Hotărârea nr. 545/2018

Hotãrârea nr. 545 privind aprobarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 545

privind aprobarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 399/29.11.2018 a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de Specialitate comun nr. 599/03.12.2018 al Direcției Relații Internationale, nr. 14020/29.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 233/29.11.2018 al Direcției Economice privind aprobarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr.23», a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apelul de proiecte nr. POR/296/4/4.1.

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.163 din 30 mai 2016;

în conformitate cu art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1), art. 115, alin.(l), lit. b) și ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

3

Art.l Se aprobă proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apelul de proiecte nr. POR/296/4/4.1.

Art.2 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23 »„ conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», în cuantum de 6.223.202,68 lei (inclusiv TVA) din care C+M 4.618.397,32 lei.

Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 124.464,05 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23».

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23» în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare si contractul de finanțare în 3                                                           3

numele UAT Municipiul Ploiești.

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

A Soi'f


PROIECTARE Șl ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE Șl CIVILE


Nr. Registrul Comerțului J40/4325/1991 Coc/unic înregistrare RO19984

ALPHA BANK MAGHERU -COD IBAN RO11.BUCU.1411.509f.25il.RO98

TREZORERIE Sector 1 - COD IBAN RO49.TREZ.7015.069X iXX01.0570.

BUCUREȘTI, Str. Al. Xenopol nr. 4, ap. 12, sector Ț, cod 010471'

Telefon: 021.326.07.95, 021.326.07.98, Fax: 021.326.07.98, E-mail: paâic^.^gîfiailipăfrE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STR. POȘTEI, NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar:

Faza:     STUDIU DE^EZABILITATE Specialitatea: Arhitectura, Rezistenta, Instalații

Simbol proiect:____________________Volum: UNIC Exemplar:


Data elaborării:__

Acest proiect cuprinde


11.2018

file și            planșe.


Sef proiect

DIRECTOR
FOAIE DE SEMNATURI


SEF PROIECT

PROIECTANT ARHITECTURA

PROIECTANT REZISTENTA

PROIECTANT INSTALAȚII

INSTALAȚII TERMICE

INSTALAȚII SANITARE

INSTALAȚII ELECTRICE


Arh. Mihaiom

IUI HMIIEUHOt

IIK 10M1IIA

M 1175___?

Ihai Zano Angel BUAM


Ing. Silvian Dianu


’ Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT str. POȘTEI, nr.23,>;Municipiur PLOIEȘTI STUDIU DE FEZABILITATE nr. 14364/2018

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Nr. Crt.

DENUMIRE DOCUMENT

Nr. file

Format Pagina

1.

Foaie de garda

1

A4

1-

2.

Foaie de semnaturi

1

A4

2-

3.

Borderou

2

A4

3-

STUDIU DE FEZABILITATE conform conținutului cadru - HG 907/2016 MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 14364/2018

1.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

A4

7

1.1

Desfășurare front stradal existent si propunere

1

1.2

Perspective color fațade

5

2.

SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

A4

2.1

Situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile / opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

8-

2.2

Prezentarea contextului; politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

8-

2.3

Analiza situației existente si identificarea deficientelor

10-

2.4

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung, privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectului de investiții

12-

2.5

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

14-

3.

IDENTIFICAREA PROPUNERII SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII / OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII

14-

3.1

Particularitati ale amplasamentului

15-

3.2

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructive, functional-arhitectural si tehnologic

21-

3.3

Costuri estimative ale investiției

30-

3.4

Deviz General si Deviz pe obiect - 2 variante, Indicatori

3.5

Studii de specialitate si Grafice orientative de realizare a

43-

investiției

4.

ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU / OPȚIUNI TEHNICO ECONOMICE PROPUSE

44-

4.1

Prezentarea cadrului de analiza

44-

4.2

Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc

44-

4.3

Situația utilităților si analiza de consum

44-

4.4

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

63-

4.5

Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectului de investiții

65-

4.6

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: flux cumulate, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara

67-

4.7

Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica; valoarea actualizata neta, , rata interna de rentabilitate si raportul cost beneficiu sau după caz .analiza cost - eficacitate

68-

4.8

Analiza de senzitivitate

69-

4.9

Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor

69-

5.

SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO ECONOMICA RECOMANDATA

71-

5.1

Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar al sustenabilitatii riscurilor

71-

5.2

Selectarea si justificarea scenariului / opțiunii optime recomandate

72-

5.3

Descrierea scenariului / opțiunii optime recomandate

72-

5.4

Principalii indicatori tehnico - economici aferenti obiectivului de investiții ,

73-

5.4 A

Indicatori maximali respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, resprctiv , fara TVA, din care construcții - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

73-

5.4

B

Indicatori minimali, resoectiv indicatori de performanta-elemente fizice / capacitate fizice , care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si după caz , calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

73-

5.4C

Indicatori financiari, socio-economic, de imoact. de rezultat / operare, stabilit in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

74-

5.4

D

Durata estimate de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

74-

5.5

Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specific funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice

75-

Pi itffl

Im

5.6

Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice , lcâ urmare a analizei financiare si economice; fonduri propto credite bancare, alocații de la bugetul de stat / bugetul locali credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

<• <■..........

■83-W

-

6.

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1

CERTIFICAT DE URBANISM emis in vederea obținerii autorizației de construire

ANEXA A

6.2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru informare

ANEXA A

6.3

Actul administrativ al autoritatii competente pentru Protecția Mediului

ANEXA A

6.4

Avize conforme privind asigurarea utilităților

ANEXA A

6.5

STUDIU TOPOGRAFIC, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

ANEXA A

STUDIU GEOTEHNIC

ANEXA A

6.6

Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

ANEXA A

7.

IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

84-

7.1

Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

84-

7.2

Strategia de implementare, cuprinzând     durata de

implementare a obiectivului (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

84-

7.3

Strategia de exploatare / operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

84-

7.4

Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

84

8.

NOTĂ PRIVIND ÎNCADRAREA IN STANDARDELE DE COST

85-

B.

PIESE DESENATE

ARHITECTURA

1.

Plan de incadrare in zona

A00

2.

Plan de situație existenta

A01

3.

Plan de situație proiectata

A01A

4.

Plan de situație varianta finala

A01B

5

Plan subsol

A02

6.

Plan parter

A03


7.

Plan etaj

A04

8.

Secțiune transversala A-A

A05

9.

Plan acoperiș

A06

10.

Fațada principala Sud-Vest - V1

A07

11

Fațada posterioara Nord-Est

A08

12.

Fațada laterala Sud-Est

A09

13.

Fațada laterala Nord-Vest

A10

14.

Fațada principala Sud-Vest - V2

A08A

REZISTENTA

15.

Plan cofrag fundații

R01

16.

Detalii fundații

R02

17.

Plan cofraj planseu peste subsol

R03

18.

Plan cofraj planseu peste parter

R04

19.

Plan cofraj planseu peste etaj

R05

INSTALAȚII TERMICE

20.

Schema centrala termica

T01

21.

Plan centrala termica

T02

INSTALAT! SANITARE

22.

Schema coloane instalații sanitare

S01

23.

Schema coloane-canalizare pluviala

S02

-

INSTALAȚII ELECTRICE

-

24.

Schema bloc generala de alimentare electrica

E1

25.

Schema     sistem     detecție

semnalizare incendiu

^-i       --

E2

întocmit,an J

NÎțno Angelo IMjan


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM I

Subsol*Parter*Etaj str. PO

’+2E

CONSTRUCȚIE^—

--1906

str. POȘTEI nr.
CONSTRUCȚIE EXISTENTA P

str. POȘTEI nr.21, nr.cad 8679


XISTENTA P+2E

B, nr.cad 11906


* o

\O,


%

PACIC

S.R.ț *


GrAD|rITa cuGRmDINITA cu program prelumgit

Subsol+Parter+Etaj str. POȘTEI nr. 23

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAAȚ ^RELUMGIT

Subsofi+Parter+ Etaj str. POȘTEI nr. 23

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM JRELUMGIT

Subsol* Parter* Etaj str. POȘTEI nr. 23

STUDIU DE FEZABILITATE

1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

“Construirea grădiniței cu program prelungit’ in incinta existenta din str. Poștei, nr.23, Municipiul Ploiești"

 • 1.2.   Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1.3.   Ordonator de credite (secundar/tertiar)

nu este cazul

 • 1.4.   Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail

B-dul Republicii, nr.2, municipiul Ploiești, județul PRAHOVA

Reprezentanți imputerniciti

Ing. NITU CARMEN; nitu.carmen@ploiesti.ro; mobil 0726.704.270; tel. 0244.516.699/int. 164

 • 1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC. PACIC SRL, str. Alexandru Xenopol, nr. 4, etaj 3, apart. 12, sector 1,

Municipiu București

sef proiect, arh. MIHAI BEJAN tel.021/3260795 mail : <pacic1991@gmail.com>

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

La proiectare, execuție si exploatare se vor respecta prescripțiile specifice :

 • - Legea Educației Naționale (L.E.N.) nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18din 10.012011.

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104, din 9.02.2011.

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.

 • - Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

 • - Hotărârea de Guvern nr. 961/26 august 2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate și a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate. Având în vedere atribuțiile ARACIP stabilite de lege, documentul se referă exclusiv la descrierea cerințelor minime privind calitatea serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ preșcolar, așa cum sunt ele definite pe baza standardelor de acreditare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 21/2007.

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

 • -  Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4595/2005 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare;

 • -  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4467/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preșcolar;

 • -  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3250/1998 privind criteriile de normare a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

 • -   Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3851/2010 cu privire la aprobarea Reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;

 • -   Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3850/2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.

 • -  Legea 319 / 2006 a securității si sanatatii in munca

 • -  HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatate in munca nr. 319 / 2006

 • -  HG nr. 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca

 • -  H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor de protecție la locul de munca

 • -  H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

 • -  H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate in munca

 • -   H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 • -  H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare

 • -  Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata

 • -   H.G. nr. 1875 / 2005 privind protecția muncii sanatatii si securității lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata

 • -  H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata

 • -  H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securității si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinata si pt. salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

 • -   H.G. nr. 1092 / 2006 privind protecția lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

 • -  H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerințelor minime de securitate si sanatate pt. Protecția lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agențiilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca

 • -  H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerințelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

 • -  H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca

Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce jăofefi apljcptp.i'hțpgnoada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca.;

o Construirea acestui obiectiv de investiții se incaâ/pa,ză'in politicile guvernamentale de investiții generale si sectoriale si permite o respectare adecvata a actelor legislative si normativelor tehnice care reglementează acest domeniu:

 • -  Legea Educației Naționale Nr. 1/2011

 • -  NP 011-97- Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru gradinitie de copii, etc.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Grădinițele existenta in zona funcționează cu un număr de copii in grupa cu mult prea mare fata de numărul stabilit de Legea Educației Naționale nr. 1/2001 aliniatul (1) b) fara a putea face fata solicitărilor de inscrieri

Din analizele efectuate a rezultat faptul ca numărul grădinițelor cu program prelungit in zona este deosebit de mic si la acest program funcțional este cererea cea mai mare de solicitări.

De asemenea s-a constatat ca unele grădinițe existente de copii nu mai asigura cerințele minimale de funcționare, din cauza uzurii ridicate, inclusiv a dotărilor existente, necesitând dezafectarea lor si construirea unor clădiri noi, dotate corespunzător funcțiunii.

In paralel cu dezvoltarea economica a Municipiului Ploiresti, s-a ridicat nivelul de trai al familiilor tinere, natalitatea a crescut, grădinițele existente fiind insuficiente pentru trendul ascendant al solicitărilor, generând necesitatea construirii unor obiective noi de instituții de invatamant.

Nivelul de educație este factor-cheie a! dezvoltării naționale, deoarece determina in mare măsură activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea forței de munca, creând premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitatea a vieții. Având in vedere tendințele demografice, profilul educațional al populației este o condiție esențiala pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educaționale.

Infrastructura educaționala este esențiala pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitatii de integrare sociala. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor forței de munca si starea infrastructurii (existenta spatiilor si dotărilor adecvate) in care se desfasoara procesul educațional.

Datorita faptului ca, unele imobile in care isi aveau sediul si isi desfasurau activitatea unitati de invatamant preșcolar au fost retrocedate, a scăzut capacitatea de primire a acestor tipuri de instituții. In plus, in actuala programa pentru invatamantul preșcolar, se prevede amenajare de spatii si de dotări adecvate

Pentru creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării'accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca este necesara asigurarea educației preșcolare a copiilor, in condiții optime, se impune construirea de noi unitati de invatamant preșcolar.

In vederea asigurării accesului copiilor la educația preșcolara, in condiții optime, municipalitatea dorește construirea unei unitati de invatamant preșcolar, cu program prelungit, in incinta din str. Poștei, Nr. 23.

Penrtru construirea grădiniței de copii cu program prelungit din str. Poștei, Nr.23, s-a decis ca pe terenul liber existent sa fie construita o clădire cu destinația de invatamant preșcolar, deoarece clădirea existenta (Grădiniță cu program normal) nu mai corespunde normelor actuale de securitate, eficienta energetica si protecția mediului, nu beneficiază de un loc de joaca modern, dotările existente fiind minime.

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor in vederea accesării de fonduri pentru construire grădinițe de copii prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara - 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare. Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calitatii infrastructurii in vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

Necesitatea si oportunitatea promovării acestei investiții o reprezintă:

crearea unui microclimat corespunzător si plăcut atat pentru copii, cat si pentru cadrele educaționale;

imbunatatirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ;

asigurarea unui serviciu de educație de calitate in care fiecărui copil sa i se urmareasca evoluția, sa fie testat si tratat individual;

creșterea exigentelor referitoare la pregătirea copiilor odata cu accesul la informații.

Prin formele sale specifice, activitatea educativa preșcolara dezvolta gândirea critica si stimulează implicarea tinerei generații in actul decizional, in contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților sociale, realizandu-se astfel o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala.

Ca prima etapa a procesului educațional, invatamantul preșcolar reprezintă unul dintre obiectivele majore, avand menirea de a forma copii sub aspect psihico -educațional si socio-afectiv, pentru o cat mai ușoara adaptare la activitatile de tip școlar. Rezultatul acestei pregătiri este construit de criteriul școlarizării, respectiv disponibilitatea copilului de a se integra, fara dificultăți deosebite, in mediul școlar institutionalizat.

Invatamantul preșcolar constituie prima treapta a sistemului jde? e^țfdâW si instruire si are drept scop principal pregătirea multilaterala a cdpiiuiuij^ntru viata, in vederea integrării in activitatea școlara.

Pentru realizarea acestui obiectiv se are in vedere dezvoltarea capacitatilor creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic si intelectual al copilului.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Varsta preșcolara este, fara îndoiala, temelia educativa a întregii vieți. Datorita vârstei mici, educația preșcolara capata un caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educație, formează temelia intregii vieți de mai târziu. La reușita copilului in viata contribuie, in egala măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniță si școala. Asigurarea unui parteneriat real intre aceștia, implicarea tuturor in realizarea unei unitati de cerințe va duce implicit la o educație corecta a copiilor, la evitarea erorilor in educație si la soluționarea problemelor inerente care apar.

Grădiniței, ca prima veriga a sistemului de invatamant, trebuie sa i se acorde o mare atentie.

Invatamantul preșcolar a dobândit un conținut instructiv-educativ cu discipline care se desfasoara după o programa minuțioasa si care urmărește realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preșcolar pentru integrarea ușoara si rapida in activitatea de invatare.

Si copilul preșcolar invata, dar pentru el invatarea este un joc. Invatarea școlara, oricât de libera ar fi, are totuși rigorile ei, efort mai susținut, disciplina de munca riguroasa etc. Educația preșcolara, instituționala este un act psihologic si deosebit pentru egalizarea șanselor, pentru perfecționarea activitatii de instrucție si educație in vederea inlaturarii eșecurilor școlare si a abandonului școlar.

Un rol important in debutul școlar il va avea întotdeauna instituția preșcolara, ea fiind o etapa intermediara, indispensabila. Integrarea copilului in forma de colectivitate preșcolara comporta un prim efort de adaptare la viata sociala si totodată extinderea mediului social accesibil copilului.

Integrarea copilului in școala presupune mai intai formarea unor prezentări corecte despre școala care sa le permită preșcolarilor o adaptare afectiv-motivationala la mediu școlar. Concurând alaturi de școlari se inlatura reticenta preșcolarilor si ii face sa-si incerce puterile, sa demonstreze ca sunt pregătiți pentru școala.

Realizarea dezideratelor a idealului educatoarelor este condiționată de colaborarea mai stransa intre grădiniță si școala. Activitatea educatoarelor si învățătorilor trebuie sa se impleteasca. Tonul puternic afectiv ce o caracterizează pe educatoare trebuie sa se impleteasca cu relația mai autoritara a invatatoarei. Dadaceala exagerata nu ajuta copiii, ii formează dependenti de educatoare. Trebuie sa cantarim cu atentie cat si cum ii ajutam pe copii. Sub aspectul evaluării, evoluției si randamentului școlar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare trebuie sa se completeze cu evaluarea apreciata in calificative de către invatator.


Un alt obiectiv in vederea integrării copilului in activitatea de tip școlar;constituie permanenta legătură a grădiniței cu familia-cea care constituie de fapt primul model al copilului. Educația in familie ocupa un loc important in formarea 'puiului de om' care trebuie sa gaseasca aici condiții de dezvoltare fizica, perceptiva, intetectuala, personala si sociala. Din primii ani de viata personalitatea 'adultului de mai târziu' prinde contur si se manifesta prin elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, insusiri, capacitati, abilitați si aptitudini.

Factorii care influențează cererea de servicii educaționale pentru preșcolari:

 • -   Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piața;

 • -  Demografici: numărul si structura populației;

 • -   Sociali si psihologici: preferințele, înclinațiile consumatorilor, mobilitatea populației, creșterea ponderii femeilor care lucrează;

 • -  Conjuncturali

Analizele efectuate asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri in grădinițe. Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locației potrivite pentru copii si mai educați in ceea ce privește serviciile oferite.In acest fel concurenta devine mai intensa in rândul grădinițelor din localitate, deținătorii acestora efectuând cat mai multe modificări pentru a satisface pe deplin necesitățile consumatorului.

Progresele înregistrate in lucrările de dezvoltare si modernizare a infrastructurii grădinițelor creeaza premize pentru continuarea trendului crescător a nivelului de pregătire.

Proiectul de lege reglementează cadrul legal privind asigurarea serviciilor de educație si îngrijire pentru toti copiii pana la absolvirea clasei a 4-a primare. Romania isi indeplineste astfel obligațiilor care ii revin ca stat membru UE. Consiliul European de primavara de la Barcelona din 2002 a stabilit ca:

„Statele membre trebuie sa inlature cauzele care impiedica participarea femeilor pe piața forței de munca si trebuie sa faca tot posibilul ca, ținând seama de cererea de facilitați de ingrijire a copilului si in conformitate cu modelele naționale de îngrijire, sa asigure ca, pana in 2010, cel puțin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse intre 3 ani si varsta obligatorie de școlarizare beneficiază de servicii de ingrijire si cel puțin 33% dintre copiii cu varsta sub 3 ani beneficiază de servicii de ingrijire."

Asigurarea de asemenea servicii de ingrijire a copiilor este considerata de către Consiliul si Comisia Europeana ca fiind un pas esențial in realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in creșterea participării femeilor pe piața muncii si a reconcilierii vieții profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicilor UE. Reconcilierea carierei profesionale cu viata de familie este prevăzută si in Memorandumul Comun in Domeniul Incluziunii Sociale semnat intre Romania si UE in 2005: „Este urgent sa se dezvolte un ansamblu de servicii de ingrijire a copilului mic pentru a facilita participarea femeilor la activitatile economice: crese si grădinițe in regim de internat, servicii socio-medicale de supraveghere in comunitate a copiilor in primul an.

