilor sunt aproximative, ele mai pot suferi modificări in urma proiectării.

Necesitatea modernizării si extinderii străzii Libertății (străpungerea străzii Libertății) la 4 benzi de circulație (4 x 3.50 m) respectiv 2 benzi de ciculatie (2 x 5.50 m) pe sectorul studiat, rezultă din următoarele aspecte:

 • •  fondul construit in zona se află în plin proces de extindere in zona și se continuă sistematizarea și modernizarea acestuia;

 • •  modernizarea si extinderea străzii Libertății la 4 benzi de circulație (4 x 3.50 m) respectiv 2 benzi de ciruclatie (2 x 5.50 m) va asigura accesul locuitorilor la unitățile de ordin social și administrativ din oraș si va mai asigura si accesul locuitorilor din zonele limitrofe orașului spre Gara de Vest si Gara de Sud;

 • •  asigurarea legăturii cu celelalte zone industriale si comerciale prin facilitarea accesului la caile de transport feroviar, va duce la o creștere economică substanțială;

3.4.3  Studiu geotehnic pentru lucrările:
 • a) Construirea unui pasaj subteran pietonal in zona Piața 1 Decembrie 1918;

 • b) Construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul Pieței 1 Decembrie 1918;

3.4.4  Studiu de trafic

Proiectul de investiții cuprinde o componenta cu efecte locale, pe zona de Sud-Vest a municipiului (zona Piața 1 Decembrie 1918, zona Gării de Vest). Prin urmare au fost realizate un studiu de trafic si evaluarea asupra impactului emisiilor de GES cauzate de modurile de transport motorizate.

Studiul de trafic pentru infrastructura Pietii 1 Decembrie 1918 si zona Gării de Vest a avut in vedere date de trafic extrase din studii anterioare de referința, precum si din efectuarea de investigații de circulație de tipul recensamintelor de trafic, desfășurate de către proiectant in perioada 8-11 iulie 2018.

Au fost de asemenea efectuate anchete cu pasagerii autobuzelor in stațiile existente.

Evaluarea fluxurilor de calatorii s-a realizat cu ajutorul programului de planificare a transporturilor VISUM produs de PTV.

Valorile de trafic, exprimate ca valori medii zilnice anuale (MZA), determinate după prelucrarea datelor de recensământ, au fost prognozate conform Scenariului de Creștere considerat.

De menționat ca abordarea a fost minimala in privința schimbării deciziei de a utiliza modurile de transport publice sau nemotorizate in defavoarea mijloacele de transport motorizate proprii avand in vedere ca responsivitatea a fost minima in cadrul interviurilor realizate. Explicația rezida in faptul ca rezidentii si non-rezidentii nu cunosc azi avantajele unui tranport in condiții de confort, timp scăzut si siguranța, si nici dezavantajele unor tarife de parcare descurajante.

Avand in vedere aspectele menționate mai sus, rezultate evaluării analitice sunt prezentate mai jos:

 • •  Creșterea estimata a numărului de pasageri transportați (calatorii) in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/ modernizate/ extinse (nr. pasageri)

 • •  Creșterea estimata a numărului de persoane (deplasări) care utilizează pistele/ traseele/ j

pentru biciclete construite/modernizate/extinse;                              V .       /■'' / „

 • •  Scăderea MZA estimata a traficului după implementarea terminalului        A '

Studiul de trafic pentru determinarea impactului implementării sistemului pentru managementul transportului public asupra emisiilor de GES a avut in vedere efectul global asupra emisiilor agregate in tot municipiul.

Dintre ipotezele prinicipale de lucru pentru scenariul de baza se pot retine următoarele:

 • •   Prin prezentul proiect de investiții se realizează reconfigurarea si amenajarea zonei Gării

de Vest si zonei Pietii 1 Decembrie 1918 si un număr de.......de statii de calatori;

 • •   Prin contractul cu UTI se finalizează modernizarea intersecțiilor semaforizate

 • •  Prin contractul cu BMC se livrează un număr de 50 de autobuze Diesel Euro 6

 • •  Prin parteneriatul cu MDRAPFE se achiziționează un număr de 20 de troleibuze, 20 de tramvaie si 9 autobuze electrice.

 • •   In perioada 2021-2026 se vor înlocui ultimele 75 mijloace de transport necesare pentru asigurarea traseelor din municipiul.

 • •   Deținătorii de mijloace de transport motorizate proprii realizează o medie de 18.500 km / an, din care circa 60% in interiorul municipiului.

Din calculul analitic a rezultat ca fata de scenariul de baza, implementarea tuturor masurilor aferente sistemului de management al transportului public va duce la o scădere anuala a emisiilor de GES cu cca. 200.000 tone/ an.

3.4.5  Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • 3.4.6  Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică -obiectiv mixt

La momentul intervenției se va verifica integritatea tuturor obiectelor ce fac obiectul investiției, orice abatere fiind semnalata expertului pentru identificarea unei soluții alternative.

Starea tehnică a drumului investigat este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, făgașe), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației, determinat de absența indicatoarelor rutiere, treceri de pietoni insuficiente etc.

Pietonii se deplasează cu dificultate în zona, datorita faptului ca trotuarele au lățimi reduse si trecerile de pietoni sunt insuficiente.

Analizând starea tehnică a străzilor expertizate se pot defini deficiențele principale:

 • -   gropi în partea carosabilă: 5 %;

 • -   fisuri și crăpături: 30 %;

 • -   faianțări: 20 %;

 • -   denivelări: 35 %;

 • -  făgașe: 5 %;                                                    <<: Q;

Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea sectorului studiat si; acceșelor^lâ parametri tehnici actuali și va consta în principal din:

 • -   rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor drumului existent și eliminarea punctelor periculoase;

realizarea de piste de biciclete si trotuare;

amenajarea de puncte de intoarcere si accese către riverani;

realizarea unui terminal statie de așteptare in zonala Piața 1 Decembrie 1918; rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseu! expertizat și care va fi proiectat.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice de la data semnării contractului de finanțare.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 2 Graficul activitatilor.

Adițional, sunt incluse si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)
 • 4.1  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza
 • > HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • > Programul de finanțare: POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4e; Obiectiv Specific 4.1.

Perioada de referință

>

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 28 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

 • > Etapa de pre-implementare - asimilata la 1 an (12 luni) - anul 2018,

 • >  Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații inclusiv suplimentarea branșamentelor de 17 luni,

 • > Etapă de operare a proiectului - cu durata de 25 ani.

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cel mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare                       ''

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate .eventualele' probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea‘ADR . Sud Muntenia sau a AM-POR.                               y

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică

Importanța     Medie* G x

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului, astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența, astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate     | Medie

Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     i Mică            | Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare, astfel încât executantul să realizeze lucrarea la termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      i Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea corecțiilor financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie          Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar      Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum

In zona studiata, in scopul amenajării celor doua zone, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitati conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.4  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.

Din punct de vedere social aceasta investiție va imbunatati siguranța traficului rutier si pietonal prin conformarea întregii zone studiate cu prevederile legale, oferindu-se atat condiții superioare de transport public urban, cat si a confort in trafic din punct de vedere funcțional, pentru amandoua scenariile analizate.

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

în faza de realizare a investiției se estimează ocuparea unui număr de 40 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul I si un număr de 50 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul II;

In faza de operare se estimează ocuparea unui număr de circa ..... personal

tehnic de specialitate, pentru administrarea clădiri statiei de așteptare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Realizarea terminalului multimodal si a parcărilor park & ride si bike&ride in zonele studiate vor avea un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:

 • -  scăderea emisiile de GES generate de utilizarea autovehiculelor, cu circa 5% in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  scăderea zgomotului generat de situațiilor conflictuale din trafic.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

4.5  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In cazul reducerea emisiilor de GES nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de poluare generat de traficul motorizat.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce in ce mai mare de cetateni sa utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo etc.) in detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism sa funcționeze este necesara implementarea unei serii de masuri integrate, atat de natura tehnica cat si financiara, la nivelul intregii zone funcționale:

 • •  Asigurarea unor condiții decente de confort si siguranța a utilizatorilor sistemului de transport public;

 • •   Asigurarea circulației in condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate si managementul traficului in scopul prioritizarii circulației acestora;

 • •  Asigurarea unor condiții de utilizare in siguranța a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora;

 • •   Construcția de parcari tip park & ride la limita administrativa a municipiului;

 • •   Modificarea strategiei parcărilor astfel incat sa fie descurajata parcarea vehiculelor proprietate privata pe domeniul public, in principal in zona centrala.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este, pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar, pe de alta parte, pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele, incluse intr-un model Excel, care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare.

Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel.

Acești indicatori sunt prezentați si în Anexa 1 - Analiza economico-financiara.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință, în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

D

e asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1, Obiectivul Specific 4.1, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Aceasta fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul analizat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

39.157.547,00 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-32.432.711.41 lei

în Anexa 1 - Analiza economico-financiara pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate.

Veniturile asigurate pentru infrastructura nou creata sunt reprezentate de veniturile din taxele percepute pentru locurile de parcare, din taxarea operatorilor privați (microbuze, maxi-taxi) si venituri din sumele transferate din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești (alocari de la bugetul local), venituri ce vor fi utilizate strict pentru susținerea cheltuielilor de exploatare.

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza.

Tabelul privind sustenabilitatea financiara poate fi regăsit in cadrul tabelelor din Anexa 1 -Analiza economico-financiara.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C. Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, ramane in discuție indicatorul VNAF (venitul net actualizat financiar).

Proiectul prevede in cadrul analizei financiare venituri din exploatare si venituri sub forma alocărilor de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor. Veniturile din exploatare sunt egale cu costurile de exploatare, in consecința fluxul de numerar este zero pe toata perioada de operare a proiectului.                                                        >•, .

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Acest lucru este puțin relevant deoarece proiectul este unul negenerator de venit net, principalele sale beneficii fiind de ordin economico-social.

în domeniul abordat investiția aduce nenumărate beneficii pe termen lung, altele decât cele financiare.

__________________________________Scenariul analizat________________________________ VAN financiar (lei)                                      |                 -53.017.872,82 lei

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN are valori negative dovedește ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după caz, analiza cost - eficacitate

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contribuție pozitiva neta pentru societate, si in consecința, merita sa fie cofinantat din fonduri ale UE. Pentru alternativa selectata beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului, si mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului.

Plecând de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecvați pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de ieșire, schițează un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate în considerare de analiza financiara.

Metodologia folosita pentru evaluarea contribuției proiectului la bunăstarea economica si sociala a Municipiului Ploiești, ca urmare a implementării investiției, consta în transformarea preturilor pieței utilizate în analiza financiara în preturi contabile si luarea în considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute în vedere în analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri bănești pentru proiect. Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, plățile asigurărilor sociale si determinarea externalitatilor.

Scenariul analizat

Orizontul de timp

ani

25

Rata de actualizare

%

4

VAN economic

Lei

61.191.705,00

Evaluarea externalitatilor

Transporturile influențează si la rândul lor, sunt influențate de caracteristicile dezvoltării. economice. Ele contribuie, în mod substanțial la formarea P.I.B., creeaza oportunități pentru / -angajarea forței de munca si beneficii indirecte orientate către dezvoltarea regionala si / £ globalizare.                                                                                 . /     <   ‘ V

\ ...

Strategia municipalității in domeniul transporturilor vizeaza, în principal, acele acțiuni menite sa conducă la fluidizarea transportului rutier si creșterea siguranței circulației.

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara după cum urmeaza:

Beneficii economico- sociale directe - cuantificabile

Principalul beneficiu socio-economic il reprezintă reducerea emisiilor de CO2, prin masurile prezentate in diagrama de mai jos:

r                              i

Reducerea numărului de vehicule in trafic prin parcarea in cadrul Park and Ride k                                Â

Reducerea numărului de vehicule in trafic prin renunțarea la automobilul personal si folosirea mijloacelor de transport in comun


Fluidificarea traficului in zona de proiect


Alte beneficii socio-economice cuantificabile sunt prezentate mai jos:

r

Reducerea timpului

k


Diminuarea timpului petrecut pentru cautarea unui loc de parcare


F

1

r a

educere irifului I

ia 1

a

L

parcare

F


Eliminarea taxelor care ar fi fost plătite pentru a parca in centrul orașului prin parcarea In cadrul terminalului si folosirea mijloacelor de transport in comun sau a bicicletelor


O analiza detaliata a acestor beneficii economico-sociale se prezintă în cadrul tabelelor din cadrul Anexei 1 - Analiza economico-financiara.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii il au asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •  studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ale parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate, caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează prin variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul.

Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din tabelele din cadrul Anexei 1.

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila.

Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

SCENARIUL 1 - modificarea costurilor cu investiția

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valoarea VANF/C devine:

ZÎNTERGROUP

' tHOIMKUKQ

Variație costuri investiție

VANF/C (Lei)

Sc analizat

5%

0%

-53.017.872,82

-5%

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA
5.1. Comparația scenariilor opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Nu este cazul.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime recomandate

Nu este cazul. Proiectul este definit prin PMUD.

 • 5.3. Descrierea scenariului/ opțiunii optime recomandate, privind:

5.3.1  Obținerea si amenajarea terenului

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de Sud-Vest a municipiului Ploiești cu o suprafața de 33.843,50 mp.

Din punct de vedere juridic, pentru realizarea lucrărilor sunt necesare exproprieri a terenurilor cu o suprafața de 82,50 mp, respectiv o suprafața desfasurata a clădirilor de 302,50 mp.

Restul de teren insumand o suprafața de 33.761,00 mp lucrările obiectivului de investiție se vor realiza pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești.

5.3.2  Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Descrierea modalității de asigurare a utilităților va fi făcută detaliat, pentru fiecare obiectiv de investiții in parte, in cadrul capitulului 5.3.3.

 • 5.3.3  Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși

____Scenariul II

Amenajare si reconfigurare zona Piața 1 Decembrie 1918

Drumuri si platforme

Sistematizare verticala

’-t fv.

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament \ si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.                                   4?

Pentru realizarea sistematizării verticale sunt necesare următoarele operațiuni z <     _,n 1

 • •  desfacere structura rutiera existenta pe o suprafața de cca. 9.000 mp

 • •  desfacere trotuare existente pe o suprafața de cca. 500 mp

Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate in baza unor elemente si parametri rezultați din acestea. Determinanta a fost intensitatea traficului de perspectiva după 15 ani de la terminarea construcției drumului, in funcție de care se fixeaza viteza de baza.

Traseul in plan

Lungimea totala a drumurilor supuse modernizării, din incinta terminalului Pieței 1 Decembrie 1918, este de 371 ml, respectiv 230 ml reprezentând intersecția din fata Gării de Sud. Realizarea investiției se face in intravilanul municipiului Ploiești.

Rețeaua rutiera interioara este asimilata străzilor de categoria a lll-a, fiind încadrata in categoria de importanta ,,C" pentru lucrări de construcții. Viteza de proiectare este de 25 km/h.

Razele de racordare in plan sunt de 10,00 m.

Drumurile vor fi incadrate de borduri 20x25 din beton. Pentru delimitarea altor zone funcționale (de ex.: trotuare) se vor folosi borduri 10x15 din beton.

In interiorul zonei terminalului este prevăzută o zona de parcare de tip park&ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati, respectiv, zone de parcare de tip parcare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul, cu o capacitate de 20 de locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (70 ml), cu latimea de 1,00 m, in interiorul terminalului multimodal. Acestea sunt realizate dintr-o structura elastica si sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (70 mp) si marcaje longitudinale (140 ml).

Este prevăzută deasemenea si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor de tip bike-sharing / bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va afla in fata intrării principale a Gării de Sud si va cuprinde cca. 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

In stafiile de transport in comun si pe zonele unde trotuarul este adiacent pârtii carosabile se vor amplasa parapeti pietonali (balustrade) din otel.

Profilul in lung

Drumurile pe care se desfasoara investiția prezintă in profilul longitudinal declivitati mici cu valori cuprinse intre 0,3 -1,3%.

In plan vertical raza de racordare este de 4.000 m.

Profilul transversal tip

In concordanta cu normele tehnice actuale si ținând cont de clasa tehnica III in care se incadreaza rețeaua de drumuri din incinta Terminalului Multimodal, se va adopta următorul profil transversal tip, avand partea carosabila cu doua benzi de circulație (o banda pe sens):

lățime carosabil

5,00-11,50 m

trotuare

lățimi variabile preponderent de circa 1,80 - 4,00 m

pista de biciclisti

1,00 m lățime si 70 ml lungime

panta transversala carosabil

2,5% - de tip panta unica si de tip panta acoperiș

panta transversala pe trotuare

2,0%

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

Structura rutiera pentru drumurile din incinta Pieței 1 Decembrie 1918 (Gara de Sud):


a)


b)


c)


4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

25 cm fundație de balast;

20 cm strat de forma din balast.

Structura rutiera pentru amenajarea a parcărilor cu timp limitat si a platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun: 25 cm beton de ciment BCR 4;

Hârtie Kraft;

2 cm strat de nisip;

20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

25 cm strat de fundație de balast;

7cm strat de forma din nisip.

Trotuare si piste de biciclisti:


 • 4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8); 12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • 5 cm nisip pilonat;

variabil umplutura pamant compactat.

Lungimi si suprafețe

lungimea drumurilor din incinta

371 ml

lungime intersecție

230 ml

suprafața drumuri

6.889 mp

parcari in incinta

1.048 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

705 mp

trotuare in cadrul terminalului

4.020 mp

borduri 20x25 din beton

1.608 ml

borduri 10x15 din beton

448 ml

pista de biciclete Terminal

70 ml

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

552 ml

statii bike-sharing_____________________________________________20 locuri            /

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate in incinta amenajata.            'Mp

Canalizarea apelor

In zona Pieței 1 Decembrie 1918, conform solicitărilor Apa Nova Ploiești, se reconfigureaza traseul conductelor, pe amplasamentul proiectului.

Astfel in zona din stanga, se va executa un colector Dn 400 mm care va prelua canalizarea existenta si branșamentele existente. Acesta va avea lungimea de 90 ml.

In zona din dreapta se va executa un colector Dn 315 mm, care va prelua canalizarea si branșamentele existente din zona. Acesta va avea lungimea de 102 ml.

In cele doua colectoare se vor racorda gurile de scurgere si conductele care preiau apa de la rigolele Dn 250 mm prevăzute la parcari.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

In proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:
 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaj plin amprentat piste de biciclete;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

1.523 m

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

140 m

marcaj plin amprentat piste de biciclete

70 mp

marcaje orizontale transversale

256,62 mp

marcaje orizontale de ghidare

76,69 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

38 buc

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

20 but

marcaje tactile

500 buc

>  Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total sunt prevăzute un număr de 96 de indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

> Semafoare:
 • •  semafoare vehicule

 • •  semafoare pietoni

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Descriere

Incinta terminal Gara de Sud

1

Stâlp pentru indicatoare

60

2

Semafor vehicule

4

3

Semafor pietoni

0

4

Semafor verde intermitent

1

5

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

24

6

Consola stâlpi

1

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi după cum urmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -141 mp;

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 6 bucăți.

Sistem de irigații

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray si manuala;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

 • -  Sursa de apa;

 • -   Sistem de distribuție a apei;

 • -  Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare este manual sau automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se

realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Se asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele se vor stabili in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi etc.

Când evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzătoare de protecție.

Instalații de iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • >  iluminatul căilor de circulație auto;

 • >  iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și de nivelul de iluminare cerut, astfel pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-J-80 LED-uri, în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ, cu cablu de cupru armat tip CYABY.

Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm.

Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30-5-40 cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si/ sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50 mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se tine cont de instalația de supraveghere video).

Instalații de forța

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto si ale stațiilor de incarcare auto de tip "fast charger”.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-5-15 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta accesul se va face securizat cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback, iar ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental, pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, impotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati ingropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Amenajare si reconfigurare zona Gării de Vest

Drumuri si platforme

Sistematizare verticala

Masurile de sistematizare verticala generala prevăzute prin proiect au in vedere realizarea de pante longitudinale si transversale in scopul preluării apei meteorice de pe amplasament si limitarea cantitatilor de pamant necesar a fi transportate.

Pentru realizarea sistematizării verticale se impune desfacerea structurii rutiere existente pe o suprafața de cca. 2.170 mp

Traseul in plan

Se vor amenaja doua statii (una de debarcare si una de îmbarcare pasageri) pentru mijloacele de transport in comun de tip troleibuz.

Prin proiect sunt prevăzute piste de biciclete (474 ml) ce inconjoara terminalul si au o lățime de 1,00 m. Acestea sunt evidențiate prin marcaj plin amprentat (474 mp) si marcaje longitudinale (948 ml) pe trotuarele existente.

Este prevăzută deasemenea amenajarea unui loc special de parcare si preluare a

bicicletelor de tip bike-sharing/ bike-rental cu rastel. Aceasta locație se va află in-făta intrării principale a Gării de Vest si cuprinde cca. 20 de locuri speciale deyparcare a bicicletelor.

Profilul transversal tip

statii pentru troleibuz

3,00 m - 9,00 lățime

pista de biciclete

1,00 m lățime si 474 ml lungime

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

a)  Structura rutiera pentru amenajarea platformelor de staționare in statii pentru mijloacele de transport in comun:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

b)  Statie pentru troleibuz:
 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.

c)  Structura rutiera pentru refacerea pârtii carosabile:
 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 20 cm strat de forma din ballast.

Lungimi si suprafețe

suprafața drumuri

307 mp

platforme de staționare in statii pentru mijloace de transport in comun

317 mp

trotuare

630 mp

borduri 20x25 din beton

297 ml

pista de biciclete

474 ml

statii bike-sharing

20 locuri

lungime parapet pietonal (balustrade) de otel

109 ml

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Canalizarea apelor

In zona dintre Gara de Vest si strada Sondelor, unde nu exista rețea de canalizare, apa, colectata de gurile de scurgere a fost dirijata către căminele de filtrare, unde apa este filtrata astfel incat la ieșire aceasta poate fi infiltrata in sol.

In zona parcării din zona Gara de Vest se va executa o rețea de canalizare pluviala care va prelua apele pluviale. Conducta se va racorda la rețeaua existenta B300 mm. Astfel se va executa o rețea in lungime de 153 ml de conducta PVC Dn 315 mm. Conducta PVC Dn 315 mm se va poziționa in tub de protecție din OL Dn 500 prin intermediul inelelor distantiere.

Pe un tronson de 18 ml, unde se va trece cu canalizarea pe sub liniile de tramvai, s-a prevăzut executarea unui foraj dirijat.

In zona dintre Gara de Vest si strada Vornicei se va executa un tronson de canalizare Dn 315 mm din PVC, cu o lungime de 95 ml, care va prelua apele pluviale din zona parcării prin intermediul unei rigole carosabile Dn 250, avand o lungime de 60 ml precum si de la gurile de scurgere care se vor amplasa in zona.

Descărcarea se va face in rețeaua existenta Ovoid B1000/1500, intr-un cămin existent in fata gării.

De asemenea in zona sensului giratoriu se vor amplasa mai multe guri de scurgere care se vor descarcă fie in rețeaua nou proiectata, fie in rețeaua existenta in zona.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:

> Marcaje:
 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete;

 • •  marcaj plin amprentat pista de biciclete;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete;

 • •   marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor si pentru delimitarea locurilor de parcare

236 m

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea pistelor de biciclete

948 m

marcaj plin amprentat pista de biciclete

474 mf

marcaje orizontale transversale

256,08 mf

marcaje orizontale de ghidare

4,84 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

V.A ‘ „4bu(

marcaje orizontale amprentate pentru semnalizarea pistelor de biciclete

• 4o buc

marcaj tactil

366'bu<

> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •  indicatoare direcție;

 • •  indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •   indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 2 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Descriere

Incinta terminal Gara de Vest

1

Stâlp pentru indicatoare

2

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum uirmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp;

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 2 bucăți.

Sistem de irigații

Necesarul de apa va fi asigurat in funcție de tipul speciei astfel:

Pentru arborii, arbuști se va asigura udare cu aspersoare statice tip spray si manuala;

Pentru gazon se va realiza un sistem de irigații prin aspersiune.

Sistemul de irigații consta in următoarele componente:

- Sursa de apa;

Sistem de distribuție a apei;

Sistem de udare;

Necesarul de apă pentru irigații se va acopri din rețeaua publica locala. Cantitatile de apa utilizate se vor contoriza.

Sistemul de distribuție a apei este de tip ramificat alcătuit din: conducte magistrale, conducte secundare care alimentează zonele de udare, armaturi cu acționare manuala de izolare si reglaj, electrovane pentru zonele de udare, comandate de programatoare echipate cu senzor de ploaie.

