Hotărârea nr. 544/2018

Hotãrârea nr. 544 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei Ploiești cod Mysmis 126861, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 544

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei Ploiești cod Mysmis 126861, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 400/29.11.2018 a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de Specialitate comun nr.598/03.12.2018 al Direcției Relații Internaționale, nr. 14000/29.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 235/29.11.2018 al Direcției Economice privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic "Sfântul Apostol Andrei”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 163 din 30 mai 2016;

în conformitate cu art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1), art. 115, alin.(l), lit. b) și ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” cod Mysmis 126861 și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, Apel de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art.2 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei”, în cuantum de 7,350,126.36 lei (inclusiv TVA) din care C+M: 4,002,568.29 lei.

Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 147.002,49 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” cod Mysmis 126861.

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” cod Mysmis 126861, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” cod Mysmis 126860 în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare si contractul de finanțare în 3                                                                   3

numele UAT Municipiul Ploiești.

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIABENEFICIAR:

Municipiul Ploiești


Elaborator:

S.C. Alpin Construct S R.L.


REABILITAREA, MODERNIZAREA Șl DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - PLOIEȘTI

NOIEMBRIE/2018

Foaie de capăt

DENUMIREA PROIECTULUI                         fV,
REABILITAREA, MODERNIZAREA Șl DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „APOSTOL

ANDREI - PLOIEȘTI”

PROPRIETAR: MUNICIPIUL PLOIEȘT!BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AMPLASAMENT: Jud. Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Aleea Deditel, nr.4

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Alpin Construct S.R.L. Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53 Loc. Vulcan Jud. Hunedoara E-mail: alpinv@yahoo.com Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I. : RO12127661

J 20/653/1999

PROIECT NR: A628/2/2018

FAZA DE PROIECTARE: D A L I

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI: NOIEMBRIE 2018

CONTRACT NR. 15684 DIN DATA 30/07/2018

ȘEF PROIECT

ARHITECTURĂ

TOPOGRAFIE

STRUCTURĂ

INSTALAȚII

DESENAT

EXPERT TEHNIC

AUDITOR ENERGETIC

DEVIZE


Foaie de semnături

ARH. ZGAVAROGEAA.

ARH. ZGAVAROGEA A.


ORDINUL AR-

0INR0.7ÂMA'


7456
EC. ROMAN VICTOR BOGDANS.C. Alpin Construct S.R.L.

ADMINISTRATOR

ING. ROMAN MARIA

,«■ ALPIU pONSTRU % s-r-l


A. PIESE SCRISE

Cuprins

DENUMIREA PROIECTULUI.....................................

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul de investiții


 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor............................................................................

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției........................................................................................................

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervenții

10


 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Cap. 3 Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

  • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni în plan);

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • 3.1.3. datele seismice și climatice;

 • 3.1.4. studii de teren:

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • 3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2. Regimul juridic:

  • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de

preempțiune;

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz...18

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;

  • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;.................................

  • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; .......

  • 3.3.4. suprafața construită:.....................................................................

  • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;......................................

  • 3.3.6. valoarea de inventar a construcției;...........................................:...^£...;-.^.

  • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică...........20

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structurai și analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • 4.1. clasa de risc seismic;

 • 4.2. prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • 4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehnica

 • 4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni - audit energetic

 • 4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; ...39

 • 4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic;

 • 4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și

conform exigențelor de calitate................................................................

 • 4.4.1. Cerința ”A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de

rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

 • 4.4.3 Cerința Af- Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de

fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

 • 4.4.4. Cerința ”B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

 • 4.4.5. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu)...

 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului)

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă si ecomomia de energie)^<^^.

 • 4.4.8. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;.........

 • 4.4.10. Cerința hnt- Instalații aferente clădirilor..............................L&\.  ....          

 • 4.4.11. Cerința lg - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de>pr,esiune'.......

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor................................51

4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural

și economic, cuprinzând:

 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor

arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase,

după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea

configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al

construcției existente;

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări

strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Organizare de santier-lucrari construcții

 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării

lucrărilor de intervenție

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzutejîrV,graficul orientativ

de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:..................................................••...........................136

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor

i n vestiți i si m i la re;..............................................................................................; 136

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.5.1. impactul social și cultural;

 • 5.5.2 estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,

în faza de operare;

 • 5.5.3 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate, după caz

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 5.6.1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință;

 • 5.6.2. analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • 5.6.3. analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • 5.6.4. analiza economică; analiza cost-eficacitate;

5.6.5 analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Cap. 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.3.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în

lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • 6.3.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • 6.3.3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • 6.3.4. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice........................196

 • 6.4.1. Cerința ”A„ - (rezistentă mecanică si stabilitate)........................... 196

’                                                                                                                                   ’ ,v‘“

■                          - -n \ ■*

 • 6.4.2. Cerința ”B„ - (siguranța in exploatare).......................................fZ.v.-;-:..7..v,L.3.197

F / W:-'.

 • 6.4.3. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu)......................................|..sk..::..^....^.198

% t4'. fc <, . ;: >■? ') A'..1'

 • 6.4.4. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea si protecțiămlMidlui)i<^x>/..200

 • 6.4.5. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomoia de energie)               ......203

 • 6.4.6. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

 • 6.4.7. Cerința ”G„ - (Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale)

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

Cap. 7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • 7.6.1. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

pentru creșterea performanței energetice;

 • 7.6.2. studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • 7.6.3. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • 7.6.4. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • 7.6.5. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul de investiții

W'-

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții                    fa

■ ■ ■< ■■.'i' ii- 1 REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI-PLOIEȘTI

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor                   4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

J

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ?

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53

Loc. Vulcan Jud. Hunedoara E-mail: alpinv@yahoo.com Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I. ; RO12127661

J 20/653/1999

Data de elaborare: NOIEMBRIE/2018

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul de investiții

Z. fZ'Z- : '

1.1. Denumirea obiectivului de investiții                      < c        y

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI-PLOIEȘTI ’

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

J

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

>

1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

»

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53

Loc. Vulcan Jud. Hunedoara

E-mail: alpinv@yahoo.com

Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I. : RO12127661

J 20/653/1999

Data de elaborare: NOIEMBRIE/2018

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervenții

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Acest proiect este în conformitate cu „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 2007-2025”. Conform strategiei, învățământul din România a cunoscut o dezvoltare continuă din 1990 până în prezent, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Chiar dacă această evoluție a fost una în sens pozitiv, sistemul educațional local actual la nivelul Ploieștiului cât și infrastructura și dotările necesare nu îndeplinesc nevoia comunității și nu oferă o corelare cu nevoile segmentului economic, situația resurselor materiale ale unităților școlare influențează în mare măsura calitatea ofertei, atât direct, cât și indirect. Deși există cabinete școlare, laboratoare și ateliere școlare în unitățile de învățământ din toate localitățile, nivelul de dotare a atelierelor sălilor și laboratoarelor școlare nu este în concordanța cu cerințele pieței, și nu permit dezvoltarea de competențe la nivelul absolvenților, astfel încât acesta să asigure o inserție profesională imediată. Scopul fiind reabilitarea, modernizarea și dotarea unitățiilor de învățământ pentru a le facilita elevilor accesul mai rapid la informație, și concretizarea bazelor informatice educaționale, creșterea nivelului de educație, reducerea numărului de adulți necalificați, îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea respectării standardelor europene. Beneficiile proiectului constau în, creșterea performanțelor școlare, promovarea excelenței în educație,îmbunătățirea condițiilor din cadrul unităților de învățământ.

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - fiind eligibil pentru solicitarea de finanțare prin Programul Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale/ O.S 4.5 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Localizarea. Delimitarea Teritoriului:

Poziționare geografică: Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km2. Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est). Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române.

Ploieștiul, unul dintre orașele cele mai importante ale țării, se află la cea mai mică distanță de capitală, și cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el și-a păstrat personalitatea.

Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahoyâ, șpre^ud^i/est, atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spreȚiord și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Oraluleste așezat peyrâul Dâmbu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puțină; este canalizat pe aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el deversâridu-se^ ladeșirea din oraș, sistemul de canalizare al acestuia.

Suprafața: 5828 ha, Intravilan: 3580,76 ha, Extravilan: 2247,24 ha

Căi de acces: DN 1 (E 60) și dn 73A;

Localizare Județul Prahova                    Localizare Municipiul Ploiești

Structura populației:

Populația Mun. Ploiești este în scădere, continuând tendința negativă din ultimii 5 ani. în 2016, conform informațiilor publicate de INSSE, populația Mun. Ploiești era de 233.663 persoane, față de: 235.401 în 2015; 235.698 în 2014; 237.117 în 2013; 238.699 în 2012.

Din perspectiva dinamicii populației între ultimele două recensăminte, populația Municipiului Ploiești a scăzut între 2002 și 2011 cu 9,7%, iar cea a Polului de Creștere cu 7,5%. Sporul natural în perioada 2010 - 2014 se prezintă astfel: în 2010 - 315; în 2011 - 521; în 2012 -615; în 2013-487; în 2014-605.

Comform Institutului Național de Statistică în mun. Ploiești creșterea demografică în rândul populației de 15, 16, 17, 18 și 19 ani în intervalul 2012 - 2016 se prezintă astfel:

Vârstă

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

15 ani

1910

1846

1846

1900

1870

16 ani

1875

1897

1860

1850

1895

17 ani

1818

1871

1904

1866

1839

18 ani

2014

1830

1893

1943

1871

19 ani

2164

2016

1832

1908

1942

Total

9781

9460

9335

9467

[9417

Asfel Rata medie anuală de creștere demopgrafică este de -0.01

Comform Ministerului Educației Naționale, numărul elevilor înscriși în anul școlar 2016-2017 în unitatea de învățământ Licelul Tehnologic Sfântul Apostol Andrei este de 1235 de elevi, iar capacitatea școlii este de 756 locuri. Numărul total de participanți la procesul educațional în anul școlar 2016-2017 este de 1235 elevi, din care fete 887, băieți 348, persoane cu dizabilități 11, persoane aparținând categoriilor dezavantajate 68, astfel Indicele Capacității Școlii este de 0.61.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor Având în vedere situația existentă a unității de învățământ și lipsa dotărilor specifice orele de curs s-au realizat la un nivel calitativ scăzut.                                .            v

Astfel se identifică următoarele necesității:
 • •  lucrări de consolidare a structurii de rezistență;                                        :

 • •  izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare ■ existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • •  izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • •  înlocuirea pardoselilor interioare;

 • •  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • •  refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • •  lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • •  dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

 • •  se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice;

 • •  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

 • •  lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

 • •  înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • •  folosirea de surse regenerabile;

 • •  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • •  refacerea acoperișului tip terasă.

Deficiențe identificate :
 • •  învelitoarea degradată, rezultând apariția infiltrațiilor de apă, sistemul de colectare al apelor pluviale deteriorat;

 • •  lipsa trotuarului de protecție;

 • •  tâmplăria exterioară în stadii de uzură;

 • •  pardoseli în stare degradabilă;

 • •  finisajele sunt în stare avansată de degradare;

 • •  instalații sanitare uzate moral;

 • •  lipsa dotărilor specifice profilului tehnologic al liceului;

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice \

Obiectivul principal este: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEUJ_UI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI                   |       J fej

Obiectivele secundare sunt:


\ ,l* V*-

lucrări de consolidare a structurii de rezistentă;

J ’

 • •  izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • •  izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • •  înlocuirea pardoselilor interioare;

 • •  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • •  refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • •  lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • •  dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

 • •  se vor face lucrări de schimbare și modernizare la nivelul instalațiilor sanitare și electrice;

 • •  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

 • •  lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

 • •  înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • •  folosirea de surse regenerabile;

 • •  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • •  refacerea acoperișului tip terasă.

OBIECTIVE SECUNDAREOBICTIVELE PROIECTULUI

Dotarea Liceului Tehnologic

Sfântul Apostol Andrei la standarde moderne pentru a asigura accesul la un proces educațional de calitate


OBIECTIVUL GENERAL

"Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei" • • rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu

 • • îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ

 • • dotarea liceului cu echipamente performante

 • • reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare

 • • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială

 • • crearea unei imagini pozitive a liceului la /

nivel local                                    /'

•7    i'-                       "     ’■

Cap. 3 Descrierea construcției existente

X'-                                    ■

3.1. Particularități ale amplasamentului:
 • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4. Terenul și clădirea sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF 137673. Conform Extrasului CF clădirea figurează cu regimul de înălțime S+P+2E. Zona are caracter rezidențial și este ocupată preponderent din locuințe colective, ce înconjoară situl pe toate cele 4 laturi. Procentul de ocupare variază între 20 și 50%, iar regimul de înălțime în general la clădirile existente în jur este P - P+4.

Parcela studiată este de formă pătrată și o suprafață totală de 8613m2. în plan vertical terenul nu prezintă denivelări accentuate, panta naturală a terenului putând fi considerată de 0.0%. Lungimea aliniamentului de pe Aleea Dedițel este de aproximativ 65m.

Conform extrasului CF 137673, pe parcelă se află mai multe construcții:

 • -  Spațiu învățământ, anul construcției 1967, regim de înălțime S+P+2E, suprafața construită la sol 772mp, suprafața construită desfășurată 2542mp;

 • -  Sală de sport, anul construcției 1976, regim de înălțime P+1 Eparțial, suprafața construită la sol 244mp, suprafața construită desfășurată 303mp;

 • -  Teren de sport, anul construcției 2016, suprafața construită la sol 473mp, suprafața construită desfășurată 473mp;

Construcția ce urmează a se reabilita, moderniza și echipa, are funcțiunea de spațiu de învățământ, cu suprafața construită de 772mp, fiind un proiect tip, realizat în anii 1967. Această construcție a fost realizată într-o manieră specifică pentru construcțiile din acea perioadă, spațiile pe fiecare nivel sunt dispuse de-a lungul unor coridoare. Forma generală în plan este a literei „ U”.

Conform HGR 766/1997 categoria de importanță a construcției este B, fiind vorba de o construcție subsol, parter și două etaje, conform Normativului P100-92 în funcție de perioada în care a fost proiectată și de numărul de nivele, construcția se încadrează în grupa AT, construcție de tip curent proiectată și realizată după anul 1940. Clasa de importanță în care se încadrează clădirea este II, conform P100/1-2013, gradul de rezistență la foc este II conform P118/2013.

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Din punct de vedere al zonelor învecinate construcția se învecinează cu:

 • -  La N terenul se învecinează cu Strada Cameliei;

 • -  La S terenul se învecinează cu locuințe colective;

 • -  La V terenul se învecinează locuințe colective;

 • -  La E terenul se învecinează cu Aleea Dedițel (Locuințe colective);

Accesul pietonal și cel auto se realizează de pe Aleea Dedițel.

A.

Z © A-.......■   ■

3.1.3. datele seismice și climatice;

Zonarea seismică de calcul

7. / r;.. ■■

Conform P100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de (

) accelerație

orizontală maximă de ag=0,35g și de o perioadă de control de Tc=1,6s.\ Conform P100-1/2006 (cod de proiectare utilizat la evaluarea structurilor existente)»

amplasamentul este caracterizat de o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g și o perioadă de control de Tc=1,6s. Conform legislației în vigoare, pentru evaluarea


seismică din cadrul prezentei expertize tehnice se utilizează prevederile normativului P100-1/2006. Date fiind cele enunțate anterior, pentru prezenta expertiză tehnică se va lucra cu o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g și o perioadă de control de Tc=1,6s.

Condiții de climă

Climatic zona se caracterizează prin următoarele valori:

 • -  temperatura medie anuală a aerului: 10,5°C;

 • -  temperatura minimă absolută : -30,0°C;

 • -  temperatura maximă absolută : +39,4°C;

 • -  precipitații medii anuale : 600 mm;

Perimetrul cercetat se incadreaza la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • 3.1.4. studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Construcția existentă cu regim de înălțime S+P+2E, ce urmează a se reabilita, se încadrează din punct de vedere geomorfologic într-o zonă reprezentată de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontană, cunoscută sub numele de “Câmpia piemontană a Ploieștilor”, delimitată la vest de râul Prahova și la est de râul Teleajen.

 • -  Din punct de vedere topografic terenul este plan;

 • -  Terenul nu este inundabil.

 • -  Pentru verificarea fundației construcției existente, a stratificatiei terenului, a fost executat un sondaj de dezvelire (D1) in zona fără subsol, care a pus în evidentă următoarele:

 • -  Sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate

 • -  Talpa fundației se afla la cota - 1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

 • -  Stratificatia terenului interceptată este următoarea:

 • - 0,00 m - 0,60 m - umplutură eterogenă;

 • -  0,60 m - 1,50 m - argilă cafenie, cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtoasă și plastic tare.

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Din punct de vedere topografic, terenul este relativ plan, realizat prin sistematizarea pe verticală și nu ridică probleme de stabilitate.

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Utilitățile existente în zonă:

J

 • - Energie electrică;

 • - Alimentare cu apă;

 • - Alimentare cu gaze naturale;

 • - Telefonie;

 • - Canalizare;


Termic - obiectivul este încălzit cu centrală propie.

Ventilație - obiectivul nu prezintă un sistem de ventilație;

Management energetic - obiectivul nu prezintă un sistem de management energetic;

3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Conform studiului geotehnic, nu s-a interceptat apă subterană.

Clădirea este amplasată într-o zonă, în care nu există riscuri de inundații, sau alunecări de teren.

Schimbările climatice nu au un impact major asupra stării și stabilității obiectivului studiat.

3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Amplasamentul obiectivului studiat nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.

3.2. Regimul juridic:
 • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4. Terenul și clădirea sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF 137673.

Terenul nu se află în zona protejată a monumentelor istorice sau ale naturii.

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

Folosința actuală și destinația clădirii - liceu tehnologic.

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul, construcția nu este inclusă în lista monumentelor istorice, nu se învecineză cu situri arheologice.

Amplasamentul obiectivului studiat nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.


 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.                                                        f

Conform certificatului de urbanism se identifică următoarele:     ' '

 • - Suprafața terenului este de 8621 m2;

 • - Subzona în care se încadrează terenul - UTR - N - 8, conform P.U.G. Municipiul Ploiești.

în urma lucrărilor de modernizare se vor obține următorii indicatori de ocupare ai terenului:

Indicator

Existent

Propus

Suprafață Teren

8613 m2

Sc (construită)

772m2

772 m2

Sd (desfășurată)

2542 m2

2542 m2

POT

17,34%

17.34%

CUT

0.385

0.385

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:
 • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;

Construcția se încadrează la CATEGORIA “B” DE IMPORTANȚĂ (conf. H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) și în clasa de importanță II, conform codului P100-1/2013.

 • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul, clădirea nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism.

J

 • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Clădire liceului a fost recepționată în anul 1967, conform extrasului CF nr 137673.

 • 3.3.4. suprafața construită;

Suprafața construită conform releveelor este de:

Clădire liceu: Sc= 772 m2

 • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;

Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Clădire grădiniță: Scdesfășurată= 2542m2

 • 3.3.6. valoarea de inventară construcției;

Valoarea de inventar nu este cunoscută.

 • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Parter

P.01 G.S.Fete 14.66 mp

P.02 G.S.Băieți 16.12 mp

P.03 Coridor 17.17 mp

P.04

Sală de cla

51.53 mp

E1.04

Sală de clas 51.53 mp-

P.05

Casa scării

33.44 mp

E1.05

Sală de clas

,z

51.53 mp

; ' C!.-

P.06

Coridor

3.53 mp

E1.06

u

Coridor 119.26 mp

'A A

P.07

Cabinet mul 51.53 mp

E1.07

Debara

3.83 mp.;

P.08

Atelier

9.99 mp

E1.08

Grup Sanitar 16.07 mp

P.09

Magazie

19.91 mp

E1.09

G.S.Băieți

»

16.80 mp

P.10

Debara

16.14 mp

E1.10

G.S.Fete

15.56 mp

P.11

Director

16.24 mp

E1.10

Laborator in

51.09 mp

P.12

Coridor

112.27 mp

E1.11

Casa scării

67.55 mp

P.13

Hol      16.18 mp

E1.12

Director adj

16.14 mp

P.14

Atelier

7.36 mp

E1.13

Cabinet nevă 16.14 mp

P.15

Anexă

8.43 mp

E1.14

Cornul si la

7.84 mp

P.16

Secretariat

11.74 mp

E1.15

Anexa

7.96 mp

P.17

Nișă

1.31 mp

E1.16

Anexa

16.13 mp

P.18

Depozit

2.63 mp

E1.17

Amfiteatru

51.31 mp

P.19

Cancelarie

51.31 mp

663.33

mp

P.20

Secretariat

25.79 mp

Etaj 2

P.21

Secretariat

20.66 mp

E2.01

Cabinet tur

51.09 mp

P.22

Hol

3.64 mp

E2.02

Sală de cla

51.53 mp

P.23

Casa scării

33.44 mp

E2.03

Sală de cla

51.53 mp

P.24

G.S.     10.07 mp

E2.04

Sală de cla

51.53 mp

P.25

Hol

5.09 mp

E2.05

Sală de cla

51.53 mp

P.26

Cabinet Mat 33.82 mp

E2.06

Sală de cla

51.53 mp

P.27

Coridor

10.64 mp

E2.07

Coridor 112.86 mp

P.28

Sală de cla

51.53 mp

E2.08

Depozit man 10.24 mp

656.17 mp

E2.09

Coridor

5.59 mp

Etaj 1

E2.10

Bibliotecă

32.56 mp

E1.01

Sală de clas 51.53 mp

E2.11

Depozit

11.62 mp

E1.02

Sală de clas 51.53 mp

E2.12

Casa scării

23.67 mp

E1.03

Sală de clas 51.53 mp

E2.13

Cabinet resu 9.63 mp
E2.14 Cabinet med 16.14 mp

E2.15 Anexă 17.01 mp

E2.16 Cabinet tur 16.72 mp

E2.17 Cabinet corn 68.89.mp

E2.18 Casa scării 33.78 mp•'

667.45 mp


 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică.

Corpul de clădire analizat are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: S+P+2E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă =45,75m

 • - lățime maximă = 18,95m

 • - înălțime maximă = 10,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de clădire de învățământ liceal, având o formă relativ regulată în plan (dreptunghiulară), fiind prezente doar retrageri limitate ca și dimensiuni. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

J/S'*         .........; ..............,

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă .cu fundații izolate, talpa fundației se află la cota - 1,40 m fata de cota terenului natțiraL Fundația

! ’»C     \ l ’

este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme dexdegradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

Elemente de alcătuire a structurii de rezistență

Structura de rezistentă a clădirii este alcătuită din:

Fundații izolate;

Pereți din zidărie portanta cu stalpisori.

Plansee din beton armat;

fi ■ -?i

Scări de acces din beton armat monolit si podest de nivel;

Acoperiș de tip terasă necirculabilă cu învelitoare membrană bituminoasă.