Obiectivul principal al investiției propuse este reprezentat de construirea unei corp de grădiniță cu program prelungit in incinta din str. Poștei nr. 23, municipii Ploiești, cu un regim de inaltime de S partial+P+1 E.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • -  Ridicarea nivelului educațional la nivelul comunității zonei centrale a Municipiului Ploiești.

 • -  Creșterea calitatii actului educațional;

 • -  Asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării procesului educațional.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII)

Scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza sunt reprezentate de:

SCENARIUL A - varianta 1minimala, presupune construirea unei grădinițe de copii cu program prelungit in incinta din str. Poștei nr.23, Municipiul Ploiești, cu regim de inaltime Spartial+P+1E cu următoarele caracteristici :

 • -  Realizarea noii construcții pentru Grădiniță de copii cu program prelungit, conform solicitărilor Beneficiarului, fara a se afecta funcționarea normala a grădiniței existente pe perioada executării lucrărilor la noua clădire

 • -  Suprafețe construite si utile reduse la minimum necesar - prevăzute de normativul NP011-97 de minimum 15mp/copil, cu incadrare facila in indicatorii urbanistici

 • -   Prevederea unor finisaje adecvate funcționalității clădirii, atat cele interioare cat si cele exterioare.

 • -  Prevedea unei instalații minimale pentru ventilarea si climatizarea sălii polifunctionale / sălii de mese in vederea unui confort adecvat

 • -  Prevederea unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj

 • -  Prevederea spatiilor specifice si a echipamentelor necesare persoanelor cu dizabilitati

 • -  Prevederea unei instalații de captare a energiei solare pentru prepararea apei calde menajere cu 5 panouri solare

 • -  Documentația de proiectare este realizata cu respectarea tuturor prevederilor in vigoare privind in special securitatea la incendiu si izolarea termica corespunzătoare a imobilului, care sa asigure economia de energie.

 • -  Dezafectarea si demolarea clădirii grădiniței existente numai după punerea in funcțiune a noii Grădinițe cu program prelungit, care nu face parte din prezentul SF

SCENARIUL B - varianta 2.-maximala / cu finisaje superioare - construirea unei grădinițe cu program prelungit in incinta din str. Poștei nr.23, Municipiul Ploiești, cu regim de inaltime Spartial+P+1E cu următoarele caracteristici diferite fata de varianta 1 ;

 • -  Prevederea unor finisaje deosebite, cu calitati superioare atat cele interioare cat si cele exterioare. In loc de placajul cu cărămidă tip Klinker se vor utiliza placaje din piatra naturala pe structura metalica independenta la unele zone ale fațadei, iar in loc de pardoseala din gresie antiderapanta la exterior se vor utiliza placaje din piatra naturala. La interior in loc de pardoseli din parchet laminat de trafic intens de 9mm grosime s-au prevăzut pardoseli de parchet clasic din lemn de stejar de 22mm grosime la sălile de grupa, spatiile de dormit si birouri.

 • -   In locul unei instalații minimale necesara pentru ventilarea sălii polifunctionale / sălii de mese s-a prevăzut o instalație cu debit mai mare care asigura un confort sporit

 • -  In locul unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj s-a prevăzut un ascensor de materiale si persoane avand o sarcina utila de 350 kg

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economica se prezintă:

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI :

Pentru cele doua scenarii/optiuni tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiții amplasamentul este reprezentat de aceiași locație

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul investiției este terenul intravilanul Municipiului Ploiești pe str. Poștei nr. 23, zona centrala.

Suprafața totala a terenului este de St = 2.660,00mp

Procentul de ocupare stabilit prin PUD-ul aprobat este de maximum 25% pentru terenul ocupat de construcții

Regim juridic:

_ _           _n nv v iii

Imobilul teren si construcții , avand numărul cadastraf^fSSâiB, din intravilanul Municipiului Ploiești, in suprafața de 2.660 mp conform'rhasuratorilor cadastrale, aparține domeniului public al municipiului Ploiești, conform HG nr. 1359/27.12.2001

Regim economic

Folosința actuala a terenului : curți construcții

Destinația stabilita prin planurile urbanistice :

IS - zona pentru instituții si servicii de interes general

ISr-zona cu restricții intocmire PUD/PUZ

Funcțiunea dominanta : instituții publice de interes general cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit, grădiniță de copii fiind o funcțiune inclusa .

Regim de protecție

Imobilul nu se afla pe lista actualizata a .monumentelor istorice si siturilor arheologice

Conform RLU si PUG terenul este situate in zona protejata din punct de vedere arhitectural, zona cu restricție de construire pana la elaborare PUD/PUZ Se menționează aprobarea PUD-ului pentru amplasamentul grădiniței

Regim tehnic

Amplasament in UTR-N-22; ISR2 (POTmax.=50%; CUTmax.=1,50)

parcela construibila, regim mixt de inaltime,

retragere minima obligatorie de 12,50m fata de axul str. Poștei

acces din str. Poștei

Situația existenta

Pe teren exista in prezent următoarele construcții

 • 1. C1 - construcție cu 1 nivel (parter) Ac =Ad=819mp si funcțiunea de grădiniță de copii

 • 2. C2 - Cabina poarta , construcție parter Ac=Ad=13mp

 • 3. C3 - Grup sanitar exterior, construcție parter Ac=Ad=18mp

 • 4. C4 - Magazie, construcție parter Ac=Ad=33mp

Construcțiile C3 - grup sanitar si C4 - magazie, sunt construcții provizorii care pot fi dezafectate si demolate inainte de inceperea lucrărilor de construcție pentru noua clădire a grădiniței.

Construcția C2 - cabina poarta se pastreaza, nefiind afectata de realizarea noii construcții.


Construcția C1, parter cu funcțiunea de grădiniță prezintă un grad ridicat de uzura care nu asigura cerințele de calitate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii. Pentru funcționarea construcției existente, pe amplasament exista racorduri la rețelele de apa-canalizare, gaze si un racord electric care trebuie păstrate pana la demolarea construcției existente.

Pastrarea construcției existente C1 si a racordurilor la aceasta (in mod special a racordului existent la canalizarea oraseneasca de pe str. Poștei) pana la finalizarea si darea in funcțiune a noii clădiri a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, reprezintă o cerința esențiala a temei de proiectare si a Caietului de sarcini.

Acest deziderat a fost realizat in ambele variante ale Studiului de Fezabilitate.

După realizarea noii construcții a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit, construcția existenta C1 va fi dezafectata si demolata, inclusiv racordurile acesteia la rețelele orășenești.

Suprafața de teren rezultata după demolarea clădirilor existente (C1, C3 si C4), de 2.660 mp este superioara suprafeței minime de teren prevăzute prin norme pentru invatamantul preșcolar (grădinițe), respectiv 22 mp/copil

80 copii x 22mp/copil = 1760mp - suprafața minima necesara < 2.660mp suprafața terenului

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul este situat central in intravilanul municipiului si are legaturi facile cu întreaga rețea de străzi existente in zona centrala. Se va păstră accesul public existent din strada Poștei.

Distate fata de limita de proprietate si construcțiile vecine

Distanta minima fata de limitele de incinta ale noii construcții este de 3,00m, distanta minima către calcanele unor construcții vecine.

Lucrările de construcții - instalații propuse prin prezenta documentație pentru realizarea obiectivului, respective Grădiniță cu 4 grupe si program prelungit nu afecteaza clădirile de pe parcelele invecinate.

c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Beneficiarul propune ca pe perioada realizării noii construcții sa se păstreze clădirea existenta pe teren cu funcțiunea de grădiniță de copii, urmând ca aceasta sa fie dezafectata si demolata după obținerea autorizațiilor de funcționare pentru noua clădire - Grădiniță cu 4 grupe si program prelungit. Fata de aceasta suituatie clădirea noii grădinițe Sp+P+1E se poate realiza numai in zona de nord-est a incintei existente.

Orientarea clădirii este cu latura lunga, cu accesul principal pe direcția sud-vest ținând seama de orientarea obligatorie a ferestrelor sălilor de clasa si de odihna ale

Orientări fata de punctele cardinale si vecinătăți

la nord vest -teren Școala Sfanta Vineri (IE 1377709)

la sud-vest - teren Școala Sfanta Vineri si proprietăți particulare nr.cadastral 8678 si nr. cadastral 8679 imobil str. Poștei nr.21

la sud est - strada Poștei si proprietatea particulara str. Poștei nr.27 B, nr. cadastral 11906

la nord-est - proprietatati particulare str. Poștei nr.27 si nr.27 A, nr. cadastral, 4419 si IE138452

d) surse de poluare existente în zona;

Nu exista surse de poluare in zona

e)  date climatice si particularități de relief;

Din punct de vedere climatic, teritoriul se situează intr-un climat temperat continental excesiv ce se caracterizează prin very foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse si prin ierni relative reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire, care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapadasi repetate cicluri de inghet-dezghet.

Regimul temperaturilor:

Temperatura medie vanuala : +10,6°C

Temperatura maxima absoluta: +39,4°C

Temperatura minima absoluta : -30°C

Temperatura medie a lunii ianuarie : -3,0°C

Temperatura medie a lunii iulie :+22,5°C

Regimul Vânturilor:

Vânturile dominante bat din direcțiile NE (40%) si SE (23%)

Viteza medie a vânturilor 2,3-3,1 m/sec.

încărcări date de vânt

Presiunea de referința a vântului, mediate pe 10 min, la 10m si 50ani interval mediu de recurenta ; 0,4 kPa

Incarnarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50ani ; 2kN/mp

Cantitatea de precipitații medii anuale măsurate intr-o perioada de 10 ani este de 588 mm, repartizata astfel:

Primavara 138,3 mm

Vara     211,8 mm

Toamna   132,0 mm

Precipitațiile atmosferice inregistreaza o medie anuala cuprinsa intre 550-600 mm.

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza in tipul climatic 1 -moderat uscat cu regim hidrografic de tip 2a.

Din punct de vedere climatic, teritoriul de situează intr-un climat temperat-continental ce se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

f). existenta unor:
 • -  rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsură în care pot fi identificate;

Pe amplasament, in zona de construire a obiectivului nu sunt identificate rețele edilitare ce ar trebui relocate sau protejate. După realizarea obiectivului se prevede dezafectarea si demolarea contructiei existente cu funcțiunea de grădiniță, inclusiv a rețelelor edilitare din incinta care o deservesc la ora actuala si care nu pot fi utilizate si pentru noua construcție.

La amplasarea noii construcții s-a tinut seama de existenta rețelelor exterioare din incinta care deservesc construcția existenta si care nu vor fi dezafectate decât după demolarea clădirii existente, acestea fiind evitate

 • -  posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata

Conform PUG si RLU, terenul este situate in zona cu restricție la construire pana la aprobare PUD/PUZ si zona protejata din punct de vedere arhitectural. Pentru amplasamentul grădiniței cu program prelungit din str. Poștei nr.23 a fost aprobat PUD-ul prin HCL al Municipiului Ploiești nr.466/31.10.2018.

 • -  terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

Nu este cazul


 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament -.extrassdin studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare:

Studiul geotehnic a fost realizat de HAUSPLAN STUDIO SRL in anul 2018 si a precizat condițiile geotehnice de pe amplasament pe baza unei inspecții tehnice a terenului si pe baza informațiilor obținute in urma realizării

unei prelevări de probe cu tub carotier, pana la cota -8,00m

unei penetrări dinamice DPSH

In sondaj s-a interceptat următoarea succesiune litologica .

0,00 - 0,60m = umplutura

0,60 - 1,90m = argila prafoasa nisipoasa brun inchis, tare

1,90 - 3,69 = praf argilos nisipos tare

3,60 - 8,00m = pietriș cu nisip

 • (i) date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat in zona de macro-seismicitate 1=81 pe scara MSK (unde indicele I corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani) conform SR 11100/1-93, perimetrul studiat incadrandu-se in zona seismica de calcul B, cu parametrii seismici :

 • -  Tc=1,0sec., IMR = 100ani, valoarea ag= 0,35 g.

 • (ii)   date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Presiunea convenționala se determina pe baza naturii litografice a pământurilor din terenul de fundare conf. STAS 3300/2-85. Valoarea recomandata pentru prezenta construcție este de 200 kPa pe stratul de nisip cu pietriș, pentru fundații avand latimea tălpii B=1,00m

La data cercetărilor nu au fost interceptate infiltrații de ape subterane pana la cota -8,00 fata de cota terenului

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere al stabilitatii, terenul se prezintă in condiții maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice care sa pună in pericol stabilitatea obiectului proiectat

Adâncimea maxima de inghet conform STAS 6054/77 este de 0,80-0,90m

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

Au fost realizate ;

 • -  O incercare de penetrare dinamica super grea PDSH/SHDP (F2)

 • -  Un sondaj geotehnic ce a investigat terenul pana la adancimea de - 8,00m fata

  de cota terenului natural-•; -

- Fisele tehnice ale forajelor inclusiv fisele cu Limitele de plasticitate - umiditate naturala sunt anexate studiului geotehnic

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform NP 074/2014, categoria geotehnica a amplasamentului este 1 (risc geotehnic redus) si a fost stabilita pe baza următorului punctaj

Condiții de teren

Bune

2

Apa subterana

Săpăturile se pot executa            fara

epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanta

C-normala

3

Vecinătăți

Fara riscuri

1

Zona seismica

Ag=0,35

2

Risc geotehnic

Redus

9

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Factorii de risc natural avuti in vedere sunt inundațiile si alunecarule de teren

inundații :

aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitații cuprinse intre 100-150 mm in 24 de ore, cu arii neafectate de inundații datorate revărsării unui curs de apa si scurgerilor pe torenti.

alunecări de teren:

Aria studiata se incadreaza in zone cu potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren, scăzut si cu probabilitate de alunecare “practic zero”.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC

3.2.1 PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE STABILIT! PENTRU AMBELE VARIANTE DE INVESTIȚIE

Tema de proiectare si Caietul de sarcini propune realizarea unei Grădinițe de copii cu 4 grupe de cate 20 copii si program prelungit pe terenul din str. Poștei nr. 23, Municipiul Ploiești.

Regimul de inaltime propus este : Subsol parțial + Parter +1 Etaj

Beneficiarul a optat pentru dotarea noii grădinițe cu bucătărie.

Parterul va cuprinde ;

Windfang acces principal, vestibul cu filtru primire, camera izolare cu grup sanitar, grup sanitar pentru personal, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, cabinet medical, vestiar pentru copii, 2 săli de grupa (sala de joaca si sala pentru dormit cu paturi fixe) si grupurile sanitare aferente fiecărei grupe (3 lavoare + 2 dusuri + 3 vase WC) si bucataria (preparare mancare si montcharge pentru alimente, inclusiv circulații si 2 scări interioare inchise in case de scara, conform prevederilor legislației in vigoare.

Etajul va cuprinde:

Secretariat, cancelarie, birou director, vestiar pentru copii, 2 săli de grupa (sala de joaca si sala pentru dormit cu paturi fixe) si grupurile sanitare aferente fiecărei grupe (3 lavoare + 2 dusuri + 3 vase WC), sala de mese cu montcharge si oficiu care poate fi utilizata ca spațiu multifuncțional, inclusiv circulații si 2 scări interioare inchise in case de scara, conform prevederilor legislației in vigoare.

Se prevede suplimentar o scara exterioara, deschisa si neacoperita, de evacuare, conform legislației in vigoare, care va facilita evacuarea preșcolarilor de la etaj. Aceasta scara exterioara va fi protejata pe o distanta de cel puțin 3,00 m de gabaritul scării, incat sa nu poata fi blocata de flăcările sau fumul produs in caz de incendiu in construcție pentru care asigura evacuarea, conform prevederilor NP118-99.

Etajul va fi prevăzut cu un acces ocazional pe terasa necirculabila printr-un chepeng si scara metalica verticala

Subsolul va cuprinde:

Spalatoria si uscatoria, inclusive depozitele de rufe murdare si curate, spatiile de depozitare alimente, cu camera primire marfa, spatii de depozitare legume, camara si frigidere, montcharge pentru alimente, spatii tehnice si de depozitare inventar, centrala termica cu curte de lumina pentru asigurarea spațiului vitrat de detenta si vestiare cu grup sanitar pentru personal.

Perimetrul clădirii va fi protejat cu un trotuar de garda din beton avand o lățime de 1,00 m (conform prevederilor studiului geotehnic), prevăzut cu dop de bitum către construcție si panta de 2-3% către exterior pentru indepartarea apelor pluviale de construcție.

Accesul copiilor si educatorilor este prevăzut pe latura de sud-vest prin intrarea principala la nivelul parterului clădirii, cu acces imediat la scara interioara care face legătură cu etajul

Accesul personalului bucătăriei si de deservire a spatiilor tehnice este prevăzut distinct cu acces direct la a doua scara interioara care face legătură cu toate nivelurile, respective subsol, parter si etaj.

3.2.2 VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA

Realizarea noii construcții pentru Grădiniță cu 4 grupe a cate 20 de copii si program prelungit respecta prevederile generale ale NP 011-97 “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițele de copii”, cu adaugarea prevederilor normativului P118-99 “Normativului de siguranța la foc a construcțiilor” (realizarea a 2 scări interioare independente, închise in case de scara si suplimentar realizarea unei scări exterioare de evacuare, inclusiv masurile constructive de protecție ale acesteia), realizarea grupului sanitar si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati cat si adaptarea la toate prevederile legislației in vigoare din domeniu existenta ulterior apariției NP 011-97.

Aplicarea noilor reglementari in vigoare a dus la marirea suprafeței fata de cea minimala estimata de NP 011- 1997.