Sistemul de udare este manual sau automat pentru ariile cu gazon. Udarea automata se realizează cu aspersoare de tip rotativ escamotabil cu raza de udare in funcție de dimensiunile suprafețelor de gazonsi aspersoare statice tip spray. Din considerente tehnico-economice udarea se face zonal secvențial in conformitate cu schema funcționala propusa.

Amenajare sens giratoriu

;■ ■ ■     - X-,. \

Traseul in plan

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării'unui sens giratoriu la intersecția dintre străziile Libertății tronson II, Libertății, Domnișori si cu-accesul in Terminalul Gării de Vest (km 3+060 - km 3+120). Acest sens giratoriu este necesar ca* sa reglementeze accesul in Terminalul Gării de Vest.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/ troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orășenești.

Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului din zona străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2 cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2 x 5,00 m.

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

a)  Structura rutiera pentru amenajarea sensului giratoriu:
 • • 4 cm strat de uzura SMA 16 rul 50/70 (MASF 16);

 • • 6 cm strat de legătură EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);

 • • 8 cm strat de baza EB 31.5 baza 50/70 (AB 31.5);

 • • 25 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm fundație de balast;

 • • 20 cm strat de forma din ballast/

b) Structura rutiera pentru amenajarea spațiului de siguranța al sensului giratoriu:
 • •  8 cm pavele autoblocante carosabile;

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  10 cm strat de fundație din balast.

Lungimi si suprafețe

lungimea sensului giratoriu

60 m

suprafața sensului giratoiru

2.276 mp

borduri 20x25 din beton

200 ml

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere proiectate.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.


Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare:         (Cri ,,       / )

> Marcaje

• marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circuî^^sr|>ei1țru'! delimitarea locurilor de parcare.                                            ”

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

310 ml


> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •   indicatoare direcție;

 • •   indicatoare treceri de pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 23 de indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

> Semafoare:

 • •  semafoare vehicule;

 • •  semafoare pietoni.

Semafoarele vor fi montate pe stâlpi de metal, cu sau fara consola, amplasați in zona de protecție a drumului.

Descriere

Sens giratoriu

1

Stâlp pentru indicatoare

21

2

Semafor vehicule

16

3

Semafor pietoni

10

4

Semafor tramvai

3

5

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

22

6

Consola stâlpi

6

7

Panouri fotovoltaice pentru treceri de pietoni

6

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum urmeaza:

• spatii verzi inierbate - 432 mp

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare“ a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc.

Instalații de iluminat exterior

Instalația electrică de iluminat exterior se va compune din:

 • >  iluminatul căilor de circulație auto;

 • >  iluminatul căilor de circulație pietonală.

Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED.

Corpurile de iluminat s-au ales în funcție de destinație și de nivelul de iluminare cerut, după cum urmeaza:

 • •  pentru căile de circulație auto se vor folosi corpuri de iluminat cu 6080 LED-uri, corpul de iluminat va fi în construcție etanșa, IP67 si ele vor fi montate pe stâlpii liniei de contact pentru troleibuze. Acestea vor avea puterea de 150 W si vor fi echipate cu modul de telegestiune.

 • •   Pentru circulația pietonala se vor monta cârje speciale pe stâlpii liniei de contact la o înălțime de aproximativ 6 m iar acestea vor fi in construcție etanșa IP67, 50 W, echipate de asemenea cu module de telegestiune.

 • •  Pentru trecerile pentru pietoni se vor monta stâlpi fotovoltaici.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY.

Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm.

Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30+40 cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si/ sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere, acesta putând funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților zilnice.

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a stațiilor de troleibuz se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari între acestea și dispeceratul complexului, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și transmiterea acestora până într-o camera

R O

dedicate, cu rol de camera de comunicații.

■ ■     - ?>r

Datorita distantei de peste 200m, camerele video se vor alimenta cu fibră\opticămultiniode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregii statii.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie, etc).

Construire clădire cu rol de statie de așteptare calatori

Arhitectura

Clădirea are o compoziție volumetrica despărțită in doua zone, zona de parcare si îmbarcare pasageri si zona de așteptare, informații si procurare bilete. In loc de volume pline cu ochiuri de ferestre cu dimensiuni reduse, s-a optat pentru un volum simplu cu vitraje generoase, fațade tip pereti-cortina care permit luminii sa pătrundă in interior.

Pentru controlul insoririi excesive a fost prevăzută sticla performanta cu protecție ridicata împotriva efectului de sera, precum si sisteme de parasolare verticale, amplasate in partea superioara a fațadei.

Corpul clădirii consta intr-o singura coaja de beton aparent, cu ferestre înalte, care dezvăluie un corp autonom pe toata inaltimea volumului principal, in interior, prezentat prin panouri de lemn lamelar.

Transparenta clădirii permite urmărirea traficului la nivelul străzii Depoului si spre centrul de interes, intersecția Piața 1 Decembrie 1918.

In interiorul volumului dezvoltat pe o inaltime de +8.40m avem o un corp de clădire P+1E. Schema funcționala a clădirii are ca zona principala sala de așteptare, dezvoltata in volumul dominant.

La parter, in directa legătură cu sala de așteptare, sunt amplasate:

 • •   grupurile sanitare (femei, barbati, persoane cu dizabilitati),

 • •  încăpere pentru mama si copil,

 • •   spațiu destinat materialelor de curățenie,

 • •   Spațiul tehnic cuprinzând încăperi pentru echipamentele sanitare, termice si electrice.

Cu acces separat, din coridorul spre grupurile sanitare destinate publicului:

 • •  camera de bagaje,

 • •   casele de bilete, 2 ghișee si un grup sanitar.

La etaj, cu acces pe scara metalica, sunt amplasate:

 • •   camera cu destinația punct sanitar, dotata cu o masa de consultații, un birou si unitati de depozitare,

 • •   birou sef terminal,

 • •  sala de așteptare pasageri cu loc de joaca pentru copii.

In exterior, volumul răspunde dinamicii orașului, extinzând fațadele pentru a oferi o forma urbana către strada si peroanele din fata clădirii.

Astfel, in urma studiului asupra sitului si al fluxurilor interioare si exterioare din si spre clădire, s-a optat pentru un volum principal care sa exprime in exterior funcțiunea majora a clădirii - aceea de sala de așteptare - in interiorul careia se dezvolta alt volum care sa susțină si sa echilibreze compoziția.

Elemente structurale, nestructurale, finisaje

Structura clădirii are o structura alcatuita din cadre metalice. Stâlpii vor fi tip cruce de Malta - profile HE500A cu grinzi metalice HE320A.

închiderile exterioare sunt realizate din pereți cortina, si inchideri ale structurii termoizolata cu termosistem compact lipit cu vata minerala bazaltica. Fațadele vor fi finisate cu placari ventilate din bond.

Tamplaria exterioara se va realiza din profile de aluminiu de exterior cu rupere de punte termica, cu geam termopan cu tratament low-e. Pentru controlul insoririi, pe fațada tip perete-cortina se vor monta parasolare verticale. In partea superioara sunt prevăzute ochiuri mobile care permit aerisirea si fluxul de aer ce permite ventilarea naturala pe timpul verii.

Invelitoarea clădirii sălii de așteptare va fi realizata folosindu-se sisteme eficiente, alcătuite din panouri tip sandwich cu miez din vata minerala bazaltica, 15 de cm grosime, si fete din tabla zincata.

La exterior zona de așteptare pe peron va fi protejata impotriva intemperiilor de copertina avand structura metalica si placari ventilate din bond.

La interior pereții de compartimentare vor fi realizați cu structura metalica si placari din gipscarton, cu fonoizolatie din vata minerala bazaltica.

In spatiile umede se vor aplica vopsele epoxidice si pardoseli epoxidice. In zona grupurilor sanitare, compartimentările camerelor WC, se vor face cu panouri HPL. Plafoanele vor fi placate cu gipscarton pe structura metalica, finisate cu zugrăveli lavabile albe de interior. In toate grupurile sanitare si in camerele de curățenie zugrăvelile si placările de gipscarton vor fi rezistente la umezeala.

Plafonul volumului principal va fi realizat din lamele de lemn natural, care va ingloba si corpurile de iluminat. In celelalte spatii, plafoanele sunt realizate din gipscarton casetat, pe structura metalica si inglobeaza corpurile de iluminat, circuitele electrice, sistemele de ventilație.

In birouri, zona caselor de bilete se vor monta finisaje rezistente la uzura, igienice si ușor de intretinut, pardoseli epoxidice, zugrăveli lavabile la pereți si tavane.

In sălile de așteptare amplasate la parter si etaj se vor monta pardoseli cu grad inalt de rezistenta la uzura, antiderapante, astfel la parter se realizează pardoseala din beton amprentat, iar in etaj, din necesitatea unei incarcari ușoare, se va realiza o pardosea de tip covor PVC.

Accesul in zona etajului se va realiza cu o scara fixa metalica, cu o platforma liftanta care poate fi actionata si de persoane cu dizabilitati. Scara va dispune de balustrada realizata din mana curenta, montanti verticali din țeava rotunda si parapet din sticla securizata.

Prin dotările prevăzute este asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati la toate nivelurile clădirii.

Legătură interior - exterior se face prin zona vitrata a volumului, pe latura scurta.

In exterior, pentru accesul la cota ±0.00 se realizează un pachet de trepte si o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Pentru a crea continuitatea interior-exterior se va folosi același material al pardoselii finite - beton amprentat - pe toate elementele orizontale din jurul clădirii.

Zona peroanelor este acoperita de coaja clădirii si va fi mobilată corespunzător pentru confortul utilizatorilor clădirii.

Suprafețe si indici urbanistici clădire statie de așteptare:

Suprafața construita la sol clădire si zona de așteptare peroane exterioare

760 mp

• Clădire sala de așteptare

350 mp

• Zona așteptare peroane exterioare

410 mp

Supratafa desfasurata clădire

860 mp

Volumul clădirii

2.310 mc

Regim de inaltime

P+1E (parțial)

H max

+8.40 m

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

Risc de incendiu

Mic

Structura

CORP 1 - sala de așteptare si birou de informații

Acest corp este impartit in doua parti structurale:

 • •  o clădire exterioara din cadre metalice, cu o singura deschidere de 7,80 m, patru travei de 6,00 m, cu regim de înălțime parter, cu 7,90 m la coama inaltime fata de cota zero;

 • •  o clădire interioara, independenta pe nivelul suprastructurii fata de clădirea exterioara. Aceasta are doua deschideri si trei travei, si regim de inaltime parter si etaj. înălțimile de nivel sunt +3,50 m parter si +6,50 m etaj. Accesul de la cota zero la cota +3,50 m se face pe o scara metalica, cu o singura grinda de vang.

Infrastructura - este comuna pentru cele doua clădiri ce alcătuiesc corpul 1:

 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au

dimensiunile BxL - H=2,00x3,50 m - 0,90 m; 1,50x1,50 m - 0,90 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl - h=1,30x1,30 m - 1,60 m; bxl - h=0,71x0,71 nr- 1,60 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x160 cm si 30x160 cm. Perimetral, se regăsește o grinda din beton armat, de secțiune 50x160 cm. Rolul acesteia.este suport pentru pereții de inchidere a clădirii exterioare.                              , t;

 • •  Placa pardoseala de la cota -0,05 m este din beton armat si are grosimea de 20 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri

Clădirea exterioara
 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •  Acoperișul este din panouri.

Clădirea interioara

Clădirea are dimensiunile in plan 8,40 x 10,90 m si inaltimea maxima de 6,50 m. Ea are următoarele componente structurale:

 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile IPE270;

 • •  Grinzi metalice IPE240 si grinzi metalice secundare IPE180;

 • •  Planseu de tip deck peste parter, cu o suprabetonare de 8,00 cm;

 • •  Acoperișul este din panouri. Acoperișul iese in consola de 3,00 m pe zona de separație intre cele doua corpuri, rostul de separație fiind de 25 cm;

 • •  Accesul la etaj se face pe o scara metalica cu un singur vang si doua podește. Treptele si podestele sunt din lemn de stejar, calitatea 1, intarite cu elemente metalice.

CORP 2 - zona de imbarcare pasageri

Este o clădire din cadre metalice necontravantuite, cu o singura deschidere de 7,80 m , patru travei de 6,00 m, cu regim de inaltime parter, cu 8,90 m la coama, inaltime fata de cota -1,05 m.