Elemente de izolare termică

Clădirea prezintă doar un strat de termoizolare la nivelul plăcii sub acoperiș, care nu este suficienta. Deasemenea tamplaria exterioara este înlocuita cu tamplarie cu geam termopan cu care momentan prezintă neetanseitati.

Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum

încălzirea spatiilor este asigurata de la punctual de termoficare din zona..

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, pentru alimentare cu apă rece și caldă de consum a tuturor consumatorilor prevăzuți în grupurile sanitare, cât și cu instalații de canalizare menajeră.

Corpurile statice din spațiile încălzite sunt prevăzute cu robinete colțar de tipul dublu reglaj care sunt în marea majoritate funcționale. Consumul de apă rece este contorizat la nivel de clădire prin intermediul unui debitmetru mecanic.

Bateriile instalațiilor sanitare prezintă un grad de etanșeitate bun.

Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică

Clădirea nu dispune de sistem de climatizare unitar.

Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.

Instalația de iluminat

Instalația de iluminat este alcătuită din corpuri de iluminat în mare parte fluorescente.

Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale. Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare. Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat datorită intemperiilor, fenomenelor de îngheț-dezgheț, vechimii acestuia și pe alocuri lipsește.

Soclul prezintă degradări și pe alocuri desprinderi.


3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza&$ diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelorfundamentale aplicabile, potrivit legii.
 • 3.5.1. Cerința A1- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura-: de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • -  calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • -  încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • -  încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • -  încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • -  Conf. STAS 6054/77 - perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • -  clasa de risc seismic II, conform expertizei tehnice;

 • -  categoria de importanță este B (normală), conform HG 766/97.

Situația existentă a clădirii:

J

Corpul de clădire analizat are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: S+P+2E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă =45,75m

 • - lățime maximă =18,95m

 • - înălțime maximă = 10,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de clădire de învățământ liceal, având o formă relativ regulată în plan (dreptunghiulară), fiind prezente doar retrageri limitate ca și dimensiuni. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

. p.........

®/ ■ ■ \ .-, Structura de rezistentă verticală este realizată din pereți structurali din zidărie l (’®Ș\ Zt; I ; de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar^/ de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de pl^jT^e^le^c^'beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se află la cota - 1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel: planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

 • 3.5.2. Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru -construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:;

Nu este cazul.                                                C'?/     ■

 • 3.5.3. Cerința A4- Rezistența mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

Nu este cazul.

 • 3.5.4. Cerința A5 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine:

Nu este cazul.

 • 3.5.5. Cerința A6 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.6. Cerința A7 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.7. Cerința A9 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj.

Nu este cazul.

 • 3.5.8. Cerința Af - Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț 0.804-0.90 (conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de fundare îl constituie umplutură eterogenă, argilă cafenie cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtoasă și plastic tare.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat, soclul prezintă degradări, având zone locale cu desprinderi de tencuială.

La nivelul elevațiilor și al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări diferențiate ale terenului de fundare.

!

 • 3.5.9. Cerința B1 - Siguranța în exploatare pentru construcții:

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare" și NP 051-2012 ' Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012 Revizuire NP051/2000" presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

 • A. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe căi pietonale

 • - stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă pericol de alunecare nici în cazul în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit cu agenți pentru dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei de pe platforma trotuarului.

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: Max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale;

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

 • - finisajul treptelor nu este realizat cu materiale antiderapante, și nu prezintă culori dinstincte care să semnalizeze schimbarea de nivel;

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;

 • - schimbarea de nivel nu prezintă marcaje distincte (tactile) pentru persoane cu dizabilități vizuale.

 • A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul existent, este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

 • A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scării de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,50m (acces principal), 2,50m (acces secundar), 2,50m (acces secundar);

 • - la accesul în clădire sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 2,75;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 1,60 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație nu este indicat prin semne convenționale;

 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

A.6 Siguranța cu privire la schimbare de nivel:

Clădirea are un regim de S+P+2E.


Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare”, respective 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

A.8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare nu respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor nu respectă cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare nu este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Nu este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Nu este cazul.

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002.

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric nu are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu respect prevedele I7 și I20:

R= max4Q pentru instalație electrică de joasă tensiune.

R= max 10 când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune.                                            ‘

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.                                - .

Instalația electrică în general respectă toate elementele conducătoare de curent care fac parte din circuitele curențilorde lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • -  izolarea părților active (protecție completă);

 • -  prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

 • -  instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică nu respectă măsurile suplimentare ce presupune întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

 • C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

Echipamentele, corpurile conductele de încălzire nu respectă în totalitate prevederile normativului 113.

 • C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu Normativul I6.

 • C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, respectând condițiile impuse de Normativul I5 și NP 008.

Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

 • C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, poate accidental să nu respecte prevederile STAS 1342.

 • C.6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădirea nu are o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor 17 si 120.

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt obligatorii, "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de.,' clasă sau joc, de laborator, sau de atelier”.

 • D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

Ferestrele fixe nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Tâmplăria prezintă uzură morală.

 • D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Ferestrele de la casa scării nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară nu au prevăzute balustrade conforme.

 • D. 3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Acoperișul este tip terasă necirculabilă.

 • E. Siguranța la intruziuni și efracții.

Clădirea respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea nu prezintă sistem de monitorizare video.

 • 3.5.10. Cerința B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;

Nu este cazul.

 • 3.5.11. Cerința B3 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;

Nu este cazul.

 • 3.5.12. Cerința B4 - Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.13. Cerința B5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.14. Cerința B7 - Siguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

Nu este cazul.

 • 3.5.15. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

Nu este cazul.


 • 3.5.16. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor, sisteme de canalizare, rețele termice;

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 101/s.           ' ; z

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reațeaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua de termoficare din zonă.

Nu sunt hidranti exteriori.

 • 3.5.17. Cerința C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2.

Gradul de rezistentă la foc II, confor P118/2013.

Structura de rezistență verticală este realizată din zidărie de cărămidă plină arsă. Toate blocurile de zidărie sunt solidarizate prin intermediul unui mortar pe bază de var-ciment. Grosimile pereților structurali sunt de 25 și 30 cm, respectăndu-se astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normatelor. Ușile de access spre casa scării sunt dimensionate corespunzător, dar nu sunt uși anti-incediu cu sistem de închidere automat și bară de protecție.

Casa de scară nu asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Din Punct de vedere al căilor de evacuare clădirea se încadrează in prevederile Art. 4.2.103 din P118-99.

Clădirea nu dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea nu dispune de hidranți exteriori.

 • 3.5.18. Cerința D - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;

D1. Concentrația de substanțe poluante

 • - Conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - Din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

Tabelul 1 - Concentrațiile radionuclizilor de radiu, thoriu si potasiu in materialele de construcții uzuale din Romania (Bq/kg)

Tip material

Nr. probe

Ra-226

Th-232

K-40

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Var

8

13,3

40,70

8,20

18,50

68,00

148,00

Ipsos natural

14

17,8

43,29

9,60

27,01

103,00

277,50

Mortar

4

5,9

7,77

5,90

12,21

426,00

610,50

BCA

7

16,7

32,19

15,60

36,63

163,00

451,40

Ciment

25

33,9

66,23

17,80

97,31

152,00

503,20

Beton

16

27,8

78,44

20,00

38,48

201,00

451,40

Roci diverse

11

25,2

62,90

21,50

75,85

434,00

1369,00

Nisip, pietriș

14

7,8

29,97

27,40

91,39

557,00

869,50

Cărămidă din argila

32

35,9

99,90

32,20

53,28

493,00

832,50

Argila /huma

3

24,8

30,34

49,30

66,60

861,00

1139,60

 • -  conținutul de pulberi este normal

 • -  nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

 • -  clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • -  temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari. Compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare;

 • -  clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Clădirea nu are un sistem de climatizare, pentru a putea fi reglat indicele de confort (PMV).

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

D4. Insorirea.

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

■■

»•                '     •'     -•                             .'■ I •

h                             ■'. ■'■:•■ . ' •■• lf

D5. Iluminatul.

s"*’

......-

Iluminatul nu respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din IZt; ațâțpe.,; căile de evacuare cât și în săli de grupă.

D6. Igiena acustică a mediului interior

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare,

cât si interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB

»

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii în vopsea de ulei;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • -  La nivelul pardoselilor mozaic.

La nivelul sălilor de clasă:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii în vopsea de ulei;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • -  La nivelul pardoselilor parchet laminat.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseala până la cota +1,60 fiind placaje de faianță

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins

 • -  La nivelul pardoselilor gresie.

Finisajele au o degradare morală, fiind pe alocuri deteriorate, din punct de vedere estetic acestea nu mai corespund noilor cerințe.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile nu sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainere de unde sunt preluate de către operatorul local.

D.10 Protecția mediului exterior

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

 • 3.5.19. Cerința E - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;

 • E.1 Izolare termică

Temperaturile superificiale pe suprafața interioara a elementelor ce constituie anvelopa

Denumire element

9i (2C)

3e(9u)

A9=9i-9e(9u)

ai*R

9si(2C)

ai*R'

9si min(9C)

9si colt

pereți exteriori

18.00

-15

33.00

5.16

11.61

4.18

10.11

7.75

planseu terasa

18.00

-15

33.00

4.52

10.70

4.37

10.44

8.18

placa peste subsol

18.00

12

6.00

1.96

14.94

1.82

14.71

13.72

placa pe sol

18.00

-14.6

32.60

16.75

16.05

40.77

17.20

16.96

Pentru colturile iesinde de la intersecția a doi pereți exteriori cu un planseu, vom avea :

9si colt=l,3xOsi min-0,3xSi        9r=       12        9C pentru umiditatea relativa de 60%.

Temperatura superficiala este mai mica decât temperatura punctului de rouă, in cazul pereților exteriori, ca urmare exista condiții de apariție a condensului.

Condițiile de apariție a condensului sunt la intersecția dintre pereți si planseul de acoperiș.

E.2 Izolarea hidrofugă

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Membrana bituminoasă este deteriorată.

 • E.3 Economia de energie

Pierderile de energie pentru încălzire sunt mari, neavând termoizolare la nici un element de clădire în contact cu exteriorul. Clădirea nu este dotată cu echipamente care folosesc resurse regenerabile.

 • 3.5.20. Cerința F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;

F1. Izolarea acustică

Clădirea este prevăzută cu ferestre, conforme pentru o protecție acustică corespunzătoare.

F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.


 • 3.5.21. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Clădirea nu este izolată termic. Pentru a reduce consumurile de încălzirea, nu folosește resurse energetice regenerabile.

 • 3.5.22. Cerința Imt - Instalații aferente clădirilor

Instalațiile de apă și canalizare prezintă uzură morală.

Instalația de hidranți interior nu este conformă, nerespectând cerința de minimum două jeturi de apă.

3 5 23 Cerința Ig - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune Instalația de gaze este conformă normelor.

 • 3.5.24. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

9                                9                                                                        9

Corpurile de iluminat existente nu sunt conforme din punct de vedere al cerințelor de iluminare normate pentru unitățiile de învățământ.

Nu există iluminat de siguranță care să marcheze căile de evacuare și iluminat de continuare al serviciului.

Clădirea nu este doată cu instalații de protecție la trăsnet.

 • 3.5.25. Cerința Se- Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 10l/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reateaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua locală de distribuție a agentului termic.

Nu sunt hidranți exteriori.

J

 • 3.5.26. Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj; Nu este cazul.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

4.1. clasa de risc seismic;

încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc seismic se face pe baza celor

trei indicatori care au făcut obiectul evaluării cf. Pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor

trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Ri (Ri=85)

<30

31 -60

61-90

91 - 100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2 (R2=80)

<40

41 -70

71-90

91 - 100

Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

Rs (%) (Rs=45%)

< 35

36-65

66-90

91 -100

în conformitate cu cele prezeni

tate mai sus clădirea se încadrează în clasa de

risc seismic Rs II, în care se încadrează construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.


4.2. prezentarea a minimum două soluții de intervenție; V J>-.
 • 4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehnica

Din analizele și calculele efectuate în cadrul prezentei expertize tehnice privind încadrarea în clase de risc seismic, pe baza celor trei coeficienți R1, R2, R3, conform P100-3/2008, structura de rezistență a clădirii Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” din Ploiești a fost încadrată în clasa de risc seismic Rs II, în care se încadrează construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Intervențiile solicitate de beneficiar și propuse de arhitect se referă, în cea mai mare parte, la componente și elemente nestructurale, dorindu-se modernizarea și echiparea corespunzătoare a clădirii. însă, ca urmare a deficiențelor de concepție și a degradărilor constatate precum și în vederea asigurării unei capacități corespunzătoare în perspectiva realizării modificărilor solicitate prin temă, se impun o serie de măsuri de intervenție structurală precum și o serie de intervenții nestructurale cu impact major asupra integrității structurale.

Structură de rezistență

Varianta 1

consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile prin cămăsuire cu beton armat. Cămăsuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură <£6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți (c£8/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la fiecare nivel se vor înnădi prin suprapunere cu plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la nivelurile adiacente, prin intermediul unor bare longitudinale individuale, montate în perforații executate în plăcile planșeelor din beton armat. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la ultimul nivel se vor ancora corespunzător, la partea superioară, în placa planșeului de la ultimul nivel.

consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor, respectiv pereților de subsol de sub pereții structurali consolidați. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 15 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale fundațiilor și vor fi armate cu plase de armătură <£>6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin^ancorare

-.9g : i-' chimică în fundații (08/40/40).

introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali

umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

Varianta 2

consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile utilizând mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații.

introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali.

umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

 • 4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni - audit energetic

P1 -Pachetul de soluții (S1)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:


-Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică?/.în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicaf^e^deziVujui pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea meș&ni^ja; materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu acelas sistem cu o grosime de 2-3 cm.

Soclul se va izola în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa. Termoizolația se va realiza din polistiren extrudat cu următoarele caracteristici minime: RC=120 kPa, RT=240kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 si o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK. Soclul se va termoizola pe toata inaltimea, inclusiv 20 cm sub trotuarul de protecție.

P2 -Pachetul de soluții (S2)

Reabilitarea termică a plăcii pe subsol prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă.Termoizolatia se va realiza din polistiren cu următoarele caracteristici minime: RC=80 kPa, RT=120kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK.

P3 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel. Pentru aceasta se vor monta plăci de vata minerala cu următoarele caracteristici minime: RC=50 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție minima la foc A1 sau A2-s1,d0, având grosimea de 20 cm. Peste termoizolatie se va turna un strat de protecție din sapa slab armata cu plasa din fibra sticla, sau plasa armata, un strat de membrana cu rol de barierea vapori si doua straturi de hidroizolatie din membrana bituminoasa, ultimul strat fiind protejat cu ardezie.

P4 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

- Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn metal, sau PVC neconforma, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min. 10000 crcluri-la ferestre și min. 100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație higroreglabile; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO A1 sau A2 - s1, dO.


Tamplaria va fi dotata cu obloane cu lamele termoizolate cu permeabilitate scăzută la aer, care vor suplimenta rezistenta termica cu CR=0.26 m2K/W.        ' -

P5 -Pachetul de soluții (S3)

Folosirea de surse regenerabile pentru prducerea de energie termica ca aport la incalzire si apa calda de consum.Montarea de pompe de căldură si panouri solare.

4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • 4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

 • - consolidarea pereților structurali utilizând materiale compozite polimerice (FRP) sau mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații precum și continuitatea acestora în dreptul planșeului de peste parter.

 • - introducerea unor cadre de bordare în jurul tuturor golurilor nou create în pereți structurali.

 • - umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

 • - refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- si termo-izolarea acesteia.

J

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic;

S-au studiat două variante și anume :

Varianta V1 care cuprinde

-Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

-Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime ;

-Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica; -înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic;

Varianta V2 care cuprinde

-Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;


-Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime ;

-Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bâzaltica;

-înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic;

- Surse regenerabile pentru incalzire si apa calada de consum (panouri solare si pompe căldură).

Astfel pe baza utilităților globale se propune realizarea reabilitării energetice a clădirii pe baza pachetului de soluții din varianta V2, având cea mai mare utilitate globală.

4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.
 • 4.4.1. Cerința ”A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

Amplasamentul construcției este definit de următoarele elemente caracteristice conform expertizei tehnice:

 • -  calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • -  încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • -  încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • -  încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • -  Conf. STAS 6054/77 -perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • -  clasa de risc seismic II, conform expertizei tehnice ;

 • -  categoria de importanță este B, conform HG 766/97.

Situația propusa a clădirii:

Corpul de clădire are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

1

Imobilul are următoarele suprafețe:

Suprafața construită             Sc=

Suprafața desfășurată          Sd=

772 m2

2542 m2


Structura de rezistență verticală este realizată din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din:\' beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.                    — •

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se află la cota - 1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

 • - planșeele de peste parter și etaj sunt din beton armat

 • - acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Circulația pe verticală este asigurată de scări alcătuite din rampe șipodeste din beton armat monolit - 2 case de scară pe 2 etaje. Scările de acces între niveluri sunt din elemente de beton, îmbinările dintre rampe și podește la casa scării s-au realizat prin monolitizarea cu beton de monolitizare după sudarea armăturii aferente.

Din punct de vedere structural se propun:

 • - consolidarea pereților structurali utilizând materiale compozite polimerice (FRP) sau mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații precum și continuitatea acestora în dreptul planșeului de peste parter.

 • - introducerea unor cadre de bordare în jurul tuturor golurilor nou create în pereți structurali.

 • - umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

- refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 crin grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

Se propun reparații ale tencuielilor degradate din zona soclului și de pe fațade în vederea aducerii la starea inițială.

Se propune termoizolarea pereților exteriori.

Se va înlocui tâmplăria cu tâmplărie eficientă energetic.

Se vor reface finisajele în zonele unde s-a intervenit.

Se vor realiza lucrări de adaptare a infrastructuri sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Se vor reface pardoselile interioare.

Se propune refacerea în totalitate a trotuarului de protecție, realizat din beton armat.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj), se reface acoperișul tip terasă necirculabilă.

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

Nu este cazul.

 • 4.4.3 Cerința Af- Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț (0.80^-0.90 conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de fundare îl constituie umplutură eterogenă, argilă cafenie, cu rare concrețiuni calcaroase plastic vârtoasă și plastic tare.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Trotuarul de protecție din jurul clădirii se va reface în totalitate.

Soclul va fi reparat și termoizolat.

La nivelul elevațiilor si al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări J                   J                                        >

diferențiate ale terenului de fundare.

 • 4.4.4. Cerința "B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare" și NP 051 -2012 "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012


"

f ș/

Revizuire NP051/2000" presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei (' clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță.

 • B. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe cai pietonale

 • - stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă pericol de alunecare nici în cazurile în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit cu agenți pentru dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei de pe platforma trotuarului;

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale.

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

 • - finisajul treptelor va fi realizat cu materiale antiderapante, și cu benzi care să semnalizeze schimbarea de nivel;

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;

 • - schimbarea de nivel va prezintă marcaje dinstincte (tactile) pentru persoane cu dizabilități vizuale.

A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scării de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,50m (acces principal), 2,50m (acces secundar), 2,50m (acces secundar);

 • - la accesul în clădire sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat din PVC, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 2,75m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 1,60 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație va fi indicat prin semne convenționale;

- traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.                                                              ’T ' '

A.6 Siguranța cu privire la schimbare de nivel:

Clădirea are un regim de S+P+2E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare", respectiv 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele vor fi marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările vor fi prevăzute cu balustrade conforme, mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan, barele verticale ale balustradei nu vor avea interspații mai mari de 10 cm. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

 • A. 8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor va respecta cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Pentru transportul persoanelor cu dizabilitați s-a prevăzut o platformă elevatoare montată pe scară.

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002:

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

te* r

/ r ■ ■ ■ ■ • -

Tabloul electric are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ respectă prevedele I7 și I20:

R= max 40 pentru instalație electrică de joasă tensiune;

R= max 10 când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune;

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Toate elementele conducătoare de curent fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • -  izolarea părților active (protecție completă);

 • -  prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

 • -  instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică va respecta măsurile suplimentare ce presupun întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu I6.

C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, respectând condițiile impuse de I5 și NP 008.

Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, respectă prevederile STAS 1342.

C.6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădirea va avea prevăzută o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 și I20.

■ Jy

j. ■ ■

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt J' obligatorii "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de '.y clasă sau joc, de laborator, sau de atelier”.                                  V      yy-yjy'

 • D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Se respectă cerința înălțimi parapetelui de siguranță hmin=90 cm.

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

 • D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Ferestrele de la casa scării repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară vor fi prevăzute cu balustrade conforme.

 • D. 3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

 • E. Siguranța la intruziuni și efracții.

Clădirea respectă cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea prezintă sistem de monitorizare video.

 • 4.4.5. Cerința "C„ - (securitatea la incendiu)

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2

Gradul de rezistentă la foc II.

J

Structura de rezistență verticală este realizată din zidărie de cărămidă plină arsă. Toate blocurile de zidărie sunt solidarizate prin intermediul unui mortar pe bază de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. Se respectă astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normativelor.

Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se vor proteja conform prevederilor normativului.

Casa de scară va asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Clădirea va dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea va dispune de hidranți interiori.

Se vor respecta prescripțiile scenariului la incendiu.

........-

SzZ       \

 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului)^ D1. Concentrația de substanțe poluante                          !cu. ; z

 • - conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxidfțtș.v’c^if^^,^ alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu7' emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

Tabelul 1 - Concentrațiile radionuclizilor de radiu, thoriu si potasiu in

materialele de construcții uzuale din Romania (Bq/kg)

Tip material

Nr. probe

Ra-226

Th-232

K-40

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Var

8

13,3

40,70

8,20

18,50

68,00

148,00

Ipsos natural

14

17,8

43,29

9,60

27,01

103,00

277,50

Mortar

4

5,9

7,77

5,90

12,21

426,00

610,50

BCA

7

16,7

32,19

15,60

36,63

163,00

451,40

Ciment

25

33,9

66,23

17,80

97,31

152,00

503,20

Beton

16

27,8

78,44

20,00

38,48

201,00

451,40

Roci diverse

11

25,2

62,90

21,50

75,85

434,00

1369,00

Nisip, pietriș

14

7,8

29,97

27,40

91,39

557,00

869,50

Cărămidă din argila

32

35,9

99,90

32,20

53,28

493,00

832,50

Argila /huma

3

24,8

30,34

49,30

66,60

861,00

1139,60

 • -  conținutul de pulberi este normal;

 • -  nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

 • -  clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • -  temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari;

 • -  compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare. Clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea prezintă un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

D4. însori rea.

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

D5. Iluminatul.

Iluminatul respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atât pe căile de evacuare cât și în săli de clasă.

D6. Igiena acustică a mediului interior

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare, cât si interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

»

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii din vopsea epoxidică;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

La nivelul sălilor de clasă:

 • -   La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 - PVC lipit pe perete.