In documentație sunt prezentate 2 scenarii/optiuni tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiții. Cele 2 scenarii propun aceiași clădire ( aceleași suprafețe, cu acelas regim de inaltime, tip de infra si suprastructura de rezistenta, acelas tip de instalații generale), dar diferă prin calitatea finisajelor si unele dotări suplimentare in varianta 2

Scenariul A - varianta 1 .-minimala

Clădire etajata cu funcțiunea de grădiniță de copii (4 grupe x 20 copii) cu program prelungit. Regim de inaltime Spartial + Parter+Etaj

Suprafețe clădire

Suprafața construita Ac=592mp ; Suprafața construita desfasurata Ad=1437mp

Respectarea indicatori urbanistici aprobați prin PUD, respectiv POT=23%; CUT=0,45

STRUCTURA REZISTENTA

 • -  Cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beton armat

 • -   Fundații din beton sub ziduri si stâlpi

 • -  Acoperis-planseu orizontal din beton armat peste etaj - tip terasa termo si hidroizolata

ARHITECTURA

 • -  închideri din zidărie de cărămidă sau BCA + termosistem si tamplarie aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant

 • -  Pardoseli normale din gresie antiderapanta, covor PVC si parchet laminat

 • -  Compartimentări din zidărie sau pereți din gipscarton pe structura metalica

 • -  Finisaje interioare normale adaptate cerințelor funcționale ale spatiilor

INSTALAȚII


Instalații termotehnice de incalzire, ventilare si climatizare as]

unei instalații minimale necesara pentru ventilarea si clirrtâtlzâf'ea sălii polifunctionale / sălii de mese

Instalații sanitare de apa si canalizare

- Instalații electrice de iluminat, forța, curenti slabi, paratrăsnet ECHIPAMENTE

 • -  Prevederea unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj

CARACTERISTICI

 • -  Categoria de importanta “C”- normal

 • -  Clasa II de importanta

 • -  Grad de rezistenta la foc l-ll

 • -  Risc general mic de incendiu

- Prevederea unor finisaje funcționale atat cele interioare cat si cele exterioare

Scenariul B - varianta 2-maximala

Prevederea unor finisaje deosebite, cu calitati superioare atat cele interioare cat si cele exterioare. In loc de placajul cu cărămidă tip Klinker se vor utiliza placaje din piatra naturala pe structura metalica independenta la unele zone ale fațadei, iar in loc de pardoseala din gresie antiderapanta la exterior se vor utiliza placaje din piatra naturala. La interior in loc de pardoseli din parchet laminat de trafic intens de 9mm grosime s-au prevăzut pardoseli de parchet clasic din lemn de stejar de 22mm grosime la sălile de grupa, spatiile de dormit si birouri.

in locul unei instalații minimale necesara pentru ventilarea si climatizarea sălii polifunctionale / sălii de mese s-a prevăzut o ventilație de confort sporit

 • -  In locul unui echipament de ridicat de tip montcharge (sarcina 100-200kg) pentru transportul alimentelor de la subsol si a hranei de la bucataria de la parter către sala de mese de la etaj s-a prevăzut un ascensor de materiale si persoane avand o sarcina utila de 350kg

 • -  Cost mai ridicat generat de calitatea superioara a materialelor de finisaj si a echipamentelor si dotărilor suplimentare

Din analiza celor 2 scenarii s-au identificat următoarele aspecte :

CONCLUZII

Ținând seama de necesitatea unei cofinantari cat mai reduse fata de valorile finanțării Uniunii Europene se considera ca Scenariul A - varianta 1- minimala, reprezintă varianta optima

Aceasta varianta este detaliata prin intocmirea in cadrul Studiu de Fezabilitate cu conținutul cadru prevăzut de HG 907/2016 a următoarelor documentații suplimentare :

liste de cantitati de lucrări,

 • -  liste de echipamente, incusiv fise tehnice pentru principalele echipamente

 • -   liste de dotări

 • -  oferte de preț pentru echipamente si dotări

devize rulate pe baza listelor de cantitati de lucrări,

Toate aceste documentații suplimentare fata de prevederile Studiului de fezabilitate au ca scop cuantificarea mai exacta a valorii investiției, pentru a se putea stabili:

 • -  Valoarea suportata din fonduri nerambursabile finanțate de Uniunea Europeana

 • -  Valoarea complementara finanțata din fondurile bugetare ale beneficiarului Scenariul B-varianta maximala va fi cuantificata din punct de vedere valoric pe baza indicilor de preț rezultați din detalierea Scenariului A.

VARIANTA CONSTRUCTIVA pentru SOLUȚIA ALEASA

Funcțiunea: Grădiniță de copii cu 4 grupe a cate 20 copii si program prelungit;

Regim de inaltime: Clădirea propusa este o construcție etajata cu 3 niveluri (subsol parțial, parter si etaj) avand o forma dreptunghiulara in plan,cu următoarele dimensiuni: 38,20m x 16,60m

Inaltimea din placa in placa este de 3,20 m la parter si etaj si 3,00 m la subsol.

Inaltimea libera sub placa este de 2,95 m la parter si etaj si 2,70 m la subsol Construcția propusa se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (normala), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA “II” DE IMPORTANTA (clădiri civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006.

a. SUPRAFEȚE CLĂDIRE NOUA

Aria construita Ac = 592mp

Aria desfasurata fara subsol Adfs = 1.184mp

Aria construita desfasurata Ad =1.437mp

Suprafața totala teren St = 2.660 mp

Conform Anexei nr. 2 la RGU, aprobat prin HGR nr.525/1996 republicat si completat amplasamentul este organizat in 4 zone, după cum urmeaza :

 • - Zona ocupata de construcție de maximum 25% din totalul suprafeței

 • - Zona asfaltata a curții de recreație

 • - Zona terenurilor si instalațiilor sportive

 • - Zona verde inclusiv gradina de flori

Suprafața teren = 2.660 mp

Suprafețe construite (clădirea noii grădinițe +cabina poarta)

Suprafața construita Ac=592mp+13mp = 605mp

Suprafața desfasurata exclusiv subsol Adfs =1 184mp+13mp=1,197mp

Procentul de ocupare al terenului POT = Ac/St = 605mp/2.660mp = 23% (Procentul maxim admis pentru construcții este de 25%)

Coeficientul de utilizare al terenului CUT = Adfs/St = 1.197mp/2.660mp = 0,45

c. DISTRIBUȚIE FUNCȚIONALA

Distribuția funcționala a spatiilor pe nivele este următoarea

SUBSOL PARȚIAL suprafața construita =253mp

Suprafața utila = 192,89mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

S01

Hol

17.87

S02

Casa scării

15.80

S03

Depozit legume

11.89

S04

Camara si camera frigidere

24.39

S05

Primire marfa

11.99

S06

Depozit inventar

27.95

S07

Depozit rufe curate

8.33

S08

Depozit rufe murdare

8.30

S09

Vestiar barbati

6.33

S10

Vestiar femei

11.32

S11

Spalatorie-calcatorie

32.10

S12

Centrala termica

11.72

S13

Curte de lumina

4.90

PARTER suprafața construita = 592mp

Suprafața utila = 509,61 mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

P01

Hol + Hol central

72.32

P02

Casa scării

15.80

P03

Sala grupa odihna

51.32

P04

Sala de grupa activitati

50.75

P05

Grup sanitar copii

12.41

P06

Grup sanitar copii

12.41

P07

Sala de grupa activitati

50.75

P08

Sala de grupa odihna

51.32

P09

Windfang

5.59

P10

Casa scării

14.95

P11

Camera izolare

7.57

scPACICși

P12

Grup sanitar persoane cu dizabilitati

4.l0!f

P13

Grup sanitar

3.10/

P14

Grup sanitar barbati

7.29

P15

Grup sanitar femei

7.42

P16

Cabinet medical

13.67

P17

Vestiar

44.02

P18

Bucătărie

70.43

P19

Scara exterioara

14.39

ETAJ suprafața construita = 592mp Suprafața utila = 513,96mp

Nr. cam.

Funcțiune

Su (mp)

E01

Hol + Hol central

60.58

E02

Casa scării

16.83

E03

Sala grupa odihna

51.32

E04

Sala de grupa activitati

50.75

E05

Grup sanitar copii

12.41

E06

Grup sanitar copii

12.41

E07

Sala de grupa activitati

50.75

E08

Sala de grupa odihna

51.32

E09

Anexa material didactic

11.18

E10

Casa scării

16.34

E11

Cancelarie

7.57

E12

Sectretariat

16.10

E13

Director

14.51

E14

Vestiar

44.02

E15

Sala mese

62.83

E16

Oficiu

10.93

E17

Scara exterioara

14.39

Distribuția spatiilor, suprafețele si volumele de aer respecta „CERINȚELE MINIMALE PENTRU SERVICIUL EDUCAȚIONAL FURNIZAT DE UNITĂȚILE DE INVATAMANT PREȘCOLAR”

Astfel indicele de teren mp/tura/elev este de cca :

(2660mp-600mp)/80 copii = cca.25mp inscriindu-se in prevederea de teren acceptabil de 10-50mp/tura/elev

Volumul de aer din sălile de grupa si spatiile de odihna trebuie sa respecte următoarea prevedere :

necesar (20copii x 8mc/copil)+ (20copii x 5 mc/copil)=260mc

prin proiect volumul este superior 102mp x 2,95m = 301 mc

Orientarea sălilor de grupa este sud -vest si sud-est, cu respectarea prevederilor Anexei 3 la RGU.

Amplasamentul are asigurat acces carosabil direct la rețeaua de circulație majora si mijloacele de transport in comun cu respectarea prevederilor Anexei 4 la RGU.

Au fost prevăzute si locurile de parcare obligatorii pentru cadrele didactice (Anexa 5 1a RGU.

ÎNCHIDERI

închiderile clădirii sunt realizate din:

 • - Zidărie de cărămidă sau b.c.a. de 35 cm grosime si termoizolatie din PEXI

sau vata minerala de 10cm grosime

 • - Tamplarie usi si ferestre din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si

geam termoizolant

COMPARTIMENTĂRI
 • - Sunt prevăzute compartimentări din zidărie de cărămidă de 25cm grosime si

pereți ușori din gipscarton

 • - Tamplaria -usi interioare sunt prevăzute din lemn

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Finisaje interioare

La interior, pe pereții de zidărie si tavane sunt prevăzute tencuieli driscuite, glet de ipsos si vopsitorii lavabile. In spatiile umede (grupuri sanitare, spălătorie, bucătărie) la pereți finisajul se va realiza cu placaje de faianța (H = 1,40 m)

Pardoselile se vor realiza cu :

 • - Covor PVC de trafic intens la sala de mese / sala multifuncționala si vestiare,

cam. Izolator, spalatorie-uscatorie, depozitare rufe

 • - Parchet la sălile de grupa si birouri,

 • - Placaj de gresie portelanata la grupurile sanitare bucătărie si camara-

frigidere

 • - Placaj de gresie antiderapanta sau covor PVC de trafic intens la circulații si

scări

Finisaje exterioare

Pereții exteriori din zidărie sunt prevazuti cu următoarele finisaje :

 • - Finisaj tip termosistem Baumit peste termoizolatie si tencuieli decorative

 • - Tencuieli driscuite fin si vopsitorii lavabile la atic

 • - Sorturi de tabla protecție, acoperitor atic

Perimetral in jurul clădirii este prevăzut un trotuar de 1m lățime si panta de 3%, executat din beton de 10cm grosime ,pe un strat de balast si un strat de nisip


de 5cm grosime. Trotuarul va fi prevăzut cu bordura jlrț^bjriggitaJ^j^indatie pentru aceasta

IZOLAȚII

Construcția este prevăzută cu termo-hidroizolatie la acoperișul terasa, planseul de la parter care este in contact direct cu solul, planseul de la subsol si la pereții verticali ai subsolului.

Structura straturilor terasei necirculabile este clasica cu următoarele straturi

 • - Planseu de beton armat

 • - Beton ușor de panta 3-20cm grosime

 • - Sapa egalizare 0,5cm grosime

 • - Strat amorsaj

 • - Bariera de vapori si cu rol de difuziune

 • - Termoizolatie PEXI sau vata minerala 15cm grosime

 • - Strat separare

 • -  Sapa slab armata

 • - Strat difuziune vapori

 • - Hidroizolatie cu membrane bitumate armate cu polyester, termosudate Protecție hidroizolatie cu membrana bitumata protejata cu ardezie contra razelor UV

ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCȚIUNII PROPUSE.

Pentru ambele scenarii identificate, clădirea va fi dotata cu următoarele tipuri de instalații:

INSTALAȚII TERMOTEHNICE - HVAC
 • - instalații incalzire cu radiatoare, inclusive central termica

 • - instalații de climatizare

 • - instalații de ventilație

 • - instalații de alimentare cu gaze naturale

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

 • - instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer

 • - instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer

Instalații de canalizare

 • - instalații interioare de canalizare ape uzate menajere

 • - instalații de canalizare a apelor pluviale, convențional curatepluviale

Instalatii de stingere incendiu

 • - instalații cu hidranti exteriori

 • - conform normativului P118-99 nu este necesara prevederea de hidranti

interiori

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice - curenti tari

 • - instalații electrice interioare iluminat si prize

 • - instalații electrice de iluminat de siguranța

 • - instalații electrice de iluminat exterior

 • - instalații de protecție la supratensiuni atmosferice si legare la pamant

Instalații electrice de curenti slabi

 • - instalații de semnalizare, alarmare si alerta in caz de incendiu

 • - instalații de supraveghere video si control acces

 • - instalații de voce-date-imagine

 • - instalații de sonorizare

 • 3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

Devizele Generale si Devizele pe obiect (in 2 variante, respectiv varianta A-minimala si varianta B-maximala) au fost elaborate conform HG 907/2016 după cum urmeaza :

 • -   costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici biectivului de investiții;

Standardul de cost dat pentru o grădiniță cu 4 Săli de grupa, indicativ SCOST -02/MEdCTS, dat in cadrul HGR 363/14 aprilie 2010 este de 417 euro/mp Aed cost unitar (exclusiv TVA) pentru investiția de baza.(total Cap.4 din devizul general).

Aceasta valoare a fost stabilita luandu-se in calcul :

 • -   Preturi la nivelul lunii ianuarie 2010 pentru materiale, utilaje si transport

 • -   Salariul mediu brut peramura comunicat de Institutul național de Statistica la nivelul mediei anului 2009 pentru manopera.

Aceasta valoare este total insuficienta pentru realizarea investiției

Urmare

Realizarea noii construcții pentru Grădiniță cu 4 grupe a cate 20 copii si program prelungit trebuie sa respecte prevederile generale ale NP 011-97 “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițele de copii”, cu adaugarea prevederilor normativului P118-99 “Normativului de siguranța la foca construcțiilor” (realizarea a 2 scări interioare independente, închise in case de scara si suplimentar realizarea unei scări exterioare de evacuare, inclusiv masurile constructive de protecție ale acesteia), realizarea grupului sanitar si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati cat si adaptarea la toate prevederile legislației in vigoare din domeniu existenta ulterior apariției NP 011-97.

Aplicarea noilor reglementari in vigoare a dus la marirea suprafeței fata de cea minimala estimata de NP 011-1997

 • -  Modificarea preturilor materialelor in perioada 2010 - noiembrie 2018 datorate creșterii ratei de schimb euro-leu

 • -  Modificarea valorii forței de munca in perioada 2009 - noiembrie 2018, ținând seama si de lipsa acuta existenta de forța de munca

 • -  Necesitatea unor spatii suplimentare fata de cele prevăzute la grădiniță model, respectiv : bucătărie, cabinet medical, depozit rufe curate/murdare, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, spalatorie-uscatorie, depozit alimente, etc.

Toate acestea au generat sporuri fata de prevederile standardului de cost/2010 si fata de normativul in vigoare de realizare a grădinițelor de copii 011-97.

Se menționează ca prin OUG/20.sept. 2018, a fost abrogat art. V din OUG nr.6/2017si HGR nr.363/2010 si HGR 1394/2010.

Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice nu au fost fundamentate pe studii de specialitate si nu au mai fost actualizate dina nul 2010.

Aceste standarde de preț pentru investiții publice au fost abrogate si se vor stabili pe proprie răspundere de către beneficiarii fondurilor de la buget.

In cazul proiectelor finantatedin fonduri europene , standardele vor fi stabilite de auoritatile de management ale diferitelor programme.

al obiectivului de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit”

Str. Poștei nr.23

1 euro = 4.667 lei in noiembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3              5

6

CAPITOLUL 1

1-    CHELTUIELI   PENTRU   OBȚINEREA   SI

AMENJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

_

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții- racord electric

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL CAPITOL 2

_

120.000,00

22.800,00

142.800,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

STUDII

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.1 Studii de teren

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

-

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

DOCUMENTAȚII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZĂRII

0,00

0,00

0,00

3.3

EXPERTIZARE TEHNICA

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE

5.700,00

1083,00

6783,00

SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

3.5

PROIECTARE

229.950,00

43.690,50

273.640,50

-

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

46.500,00

8.835,00

55.335,00

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

69.232,00

13.154,08

82.386,08

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului

Tehnic si a Detaliilor de Execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

-

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

111.218,00

21 131,42

132.349,42

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7

CONSULTANTA

39.500,00

7.505,00

47.005,00

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

24.000,00

4.560,00

58.560,00

-

3.7.2 Auditul financiar

15.500,00

2.945,00

18.445,00

3.8

ASISTENTA TEHNICA

80.000,00

15.200,00

95.200,00]

-

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care :

45.000,00

8.550,00

53.550,00

-

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

35.000,00

6.650,00

41.650,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control a lucrărilor de execuție, avizat la Inspectoratul de Stat in Construcții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

-

3.8.2 Dirigentie de șantier

35.000,00

6.650,00

41.650,00

TOTAL CAPITOL 3

405.500,00

76.855,00

481.355,00

4.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții si instalații

3.616.822,37

687.196,25

4.304.018,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

140.710,00

26.734,90

167.444,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipamente de transport

82.629,17

15.699,54

98.328,71

4.5

Dotări

200.331,81

38.063,04

238.394,85

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.057.493,35

770.923,91

4.828.417,09

5    CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

139.902,16

26.581,41

166.483,57

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

127.183,78

24.164,92

151.348,70

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12.718,38

2.416,49

15.134.87

5.2

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

49.239,69

0,00

49.239,69

-

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente

creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

25.436,76

0,00

25.436,76

-

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.633,82

0,00

3.633,82

-

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC

18.169,11

0,00

18.169,11

-

5.2.5. Taxe acorduri, avize si autorizația de construire/desfiintare (scutire autorizație)

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

436.058,68

82.851,15

518.909,83

5.4

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

15.250,00

2.897,50

18.147,50

TOTAL CAPITOL 5

640.450,54

112.330,06

752.780,60

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.222.443,89

982.908,80

6.205.352,68

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+ 2 + 4 .1+4.2+5 1.1)

3.881.006,15

737.391,17

4.618.397,32

DEVIZ PE OBIECT varianta 1, minimala.

al investiției Construire grădiniță cu program prelungit Str. Poștei, Nr. 23, Municipiul Ploiești,

1 euro = 4.667 lei in noiembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

5

6

4.    CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

p£1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3.616.822,37

687.196,25

4.304.018,62

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

105.443,89

20.034,34

125.478,23

4.1.2.

Rezistenta

965.466,50

183.438,64

1.148.905,14

4.1.3.

Arhitectura

1.635.477,49

310.740,72

1.946.218,21

4.1.4.

Instalații

910.434,49

172.982,55

1.083.417,04

-

4.1.4.1. Instalații termotehnice -HVAC

222.709,00

42.314,71

265.023,71

-

4.1.4.2. Instalații sanitare

215.219,72

40.891,75

256.111,47

-

4.1.4.3. Instalații electrice

454.621,81

86.378,14

540.999,95

-

4.1.4.4. Instalație gaze natural

17.883,96

3.397,95

21.281,91

TOTALI - SUBCAPITOL 4.1.

3.616.822,37

687.196,25

4.304.018,62

4.2.

MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

17.000,00

3.230,00

20.230,00

TOTAL II - SUBCAPITOL 4.2.

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

140.710,00

26.734,90

167.445,90

-

4.3.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor termotehnice ET1+4

132.870,00

25.245,30

158.115,30

-

4.3.2 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor sanitare IS1.IS3

4.340,00

824,60

5.164,60

-

4.3.3 Utilaje si echipamente aferente instalației de gaze naturale EG1

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE   NU   NECESITA   MONTAJ   SI

ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

82.629,17

15.699,54

98.328,71

4.4.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor electrice de curenti slabi

35.581,00

6.760,39

42.341,39

4.4.2 Utilaje si echipamente de transport montcharge

34.250,00

6.507,50

40.757,50

4.4.3 Echipament elevator cu senile pentru

12.798,17

2.431,65

15.229,82

transport pers, cu dizabilitati

4.5.

DOTĂRI

200.331,81

38.063,04

238.394,85

-

4.5.1 Dotări de mobilier aferente arhitecturii

94.934,00

18.037,46

112.971,46

-

4.5.2 Dotări tehnologie bucătărie

81.450,81

15.475,65

96.926.46

-

4.5.3 Dotări tehnologice aferente spălătorie -uscatorie

16.447,00

3.124,93

19.571,93

4.5.4 Instalație panouri solare

7.500,00

1.425,00

8.925,00

4.6.

ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - SUBCAP. 4.3+4.5+4.6

423.670,98

80.497,49

504.168,47

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.057.493,35

2.402.026,28

15.044.269,84

08.11.2018; 1 euro=4,667 lei

al obiectivului de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit”

Str. Poștei nr.23

1 euro = 4.667 lei in noiembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI   PENTRU OBȚINEREA SI

AMENJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4    Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

2.2

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

120.000,00

22.800,00

_

142.800,00

3.

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1

STUDII

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.1 Studii de teren

3.350,00

636,50

3.986,50

-

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

-

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

DOCUMENTAȚII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZĂRII

0,00

0,00

0,00

3.3

EXPERTIZARE TEHNICA

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

5.700,00

1.083,00

6.783,00

3.5

PROIECTARE

274.950,00

52.240,50

327,190.50

-

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si devizul general

46.500,00

8.835,00

55.335,00

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

69.232,00

13.154,08

82.386,08

-

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a Proiectului

Tehnic si a Detaliilor de Execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

-

3.5.6 Proiect Tehnic si Detalii de Execuție

156.218,00

29.681,42

185.899,42

3.6

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7

CONSULTANTA

39.500,00

7.505,00

47.005,00

-

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

24.000,00

4.560,00

58.560,00

-

3.7.2 Auditul financiar

15.500,00

2.945,00

18.445.00

3.8

ASISTENTA TEHNICA

80.000,00

15.200,00

85.200,00

-

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului din care :

45.000,00

8 550,00

53.550,00

-

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

35.000,00

6.650,00

41.650,00

-

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control a lucrărilor de execuție, avizat la Inspectoratul de Stat in Construcții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

-

3.8.2 Dirigentie de șantier

35.000,00

6.650,00

41.650,00

TOTAL CAPITOL 3

450.500,00

85.405,00

534.905,00

4.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții si instalații

4.107.464,88

780.418,33

4.887883,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care necesita montaj

146.660,00

27.865,40

174.525,40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționare care nu necesita montaj si echipamente de transport

103.250,67

19.617,61

122.868,30

4.5

Dotări

200.331,81

38.063,04

238.394,85

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.574.707,36

869.194,40

5.443.901,76

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

ORGANIZARE DE ȘANTIER

158.791,60

30.170,46

188.962,36

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

144.356,27

27.427,69

171.783,96

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.435,63

2.742,77

17.178,40

5.2

COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI

55.618,04

0,00

55.618,04

-

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente

creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

28.871,25

0,00

28.871,25

-

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.124,46

0,00

4.124,46

-

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor

20.622,32

0,00

20.622,32

-

5.2.5. Taxe acorduri, avize si autorizația de construire/desfiintare (scutire autorizație)

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

494.935,79

94.037,80

588.973,58

5.4

CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

15.250,00

2.897,50

18.147,50

TOTAL CAPITOL 5

724.595,73

127.105,76

851.701,49

6.

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.868.803,09

1.104.505,16

6.973.308,25

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2 + 4.1+4.2+5.1.1)

4.388.821,15

833.876,02

5.222.697,17

al investiției Construire grădiniță cu program prelungit Str. Poștei, Nr. 23, Municipiul Ploiești,

1 euro = 4.667 lei in noiembrie 2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

3

5

6

4.    CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.107.464,88

780.418,33

4.887.883,21

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

105.443,89

20.034,34

125.478,23

4.1.2.

Rezistenta

965.466,50

183.438,64

1.148.905,14

4.1.3.

Arhitectura

2.126.120,00

403.962,80

2.530.082,80

4.1.4.

Instalații

910.434,49

172.982,55

1.083.417,04

-

4.1.4.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

222.709,00

42.314,71

265.023,71

-

4.1.4.2. Instalații sanitare

215.219,72

40.891,75

256.111,47

-

4.1.4.3. Instalații electrice

454.621,81

86.378,14

540.999,95

-

4.1 4.4. Instalație gaze naturale

17.883,96

3.397,95

21.281,91

TOTAL I - SUBCAPITOL 4.1.

4.107.464,88

780.418,33

4.887.883,21

4.2.

MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

17.000,00

3.230,00

20.230,00

TOTAL II - SUBCAPITOL 4.2.

17.000,00

3.230,00

20.230,00

4.3.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

146.660,00

27.865,40

174.525,40

-

4.3.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor termotehnice ET1+4

138.820,00

26.375,80

165.195,80

-

4.3.2 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor sanitare IS1, IS3

4.340,00

824,60

5.164,60

-

4.3 3 Utilaje si echipamente aferente instalației de gaze naturale EG1

3.500,00

665,00

4.165,00

4.4.

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

103.250,67

19.617,63

122.868,30

-

4.4.1 Utilaje si echipamente aferente instalațiilor electrice de curenti slabi

35.581,00

6.760,39

42.341,39

-

4.4.2 Utilaje si echipamente de transport montcharge

54.871,50

10.425,59

65.297,09

4.4.3 Echipament elevator cu senile pentru transport pers, cu dizabilitati

12.798,17

2.431,65

15.229,82

4.5.

DOTĂRI

200.331,81

38.063,04

238.394,85

-

4.5.1 Dotări de mobilier aferente arhitecturii

94 934,00

18.037,46

112.971,46

-

4.5.2 Dotări tehnologie bucătărie

81.450,81

15.475,65

96.926.46

-

4.5.3 Dotări tehnologice aferente spălătorie -uscatorie

16.447,00

3.124,93

19.571,93

4.5.4 Instalație panouri solare

7.500,00

1.425,00

8.925,00

4.6.

ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - SUBCAP. 4.3+4.4+4.5+4.6

450.242,48

85.546,07

535.788,55

TOTAL deviz pe obiect

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.574.707,36

2.691.789,68

16.859.103,77

INDICATORI

indicatori maximali

VARIANTA ALEASA

varianta MAXIMALA

Valoare totala investiție

cu TVA

6.205.352,68

6.973.308,25

fara TVA

5.222.443,89

5.868.803,09

din care

CM cu TVA

4.618.397,32

5.222.697,17

CM fara TVA

3.881.006,15

4.388.821,15

Indicatori minimali

suprafața totala (desfasurata), mp

1437

1437

suprafața construita, mp

592

592

suprafața utila, mp

1216

1216

regim inaltime

Spartial+P+1E

Spartial+P+1E

POT

23%

23%

CUT

0.45

0.45

supraf teren mp

2.660

2.660

indicatori financiari

VNA

RIR financiar cu proiect

RIR financiar fara proiect

perioada referința, ani

25

25

rata de actualizare fianciara, %

4

4

Durata de execuție

24 luni

24 luni

FINANȚARE

VERSIUNE ALEASA

Nerambursabil, euro Diferența, contr proprie la chelt eligibila, euro

46,15%

53,85%

616.000

718.723

VERSIUNE MAXIMALA

Nerambursabil, euro

41,09%

616.000

Diferența, contr proprie la chelt eligibila, euro

58,91%

883.273

3.4.STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA SI CLASĂ DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR, DUPĂ CAZ:

- Studiu topografic a fost intocmit de INTERGRUP in 03.2018 este anexat prezentei documentații

- Studiu geotehnic intocmit de SC.HAUSPLAN STUDIO SRL - proiect nr.22/2018 anexat prezentei documentații. Natura litologica a straturilor din adâncime pe care se face fundarea face ca impactul in teren la amplasarea construcției sa implice un risc redus.

- Studiu peisagistic înse va intocmi după dezafectarea si demolarea clădirii existente a Grădiniței si amenajarea spatiilor verzi si peisajere va respecta prevederile PUD aprobat

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

de făcut cu 24 de luni

SC


ML


Grafic implementare. Eșalonare sume

2018

2019

2020

2021

mart

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

auq

sept

oct

nov

dec

ian

febr

A1

Activitati pregătitoare pentru depunere cerere finanțare

Obținere certificat urbanism

Achiziționare si realizare Studiu fezabiliate, cerere finanțare, studiu geotehnic. documentați urbanistice

X

X

Realizare documentație pentru obținere avize si acorduri cuprinse in CU

A2

Activitati aferente etapa precontractare

Răspunsuri solicitări clarificări, vizita on-site, semare contract finanțare

X

A3

Management proiect

Constituire unitate management proiect

Atribuire directa servicii management proiect, inclusiv servicii pt derulare achiziții

Raprtari tehnice si financiare, inclusiv audit cereri rambursare

A4

Derulare/contractare proceduri achiziție (D&B, dirigentie șantier, audit financiar, publicitate)

Derulate procedura D&B

pregătire documentata

X

lansare si derulare proceduri

Derulare si contractare servicii dirigentie șantier, audit energetic, expertiza tehnica

Derulare si contractare servicii audit dinanciar si publicitate

A5

Contractare si derulare contract D&B

proiect tehnic. DDE

DTAC

obținere avize

obținere autorizație de construire si demolare

demolare anexe existente pe teren

Pregătire reorganizare activitati grădiniță

Organizare de șantier

Derulare lucrări

Asistenta tehnica proiectant

Dirigetie de șantier

echipamente/dotari

X

X

X

X

X

Recepție finala lucrări

X

Documentații pentru obținere autorizație funcționare

Eșalonare investiție, inclusiv TVA

167.530,58

473.214,35

4.508.943,40

1.073.

514,35


șcWCCși

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PROPUSE
 • 4.1.  PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚA

Denumirea obiectivului investiei: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT SI 4 GRUPE A CATE 20 COPII

Amplasament: Str. Poștei, Nr. 23, Municipiul Ploiești

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Perioada de implementare a proiectului este reprezentata de 24 luni calendaristice.

Perioada de analiza : 10 ani

 • 4.2.  ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factori de risc antropici:

 • -  cei generați de folosirea zilnica a spatiilor: nesemnificativi.

 • -  risc de pătrundere prin efracție. In timpul exploatării obiectivul va fi protejat, pentru ca sa fie minimizat acest risc. La nivelul parterului ferestrele vor fi puține si protejate anti-efractie. Ușile vor fi prevăzute cu sisteme de inchidere si incuiere. Clădirea va fi dotata cu alarma si sistem de supraveghere video.

Factori de risc naturali:

 • -  prin conformarea si executarea detaliilor tehnice se va împiedica pătrunderea apei meteorice prin invelitoare si pereti/tamplarii exterioare in interiorul clădirii, evitandu-se riscurile degradărilor.

 • -  pentru a preveni riscul afectării invelitorii de către zapada troienită, va fi revizuita starea invelitorii periodic. Nu exista date care sa indice ca in trecut șarpanta grădiniței existente ar fi avut de suferit din troienirea zăpezii in perioada iernilor sau a furtunilor.

 • -  schimbările climatice lente, fara transformări bruște majore nu afecteaza clădirea studiata si nici fluxurile tehnologice propuse.

 • 4.3.  SITUAȚIA UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM:

4.3.1 NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/PROTEJARE, DUPĂ CAZ;

Utilitățile necesare pentru asigurarea investiției sunt:

Branșamentul va fi prevăzut cu robineti de separare si contor de apa. Contorul va

fi montat intr-un cămin de branșament amplasat la limita de proprietate.

Racordarea la canalizarea publica

Emisarul de canalizare pentru apele pluviale si apele uzate menajere a căror parametrii se incadreaza in prevederile NTPA 002-2002, completat in 2005 , provenite de la clădire va fi rețeaua exterioara oraseneasca, printr-un cămin de racord propriu.

Sursa de energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a clădirii noi pentru Grădiniță cu 4 săli de grupa cu program prelungit se va realiza printr-un branșament de joasa tensiune amplasat la limita de proprietate sub forma unui bloc de măsură si protecție trifazat, tip BMPT-200A si a unui racord electric cu cablu de energie electrica, armat, tip CYAbY 4x95+50mmp, pozat ingropat in pamant pana la tabloul general TGD 0,4kV, amplasat in corpul nou.

Soluția definitiva de alimentare electrica va fi stabilita printr-un studiu de soluție elaborat de furnizorul local de energie electrica, SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Ploiești (pe baza unei teme de proiectare a proiectantului întocmită in numele beneficiarului, care va contracta lucrarea).

Datele electroenergetice de consum, estimate, la nivelul TGD 0,4kV, sunt:

putere instalata            Pi=130kW;

putere absorbita          Pa=90kW;

tensiune de utilizare Un=400/230V; 50Hz;

Imobilul va dispune de un tablou electric general amplasat la parter si tablouri electrice secundare amplasate la subsol, parter si etaj precum si la bucătărie si centrala termica. De la aceste tablouri se alimentează toate circuitele electrice de iluminat, prize si consumatorii specifici utilităților, conform schemelor monofilare de distribuție. Coloanele si circuitele electrice se vor executa cu cabluri si conductori izolați din cupru introduși in tuburi si țevi de protecție din PVC montate ingropat in zidărie; conductorii (de faza, nul de lucru si nul de protecție) vor avea izolația colorata diferit, conform normativului 17-2011, art. 5.1.4.3.

Rețeaua de distribuție interioara va fi tip TN-S, conform prevederilor normativului I7-2011, art. 3.3.2.4., in care conductorul de nul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schema, de la tabloul electric general pana la ultimul punct de consum.

Aparatele de măsură pentru 'înregistrarea energiei electrice active si reactive consumate, vor fi prevăzute in blocul de măsură si protecție trifazat, amplasat conform proiectului furnizorului de energie electrica SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE Ploiești, bloc ce constituie si punctul de delimitare dintre furnizorul si consumatorul de energie electrica.

In incinta exista un corp de clădire in care funcționează in prezent grădiniță.

Corpul existent de grădiniță este alimentat cu gaze naturale de la rețeaua stradala oraseneasca de gaze naturale din strada Poștei prin intermediul unui branșament propriu cu diametrul 2”, care se va păstră si pentru noua clădire a Grădiniței cu 4 grupe si program prelungit. Racordul existent este prevăzut cu 2 robineti de inchidere si contor pentru masurarea consumului de gaze.

După obținerea autorizațiilor de funcționare pentru corpul nou de grădiniță cu 4 grupe si program prelungit, clădirea existenta se va demola iar toate activitatile se vor muta in clădirea noua.

Servicii de comunicații

Obiectivul necesita racordarea acestuia la următoarele rețele de comunicații:

 • -  Telefonie fixa;

 • -  Internet;

 • -  Televiziune prin cablu;

Energie termica si apa potabila

 • -  Centrala termica va fi echipata cu 2 cazane murale cu tiraj fortat, cu puterea termica nominala de 100 kW fiecare, funcționând cu gaze naturale.

 • -  consumul de apa rece si calda va fi redus prin montarea de baterii de apa cu consum redus si acționare prin fotocelula;

 • -  pentru o mai buna responsabilizare a utilizatorilor vor fi montate contoare de gaze, apa potabila

Parametrii climatici exteriori

Temperatura exterioara convenționala de calcul se considera in conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului României, pentru perioada de iarna conform SR1907-1. pentru Ploiești, te= -15 °C - zona climatica II.

Temperatura interioara predominant a incaperilor - Ti - se considera in conformitate cu conform SR1907-2 si tema de proiectare.

VARA - temperatura exterioara: +35,3°C (grad de asigurare 98%)

 • -  temperatura exterioara pentru selecția echipamentelor de ventilare: +38°C

 • -  umiditatea relativa a aerului: 33%;

IARNA - temperatura exterioara: -15°C; - zona climatica II, zona eoliana II

 • - umiditatea relativa a aerului: 60%

Parametrii climatici interiori

Situația de Vara

Categoria de ambianta II (tabel 4.1-15-2010)

 • -  temperatura operativa de confort interioara camere climatizate: +25°C (± 2°C)

Situația de iarna

 • - temperatura interioara clase: +22°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara grup sanitar: +20°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara holuri: +18°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara birouri: +22°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara sala de mese: +20°C (± 2°C)

 • - temperatura interioara spălătorie: +18°C (± 2°C)

 • 4.3.2 SOLUȚII PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE.

  • 4.3.2.1      INSTALAȚII TERMOTEHNICE INTERIOARE

Instalația de incalzire

Necesarul de energie termica pentru incalzire in perioada de iarna se determina conform SR 1907/1,2-2015 . Necesarul maxim de energie termica, estimat pentru încălzirea întregului imobil, este de 100 kW.

Conform Normativului pentru instalații de incalzire 1.13/2015 Tabel 5.1 si Normativ pentru grădinițe NP 011-97 penrtu încălzirea clădirilor cu destinație de grădiniță sistemul de incalzire recomandat este cel cu corpuri de incalzire tip radiator.

Pentru incalzire se prevede a se folosi radiatoare plate de tip panou, din otel. Corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu cate un robinet de reglare termostatat pe tur, cu teu de închidere pe retur precum si cu armaturi de aerisire manuala.

Distantele intre corpurile de incalzire, perete si pardoseala vor fi in conformitate cu STAS 1797/82.

Agentul termic folosit pentru incalzire va fi apa calda 60/40°C produsa in centrala termica de la subsol (considerând funcționarea centralelor murale in regim de condensatie - recomandat economic). Conductele instalației de incalzire se vor executa din conducte din otel

Toate materialele din instalația de incalzire (conductele, armaturile, etc.) vor trebui sa aiba certificate de calitate.

Conductele de distribuție se vor monta aparent, sub grinzi.

Alimentarea radiatoarelor se va face prin coloane verticale care la partea superioara vor avea cate un dispozitiv automat de aerisire.

Coloanele vor fi prevăzute cu robinete de închidere si cu robinete de golire la partea inferioara.

După încheierea montajului instalației de incalzire se prevede spalarea la interior si realizarea probelor de presiune prevăzute in Normativul 1.13-15 pentru instalații de incalzire, respectiv proba de presiune la rece la 6 bar, proba de presiune la cald si proba de eficacitate.

Coloanele verticale si conductele de legătură la radiatoare se vor grundui si vopsi

Centrala termica

Centrala termica se incadreaza in categoria "risc mijlociu" de pericol de incendiu conform Normativului de siguranța la foc a construcțiilor P118-2013. încăperea in care este amplasata centrala termica are vitrarea necesara funcționarii cu gaze naturale (5% din volumul încăperii) conform NTPEE 2008-art 8.3, și grila evacuare gaze (25 cm2 pentru fiecare 1Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice se va prevedea montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 in aer, care va acționa asupra unui robinet de inchidere (electroventil) ce se va monta pe conducta de alimentare cu gaze naturale, in afara centralei termice. .

Centrala termica va respecta prevederile Normativului 1.13-2015 pentru instalațiile de incalzire precum si normativului de gaze naturale si normele ISCIR.in vigoare.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit in funcție de necesarul de energie termica pentru incalzire, pentru ventilație si pentru prepararea apei calde de consum.

Centrala termica va fi echipata cu 2 cazane murale cu tiraj fortat, cu puterea termica nominala de 100 kW fiecare, conectate in cascada,funcționând cu gaze naturale. Cazanele vor fi funcționând complet automatizat.

Capacitatea nominala a centralei termice va fi: 2 x 100 kW = 200 kW.

Agentul termic produs in centrala termica va fi apa calda cu temperatura nominala redusa, respectiv 60-40°C. Centrala termica va fi dotata cu un tablou electric de comanda si automatizare pentru alimentarea echipamentelor si a regulatoarelor electronice. Pentru circulația apei calde pe cele 3 circuite de incalzire (radiatoare, centrale de ventilație si boiler) se vor prevedea pompe de tip "pe conducta” (in line). Preluarea dilatării apei se va realiza cu un vas de expansiune inchis cu capacitatea de 500 litri.

Prepararea apei calde menajere (60°C) se va realiza cu un boiler bivalent cu acumulare cu capacitatea de 500 litri. Boilerul va fi prevăzut cu posibilitatea de echipare cu rezistenta electrica de 6 kW si va fi racordat la sursa clasica si la panouri solare amplasate pe terasa.