Infrastructura
 • •  Fundații din beton armat sub fiecare stâlp structural, fundații formate din talpa si cuzineți, legate intre ele cu grinzi de echilibrare pe ambele direcții. Tălpile au dimensiunile BxL - H=2,00x2,60 m - 0,70 m. Cuzineții au dimensiunile in plan bxl -h=1,30x1,30 m - 0,80 m. Grinzile de echilibrare au dimensiunile 50x150 cm .

 • •  Placa pardoseala de la cota -1,05 m este din beton armat si are grosimea de 25 cm.

Suprastructura - cadre din metal, fara contravantuiri
 • •  Stâlpi tip cruce de Malta - din profile HE500A;

 • •  Grinzi metalice HE320A intre stâlpi, cu console metalice HE320A cu lungimea 2,00 m de la fata stâlpilor;

 • •  Pane metalice UPN180;

 • •  Contravantuiri orizontale de acoperiș L100x100x10;

 • •  Acoperișul este din panouri.

Materiale folosite:

 • •  Beton simplu C8/10;

 • •  Beton armat C20/25;

 • •  Otel beton BST500S;

• Confecție metalica - S355;

• Lemn stejar - calitatea 1.

Platforme de îmbarcare/ debarcare pasageri

Aceste platforme se vor amenaja pentru staționarea microbuzelor. Razele de racordare cu strada Piața 1 Decembrie 1918 sunt de 6,00 m.

Platformele de staționare se vor realiza dintr-o structura rigida:Z Si


 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.


Rețele de alimentare cu apa

Branșament clădire de așteptare

S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. are contract de concesiune încheiat cu Primăria Muncipiului Ploiești pentru realizarea proiectului tehnic si executarea branșamentelor de apa pe întreg teritoriul Municipiului Ploiești.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru consumul igienico-sanitar se realizează un branșament din conducte PEID cu diametrul De 63 mm, prevăzut cu un cămin de apometru din beton armat turnat monolit, cămin echipat cu toate fitingurile si armaturile necesare funcționarii in condiții optime de exploatare.

Căminul de branșament se amplaseaza în imediata vecinătate a clădirii, conform planului de situație anexat.

Branșamentul aferent clădirii cu sala de așteptare si spatii anexe va avea un debit Q=3,6 mc/h.

Hidranti de incendiu subterani

S-a prevăzut montarea a 3 hidranti de incendiu subterani, DnlOOmm, conform SR EN 14339/2006 P118/2-2013 si NP 133/2013.

Legătură intre conducta principala si cotul hidrantului se realizează prin intermediul unei conducte PEID 110mm. Pe aceasta conducta, in apropierea hidrantului propus, se va monta cate un robinet ingropat Dn 100 mm, Pn 10 bar, cu flanse, cu toate accesoriile de montaj si protecție. Robinetele vor fi sigilate, in poziție normal deschis. Robinetul este din fonta ductila cu sertar cauciucat, prevăzut cu flanse, Pn 10 bar si cu toate accesoriile de montaj si manevra.

Hidrantii subterani Dn 100 mm vor fi achiziționați cu cutia de protecție pentru hidrant.

Branșamente

Se vor prelua in noua conducta de apa potabila toate branșamentele existente pe traseul propus pentru inlocuirea conductei de apa.

-U'z zZ Având in vedere ca nu s-au prezentat informații privind dezvoltarea viitoare a zonei;; operatorul de apa-canal nu a putut recomanda un necesar de branșamente pentru ua fi executate suplimentar. La execuție operatorul APA Nova Ploiești va realiza toate demersurile pentru realizarea branșamentelor noi, concomitent cu lucrările la rețeaua noua de apa potabila.

Conductele de branșament se vor realiza din țeava PEID PE 80, SDR 11, PN10, cu următoarele diametre. De 25x2,0 mm, De 32 x2,0 mm, De 50 x 3,0 mm, De 63 x 3,8 mm si De 110 x 6,6 mm.

Numărul exact de branșamente ce se vor realiza va fi stabilit la faza de execuție.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta după caz legislația naționala sau internaționala in vigoare.

Instalații HVAC
Instalația de incalzire cu radiatoare

Pentru incalzirea încăperilor, se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice.

Radiatoarele vor fi din otel tip panou, echipate cu robinete montate pe conducta de tur si robinet de reglare pe conducta de retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție.

diametrele de țeava pe fiecare tronson nu vor depăși vitezele optime conform normativului 1-13-15, iar pompa de circulație va acoperi pierderile de presiune pe traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Instalația de ventilare

Ventilarea sălii de așteptare se va face prin intermediul unui recuperator de căldură cu 100% aport de aer proaspăt, prevăzut cu baterie de incalzire cu apa calda alimentat de la instalația de incalzire.

In grupurile sanitare s-a prevăzut o instalație mecanica de evacuare a aerului viciat, formata din coloana de ventilare si ventilator de extracție acționat de la intrerupatoarele grupurilor sanitare.

Prepararea agentului de răcire si incalzire

Prepararea agentului termic de incalzire se realizează in camera tehnica de la parterul clădirii cu ajutorul unui schimbător de căldură alimentat de la rețeaua de termoficare a orașului.

. ■ Modulul termic - produce agent termic de incalzire apa calda (80/ 60°C) cu agerit termic primar apa fierbinte, preluata din rețeaua de termoficare. Modulul termic este complet-' echipat si automatizat, echipat cu schimbător de căldură in placi, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expasiune, supape de siguranța, robineti etc^^JU^*"

Distribuția agentului termic apa calda, se realizează prin intermediul unui distribuitor-colector către circuitele de incalzire cu radiatoare si bateria de incalzire a centralelor de tratare a aerului.

Instalația de climatizare

Instalația de climatizare este alcătuită din aparate de aer condiționat montate în incaperile climatizate.

Aparatele funcționează cu freon R417A ecologic, cu clasa energetică minim A, agreat de legislația europeana si naționala.

Sistemul se bazează și în acest caz pe o circulație a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară și o condensare în cea exterioară, însă cu cateva deosebiri privind amplasarea unităților exterioare (în număr foarte mare, afectând arhitectura clădirii) și cu eficiență energetică.

Instalații sanitare

Alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va efectua de la reteua de apa potabila din zona, prin intermediul unui branșament.

Diametrele conductelor, care formează instalația de distribuție a apei reci, au fost determinate conform STAS 1478/ 1990, in funcție de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice si de presiunea necesara a punctelor de consum.

Instalația de preparare apa calda

Pentru instalația de producere a apei calde menajere pentru consum menajer s-a prevăzut un boiler cu rezistenta electrica.

Boilerul este amplasat in camera tehnica impreuna cu echipamentele perntru incalzire.

Canalizare menajera si pluviala

Apa uzata menajera preluata de la obiectele sanitare este evacuata gravitațional prin intermediul unei rețele in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Apa pluviala de pe acoperișul construcției este preluata printr-un sistem format din sifoane de terasa si coloane de canalizare si deversată gravitațional in rețeaua de canalizare locala existenta in zona.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

//         ; '=1J' ■' ■           * V>

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de .masura, pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va ’corjstitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.        '

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat va fi echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv echipat cu un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S”, cu temporizarea tip „S”, cu curentul nominal de funcționare/ diferențial rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art.

 • 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011.

De asemenea va fi asigurata o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogene, ce va alimenta consumatorii vitali in mometul in care este intrerupta alimentarea de baza.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta spațiului printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele electrice aferente se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.

Traseele sau stabilit in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc.

Instalații de iluminat

>  Instalații de iluminat interior

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic spațiului deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se vor executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Acestea se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

>  Instalații de iluminat de siguranța

Lămpile iluminatului de siguranța va funcționa pe toată durata în care sunt prezente

persoane în încăperi sau pe căile de evacuare.                                     I

> Iluminatul de siguranța de evacuare                            oc<

O V A. 4 V< ? în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu'Zehe'rgieelectrică pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Iluminatul de siguranța pentru evacuare va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminatul de siguranța pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru intervenții, in zona unde sunt butoanele de acționare manuala a iluminatului de siguranța împotriva panicii.

Iluminat de siguranța pentru intervenții va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminatul de siguranța impotriva panicii

Iluminatul de siguranța antipanica pentru spațiul de birouri se va realiza cu corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit de emergenta, pentru a asigura o autonomie de funcționare de minimum 60 de minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1,5 mmp.

Instalații de prize

Prizele au fost distribuite pe pereții spatiilor locative in funcție de necesitați. Vor fi montate în locuri dedicate, cu excepția celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea. Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor impotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de curenti slabi.

Circuitele se vor executa din cablu UTP cat 6.

Instalațiile de curenti slabi nu se vor monta la o distanta mai mica de 30 cm fata de cele de curenti tari, acolo unde nu se poate respecta distanta acestea se vor poza in tuburi de protecție metalice.

Branșamentul de curenti slabi va fi realizat de către Beneficiar.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi:

 • •  camere exterioare de luat vederi cu IR montate pe stâlpii de iluminat; -      ' -

 • •  camere interioare de luat vederi cu IR montate în spatiile interioare.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Pentru centralizarea comunicațiilor locale de la camerele de supraveghere exterioare se vor realiza cutii centralizatoare ce au la baza un switch media convertor. Acestea se vor alimenta prin intermediul circuitelor vitale realizate, din ieșirea UPS-ului amplasat în tabloul electric general.

Cutiile vor fi realizate în anvelopă metalică, în construcție etanșă, IP67 și vor fi climatizate (acestea vor adăposti echipamente active). Ele se vor amplasa pe postamente din beton cu acces pe la partea inferioară, prin tuburi de protecție. Accesul la acestea se va face cu cheie și va fi monitorizat (contacte pe ușile de acces ce vor semnaliza deschiderea acestora).

Elementele de conectica de patch-paneluri vor fi securizate cu cheie specială de acces, nepermițând accesul persoanelor neavizate la circuitele de date.

Traseele de la stâlpii de iluminat, pe care se vor monta camerele de supraveghere până la cutiile centralizatoare, se pot executa în mai multe moduri:

 • •  pentru distante scurte, sub 200 m, cu cablu coaxial, RG59 tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32 mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică;

 • •  pentru distante foarte scurte, sub 100 m, cu cablu de date SFTP 4*2*0,5 mm, tras în tub de protecție PEHD cu 0min=32 mm, însoțit pe tot parcursul de un cablu de alimentare electrică, sau folosind o pereche din cablul de date pentru alimentarea electrică, alimentare over IP;

 • •  pentru distante lungi, peste 200 m, cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică. în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Folosirea celor trei modalități de racordare a camerelor de supraveghere face flexibilă alegerea camerelor de supraveghere, acestea putând fi clasice, IP, dome, cu PTZ, cu sau fără tun de iluminare IR.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului spațiu, după terminarea construcțiilor și analiza tuturor structurilor complexului.

In principal camerele video exterioare vor supraveghea căile de acces auto, intrările și ieșirile din complex, precum și parcările.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia, dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc.).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 10-M5 m amplasate direct la bordul mașinilor.

In spațiile importante din incinta, accesul se va face securizat, cu cititoare de cartela.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback iar ieșirile de siguranță vor fi integrate în sistem.

Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Pentru protecția împotriva trăsnetului, statia de așteptare va fi echipata cu instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Instalații de priză de pământ

Protecția se va face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, în mod accidental, pot ajunge sub tensiune la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, impotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

^NTERGROt^^
—- -......4/

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de ^fl’sau de 1Q pentru cazul in care instalația este comuna cu cea de paratrăsnet, va fi prevăzută o Z piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va ' lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru 3 imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati ingropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta prin platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Fluidizarea traficului in zona Piața 1 Decembrie 1918 si eliminarea conflictului intre traficul motorizat si cel pietonal;

Structura

Tunelul subteran

Tunelul subteran din beton armat este prevăzut cu patru guri de acces si patru lifturi.

Acest pasaj subteran va face legătură intre Gara de Sud si clădirea statie de așteptare. Tunelul are o lungime totala de 187m, adancimea de fundare fiind la -7,50 m fata de cota terenului amenajat.

Dimensiuni interioare ale tunelului:
 • •  Lungime: 187m;

 • •  Lățime: 4,00 m;

 • •  înălțime: 2,90 m.

Elemente structurale:
 • •  Radier din beton armat, de grosime 50 cm , evazat cu 50 cm fata de exteriorul pereților;

 • •  Pereți din beton armat, de grosime 40 cm;

 • •  Placa din beton armat, de grosime 40 cm.

Gurile de acces

Sunt patru guri de acces, trei simple si una dubla. Ele fac accesul de la cota terenului natural +/- 0,00 m la cota radierului tunelului -6,90 m.