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

i] : Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a/se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor                       X'

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainre de unde sunt preluate de către operatorul local.

D. 10 Protecția mediului exterior

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomomia de energie)

 • E. 1 Izolare termică

Conform calculelor din auditul energetic reiese un consum de energie primară de 419,64 kWh/mp an, iar în urma lucrărilor de reabilitare energetică se va ajunge la un consum de energie primară de 106,30 kWh/mp an.

Clădirea fiind termoizolată nu există posibiliatea de apariție a condensului.

 • E.2 Izolarea hidrofugă

Se reface acoperișul tip terasă circulabilă.

Prin repararea trotuarului de protecție se vor elimina posibilele infiltrații din apa din precipitații.

 • E.3 Economia de energie

  Consumul de energie pentru încălzire

  Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum

  Consumul de energie pentru iluminat

  Total energie consumata

  Qf,h

  Qacc

  KWh/an

  KWh/an

  KWh/an

  KWh/an

  109005.13

  5875.61

  40835.40

  155716.13

  Consumul specific consumat pe suprafața utila A=

  2031.19

  qinc

  qacc

  qw

  qT

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  53.67

  2.89

  20.10

  76.66

După cum se observă, clădirea va trece într-o clasa superioară, cu reduceri substanțiale ale consumurilor de energie pentru încălzire.

 • 4.4.8. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

F1. Izolarea acustică

Clădirea este prevăzută cu ferestre conforme pentru o protecție acustică corespunzătoare.

F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Odată cu lucrările de termoizolare se va respecta programul „20-20-20” ce propune reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent) față de 1990; reducerea cu 20% a consumului final de energie față de anul 2005, prin creșterea eficienței energetice și creșterea ponderii surselor regenerabile în totalul mixului energetic la minim 20% pana in anul 2020.

Directiva pentru Eficienta Energetica (2012/27/UE) susține:

 • - renovarea energetică a clădirilor;

 • - promovarea surselor regenerabile de energie și a cogenerării eficiente;

 • - achizițiile publice eficiente energetic;

 • - auditurile energetice obligatorii la societățile mari;

 • - valorificarea potențialului de eficiență energetică la transformarea, transportul și distribuția energiei;

 • - cerințele minime de performanță la generarea energiei;

 • - obligațiile de eficiență energetică pentru autoritățile de reglementare.

 • 4.4.10. Cerința hnt- Instalații aferente clădirilor

Instalații sanitare

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativelor Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale, STAS 1478-90, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ 19-2015, Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale, SR 1343/1-2006, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, Indicativ Np133-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013.

Instalații de stingere a incendiilor

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativului Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-1999 și Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013 partea a ll-a,

Se va realiza instalația de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un'Vplum mai mare de 25000 mc avem:                                           /

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi în funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalația de hidranți interiori de tip apă-apă.

Instalații termice.

Soluțiile tehnice au fost proiectate ținând cont de următoarele normative, norme si standarde:

»

I 13 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala;

Normativ 1.13/1-2015 - Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor construcții si a instalațiilor aferente.

 • 4.4.11. Cerința Ig - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

Instalația de utilizare gaze naturale respectă normele în vigoare, se vor monta detectoare de gaze unde se impune.

 • 4.4.12. Cerința le - instalații electrice aferente construcțiilor

f                                9                                                                        9

Iluminatul trebuie să permită copiilor și personalului să se deplaseze și permită studiului precum și să-și execute lucrările în siguranță, trebuie respectate nivelurile de iluminare cerute, efectele de orbire sau de oboseală vizuală fiind reduse la minim asigurându-se astfel confortul vizual.

Licăririle, pâlpâirile, efectele stroboscopice și toate celelalte efecte supărătoare, voite sau nu, trebuie complet eliminate.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat sunt alese astfel încât să suporte de 5 ori masa corpului de iluminat (dar nu mai puțin de 10 kg).

întrerupătoarele se vor monta pe conductoarele de fază.

Toate aparatele de iluminat vor fi prevăzute cu aprindere electronică.

Se vor evita orbirile directe și indirecte datorate aparatelor de iluminat.

Aportul de căldură de la sursele de iluminare montate trebuie limitat la un nivel care să nu incomodeze personalul. Mai mult, sursele artificiale de iluminare trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe nici un risc de ardere.

Pentru a asigura un iluminat de calitate se vor folosi lămpi fluorescente din noua generație, cu indicele de redare al culorii de cel puțin 80.

Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legatejla conductorul de protecție.                                                                                ,

Spații tehnice- Nivel de iluminare 300lx.

în spațiile tehnice se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate (IP65) 2x36W sau 2x58W, carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și dispersor acrilic, balast electronic.

Coridoare - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x18W cu reflectoare laterale mate, anodizate și lamele transversale drepte, profilate, realizate din aluminiu de înaltă calitate, IP20, balast electronic.

Săli de clasă - Nivel de iluminare 500lx.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x36W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat și lamele transversale parabolice din aluminiu oglindat, cu planuri de protecție vizuală cu limite de 60° respectiv 65°, IP20, balast electronic.

Băi și toalete - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente etanșe IP44, 1x18W, montate deasupra oglinzilor, difuzor opal.

Iluminatul de siguranță

Iluminatul de siguranță cuprinde iluminantul pentru evacuare și iluminatul anti-panică.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare trebuie să asigure marcarea căilor de evacuare în siguranță a clădirii în cazul căderii alimentării sistemului normal de iluminat. Toate ieșirile și evacuările trebuie să fie bine semnalizate și vizibile din orice poziție.

Acesta va fi realizat cu aparate de iluminat fluorescente 1x8W, cu baterie pentru funcționare autonomă minim 1,5 h, de tip menținut, cu pictograma pentru marcarea direcției de evacuare, distanța de vizibilitate 24 m.

Aparatul va avea buton de test și led pentru indicarea încărcării.

Iluminatul de siguranță anti-panică va fi asigurat de o parte din corpurile de iluminat normal, corpuri ce vor fi alimentate din sursa de alimentare de rezervă. Se va prevedea iluminat de siguranță antipanică în spațiile destinate grupelor, holuri și în spațiile cu aglomerări de persoane.

Acesta trebuie să asigure un nivel de iluminare mai mare sau egal cu 5lx.

Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea sistemului de iluminat normal este:

 • -  0,5 - 5 sec. pentru iluminatul pentru continuarea lucrului și pentru intervențiile în zonele de risc;

V ’.s- i ■

 • -  5 secunde pentru iluminatul de evacuare, circulație, împotriva panicii, pentru veghe, marcarea hidranților.

Iluminatul exterior

Nivelul de iluminare va fi de 30lx.

Acesta se va realiza cu aparate de iluminat tip proiector LED 75W IP65, în carcasă de polipropilenă armată cu fibră de sticlă, stabilizată UV montate pe pereții clădirii.

Curenti slabi

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Legi, standarde si normative:

NP-17-11 - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor.

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcții.

Legea 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

SR EN 54 (grup de standarde) - Sisteme de detectare și alarmă la incendiu.

118/1-2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.

P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constrcucțiilor, partea a IIl-a - Instalații de detectare, semnalizare si avertizare.

P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.

SR CEI 60364 - 4 - Instalații electrice în construcții. Mijloacele de protecție pentru asigurarea securității.

SR HD 60364-4-41 - Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva șocurilor electrice.


SR CEI 60364 - 5 Instalații electrice în construcții. Alegerea și montarea echipamentelor electrice.

SR HD 60364-5-54/CEI60364-5-54 - Instalații electrice de joasă tensiune. < Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pămînt. conductoare de protecție și conductoare de echipotențializare.

SR CEI 60364 - 7 - Instalații electrice în construcții. Reglementări pentru instalații și amplasamente speciale.

Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.

Legea 137/29.12.95  - Legea protecție mediului.

Legea 465/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea deșeurilor.

Legea 426/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2001 privind regimul deșeurilor.

HG nr. 856/16.08.2002 - H.G. privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Se vor păstra sistemele exterioare existente, iar in ceea ce privește stingerea incendiilor se vor respecta prescripțiile din scenariul de incendiu referitor la hidranții interiori si exteriori.

»

4.4.15 Cerința Sif-Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

Se vor aplica hidroizolații verticale pe toate fundațiile pereților exteriori și drenuri perimetrale cu posibilitatea de evacuare a apelor meteorice colectate.


5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico»-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora                  <   ,

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:
 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; Varianta 1:

 • - consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor de sub pereții structurali consolidați. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 20 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale fundațiilor și vor fi armate cu plase de armătură $6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în fundații ($8/40/40).

 • - consolidarea pereților structurali prin cămășuire cu beton armat. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură $6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți ($8/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Armăturile verticale din cămășuiala pereților se vor ancora la partea superioară în centurile ce urmează a se construi.

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regulă, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totală a stratului superficial colmatat cu mortar;

= se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepărtarea mortarului pe o adâncime de min. 1.0 cm;

= se identifică traseele eventualelor fisuri și se injectează fisurile cu lapte de ciment;

= în cazul în care peretele prezintă crăpături (înclinate, verticale sau orizontale) sau dislocări ale zidăriei, se desface zidăria pe traseul crăpăturilor și se reface cu cărămizi întregi de aceeași dimensiune cu cele din zidăria existentă, cu mortar de marca de min. M50;

= daca peretele prezintă crăpături verticale la intersecția cu alt perete structural perpendicular, se desface zidăria la intersecție și se toarna un stâlpișor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant, acest lucru va trebui semnalat din timp deoarece în momentul inspeției nu au putut fi vizibile;

= în pozițiile indicate prin detaliile din proiect se practică goluri în zidărie pentru k trecerea armaturilor din cămăsuieli și ancorarea lor la intersecții sau la nivelul ?; planșeelor;                                                                         A >

= se execută eventulele umpleri de nișe sau goluri; pentru legătura zidăriei noi cu cea veche, la nișe, se prevăd conectori din oțel beton - 4 buc/m2 introduse în rosturile zidăriei;

= la umplerea golurilor de uși și ferestre se va utiliza cărămidă cu aceleași dimensiuni ca aceea din zonele învecinate, care se va țese lateral cu zidaria existentă; la partea superioara a golului, daca dimensiunile rostului rămas este min. 2 cm, se matează mortar vârtos, iar daca aceasta este sub 2 cm, zidaria se împaneaza cu pene metalice; daca deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidărie) există buiandrugi din lemn sau metal deteriorat - aceștia se îndepărtează;

= se face releveul planeității peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămășuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max. 20% din suprafața peretelui);

= se perforează cu rotopercutorul, de regula în cărămizi, găuri <t>8-10 mm, cu adâncimi de 200 mm - 3 buc/mp - în care vor fi introduse bare de armătura cu rol de conectori;

= se montează în aceste găuri conectorii din cupoane de oțel beton, care au rol și de distanțieri și de care se vor lega plasele de armătură;

= se spală suprafața peretelui cu jet de apă sub presiune, până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurități;

= se montează plasele de armătură și se înnădesc cu mustățile de armătură din fundații, conform detaliilor din proiect;

= se montează eventuale trasee de tuburi electrice;

= se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereți prin care trec armăturile la intersecții și se betonează până la umplere completă;

= se întocmesc procesele verbale de lucrări ascunse între reprezentanții constructorului și cei ai beneficiarului;

= se montează cofrajele, și se sprijină cu șpraițuri și distanțieri;

= se toarnă betonul în cofraje și se compactează energic cu vibratoare de interior sau de cofraj; având în vedere înălțimea mare a nivelurilor, turnarea betonului se va face în două-trei etape de turnare, prin ferestre și pâlnii dispuse pe înălțimea cofrajelor, cu posibilități de urmărire a umplerii complete a cofrajului;

= ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior, prin găuri practicate in planșeu;

= în vederea protejării cămășuielilor, pentru realizarea unor condiții favorabile de întărire, reducerea contracției și evitarea fisurării, trebuiesc luate unele măsuri pentru menținerea lor în condiții de umiditate corespunzătoare. Sub + 5° C nu mai este necesară stropirea. Menținerea în stare umedă a cămășuielii se va face mițiim 7,zile,

■ i     .       ......                                              k

mai ales la temperaturi ridicate.


Varianta 2:

- consolidarea pereților structurali utilizând mortare armate cu fibre de sticlă. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații precum și continuitatea acestora în dreptul planșeului de peste parter.

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regula, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar;

= suportul trebuie sa fie curat, solid și fără părți neaderente, praf, grăsimi sau vopsele vechi. Sablarea cu nisip sau cu jet de apă cu presiune ridicată sunt potrivite pentru această operațiune;

= se nivelează suprafața prin aplicarea de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, cu o mistrie sau prin pulverizare, straturi în grosime de până la 25mm, până când toate neregularitățile sunt nivelate;

= se lasă 18-24 ore produsul să se întărească;

= se aplică un strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare folosind o spatulă plată;

= cât timp produsul este încă "proaspăt", se aplică fâșiile de țesătură de plasă din fibră de sticlă, amorsată, rezistentă la alcali presând ușor cu o mistrie plată astfel încât să adere perfect la mortar;

= se aplică un al doilea strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, până când țesătură de plasă din fibră de sticlă este înglobată complet în mortar;

= se finisează suprafața folosind o mistrie dreaptă.

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor desface în totalitate tencuielile atât interioare cât și exteriore, și se vor retencui pereții cu mortar M100T.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Desfacerea tencuielilor existente, atât la pereții interiori cât si la cei interiori.


Desfacerea pardoselilor existente.

La oarter:

între axele 1-3, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie de cărămida.

La etaj 1:

între axele 14-16, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie de cărămida.

La etaj 2:

între axele 12-13, D-E, se vor demola pereții de compartimentare pentru a se asigura o casă de scară închisă cu elemente rezistente la foc, astfel respectându-se prevederile normativului P 118/99.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități:

 • -  pe scară va fi montată o platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități;

Lucrări de refacere a pardoselilor:
 • -  după desfacerea pardoselilor existente, se toarnă o șapă autonivelantă, apoi se lipesc cu adeziv pardoselile din PVC.

Lucrări de compartimentare:

La parter:

între axele 1-3, D-E, conform planșelor de arhitectură, se propune prin compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

La etaj 1:

între axele 14-16, D-E, conform planșelor de arhitectură, se propune prin compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Refacerea acoperișului tip terasă necirculabilă. Se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj). Terasa va avea următoarea stratificație:

 • -  șapă de pantă;

 • -  barieră de vapori;

 • -  termoizolație, vată minerală bazaltică de 20cm;

 • -  strat de separație, folie de polietilenă;

 • -  șapă suport hidroizolație 5cm;

 • -  hidroizolație, două membrane bituminoase;

 • -  strat de separație, geotextil;

 • -  strat de protecție cu grosimea de 8cm, pietriș.

Izolarea termică a fațadelor, partea vitrată:

Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, uși acces, balcoane)se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri - la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, având clasa de reacție la foc C-s2, dO. Usa de acces în casa scării va fi dotată cu sistem automat de închidere.

Izolarea termica a perețiilor exteriori, partea opacă:

Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul » fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu același sistem cu o grosime de 2-3 cm.

INSTALAȚII EXTERIOARE

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru si contorizare.

Instalații de Canalizare si Pluviale:

T                                                              J

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE


9

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

7

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. încălzirea încăperilor se realizează prin tavan și pereți, fiind alcătuite din placi de rigips cu montaj casetat, care încălzesc/răcesc aerul la temperatura optimă în funcție de sezon. Instalația de încălzire/răcire în tavan este montată mascat în elementele de construcție.

Instalații de Ventilare:

»

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA (centrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură și răcire necesare bateriei de încălzire și răcire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

Instalații hidranti » >
Instalația de hidranti interiori

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranti interioriXcpnform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

în apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora.

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.

Instalația de hidranți exteriori

Conform P118/2/2013, art 6.1. : la clădiri de învățământ cu mai mult de 200 de persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de două niveluri supraterane, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu exteriori.

Aceștia vor fi montați la rețeaua existentă a municipiului.

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 121.

Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil si 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa                                                         • \

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces directî ] >> din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 70 mc’ /'^ fiecare.                                                                                   > / .

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul^'’ unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

D. Instalații electrice

9

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevăzut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2.

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări :

 • - Execuția tablourilor de alimentare cu energie electrică;

 • - Execuția circuitelor de iluminat și forță;

 • - Proiectarea prizei de împământare exterioară și interioară;

 • - Proiectarea instalației de paratrăsnet.

Tablourile electrice

în vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 4 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul clădirii, montate aparent.

Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG.

Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou al stației de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeași încăpere.

Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvența nominală este de 50 Hz.

Circuitul de iluminat și forță

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerințelor normate pentru grădinițe.

Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 3x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Iluminatul de siguranță este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de funcționare.

Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.

Corpurile de iluminat pentru ieșire tip EXIT și de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore.

Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x.2,5,mm2,.. prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli.

Breviare calcul nivel de iluminare

P.01 Hol -/ Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:42

Suprafață

p [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

110

76

130

0.691

Podea

20

110

75

129

0.683

Tavan

70

53

30

471

0.573

Pereți (4)

50

85

43

139

/

Plan util:

înălțime:                  0.000 m

Raster:                   64 x 32 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.772, Tavan / Plan de lucru: 0.481.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.52 W/m2 = 2.29 W/m2/100 Ix (Suprafață: 15.87 m2)f

P.03 GS- /Rezumat


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:31

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

128

92

160

0.723

Podea

20

82

67

93

0.818

Tavan

70

63

34

236

0.531

Pereți (4)

50

88

35

234

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.824, Tavan / Plan de lucru: 0.497.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

C> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

1 LED18W

1800

1800

19.0

Total: 1800

Total: 1800

19.0

Putere specifică: 4.66 W/m2 = 3.65 W/m7100 Ix (Suprafață: 4.08 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:36

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emiri [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

141

104

169

0.736

Podea

20

142

104

168

0.738

Tavan

70

77

46

494

0.600

Pereți (8)

50

119

63

246

/

Plan util:

înălțime:                  0.000 m

Raster:                  64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.839, Tavan / Plan de lucru: 0.548.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 3.76 W/m2 = 2.66 W/m2/100 Ix (Suprafață: 10.63 m2)

A- -- ■înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

567

345

684

0.609

Podea

20

470

317

562

0.674

Tavan

70

203

141

648

0.693

Pereți (16)

50

356

178

780

/

Plan util:

0.850 m

64 x 128 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.697, Tavan / Plan de lucru: 0.358.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 8.88 W/m2 = 1.57 W/mz/100 Ix (Suprafață; 33.80 m2)


Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cuiun volum


mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi în funcțiune simultană;

- Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalația de hidranți interiori de tip apă-apă.

Instalații termice.

Soluțiile tehnice au fost proiectate ținând cont de următoarele normative, norme și standarde:

I 13 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala;

Normativ 1.13/1-2015 - Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor construcții si a instalațiilor aferente.

 • 4.4.11. Cerința Ig - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune Instalația de utilizare gaze naturale respectă normele în vigoare, se vor monta

detectoare de gaze unde se impune.

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

r                                >                                                                        r

Iluminatul trebuie să permită copiilor și personalului să se deplaseze și permită studiului precum și să-și execute lucrările în siguranță, trebuie respectate nivelurile de iluminare cerute, efectele de orbire sau de oboseală vizuală fiind reduse la minim asigurându-se astfel confortul vizual.

Licăririle, pâlpâirile, efectele stroboscopice și toate celelalte efecte supărătoare, voite sau nu, trebuie complet eliminate.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat sunt alese astfel încât să suporte de 5 ori masa corpului de iluminat (dar nu mai puțin de 10 kg).

întrerupătoarele se vor monta pe conductoarele de fază.

Toate aparatele de iluminat vor fi prevăzute cu aprindere electronică.

Se vor evita orbirile directe și indirecte datorate aparatelor de iluminat.

Aportul de căldură de la sursele de iluminare montate trebuie limitat la un nivel care să nu incomodeze personalul. Mai mult, sursele artificiale de iluminare trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe nici un risc de ardere.

Pentru a asigura un iluminat de calitate se vor folosi lămpi fluorescente din noua generație, cu indicele de redare al culorii de cel puțin 80.

Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la conductorul de protecție.

Spații tehnice- Nivel de iluminare 300lx.

în spațiile tehnice se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate (IP65) 2x36W sau 2x58W, carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și dispersor acrilic, balast electronic.

Coridoare - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x18W cu reflectoare laterale mate, anodizate și lamele transversale drepte, profilate, realizate din aluminiu de înaltă calitate, IP20, balast electronic.

Săli de clasă - Nivel de iluminare 500lx.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x36W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat și lamele transversale parabolice din aluminiu oglindat, cu planuri de protecție vizuală cu limite de 60° respectiv 65°, IP20, balast electronic.

Băi și toalete - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente etanșe IP44, 1x18W, montate deasupra oglinzilor, difuzor opal.

Iluminatul de siguranță

Iluminatul de siguranță cuprinde iluminantul pentru evacuare și iluminatul anti-panică.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare trebuie să asigure marcarea căilor de evacuare în siguranță a clădirii în cazul căderii alimentării sistemului normal de iluminat. Toate ieșirile și evacuările trebuie să fie bine semnalizate și vizibile din orice poziție.

Acesta va fi realizat cu aparate de iluminat fluorescente 1 x8W, cu baterie pentru funcționare autonomă minim 1,5 h, de tip menținut, cu pictograma pentru marcarea direcției de evacuare, distanța de vizibilitate 24 m.

Aparatul va avea buton de test și led pentru indicarea încărcării.

Iluminatul de siguranță anti-panică va fi asigurat de o parte din corpurile de iluminat normal, corpuri ce vor fi alimentate din sursa de alimentare de rezervă. Se va prevedea iluminat de siguranță antipanică în spațiile destinate grupelor, holuri și în spațiile cu aglomerări de persoane.

Acesta trebuie să asigure un nivel de iluminare mai mare sau egal cu 5lx.

Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea sistemului de iluminat normal este:

 • -  0,5 - 5 sec. pentru iluminatul pentru continuarea lucrului și pentru intervențiile în zonele de risc;

 • -  5 secunde pentru iluminatul de evacuare, circulație, împotriva panicii, pentru

veghe, marcarea hidranților.                                           <  : ,

Iluminatul exterior

Nivelul de iluminare va fi de 30lx.

Acesta se va realiza cu aparate de iluminat tip proiector LED 75W IP65, în carcasă de polipropilenă armată cu fibră de sticlă, stabilizată UV montate pe pereții clădirii.

Curenti slabi

9

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Legi, standarde si normative:

NP-17-11 - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor.

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcții.

Legea 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

SR EN 54 (grup de standarde) - Sisteme de detectare și alarmă la incendiu.

118/1-2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.

P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constrcucțiilor, partea a IIl-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare.

P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.

SR CEI 60364 - 4 - Instalații electrice în construcții. Mijloacele de protecție pentru asigurarea securității.

SR HD 60364-4-41 - Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva șocurilor electrice.