Instalația de climatizare

Climatizarea încăperilor (incalzire/racire) se propune a se realiza cu instalații de climatizare de tip split si multi-split, cu posibilitatea de operare la temperaturi exterioare intre -20°C pana la +44°C. Sistemele de tip split, sr compun dintr-o unitate exterioara la care se va racorda o singura unitate interioara. Sistemele de tip multi-split se compun dintr-o unitate exterioara la care se vor racorda mai multe unitati interioare. Instalația permite reglarea locala a temperaturii, conform necesităților din incaperea respectiva.

Fata de un sistem centralizat pe ansamblui clădirii, sistemul multi-split are avantajul unei exploatări mai sigure (in caz de defecțiune efectele sunt locale) si un preț de cost mai scăzut. In incaperi se vor prevedea unitati interioare de tip "de perete”. Instalațiile de climatizare vor funcționa cu freon ecologic (R407, R410a, etc). Conductele se vor realiza din țevi de cupru izolate.

Instalații de ventilație

Se vor prevedea instalații de ventilație la: sala de mese (si cu funcțiunea de sala pentru adunari) cu capacitatea de 80 locuri, la bucătărie, la spălătorie, la grupurile sanitare si la vestiare.

Ventilare Sala de mese (etaj)

Pentru sala de mese cu capaciatea de 80 persoane s-a prevăzut un agregat de ventilare de tip recuperator de căldură cu debit nominal de aer 1.000 mc/h. Se asigura introducerea aerului proaspăt la un nivel de min. 15 mc/h aer proaspăt pentru fiecare ocupant. Debitul de aer proaspăt introdus este de 1.000 mc/h iar debitul de aer evacuat este tot de 1.000 mc/h. Agregatul de ventilare de tip recuperator de căldură va fi alcătuit dintr-un ventilator de introducere, un ventilator de evacuare aer si recuperator de căldură. Agregatul de ventilare va fi amplasat la plafon si va funcționa automatizat.

Ventilare Bucătărie (parter)

La Bucătărie se va prevedea o hota cu inducție din inox cu dimensiuni 1,80x1,60m, amplasata la inaltimea de 1,80 m deasupra mașinilor de gătit. Hota va fi prevăzută cu filtru de grăsimi si va fi racordata la un ventilator de evacuare cu debitul de 2.200 mc/h. Deasupra cuptorului cu convectie electric (cuptor de pariserie) se prevede o hota cu ventilator propriu,cu debitul evacuat de 300 mc/h ( funcționează intermitent). Pentru compensarea aerului evacuat se va prevedea si o instalație de introducerea aerului proaspăt, cu debitul de 2.000 mc/h. Aerul proaspăt introdus in bucătărie va fi filtrat, va fi incalzit iarna si răcit vara.

Ventilare vestiare si grupuri sanitare

La Vestiare si grupuri sanitare se va asigura ventilarea in depresiune pentru fiecare dintre ele pentru a se evita migrarea mirosurilor in interiorul imobilului.

De la fiecare grup sanitar (cuprinzând dus, WC si vestiar)se evacueaza un debit de 150 mc/h.

Evacuarea aerului viciat din grupul sanitar se realizează prin cele 3 guri de aspirație cu dimensiuni 150x100 mm.

Pentru intriducerea aerului de compensare se prevede montarea in usa de acces a fiecărui grup sanitar a cate unei grile de transfer cu dimensiunea de 400x200mm

Ventilare spălătorie - Subsol

La spălătorie se asigura ventilarea cu evacuarea aerului viciat si introducerea de aer proaspăt la un nivel de 3 schimburi/ora cu un agregat de ventilare, tip recuperator de căldură.

Debitul de aer proaspăt introdus este de 250 mc/h iar debitul de aer evacuat este tot de 250 mc/h.

Aparatul de ventilare de tip recuperator de căldură este alcătuit dintr-un ventilator de introducere, un ventilator de evacuare aer si recuperator de căldură.

Introducerea aerului se va face printr-o gura cu dimensiune 300x1 OOmm amplasata pe lateralul tubulaturii de introducere.

Instalații de gaze naturale

In incinta exista un corp de clădire in care funcționează in prezent gtradinita.

Corpul existent de grădiniță este alimentat cu gaze naturale de la rețeaua stradala de gaze naturale din str. Poștei prin intermediul unui branșament propriu cu diametrul 2”

Racordul existent este prevăzut cu 2 robineti de inchidere si contor pentru masurarea consumului de gaze.

Se prevede construirea unui corp nou pentru grădiniță iar la final clădirea existenta se va demola iar toate activitatile se vor muta in clădirea noua.

Gazele naturale din noul corp de Grădiniță se vor folosi la centrala termica echipata cu 2 cazane murale cu capacitatea de 100 kW fiecare si la bucătărie.

Se estimează consumul de gaze naturale instalat al unui cazan la 10,5 Nmc/h, consumul nominal, maxim instalat pentru cele 2 cazane murale fiind 21 Nmc/h.

La bucătărie se prevăd echipamente de gătit funcționând unele cu gaze naturale si altele cu energie electrica. Se prevăd: echipamente de gătit, funcționând cu gaze naturale, cu debitul maxim instalat de 6,83 Nmc/h

Se prevede realizarea unei instalații interioare noi de gaze naturale de la contorul existent la noua Grădiniță:

La intrarea in funcțiune a corpului nou de grădiniță se prevede dezafectarea corpului existent si renominalizarea debitului de gaze de la corpul vechi al grădiniței la corpul nou si eventuala suplimentare a debitului in funcție de noua capacitate.

Execurarea si proiectarea instalației de geze narurale se va face de către o firma agrementata. La execurarea si proiectarea instalațiilor noi de gaze naturale se respecta prevederile Normativului NTPEE 2010 cu privire la instalațiile de gaze naturale.

4.3.2.2.1 Alimentarea cu apa

Distribuția orizontala pana la obiectele sanitare se va face sub plafonul de la subsol si parter sau in spatele pereților de gipscarton, in sistem ramificat. Apa calda menajera se va distribui la obiectele sanitare prin conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. Se vor prevedea armaturi de închidere, golire si siguranța:

 • - robineti de inchidere sferici, cu secțiunea de trecere totala;

 • - robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.

Rețeaua de distribuție se va executa din conducte de polietilena reticulata la presiuni inalte PP-R, izolate impotriva producerii condensului (cu izolație armaflex, grosime 9 mm). Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Prepararea apei calde menajere (60°C) se va realiza cu un boiler bivalent cu 2 serpentine, cu acumulare cu capacitatea de 500 litri. Boilerul va fi prevăzut cu posibilitatea de echipare cu rezistenta electrica de 9 kW si va fi racordat la sursa clasica si la un grup de panouri solare amplasate pe terasa.

In grupurile sanitare pentru copii se va prevede montarea de obiecte sanitare speciale pentru copii (cu gabarite mai mici si cu montarea armaturilor la inaltimi ușor de manevrat)

4.3.2.2.2    Canalizarea menajera

Apele uzate evacuate sunt: menajere obișnuite, a căror parametri se incadreaza in prevederile NTPA 002-2002. Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane verticale si prin colectoare orizontale amplasate, după caz, la nivelul parterului si subsolului.

Coloanele vor fi mascate, in ghene. dar cu posibilități de acces la piesele de curățire. Inaltimea de montaj a pieselor de curățire va fi de 40-80 cm fata de pardoseala. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea cu 50 cm peste nivelul terasei a coloanelor de scurgere, cu conducte din fonta de scurgere si cu căciuli de ventilație. Conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane se vor monta ingropat in zidărie sau in spatele pereților din gips-carton.

Conductele de canalizare ce se vor amplasa la plafonul incaperilor se vor masca prin plafoane sau grinzi din gipscarton.

Apele uzate menajere se vor evacua la rețeaua exterioara si căminele de canalizare aferente incintei si evacuate la rețeaua oraseneasca de canalizare existente prin căminul de canalizare existent la limita incintei. In cadrul documentației de prevede refacerea rețelei exterioare si a căminelor de canalizare, corespunzatornoului amplasament al clădirii si amplasării grupurilor sanitare din noua clădire.

înainte de deversarea in rețeaua de canalizare menajera a incintei, apele uzate menajere provenite de la bucătărie vor fi pre-epurate intr-un separator de grăsimi. Instalația de canalizare menajera se propune a se executa cu următoarele materiale: - pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din PVC-KG,

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride.

Toate conductele de alimentare care transporta apa de la rețea vor fi pozate sub adancimea de inghet (100 cm) fata de cota terenului amenajat.

4.3.2.2.3     Canalizarea pluviala

Apele pluviale de pe suprafața terasei se vor colecta si vor fi evacuate in sistem separativ pana la căminele de canalizare amplasate la exterior.

La interior,colectarea apelor menajere se face distinct fata de cele pluviale.

Pentru a impiedica pătrunderea mirosului din rețeaua exterioara de canalizare, inainte de ieșirea din clădire, pe conductele de racord către căminele exterioare de canalizare se vor monta sifoane de linie.

Acoperișul tip terasa necirculabila a clădirii va fi prevăzut cu pante de scurgere către receptorii de terasa.

Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apele uzate la rețeaua de canalizare existenta. Pentru instalația de canalizare pluviala se vor utiliza conducte din polietilena de inalta densitate pentru canalizare PEHD. Toate conductele interioare vor fi izolate fonic si impotriva producerii condensului. Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat.

4.3.2.2.4    Mijloace de stingerea incendiului

Clădirea va fi echipata cu următoarele tipuri de mijloace si instalații de stingere a incendiilor:

 • - mijloace de prima intervenție ( stingatoare portative si transportabile);

 • - instalație cu hidranti de incendiu exteriori.

Hidranti de incendiu interiori

Clădirea nu se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul P118/2-2013 art. 4.1 .alin.f, avand in vedere ca numărul persoanelor va fi de cca 100, clădirea urmând a avea doua niveluri supraterane si o suprafața construita de 592,00mp.

Hidranti de incendiu exteriori

Clădirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu instalație de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor din normativul P118/2-2013 art. 6.1,4.f

In conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 - pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor, art. 6.1. alin 1..” rețelele de distribuție a apei din centrele populate (localitati) trebuie fie echipate cu hidranti exteriori , care trebuie sa asigure condițiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor din exterior potrivit normativului cat si a celorlalte reglementari tehnice referitoare la instalații de alimentare cu apa a localităților din mediul rural, după caz".

In situația in care prin avizul regiei/ societății furnizoare de apa din centre populate (localitati), in conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 - pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor, art. 6.1. alin 2. "rețelele nu asigura satisfacerea condițiilor de debit si presiune, se prevede realizarea unei rezerve de apa pentru incendiu, dimensionata conf. art 13.31 din prezentul normativ”

Instalația cu hidranti de incendiu exteriori va trebui sa indeplineasca următoarele cerințe:

 • - debitul de apa pentru stingerea unui incendiu din exterior: Qie = 5 l/s;

 • - timp teoretic de funcționare: 180 minute.

Numărul de incendii simultane este 1.

Stingerea incendiilor din exterior cu hidranti se propune a se realiza de la hidrantii exteriori stradali existenti, alimentați din rețeaua publica existenta de apa.

Conform P118/2-2013, articolului 12.2, alin, (a), stingerea din exterior a incendiului se va face de la rețeaua publica de apa rece. Aceasta va trebui sa asigure presiunea minima de 0,7 bar, la nivelul terenului.

S-a solicitat avizul regiei locale de apa (Apa Nova) in privința asigurării debitului din rețeaua publica de apa. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se va prevedea o gopodarie proprie de apa, formata din rezervor de apa si camera de pompare.

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

La grupurile sanitare special amenajate se vor prevedea, in cabinele de WC pentru persoane cu dizabilitati, bare de susținere orizontale si verticale alaturi de obiectele sanitare. Obiectele sanitare vor avea dimensiuni adaptate uzului acestor persoane, prevăzute cu baterii cu fotocelule.

Obiecte sanitare pentru copii

In grupurile sanitare destinate copiilor se vor prevedea obiecte sanitare corespunzătoare, avand dimensiuni adaptate standardelor si temei de arhitectura.

Pentru asigurarea unei temperaturi maxime de 45°C, pe circuitul de apa calda al bateriilor se vor prevedea vane de amestec termostatice. Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie, suporturi pentru prosoape etc. Obiectele sanitare vor fii prevăzute cu baterii cu fotocelule.

Preluarea condensului

Pentru preluarea condensului de la aparatele de ventilare si climatizare se vor prevedea racorduri de canalizare realizate din țeava PP 32mm. Se vor racorda la cea mai apropiata rețea de canalizare.

Instalații electrice de iluminat si prize

Se prevede un iluminat funcțional, pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a activitatii, se va asigura confortul vizual printr-un iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin normativele in vigoare.

Nivelurile de iluminare de referința au stat la baza dimensionării sistemelor de iluminat specifice fiecărei incaperi

In sălile de grupa se va prevedea un sistem de iluminat general uniform distribuit, cu comanda in trepte, realizat cu corpuri de iluminat de inalt randament, cu reflector oglindat, echipate cu lămpi fluorescente tubulare. Iluminatul culoarelor, holurilor de la intrări si casei scărilor se va realiza cu corpuri de iluminat simple, echipate cu lămpi fluorescente tubulare. Culorile surselor de lumina vor fi calde T=3000-4000°K si indicele de redare a culorilor Ra=80-100. Comanda iluminatului se va face prin intermediul comutatoarelor sau 'întrerupătoarelor 10A/230V, montate la intrările in incaperi sau pe culoarele de acces.

Conform normativ I7 - 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 iluminatul de securitate/siguranta prevăzut este de mai multe feluri:

 • a) iluminat pentru intervenții in zonele de risc;

 • b) iluminat de securitate pentru evacuare;

 • c) iluminat de securitate impotriva panicii

 • a) iluminatul de siguranța pentru intervenție se asigura în următoarele încăperi; încăperea centralei termice, zona tabloului general si zona centralei de detectie-semnalizare incendiu.

Pentru acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta, alimentate din circuitele de iluminat normal. Conform I 7-2011, tabelul 7.23.1 timpul de funcționare este de cel puțin 1h.

 • b) iluminatul de securitate pentru evacuare, conform normativului 17-2011, articolul

 • 7.23.7.1 si 7.23.7.2 se va prevede pe culoarele de circulație, casele scărilor, la orice schimbare de direcție, la fiecare usa de ieșire, destinata a fi folosita in caz de urgenta, in exterior si langa fiecare ieșire din clădire, fiind alimentat dintr-un circuit separat fata de cele pentru iluminatul normal.

Acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.7.1, va folosi corpuri de iluminat cu acumulator, alimentate din circuitul de iluminat separat, conform I 7-2011, tabelul 7.23.1 timpul de funcționare este de 3h.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție), stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice).

 • c) iluminatul de securitate impotriva panicii se asigura in toate spatiile mai mari de 60mp.

Acest sistem de iluminat de securitate, conform I 7-2011, subcap 7.23.9.1, va folosi corpuri de iluminat normale echipate cu kit de emergenta, alimentate din circuitele de iluminat normal. Conform I 7-2011, tabelul 7.23.1 timpul de funcționare este de cel puțin 1h.

Iluminatul de securitate pentru evacuare (de tip 3b, conform normativului 17-2011, art. 7.23.3.2.) se va face cu luminoblocuri autonome, care la caderea tensiunii pe sursa de baza raman in funcționare inca 3 ore si asigura un iluminat de orientare si evacuare in deplina siguranța. Luminoblocurile se vor alimenta din circuitul de iluminat de siguranța racordat inaintea intrerupatorului general al tabloului electric, astfel incat sa nu existe posibilitatea intreruperii alimentarii lor.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in funcțiune tot timpul (tip permanent).

In toate spatiile tehnice (centrala termica, amplasament tablouri electrice, amplasament centrala avertizare incendiu, rack voce-date) se va prevedea iluminat de securitate pentru intervenții cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa de lumina cu autonomie de 1ora.

In incaperile cu aglomerare de persoane se va prevedea un iluminat de securitate impotriva panicii cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa de lumina cu autonomie de 1ora, pentru orientarea si dirijarea persoanelor pana unde se va putea utiliza iluminatul de securitate pentru evacuare.

Se va prevedea un iluminat exterior al incintei prin utilizarea unor corpuri de iluminat de exterior, etanșe, cu sursa de lumina LED, montate pe clădire.

Toate incaperile vor fi dotate cu prize 16A/230V cu contact de protecție conform normelor in vigoare.

Instalația electrica de iluminat si prize aferenta imobilului se va realiza după cum urmeaza:

 • - circuitele interioare aferente iluminatului si prizelor cu conductori de cupru tip

FY 1,5 mm2 si respectiv FY 2,5 mm2, protejați in tuburi IPEY montate ingropat;

 • - traseul exterior pentru instalația de iluminat exterior, se va realiza cu cablu

tip CYYF 3x4 mm2, montat aparent pe clădire.

In centrala termica se va prevedea realizarea unui iluminat artificial fluorescent cu corpuri de iluminat etanșe ce vor fi montate pe tavan numai după montajul echipamentelor tehnologice, pentru asigurarea unui iluminat funcțional adecvat.

Instalații electrice de forța si automatizare

Distribuția energiei electrice, pentru tablourile secundare de pe nivelele clădirii, se va face prin coloane electrice care se vor executa cu cabluri cu conductori de cupru în manta din material plastic fara halogeni, cu intarziere la propagarea focului, tip N2XH, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 3.3.3., montate in ghena verticala de distribuție electrica pe pat de cabluri.

La toate nivelele clădirii se vor amplasa tablouri de distribuție secundare pentru alimentarea receptoarelor electrice din clădire.

Instalațiile electrice de forța vor asigura alimentarea cu energie electrica a echipamentelor de forța fixe prevăzute si racordarea tablourilor electrice secundare, la tabloul general de distribuție.

Instalațiile de automatizare aferente surselor de utilitati (cazane centrala termica, agregate de climatizare multisplit, etc.). vor fi asigurate de furnizorii echipamentelor respective.

Atât circuitele de forța si automatizare cat si coloanele electrice ale tablourilor, se vor executa corespunzător puterilor electrice instalate, cu cabluri cu conductori de cupru izolați in manta din material plastic fara halogeni, cu intarziere la propagarea focului, tip N2XH, conform prevederilor normativului 17-2011, art.

 • 3.3.3. pentru spatii de invatamant.

Tablourile electrice de distribuție vor fi echipate cu dispozitive de protecție la supratensiuni si cu miniintrerupatoare automate cu protecție diferențiala, calibrate pe circuitele de utilizare, care răspund cerințelor impuse de normativul in vigoare (17-2011), privind protecția diferențiala impotriva curentilor de defect in izolația electrica sau a atingerilor accidentale directe sau indirecte ale instalației electrice.

 • 4.3.2.3.2 INSTALAȚII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Instalație de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu

Se va prevedea un subsistem de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu, in corpul nou de grădiniță, conform prevederilor normativului P118/3-2015, art. 3.3.1 si 3.3.2, ce va asigura o acoperire totala a spatiilor supravegheate si concentrarea la centrala de semnalizare incendiu, amplasata in holul central de acces intrare, a semnalelor transmise de liniile de semnalizare incendiu grupate pe nivelele clădirii.