Dimensiuni utile:

a) Gura de acces simpla
 • •  Lungime: 7,00 m;

 • •  Lățime: 4,00 m;

 • •   înălțime: 6,90 m.

b) Gura de acces dubla
 • •  Lungime: 15,60 m;

 • •  Lățime: 4,00 m;

 • •   înălțime: 6,90 m.

Elemente structurale:
 • •  Radier din beton armat, cu grosimea de 50 cm , evazat cu 50 cm fata de exteriorul pereților;

 • •  Pereți din beton armat, cu grosimea de 40 cm;                         jjC iU ,

 • •  Rampe din beton armat, cu grosimea de 15 cm, cu trepte cu latimea de\30 cm si inaltimea de 15 cm. Aceste rampe sunt prevăzute cu doua podește intermediare din beton armat, cu grosimea de 15 cm, latimea de 1,20 cm si lungimea de 4'00 m...

Puturiie de lift

Sunt construcții din beton armat, cu dimensiunile interioare 2,00x2,00 m cu adâncime de 8,90 m.

Radierul are grosimea de 40 cm iar pereții 40 cm.

Toate lucrările de executare a tunelului, a gurilor de acces si a puțurilor lifturilor, se vor face la adăpostul unei incinte din piloti secant, de dimensiuni 60 cm, ancorați in teren (de la cota finala a săpăturii) 7,50 m. De la cota săpăturii, acești piloti se dezvolta pe o inaltime de 4,00 m, aceștia fiind solidarizați printr-o grinda de coronament din beton armat de secțiune 90x90 cm.

De la cota superioara a grinzii de coronament, pana la cota terenului amenajat, sprijinirile de maluri se vor face cu filate, dulapi si spraituri. Filatele vor fi ancorate in pilotii din beton armat din 3,60 in 3,60 m. După terminarea lucrărilor de realizare a tunelului, acest sistem de sprijinire va permite realizarea rețelelor de canalizare, apa, gaz si telefonie.

Materiale folosite:
 • •  Beton simplu C8/10;

 • •  Beton armat C35/45;

 • •  Otel beton BST500S;

 • •  Confecție metalica - S355;

 • •  Lemn stejar - calitatea 1.

Canalizarea apelor

La intrarea in pasajele pietonale au fost prevăzute rigole Dn 250 mm care preiau apele din zona, astfel incat apa din zona pietonala sa nu ajunga in pasaje.

Pentru preluarea apelor care ar putea sa ajunga accidental in pasajele pietonale, la interior (cota -6,90 m) au fost prevăzute de asemenea rigole de colectare a apelor care vor fi dirijate la o basa, de unde vor fi pompate prin intermediul unor pompe de basa la rețeaua de canalizare ce se va executa in zona.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Traseele electrice aferente se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH.

Traseele sunt stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Când evitarea


acestor zone nu a fost posibila s-au luat masuri corespunzătoare de protecție.


Instalații de iluminat

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural.

fi

Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit, local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se vor executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale.

Acestea se vor executa cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

> Instalații de iluminat de siguranța

Lămpile iluminatului de siguranța trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

> Iluminat de siguranța de evacuare

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă.

Iluminatul de siguranța pentru evacuare va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

> Iluminat de siguranța pentru intervenții

în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranța pentru intervenții, in zona unde sunt butoanele manuale de incendiu si cele pentru acționarea manuala a iluminatului de siguranța împotriva panicii.

Iluminatul de siguranța pentru intervenții va fi prevăzut cu lămpi LED cu kit de emergenta si autonomie de 60 min.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 3x1,5 mmp.

 • > Iluminat de siguranța impotriva panicii

Iluminatul de siguranța antipanica pentru spațiul de birouri se va realiza prin intermediul unor corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu kit de emergenta, pentru a asigura o autonomie de funcționare de minimum 60 de minute.

Circuitele de alimentare vor fi realizate cu cabluri de cupru cu emisie redusa de fum si fara degajări de halogen de tip N2XH 5x1,5 mmp.

> Instalații de prize si forța

Din tabloul electric care deservește pasajul pietonal se vor alimenta ascensoarele si pompele pentru evacuarea apelor pluviale.

Se vor monta de asemenea prize pentru lucrări de mentenanata si intervenții. Toate prizele vor avea contact de protecție.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30 mA pentru protejarea oamenilor impotriva șocurilor electrice, direct sau indirect, prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuția instalațiilor electrice de prize se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video a întregului obiectiv se vor folosi camere video in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

In principal camerele video exterioare supraveghează intrările și ieșirile din pasaj.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc.).

Instalații de priză de pământ________

6j-<....... .;

Protecția se va face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, în mod accidental, pot ajunge subtensiune la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, impotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati ingropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat OL Zn 40x4 mm.

Amenajare parcare de transfer de tip park&ride in zona Gara de Vest si zona Piața 1 Decembrie 1918

Drumuri si platforme

In imediata vecinatata a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park & ride”, cu o capacitate de 50 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

In Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zona de parcare de tip park & ride, cu o capacitate de 26 locuri si 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati.

Traseul in plan

Locurile de parcare vor fi încadrate de borduri 20x25 din beton.

Profilul transversal tip

aleea din incinta parcării

5,00 m - 5,80 m lățime

trotuare

2,00 m lățime si 2% panta transversala

Lungimi si suprafețe

suprafața parcare

1.929 mp

borduri 20x25 din beton

249 ml

borduri 10x15 din beton

203 ml

Structura rutiera

Structura rutiera a fost dimensionata considerând ca factori principali traficul si ciclurile repetate de inghet - dezgheț.

•  Structura rutiera pentru amenajarea parcării de tip park&ride:
 • • 25 cm beton de ciment BCR 4;

 • •  Hârtie Kraft;

 • • 2 cm strat de nisip;

 • • 20 cm balast stabilizat cu ciment 6%;

 • • 25 cm strat de fundație de balast;

 • • 7 cm strat de forma din nisip.

•  Trotuare:
 • •  4 cm beton asfaltic EB 8 rul 50/70 (BA 8);

 • •  12 cm balast stabilizat cu ciment 4%;

 • •  5 cm nisip pilonat;

 • •  variabil umplutura pamant compactat.

Preluarea apelor meteorice

Pantele transversale si longitudinale ale drumurilor si platformelor vor asigura scurgerea apelor pluviale către guri de scurgere proiectate.

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare

Indicatoarele prevăzute răspund cerințelor de avertizare, de reglementare (prioritate, restricție si obligație) si de orientare - informare.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări de semnalizare'.

> Marcaje:
 • •  marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare;

 • •  marcaje orizontale transversale;

 • •  marcaje orizontale de ghidare;

 • •  marcaje orizontale de orientare - informare;

 • •  marcaje tactile.

Marcajele vor fi permanente, realizate cu vopsea alba sau roșie, după caz.

Lungimile totale sau numărul de marcaje orizontale sunt prezentate in tabelul de mai jos:

marcaje orizontale longitudinale pentru demarcarea benzilor de circulație si pentru delimitarea locurilor de parcare

280 ml

marcaje orizontale transversale

5 mp

marcaje orizontale de ghidare

15,64 mp

marcaje orizontale de orientare - informare

6 buc

marcaj tactil

134 buc


> Indicatoare rutiere:
 • •  indicatoare semnalizare banda de mers;

 • •  indicatoare direcție;

 • •  indicatoare treceri pentru pietoni;

 • •  indicatoare parcare;

 • •  indicatoare diverse.

In total este prevăzut un număr de 5 indicatoare de diverse tipuri (vezi planul cu semnalizările propuse).

Descriere

Park&ride

1

Stâlp pentru indicatoare

4

2

Lampa galben intermitent pentru treceri de pietoni

4

Spatii verzi

Prin proiect este prevăzută amenajarea de spatii verzi (vezi planul de situație) după cum urmeaza:

 • •  spatii verzi inierbate -171 mp

 • •  arbori platanus x hybrid (platan) - 4 bucăți

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul tabloului electric general alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție.

Racordul la gospodăria electrica principala va fi echipat cu bloc de măsură pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsură va constitui limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Proiectul asigura distribuția energiei electrice in incinta printr-o rețea de conductoare de joasa tensiune.

Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenti vagabonzi, etc. Când evitarea acestor zone nu a fost posibila s-au lua masuri corespunzătoare de protecție.

Instalații de iluminat exterior

Pentru căile de circulație auto și iluminatul parcărilor se vor folosi corpuri de iluminat cu 60-5-80 LED-uri, în construcție etanșa, IP67, iar înălțimea stâlpului va fi de 7 m.

Traseele electrice pentru iluminat exterior se vor realiza îngropat în pământ cu cablu de cupru armat tip CYABY.

Pozarea cablurilor se va face în șanț cu adâncimea de 80 cm, intre două straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm. Acestea, după o acoperire parțială cu pământ, se vor marca cu folie avertizoare pe toată lungimea lor, la o distantă de 30-5-40cm de cabluri.

Trecerea pe sub căile de circulație auto si/ sau aleile de circulație pietonală se va proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 50 mm.

Comanda iluminatului exterior se va realiza prin puncte de aprindere,,'acesta putând -funcționa și automat in funcție de un program calendaristic și al activităților, zilnice.

'xF 'FC                   ...

Fiecare stâlp de iluminat exterior va fi prevăzut la bază, în propria construcție<metalică cu disjunctor de protecție individual; acest spațiu poate adăposti și alte elemente destinate alimentării camerelor de supraveghere video montate pe stâlpi - circuite de protecție a alimentării sau media convertor FO-Cupru cablu de date/ coaxial (a se vedea instalația de supraveghere video).

Instalații de forța

Se vor executa electroalimentari distincte ale barierelor auto.

Camere de supraveghere video

Pentru supravegherea video se vor folosi camere video cu IR in construcție antivandalism.

Datorită distantelor mari dintre acestea și Dispeceratul central pentru managementul transportului public, s-a adoptat o soluție de centralizare locală a semnalelor video și de transmitere a acestora până într-o camera dedicata, cu rol de camera de comunicații.

Datorita distantei peste 200 m, camerele video se vor alimenta cu fibră optică multimode, armată, montata îngropat în pământ alături de un cablu de alimentare electrică.

în acest caz conectarea la camera de supraveghere se va realiza prin intermediul unui media convertor montat în structura stâlpului de iluminat, la baza sa, alături de circuitele de protecție a iluminatului.

Amplasarea exactă a camerelor de luat vederi se va face ținându-se cont de acoperirea întregului obiectiv.

In camera de comunicații se vor centraliza toate semnalele de la camerele video din complex și din imobil, acestea putând fi înmagazinate pe medii de stocare (rack cu server de stocare dedicat) și păstrate minim 30 zile.

Din instalația de supraveghere se va prelua o comunicație către o matrice video ce va proiecta pentru dispecer, imagini din instalația de supraveghere în timp real sau de pe serverele de stocare din camera de comunicații.

Din sistem vor putea fi conectate prin rețeaua de date orice persoane cu drepturi corespunzătoare de acces la sistemul de supraveghere oriunde în complex sau chiar în afara acestuia dacă necesitățile o cer (supraveghere firmă de pază într-o locație la distantă, post politie etc.).

Control acces

Accesul în/ din incinta va fi securizat, făcându-se cu o bariera comandata prin intermediul unor cititoare de cârd sau cititoare de proximitate RFID (Radio-Frequency IDentification) cu distanta lunga de citire 1015 m amplasate direct la bordul mașinilor.

Toate punctele de control acces se vor conecta între ele, se vor semnaliza în dispecerat, iar toate disfuncționalitățile se vor trata de personal specializat.

întregul sistem va fi centralizat, cârdurile vor avea siguranță mărită, de tip smart-card sau


similar, soluțiile de implementare vor prevedea anti-passback iar ieșirile de siguranță vor fi

integrate în sistem.Alimentarea întregului sistem se va face din sursa de alimentare vitală de rang I, prin intermediul UPS-ului.                                                               v

Instalații de priză de pământ

Protecția se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părților metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental, pot ajunge sub tensiune, la conductorul de protecție din circuitele care le alimentează.

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotențializare, la tablourile electrice, respectiv la toate echipamentele (electrice sau neelectrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum și prin platbanda de Ol Zn 25x4 mmp de la priza de pământ.

Legarea la pământ este o măsura de protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase, impotriva apariției scânteilor, a arcului electric sau a unui punct cu o temperatura foarte ridicata, create de o defecțiune electrica sau de curenți vagabonzi, impotriva apariției de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice precum si impotriva apariției tensiunii electrice la construcțiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

în cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Q va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu a bentonitei.