■ '/ . ■ ■ ■' ■ ■■                    •

SR CEI 60364 - 5 Instalații electrice în construcții. Alegerea și montarea         -

echipamentelor electrice.                                                            'i'/ i''"

V"'

SR HD 60364-5-54/CE160364-5-54 - Instalații electrice de joasă tensiune;./ Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legăreKs^*^ la pămînt. conductoare de protecție și conductoare de echipotențializare.

SR CEI 60364 - 7 - Instalații electrice în construcții. Reglementări pentru instalații și amplasamente speciale.

Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.

Legea 137/29.12.95  - Legea protecție mediului.

Legea 465/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea deșeurilor.

Legea 426/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2001 privind regimul deșeurilor.

HG nr. 856/16.08.2002 - H.G. privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Se vor păstra sistemele exterioare existente, iar in ceea ce privește stingerea incendiilor se vor respecta prescripțiile din scenariul de incendiu referitor la hidranții interiori și exteriori.

4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

Se vor aplica hidroizolații verticale pe toate fundațiile pereților exteriori și drenuri perimetrale cu posibilitatea de evacuare a apelor meteorice colectate.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:
 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Varianta 1:

 • - consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor de sub pereții structurali consolidați. Cămăsuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 20 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale fundațiilor și vor fi armate cu plase de armătură <t>6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în fundații (<t>8/40/40).

 • - consolidarea pereților structurali prin cămășuire cu beton armat. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură 06/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți (08/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Armăturile verticale din cămășuiala pereților se vor ancora la partea superioară în centurile ce urmează a se construi.

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regulă, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totală a stratului superficial colmatat cu mortar;

= se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepărtarea mortarului pe o adâncime de min. 1.0 cm;

= se identifică traseele eventualelor fisuri și se injectează fisurile cu lapte de ciment;

= în cazul în care peretele prezintă crăpături (înclinate, verticale sau orizontale) sau dislocări ale zidăriei, se desface zidăria pe traseul crăpăturilor și se reface cu cărămizi întregi de aceeași dimensiune cu cele din zidăria existentă, cu mortar de marca de min. M50;

= daca peretele prezintă crăpături verticale la intersecția cu alt perete structural perpendicular, se desface zidăria la intersecție și se toarna un stâlpișor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant, acest lucru va trebui semnalat din timp deoarece în momentul inspeției nu au putut fi vizibile;

= în pozițiile indicate prin detaliile din proiect se practică goluri în zidărie pentru ' trecerea armaturilor din cămăsuieli și ancorarea lor la intersecții sau la nivelul planșeelor;                                                                      '-<<

= se execută eventulele umpleri de nișe sau goluri; pentru legătura zidăriei noi cu cea veche, la nișe, se prevăd conectori din oțel beton - 4 buc/m2 introduse în rosturile zidăriei;

= la umplerea golurilor de uși și ferestre se va utiliza cărămidă cu aceleași dimensiuni ca aceea din zonele învecinate, care se va țese lateral cu zidaria existentă; la partea superioara a golului, daca dimensiunile rostului rămas este min. 2 cm, se matează mortar vârtos, iar daca aceasta este sub 2 cm, zidaria se împaneaza cu pene metalice; daca deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidărie) există buiandrugi din lemn sau metal deteriorat - aceștia se îndepărtează;

= se face releveul planeității peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămășuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max. 20% din suprafața peretelui);

= se perforează cu rotopercutorul, de regula în cărămizi, găuri <t>8-10 mm, cu adâncimi de 200 mm - 3 buc/mp - în care vor fi introduse bare de armătura cu rol de conectori;

= se montează în aceste găuri conectorii din cupoane de oțel beton, care au rol și de distanțieri și de care se vor lega plasele de armătură;

= se spală suprafața peretelui cu jet de apă sub presiune, până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurități;

= se montează plasele de armătură și se înnădesc cu mustățile de armătură din fundații, conform detaliilor din proiect;

= se montează eventuale trasee de tuburi electrice;

= se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereți prin care trec armăturile la intersecții și se betonează până la umplere completă;

= se întocmesc procesele verbale de lucrări ascunse între reprezentanții constructorului și cei ai beneficiarului;

= se montează cofrajele, și se sprijină cu șpraițuri și distanțieri;

= se toarnă betonul în cofraje și se compactează energic cu vibratoare de interior sau de cofraj; având în vedere înălțimea mare a nivelurilor, turnarea betonului se va face în două-trei etape de turnare, prin ferestre și pâlnii dispuse pe înălțimea cofrajelor, cu posibilități de urmărire a umplerii complete a cofrajului;

= ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior, prin găuri practicate in planșeu;

= în vederea protejării cămășuielilor, pentru realizarea unor condiții favorabile de întărire, reducerea contracției și evitarea fisurării, trebuiesc luate unele măsuri pentru menținerea lor în condiții de umiditate corespunzătoare. Sub + 5° C nu mai este necesară stropirea. Menținerea în stare umedă a cămășuielii se va face minim 7 zile, mai ales la temperaturi ridicate.

Varianta 2:

- consolidarea pereților structurali utilizând mortare armate cu fibre de sticlă. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații precum și continuitatea acestora în dreptul planșeului de peste parter.

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regula, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar;

= suportul trebuie sa fie curat, solid și fără părți neaderente, praf, grăsimi sau vopsele vechi. Sablarea cu nisip sau cu jet de apă cu presiune ridicată sunt potrivite pentru această operațiune;

= se nivelează suprafața prin aplicarea de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, cu o mistrie sau prin pulverizare, straturi în grosime de până la 25mm, până când toate neregularitățile sunt nivelate;

= se lasă 18-24 ore produsul să se întărească;

= se aplică un strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare folosind o spatulă plată;

= cât timp produsul este încă "proaspăt", se aplică fâșiile de țesătură de plasă din fibră de sticlă, amorsată, rezistentă la alcali presând ușor cu o mistrie plată astfel încât să adere perfect la mortar;

= se aplică un a! doilea strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, până când țesătură de plasă din fibră de sticlă este înglobată complet în mortar;

= se finisează suprafața folosind o mistrie dreaptă.

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor desface în totalitate tencuielile atât interioare cât și exteriore, și se vor retencui pereții cu mortar M100T.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Desfacerea tencuielilor existente, atât la pereții interiori cât si la cei interiori.

Desfacerea pardoselilor existente.

La parter:

între axele 1-3, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie'dej. @ 7 cărămida.

La etaj 1:

între axele 14-16, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie de cărămida.

La etaj 2:

între axele 12-13, D-E, se vor demola pereții de compartimentare pentru a se asigura o casă de scară închisă cu elemente rezistente la foc, astfel respectându-se prevederile normativului P 118/99.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități:

 • -  pe scară va fi montată o platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități;

Lucrări de refacere a pardoselilor:

- după desfacerea pardoselilor existente, se toarnă o șapă autonivelantă, apoi se lipesc cu adeziv pardoselile din PVC.

Lucrări de compartimentare:

La parter:

între axele 1-3, D-E, conform planșelor de arhitectură, se propune prin compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

La etaj 1:

între axele 14-16, D-E, conform planșelor de arhitectură, se propune prin compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Refacerea acoperișului tip terasă necirculabilă. Se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj). Terasa va avea următoarea stratificație:

 • -  șapă de pantă;

  Z- p c ¥ x

  barieră de vapori;

  z          . \. .../■> .

  termoizolație, vată minerală bazaltică de 20cm;

  a. ■■ "<■'

  strat de separație, folie de polietilenă;

  î': . ■

  șapă suport hidroizolație 5cm;

  // ' z'■ î V **'

  hidroizolație, două membrane bituminoase;

  o 1

 • -  strat de separație, geotextil;

 • -  strat de protecție cu grosimea de 8cm, pietriș.

Izolarea termică a fațadelor, partea vitrată:

Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, uși acces, balcoane)se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri - la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, având clasa de reacție la foc C-s2, dO. Ușa de acces în casa scării va fi dotată cu sistem automat de închidere.

Izolarea termica a perețiilor exteriori, partea opacă:

Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul J fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu același sistem cu o grosime de 2-3 cm.

INSTALAȚII EXTERIOARE

r

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare.

Instalații de Canalizare si Pluviale:

9                                                     J

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului

vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcțignate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.                                                             \

INSTALA Tll INTERIOARE                                      ' 9

r

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. încălzirea încăperilor se realizează prin tavan și pereți, fiind alcătuite din placi de rigips cu montaj casetat, care încălzesc/răcesc aerul la temperatura optimă în funcție de sezon. Instalația de încălzire/răcire în tavan este montată mascat în elementele de construcție.

J

Instalații de Ventilare:

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA (centrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură și răcire necesare bateriei de încălzire și răcire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

Instalații hidranti
» »
Instalația de hidranti interiori
> »

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

în apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora.

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.

Instalația de hidranți exteriori

Conform P118/2/2013, art 6.1. : la clădiri de învățământ cu mai mult de 200 de persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de două niveluri supraterane, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu exteriori.

Aceștia vor fi montați la rețeaua existentă a municipiului.

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 121.

Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil si 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acce's.direct t din exterior si este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 70‘mc- •” fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

D. Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevăzut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2.

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări:

 • - Execuția tablourilor de alimentare cu energie electrică;

 • - Execuția circuitelor de iluminat și forță;

 • - Proiectarea prizei de împământare exterioară și interioară;

 • - Proiectarea instalației de paratrăsnet.

Tablourile electrice

în vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 4 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul clădirii, montate aparent.

Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG.

Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou al stației de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeași încăpere.

Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvența nominală este de 50 Hz.

Circuitul de iluminat și forță

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerințelor normate pentru grădinițe.

Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 3x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Iluminatul de siguranță este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de funcționare.

Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.


Corpurile de iluminat pentru ieșire tip EXIT și de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asiguraJ.-jp automânomie de 3 ore.                                                      y

Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli.

Breviare calcul nivel de iluminare
P.01 Hol -/ Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:42

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

110

76

130

0.691

Podea

20

110

75

129

0.683

Tavan

70

53

30

471

0.573

Pereți (4)

50

85

43

139

/

Plan util:

0.000 m

64 x 32 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.772, Tavan / Plan de lucru: 0.481.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.52 W/m2 = 2.29 W/m2/100 Ix (Suprafață: 15.87 m2)1.70 m


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:31

Suprafață

p [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

128

92

160

0.723

Podea

20

82

67

93

0.818

Tavan

70

63

34

236

0.531

Pereți (4)

50

88

35

234

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.824, Tavan / Plan de lucru: 0.497.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED18W

1800

1800

19.0

Total: 1800

Total: 1800

19.0

Putere specifică: 4.66 W/m2 = 3.65 W/m2/100 Ix (Suprafață: 4.08 m2)

P.16 Hol - / Rezumat / Z? ,

-------------------------------------------------------------------------------—--:—-—7 '■ A . Ay

.....

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:36

Suprafață

p [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

141

104

169

0.736

Podea

20

142

104

168

0.738

Tavan

70

77

46

494

0.600

Pereți (8)

50

119

63

246

/

Plan util:

înălțime:                  0.000 m

Raster:                  64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.839, Tavan / Plan de lucru: 0.548.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P [W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 3.76 W/m2 = 2.66 W/mz/100 Ix (Suprafață: 10.63 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

567

345

684

0.609

Podea

20

470

317

562

0.674

Tavan

70

203

141

648

0.693

Pereți (16)

50

356

178

780

/

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.697, Tavan / Plan de lucru: 0.358.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 8.88 W/m2 = 1.57 W/m2/100 Ix (Suprafață: 33.80 m2)


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:76


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

560

338

675

0.603

Podea

20

483

323

582

0.670

Tavan

70

185

129

577

0.700

Pereți (16)

50

341

172

642

/

Plan util:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.76 W/mz = 1.39 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.53 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:21

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

103

83

118

0.812

Podea

20

103

85

118

0.828

Tavan

70

103

42

532

0.407

Pereți (4)

50

122

41

494

/


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:               0.000 m

Raster:                32 x 16 Puncte

Zonă de margine:      0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 1.188, Tavan / Plan de lucru: 1.003.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

<D (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 5.49 W/m2 = 5.35 W/m2/100 Ix (Suprafață: 3.64 m2)


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:58


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

581

368

708

0.634

Podea

20

476

342

577

0.718

Tavan

70

212

145

657

0.684

Pereți (12)

50

366

186

593

/

Plan util:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.700, Tavan / Plan de lucru: 0.365.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

12

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 28800

Total: 28800

240.0

Putere specifică: 9.31 W/m2 = 1.60 W/m2/100 Ix (Suprafață: 25.79 m2)

------------------------------ —. :                 i

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:55


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

664

445

806

0.671

Podea

20

501

378

586

0.755

Tavan

70

294

209

668

0.711

Pereți (8)

50

450

226

993

/

Plan util:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.783, Tavan / Plan de lucru: 0.443.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<U (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 13.62 W/m2 = 2.05 W/m2/100 Ix (Suprafață: 11.75 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:20

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

161

111

204

0.693

Podea

20

103

85

117

0.827

Tavan

70

91

44

499

0.476

Pereți (4)

50

115

43

386

/înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:                 0.850 m

Raster:                 16x32 Puncte

Zonă de margine:       0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.855, Tavan / Plan de lucru: 0.569.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 4.85 W/m2 = 3.02 W/m2/100 Ix (Suprafață: 4.13 m2)


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:76


Suprafață

p [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

522

357

625

0.685

Podea

20

405

293

477

0.723

Tavan

70

217

138

599

0.637

Pereți (8)

50

345

176

620

/

Plan util:

0.850 m

64 x 32 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.755, Tavan / Plan de lucru: 0.416.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

0 (Lămpi) [Im]

P[W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 9.87 W/m2 = 1.89 W/m2/100 Ix (Suprafață: 16.21 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:35


Suprafață

p [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

673

495

796

0.736

Podea

20

480

383

545

0.799

Tavan

70

343

238

711

0.694

Pereți (4)

50

484

225

1371

/

Plan util:

0.850 m

32 x 32 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util; 0.850, Tavan / Plan de lucru: 0.510.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

6

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 14400

Total: 14400

120.0

Putere specifică: 16.28 W/m2 = 2.42 W/m2/100 Ix (Suprafață: 7.37 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:31

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]              Emax [Ix]

uO

Plan util

/

545

391

654

0.717

Podea

20

402

318

465

0.790

Tavan

70

256

158

658

0.616

Pereți (4)

50

379

172

782

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

32 x 64 Puncte

0.000 m

UGR        Pe lungime- Transversal

Perete stânga    18          18

Perete inferior     18            18

(CIE, SHR = 0.25.)

la axa corpului de iluminat

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.812, Tavan / Plan de lucru: 0.470.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

6

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 14400

Total: 14400

120.0

Putere specifică: 12.02 W/m2 = 2.20 W/m2/100 Ix (Suprafață: 9.99 m2)

i i . ,                            l

|  80, 200?) i '80

80' 20g)

I                                I

■ 80        80

20g)

1-------T-

80 80

■                                1

I 1

20$ 80 !

J2.55m

0.00

0.00

40.73 m

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: menținere: 0.80

3.300 m

Factor de

Valoare în Lux, Scară 1:292

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]               U0

Plan util

/

108

37

215         0.340

Podea

20

108

36

215         0.337

Tavan

70

54

15

596         0.281

Pereți (4)

50

86

19

1011

/

Plan util:

înălțime:               0.000 m

Raster:               128x16 Puncte

Zonă de margine:     0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.793, Tavan / Plan de lucru: 0.488.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<5 (Lămpi) [Im]

P [W]

1

12

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 28800

Total: 28800

240.0

Putere specifică: 2.31 W/m2 = 2.14 W/m2/100 Ix (Suprafață: 103.85 m2)Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.850 m

64 x 128 Puncte

0.000 mînălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

103

74

120

0.717

Podea

20

103

72

120

0.703

Tavan

70

57

33

482

0.577

Pereți (4)

50

87

45

158

/înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.000 m         Perete stânga    18          18      iluminat

32x64 Puncte Perete inferior    20          19

0.000 m         (CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.852, Tavan / Plan de lucru: 0.550.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

<b (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.74 W/m2 = 2.66 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.60 m2)înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:74

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

512

311

618

0.608

Podea

20

398

235

482

0.591

Tavan

70

246

151

703

0.613

Pereți (6)

50

361

111

903

/

Plan util:

înălțime:                  0.850 m

Raster:                   64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.806, Tavan / Plan de lucru: 0.482.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

11

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 26400

Total: 26400

220.0

Putere specifică: 11.46 W/mz = 2.24 W/m2/100 Ix (Suprafață: 19.20 mz)

Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

134

89

167

0.661

Podea

20

102

73

119

0.716

Tavan

70

55

32

477

0.583

Pereți (4)

50

85

45

149

/
înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.850 m         Perete stânga    18          18      iluminat

64x32 Puncte Perete inferior    20          19

0.000 m         (CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.699, Tavan / Plan de lucru: 0.408.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

0 (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.65 W/m2 = 1.98 W/m2/100 Ix (Suprafață: 15.10 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:43

Suprafață

P [%l

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

119

73

157

0.611

Podea

20

93

66

112

0.703

Tavan

70

44

25

435

0.572

Pereți (4)

50

71

37

115

/


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:                 0.850 m

Raster:                  32 x 32 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.644, Tavan / Plan de lucru: 0.368.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.08 W/m2 = 1 75 W/m2/100 Ix (Suprafață: 19.20 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

564

339

679

0.601

Podea

20

486

323

586

0.664

Tavan

70

186

130

582

0.700

Pereți (16)

50

344

174

651

/

Plan util:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

Led 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.83 W/m2 = 1.39 W/mz/100 Ix (Suprafață: 51.09 mz)


630 f—~1 630i i

■490-

0.00 2.62

5.62

-- 1 I

8.75 m

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: menținere: 0.80

3.300 m, Factor de

Valoare în

Lux, Scară

1:76

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

530

326

642

0.615

Podea

20

458

311

552

0.679

Tavan

70

183

126

578

0.689

Pereți (16)

50

331

164

644

/


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.672, Tavan / Plan de lucru; 0.345.


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.76 W/m2 = 1.46 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.52 m2)--T“

80

JL

£>160 80 80 16O6° | 8'0 16t^160 ( 8'0 16(j fe/ I    j W ■ 80 J ’ V 80 | ■

2)160 (   80 16Cg

as     80            <3*

“1—

80

J


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de .     . .    „   - .

menținere: 0.80                                                         valoare in lux, bcara 1.311

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

124

50

215

0.403

Podea

20

124

51

215

0.411

Tavan

70

58

20

577

0.343

Pereți (8)

50

98

21

939

/

Plan util:

înălțime:               0.000 m

Raster:              128x16 Puncte

Zonă de margine:     0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.786, Tavan / Plan de lucru: 0.469.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

d> (Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 2.52 W/m2 = 2.03 W/m2/100 Ix (Suprafață: 119.27 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:77

Suprafață

P [%J

Em [Ix]

Ernin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

109

58

164

0.528

Podea

20

109

58

163

0.531

Tavan

70

40

21

468

0.518

Pereți (4)

50

67

34

216

/


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.000 m

64 x 64 Puncte

0.000 m’


UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

Perete stânga    21           20      iluminat

Perete inferior    21            20

(CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.616, Tavan / Plan de lucru: 0.367.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

3

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 7200

Total: 7200

60.0

Putere specifică: 1.77 W/m2 = 1.62 W/m2/100 Ix (Suprafață: 33.98 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:76

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

143

84

193

0.587

Podea

20

109

74

128

0.680

Tavan

70

52

30

469

0.575

Pereți (8)

50

84

42

138

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   32 x 64 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.642, Tavan / Plan de lucru: 0.364.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

0> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.48 W/m2 = 1.74 W/m2/100 Ix (Suprafață: 16.13 m2)


’-.V-


ir..


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:37

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [lx]

uO

Plan util

/

124

76

176

0.613

Podea

20

87

63

105

0.730

Tavan

70

50

26

468

0.523

Pereți (4)

50

74

39

132

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.669, Tavan / Plan de lucru: 0.400.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 2.55 W/m2 = 2.05 W/m2/100 Ix (Suprafață: 7.84 m2)

r d

............Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

p [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

507

369

605

0.727

Podea

20

390

287

457

0.735

Tavan

70

240

169

628

0.705

Pereți (4)

50

359

167

708

/

Plan util:

UGR       Pe lungime-

T ransversal

la axa corpului de

înălțime:

0.850 m

Perete stânga

18

18

iluminat

Raster:

64 x 32 Puncte

Perete inferior

20

19

Zonă de margine

0.000 m

(CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.804, Tavan / Plan de lucru: 0.473.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

C> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 11.01 W/m2 = 2.17 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.53 m2)

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


BOk

••■*■■■■■

E2.13 - Hol / Rezumat

_____tebtW : :

[naWw’'

►—

0.00


________________. 0.00

41.05 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de ...     . . o „„ .

menținere: 0.80                                                         Valoare in Lux, Scara 1:294

Suprafață

P [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

uO

Plan util

/

111

33

244

0.292

Podea

20

112

32

243

0.286

Tavan

70

50

14

579

0.284

Pereți (8)

50

85

18

930

/

Plan util:

înălțime:               0.000 m

Raster;               128 x 16 Puncte

Zonă de margine:     0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.766, Tavan / Plan de lucru: 0.444.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

12

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 28800

Total: 28800

240.0

Putere specifică: 2.13 W/m2 = 1.91 W/m2/100 !x (Suprafață: 112.87 m2)


5.85 m


----------------------------------r—;------------- v ’% i

X; ;W' ' ' V •/’ ' •;? •4“-./ W -z?x.-<$»’' / X-           ”

O o ■’


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Valoare în Lux, Scară

1:113


Suprafață

P î%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

563

339

679

0.602

Podea

20

486

323

585

0.665

Tavan

70

186

130

582

0.700

Pereți (16)

50

344

174

651

/


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

0> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.83 W/m2 = 1.39 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.09 m2)


/ A -

/7 /.? -

’i\Valoare în Lux, Scară 1:83

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]              Emax [Ix]

uO

Plan util

/

517

324

618

0.627

Podea

20

451

296

541

0.656

Tavan

70

176

124

578

0.701

Pereți (4)

50

327

186

581

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 32 Puncte

0.000 m

UGR        Pe lungime- Transversal

Perete stânga    22          20

Perete inferior    21            20

(CIE, SHR = 0.25.)

la axa corpului de iluminat

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.679, Tavan / Plan de lucru: 0.341.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

24

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 57600

Total: 57600

480.0

Putere specifică: 7.29 W/m2 = 1.41 W/m2/100 Ix (Suprafață: 65.84 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

500

362

598

0.725

Podea

20

386

287

453

0.743

Tavan

70

233

164

620

0.704

Pereți (4)

50

353

172

680

/2.63 m


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime: Raster:


UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.850 m         Perete stânga    18          18      iluminat

32x64 Puncte Perete inferior    20          19

Zonă de margine:    0.000 m


(CIE, SHR = 0.25.)