Pentru detecția si semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu 2 bucle. Elementele de detecție incendiu sunt detectoare de fum fotoelectrice, adresabile (detecția fumului se face pe principiul camerei optice). Detectoarele si butoanele manuale de incendiu se vor conecta pe bucle adresabile (ambele capete ale buclelor sunt conectate în centrala) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integrității (se semnalizează în centrala de incendiu atât întreruperea unei bucle cât si existenta unui scurtcircuit pe bucla). Pentru semnalizarea manuala a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare, amplasate pe caile de evacuare din clădire, conform normativelor în vigoare: o persoana aflata în orice

________St M t î'l punct al clădirii sa nu se deplaseze mai mult de 20m pentru a acționa un buton'de incendiu.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene adresabile de interior amplasate de asemenea maniera încât sa fie auzite de o persoana aflata în orice punct al clădirii, iar la exterior printr-o sirena convenționala exterioara echipata si cu flash optic. Sistemul va avea alimentare back-up care îi va permite funcționarea pe o perioada mai mare de 48 de ore în stand-by si de >2 ora în stare alarma.

Rețeaua de conexiuni între elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu) se va realiza cu cablu special rezistent la foc de tip JY(St)Y, cablat în tub de protecție din PVC. Alimentarea centralei de detecție incendiu si a surselor din sistem se va face cu cablu rezistent la foc tip NHXH E90 - 3x2,5.

Utilizatorul va deține un jurnal în care se vor nota toate acțiunile efectuate asupra sistemului de detecție si semnalizare a incendiului, data si ora evenimentului.

Din punct de vedere al modului de cablare se vor respecta următoarele:

trebuie respectata distanta minima de siguranța între părțile componente ale sistemului de semnalizare (între conductele de semnalizare si celelalte circuite electrice: de iluminat, forța, etc., respectiv 25cm) sau fata de celelalte tipuri de instalații (sanitare, încălzire, climatizare etc.);

asigurarea alimentarii cu energie electrica a centralei de semnalizare prin circuit propriu (la care nu sunt racordați alti consumatori);

asigurarea obturării golurilor din jurul conductelor de semnalizare (create la traversarea pereților, planseelor cu rol de protecție la foc) cu materiale care sa asigure aceeași rezistenta la foc cu a peretelui traversat.

Instalație supraveghere video si control acces

Pentru marirea siguranței si pentru monitorizare s-a prevăzut un sistem de supraveghere video permanenta care utilizează camere color de înalta rezoluție. Sistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camere IP, pentru interior si una pentru exterior si trateaza supravegherea video pentru intreaga suprafața a grădiniței.

Imagini video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului.

Camerele video sunt camere color de înalta rezoluție. Alimentarea lor se face dintr-o unitate UPS, montata la recepție. Camerele video sunt conectate la 1 inregistrator video digital, de tip stand-alone (Net video recorder, NVR). Acest inregistrator video este montat la recepție si este alimentat din UPS. UPS-ul va fi calculat pentru un timp de 10 minute la incarcare maxima.

Imaginile captate de la camerele video vor fi înregistrate de NVR de tip stand alone (non PC). Acest NVR va fi montat într-un rack.

Unitatea NVR poate fi conectata la rețeaua locala TCP/IP, putând fi monitorizata prin Internet.

Instalație de voce-date-imagine

Topologia de realizare a rețelei, este de tip stea, conceputa pe baza recomandărilor standardului EIA/TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conectează printr-un cablu UTP 4x2x0,5 Cat. 6 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distribuție. Cablurile vor fi conectate atât la nivelul dulapului de comunicații (rack) cât si la nivelul posturilor de lucru din spatiile de săli, prin intermediul prizelor prevăzute cu conectori RJ45 ecranați, în vederea asigurării unei bune protecții la factori perturbatori. Se va prevedea un Rack de 24U amplasat la etajul 1 la secretariat.

Inaltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, internet si CATV) va fi de 30cm, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei.

Dulapul de comunicații este prevăzut numai cu elemente pasive. Elementele active de rețea, inclusiv server-ele vor fi prevăzute de beneficiar, in funcție de necesitățile acestora.

In dulapul de comunicații se vor monta si amplificatorul de semnal CATV (preluat de la un furnizor local) si distribuitoarele (splitere) de semnal CATV. Legaturile intre distribuitoare si prizele coaxiale de semnal TV din perete, se vor realiza cu cabluri coaxiale ecranate, cu impedanta de 75ohmi, tip RG6, introdus in tub de protecție din PVC, montat ingropat in tencuiala pereților.

Din centura exterioara de impamantare a clădirii, se va asigura un traseu de impamantare (prin conductor de Cu o 10mm) la care se va conecta Rackul de distribuție voce-date. Aceste traseu se va asigura direct din centura exterioara de impamantare prin intermediul pieselor de separare si nu din tablourile electrice, pentru a evita apariția curentilor paraziti datorați eventualelor dezechilibre intre faze.

Instalație de sonorizare

Pentru difuzarea muzicii de fundal, a anunțurilor prin microfon si a anunțurilor privind anumite pericole a fost prevăzut un sistem de sonorizare care include si sursa de alimentare tip UPS proprie.

Nota: Se va evita instalarea circuitelor de curenti slabi pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstră o distanta minima de 25 cm.

De asemenea, distanta intre circuitele de curenti slabi si cele de iluminat, prize sau forța trebuie sa fie de minim 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30 m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta sub cele ale instalațiilor electrice de curenti tari.

 • 4.3.2.3.3 INSTALAȚII DE PROTECȚIE ELECTRICA

INSTALAȚIA DE PROTECȚIA OMULUI ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

Pentru evitarea șocurilor electrice prin atingere directa si indirecta si pentru creșterea siguranței in exploatare si impotriva incendiilor, conform normelor de protecția muncii si normativului de siguranța la foc a construcțiilor, se va prevedea realizarea următoarelor masuri:

executarea circuitelor electrice cu conductori din cupru izolați in PVC, introduși in tuburi de protecție din PVC;

utilizarea aparatajului electric in carcase avand un grad de protecție adecvat categoriei de influente externe a încăperilor respective;

asigurarea rețelei de tip TN-S, prin legarea la nulul de protecție al rețelei si suplimentar la pamant a carcaselor metalice ale echipamentelor electrice;

utilizarea in exclusivitate a prizelor electrice cu contact de protecție legat la nulul de protecție al rețelei electrice;

dimensionarea corecta a elementelor de protecție din tablouri (întrerupătoare automate) ale circuitelor electrice de utilizare;

prevederea pe circuitele de iluminat si prize a dispozitivelor de protecție diferențiala cuplate cu întrerupătoare automate in tablourile electrice, ceea ce asigura deconectarea automata de sub tensiune a circuitului, in cazul apariției unor curenti de defect in izolația electrica sau atingerii accidentale a instalației electrice de către personalul din instituție.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIA CLĂDIRII ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI.

împotriva descărcărilor electrice atmosferice (trăsnetului), se va monta o instalație de paratrăsnet, necesara conform normativului 17-2011, art. 6.2.2.6. Instalația de paratrăsnet va fi realizata cu o tije de captare echipata cu dispozitiv de amorsare piezoelectric amplasata pe un catarg montat pe acoperiș si 2 conductoare de

Racordarea instalației electrice la priza de pamant a clădirii se va face prin piese de separație, montate in casete de vizitare.

Priza de pamant, fiind comuna pentru instalația de paratrăsnet si protecție in distribuția electrica de joasa tensiune, va trebui sa aiba o rezistenta de dispersie mai mica de 1 ohm, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 5.5.7.11.

In acest sens se va proiecta si executa o priza de pamant naturala, care sa preia coborârile instalației de paratrăsnet si legaturile la BEP centrala termica si TGD 0,4kV, priza ce se va realiza cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant sub grinzile de fundație a clădirii, înaintea turnării betonului si electrozi din țeava de OLZn 021/2” si L=2,5m, amplasați echidistant intre ei la 5m.

Instalația interioara de legare la pamant este alcatuita dintr-o centura de echipotentializare, BEP, montata in incaperea centralei termice cu o ramificație la tabloul general de distribuție si la fiecare nivel langa tablourile electrice secundare si legaturi echipotentiale, realizate intre toate elementele de instalații realizate din materiale conductoare.

Toate echipamentele cu mase metalice, toate carcasele din metal, toate conductele si țevile din metal, se vor lega la bara de egalizare potențial cea mai apropiata, care se va lega la priza de pamant.

4.3.2.3.4 ASIGURAREA EFICIENTEI ENERGETICE

Cerințele de performanta energetica a clădirii din punct de vedere al instalațiilor electrice, obligatorii pentru realizarea confortului ambiental in spatiile interioare, constituie criterii ce se vor lua in considerare la elaborarea documentațiilor de proiectare, si anume:

prevederea unui iluminat artificial fluorescent, utilizând surse de lumina economice, cu consum redus de energie electrica si randament luminos superior;

asigurarea posibilităților de economisire energie electrica prin comanda sectorizata a iluminatului electric artificial in toate incaperile ;

asigurarea nivelelor de iluminare artificiala medie normate, corelat cu iluminatul natural, prin sectorizare;

utilizarea de utilaje (pompe centrala termica agregate de ventilație si climatizare) si echipamente electrice performante, cu randament energetic mare.


4.3.2.3.5 FOLOSIREA ENERGIEI DIN SURSE NECONVENTIONALE (REGENERABILE) SI IZOLAREA TERMICA A CLĂDIRII

FOLOSIREA SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILE IN AMBELE VARIANTE

In conformitate cu prevederile Legii 372 / 2005 republicata on 2018, art. 14 privind indeplinirea cerințelor minime de performanta energetica pentru clădirile noi, in ambele variante au fost prevăzute instalații care folosesc un maxim de resurse neconventionale.

Aceste instalații sunt:

Instalația de panouri solare pentru producerea apei calde de consum, instalarie care va funcționa rot timpul anului. Pentru iinstalatia de panouri solare a fosr prevazur un boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri.

 • -  Ai fost prevăzute instalații in sistem pompa de căldură pentru climatizarea unor incaperi (incalzire / răcire). Aceste instalații sunt in sistem split sai multi-split si funcționează cu freon ecologic. In perioadele calde vor funcționa pentru răcire iar in perioadele de tranziție vor funcționa pentru incalzirea incaperilor in care sunt montate (deci in perfoimantele in care nu funcționează incalzirea centrala)

 • 2. CONSIDERAȚII SI DATE DESPRE FUNCȚIONAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ. CARE NU AU PUTUT FI PREVĂZUTE PENTRU INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

Pompele de căldură, nu au putut fi prevăzute pentru instalațiile de incalzire cu radiatoare din următoarele considerente privind funcționarea lor si prețul de cost foarte mare:

 • -  Tipul de pompe de căldură care poate fi folosit in cazul de fata este: pompe de căldură aer / apa. Aceste pompe extrag energia termica din aer si o transfera apei care este folosita apoi ca agent termic.

Pentru alte tipuri de pompe respectiv pompele de căldură apa / apa nu exista sursa primara iar pentru tipul de pompe de căldură sol / apa resursa primara este limitata la zona curții grădiniței (care ar trebui sapata in intregime, in curte existând construcții existente, fara a se sti daca este suficient).

 • -  Pompele de căldură aer / apa pot funcționa pana la o temperatura exterioara de -20°C, dar cu cat scade temperatura aerului (sursa primara) cu atat scade capacitatea termica a pompei de căldură (deci pompa de căldură nu are in debit constant de furnizare a energiei termice, acesta fiind in funcție de temperatira exterioara.

 • -  In privința temperaturii apei calde furnizate de pompa de căldură si aceasta este variabila. La o temperatura exterioara de +30°C temperatura apei produse poate fi de max 60°C dar la o temperatura exterioara de -20°C temperatura apei produse poate fi de max +15°C.

 • -  La o temperatura exterioara medie a perioadei de incalzire de +2°C coeficientul de performanta (COP) scafe la numai 2,4 (adica la un consum de energie electrica de 1 kW se produce 2,4 kW energie termica). Un COP bun se poate considera de la valoarea de 3 in sus.

 • -  In aceste condiții pompele de căldură sunt indicate mai ales pentru producerea apei calde de consum.

 • -  Se face precizarea ca pentru funcționarea numai cu pompe de căldură pentru incalzire, la temperaturi sub -10°C temparatura agentului produs este foarte scăzută (+15°C) si pompele de căldură nu pot fi folosite la incalzire fara suplimentere cu o sursa clasica.

 • -  La folosirea pompelor de căldură pentru incalzire, in perioadele in care temperatura exterioara a aerului scade sub 0°C este necesara introducerea unei surse de căldură suplimentara, respectiv o centrala murala (electrica sau pe gaze).

 • -  Referitor la spațiul necesar incaperii afectate pentru centrala termica, rezulta ca spațiul necesar in căzu amplasatii pompelor de căldură se va dubla de la aprox. 14 mp la minim 36 mp ceea ce afecteaza spatiile de la subsol necesare celorlalte activitati la care nu se poate renunța, aceasta tinind seama ca amprenta claditii noi este fixa si nu se poate modifica.

 • -   In privința investiției inițiale pentru aceiași capacitate a sursei de căldură, investiția inițiala se poate aprecia ca fiind de cca. 4 pana la 5 ori mai mare in cazul instalării pompelor de căldură dacat in cazul folosirii centralelor murale pe gaze, prevăzute in studiu.

In consecința ținând seama de toate motivele enumerate mai sus, in studiul de fezabilitate nu au putut fi folosite (prevăzute) pompe de căldură. .

3. IZOLAREA TERMICA EXTERIOARA A CLĂDIRII NOI A GRĂDINIȚEI

Izolarea termica a imobilului prevăzută in studiul de fezabilitate respecta prevederile din Normativul Mc 001/2006 - Metodologia de calcul a preformantelor energetice a clădirilor, respectiv :

 • -  pentru pereți exteriori se prevede izolație cu vata minerala (Ă = 0,045 W/mK), avand grosimea de 10 cm, respectiv finisaj tip termosistem Baumit peste termoizolatie si tencuieli decorative. Rezistenta termica a pereților exteriori astfel izolați termic este R’ = 2,62 m2 K/W

 • -  pentru planseul peste incaperile de la ultimul nivel, terasa necirculabila clasica se prevede izolație termica PEXI (Ă = 0,044 W/mK) sau vata minerala cu grosimea de 15 cm. Rezistenta termica a planseul peste etaj este R’ = 3,72 mK/W.

 • -  pentru planseul inferior aflat in contact cu solul se prevede izolație termica cu grosimea de 5 cm la sibsol si 10 cm la parter. Rezistenta termica a planseul inferior aflat in contact cu solul etaj este R' = 6,50 m2 K/W

Prin izolarea termica exterioara prevăzută in studiul de fezabilitate se realizează incadrarea in prevederile Normativului C107/2-2010 si anume coeficientul global de izolare termica a clădirii, G1, este mai mic decât coeficientul global normat de izolare termica G1ref, adica G1 < G1ref.

Conform calculelor efectuate rezulta ca G1 (0,34 W/m3 K) este mai mic decât G1ref normat (0,57 W/m3 K), ceea ce inseamna un nivel de izolare corespunzător normelor in vigoare pentru imobilul cu destinația de Grădiniță.

4 4 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Nu este un impact deosebit intrucat noua grădiniță va inlocui grădiniță existenta care se va dezafecta

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

4 4.1 Numărul de locuri de munca create in faza de execuție

Numărul de personae (forța de munca ocupata in faza de realizare a investiției ) = cca. 50 persoane , in medie pe intreaga perioada a desfășurării lucrărilor prevăzute in Studiu de Fezabilitate, respectiv pe o perioada de 22 luni.

4.4.2 Numărul de locuri de munca create in faza de operare

Datele privind forța de munca ocupata după realizarea investiției au fost communicate de beneficiar după cum urmeaza :

Personal angajat , inclusiv personal adiacent - activitati complementare după punerea in funcțiune = 30 persoane

Locuri de munca nou create = 10

d) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Protecția calitatii apelor

In timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele masuri:

 • -  se prevăd mijloace de reținere a scurgerii apelor uzate menajere astfel încât emisiile in apele de suprafața sa se incadreze in prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG 188/2002;

 • -  se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deșeuri de orice fel in apele de suprafața sau subterane, pe sol sau in subsol;

Protecția aerului


Utilajele tehnologice folosite in timpul construcției vor respecta . prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate mașinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante de la acestea.

Protecția solului si subsolului

In domeniul protecției calitatii solului se vor lua următoarele masuri atat pe timpul execuției lucrărilor, cat si ulterior in perioada de exploatare a obiectivului de investiții:

 • - Se vor gospodari materialele de construcții numai in perimetrul de lucru fara a afecta vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale;

 • - Nu se va depăși suprafața necesara frontului de lucru;

 • - In timpul execuție se va avea in vederea evacuarea apelor;

 • - Se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzătoare, astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanți si emisii de noxe peste valorile admise;

 • - Se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevăzute in acest scop;

 • - Se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu aparțin zonei de lucru;

 • - Se vor incheia contracte de servicii cu unitati specializate in vederea asigurării eliminării, tratării si depozitarii finale a deșeurilor;

 • - Se interzice depozitarea necontrolata a deșeurilor;

Situri protejate

In zona amplasamentului obiectivului de investiții, nu exista situri protejate.

e) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic în care acesta se integrează, după caz

Efectele trebuie analizate atat pentru perioada de execuție când acestea sunt negative, cat si pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului.

Nu vor exista emisii in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai pe amplasamentul proiectului.

Impactul asupra aerului este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrărilor de construcție, mediul va reveni la starea inițiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

Exista posibilitatea poluării fonice in zona in perioada execuției proiectului. Pentru reducerea riscului de poluare fonica a vehiculelor ce ajuta la realizarea investiției si la transportul materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustica impus de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirii.


erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde funcționează șantierul de construcții;

- Impactul lucrărilor depinde in principal de marimea lucrărilor de construcții si de modul in care acestea sunt conduse.

 • f) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Prin lucrările care se vor executa si prin funcționarea obiectivului, nu se va afecta flora si fauna din zona.

Protecția solului si a subsolului

Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si incadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Se va urmări menținerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88 respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din încăpere, când acestea nu funcționează.

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinut de titular.

Lucrările de construcție vor fi executate de unitati specializate, autorizate in conformitate cu Legea Nr. 137 / 1995.

4 5 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Varsta preșcolara este, fara indoiala, temelia educativa a intregii vieți. Datorita vârstei mici, educația preșcolara capata un caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educație, formează temelia intregii vieți de mai târziu. La reușita copilului in viata contribuie, in egala măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniță si școala. Asigurarea unui parteneriat real intre aceștia, implicarea tuturor in realizarea

Grădiniței, ca prima veriga a sistemului de invatamant, trebuie sa i se acorde o mare atentie. Invatamantul preșcolar a dobândit un conținut instructiv-educativ cu discipline care se desfasoara după o programa minuțioasa si care urmărește realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preșcolar pentru integrarea ușoara si rapida in activitatea de invatare.

Si copilul preșcolar invata dar pentru el, invatarea este un joc. Invatarea școlara, oricât de libera ar fi, are totuși rigorile ei, efort mai susținut, disciplina de munca riguroasa etc. Educația preșcolara, instituționala este un act psihologic si deosebit pentru egalizarea șanselor, pentru perfecționarea activitatii de instrucție si educație in vederea inlaturarii eșecurilor școlare si a abandonului școlar.

Un rol important in debutul școlar il va avea intotdeauna instituția preșcolara, ea fiind o etapa intermediara, indispensabila. Integrarea copilului in forma de colectivitate preșcolara comporta un prim efort de adaptare la viata sociala si totodată extinderea mediului social accesibil copilului.

Integrarea copilului in școala presupune mai intai formarea unor prezentări corecte despre școala care sa le permită preșcolarilor o adaptare afectiv-motivationala la mediu școlar. Concurând alaturi de școlari se inlatura reticenta preșcolarilor si ii face sa-si incerce puterile, sa demonstreze ca sunt pregătiți pentru școala.