Priza de pamant pentru va fi realizata cu electrozi orizontali de tip cruce cu lungimea de 2,5 m, montati ingropat in pamant la adancimea de 1 m, care se vor interconecta cu platbanda de otel zincat Ol Zn 40x4 mm.

Modernizare si extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest

Prezentul proiect tratează lucrările de modernizare a liniei de contact pentru troleibuz, alimentarea liniei aeriene de contact, alimentare cu tensiune auxiliară cofreți și cabluri de comunicație din fibră optică din cadrul proiectului de prelungire a transportului public între Gara de Sud și Gara de Vest.

Linia aeriana de contact

Linia aeriană de contact trebuie concepută și construită astfel încât să permită circulația troleibuzelor cu viteză sporită - 50 km/h în linie curentă și 30 km/h în interiorul buclelor de întoarcere.

Linia aeriană de contact troleibuz se va construi în soluție compensată, susținută de traversee din cablu multifilar de oțel inox, precum și cu ajutorul consolelor din material electroizolant.

Pentru prinderea firului de contact și susținerea acestuia la poziție se folosesc suspensii cu pendul, izolante. Aceste suspensii sunt de mai multe feluri, definite în fuițcție de modul de prindere - pe consolă sau traverseu - și de unghiul de deviație al firului - de la 0°. corespunzător aliniamentului, pînă la 30°, unghiul maxim ce poate fi obținut îmzpne/dfey curbă.                                                         ^2-^

Din punct de vedere constructiv, aceste pendule constituie un paralelogram deformabil, astfel încât clema de suspensie a firului de contact este în permanență perpendiculară pe firul de contact.

La cel mult 500 m se prevăd legături echipotențiale între sensurile de circulație pentru polaritatea pozitivă, respectiv negativă.

Firul de contact se va poziționa în formă de zig-zag cu pasul egal cu 2, la o distanță între polarități de 0,7 m.

De asemenea vor fi prevăzute și cablurile pentru conectarea centrelor de alimentare (cofreți) la rețeaua electrică de contact.

Stâlpii rețelei de contact

Stâlpii ce susțin suspensia firului de contact vor fi metalici circulari, demontabili și se vor folosi de asemenea ca suporți pentru lămpile de iluminat.

La alegerea locului de amplasare a stâlpilor rețelelor de contact se va ține seama de următoarele considerații:

 • •  Se vor asigura, pe cît posibil, deschideri longitudinale egale;

 • •  în jurul stâlpilor va trebui să existe spații suficiente necesare exploatării.

Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistența de dispersie a acesteia trebuie să fie Rp 10Q.

Centre de alimentare si intoarcere telecomandate

Linia de contact va fi împărțită în mai multe sectoare, fiecare sector fiind alimentat dintr-un centru, prin cabluri de alimentare, de la bara pozitivă a substației. Secțiunile sunt separate din punct de vedere electric prin izolatoare de secțiune.

Centrele de alimentare și de întoarcere sunt realizate din cofreți comuni care conțin un separator cu motor pentru cablul pozitiv și un separator fără motor pentru cablul negativ sau de întoarcere.

Toți separatorii cu motor vor fi alimentați din substație prin intermediul unor cabluri de curent alternativ, iar comanda acestora se va face prin fibră optică - tot din substație.

Acești cofreți se montează în exterior, lângă baza stâlpilor, pe o fundație de beton prin care sunt pozate toate cablurile.

Pentru alimentarea rețelei aeriene de contact se vor folosi cabluri de cupru cu secțiunea de 400 mmp sau 500 mmp pînă la cofreți. Tipul de cablu va fi stabilit în cadrul proiectului tehnic.Substatia electrica de tracțiune

Substațiile de tracțiune electrică de curent continuu, reprezintă acele instalații fixe :;de tracțiune care primesc energia electrică din sistemul electroenergetic național; reduc nivelul tensiunii și modifică felul curentului din c.a. în c.c., iar în final, distribuie energia'electrică secțiunilor liniei de contact, în vederea alimentării troleibuzului.

Pentru alimentarea cu energie electrică a liniei de troleibuz de la Gara de Sud la Gara de Vest este necesară amplasarea unei substații de tracțiune de tip container.

Substația electrică este compusă din următoarele elemente:

 • •  instalația de medie tensiune 20 kV;

 • •  grupuri trafo-redresor pentru tracțiune - 2 buc.;

 • •  instalația de distribuție în curent continuu bară pozitivă;

 • •  instalația de distribuție în curent continuu bară negativă;

 • •   instalația pentru servicii auxiliare;

 • •  instalația de alarmă incendiu și antiefracție;

 • •  instalația de climatizare;

 • •  tabloul de comandă a separatorilor cu motor din rețeaua de contact;

 • •  instalația de telecomandă a substației.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
 • 5.4.1 Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  39.157.547,00

  din care valoarea (C+M)

  29.580.306,00

  Valoarea totala exclusiv TVA

  32.948.100,00

  din care valoarea (C+M)

  24.857.400,00

 • 5.4.2 Indicatori minimali

 • 5.4.3 Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare

  Indicator

  Valoare

  VAN Financiar (lei)

  -53.017.872,82 lei

  VAN Economic (lei)

  -53.017.872,82 lei

5.4.4 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 24 luni (de la semnarea contractului de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

\ ’rpî’? -. • >                                      ;       1 V i’

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 2 - Graficul \ / activităților.

\< ' - ■

•                 -TX .. —

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA A - REZISTENȚA MECANICA Șl STABILITATE

Structura de rezistență a fost concepută si calculată în conformitate cu normele și normativele în vigoare. S-au avut în vedere metode de calcul și analiză moderne, analiza statică echivalentă si analiza modala. La abordarea calcului seismic s-a utilizat normativul de calcul antiseismic P100-1/2013.

Au fost luate în analiză recomandări și încadrări ale construcției în acord cu prevederile din normative, iar calculele s-au efectuat în raport cu acestea

CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU _____________________________

C

lădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • •  grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

»

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși in doua canate, fiecare avand 100 cm lățime.

Casa scării este ventilata si iluminata natural. Coridoarele si holurile sunt ventilate si luminate natural.

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0.

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente, iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •   sunt prevăzute grupuri sanitare separate pe sexe, si pentru persoane cu dizabilitati, dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului intregii clădiri; ventilarea acestora se face in mod natural sau mecanizat acolo unde nu este posibila ventilarea naturala.

• protecția utilizatorilor impotriva electrocutării prin atingere accidentala s-a asigurat

^NȚERGROUP f o
CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR_________\

prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si, ■ nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor., "' /

 • •  sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și^664g? (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire).

 • •   incalzirea spatiilor auxiliare sălii de așteptare se face cu corpuri statice din otel cu agent termic provenit de la rețeaua existenta in zona. In sala de așteptare incalzirea se face cu sistem de climatizare cu unitate de tratare a aerului.

 • •   apa calda menajera se prepara local, in spațiul termic amplasat in interiorul caldirii.

 • •   cerințele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de intretinut, care nu atrag praful.

 • •   condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • •   in grupurile sanitare este asigurata ventilația naturala sau mecanizata acolo unde nu sunt ferestre pentru evacuarea aerului viciat. S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si NP 008 privind puritatea aerului.

 • •  apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publica de canalizare.

Refacerea si protecția mediului
 • •   Colectarea reziduurilor menajere se face in recipienti inchisi si se depozitează pe o platforma special amenajata din incinta. Deseurile reciclabile se colectează si se depozitează distinct, pe platforma amenajata. Ridicarea si transportul cu autospeciale se face periodic, conform unui orar prestabilit al firmei de salubritate, nepermitandu-se staționarea atat de indelungata pe platforma incat sa fie nocive pentru mediu.

 • •  Canalizarea apelor uzate menajere este directionata către rețeaua publia de canalizare.

 • •   Nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

CERINȚA D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • -   CE I Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare

 • -   C 239 Normativ pentru adaptarea construcțiilor de locuit, a construcțiilor si locurilor publice la cerințele persoanelor cu handicap.

 • -  STAS 2965 Scări prescripții generale de proiectare

 • -   STAS 6131 înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

 • -   NP 063- 02 Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții

Siguranța la circulația pedestra:

 • •   la exterior

 • •   se va prevedea iluminat adecvat pe traseele de circulație din jurul clădirii si in zona acceselor

 • •   peronul este protejat contra intemperiilor

 • •   la interior

 • •  grupurile sanitare sunt dotate, pe sexe, corespunzător cu numărul de persoane deservite, usi cu gol de trecere minim 0.80m, spatii de trecere dimensionate si dotate corespunzător

CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR___________________
 • •   ușile interioare nu au praguri

 • •   ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire

 • •   pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si intretinere

 • •   pereții de pe caile de evacuare sunt plani, netezi, fara asperitati

 • •   balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației conform STAS 6131-79 si NP 063-02

 • •  scările de evacuare au latimea rampei de 120cm, cu mana curenta la 100cm.

Finisajele din spatiile exterioare si interioare sunt corespunzătoare pentru siguranța in exploatare. Accesul persoanelor cu dizabilitati se face pe rampa realizata in exterior, pentru preluarea diferenței de nivel de 1,05m intre cota terenului amenajat si cota zero a clădirii. In interiorul clădirii accesul persoanelor cu dizabilitati este favorizat in toate spatiile de la nivelul parterului, inclusiv in etaj, prin intermediul unei platforme liftante montata pe balustrada metalica a scării de acces.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția fata de zgomotul stradal se asigura prin grosimi corespunzătoare ale pereților exteriori si geamuri termoizolante.

Tamplaria exterioara este din profil tip perete cortina, din aluminiu, cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant cu tratament low-e.

La interior sunt respectate grosimile corespunzătoare ale pereților de compartimentare si ale planseelor in conformitate cu STAS 6156 privind protecția impotriva zgomotului.

Activitatea desfasurata in clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

Masurile generale pentru protecția acustica sunt:

 • •   amplasarea la distanta de sursele producătoare de zgomot sau vibrații;

 • •   separarea spatiilor interioare producătoare de zgomot fata de cele cu cerințe deosebite de protecție (spatiile tehnice fata de spatiile de birouri).

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel un consum scăzut de energie termica necesara asigurării climatului intern, conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare acoperiș cu vata minerala bazaltica 15 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 6 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu pe sol cu polistiren extrudat 5 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii conforme cu rezistentele minime normate.

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICĂ

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentrur^igurarea^ unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru ex^UtaFâăî și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții1' pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica.

Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor.

CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE

Amplasarea panourilor fotovoltaice si solare conduce la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Pompa de căldură aer - apa si centrala electrica folosite pentru furnizarea energiei termice vor asigura un grad redus de emisii de carbon.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune, etc.)

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 4.1 (fonduri nerambursabile)

34.530.367,62

Contribuție proprie, din care:

4.850.899,38

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

704.701,38

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

4.146.198,00

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire


Certificat de urbanism nr. 273/31.03.2017


 • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras CF nr. din 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

Prezentat in anexa

6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Aviz E distribuție - Aviz Amplasament favorabil nr. 221222102/11.06.2018

6.5   Studiu topografic

Vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prezentat in anexa

6.6    Avize, acorduri și studii specifice,

Aviz de alimentare cu apa (APA NOVA) 14.06.2018;

Aviz de canalizare (APA NOVA) 14.06.2018;

Aviz de alimentare cu energie electrica (SDEE MUNTENIA NORD) nr. 6539/25.05.2017;

Aviz de alimentare cu energie termica (VEOLIA) 28.06.2018;

Aviz de gaze naturale (DISTRIGAZ SUD REȚELE) nr. 313.066.173/12.09.2018;

Aviz telefonizare (TELEKOM) nr. 100/05/03/01/PH/1382/05.07.2018;

Aviz transport urban (Transport Calatori Express) nr. 85/03.10.2018;

Aviz RASP nr. 7150/10.10.2018;

Aviz Politia Rutiera Ploiești nr. 673704/04.07.2017;

Aviz DTI nr. 139/26.06.2017;

Aviz Comisia Municipala pentru transport si siguranța circulației nr. 1620/18.09.2017;

Aviz SNCFR nr.r.2/5/115/07.03.2018;

Aviz Mediu nr. 12781/12.12.2017.

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

Beneficiarul va desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din minim 3 posturi: Manager de Proiect, Responsabil Tehnic și Responsabil Economic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabilul Tehnic și Responsabilul Economic trebuie să existe o relație de coordonare.