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.798, Tavan / Plan de lucru: 0.467.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

<1> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 10.69 W/m2 = 2.14 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.96 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:36

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

106

55

169

0.518

Podea

20

77

51

99

0.663

Tavan

70

39

20

465

0.509

Pereți (8)

50

59

27

125

/

Plan util:

înălțime:                  0.850 m

Raster:                  64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.609, Tavan / Plan de lucru: 0.365.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

d> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 1.95 W/m2 = 1.84 W/m2/100 Ix (Suprafață: 10.24 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:36

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

97

77

113

0.793

Podea

20

97

76

113

0.781

Tavan

70

68

35

516

0.512

Pereți (4)

50

95

43

229

/

Plan util:

înălțime:                   0.000 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.977, Tavan / Plan de lucru: 0.707.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1 LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 3.57 W/m2 = 3.69 W/m2/100 Ix (Suprafață: 5.60 m2)

/

\

150

18o”

150  "

~180

!

180

180

\

180

180

• ^180^ ,

150

180

~180

/

V

180

180

ț

180

180

-,y

U /

180 /

150

120

i-------------------1    000

0.00             2.00 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:75

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

165

102

208

0.622

Podea

20

120

86

138

0.713

Tavan

70

70

36

515

0.517

Pereți (4)

50

105

50

235

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   64 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.726, Tavan / Plan de lucru: 0.425.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 3.44 W/m2 = 2.09 W/m2/100 Ix (Suprafață: 11.64 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

580

354

699

0.610

Podea

20

480

316

572

0.659

Tavan

70

210

145

652

0.688

Pereți (16)

50

366

183

828

/

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 128 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.701, Tavan / Plan de lucru: 0.362.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

d> (Corp de iluminat) [Im]

cIj (Lămpi) [Im]

P[W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 9.21 W/mz = 1.59 W/m7100 Ix (Suprafață: 32.58 m2)

:: ■ '             .'. ^r 1 »' ‘

’U</‘           • .••^•'■/■7Z fi

Circuitul de împământare                                        V c          .<&»

Circuitul exterior de împământare va fi realizat din electrozi orizontali confecționați din platbandă de Ol-Zn de 40x4 mm, îngropați în pământ la adâncîHreâTo de 0,8 m, și verticali confecționați din țeava ZN de 2” de 2m.

Calculul rezistenței de dispersie a prizei de împământare este prezentat în breviarul de calcul.

Valoarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare va fi de maxim

 • 1 Q. La această instalație se va conecta și instalația de partatrăsnet prin intermediul a

 • 2 piese de separație.

  Natura solului             14Ar^lacunlsip

  p=         200.00

  fim

  Tipul electrodului prizei simple verticale

  1 Țeava cu diametrul mult mai mic decât iungmea

  Rezistenta de dispersie a prizei simple

  rp=

  15.50 Q

  Număr de electrozi

  Nr=

  20    Buc

  Distanta dintre electrozi

  3 a=3!

  6    m

  Factori de utilizare

  1 Electrozi verticali așezați liniar

  Factor de utilizare a electrozilor in funcție ae nr lor

  Ul=

  0.75

  rpa=

  0.58

  Q

  __2_

  nu

  Rezistenta dedispersie a prizei de pamant multipla

  Tipul electrodului prizei simple orizontal

  2 Bara

  cu secțiunea dreptungiulara Îngropata orizontal

  Rezistenta de dispersie a prizei simple

  rp=

  51.91 Q

  Număr de electrozi

  Nr=

  19

  Buc

  rf

  Factor de utilizare a electrozilor in funcție de nr lor

  ut=

  0.68

  nu

  Rezistenta dedispersie a prizei de pamant multipla

  rpa=

  1.86

  Q

1 Priza de pamant complexa formata din electrozi verticali echidistant! si electrozi orizontali de legătură fîv=       0.58


Ro=     1.86


Rp=      0.44

Prize de pamant complexe formate di n: prize de pamnt naturale, artificiale si din vecinătăți

Identificare prize de pamant

Priza de panta rit complexa formata din electrozi verticali echidistant! si electrozi orizontali < Rpa

Priza de pamant naturala constituita din fundații de beton armat                         Rpn

Priza de din vecinătate cu rezistenta de dispersie echivalenta clcctrzi vericali

Priza de din vecinătate cu rezistenta de dispersie echivalenta electrzi orizontali

Rp= 0.44


OK ■Rp'4 O2 Bara cu secțiunea droptuneiulara îngropata orizontal

2.1 lă nivelul suprafeței solului

2.2. la âmea tț

3 •?

1- fi

b- 0.005       metri

L....._ .”1

0.8

p     2/2

rpq=   51.91432

Q

Instalația de paratrăsnet

Pentru realizarea instalației de paratrăsnet s-a avut în vedere poziționarea acestuia pe clădire astfel încât aria de acoperire a captatorului să fie suficient de mare încât să protejeze clădirea.

Captatorul folosit este cu avans de amorsare de 30 ps. Acest captator au fost poziționat la o distanță de 2 m de cel mai înalt punct al clădirii.

Rp amin necesara: 36 »i Rp asigurata la sol! 49 » Rp c&lgMrata 1« L mu 46 m

Calculul evaluării de risc prin care este evidențiată necesitatea construirii instalației de paratrăsnet este prezentat mai jos.

BREVIAR DE CALCUL DE RISC

1. Evaluarea riscurilor

Procedura de evaluare a nevoii de protecție

Pentru fiecare dintre riscurile de luat în considerare, trebuie urmate următoarele etape:

 • - calcularea componentelor de risc identificate RA ,RB ,RC ,RU ,RV și RW

 • - calcularea riscului total R1 ,R2 și R3

 • - identificarea riscului acceptabil RT;

 • - compararea riscului total R cu valoarea acceptabilă RT.

Riscul acceptabil RT

Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorități cu competență juridică.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, când căderea trăsnetului poate produce pierderi de vieți omenești sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi RT (y-1)

Pierderi de vieți omenești sau vătămări permanente R1 10-5

Pierderea unui serviciu public R2 10-3

Pierderea unui element de patrimoniu cultural R3 10-3

Dacă R <= RT, nu este necesară o protecție împotriva trăsnetului (în cazul în care există deja o protecție împotriva trăsnetului

pentru această structură, nu este necesară o protecție suplimentară

Dacă R > RT, trebuie luate măsuri de protecție (paratrăsnete și/sau descărcătoare la intrarea instalației) pentru a reduce R <=

RT pentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcție de avarie.

R= RD + Rl

unde

RD este riscul asociat căderii trăsnetului pe structură ( sursă S1) definit prin suma:

RD = RA + RB + RC

Rl este riscul asociat trăsnetelor care au influență asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: S1, S3 și S4). Este definit prin

suma:

Rl = RM + RU + RV + RW+ RZ

Fiecare componentă de risc RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW și RZ poate fi exprimată prin relația generală următoare

Rx = Nx x Px x Lx (6.20)

unde

Nx este numărul de evenimente periculoase pe an ;

Px probabilitatea de avariere a unei structuri;

Lx pierderea rezultantă.

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

RA = NDxPAx LA (6.21)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

RB = ND x PB x LB (6.22)

 • - componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3)

RC = ND x PC x LC (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

RU = ( NL + NDa )x PU x LU (6.25)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

RV = ( NL + NDa )x Pv x Lv (6.26)

 • - componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3)

Rw = ( NL + NDa )x Pw x Lw (6.27)

Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură

LA = LU = ra x Lt

LB = LV = rp x rf x hz x Lf

LC = LM = LW = LZ = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură sunt:

R1: risc de pierdere de vieți omenești:

C „i-y'Ț.............

R1 = RA + RB + RC                                           V ?

1) + RM

1) + RU + RV + RW

1) + RZ

1) (6.1)

1) Numai pentru structuri cu risc de explozie și pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri în care

defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viața oamenilor.

R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ (6.2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

R3 = RB + RV

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:

R1 = RA + RB + RU + RV

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ

R3 = RB + RV

Definirea zonelor.

Ținând seama de elementele următoare

 • - tipul suprafeței solului este diferit în exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,

 • - din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie aceleași caracteristici,

 • - nu există ecrane tridimensionale,

pot fi definite următoarele zone principale

 • - Z1 (în exteriorul clădirii)

 • - Z2(în interiorul clădirii)

Dacă nu sunt persoane în afara clădirii, riscul R1 pentru zona Z1 poate fi neglijată și evaluarea riscului trebuie să fie realizată numai pentru zona Z2Rciuttâ că & «x RT, soEuțiă propusă reduce riscul sub vdtoaraa acceptabili. Centra» rEduce riscul la valoare acceptabilă pot fi adoptate următoarele masuri de protâcțic:

- protejarea clădirii cu un SPT de cBasâî, recomandăm foEosirca păratrâsnetuiui cu dispoiltlv de amorsare din gama Ptweetrtm 1®..

’• țl Instalarea uncii SP& cu NPTa uifpurșțfeEjf doinire a șewMuluLin clădire, pentru p-rcaccțlă IlihiW

SW t sistem da pratoc.țta împotrivă ferâȘftsfțUlui

SH? * dispuiltlv de protecție la. supratensiuni și sUpracurem$

W¥T ’• tiivel do protecție împotriva trâxnefeulul

Instalația de paratrăsnet este legată la priza de împământare exterioară în două puncte conectate de aceasta prin eclise de separație.

Valoarea prizei generale de împământare trebuie să fie de maxim 1 0. Coborârile de la captator se vor executa din conductor de oțel tip 10 mm montat aparent prin intermediul diblurilor de fixare pe peretele metalic al construcției.


Se va asigura izolarea catargului și a coborârilor față de structura clădirii în așa fel încât rezistența de dispersie a coborârilor să fie mai mică de cât rezistența punctelor" de fixare a elementelor componente a instalației de paratrăsnet.               ...........''

Cele două coborâri se vor executa deoparte și de alta a clădirii pe lățimea.ei<și: se vor conecta la priza generală prin două piese de separație.

E. Instalație electrică curenti slabi

y                                                         y

Instalație detecție (I.S.U.)

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

Avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Arhitectura instalației de detecție și avertizare incendiu

în principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat și instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament.

Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție și avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afișarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afișaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afișa starea sistemului, cu semnalizare optică și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc.

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal și vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalația de semnalizare a incendiilor va fi dotată și cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanșeze alarma de incendiu și astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale construcției (stâlpi, pereți etc.). Butoanele vor fi astfel'?-, amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată '$/ j acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare normală facându^ / se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). în acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Numărul de^ butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să străbată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție.

Sistemul afișează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanșat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevăzută cu comunicator telefonic digital, care sa transmită mesaje la numere de telefon programabile.

Alimentarea cu energie electrica

Unitatea centrală furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având dublă alimentare: sursa de bază (rețeaua electrică) și sursa de rezervă (bateria de acumulatoare), astfel incat sa se asigure o autonomie a instalației (in cazul intreruperii tensiunii de la rețea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalației. Tranziția de la o sursă la alta nu trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului.

Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la rețeaua electrică, și se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare.

Cablarea instalației

Cablarea sistemului de detecție, avertizare și alertare în caz de incendiu se va face utilizând cabluri speciale pentru instalații de incendiu.

Rețeaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel:

1

 • •  cablu de semnalizare de culoare roșie, special pentru instalații de detecție incendiu, JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8, respectiv 1x2x0.8, rezistent la foc E30pentru circuitele (buclele) de detecție, semnalizare (sirene, butoane manuale, etc).

 • •  cablu de alimentare centrala de semnalizare, NHXH E30/FE180 3x1.5, rezistent la foc E30.

Modul de execuție al circuitelor:

• protejat în canal de cabluri din PVC, montat aparent;

La realizarea traseelor de clabluri se vor respecta condițiile legale privind realizarea instalațiilor de curenți slabi, a instalațiilor de detecție incendiu și a -instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. și 1500 Vc.c.

Obiectivul va avea următoarele dotări:

Nr.crt.

Denumire

UM

Cant.

1

Videoproiector Full HD, 3D, Alb/Argintiu

buc

1

2

Suport videoproiector de tavan CM 25, reglabil

buc

1

Instalații sonorizare sala festiva

buc

1

3

amplificator

buc

1

4

boxe HK Audio

buc

2

5

Mixer amplificator 10 canale 2x200 W RMS

1

6

Microfon wireless SET 2 buc

buc

1

7

Scaune ignifugate tip teatru

buc

200

8

Hota otel inox, 1750x3000, filtrare pe doua laturi

buc

1

9

Frigider Jet defrost, clasa A+

buc

2

10

Congelator 356 L, clasa A+++

buc

1

11

Mașina de spalat vase cu motor Inverter, 15

Seturi, 7 Programe, Clasa A+++, 60 cm,inox

buc

1

12

Tabla magnetica SMIT, 120x300 cm

buc

15

13

Draperii din materiale ignifugate 2.8 m lățime

mp

876

14

Perdele din materiale ignifugate 2,8

mp

876

15

Garnise dim.1.6-3 m

buc

100

16

Ecran proiecție electric rubin white 500 x 400 cm

buc

1

17

Cortina electrica ignifugată 9x5 m

buc

4

18

Tabla de sticla

buc

20

19

Masa cantina de 4/6 pers. dim. 120 x 80 cm

buc

9

20

Masa cantina de 4 pers, dim 80 x 80 cm

buc

2

21

Scaune

buc

60

22

Stingatortip P50

buc

20

23

Panouri baschet

buc

2

24

Minge baschet

buc

10

TOTAL

2208

Organizare de santier-lucrari construcții

Organizare de șantier se va realiza conform proiectului de organizare a execuției lucrărilor.


In principiu, la intocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor,\va trebui sa se tina cont de următoarele:

Șantierul va fi prevăzut cu panoul de identificare a obiectivului de investiții, potrivit .= Ordinului nr. 63/N/II.08.1998 al MLPAT, care se va amplasa intr-un loc vizibil si va cuprinde:

r;v


s ,țf-


 • •  denumirea si adresa obiectivului;

 • •  sursa de finanțare;

 • •  numele beneficiarului, proiectantului si al executantului lucrării;

 • •  numărul autorizației de construire;

 • •  termenul de execuție al ucrarilor (data de incepere si de finalizare) Șantierul, reprezentat, de locul in care se vor desfasura lucrările de constructii-

montaj pentru realizarea investiției, va include suprafețe pentru:

 • •  Magazie pentru materiale mărunte, scule si dispozitive diverse;

 • •  Șopron acoperit pentru depozitarea materialelor cu volum sau greutate mare (blocuri BCA, otelbeton, panouri decofraj, tamplarie, schele,s.a.);

 • •  Vestiar pentru personalul muncitor;

 • •  Spatii pentru amplasarea schelelor;

 • •  Spatii pentru circulație.

Pentru depozitarea materialelor, pentru vestiare si birouri se pot folosi baraci metalice de inventar, care se pot amplasa in apropierea amplasamentului, sau se pot inchiria.

Se va amplasa un WC ecologic in apropiere amplasamentului lucrării.

Incinta șantierului va fi împrejmuita cu panouri de gard refolosibile, astfel incat accesul in interior sa fie limitat si permis numai personalului instruit din punct de vedere al protecției muncii.

Șantierul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu cerințele organismelor abilitate in acest sens precum si cu panouri avertizoare pentru protecția muncii si prevenirea accidentelor.

Se vor lua masuri de reducere a impactului in șantier si anume:

 • > planificarea in șantier;

 • •  Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activități cu praf sau ca limitare a șantierului / sitului

 • •  Fără foc în aer liber

 • •  Elaborarea Planului șantierului—utilajele și activitățile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili și de vecinătăți cu activități sociale (grădinițe, școli, spitale, case de bătrâni);

 • > Traficul in șantier;

 • •  Toate vehiculele vor avea motorul oprit - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare

 • •  Curățarea eficientă a vehiculelor și spălarea specifică a roților la plecarea din șantier

 • •  Toate încărcăturile ce intră în sau ies din șantier / sit să fie acoperite

Av /> fe /

 • •  In șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la

derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.                 ________ ____ __

 • •  Vehiculele și utilajele se vor întreținecorespunzator si vor avea revi^iîec tehnice la zi.

> Lucrări de demolare:

 • •  Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează)

 • •  Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau sa existe sisteme de ventilație corespunzătoare locului

 • •  Deseurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

 • •  Minimizarea căderilor de la înălțime pentru a evita împrăștierea materialelor prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deșeuri

> Activități în șantier:

 • •  Minimizarea activităților generatoare de praf

 • •  Depozitarea stocurilor de materiale de construcții, in șantier, cât mai puțin timp posibil

 • >  Tratarea poluărilor accidentale:

 • •  respectarea legislația in vigoare, privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii de Mediu; se va respecta legislația in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor;

 • •  existențaobligativității de crearea unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluărilor accidentale;

 • •  obligativitatea strângerii materialelor reziduale imediat după producerea acestora

 • > Alte activități specifice unor activități de demolare și de construcții pot deasemenea genera praf, dacă se realizează fără un control corespunzător. Se vor avea in vedere cele de mai jos:

 • •  Nisip, pietriș și activități de sablare/șlefuire

 • > Se vor utiliza procedee de umezire pe suprafețele care conțin praf și materiale fără conținut de siliciu.

 • •  Tăiere și sablare/șlefuire

 • > Se vor utiliza tehnici de captare a prafului cu exhaustoare sau filtre sau prin pulverizare cu apă.

 • •  Amenajări

 • > Se vor echipa toate utilajele pentru activități de tencuială șișlefuire cu echipamente speciale de captare a prafului.

 • > Se vor aspira toate materialele reziduale.

 • •  Activități de sudură

 • > Se vor face cu respectarea măsurilor privind legislația în vigoare

 • •  Turnarea și utilizarea bitumului

■ A V

' l

 • > Nu se va supraîncălzi bitumul.

 • > Se va utiliza bitumul cu mare atenție pentru a pre-întâmpina scurgerile și eventualele incendii.

 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali; -inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu se identifica vulnerabilități cauzate de factori antropici și naturali, zona unde se află investiția propusă nu are un grad de expunere la alunecări de teren conform studiului geotehnic. Schimbările climatice nu vor avea un impact major asupra proceselor ce se vor desfășura în cadrul investiției.

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Parter

  P.01

  Hol

  15.88 mp

  P.02

  G.S.

  13.53 mp

  P.03

  G.S.

  4.08 mp

  P.04

  G.S.

  14.27 mp

  P.05

  Hol

  36.97 mp

  P.06

  Atelier

  9.99 mp

  P.07

  Magazie

  19.91 mp

  P.08

  Debara

  16.14 mp

  P.09

  Atelier

  7.36 mp

  P.10

  Anexă

  8.44 mp

  P.11

  Cancelarie

  51.31 mp

  P.12

  Hol

  38.52 mp


  P.13 G.S.      10.07 mp

  P.14 Cab. matemat 33.83 mp

  P.15 Hol     128.45 mp

  P.16 Hol      10.64 mp

  P.17 Sală de clas 51.53 mp

  P.18 Cab. mulțime 51.53 mp

  P.19 Director 16.24 mp

  P.20 Secretariat 11.74 mp

  P.21 Debara 3.94 mp

  P.22 Hol       3.64 mp

  P.23 Secretariat 25.79 mp

  P.24 Secretariat 20.66 mp

  P.25 Sală de clas 51.53 mp


  Indicator

  Existent

  Propus

  Suprafață Teren

  8613 m2

  Sc (construită)

  772m2

  772 m2

  Sd (desfășurată)

  2542 m2

  2542 m2

  POT

  17,34%

  17.34%

  CUT

  0.385

  0.385

  E1.01

  655.99 mp

  662.1

  Etaj 2

  Hol       3

  -i            , .•             •• -X

  54 mpp            ,

  ■ ■ ./v

  C O is

  >3.78 mp

  Etaj 1

  Hol      33.78 mp

  E2.01

  E1.02

  Laborator i

  50.91 mp

  E2.02

  Cabinet

  50.91 mp

  E1.03

  Amfiteatru

  51.31 mp

  E2.03

  Cabinet

  68.89 mp

  E1.04

  Anexă

  16.13 mp

  E2.04

  Cabinet

  16.72 mp

  E1.05

  Depozitare

  7.84 mp

  E2.05

  Anexă

  17.01 mp

  E1.06

  Anexă

  7.96 mp

  E2.06

  Cabinet med 16.14 mp

  E1.07

  Cabinet

  16.14 mp

  E2.07

  Cabinet resu 9.63 mp

  E1.08

  Birou

  16.14 mp

  E2.08

  Hol     23.67 mp

  E1.09

  Hol      33.77 mp

  E2.09

  Hol

  5.59 mp

  E1.10

  G.S.

  6.05 mp

  E2.10

  Depozit

  11.62 mp

  E1.11

  Hol

  9.68 mp

  E2.11

  Bibliotecă

  32.56 mp

  E1.12

  G.S.

  18.54 mp

  E2.12

  Depozit

  10.24 mp

  E1.13

  G.S.

  13.83 mp

  E2.13

  Hol     112.67 mp

  E1.14

  Debara

  3.83 mp

  E2.14

  Sală de cla

  51.53 mp

  E1.15

  Hol     119.08 mp

  E2.15

  Sală de cla

  51.53 mp

  E1.16

  Sală de cla

  51.53 mp

  E2.16

  Sală de cla

  51.53 mp

  E1.17

  Sală de cla

  51.53 mp

  E2.17

  Sală de cla

  51.53 mp

  E1.18

  Sală de cla

  51.53 mp

  E2.18

  Sală de cla

  51.53mp

  E1.19

  Sală de cla

  51.53 mp

  667.08 mpp

  E1.20

  Sală de cla

  51.53

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Solutie/pachet soluții modernizare

Consum specific încălzire

Consum specific acc

Consum specific iluminat

Consum specific total

Economia de energie a E

Economia relativa de energie

Consum CO2

Reducerea de CO2

Consumul de Energie primara

Reducerea de energie p

KWh/mp

an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/mp

an

KWh/ an

%

kg/an

kg/mp/an

t/an

kg/an

%

KWh/an

KWh/mp an

%

KWh/an

KWh/mp an

V0)cl. reala

368.31

30.56

20.10

418.98

190453.08

93.76

190.45

852,369.79

419.64

P1/S1 (iz. pereți)

294.40

30.56

20.10

345.07

150,132.69

17.64

157423.89

77.50

157.42

33,029.19

17.34

714,247.72

351.64

83.80

138,122.07

68.00

P2/S2(iz.pl.pe subsol)

311.64

30.56

20.10

362.31

115,118.34

13.53

165127.04

81.30

165.13

25,326.03

13.30

746,460.92

367.50

87.57

105,908.87

52.14

P3/S3(iz.pl.acop.)