Realizarea dezideratelor a idealului educatoarelor este condiționată de colaborarea mai stransa intre grădiniță si școala. Activitatea educatoarelor si invatatorilor trebuie sa se împletească. Tonul puternic afectiv ce o caracterizează pe educatoare trebuie sa se impleteasca cu relația mai autoritara a invatatoarei. Dadaceala exagerata nu ajuta copiii, ii formează dependenti de educatoare. Trebuie sa cantarim cu atentie cat si cum ii ajutam pe copii. Sub aspectul evaluării, evoluției si randamentului școlar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare trebuie sa se completeze cu evaluarea apreciata in calificative de către invatator.

Un alt obiectiv in vederea integrării copilului in activitatea de tip școlar constituie permanenta legătură a grădiniței cu familia-cea care constituie de fapt primul model al copilului. Educația in familie ocupa un loc important in formarea 'puiului de om' care trebuie sa gaseasca aici condiții de dezvoltare fizica, perceptiva, intetectuala, personala si sociala. Din primii ani de viata personalitatea 'adultului de mai târziu' prinde contur si se manifesta prin elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, insusiri, capacitati, abilitați si aptitudini.

Analizele efectuate asupra evoluțiilor recente in rândul grădinițelor evidențiază tendința de creștere a numărului solicitărilor pentru locuri in grădinițe. Ascensiunea puternica a consumului in Romania a devenit o tendința. Consumatorii romani devin tot mai atenti la raportul pret-calitate, mai selectivi in alegerea locației potrivite pentru copii si mai educați in ceea ce privește serviciile oferite.In acest fel concurenta devine mai intensa in rândul grădinițelor din localitate, deținătorii acestora efectuând cat mai multe modificări pentru a satisface pe deplinnecesitatile consumatorului. Progresele inregistrate in lucrările de dezvoltare si modernizare a infrastructurii grădinițelor creeaza premise pentru continuarea trendului crescător a nivelului de pregătire.

Legea reglementează cadrul legal privind asigurarea serviciilor deeducatie si îngrijire pentru toti copiii pana la absolvirea clasei a 4-a primare. Romania isi indeplineste astfel obligațiilor care ii revin ca stat membru UE. Consiliul European deprimavara de la Barcelona din 2002 a stabilit ca:

„Statele membre trebuie sa inlature cauzele care împiedica participarea femeilor pe piața forței de munca si trebuie sa faca tot posibilul ca, ținând seama de cererea de facilitați de îngrijire a copilului si in conformitatecu modelele naționale de îngrijire, sa asigure ca cel puțin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse intre 3 ani si varsta obligatorie de școlarizare beneficiază de servicii de îngrijire”.

Asigurarea de asemenea servicii de ingrijire a copiilor este considerata de către Consiliul si Comisia Europeana ca fiind un pas esențial in realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in creșterea participării femeilor pe piața muncii si a reconcilierii vieții profesionale cu viata de familie si ocupa un loc important in cadrul politicilor UE. Reconcilierea carierei profesionale cu viata de familie este prevăzută si in Memorandumul Comun in Domeniul Incluziunii Sociale semnat intre Romania si UE in 2005: „Este urgent sa se dezvolte un ansamblu de servicii de ingrijire a copilului mic pentru a facilita participarea femeilor la activitatile economice: crese si grădinițe in regim de internat, servicii socio-medicale de supraveghere in comunitate a copiilor in primul an

 • 4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA:   FLUXUL CUMULAT, VALOAREA

ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA

In cadrul proiectului au fost analizate doua scenarii (scenariul A si Scenariul B), descrise anterior.

Valoarile estimate ale investiției, comparativ, pentru cele doua scenarii sunt prezentate in tabelul următor:

Valoare totala investiție (lei fara TVA) -

Scenariul A

Valoare totala investiție (lei fara TVA)

Scenariul B

5.222.443,89

5.868.803,09

In conformitate cu Analiza cost - eficacitate, varianta optima aleasa pentru investiție este varianta A, varianta minimala redusa, pentru care am efectuat analiza financiara.

ît

4.7 ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA

Proiectele educaționale au un impact semnificativ asupra pieței forței de munca si asupra nivelului de trai (nivelul de venituri). De obicei, efectele / beneficiile lor sunt măsurate cu indicatori, cum ar fi: creșterea ratei ocupării forței de munca, veniturile incrementale / adiționale pentru absolvenții de scoli.

Daca timpul dintre absolvire si angajare este destul de scurt pentru liceu, universitate, masterat sau doctorat, pentru școala primara, respectiv invatamantul preșcolar, este imposibil de determinat acest tip de indicatori deoarece efectele apar de obicei in afara orizontului de analiza.

Pentru a evalua un proiect educațional, efectele ce trebuie măsurate si monetizate sunt: impactul pe piața muncii si creșterea venitului gospodăriei.

In cazul invatamantului preșcolar si primar, aceste efecte se produc prea târziu, incepand cu anul 11 si, cateodata, depasesc orizontul de timp pentru analiza. Pentru licee sau universități, acești indicatori sunt relativ ușor de determinat si ACB reprezinttametoda indicata.

In cazul scolii primare, decizia de finanțare este deja luata, ca urmare a prevederilor legislației in vigoare. Sarcina evaluatorilor consta in determinarea opțiunii optime pentru furnizarea de educație primara pentru toti copiii din zona de acoperire a proiectului.

In cazul acestui proiect, efectul la nivel național sau regional nu poate fi masurat dat fiind impactul redus. In aceasta situație, efortul pentru realizarea unei ACB complete este prea mare si nejustificat.

In cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate si analizate doua variante de investiție, ambele avand același rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele doua variante propun construcția unei clădiri cu aceleași capacitati si soluțiile constructive propuse diferind, respectiv costurile de investiție, cu avantajele si dezavantajele prezentate anterior.

Pentru a analiza cele doua variante din punct de vedere cost-eficacitate, au fost calculate cheltuielile aferente investiției, in varianta A si in varianta B, luandu-se in considerare valoarea investiției si costurile pe orizontul de 25 de ani analizat, calculandu-se valoarea actualizata neta a costurilor in varianta A si in varianta B, calcule prezentate anexat la documentație. Rata de actualizare folosita a fost de 5%. Raportul ACE a fost stabilit raportandu-ne la numărul de beneficiari pe care obiectivul il va avea pe periaoda de analiza de 25 ani.   

VAN Costuri - Scenariu A

lei

Număr beneficiari (număr copii)

80 copii x 25 ani = 2.000

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var.A


VAN Costuri - Scenariu B

lei

Număr beneficiari (număr copii)

80 copii x 25ani = 2.000

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var.B

lei


Analizând comparativ cele doua variante se observa faptul ca raportul cost -eficienta este mai mic in varianta A decât in varianta B In acest caz, opțiunea A, presupunând un cost mai bun / beneficiar este opțiunea recomandata.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 3)

*3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totala estimata nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

4.9.


ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

Risc

Probabilitate de apariție

Masuri

Riscuri tehnice

Potențiale de modificare ale soluției tehnice

Scăzut

 • - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului;

 • - acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnica din sumele cuprinse la cheltuielile diverse eprevazute.

întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

Scăzut

 • - prevederea in caietul de sarcini a unor cerințe care sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante

(personal suficient, lucrările similare realizate etc.);

 • - impunerea unor clauze contractuale preventive in

contractul de lucrări: penalizări, garanții de buna execuție etc.

Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanti /subcontractanti

Scăzut

- stipularea de garanții de buna execuție si penalitati in contractele comerciale incheiate cu societăți contractante.

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini si responsabilități in cadrul echipei de proiect

Scăzut

 • - stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fise de post;

 • - numirea in echipa de proiect a unor persoane cu experiența in implementarea unor proiecte similare;

 • - motivarea personalului cuprins in echipa de proiect.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficienta de finanțare si cofinantare la timp a investiției

Scăzut

- alocarea si rezervarea bugetului integral necesar realizării proiectului in bugetul consiliului local.

Creșterea inflației

Mediu

 • - realizarea bugetului in funcție de preturile existente pe piața;

 • - cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu

Riscuri externe

Riscuri de mediu:

- condițiile de clima si temperatura nefavorabile efectuării unor categorii lucrări

Mediu

 • - planificare corespunzătoare a lucrărilor;

 • - alegerea unor soluții de execuție care sa tina cont cu prioritate de condițiile climatice

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corecta a etapelor proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementării asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

Scenariul/optiunea tehnico economica optima recomandata este Scenariul A-varianta minimala, redusa, care are următoarele caracteristici :

Suprafața construita si desfasurata redusa la minimum acceptabil prevăzut de normativ

Construcția propusa nu afecteaza in nici un fel construcția grădiniței existente, iar dezafectarea si demolarea acesteia se poate face la solicitarea beneficiarului

Nu este necesara dezafectarea rețelelor existente in incinta

Regim de inaltime Spartial+Parter +Etaj

Suprafața construita       Ac = 592 mp

Adfs= 1.184mp          Ad=1.437mp

 • -  Structura de rezistenta cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beton armat (15cm peste si 20cm grosime peste subsol si in zonele sălilor de grupa cu deschideri mai mari). Fundații din beton armat cu tălpi de 120cm lățime sub ziduri si stâlpi.

 • -  închideri cu pereți de zidărie de cărămidă sau bea de 35cm grosime+termosistem+ tencuieli decorative si ferestre - tamplarie profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant.

 • -  Acoperiș este de tip terasa necirculabila termohidroizolata

 • -  Compartimentări din zidărie de 25cm grosime, sau pereți din gipscarton pe structura metalica dubluplacati (2foi de 12,5mm pe fiecare fata)

 • -  Categoria de importanta “C”- normal

 • -  Clasa II de importanta

 • -  Grad de rezistenta la foc l-ll

 • -  Risc general mic de incendiu

 • -  INDICATORI URBANISTICI după demolarea construcțiilor existente pe teren

POT = 23%

CUT = 0,45

 • 5.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Din analiza celor 2 scenarii s-au identificat următoarele aspecte :

Scenariul A - Varianta minimala

Varianta minimala respecta prevederile Planului de reglementari PUD pusa

Realizarea construcției noii grădinițe fara afectarea construcției grădiniței existente care va funcționa pana la autorizarea funcționarii noii construcții

Realizarea noii construcții nu afecteaza canalizarea existenta in incinta

Suprafețe reduse, care se incadreaza in suprafața minima acceptata

Cost mai redus generat de finisajele normale.

Perioada mai scurta de execuție

Scenariul B- Varianta maximala

Varianta maximala prezintă o construcție similara din punct de vedere funcțional, al structurii de rezistenta si instalațiilor generale.

Diferența fata de varianta A consta in prevederea unor finisaje interioare si exterioare deosebite, realizarea unei instalații de ventilație cu confort sporit pentru sala polivalenta / sala de mese si inlocuirea echipamentului tip montcharge cu o sarcina de 100-200kg, cu un echipament tip ascensor de materiale si persoane

5.2.  SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIME RECOMANDATE

Din comparația celor 2 scenarii propuse rezulta următoarele :

Din punct de vedere tehnic ambele variante asigura cerințele de calitate solicitate, prezentând atat o structura de rezistenta, finisaje si instalații comparabile

Din punct de vedere economic si financiar Scenariul A- variant minimala, redusa este superioara, solicitând fonduri mai mici de realizare

Din punct de vedere al sustenabilitatii si riscurilor Scenariul a- variant minimala, redusa are avantajul perioadei mai mici de execuție, prezentând finisaje obișnuite, nepretențioase, mai ușor de executat

Din analiza celor 2 scenarii rezulta ca Scenariul A- variant minimala, redusa constitue opțiunea optima recomandata

5.3.  DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIME RECOMANDATE privind:

ai obținerea si amenajarea terenului:

Terenul pe care se propune realizarea investiției este in proprietatea beneficiarului si nu necesita lucrări deosebite de sistematizare verticala. Pe teren exista o construcție cu funcțiune similara - grădiniță de copii, care nu mai corespunde cerințelor calitative si care va fi dezafectata si demolata după obținerea autorizațiilor de funcționare de către noua grădiniță cu program prelungit

b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

Nu sunt problem in asigurarea utilităților. Noua construcție se va racorda la utilitățile

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

Soluția tehnica este o constructive cu 3 niveluri (Spartial+P+1E) cu o structura de cadre (stâlpi si grinzi) si plansee din beron armat. Acoperișul este de tip terasa necirculabila termo-hidroizolata. Din punct de vedere funcțional - architectural se asigura corect legătură dintre diferitele funcțiuni ale construcției, iar închiderile si finisajele prevăzute sunt de calitate superioara asigurând confortul ocupantilor si un nivel de performanta corespunzător Clădirea este dotata cu toate instalațiile sanitare, termotehnice si electrice necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat de confort. Indicatorii tehnico economici propuși se incadreaza in indicatorii medii de piața.

 • d) probe tehnologice si teste.

Sistemul de panouri solare

Pentru reducerea consumului de combustibili fosili si a sporirii eficientei energetice, clădirea va fi prevăzută cu un sistem de poducere a energiei din surse regenerabile, cu panouri fotovoltaice legat la rețeaua de distribuție „ON-grid”, pentru acoperirea consumului propriu, fara injectarea surplusului de energie in rețea (la propunerea beneficiarului), folosind panouri fotovoltaice montate convenabil pe terasa clădirii cu orientarea spre sud.

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

A INDICATORI MAXIMALI respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in leu cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

B INDICATORI MINIMALI respectiv indicatori de performanta elemente fizice / capacitati fizice, care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiție- si după caz , calitativi in conformitate cu standardele, normele si reglementările tehnice in vigoare

indicatori maximali

VARIANTA ALEASA

VARIANTA MAXIMALA

Valoare totala investiție

cu TVA

6.205.352,68

6.973.308,25

fara TVA

5.222.443,89

5.868.803,09

din care

CM cu TVA

4.618.397,32

5.222.697,17

CM fara TVA

3.881.006,15

4.388.821,15

Indicatori minimali

suprafața totala (desfasurata), mp

1437

1437

suprafața construita, mp

592

592

suprafața utila, mp

1216

1216

regim inaltime

Spartial+P+1E

Spartial+P+1E

POT

23%

23%

CUT

0.45

0.45

supraf teren mp

2.660

2.660

indicatori financiari

VNA

RIR financiar cu proiect

RIR financiar fara proiect

perioada referința, ani

25

25

rata de actualizare fianciara, %

4

4

Durata de execuție

24 luni

24 luni

FINANȚARE

VERSIUNE ALEASA


Nerambursabil, euro

46,15%   616.000

53,85%   718.723


41,09%   616.000

58,91%   883.273


Diferența, contr proprie la chelt eligibila, euro

VERSIUNE MAXIMALA

Nerambursabil, euro

Diferența, contr proprie la chelt eligibila, euro

C) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE

REZULTAT/OPERARE, STABILIT! ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII;

D) DURATA ESTIMATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATA ÎN LUNI.

Pentru realizarea investiției Construire grădiniță cu program prelungit se estimează o durata totala de realizare a investiției de 24 luni

Din care :

Durata de execuție a lucrărilor = 24 luni

 • 5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

RESPECTAREA CERINȚELOR DE CALITATE CUPRINSE IN LEGEA NR.10/1995, REVIZUITA SI MODIFICATA PRiN LEGEA NR 163/2016.

în conformitate cu precizările normativului P100-1 -06, construcția nou proiectata are clasa II de inportanta, iar in conformitate cu HG nr.766/1997 are categoria “C” - clădiri de importanta normala.

Lucrările propuse a se executa se refera la următoarele cerințelor esențiale de calitate:

REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA

SECURITATEA LA INCENDIU

IGIENA, SĂNĂTATE SI MEDIU

SIGURANȚA IN EXPLOATARE

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Documentația de proiectare (PT+DE) va trebui verificata din punct de vedere al cerințelor de calitate conform prevederilor Legii 10/95 modificata cu Legea 163/2016, de verificatori atestati de M.L.P.A.T

5.5.1 REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Documentația de proiectare va respecta prevederile normativelor in vigoare pentru asigurarea cerinței esențiale de calitate privind rezistenta mecanica si stabilitatea clădirii la sarcini statice, dinamice si seismice

In cadrul lucrărilor de execuție se va asigura montarea si fixarea echipamentelor de instalații pe elementele de construcție, in conformitate cu normativul P100/1-2006. Legaturile echipamentelor electrice (tablouri, corpuri de iluminat, tuburi si țevi, etc.) cu elementele de construcție de care sunt fixate vor fi astfel proiectate si executate incat sa nu constituie puncte slabe si sa reziste in eventualele situații speciale de solicitare, care pot apare in timpul cutremurelor sau al exploatării normale.

5.5.2 SECURITATEA LA INCENDIU

Asigurarea securității la incendiu se va face respectând prevederile normativelor in vigoare P118-99 si P118/2-2013.

 • 5.5.2.1 Protecția la foc fata de vecinătăți :


Construcția este amplasata la distante de minimum 3,00m fata de limitele de proprietate, iar construcțiile exterioare incintei care sunt amplasate la distante mai mici de 6,00m fata de clădirea grădiniței au spre aceasta pereți plini de zidărie (calcane).

5.5.2.2 Gradul de rezistenta la foc al clădirii si densitatea sarcinii termice, precum si corelarea acestora cu destinația, numărul de niveluri si aria construita

Clădirea va avea gradul II de rezistenta la foc si indeplineste condițiile stabilite in P 118/2-2013. Stâlpii, pereții portanti si neportanti, interiori si exteriori, grinzile si planseele sunt incombustibile clasa C0. Se vor respecta prevederile Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.l.nr.775/22.07.1998 si prevederile Normativului P118-1999.

Astfel, elementele de construcție vor avea cel puțin următoarele clase de combustibilitate si rezistente la foc:

Elementul de construcție

Clasa de combustibilitate

Rezistenta la foc

Stâlpi, pereți portanti

C0(CA1)

>2h

Pereți interiori neportanti

C1(CA1)

> 1,5h

Pereți exteriori neportanti

C0(CA1)

> 30'

Grinzi, plansee

C0(CA1)

>1h

Clădirea se incadreaza in gradul l-ll rezistenta la foc, avand suprafața construita Ac=592mp si se incadreaza intr-un compartiment distinct de incendiu. Construcția respecta prevederile P118-99 tabel 3.2.4, aria construita supraterana, admisa pentru un compartiment de incendiu la clădirile civile, cu un nivel, de gradul l-ll rezistenta la foc fiind de maximum 2.500mp.

5.5.2.3 Riscurile de izbucnire a incendiilor:

Nivelurile riscului de incendiu pentru fiecare spațiu rezulta conform densității sarcinii termice si destinației spațiului. Densitatea sarcinii termice la spatiile cu funcțiunea de grădiniță de copii este inferioara valorii de 420 MJ/m2, iar funcțiunea clădirii determina încadrarea ei in categoria clădirilor cu risc mic de incendiu, conform art 3.1. si 4.2.18 - 4.2.27 din Normativul de siguranța la foc a construcțiilor P. 118-99.

Materialele si finisajele ce vor fi prevăzute in clădire nu vor propaga ușor focul. Riscurile de izbucnire a incendiilor vor fi reduse prin organizarea funcționala a spatiilor si prin limitarea surselor de aprindere a materialelor combustibile.