Manager de Proiect

Responsabil Tehnic

Responsabil Economic

Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului. Desemnarea lor va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumate prin intermediul CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1. Managerul de Proiect:
 • -  coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului;

 • -   verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului;

 • -   răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților);

 • -   coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

 • -   conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților

 • -   urmărește executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

 • -   monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice

 • -   participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului;

’H $ 0

participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul cărora :se; va - < analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării/^ resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul / riscurilor;                                                                '/’/

2.    Responsabilul tehnic:                                           s £ O
 • -  va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -  va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -   va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

 • -  participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier;

participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier și proiectant.

 • -   va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

3.    Responsabilul economic:
 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

 • -   urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

 • -   verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • -   monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • -   asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -   verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

 • -   participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.

7.2 Strategia de implementare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni de la semnare contract de finanțare).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 17 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 2 - Graficul activităților

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP/ Consultantului selectat în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează^

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;                           \

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul^de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistentei si cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului/ din membrii echipei provenite de la societatea de consultanță și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/ operare și întreținere

Funcționarea corectă a unui sistem organizațional presupune intervenția managerială asupra structurii sistemului și impunerea unor principii aplicabile în actualul context social și de politică sanitară.

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Pe parcursul acestui document au fost identificate si evaluate soluțiile tehnico-economice de realizarea a investiției precum si identificarea surselor de finanțare pentru aceasta.

Consideram ca soluțiile alese sunt cele mai bune pentru amplasamentul studiat si recomandam elaborarea documentațiilor de proiectare aferente etapei III - “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor” si respectiv Etapa IV “Proiect tehnic de execuție” in conformitate cu prevederile Art.1 din HG 907/2016.

De asemenea recomandam aprobarea indicatorilor tehnico-economici definiți in cadrul acestui document de către beneficiar

ANEXA 1 - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

In continuare sunt prezentate devizele pe obiect care au stat la baza calculării Devizului

General al Proiectului.                                                                       - " -

-------------

•SX ‘<ssf' O C -

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro


DEVIZUL Obiectului 01 - Amenajare Piața 1 Decembrie

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1.014.400,00

192.736,00

1.207.136,00

4.1.2

Rezistență

94.400,00

17.936,00

112.336,00

4.1.3

Sistem rutier si semnalizare

3.500.700,00

665.133,00

4.165.833,00

4.1.4

Amenajare peisagistica

4.100,00

779,00

4.879,00

4.1.5

Instalații curenti slabi

223.200,00

42.408,00

265.608,00

4.1.6

Instalații electrice

464.300,00

88.217,00

552.517,00

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

105.200,00

19.988,00

125.188,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5.406.300,00

1.027.197,00

6.433.497,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

163.900,00

31.141,00

195.041,00

TOTAL II - subcap. 4.2

163.900,00

31.141,00

195.041,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

224.700,00

42.693,00

267.393,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

384.900,00

73.131,00

458.031,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

609.600,00

115.824,00

725.424,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

6.179.800,00

1.174.162,00

7.353.962,00

DEVIZUL Obiectului 02 - Amenajare Piața Vestului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

359.500,00

68.305,00

427.805,00

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

1.188.600,00

225.834,00

1.414.434,00

4.1.3

Amenajare peisagistica

12.000,00

2.280,00

14.280,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

179.600,00

34.124,00

213.724,00

4.1.5

Instalații electrice

426.000,00

80.940,00

506.940,00

4.1.6

Rețea irigații

126.800,00

24.092,00

150.892,00

4.1.7

Rețea canalizare pluviala

107.400,00

20.406,00

127.806,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2.399.900,00

455.981,00

2.855.881,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

156.700,00

29.773,00

186.473,00

TOTAL II - subcap. 4.2

156.700,00

29.773,00

186.473,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

85.500,00

16.245,00

101.745,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

69.000,00

13.110,00

82.110,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

154.500,00

29.355,00

183.855,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2.711.100,00

515.109,00

3.226.209,00


Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737


Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 03 - Statie de așteptare

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

154.100,00

29.279,00

183.379,00

4.1.2

Rezistență

1.077.000,00

204.630,00

1.281.630,00

4.1.3

Sistem rutier si trotuare

79.400,00

15.086,00

94.486,00

4.1.4

Arhitectura

1.379.000,00

262.010,00

1.641.010,00

4.1.5

Instalații curenti slabi

295.400,00

56.126,00

351.526,00

4.1.6

Instalații electrice

397.400,00

75.506,00

472.906,00

4.1.7

Instalații sanitare

34.800,00

6.612,00

41.412,00

4.1.8

Instalații termice

126.600,00

24.054,00

150.654,00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

3.543.700,00

673.303,00

4.217.003,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.400,00

646,00

4.046,00

TOTAL II - subcap. 4.2

3.400,00

646,00

4.046,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

152.200,00

28.918,00

181.118,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

180.600,00

34.314,00

214.914,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

332.800,00

63.232,00

396.032,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

3.879.900,00

737.181,00

4.617.081,00

DEVIZUL Obiectului 04 - Park & Ride Piața Vestului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

130.000,00

24.700,00

154.700,00

4.1.2

Sistem rutier si semnalizare

523.300,00

99.427,00

622.727,00

4.1.3

Amenajare peisagistica

1.700,00

323,00

2.023,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

353.000,00

67.070,00

420.070,00

4.1.5

Instalații electrice

214.900,00

40.831,00

255.731,00

TOTAL I - subcap. 4.1

1.222.900,00

232.351,00

1.455.251,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL II - subcap. 4.2

8.000,00

1.520,00

9.520,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

171.500,00

32.585,00

204.085,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

11.400,00

2.166,00

13.566,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

182.900,00

34.751,00

217.651,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1.413.800,00

268.622,00

1.682.422,00

DEVIZUL Obiectului 05 - Pasaj pietonal

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

454.600,00

86.374,00

540.974,00

4.1.2

Rezistență

8.043.800,00

1.528.322,00

9.572.122,00

4.1.3

Arhitectura

1.287.200,00

244.568,00

1.531.768,00

4.1.4

Instalații curenti slabi

129.200,00

24.548,00

153.748,00

4.1.5

Instalații electrice

115.800,00

22.002,00

137.802,00

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

15.400,00

2.926,00

18.326,00

TOTAL I - subcap. 4.1

10.046.000,00

1.908.740,00

11.954.740,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.500,00

475,00

2.975,00

TOTAL II - subcap. 4.2

2.500,00

475,00

2.975,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

450.400,00

85.576,00

535.976,00

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

453.900,00

86.241,00

540.141,00

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

10.502.400,00

1.995.456,00

12.497.856,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737

Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZUL Obiectului 06 - Infrastructura rețea contact

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Elemente de rezistenta (stâlpi) rețea de contact

119.200,00

22.648,00

141.848,00

4.1.2

Instalație electrica - rețea de contact

163.900,00

31.141,00

195.041,00

4.1.3

Instalație electrica - cabluri de alimentare CC

67.300,00

12.787,00

80.087,00

4.1.4

Instalație electrica - cabluri TC

14.400,00

2.736,00

17.136,00

4.1.5

Instalație electrica - puncte de injecție si bucle

18.900,00

3.591,00

22.491,00

TOTAL I - subcap. 4.1

383.700,00

72.903,00

456.603,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.2.1

Montaj statie de curent continuu

-

-

-

TOTAL II - subcap. 4.2

-

-

-

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

-

-

-

Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

383.700,00

72.903,00

456.603,00

AăNTERGROUP

'MX.tHCINttUN'î

DEVIZUL Obiectului 07 - Rețea de alimentare cu apa

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

194.400,00

36.936,00

231.336,00

4.1.2

Rețea de alimentare cu apa - cămine si hidranti

230.500,00

43.795,00

274.295,00

4.1.3

Rețea de alimentare cu apa - instalații

-

-

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

424.900,00

80.731,00

505.631,00

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

100,00

19,00

119,00

TOTAL II - subcap. 4.2

100,00

19,00

119,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.500,00

285,00

1.785,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.500,00

285,00

1.785,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

426.500,00

81.035,00

507.535,00

DEVIZUL Obiectului 08 - Statii calatori

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

I

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

-

-

-

4.1.2

Rezistență

-

-

4.1.3

Arhitectura

-

4.1.4

Instalații curenti slabi

-

4.1.5

Instalații electrice

-

4.1.6

Instalații canalizare pluviala

-

TOTAL 1 - subcap. 4.1

-

II

MONTAJ

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

39.200,00

7.448,00

46.648,00

TOTAL II - subcap. 4.2

39.200,00

7.448,00

46.648,00

III

PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

414.400,00

78.736,00

493.136,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

414.400,00

78.736,00

493.136,00

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

453.600,00

86.184,00

539.784,00

Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO13215737 Tel/fax: 021/319.48.54/55, Email: office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

459.400,00

87.286,00

546.686,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

31.500,00

5.985,00

37.485,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

199.200,00

37.848,00

237.048,00

Total capitol 1

690.100,00

131.119,00

821.219,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

66.100,00

12.559,00

78.659,00

Total capitol 2

66.100,00

12.559,00

78.659,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

371.400,00

70.566,00

441.966,00

3.1.1

Studii teren

360.400,00

68.476,00

428.876,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice (studiu de trafic, anchete)

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4.100,00

779,00

4.879,00

3.3

Expertizare tehnica

1.400,00

266,00

1.666,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5

Proiectare

1.258.800,00

239.172,00

1.497.972,00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

696.000,00

132.240,00

828.240,00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

37.200,00

7.068,00

44.268,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

497.100,00

94.449,00

591.549,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

62.100,00

11.799,00

73.899,00

3.7

Consultanta

469.100,00

89.129,00

558.229,00

3.7.1

Consultanta obținere finanțare

310.700,00

59.033,00

369.733,00

3.7.2

Asistenta pe perioada evaluării

12.400,00

2.356,00

14.756,00

3.7.3

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

132.000,00

25.080,00

157.080,00

3.7.4

Auditul financiar

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.8

Asistenta tehnica

507.400,00

96.406,00

603.806,OO/

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

188.000,00

35.720,00

223.720,00'

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

150.400,00

28.576,00

178.976,66

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

37.600,00

7.144,00

pj.THțSȘ*-’'

44.744,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

131.400,00

24.966,00

156.366,00

Total capitol 3

2.675.800,00

508.402,00

3.184.202,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

23.427.400,00

4.451.206,00

27.878.606,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

373.800,00

71.022,00

444.822,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

1.053.300,00

200.127,00

1.253.427,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

1.096.300,00

208.297,00

1.304.597,00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

25.950.800,00

4.930.652,00

30.881.452,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

732.000,00

139.080,00

871.080,00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

300.000,00

57.000,00

357.000,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

432.000,00

82.080,00

514.080,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

266.800,00

266.800,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

118.700,00

118.700,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

23.800,00

23.800,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

124.300,00

124.300,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.664.000,00

506.160,00

3.170.160,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

90.500,00

17.195,00

107.695,00

Total capitol 5

3.753.300,00

662.435,00

4.415.735,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

33.136.100,00

6.245.167,00

39.381.267,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1}

24.857.400,00

4.722.906,00

29.580.306,00

Data: 18 iunie 2018

Analiza economica si financiara

Jin»


JWI[Tabelul nr. 3 VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Arul 4

—1

_________.

Venituri din alocași bugetare

Leî/an

Venituri din alteactivital*

Lei/an

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

*

-

-

-

Venituri operaționale in varianta cu investiție

««...............................

Venituri din aJocari bugetare

Lei/an

-

1 574 789,79

1

Venituri din alte activitati

Lei/an

..... ............................

613.164.27

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

2.187.954,06

2

> - Jrv î                         incrementate

' ' WHI

Venituri din al ocări bugetare

Lei/an

-

’  1.574.789,79

1.38

Venituri din alte activitati

Lei/an

613.164,27

63

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

2.187.954,06

2

| Tabelul nr. 4 SURSE DE HNANTARE

UM

Anul 1

Mul 2

Anul 3

Anul 4

a

Asistența financiară nerambursabiiă solicitata

Lei/an

7.728.840/41

39.60'8.710.52

63,601.056,55

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

5.194.9003®

3.650.389,56

2378.554,32

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

157.731,44

808.341,03

1.297.980,75

Contribuție aferentă costurilor neeligibăle inclusiv TVA

Lei/an

5.037.169,45

2.842.048,53

1.080.583,58

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65.979.62037

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an

7386.571,85

40.417.051,55

64.899 037,30

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an

5.037.159,45

2.842.048.53

1.080.583,58

ITabelul nr.5 SUSTFNABI1TTATFA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

2.187.954.06

2.