284.70

30.56

20.10

335.37

169,827.49

19.96

153091.03

75.37

153.09

37,362.05

19.62

696,128.50

342.72

81.67

156,241.29

76.92

P4/S4(tamplarie)

255.92

30.56

20.10

306.59

228,292.91

26.83

140228.64

69.04

140.23

50,224.44

26.37

642,340.31

316.24

75.36

210,029.48

103.40

P5 (surse regenerabile)

310.68

4.52

20.10

335.30

169,970.45

19.97

38257.27

18.83

38.26

152,195.81

79.91

695,996.97

342.65

81.65

156,372.82

76.99

V2(S1+S2+

S3+S4+S5)

53.77

4.52

20.10

78.39

691,799.14

81.29

38257.27

18.83

38.26

152,195.81

79.91

215,914.58

106.30

25.33

636,455.21

313.34

CENTRALIZATOR AL SOLUȚIILOR DE REABILITARE ENERGETICA, FOLOSIND SURSE NEREGENERABILE

Solutie/pachet soluții modernizare

Consum specific încălzire

Consum specific acc

Consum specific iluminat

Consum specific total

Economia de energie A E

Economia relativa de energie

Consum CO2

Reducerea de CO2

Consumul de Energie primara

Reducerea de energie prima

KWh/mp an

KWh/rrp an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/ an

%

kg/an

kg/mp/an

t/an

kg/an

%

KWh/an

KWh/mp an

%

KWh/an

KWh/mp arț

V0)cl.reala

368.31

30.56

20.10

418.98

190453.08

93.76

190.45

852,369.79

419.64

P1/S1 (iz.pereți)

294.40

30.56

20.10

345.07

150,132.69

17.64

157423.89

77.50

157.42

33,029.19

17.34

714,247.72

351.64

83.80

138,122.07

68.00

P2/S2(iz.pl.pe subso

311.64

30.56

20.10

362.31

115,118.34

13.53

165127.04

81.30

165.13

25,326.03

13.30

746,460.92

367.50

87.57

105,908.87

52.14

P3/S3(iz.pl.acop.)

284.70

30.56

20.10

335.37

169,827.49

19.96

153091.03

75.37

153.09

37,362.05

19.62

696,128.50

342.72

81.67

156,241.29

76.92

P4/S4(tarrplarie)

255.92

30.56

20.10

306.59

228,292.91

26.83

140228.64

69.04

140.23

50,224.44

26.37

642,340.31

316.24

75.36

210,029.48

103.40

V1(S1+S2+S3)

109.01

30.56

20.10

159.67

526,703.10

61.89

74578.40

36.72

74.58

115,874.68

60.84

367,802.94

181.08

43.15

484,566.85

238.56

Necesar elctric


TDl

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

18400

15

230

80.0

6.1

10

1 P+N

50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

cz

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C3

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.33

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C4

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

Tensiune circuit

i

© i p'+N ' >. V 25 A ,

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.99

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C8

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C9

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.49

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

CIO

0

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

0

0.00

0.00

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230
lungime circuit [m]

55

\o \

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C12

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.27

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C14

480

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

24

2.09

0.42

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C15

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50
Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor ‘-k recomandata [mmp]

prpțectl^ 1

C16

347

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Ic [A]

Iluminat

Lampa LED

20

5

0.42

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

13

230

1.51

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C17

180

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

9

0.78

0.18

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C18

280

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

14

1.22

0.22

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C19

460

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

23

2.00

0.46

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C20

415

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

16

1.80

0.50

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

5

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C21

280


Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

14

Tensiune circuit

*- .

230

1.22

0.37

1.5

1 P+N.

16A-

lungime circuit [m]

60

Breviar calcul

TD1

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

23400

15

230

101.7

7.8

10

1 P+N

50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip

protecție

CI

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

5

10.87

2.76

4

1 P+N

30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

U r > / A'

■■ \ :

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip

protecție

C5

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

5

2.76

4

1 P+N

30A

Tensiune circuit

230

10.87

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

4.26

6

1 P+N

40A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.99

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C8

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.16

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C9

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

1

3.48

4

1 P+N

30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]
45

L

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CIO

0

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

0

0.00

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

0.00

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C12

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.27

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C14

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Vi l-

;ir H

C15

400

Sconductar calculta [mmp]

Sconductor ' l O recomandata

[mmp] '

Tip,-protecție

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

0.44

1.5

■ V .-

X

v      '   4.

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

1.74

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C16

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.49

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C17

460

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

23

2.00

0.46

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C18

240

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

12

1.04

0.19

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C19

220

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

11

0.96

0.22

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție |

C20

306

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

2

t

Tensiune circuit

Lampa LED

19

14

230

1.33

0.37

1.5

1 P+N

16A

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C21

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Ic [A]

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

16

Tensiune circuit

230

1.39

0.42

1.5

1 P+N

16A

lungime circuit [m]

60

Breviar calcul

TD1

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

21000

15

230

91.3

7.0

10

1 P+N

50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.33

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Ip'"'   ■

C  ,,,     -ț  \

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C4

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

4

1.77

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

8.70

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.49

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C8

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.55

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C9

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Forța

Prize

500

7

3.48

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

15.22

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

CIO

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1 P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TiP protecție

Cil

0

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

0.00

0.00

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C12

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.27

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C14

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

k'TJr

Iluminat

Lampa LED

20

20

0.35

1.5

it$L<

16A

Tensiune circuit

230

1.74

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata

[mmp]

Tip protecție

C15

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TiP protecție

C16

460

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

iluminat

Lampa LED

20

23

2.00

0.56

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C17

480

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

24

2.09

0.48

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C18

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

16

1.39

0.25

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere Instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C19

220

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

11

0.96

0.22

1.5

Tensiune circuit

• 1 P+N

: 16A

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TIP protecție

C20

360

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

18

1.57

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C21

260

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

13

1.13

0.34

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

60

NECESARUL DE APĂ

Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va asigura de la conducta'de°V ‘‘ branșament.

Debitul de calcul, calculat conform STAS 1478 - 90 si SR 1343/1-2006.

DEBITUL MEDIU ZILNIC

Ni-= numărul de consumatori pe categorii

NI-1 = copii = 794

Ni-2 = personal = 21

qsi-1 =debitul specific, cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator într-o zi

qsi-1 =50 l/omxzi, conform SR 1343/1-2006 - tabel 2/23

qsi- 2 =30 l/omxzi, conform SR 1343/1-2006 - tabel 2/3

Unde:


N-numărul de consumatori pe categorii

qs-debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi

Qzimed = 7777 * (794 * 50 + 21 * 30) = 40.3   ( mc/zi)

DEBITUL MAXIM ZILNIC

Qzimax ~ Qzimed *       ( mc/zi)

Kzi=l,3 conform SR1343/1/-2006

Qzimax = 40.3 * 1,3 = 52.39( mc/zi)

DEBITUL MAXIM ORAR

Qor.max 24 * Qzimax *       ( rnc/h)

Ko=2 conform SR1343/1/-2006

Qor.max = 7/ 52.39 * 2,8 = 6.11 ( mc/h)Nr.

tronson

Simbol

Denumirea armăturii

Tipul armăturilor

Nr. arm.

n

Echivalentul

e

Echivalenții de debit

Suma echivalenților

E = k*El + E2

Debitul de calcul q [1/s]

^robinet * n

^baterie * fi

0.150

1.000

1.000

E>=

1

Situație propusa apa calda

0.004

1.000

S

Spălător DN 15

b

1.00

0.000

0.000

B

Cadă de baie DN 15

b

1.00

0.000

0.000

D

Cadă de duș DN 15

b

2.00

0.000

0.000

L

Lavoar DN 15

b

12

0.35

0.000

4.200

Bd

Bideu DN 15

b

0.65

0.000

0.000

P

PisoarDN 10

r

0.17

0.000

0.000

WC

Rezervor closet DN 15

r

17

0.50

8.500

0.000

MSR

Mașină de spălat vase

r

0.50

0.000

0.000

MSV

Mașină de spălat rufe

r

0.85

0.000

0.000

H

Hidrant de stropit DN

20

r

3.00

0.000

0.000

H

Hidrant de stropit DN

25

r

4.00

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN

10

r

0.50

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN

15

r

1.00

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN

20

r

1.50

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN

25

r

2.50

0.000

0.000

E2

El

E

q

8.500

4.200

12.700

0.585

35.12

2.107Debitul de canalizare menajeră se detrmină conform STAS 1846/90 Qu=C(mc/zi...mc/h) în care C=debitul cerintței de apă

Debitul de calcul pentru canalizarea menajeră se determină conform STAS 1795/87 cu formula:

Qc=Qs+qsmax        (l/s)

Qs-debitul corespunzător valorii sumei echivalenților E ai obiectelor sanitare și ai punctelor de consum, debit ce se scurge în rețeaua de canalizare considerată, l/s;

qsmax-debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge în rețeaua de canalizare considerată, l/s; (pentru WC)

Qs=a*0,55*VE

în care;

a-coeficient adimensional în funcție de regimul de furnizare a apei în rețeaua de distribuție, a=0,38.

E-suma echivalenților de curgere.

Nr.

tronson

Simbol

Denumirea punctului de consum

Nr.

Qs

Il/sJ

Es

[-1

n*Es

Qs

[1/s]

a =

0.330

c =

0.400

E>=

0.5

d =

0.001

S

Spălător simplu vase

0.33

1.00

0

SD

Spălător dublu vase

0.50

1.50

0

L

Lavoar

12

0.17

0.50

6

Bd

Bideu

0.17

0.50

0

CB

Cadă de baie

0.66

2.00

0

CD

Cadă de duș

0.33

1.00

0

PP

Pisoar spălare permanentă

0.05

0.15

0

PI

Pisoar spălare intermitentă

1.15

3.50

0

WCI

Closet rezervor înălțime

1.15

3.50

0

wcs

Closet rezervor semiînălțime

17

2.00

6.00

102

F

Mașina de spalat

0.08

1.50

0

MS

Mașină de spălat

0.66

2.00

0

SP

Sifon de pardoseală - obișnuit

0.33

1.00

0

SPI

Sifon de pardoseală - industrial

0.66

2.00

0

SEs =

108.000

1.480

Qsmax =

Qc =

1.480

Calcul

necesar căldură

ARANJARE CLĂDIRE

COEFICIENT PIERDERI CĂLDURĂ

W/K

Coeficient pierderi căldură prin transmisie                SHr,e                                                 4,907.6

Coeficient pierderi căldură prin ventilație                   S/-/v                                                        707.3

Coeficient pierderi căldură clădire                        HGeb                                                  5,814.9

PIERDERI CĂLDURĂ

W

Pierderi căldură prin transmisie (spre ext.)            <Z>r,acb                                              137,806.0

pierderi căldură prin ventilație

Debit minim de aer                               *) «îv.min.Geb = 0.5 *                                      15,376.5

infiltrare naturala                         0 50   *) ^MGeb = C S<Az.>nr                                    0.0

volum aer introduc mecanic                           <A/,su,Geb = (1-n) * SO>v.su      2          0.00            0.0

debit volumic introduc mecanic                          <A/,mech,inf,Geb                                                   0.0

Pierderi căldură prin ventilație                         <A/,oeb                                               17,376.5

NECESAR CĂLDURĂ CLĂDIRE - NORMAT

<AlL,Geb

142,182.5

W

CAPACITATE CĂLDURĂ SUPLIMENTAR

<A?H,Geb

0.0

W

NECESAR CĂLDURĂ TOTAL

142,182.5 W

VALORI AFERENTE

Sarcina termica / suprafața incalzita clădire

Sarcina termica / volum incalzit clădire suprafața transfer căldură

A Net, clădire

VNet, clădire

A

950.0 m2

5640.8 m3

«AiL.dadire / ^Net,clădire <^L,dadire / ^Net,clădire

154.5 W/m2

43.9 W/m3

5122.4 m2

Coef. Pierderi căldură prin transmisie specific

HV

4907.58 W/K

3.03 W/(m2.K)

Calcul necesar de răcire

ARANJARE CLĂDIRE

COEFICIENT PIERDERI CĂLDURĂ

W/K

Coeficient pierderi căldură prin transmisie                                                                       4,907.6

Coeficient pierderi căldură prin ventilație                                                                          707.3

Coeficient pierderi căldură clădire                        Hgo.                                                  5,814.9

PIERDERI CĂLDURĂ

W

Pierderi căldură prin transmisie (spre ext.)           <Pr,Geb

pierderi căldură prin ventilație

Debit minim de aer                               *) <A/.min.Geb = 0.5*S<A/,min                              15,376.5

infiltrare naturala                      <;=   0 50   *) <A/.inf,Geb= C*S<A/,m                                       0.0

volum aer introduc mecanic                           |fV,su,Geb= (1-p) *                        0.00            0.0

debit volumic introduc mecanic                          <A/,mecb,inf,Geb                                                   0.0

Pierderi căldură prin ventilație                         <Jv,Geb                                               17,376.5

NECESAR RĂCIRE CLĂDIRE - NORMAT

<AiL,Geb                                              98,114.5 W

NECESAR RĂCIRE TOTAL

98,114.5 W

VALORI AFERENTE

Sarcina termica / suprafața incalzita clădire

Sarcina termica / volum incalzit clădire

suprafața transfer căldură

A Net. codire

VNet, clădire

A

950.0 m2

5640.8 m3

^4L,dadire / ^Net.cladire <A-iL,clădire ! ^Net,clădire

154.5 W/m2

43.9 W/m3

5122.4 m2

Coef. Pierderi căldură prin transmisie specific

Ht'

4907.58 W/K

3.03 W/(m2.K)

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Grafic Gantt - varianta I

Denumire activitate

Ai

P pre

:ivi.

roiec

cont

le

t.

rac

A

P

civit

roie

ate de ctare

Activitate de baza

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Studii

Studii de teren

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1 .

obținerea actualul administrativ al autoritatii componente pentru protecția mediului

alte avize, acorduri si autorizații

Expertiza tehnica

1

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

Proiectare

z

3

4

Ș-

6

7

. 8 ,

9

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

| Consultanta

3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnico din partea proiectantului

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

Dirigentie de șantier

Construcții si instalații

Rezistenta

4.1.2. REZISTENTA-

Desfaceri/Demolari-interioare-Vl

4.1.2. REZISTENTA : Structura-VI

4.1.2. REZISTENTA: Recompartimentari

4.1.2. REZISTENTA: Trotuar protecție clădire

1 Arhitectura

 • 4.1.3. ARHITECTURA: Tamplarie

 • 4.1.3. ARHITECTURA - Izolare termica fațade

 • 4.1.3. ARHITECTURA: Acoperiș terasa

 • 4.1.3. ARHITECTURA-lz. termica pl. pe subsol

 • 4.1.3. ARHITECTURA-Finisaje interioare-Vl

1 Instalații

4.1.4. INSTALAȚII: Inst. electrice iluminat si prize

4.1.4.INSTALAȚII: Inst. legare la pamant si paratraznet

4.1.4.INSTALAȚII: Instalații termice

11

12

13

14

15

16

17

in

19

20

21

23

ÎS

26

27

28

29

30

31

32

33

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

76

77

70

in

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

24

25

26

28

2,

30

31

32

33

 • 4.1.4. INSTALAȚII: Instalații sanitare

 • 4.1.4. Instalație ventilare/racire

4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti

4.1.4.INSTALATII: Instalații ext. hidranti

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

 • 4.2. M0NTAJ: lnst.elec.de iluminat si prize

 • 4.2. MONTAJ: Paratraznet

 • 4.2. MONTAJ -Instalații termice

 • 4.2. MONTAJ -Inst. interioara hidranti

 • 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti

 • 4.2. MONTAJ: Instalație alarmare la incendiu si supraveghere

 • 4.2. Montaj: Instalație ventilație

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj______________________

U 4.3.UTILAJE/ECHIPAMENTE

CARE NECESITA MONTAJ:

Inst.elec.iluminat si prize

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :lnstalatie legare la pamant si paratraznet

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalata termice

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalație interioara hidranti

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidrantiU  4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE

CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere

U 4.3. Utilaje/ echipamente care necesita montaj: Instalație tratare aer

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

4.5.DOTĂRI

Organizare de șantier

I 10

11

12    13

14

15

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

I w

□bl

Cheltuieli conexe organizării șantierului

taxe depozit ecologic

costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizării de șantier, pe durata execuției lucrărilor

Comisioane, cote,taxe, costul [creditului

10

11

12

13    14

15

Cota ajerenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

Cheltuieli diverse si neprevăzute Cheltuieli pentru informare si publicitate

Grafic Gantt - varianta II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

21

22

23

24

2S

26

27

28

Denumire activitate

Acivitate de proiectare

Acivitate de proiectare

Activitate de baza

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Studii

t

| Studii de teren

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1

obținerea actualul administrativ al autoritarii componente pentru protecția mediului

alte avize, acorduri si autorizării

Expertiza tehnica

r

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

1

Proiectare

2

3

4

5

6

7

3

9

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1

Proiect tehnic si detalii de execuție

Consultanta

3

4

5

6

7

8

9

10

it

IZ

13

14

15

16

17

18

19

21

22

24

25

26

27   28

29

30

31

32

33

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

_

J

J

I

J

Auditul financiar

B

.dpi

d

4.1.4. INSTALAȚII: Instalații sanitare

4.1.4. Instalație ventilare/racire

4.1.4.INSTALAȚII: Inst. interioara hidranti

4.1.4.INSTALAȚII: Instalații ext.

hidranti

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.MONTAJ: lnst.elec.de iluminat si prize

 • 4.2. MONTAJ: Paratraznet

 • 4.2. MONTAJ -Instalații termice

4.2. MONTAJ -Inst. interioara hidranti

 • 4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hidranti

 • 4.2. MONTAJ: Instalație alarmare la incendiu si supraveghere

 • 4.2. Montaj: Instalație ventilație

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

U 4.3.UTILAJE/ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: lnst.elec.ilu/ninat si prize

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ /Instalație legare la pamant si paratraznet

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalații termice

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalație interioara hidranti

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidranti

23

24

26

2H

30

31

32

33

23

24

27

28

31

33

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare la incendiu si supraveghere

U 4.3.Utilaje/echipamente care necesita montaj: Instalație tratare aer

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

4.5.DOTĂRI

Organizare de șantier

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

[ Obl

Cheltuieli conexe organizării șantierului

taxe depozit ecologic

costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizării de șantier, pe durata execuției lucrărilor

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

Cheltuieli diverse si neprevăzute Cheltuieli pentru informare si publicitate

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


- Conform Anexă, devize formualare F3 pentru varianta I și varianta II

costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Detalierea costurilor investitionale

Scenariul Status Qou

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Durata de viata

Cost

Costuri de inceput si costuri tehnice

0

Achiziționare /Amenajare teren

50

Construcții

50

Echipamente

20

Mașini

10

Dotări

10

Active necorporale

5

Costuri de investiții inițiale

Costuri de inlocuire

Valuare reziduala

Costuri totale de investiții

Detalierea costurilor investitionale

varianta 1

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Cost

Costuri de inceput si costuri tehnice

0

-

-

Achiziționare /Amenajare teren

50

Construcții

50

8,439,990

991,579

5,242,093

2,206,318

Echipamente

15

1,235,657

1,235,657

Mașini

10

20,593

20,593

Dotări

5

894,200

894,200

Active necorporale

5

Costuri de investiții inițiale

10,590,441

991,579

5,242,093

4,356,769

Costuri de inlocuire

20,593

894,200

1,235,657

894,200

20,593

Valuare reziduala

3,283,756

Costuri totale de investiții

991,579

5,242,093

4,356,769

20,593

894,200

1,235,657

894,200

(3,263,163)

Detalierea costurilor investitionale

varianta II

1

2

3

■4

12

13

17

18

19

22

23

Cost

Costuri de inceput si costuri tehnice

0

Achiziționare /Amenajare teren

50

Construcții

50

5,199,676

891,531

2,456,099

1,852,046

Echipamente

15

1,235,657

43,900

1,191,758

Mașini

10

20,593

20,593

Dotări

5

894,200

894,200

Active necorporale

5

-

-

Costuri de investita inițiale

7,350,126

891,531

2,499,998

3,958,597

Costuri de inlocuire

20,593

894,200

1,235,657

894,200

20,593

Valuare reziduala

2,279,038

Costuri totale de investita

891,531

2,499,998

3,958,597

20,593

894,200

1,235,657

894,200

(2,258,445)

Veniturile si costurile din operare

Scenariul Status

Qou

1

2

3

4

12

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

107,398.59

107,399

107,399

107,398.59

107,398.59

107,398.59

a) consum energetic

107,398.59

107,399

107,399

107,398.59

107,398.59

107,398.59

consum energetic [MW/an]

852.37

cost/[MW]

126.00

Costuri de operare totale

107,399

107,399

107,399

107,399

107,399

107,399

Veniturile si costurile din operare

varianta 1

1

.2’

3

4

12

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

a) consum energetic

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

consum energetic [MW/an]

215.91

cost/[MW]

126.00

Costuri de operare totale

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

Veniturile si costurile din operare

varianta II

1

2

3

12

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

a) energie electrica

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

consum energetic [MW/an]

215.91

cost/[MW]

126.00

Costuri de operare totale

28,311.63

28,312

28,312

28,312

28,312

28,312

Amortizarea investitieie

-varianta 1

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Amortizarea investiției

19,832

19,832

19,832

19,832

19,832

19,832

19,832

19,832

Amortizarea investitieie -varianta II

12 3


12


13


17


18


19


22


23


Amortizarea investiției


 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831

 • 17,831


5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:
 • 5.5.1. impactul social și cultural;

Prin investiție se caută maximizarea impact cultural și social major.

5.5.2 estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de realizare a investiție vor fi angrenați - 20 de muncitori

 • 5.5.3 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Nu se indentifica un impact major asupra factorilor de mediu

în timpul execuției lucrărilor, deșeurile rezultate vor consta în resturi de materiale și ambalaje pentru ridicarea cărora beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local.

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele din PP ce se vor asigura prin grija beneficiarului.

La finalizarea lucrărilor spațiile verzi afectate se vor reface corespunzător, fiind aduse la starea inițială.

în cadrul proiectului vor fi prevăzute soluții tehnologice de realizare a lucrărilor care au în vedere reducerea impactului negativ asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România, armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului atât pentru lucrări de mentenanță cât și pentru cele de retehnologizare.

Pentru realizarea obiectivului nu se folosesc materiale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Lucrările propuse nu produc modificări semnificative la actuala formă de relief.

Se vor obține de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de de construcții.

Se vor respecta de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecția sanitară și normele de igienă.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:
 • 5.6.1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Perioada de referință, conform soecificațiilor pentru realizarea analizei cost beneficiu este de:

Perioda de referința

20

Pentru analiza cost beneficiu s-au luat in considerare recomandările Anexei 4 Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

In analiză s-au luat in considerare, pentru previziunile economice, 3 scenarii:

/ “ /

Scenariul Statu-Qou, scenariul care presupune a nu se face nimic. Acest v1 scenariu fiind luat ca si scenario de referință.                 i t           ; h

Scenariul Minimal, scenariu care presupune realizarea ihvesțițiilor>', minimale.                                                              'V; •'-Soț-: t

Scenariul Maximal, scenario care presupune realizarea investițiilor maximale.