Riscurile de izbucnire a incendiilor vor fi eliminate prin următoarele masuri:

Prevederea unor circuite electrice executate cu conductori de cupru izolați in PVC introduși in tuburi izolante de protecție din PVC

Prevederea de tablouri moderne echipate cu mini intrerupatoare automate, cu relee termice si electromagnetice reglate adecvat, ce vor asigura deconectarea automata in caz de defecțiune pentru fiecare circuit electric, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 4.1.5.2.1


Instalațiile de impamantare vor respecta prevederile normativului 17-201.1, art. 6.2.1, privind protecția clădirii împotriva trăsnetului.            ' <0

Masuri pentru limitarea propagării focului in interiorul clădirii si pe fațade, precum si evacuarea fumului si a gazelor fierbinți

Limitarea propagării incendiului in interiorul clădirii se va realiza prin protejarea golurilor din pereții interiori corespunzător normelor.

Spatiile de depozitare materiale combustibile, cu risc mare de incendiu, vor fi prevăzute cu pereți rezistenti la foc 180 minute conf. prevederi art. 2.4.2- P118-99 si usi UEI 9O’-C. In acste spatii care au suprafețe <36mp nu este necesara prevederea unor trape pentru evacuarea fumului.

5.5.2.4 Asigurarea cailor de evacuare, salvare a persoanelor si realizarea masurilor constructive de protecție la foc a cailor respective :

Conform art.4.2.103 din Normativul P118-99,clădirea are asigurate 2 cai de evacuare distincte si independente prin cele 2 scări inchise in case de scara.

Conform prevederilor aceluias articol capacitatea de evacuare a unui flux pentru copii de varsta preșcolara este de maximum 50 de persoane.

Conform art.4.2.107 clădirea este prevăzută si cu o scara de evacuare exterioara.

Numărul maxim de persoane care se pot afla simultan in clădire la etaj este de cca. 80 copii +10 personal + un spor de cca.10% vizitatori = 100 persoane. Pentru evacuarea acestora este necesara o latimea minima totala de evacuare pentru 3 fluxuri >1,60m. Cele 3 scări (2 interioare si una exterioata ) cu lățimi >1,10m fiecare asigura 6 fluxuri de evacuare, cu mult peste necesar.

Ușile exterioare de evacuare persoane prevăzute la parterul clădirii, asigura cu mult peste necesarul de fluxuri de evacuare.

Timpul de evacuare si lungimea traseului de evacuare fiind mai mica decât valoarea admisa pentru construcții pentru grădinițe (copii de varsta preșcolara), gradul II rezistenta la foc (tabel 4.2.109), respectiv 50 secunde (20 m) pentru evacuări in doua direcții diferite si respectiv 50 secunde (20 m) pentru evacuare intr-o singura direcție

Conform prevederilor tabelului 4.2.105 din normativul P118-99, pereții de separare a cailor de evacuare sunt prevazuti a fi A1, A2 ,s1d0 (C0) cu minimum 90 minute rezistenta la foc pe coridoare si holuri si minimum 150 minute la casele de scări inchise. Usa de evacuare către scara exterioara si usa de acces in centrala termica vor fi de tip El 15 minute.

Conform prevederilor art. 4.2.102 nu se vor utiliza materiale sau finisaje din mase plastice si se va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.

_______________________________________________«jjțCși

5.5.2.5 Echiparea cu instalații pentru detectarea, semnalizar^/^nuntarea si alarmarea in caz de incendiu

Clădirea grădiniței se propune a fi prevăzută cu instalație automata pentru detectarea si semnalizarea incendiului, precum si alarmarea personalului in caz de incendiu

5.5.2.6 Echiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranti)

Stingerea incendiului se va realiza cu hidranti exteriori cu apa existenti si mijloace de prima intervenție.

Conform art.4.1, alin, j din Normativul P118/2-2013, echiparea cu hidranti de incendiu interiori se asigura la construcții administrative cu aria construita de cel puțin 600 mp sau mai mult de 4 niveluri supraterane, iar clădirea existenta nu necesita prevederea unei instalații de stingerea incendiilor din interior cu hidranti.

5.5.2.7 Asigurarea alimentarii cu apa de stingere a incendiilor

Alimentarea cu apa a rețelei existente de alimentare cu apa de incendiu exterior se realizează de la rețeaua oraseneasca.

 • 5.5.2.8 Masuri constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalațiilor utilitare (incalzire, electrice, gaze combustibile si tehnice, ventilare si condiționare)

5.5.2.8.1 Instalații termotehnice

Se respecta distanta minima de 5 cm intre conductele neizolate termic si elementele de construcție din materiale combustibile.

5.5.2.8.2 Instalații sanitare

La proiectarea instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare s-a prevăzut ca pentru trecerile conductelor de alimentare cu apă și canalizare prin pereți și planșee sa se folosească dispozitive de protecție și etanșare tipizate, scopul folosirii acestora fiind de a proteja golurile din elementele de construcție străpunse de conducte și de a se asigura în zona trecerii o limită de rezistență la foc corespunzătoare cu cea prevăzută în P 118/1-2013.

5.5.2.8.3 Instalații electrice

Riscurile de izbucnire a incendiilor datorate defecțiunilor instalației electrice vor fi eliminate prin următoarele masuri:

circuite executate cu conductori de cupru izolați in PVC introduși in tuburi izolante de protecție din PVC;

tablouri moderne echipate cu miniintrerupatoare automate, cu relee termice si electromagnetice reglate adecvat, ce vor asigura deconectarea automata in caz de defect pentru fiecare circuit electric.

Pentru marcarea luminoasa a cailor de evacuare din clădiri, se va prevedea un iluminat de securitate de tip 3b, ce va fi realizat cu corpuri de iluminat speciale, monobloc, echipate cu acumulator si redresor electric, ce asigura o autonomie de funcționare de 3 ore in cazul căderii rețelei electrice.


In cadrul proiectului se va propune dotarea cu mijloace de prima intervenție,


respectiv :

Stingator portativ presurizat cu praf si CO2 tip P5             7 buc

Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6                7 buc

Pentru rezolvarea diferitelor situații in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, se vor crea următoarele rezerve vitale pentru mijloacele de dotare: Stingator portativ presurizat cu cu praf si CO2 tip P5           1 buc.

Stingator portativ presurizat cu pulbere tip PF6                 1 buc.

5.5.2.10 Cai de acces interioare si exterioare pentru intervenții in caz de incendiu

Accesul pentru intervenția exterioara a autospecialelor pompierilor in caz de incendiu se propune a se realiza din strada Poștei ceea ce asigura intervenția la 2 fațade ale clădirii.

5.5.2.11 Planul de autoaparare împotriva incendiului

Planul de autoaparare impotriva incendiilor va fi prevăzut prin proiect si afișat in locuri vizibile prin grija beneficiarului.

El va cuprinde organizarea comisiei de aparare impotriva incendiilor, a serviciului de pompieri si a intervenției de stingere a incendiilor, regulile si masurile specifice de prevenire, situații ale echipării si dotării cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a celor de salvare, evidente ale exercitiilor efectuate si ale evenimentelor produse, conform prevederilor legale.

 • 5.5.2.12 Instalații electrice

Pentru marcarea luminoasa a cailor de evacuare din clădiri, se va prevede un iluminat de siguranța de tip 3b, ce va fi realizat cu corpuri de iluminat speciale, monobloc, echipate cu acumulator si redresor electric, ce asigura o autonomie de funcționare de 3 ore in cazul căderii rețelei electrice.

Pentru protecția impotriva incendiilor se va realiza o instalație de detecție, semnalizare si avertizare incendiu, cu acoperire totala, conform prevederilor normativului P118/3-2015, art. 3.3.1 si 3.3.2; amplasarea centralei de semnalizare incendiu se va face in holul central de acces in clădire.

5.5.3 IGIENA, SANATATE SI MEDIU

Toate spatiile sunt prevăzute a fi ventilate natural prin ferestre care comunica direct cu exteriorul, aerisirea spatiilor realizandu-se prin deschiderea ferestrelor. In clădire sunt prevăzute grupuri sanitare corespunzătoare ca număr, normelor sanitare in vigoare.

Pereții exteriori, alcatuiti din zidărie termoizolata si planseul din beton armat termo-hidroizolat asigura incadrarea la valorile minime necesare ale rezistentei la permeabilitatea aerului stabilite prin STAS 6472/7, asigura condițiile de etanșeitate in conformitate cu STAS 6472/4.

Asigurarea condițiilor de igiena se prevede a se realiza prin evitarea stagnării apei in rețeaua de distribuție pentru apa potabila, folosirea la canalizare a tuburilor din polipropilena care au sisteme de etansare superioare si nu sunt atacate de acizii si bazele minerale impiedicand degradarea lor la exterior si interior neexistand riscul infltratiilor de ape uzate in sol.

 • 5.5.3.2 Instalații electrice

Instalația electrica de iluminat va asigura confortul vizual printr-un iluminat modern, care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin normativele NP-061-02. Totodată se va asigura gradul de protecție si clasa de izolație a aparatajului electric utilizat in funcție de categoria de influente externe a incaperilor pentru protecția omului impotriva șocurilor electrice prin atingere directa.

Tablourile electrice vor fi echipate cu disjunctoare automate echipate cu protecție termica, electromagnetica si diferențiala de mare sensibilitate care vor asigura o protecție a instalației impotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor si o protecție sigura a omului impotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta.

5.5.4 SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Prin configurația arhitectonica propusa se vor respecta prevederile NP068/02, NP 063/02, STAS 6131, STAS 2965 si se vor asigura circulații funcționale, accese si gabarite de trecere permițând circulația persoanelor cu capacitati fizice diminuate. Pe zonele de circulație pardoseala va fi prevăzută a se executa cu materiale antiderapante care sa împiedice posibile alunecări.

 • 5.5.4.1 Instalații termice

Lucrările la instalațiile de incalzire s-au prevăzut in conformitate cu prevederile normativului 1.13-02. Corpurile de incalzire vor fi prevăzute cu robinet cu cap termostatic pe tur si cu armatura de inchidere si reglare pe retur. Aerisirea instalației se va face prin armaturi de aerisire automate iar unde este cazul si prin armaturi de aerisire manuale.

 • 5.5.4.2 Instalații sanitare

La proiectarea instalațiilor sanitare s-au respectat cerințele prevăzute de Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ NP 068-02 .

In cadrul proiectului s-a pravazut:

folosirea de materiale si echipamente moderne, cu fiabilitate mare;

folosirea de suporți antiseismici pentru montarea conductelor si aparatelor;

In cadrul proiectului, s-a prevăzut ca instalația de alimentare cu apa rece si calda sa se execute din țeava de polietilena sau polipropilena de presiune.

 • 5.5.4.3 Instalații electrice

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor accidentale directe sau indirecte a instalației electrice se prevede realizarea următoarelor masuri;

 • - utilizarea aparatajului electric in carcase avand un grad de protecție adecvat

categoriei de influente externe a incaperii respective, aparataj care va inlocui pe cel vechi si deteriorat;

 • - asigurarea schemei de protecție TN-S, prin legarea la pamant si la nulul

rețelei a carcaselor metalice ale echipamentelor electrice;

 • - utilizarea in exclusivitate a prizelor electrice cu contact de protecție legat la

pamant;

 • - dimensionarea corecta a elementelor de protecție (întrerupătoare automate)

ale circuitelor electrice de utilizare;

 • - prevederea dispozitivelor de protecție diferențiala pe fiecare tablou electric,

conform prevederilor normativului 17-2011, art. 4.1.5.2.1 si 4.2.2.8.

Pentru protecția clădirii împotriva descărcărilor electrice atmosferice se prevede montarea unei instalației de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare, necesara conform prevederilor normativului 17-2011, art. 6.2.2.6. Instalația de paratrăsnet va fi legata la priza de pamant ce va fi comuna deservind si instalația de protecție împotriva șocurilor electrice aferenta instalațiilor electrice de utilizare de 230/400V. Se va măsură si verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant, a cărei valoare trebuie sa fie de maximum 1 ohm, conform prevederilor normativului 17-2011, art. 5.5.7.11.

5.5.5 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot interior, datorat unor surse de zgomot exterioare acestora, sunt conforme cu prevederile STAS 6156. Izolarea acustica se asigura prin elementele de construcție. Geamul termoizolant prevăzut asigura o reducție fonica de cel puțin Rm=29 dB Zidaria din cărămidă de la pereții exteriori, planseele si ferestrele cu tamplarie cu profile PVC si geamul termoizolant vor asigura condițiile de izolare fonica.

Se vor respecta prevederile normativelor C 125/05, GP 0001/96 pentru izolarea zgomotului aerian provenit de la surse situate în exteriorul construcției precum si a celui din interiorul clădirii.

 • 5.5.5.1 Instalații termice


La dimensionarea instalațiilor se vor folosi vitezele recomandate astfel incat sa nu se producă zgomote in instalațiile termotehnice.

 • 5.5.5.2 Instalații sanitare

Armaturile ce se vor prevedea a se monta pe conductele de alimentare cu apa sunt de tip cu sfera, cu maneta de acționare, care necesita un volum minim de întreținere si asigura un inalt grad de etansare, avand de asemeni funcționare silențioasa. Dimensionarea conductelor se va efectua astfel incat viteza apei ce circula prin conducte sa se încadreze in valorile vitezelor economice medii, astfel incat sa nu producă zgomote.

 • 5.5.5.3 Instalații electrice

Instalațiile electrice care se vor prevedea in documentațiile de proiectare ofertate, au un nivel redus de zgomot generat (sub 50dB), care se incadreaza in valorile admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior.

5.5.6 ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA

In vederea asigurării unei eficiente energetice optimale pentru clădirea Grădiniței se vor prevedea fondurile necesare intocmirii auditului energetic , la fazele ulterioare de proiectare.

 • 5.5.6.1 Arhitectura

Se va verifica îndeplinirea condițiilor din normativelor C107/2-05 si Mc 001-1/06 cu privire la coeficientul de izolare termica G1 < G1 ref pentru clădiri cu altă destinație decât locuirea.

 • 5.5.6.2 Instalații sanitare

In vederea reducerii schimbului de căldură intre apa din conducte si aparate si mediul inconjurator, precum si pentru evitarea condensării pe suprafețele reci a umidității din aer, pentru conductele de apa rece si calda montate ingropat in slit in zidărie se propune izolarea cu bete din postav sau panza hesiana, conductele de distribuție apa rece potabila, de incendiu, apa calda menajera, circulație apa calda montate in subsolul tehnic, precum si cele montate in ghenele verticale, vor fi izolate termic cu cochilii din poliuretan sau butarom autoadezive.

 • 5.5.6.3 Instalații electrice

Se va asigura posibilitatea economisirii energiei electrice prin prevederea unor corpuri de iluminat fluorescent, moderne, echipate cu surse luminoase de mare randament si consum redus precum si prin comanda sectorizata si cu senzori de mișcare a iluminatului artificial in părțile comune (culoare, holuri, etc.).

_____________________________________________________ sc PAC tui

 • 5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

ANEXA A - ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE BENEFICIAR

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM nr.368 din 16.04.2018, EMIS DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

 • 6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICA

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR
 • 6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

6.6 STUDIU GEOTEHNIC, inclusiv REFERAT DE VERIFICARE

Proiect nr. 22/2018 - SC. HAUSPLAN STUDIO SRL

 • 6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

scPACIId

ANEXA B - LISTE DE CANTITATI DE LUCRĂRI SI

LISTE DEECHIPAMENTE SI DOTĂRI

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI -

7.1. INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Ploiești in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va numi echipa de implementare a proiectului, astfel incat proiectul sa fie implementat in condiții optime + asistenta externa la management proiect

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND:   DURATA DE

IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUȚIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI, EȘALONAREA INVESTIȚIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de implementare este de 24 luni si va cuprinde următoarele activitati

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI ÎNTREȚINERE: ETAPE, METODE

SI RESURSE NECESARE

Obiectivul de investiție va fi administrat de Primăria Municipiului PLOIEȘTI prin intermediul Consiliului Director si al colectivului unitatii de invatamant.

7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUȚIONALE

Membrii echipei de Management vor fi atent selecționați, astfel incat obiectivul de investiție

 • 8. NOTA PRIVIND ÎNCADRAREA IN STANDARDELE DE COST

Notă privind încadrarea în standardele de cost

în cadrul proiectului nr. 14364/2018, cu titlul "Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru construire grădinițe, respectiv construirea unei grădinițe cu program prelungit pe Str. Poștei, Nr.23, Municpiul Ploiești", solicitant Primăria Municipiului Ploiești, sunt propuse lucrări/echipamente/mijloace de transport/dotări:

(se vor bifa și completa variantele aplicabile, după caz)

□ care sunt cuprinse si se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrări

Standard de cost

0 care nu sunt cuprinse în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/ echipamente/mijloace de transport/dotări

Documente justificative care stau la baza stabilirii costului aferent

* Toate

Documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor/mijloacelor de transport/dotări pentru care nu există standard de cost fac parte integrantă din această declarație.

S.C. PACIC S.R.L. certific corectitudinea datelor prezentate mai sus.

Semnătură proiectant

Data:

NOIEMBRIE 2018S.C. PACIC S.R.L.

DIRECTOR GENERAL?

ING. MARIANA AUGFTJ^^

Ștampilă proie * Standardul de cost dat pentru o grădiniță cu 4 Săli de grupa, indicativ SCOST -02/MEdCTS, dat in cadrul HGR 363/14 aprilie 2010 este de 417 euro/mp Aed cost unitar (exclusiv TVA) pentru investiția de baza.(total Cap.4 din devizul general).

Aceasta valoare a fost stabilita luandu-se in calcul:

Preturi la nivelul lunii ianuarie 2010 pentru materiale, utilaje si transport

Salariul mediu brut peramura comunicat de Institutul național de Statistica la nivelul mediei anului 2009 pentru manopera.

Aceasta valoare este total insuficienta pentru realizarea investiției

Urmare :

Modificărilor legislative a normativelor de proiectare in perioada 1997 (anul intrării in valabilitate a normativului NP 011-97 de realizare a grădinițelor de copii) si pana in prezent 11-2018.

Realizarea noii construcții pentru Grădiniță cu 4 grupe a cate 20 copii si program prelungit trebuie sa respecte prevederile generale ale NP 011-97 “Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițele de copii”, cu adaugarea prevederilor normativului P118-99 “Normativului de siguranța la foc a construcțiilor” (realizarea a 2 scări interioare independente, inchise in case de scara si suplimentar realizarea unei scări exterioare de evacuare, inclusiv masurile constructive de protecție ale acesteia), realizarea grupului sanitar si a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati cat si adaptarea la toate prevederile legislației in vigoare din domeniu existenta ulterior apariției NP 011-97.

Aplicarea noilor reglementari in vigoare a dus la marirea suprafeței fata de cea minimala estimata de NP 011- 1997.

Modificarea preturilor materialelor in perioada 2010 - noiembrie 2018 datorate creșterii ratei de schimb euro-leu

Modificarea valorii forței de munca in perioada 2009 - noiembrie 2018, ținând seama si de lipsa acuta existenta de forța de munca

Necesitatea unor spatii suplimentare fata de cele prevăzute la grădiniță model, respectiv : bucătărie, cabinet medical, depozit rufe curate/murdare, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, spalatorie-uscatorie, depozit alimente, etc.

Standardele de cost pentru clădiri publice din 2010 au fost abrogate precum si HG 363/2010; prin ordinul guvernului 6/2017 art.V1 precum si prin ordonanța de urgenta publicata in Monitorul Oficial din 20.09.2018, stabilirea acestora urmând a se face de către coordonatorii principali de credite pentru investiții finanțate din buget, iar in cazul proiectelor finanțate din fonduri europene standardele se stabilesc de autoritatile de management ale diferitelor programe.

Toate acestea au generat sporuri fata de prevederile standardului de cost/2010 si fata de normativul in vigoare de realizare a grădinițelor de copii 011-97.