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

-

2.187.954,06

2.

Flux de numerar din activitatea de exploatare {operațional

Lei/an

-

investiție (valoare cu TVA)

Lei/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65.979.620,87

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lel/an

'12,923.741,29)

<43.259.100,<iB)

165.979.620,87)

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții {cu TVA)

Lei/an

512.923,741,29)

<43.259.100,08)

{65.979.62037}

-

Surse de finanțare

Lei/an

12.923.741,29

43.259.100,08

65379.620,87

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

12.923.74139

43.259.10038

65.979.620,87

Flux de numerar total

Lei/an

-

-

-

Flux de numerar total cumulai

Ld/an

-

-

-

Verificare șustenabfâțateo financiara

DA

DA

DA

DA

t

[Tabelul nr. 6 CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 2-

Anul 4

Total încasări de exploatare fera TVA

Lei/an

515.264,09

1

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

515.26439

Costuri totale cu investiția fara TVA

Lei/an

10363029,50

36.401.814,70

55522672,80

-

Costuri operaționale fara tva

Ui/an

1.941.999.84

15

Total costuri / plăți

Lei/an

10.853.029,50

36401314,70

55.522.67230

1.94 1, 999,84

14

Flux de numerar net

Lei/an

10363.029,50

•36.401314,70

-55.522.672,80

1426.735,75

-1.

Factor de actualizare

• 0.96

0,92

0,89

0,85

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-10.445.220,67

-33.655.523,95

-49359453,94

-1319579,70

^:Ț:Ț:ȚrȚ>T:Ț;’!ȚȚ^T^’

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

«NUM! ' |

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-120.965.355,«#|

1

Tabelul nr. 7 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE A CAPITALULUI i

UM

• Anul 1

Anul 2

Anul 3        î

Anul 4       j

......AnJ

I

1

Total încasări de exploatare fara TVA

Lei/an

515.264,09

5

Valoarea reziduală

lei/an

Total venituri / Încasări

Lei/an

-

-

515.264,09

5

Costuri totale cu investiția - contribuția beneficiarului fera TVA

Lei/an

4.366.666,19

3.068.399,77

1.999.344,48

Costuri operaționalefara TVA

Lei/an

-

-

1.941.999,84

1.8

Total costuri / plăți

Lei/an

4366.666,19

3.068.399,77

1.999344,48

1.941.99934

13

Flux de numerar net

Lei/an

-4.366.666,19

-3.068.399,77

-1.999.344,48

-1426.735,75

-1J

Factor de actualizare

0,96

0,92

0,89

0,85

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-4.198.717,49

-2336.908,07

-1.777.409,96

-1.219.579,70

-IX

—............

,..,7...V7,..,7,..V7^,7,.^7^V74,

Rentabilitatea financiară a capitalului (RIRF/K)

%

«NUM’’”"......[    .......’..............1

--------- —L... -.....-.......

Venitul net actualizat al capitalului (VAFN / K)

lei        i -36.318.192.Mi

----------------------------------------------------- J

— —

_


| Ubeluh

Conversia prețurilor financiarefn prețuri economice

î

-

Factori de conversie - Investiție

.   - ui

Factori de conversie - Venituri din operare

0,96

■ ■ I

Factori de conversie-Costuri de înlocuire

.. ___________082

■■... .....

Factori de conversie - Costuri aalariale - forța de munca calificata

.4*J

ua

Evaluare* intrărilor ri tartor in preturi contabile

... .

r-

Corecj eJ«cată -TVA

<ă*

- .... H

Cort total InuertWe In preturi contabile

Costurile masurilor propuse

tti/on

1C428S08

34 905742

Si 301 766

valoarea reziduala

Lei/ar»

0

... o

b

Investiția totale - valoare economic»

&ăasL

10.428.508,32

34.945.742,11

53.301.765*9

Costuri de operare in preturi corftsbBe

1. Costuri privind Întreținerea si reparații!»

tei/an

.391362.41

222.563,3*

232.493,99

337.83088

110.198.13

115.33937

374.418.18

126*02.60

2. Costuri privind operarea

lei/an

756273.24

789 293,54

834 194,25

861*96.35

900 054.24

941.9SS.71

985 162 42

VS1.474.4S'

3 Costuri cu torta de munca

lel/«n

370454.60

388.236,42

406871,77

426 401.61

4*6 868,89

46*316.60

*90.797.89

514356,19

4. Alte cheltuieli diverse

Ui/an

Total corturi de operare- srfoore economica

tei/an

1.518.590/5

1X00*93,31

1.463S50/0

1*25.328/5

1X57.121/6

15254)1^68

1*50/78/8

IS11A Î3/4

Venituri cperattaale-«atare economica

lei/an

W*53*S

511/52/0

529437/5

547J4M6

566.72S40

587.389,74

616.7B7/2

64734238

■■’■ ....... .....

Beneficii «ode-economice cuantificabileEmilii de CO2 /autovehicule diferența între situația fara proiect rf Studiu de Trafic_________


I dzrriiiuerea emâiibr de KQ« ta utnwe e redr : in trafic farintrcrtoca a-rasAteati* traw


Număr autovehicul ț'i Număr estimat cile


Timp mediu pentru găsire icc de ga-xane


rrflnraiiHtui crin nararea înraylrriltermâi de transport incomun mu* bladeteta


3W/M.42

406*71,77

<26401*1

446^ayw

.... ........““


212X»Ș


7~


,mx.47o|

"278 T


l.tlE.124,12


4.199299^0

4.199/99/0

4.199*99/»

_ 4-299299/3

î*eaas

4*99/HXfl

4.199J»/*

4.199/99,M

4.199/99.M

«■UB

t— -

Morwlițats la «talul României rUto'eîs po serii atnrim

_____

2*M3!X

24*83*0

24441*;

24JM3.00'1

34*S3L=

24JS3X

24*1X0=

Număr populație la nivelul României

..,.Lun«CE,®f»

32.193562,00’'

i2.193.S82.C0

L_

22.m.36î,ao'1

.U-M74Ș1/.4

15,090.1817':

23551.9*5,54

24*23/85^5

24993555.47

■taHi'irtie la nivelul Municipiului Ploiești

rwmar pers.

MÎ/țlSC

229.041.03

229.8* UE

229*4100

J29*6i.5S

229041.CC

229.64100

329.6411®

229 MV®

Număr aproximativ mortaiHa» la nivelul Municipiului Ploiești datorat poluării aerului

număr peri

_

257,47

1..........

258X7

2S8.47

258.47

258.47

258,47

258,47

258,47

258,47

Mort «State reduta ca urmare a Implementării proiectului

număr pers.

.......

W.         IJM

-------MS

4.199199/0

1/0

Valoare monetar* estimata a mortalității per persoana decedata

leVpem

4.118.9600)'

419949920

4.199.299J0

4.199.299JHJ.        4jL99.299Jld

x-lg^sț/n

4.159.299/O1

4.199.2991/0

4J99/99/0

4.1992*120

—, ■

IF-     nm

.

1W benefici!

lei/an

0

0

6.711.069

6JU2.9S5

7.066.747

7.265.431

747S-C92

7.701.241

7.965553

8.250.0*4

8

Tetei corturi

lei/an

13423508

54.945742

53301766

1S16590

1*00 093

1463.560

16Î5.329

1 457-121

1*25.017

1.850*78

1.672 433

1

fte de numerar net

tel/an

-10X28*38

-34345,742

■53*01.766

5*92479

5X31*21

5*05.187

3*40*72

6*17*70

6.176224

6.115474

8.577.651

6

teta rerrtaMStatii ewemfce

S

4.47K

Venitul nat aauattaî economic

tei

5.259.797

Raportul benefiefl/csrturi

*

8.95ANEXA 2 - GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR

Activitatea

Nr luni

Anul 2013

Anul2014

Iun

lu

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

Apri

Mai

Iun

lu

Aug

Sept

1. Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activ. 1.1

Activitatea de pregătire a proiectului de investita in baza Contractului Subsecvent nr. 010405 / 13.06.2013

61

Subactiv. 1.1.1

Elaborare si revizuire studii de teren cf HG 28, inclusiv studiu de trafic

61

Subactiv. 1.1.2

Elaborare si revizuire expertiza tehnica

53

Subactiv. 1.1.4

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF cu TVA

15

Subactiv. 1.1.5

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF fara TVA

15

Subactiv. 1.1.6

Elaborarea SF

61

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare

3

II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

A ctiv. II. 1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare

4

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

4

Activ. 11.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

6

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție Lcrari si furnizare echipamente/dotări

6

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA

4

Subactiv. II.3.2

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA

4

Subactiv. II.3.3

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție; Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

4

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

17

Subactiv. 11.4.1

Prestarea servicii tor de asistenta tehnica din partea proiectantului              !

17

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

18

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier

18

Activ. 11.6

Activitatea de realizare a investiției de baza

27

Subactiv. li.6.1

Obținerea terenului

4

Subactiv. II.6.2

Construcții si instalații

17

Subactiv. II.6.3

Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje

17

Subactiv. II .6.4

Racordarea la utilitari

3

Subactiv. II.6.5

Amenajare teren

3

Subactiv. II.6.6

Amenajare teren pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3

Subactiv. II.6.7

Livrare echipamente/dotari

14

Subactiv. II.6.8

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

17

Subactiv. II.6.9

Organizare de șantier - cheltuieli conexe

17

Subactiv. II .6.10

Comisioane, cote, taxe

17

Subactiv. 11.6.11

Cheltuieli diverse si neprevăzute

17

Activ. 11.7

Managementul proiectului

21

Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului, inclusiv intocrrorea si depunerea cererii de rambursare finale

22

Activ. 11.8

Derularea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectulu, inclusiv promovarea proiectului

21

Subactiv. 11.8.1

Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului

21

Subactiv. 11.8.2

Activitati de promovare a obiectivului de investiții

4

Activ. 11.9

A uditarea proiectului

21

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final

21


Activitatea


I. Activitatl realizate înainte de depunerea cererii de finanțare


Activ. 1.1


Activitatea de pregătire a proiectului de investiții in baza Contractului Subsecvent

nr. 010405 / 13.06.2013


Subactiv. 1.1.1


Elaborare si revizuire studii de teren cf HG 28, inclusiv studiu de trafic


Subactiv. 1.1.2


Subactiv. 1.1.4


Elaborare si revizuire expertiza tehnica

Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF cu TVA


Subactiv. 1.1.5


Obținerea Certificatului de urbanism, Obținerea de avize/acorduri/autorizatii faza SF fara TVA


Subactiv. 1.1.6


Elaborarea SF


Subactiv. 1.1.7


Elaborarea Cererii de finanțare


II. Activitatice se vor realiza după depunerea cererii de finanțare


Activ. 11.1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului si semnarea contractului de finanțare


Subactiv. 11.1.1


Activ. 11.2


Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


Subactiv. 11.2.1


Activ. 11.3


Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii si execuție lucrări si furnizare echipamente/dotari

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. 11.3.1


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor fara TVA


Subactiv. II.3.2


Subactiv. II.3.3


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor cu TVA întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție; Realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Activ. 11.4


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.4.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Activ. 11.5


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Subactiv. 11.5.1


Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier


Activ. 11.6


Activitatea de realizare a investiției de baza


Subactiv. 11.6.1


Obținerea terenului


Subactiv. II.6.2


Construcții si instalații


Subactiv. II.6.3


Cheltuieli pentru infrastructura rutiera, poduri, pasaje


Subactiv. II.6.4


Racordarea la utilitati


Subactiv. II.6.5


Amenajare teren


Subactiv. II.6.6


Amenajare teren pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala


Subactiv. II.6.7


Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților


Subactiv. II.6.8


Livrare echipamente/dotari


Subactiv. II.6.9


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Subactiv. 11.6.10


Organizare de șantier ■ cheltuieli conexe


Subactiv. 11.6.11


Comisioane, cote, taxe


Subactiv. 11.6.12


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.7


Managementul proiectului


Subactiv. 11.7.1


Activ. 11.8


Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; Activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului, inclusiv intocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Derularea activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectulu, inclusiv promovarea proiectului


Subactiv. 11.8.1


Derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului


Subactiv. II.8.2


Activitati de promovare a obiectivului de investiții


Activ. 11.9


Auditarea proiectului


Subactiv. 11.9.1


Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final