Pentru analiza cost beneficiu finaciară s-au incrementat valorile din varianta Staus Qou cu valorile din variantele propuse. Rata de actualizare folosită este de 4%, rata de actualizare recomandata pentru analiza cost beneficiu pe actualul exercițiu bugetar. Din analiza finaciară au rezultat indicatorii sintetici

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerație. In cadrul analizei se va utiliza metoda incrementala. Analiza financiara va evalua in special:

 • a) profitabilitatea financiara a investiției si a contribuției proprii investite in proiect determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investiție). Profitabilitatea contribuției proprii investite in proiect se determina considerând numai contribuția proprie la proiect si se masoara prin VNAF/K si RIRF/K. In acest caz se considera contribuția proprie la momentul in care este ea efectiv plătită (de ex, in cazul unui împrumut, la momentul rambursării).

 • b) cantitatea optima de intervenție financiara din partea fondurilor structurale. In cazul in care RIRF/K si VNAF/K au valori prea bune, aceasta inseamna ca proporția de finanțare rambursabila a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita aceasta situație, se va determina proporția de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

 • c) durabilitatea financiara a proiectului in condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finanțare (atat pentru investiție cat si pentru operare si funcționare, inclusiv veniturile nete).

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifica diferența dintre veniurile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a “aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun. După cum a fost menționat anterior, proiectul nu generează venituri, intrucat nu se vor percepe taxe de utilizare a aleilor sau parcărilor. Valoarea Actualizata


Neta (VAN) După cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN "indica valoarea actuala - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.                                                       C

n

CFt


VRn


VAN = l(^+^y-1"


t=l


Unde:

CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” - diferența dintre veniturile si cheltuielile efective

VRn= valoarea reziduala a investiției in ultimul an de analiza (presupusa a fi 52% din Investiția inițiala)

Io = Investiția necesara pentru implementarea proiectului. Cu alte cuvinte, un indicaor VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitorare vorexcede cheltuielile, toate aceste diferente anuale “aduse” in prezent - si insumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR) RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanțare ale UE - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici).

Acceptarea unei RIR financiara negative este totuși condiționată de existenta unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

 • 5.6.2. analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

  Solutie/pachet soluții modernizare

  Consum

  CO2

  Consumul de

  Energie primara

  kg/an

  KWh/an

  VO

  190,453.08

  852,369.79

  38,257.27

  215,914.97

  V2

  38,257.27

  215,914.97

  vo

  VI

  VII

  a)

  consum energetic

  Consum

  energie

  primara   852,369.79 kW

  kW/an    852,369.79 kW

  a) consum energetic Consum energie primara       215,914.97 kW

  kW/an        215,914.97 kW

  a) consum energetic Consum energie primara     215,914.97 kW

  kW/an     215,914.97 kW

  Veniturile si costurile din operare

  1

  2

  3

  4

  5

  22

  23

  Total Venit

  Costuri cu consumul de utilitati

  107,399

  107,399

  107,398.59

  107,398.59

  a) consum energetic

  107,399

  107,399

  107,398.59

  107,398.59

  consum energetic [MW/an]

  COSt/(MW]

  Costuri de operare totale

  107,399

  107,399

  107,399

  107,399

  .     . Veniturile si costurile din coerare

  1

  2 ■'

  3

  4

  5

  ■22

  Total Venit

  Costuri cu consumul de utilitati

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  a) consum energetic

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  consum energetic [MW/an]

  cost/[MW]

  Costuri de operare totale

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  Veniturile si costurile din operare

  1

  2

  3

  4

  5

  22

  23

  Costuri cu consumul de utilitati

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  a) energie electrica

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  consum energetic [MW/an]

  cost/[MW]

  Costuri de operare totale

  -

  28,312

  28,312

  28,312

  28,312

5.6.3. analiza financiară; sustenabilitatea financiară


Varianta I


ANALIZA COST-BENEFICIU FINANCIARA

Var.l

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Venituri totale

Valore reziduala

1

4,728,608

Intrări totale

4,728,608

Costuri de operare totale

(85,005)

(97,836)

(99,440)

(105,855)

(107,459)

(109,063)

(113,874)

(115,478)

Investia inițiala

991,579

5,242,093

4,356,769

Costuri de înlocuire

25,123

1,108,808

1,631,068

1,216,112

29,654

Ieșiri totale

991,579

5,242,093

4,356,769

(85,005)

(72,712)

1,009,369

1,525,213

(107,459)

1,107,049

(113,874)

(85,824)

Flux de numerar net

(991,579)

(5,242,093)

(4,356,769)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

4,814,433

Rata de actualizare

4.00%

VNAc

-9,437,872.07

<0

RIRc

-6.10%

<4%

SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Var.l

Flux de numerar cumulta

85,005

(203,844)

(1,213,213)

(2,430,483)

(2,323,024)

(3,430,074)

(3,093,262)

1,721,171

ANALIZA COST-BENEFICIU DE CAPITAL

Var.l

Fluxul de numerar

(19,832)

(104,842)

(87,135)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

4,814,433??

VNAk

-41,866.56

•'a

RIRk

0.24%

Proiectul generează venituri suficiente

Varianta II

ANALIZA COST-BENEFICIU

FINANCIARA

Var.ll

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Venituri totale

Valoare reziduala

3,281,815

Intrări totale

3,281,815

Costuri de operare totale

(85,005)

(97,836)

(99,440)

(105,855)

(107,459)

(109,063)

(113,874)

(115,478)

Investia inițiala

891,531

2,499,998

3,958,597

Costuri de inlocuire

25,123

1,108,808

1,631,068

1,216,112

29,654

Ieșiri totale

891,531

2,499,998

3,958,597

(85,005)

(72,712)

1,009,369

1,525,213

(107,459)

1,107,049

(113,874)

(85,824)

Flux de numerar net

(891,531)

(2,499,998)

(3,958,597)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

3,367,640

Rata de actualizare

4.00%

VNAc

-7,039,480.19

<

Necesita finatare comunitara

RIRc

-7.18%

<4%

SUSTENABILITATEA

FINANCIARA                      Var.ll

Flux de numerar cumulta

85,005

(203,844)

(1,213,213)

(2,430,483)

(2,323,024)

(3,430,074)

(3,093,262)

274,378

ANALIZA COST-BENEFICIU DE

CAPITAL                            Var.ll

Fluxul de numerar

(17,831)

(50,000)

(79,172)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

3,367,640

VNAk

-485,427.70

<0

Proiectul nu generează venituri suficiente

RIRk

0.46%

• 4?

:i&      .   ,.n ko

în tabelei de mai sus s-au realizat simulările financiare asupra celor doau variante^ propuse de proiect, cuantificând următoarele rezultate:                    \

Ci i V

Varianata II

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAFc= -9,437,872.07

 • -  RIRFc= -6.10%

Pe baza acestor indicatori (VNAFc<0, RIRFc<4%) se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

 • -  VNAFk= -41,866.56

 • -  RIRFk= 0.24%

Pe baza acestor indicatori (VNAFk<0, RIRFk<4%) nu este necesar determinare a unei proporții de grant mai mică, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. ’

Sutenabilitatea finaciară, in urma analizei, se observă că fluxul de numera net cumulat. Este negativ pentru toți ani studiați, acest lucru demonstrează că veniturile nu vor acoperii cheltuielile curente generate de proiect. Luând în considerare specificul proiectului, cheltuielile curente vor fi suportate de către Municipiul Ploiești.

Varianata II

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAFc= -7,039,480.19

 • -  RIRFc= -7.18%

Pe baza acestor indicatori (VNAFc<0, RIRFc<4%) se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

 • -  VNAFk= -485,427.70

 • -  RIRFk= 0.46%

Pe baza acestor indicatori (VNAFk<0, RIRFk<4%) nu este necesar determinare a unei proporții de grant mai mică, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Sutenabilitatea finaciară, in urma analizei, se observă că fluxul de numera net cumulat. Este negativ pentru toți ani studiați, acest lucru demonstrează că veniturile nu vor acoperii cheltuielile curente generate de proiect. Luând în considerare specificul proiectului, cheltuielile curente vor fi suportate de către Municipiul Ploiești.


!; A;

 • 5.6.4. analiza economică; analiza cost-eficacitate;                    %

Analiza economică presupune o succesiune de etape, după cum urmează: p-.''-,^^7'

 • -  conversia prețurilor de piață în prețuri contabile;

 • -  monetizarea impacturilor în afara pieței;

 • -  includerea efectelor indirecte suplimentare (dacă este cazul);

 • -  actualizarea costurilor și beneficiilor estimate; - calcul indicatorilor de performanță economică (Valoarea Economică Netă Actualizată, Rata de Rentabilitate Economică ).

în cazul investiției de față se impun o serie de corecții pentru stabilirea performanței economice.

Corecțiile ce trebuie luate în calcul în cadrul analizei economice sunt următoarele:

 • -   corecțiile fiscale,

 • -  corecțiile pentru transformarea prețurilor de piață în prețuri contabile (prețurile umbră)

 • -  corecțiile pentru externalități.

Corecțiile fiscale sunt necesare datorită faptului că anumite transferuri de la un agent la altul pot fi considerate transferuri pure, fără a avea un impact economic. De exemplu, dacă guvernul acordă subvenții, acestea reprezintă un transfer pur care aduce avantaje beneficiarului, dar nu creează valoare economică. Corecțiile fiscale sunt realizate pentru elementele incluse în costurile eligibile și/sau în costurile de operare sau întreținere: taxele indirecte (TVA), subvenții și plățile pure de transfer (obligația angajatorului de a plăti contribuția la asigurările sociale). Totuși, prețurile trebuie să includă taxele directe. în plus, în situația în care anumite taxe indirecte/subvenții au ca scop corectarea efectelor externe, atunci vor fi incluse în analiză.

Există câteva reguli generale care ar trebui aplicate pentru a evita distorsiunile în cadrul analizei economice:

 • -  toate prețurile intrărilor și ieșirilor luate în calcul în cadrul analizei cost-beneficiu nu trebuie să includă TVA și alte impozite indirecte;

 • -  prețurile intrărilor, inclusiv forța de muncă luate în calcul în cadrul analizei costbeneficiu nu trebuie să conțină impozitele directe;

 • -  subvențiile acordate investitorului sunt transferuri pure și nu trebuie incluse în calcularea veniturilor în analiza economică.

Corecțiile pentru transformarea prețurilor de piață în prețuri contabile (prețurile umbră) sunt motivate de existența unor situații în care prețurile de pe piață nu sunt prețurile reale ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare, de regimurile de monopol, de barierele comerciale, de regulamentele de lucru etc. în acest caz elementele de distorsionare a pieței, precum taxele vamale trebuie eliminate în cadrul analizei economice. Totuși, este necesar ca prețurile de contabilitate să includă taxele directe și subvențiile specifice de impozite indirecte ce au ca scop corectarea anumitor efecte. Datorită acestei situații, prețurile de piață din cadrul analizei financiare nu sunt considerate ca fiind cele reale. în aceste condiții, se recomandă utilizarea prețurilor contabile ce reflecta costurile de oportunitate ale intrărilor

/V

Z' /

și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Determinarea prețurilor contabile se \   ,

realizează pe baza celor celor utilizate în analiza financiară la care se aplică factorWâfe^-^' conversie.                                                                                lJ-

Corecțiile pentru externalități implică luarea în considerare a impacturilor proiectului în asupra unor elemente din domeniul social și de protecție a mediului.

Impacturile utilizate sunt grupate pe două categorii, respectiv: negative și pozitive. Impacturile negative trebuie incluse în cadrul analizei la poziția costuri economice, iar cele pozitive la poziția beneficii. Costurile economice pot apărea pe perioada implementării (ex.: construcția poate periclita/bloca accesul la anumite obiective, desfășurarea anumitor activități de către cetățeni) și în timpul duratei de exploatare a proiectului (ex.: proiectul poate contribui la deteriorarea mediului natural). Beneficiile pot fi evidențiate atât pe perioada de implermentare a proiectului cât și pe durata de viață. Aceste impacturi prezentate pot fi clasificate în următoarele categorii:

 • -  economice (ex.:venituri indirecte sporite, costuri indirecte suplimentare);

 • -  sociale (ex.:reducerea șomajului);

 • -  de mediu (ex.: reducerea utilizării resurselor naturale epuizabile, relevante pentru proiect).

Conversia prețurilor

Pentru efectuarea corecțiilor fiscale, este necesară utilizarea unor prețuri care să reflecte valoarea economică a resurselor luate în considerare. Pentru analiza economică este necesară transformarea costurilor și beneficiilor unui proiect într-o unitate monetară comună, care să permită comparația ulterioară a nivelului acestora.

Factorul de conversie standard

Anul de referința

2017

FOB=

58146

mii euro

CIF=

69491

mii euro

Tm=

13898.2

mii euro

SCF=

0.902

Beneficii si costuri externe

vo

VI

VII

Beneficii din umbra 1 (creșterea

Beneficii din umbra 1 (creșterea f

capacitatii de integrare a foretei de

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii

capacitatii de integrare a foretei de

munca)

de integrare a foretei de munca)

munca)

Număr elevi

Număr elevi

Număr elevi

inscrisi

1235

inscrisi

1241

inscrisi

1241

Scăderea

Scăderea

Scăderea

numărului

numărului

numărului

absolvenți

absolvenți

absolvenți

șomeri

124

10%

șomeri

63

5.00%

șomeri

63

5.00%

Indemnizație

Indemnizație

Indemnizație

somaj/an

3000

somaj/an

250

somaj/an

250

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

integrarea absolventiilor)

integrarea absolventiilor)

integrarea absolventiilor)

Creșterea

Creșterea

Creșterea

numărului de

numărului de

numărului de

absolvenți

absolvenți

absolvenți

angajați

1111

angajați

67

angajați

67

indemnizații

indemnizații

indemnizații

salariul minim

salariul minim

salariul minim

brut/an

21588

brut/an

21588

brut/an

21588

Beneficii din umbra 3 (scăderea

Beneficii din umbra 3 (scăderea

Beneficii din umbra 3 (scăderea

abandonului școlar)

abandonului școlar)

abandonului școlar)

Numărul de

Numărul de

Numărul de

elevi inscrisi

1235

elevi inscrisi

1241

elevi inscrisi

1241

rata

rata

rata

abandonului

1.00%

abandonului

0.50%

abandonului

0.50%

număr copii

număr copii

număr copii

care au

care au

care au

abandonat

abandonat

abandonat

studiile

12

studiile

6

studiile

6

Cost elev/an

42000

Cost elev/an

42000

Cost elev/an

42000

Costuri din umbra 2

(reducerea CO2)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

tone

tone

tone

emisii CO2

190.45

Co2/an

emisii CO2

38.26

Co2/an

emisii CO2

38.26

Co2/an

tone

tone

tone

emisii CO2

190.45

Co2/an

emisii CO2

38.26

Co2/an

emisii CO2

38.26

Co2/an

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

UE

7.5

euro/tona

UE

7.5

euro/tona

UE

7.5

euro/tona

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

UE

34.95525

lei/tona

UE

34.95525

lei/tona

UE

34.95525

lei/tona

Costuri din

Costuri din

Costuri din

umbra 2

umbra 2

umbra 2

cost teren

0

cost teren

0

cost teren

0

suprafața

suprafața

suprafața

teren

3807

teren

3807

teren

3807

concesiune/mp

0

concesiune/mp

0

concesiune/mp

0

li.-

Calcularea performanțelor economice ale proiectului de investiții se poate efectua utilizând următorii indicatori (pentru întreaga valoare a proiectului):


Valoarea actualizată netă economică (VANE): reprezintă diferența dintre beneficiile sociale totale actualizate și costuri, condiția de acceptare fiind ca valoarea indicatorului să fie mai mare ca zero;

Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) sau rata rentabilității economice (RIRE): reprezintă acea rata de actualizare a fluxului de numerar al proiectului care generează o valoarea nulă pentru VANE. Pentru acceptarea unui proiect aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata de actualizare a fluxului de numerar folosit în analiza economică;

Dacă proiectele nu îndeplinesc aceste condiții, decizia de investiții va avea în vedere respingerea inițiativei, dat fiind faptul că nu generează un impact relevant. Din perspectiva analizei economice VANE este mai exactă și ar trebui să reprezinte principalul indicator de referință privind performanța proiectului. RIRE este un indicator semnificativ, și oferă informații interesante, fiind independent de dimensiunea proiectului.

Varinata I

ANAl IZA COST-EFICACITATI ECONOMICA

Anul

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Cf(3)

Corecție fiscala Cf(l)

0.19

(169,900)

(898,195)

(746,501)

14,565

12,459

(172,948)

(261,334)

18,412

(189,685)

19,512

824,918

Venituri totale

0.902

Valore reziduala

0.902

4,264,278

Intrări totale

4,264,278

Costuri de operare totale

0.902

(76,658)

(88,229)

(89,675)

(95,461)

(96,907)

(98,353)

(102,692)

(104,139)

Investia inițiala

0.902

894,210

4,727,340

3,928,951

Costuri de înlocuire

0.902

22,656

999,928

1,470,903

1,096,695

26,742

Ieșiri totale

894,210

4,727,340

3,928,951

(76,658)

(65,572)

910,253

1,375,443

(96,907)

998,341

(102,692)

(77,397)

Corecții economice Cf(2)

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

183,000.00

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

Indemnizație somaj/an

3,000.00

Scăderea numărului de absolvenți șomeri

61

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

1,446,396.00

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

Creșterea numărului de absolvenți angajați

67

indemnizații salariul minim brut/an

21,588.00

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

252,000.00

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

Creșterea numărului de absolvenți angajați

6.00

indemnizații salariul minim brut/an

42,000.00

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

(29,635.21)

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

Reducere C02 [tone]

(847.80)

Cost C02 [lei/tona]

34.96

Flux de numerar net

(724,310)

(3,829,146)

(3,182,451)

1,913,854

1,904,874

1,114,456

737,652

1,930,255

1,043,104

1,934,942

5,368,517

Rata de actualizare

5.00%

VNAc

13,077,325.12

>0

RIRc

19.97%

Proiectul este benefic social, se justifica finanțare EU

Varianta II

ANALIZA COST-EFICACITATE ECONOMICA

Anul

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Cf(3)

Corecție fiscala Cf(l)

0.19

(152,757)

(428,357)

(678,277)

14,565

12,459

(172,948)

(261,334)

18,412

(189,685)

19,512

577,021

Venituri totale

0.902

Valore reziduala

0.902

2,959,554

Intrări totale

2,959,554

Costuri de operare totale

0.902

(76,658)

(88,229)

(89,675)

(95,461)

(96,907)

(98,353)

(102,692)

(104,139)

Investia inițiala

0.902

803,986

2,254,508

3,569,878

Costuri de inlocuire

0.902

22,656

999,928

1,470,903

1,096,695

26,742

Ieșiri totale

803,986

2,254,508

3,569,878

(76,658)

(65,572)

910,253

1,375,443

(96,907)

998,341

(102,692)

(77,397)

Corecții economice Cf(2)

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

183,000.00

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

Indemnizație somaj/an

3,000.00

Scăderea numărului de absolvenți șomeri

61

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

1,446,396.00

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396 .

Creșterea numărului de absolvenți angajați

67

j,.      /

indemnizații salariul minim brut/an

21,588.00

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

252,000.00

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

Creșterea numărului de absolvenți angajați

6.00

indemnizații salariul minim brut/an

42,000.00

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

5,320.04

(5,320)

(5,320)

(5,320j

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320/

(5,320)

Reducere CO2 [tone]

152.20

Cost CO2 [lei/tona]

34.96

Flux de numerar net

(651,229)

(1,826,152)

(2,891,602)

1,948,809

1,939,830

1,149,411

772,607

1,965,211

1,078,059

1,969,897

4,346,646

Rata de actualizare

5.00%

VNAc

15,247,179.31

>fl

RIRc

28.99%

•>5

Proiectul este benefic social, se justifica finanțare EU

yarianata II

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAE= 13,077,325.12

 • -  RIRE= 19.97%

Pe baza acestor indicatori (VNAE>0, RIRE>5%), se observă impactul economic economic pozitiv, se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

Varianata I

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAE= 15,247,179.31

 • -  RIRE= 28.99%

Pe baza acestor indicatori (VNAE>0, RIRE>5%), se observă impactul economic economic pozitiv, se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

5.6.5 analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate se realizează pentru testarea stabilității eficienței proiectului, evidențiată prin modificarea valorilor indicator specifici în raport cu schimbarea prognozată a valorilor unor elemente utilizate în calculul fluxului de numerar. în cadrul acestei analize, indicatorii de performanță luați în calcul sunt următorii: RRF/C (rata rentabilității financiare a capitalului social) și VNAF (valoarea netă actualizată financiară) pentru analiza financiară, respectiv RIRE (rata internă de rentabilitate economică) și VNAE (valoarea netă actualizată economică) pentru analiza economică, precum și fluxurile de numerar cumulate.

Analiza de senzitivitate presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • -  identificarea variabilelor care pot suferi modificări relevante pe perioada de analiză (ex.: prețul de vînzare a produselor rezultate din reciclare, costurile de exploatare a obiectivului de investiții etc.); -

 • -  luarea în considerare etapizat a modificării estimate pentru fiecare variabilă, în condițiile menținerii celorlate în limitele inițiale; -

 • -  recalcularea indicatorilor de eficiență, după efectuarea modificărilor asociate variabilelor identificate; -

 • -  stabilirea variabilelor critice, adică a acelor variabile care determină oscilații mari pentru indicatorii de eficiență ai proiectului, în condițiile unor modificări minore a valorii a acestor variabile;

 • -  crearea unor scenarii combinate în care se modifică simultan mai multe variabile și analiza influenței asupra indicatorilor de eficiență economică.

Dacă se compară două sau mai multe variante de proiect, prin analiza de senzitivitate se va selecta acea alternativă, care are indicatorii de eficiență mai puțin sensibili la modificările estimate ale diferitelor variabile.

Variabilele considerate critice vor deveni cauze ale unor riscuri ce vor fi incluse în analiza de riscurilor. Prin intermediul acestei tehnici se determină îh ce măsură rezultatele proiectului sunt sensibile la modificarea uneia dintre variabilele de intrare în model. Analiza de senzitivitate contribuie la determinarea variabilelor critice ale modelului. Variabilele critice sunt considerate acelea care la variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performanței financiare și/sau economice finale a unui proiect. \ Criteriile pentru stabilirea variabilelor critice diferă în funcție de proiect și trebuie adaptate de la caz la caz.

Ca și criteriu general, se recomandă să se ia în considerare acele variabile a căror modificare relativă de 1% față de valoarea din scenariul de bază generează o modificare corespunzătoare de cel puțin 1% a VNA, ceea ce este echivalent cu o elasticitate supraunitară.

Varianta I

VNA

-9,437,872

13,077,325

xp

xp

xp

Xp

xp

xP

xp

xp

o

O

O'

o

o

O

o

o

O

O

O

O

o

o

o

o

O

o

o

O

O

o

Variabile

IX)

1

1

rn

i

rxi

i

v-1

o

T—i

rxi

rrj

■xh

IX)

CD

00

m

Fx

rxl

Fx

T—1

CD

o

IX)

CD

rH

rxi

IX)

Fx

00

O

r—1

m

Fx

O

CD

rxi

00

T—1

Fx

m

CD

CD

Fx

LO

rxi

O

Fx

LX)

m

O

00

LD

rxi

O

00

CD

m

r=i

CD

Fx

rxl

o

r—1

rxl

rxi

CT)

1X)

IX)

CD

Fx

00

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

Construcții

f*

rxl

Fx

rxi

Fx

rxi

Fx

rxi

Fx

rxi

Fx

m

r—1

O

00

rx

IX)

rxl

<—1

CD

CD

CD

CD

CD

00

00

00

00

00

00

Fx

CN

m

LD

CD

Fx

00

CD

O

r—1

rxl

00

CD

O

r-l

rxi

m

LO

Fx

00

CD

m

m

’d-

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

Echipamente

Fx

O

m

CD

CD

rxi

LO

00

r-l

Fx

IX)

rxl

O

00

Fx

Lf)

m

rxl

O

00

CD

vH

m

IX)

CD

00

O

rxi

CD

Fx

CD

Fx

Fx

Fx

Fx

Fx

00

00

00

00

00

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

'd-

w

CD

CD

cd

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

Mașini

IX)

rn

m

rxl

ț—1

rH

o

o

CD

rxl

rxl

rxi

Fx

rxi

Fx

rxl

Fx

T—1

r—1

o

O

CD

CD

00

00

Fx

F*

CD

CD

00

CD

r-1

CD

Fx

LH

m

T—i

CD

Fx

CD

O

vH

rxl

rxi

m

IX)

CD

CD

Fx

m

'd-

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

Dotări

CD

r-1

S

CD

rxi

LD

Fx

O

m

CD

o

O

CD

00

Fx

Fx

CD

un

IX)

m

r—1

Fx

T—1

00

LD

rxi

CD

CD

m

m

vi

O

CD

Fx

CD

IX)

m

rxl

T—1

CD

r\J

IX)

00

O

m

CD

CD

rxi

IX)

00

rxl

m

m

m

IX)

LD

IX)

CD

cd"

CD

CD

CD

cd"

CD

CD

CD

CD

CD

Costuri de înlocuire

VNA

-9,437,872

13,077,325

SP

xo oX

xp QX

xp px

xp

xp ©x

o

o

O

O

CD

O

O

o

o

CD

CD

o

o

O

CD

O

O

o

CD

o

O

o

Variabile

d

i

cn

i

oi

X—{

1

o

xH

oi

cn

uS

xp

xp ox

xp os

xp

co

xp OX

px

xp QX

xp px

X—I

CD

|O

Ol

CD

Ol

io

CD

X—1

X—l

CM

"xt

CD

00

CD

00

CD

Ol

X—1

Construcții

’d-

cn

CM

x-i

O

O

d

i

x-H

i

oi

i

cn

i

l

os

oX

nP ox

xp OX

'sp oX

xp px

xp ox

xp px

xp px

co

io

m

m

Ol

O

CM

cn

in

io

00

LH

cn

Ol

x—1

O

x—1

Ol

cn

in

Echipamente

O

6

o

o

o

O

d

i

O i

o

O

d

i

a?

xp

xP

xp

xp px

xp oX

xp px

xp ox

X—1

X—1

vH

o

o

O

o

CD

X—1

X—1

x-H

o

o

O

o

o

o

CD

CD

CD

o

O

Mașini

o

6

d

o

6

o

d

O

CD

d

i

d

OS

xP ox

xP OX

XP o\

o\

xp QX

xp ox

xp ox

Xp px

OJ

m

|O

00

o

00

ro

in

Ol

cn

Ol

x—1

O

o

o

X—1

Ol

m

Dotări

O

o

O

O

O

o

d

i

d

i

d

6

r

O

XO

xP os

ox

Vp ox

xp ox

xp

pX

xp ox

xp ©x

xp oX

Ol

Ol

X—1

X—1

O

CD

o

xH

X—1

Ol

Ol

m

Ol

CD

CD

cn

O

cn

CD

CD

Ol

m

Costuri de inlocuire

x—i

xH

O

o

O

O

o

i

o

o

x—i

xțÎ


a) consum energetic

(9,497,176)

LQ x—1 cn

LH 00

cd

(9,473,454)

(9,461,594)

(9,449,733)

(9,437,872)

(9,426,011)

(9,414,150)

O CD '

CM

CM*

Osi\

St

(9,390,429)

00

V<O in

00*

|O - m

St

CD

LT?

Ol

CD

m

Ol

CD

un

oT

CD

CD*

m

00

cn

io

Ol

xH

CD

x—1

LD

O

CD

Ol

CD

LH

Ol

00

in

x—1

00

’d-

X—I

d

IO

CM*

o

io*

in

cn

o

00*

CD

cn

m

cn

cn

Ol

Ol

Inflația

St

st

CD

d

St

d

21

cd

St

st

d

00

cn

CD

CD

in

x—1

CD

X—I

ro

Ol

CD

00

CD

LD

Ol

x—1

CD

00

CD

in

00

CD

CD

x-1

ol

cn

’xf

LD

CD

|O

cm

cd*

un

x—1

io*

cn

d

un

x-H

|O

CD

x—1

ol

CD

io

CD

o

Ol

’d-

in

CD

O

O

CD

CD

o

O

v~H

x—1

x—4

x—1

Ol

cn

cn

cn

cn

cn

cn

cn

cn

rn

rn

Corecție fiscala Cf(l)

<H

X—1

xH

X—1

rH

X—1

X—1

x—i

X—I

X““i

X—1

ol

cn

m

LH

in

CD

CD

K

IO

oo

Ol

Ol

ol

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

Ol

00

LH

Ol

CD

CD

cn

O

IO

x—1

00

Beneficii din umbra 1 (creșterea

00 io

00 CD

00 ț—1

l< cn

io in

io* ro

ro CD

CD x—1

CD cn

CD m

lt? ro

capacitatii de integrare a foretei de

CM*

cn

cm*

CD cn

O cn

CD cn

3,0

CD cn

X—1 cn

x—1 cn

3,1

3,1

munca)

xH

x—I

x—1

rH

X—1

X—1

X—1

X—<

X—1

x—1

X—1

CD

00

ro

ro

cD

in

"st

cn

Ol

X—1

ro

00

CD

o

xH

Ol

cn

un

CD

|O

ro

x—1

CD

CD

cn

o

fo

x—1

00

00

CD*

LD

x—1

ro*

cn

00*

*d

O

un

CD

LD

X—1

CD

Ol

ro

m

00

o

Ln

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

CM

Ol*

oT

o

O?

o?

CD oT

3,0

CM

cn

cn

rn

in

rn

ro^

rn

oo rn

integrarea absolventiilor)

x—1

rH

xH

xH

x—1

x~t

X—1

x—1

X—1

X—1

x—<

Ol

x—1

CD

00

io

in

Ol

xH

O

00

00

X—1

cn

CD

CD

Ol

in

oo

x—1

CD

CD

00

CD

CD

x—1

m

m

IO

oo

CD

x—1

oo*

LD

cn

o*

ro*

x—1

oo"

m

Ol

CD

CD

ol

m

|o

o

cn

LH

oo

x—|

Beneficii din umbra 3 (scăderea

CD

Ol*

CD cm*

CD cm*

3,0

CD cn

CD cn

x—1

rn

xH cn

x—1 cn

X”1 cn

CM cn

abandonului școlar)

x-1

x-4

x—1

x—i

x—1

x—i

X—1

x—1

X—1

xH

X-1

ro

CD

CD

CD

in

in

LD

*3-

cn

ro

00

CD

o

x—I

ol

cn

in

CD

IO

Ol

O

00

ro

in

cn

x-H

CD

|O

Ln

m

cn*

CD*

CD

cn*

o*

|O*

o*

|O*

X-1

CD

CD

00

00

00

|O

|o

io

CD

CD

CD

O

O

CD

CD

o

o

O

O

O,

O

O

m

cn*

cn

m

cn

cn

cn

cn

cn

rn

cn

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

tH

X—1

rH

X—1

x—1

X—1

x—1

X—I

x—<

X—1

r-H
xp

xp

xp

xp

xp

xp dx

Xp dx

"xp

xp

a?»

m

o

00

LD

m

O

m

LH

oo

o

a) consum energetic

UD o

i

LD

9

m

9

rxi

9

T—i

9

O O

xH O

Ol O

m o

LQ

O

O"

xp dx

ă?

s?

xp dx

X? dx

xp

S5

cxl

O

LT)

Ol

O

oi

LD

o.

o

Ol

xH

xH

o

O

O

O

O

O

O

xH

xH

Inflația

O

1

O

o

1

O

O

o

O

O

o

O

O

xp dx

xp ox

Xp dx

xp OX

xp ox

Xp dx

Xp dx

xp dx

£

xp dx

xp dx

O

ol

xH

O

«H

Ol

m

UD

O

O

O

O

O

O

9

9

9

O

i

O

i

Corecție fiscala Cf(l)

Beneficii din umbra 1 (creșterea

ă?

s?

S?

s?

ă?

s?

ă?

ă?

LO Px

O UD

LH

O m

LH «H

o o

LH x—1

O m

o UD

Lf) Px

capacitatii de integrare a foretei de munca)

O

O

o

o

O

o

O

i

O

i

o

O

O

1

Xp dx

xp QX

xp dx

xp dx

xp dx

xp dx

Xp dx

'xp dx

xp dx

'xp dx

xp dx

cn

r*

LH

m

xH

O

xH

m

m

hx

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

LH

cn

oi

x—i

O

v-i

i

oi i

cn

i

LH

i

Xp ox

Xp ox m 00

£

Xp dx

•xP

1

Xp dx

Xp dx

xp d*x

*xP dx

Xp dx

xp dx

o

UD

rxi

O

Ol

UD

00

O

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

X-{

o

d

o

O

O

O

O

i

O

1

o

1

xH

ș?

xp dx

xp dx

xp dx

xp

ox

xp dx

'xp dx

'xp dx

'xp dx

xp dx

xp dx

«H

x—I(

O

O

O

O

O

O

O

xH

X—1

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

O

1

O

o

1

O

1

O

O

O

O

O

o

O


7.00%


6.00%— Construcții

—*— Echipamente

Mașini

Dotări

—-s— Costuri de inlocuire

—•— a) consum energetic

—•— Inflația

—•— Corecție fiscala Cf(l)

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)


Elasticitatea indicatorului

Elastica

Unitar

inelasti

ca

Construcții

Echipamente

Mașini

Dotări

Costuri de inlocuire

a) consum energetic

Inflația

Corecție fiscala Cf(l)

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

Identificarea indicatorilor critici: Pe baza analizei de senzitivitate s-au indentificat variabilele critice, variabile care au un impact major asupra VNAe. In tabelul elasticitatii indicatorilor se observă ca singura variabilă care este elastică se cuantifică în Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)elasticitatea acestei variabile este determinată de o variție de 1,19% a VNAe la o variație de 1% a indicatorului. Această variabilă reprezintă beneficiile economice provocate de reducerea emisilor de CO2.

Valoarea de comutare: pentru analiza valorii de comutare s-au luat în analiză indicatorii care au o influență asupra VNAe, adică la variația lor cu 1% produc o variație simțitoare asupra VNAe. Astfel s-au luat în considerare:

 • -  Construcții

 • -  Coturi de înlocuire

 • -  Consumul energetic

 • -  Corecție fiscala Cf(1)

 • -  Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

 • -  Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

 • -  Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Valoarea de comutare pentru indicatorii critici ai proiectului


Valoarea de comutare

val comutare

val inițiala

val com a. variație %

Construcții

22,200,789

8,439,990

263%

Costuri de înlocuire

33,897,635

5,012,270

676%

a) consum energetic

1,249,357

27,205

4592%

Corecție fiscala Cf(l)

-135.5

0.19

-71299%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

(1,031,764)

183,000

-564%

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolvenților)

231,632

1,446,396

16%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

(962,764)

252,000

-382%


In tabelul de mai sus se poate observa valorile de comutare ale indicatorilor critici ai proiectului pentru varianta studiată, valorile de comutare reprezintă valorile variabilelor critice la care VNAe este egal cu zero.


Varianta V IIVNA

-7,039,480

15,247,179

XP

xp

xp

xP

xP

xp

/W

O

O

O

O

O

O

O

o

O

o

O

O

o

O

o

o

CD

o

' Ol

A

*d-

A

CM

r-i

o

r-i

CM

A

L>>~

Variabile

A*

o'

LA

O*

a?

o

LO

O

LQ

o"

A~

a

o

’d-

CD

A

A

CM

b

T—1

A

CD

b

LA

CM

CD

b

CM

CD

b

CN

o

00

CD*

cn

ț—1

CD

b

*=r

cm"

CD

a"

o

CD

CD

A

A

A

A

A

b

00

00

00

CD

CD

O

O

t-4

r—I

(N

CN

Construcții

a"

co"

CD"

A

a"

b

b

b

b

b

b

b"

00

CD

O?

O*

O*

T—1

r—1

r7

cm"

cn

b

b

b

b

A

A

A

A

A

A

A

<■

’F

LA

a"

b

a"

CD

o"

rH

CM

a"

00

cd

o

T—1

CM

A

A

A

b

A

CD

0^

CD

o

O

O

O

O

O

o

O

CD

Echipamente

A

a"

b

b"

b

b"

b

b"

b"

b

b

A

A

r—i

b"

O*

a"

A*

o?

(M?

(A

A

a

v-i

0*)

A

A

CM

X—1

CD

A

b

CD

xH

CM

A

A

o

CM

A

00

00

oo"

cd"

cd"

cd"

cd"

cd"

o'

CD

O

a

a

a

A

A

A

A

A

O

o

O

O

O

o

O

O

o

CD

CD

b"

b

b

b"

b

b

b

b

b

b

b"

Mașini

cn

a

CN*

T—1

rH

o

O

CD

oo"

00

b"

a

00

cn

oo

A

A

A

b

(M|

b

CN

b

CD

CD

A

A

«d*

A

A

(N

CM

cn*

b

LH

A

T—1

cd"

b

a"

A

t—1

CD

CD

o

T—1

CM

A

A

A

A

b

b

cd

o

O

O

O

O

°>U

O

o

O

O

Dotări

CD

b^

b^

b

b^

b^

b^

b^

b"

CD

rxT

LA

b"

o

A?

A*

oo"

r—1

r—i

o

O

CD

A

A

b

A

A

A

•d-

O

b

O

b

•d-

rH

A

A

CM

CD

a"

cn

CM

O

cd"

a"

a"

a"

CN

cd

(N

LA

A

rH

A

A

CD

CM

A

A

00

cd

CD

CD

O

o

O

CD

T—1

r—f

r—i

Costuri de înlocuire

CD

CD

CD

a"

b"

b

b"

b

b

b

b

**“

A*

A

CM

T—1

o"

6?

O?

oo"

b*

a"

00

rN

CD

O

<F

A

rH

A

CD

A

b

b

cd

O

CN

A

’F

A

b

A

O

r—1

00

CD

A

A

cd"

b

A

A

CM

o"

cd

oo

b

A

A

A

CM

T—1

O

CD

A

o

o

O

O

O

O

O

O

CD

CD

CD

b

b"

b"

b

b

b

b

b

b

A

A

a) energie electrica

rn

b“

a

o

b*

o"

b"

cd

rH

A

A

CD

ț-H

A

A

00

*^F

CD

CD

CD

A

CD

A

CD

ț—i

A

00

CN

A

CD*

(Ml

A

O

a"

b

cn

CN

CM

A

A

A

A

A

A

O

O

o

O

O

o

O

O

O

O

O

Inflația

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

CD

A

T—1

CD

A

A

A

rH

00

CD

CM

O

b

A

A

r—1

CD

b

b

CD

A

A

r—1

O

CD

A

A

A

b"

CD

r—1

A*

A

b

cd"

CD

CM

A

00

CD

t—1

CM

A

A

b

A

CD

CD

v-H

CM

CN

CN

CM

CM

CN

CM

CM

A

a"

A

a"

a"

a"

a"

a"

a"

a"

A

a"

Corecție fiscala Cf(1)

r—i

r—1

r~1

T-1

T~1

r-H

r-■1

rH

rd

ț—1

r-1

b

b

00

A

CD

CD

O

CD

T—1

v-i

CN

b

b

b

b

b

b

A

A

A

A

A

<0

a

o

b

T—1

A

A

CM

CD

A

Beneficii din umbra 1 (creșterea

co

co CD

00

co

b O

b

(N

b

a" A

a" A

A CD

a" CN

A

capacitatii de integrare a foretei de

a"

vH

IA

rH a"

(N a"

CM a"

CM a"

CM^ a"

CM^ a"

5,3

5,3

A a"

munca)

t-4

vH

t—<

T—<

r—1

tH

x-i

T—1

T—1

ț—1

rH

a

CM

CM

rH

O

CD

CD

A

b

A

A

a

A

A

b

b

A

CD

CD

T—1

CN

a

a

o

b

T—1

A

A

A

CD

b

a"

o'

A

v—1

b

cm"

a"

'd-

cd"

A

CD

CM

00

A

CD

O

A

vH

b

CN

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

cR

b

cy

5,0

CN a"

a"

A^ a"

b a"

A^ a"

CD a"

integrarea absolventiilor)

r-H

rH

r-i

r-1

vH

ț—i

v1

r*4

r—1

rH


r/ «...

t r->

kD

in

m

CM

vl

CD

00

cn

m

••CNîV

cn

kD

CD

CNl

m

r**.

o

cn

kD

•Xcdz*

N, (Nj

LH

kD

r-

cd

o

vi

cn

in

73.00-

vi

O©"

in

(NI

o

r<

vi

oo"

Lnx-

/CNI v

V1

cn

kD

cn

cni

r*.

O

CNl

inv-

-4oo i

Beneficii din umbra 3 (scăderea

vl

LT?

vi

LO

V—1

LH

v1

LO

(N LH

(N in

CN in

cn in

cn un

cn in

"CCT--

in

abandonului școlar)

V1

V1

V!

vi

vi

vl

V1

vi

vi

vl

vl

00

vl

r*

cn

CNl

LQ

O*

O

m

v1

00

kD

m

o

r**

in

CNl

Oi

cn

oo

o

k0

vl

r>

cn

00

o

LO

kD

kD*

r<

r*7

oo"

00

cd

6

’st

’st

in

(NI

CNl

cni

(nj

CNl

cni

Ol

CNl

CNl

CNl

CN|

LD

LD

LT?

LO

in

in

in

in

in

in

in"

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

vi

V1

vi

V1

vi

V<

vl

v1

vl

vi

ț—i

VNA

-7,039,480

15,247,179

NP

3?

NP ON

ON

NP

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

O

o

O

o

O

O

O

O

O

O

O

O

o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

Variabile

Ln

i

?

cn i

cnî

T—î

1

d

vi

CNl

cn

in

no

se

nP ON

NP ON

NP ON

NP ON

Np ON

NP ON

NP ON

NP cN

NP

ON

cd

vi

cn

kD

00

O

00

kD

cn

vl

CD

m

o

cn

kD

o

kD

m

o

cn

Construcții

cn

oi

CNJ

vi

d

d

ci

1

vi i

CN

1

CN

i

cn

i

no

ăî

N© ON

Np ON

Np ON

NP ON

NP ON

Np ON

NP ON

NP ON

NP ON

00

cn

O-

vi

kD

O

kD

vi

m

00

rx

kD

m

T—(

o

vi

cn

■d-

kD

Echipamente

d

O

d

d

d

d

d

i

O i

d

i

d

i

d

N0 ON

no

cN

no

NP ON

NP ON

NP ON

Np

ON

NP ON

Np ON

Np

ON

NP ON

O

O

d

O

O

O

O

O

O

O

O

Mașini

d

O

d

d

o

d

d

d

i

d

i

d

i

d

i

NO

NP

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

Np ON

NP ON

NP ON

NP

ON

Np ON

kD

in

cn

T—1

O

vi

cn

in

kD

m

cn

CN|

r—1

o

vi

CN|

cn

in

Dotări

o

d

d

d

O

d

o

i

d

i

d

i

d

i

d

no ON

©N

Np

ON

NP ON

NP

ON

NP

NP ON

NP QN

NP

ON

Np ON

O

kD

Ol

00

O

00

CNJ

kD

O

Costuri de inlocuire

(NJ

T—1

vi

d

d

d

d

i

d

vi

i

vi

CNJ l

NP ON

£

nP ON

Np ON

NO ON

NP ON

Np ON

NP ON

NP ON

NP ON

00

kD

LD

cn

T—1

O

vi

cn

in

kD

00

a) energie electrica

d

O

i

O

d

O

d

o

d

d

d

d

nP ON

ă?

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

Np ON

NP ON

NP ON

Ol

CNl

vi

vi

O

O

O

vi

vl

CNl

(Ni

o

O

O

d

d

d

ci

d

O

d

1

d i

Inflația

NP

NO ON

xp

ON

NP ON

Np

ON

NP ON

NP ON

Np

ON

NP ON

CD

V1

cn

kD

00

O

00

kD

cn

vl

CD

cn

cn

(NI

rH

o

O

o

rH

CNl

cn

cn

d

d

d

d

d

d

ci

O

1

O

d

d

Corecție fiscala Cf(l)

ă?

se

a?

NP

ăS

NP ON

NP ON

NP ON

NP ON

Beneficii din umbra 1 (creșterea

in kD

CNl in

CD cn

kD

CNl

cn r-H

O o

cn vi

kD CNl

CD cn

CN in

m kD

capacitatii de integrare a foretei de munca)

d

d

d

O

d

d

d

i

d

d

t

d

t             .

d

1 !

no

no ON

06%

ON

Np

ON

NP ON

Np ON

NP

ON

Np ON

NP ON

vi

O

O

O

O

o

o

O

O

vi

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Lfî

cn

04

t—i

O

vi

i

CN

cn

’sF

Ln

i

NP

NO

NP

Np

ON

Np ON

NP

ON

NP

ON

NP ON

NP ON

nP ON

cn

*5=1

m

kD

00

O

00

kD

m

vi

CD

oo

O-

n

on

rH

o

vi

cn

in

00

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

O

d

d

6

d

d

O

1

d

o

i

d

i

o

nP

NP

ON

Np ON

Np ON

X

Np

ON

Np ON

NP ON

Np ON

CNl

(Ni

vl

T—1

O

O

o

vl

vi

CNl

(NJ

O

O

o

O

o

o

o

o

o

O

O

d

6

d

o

d

d

d

o

d

i

d

i

ci

1

Costuri din umbra 2 (reducerea C02)

6.00%


-1.0QKoo%).dO%


-2.00%


-3.00%


-4.00%


-5.00%5700%   6.00%


-6.00%

—•— Construcții

—•— Echipamente

Mașini

Dotări

—•— Costuri de inlocuire

—•— a) energie electrica

—•— Inflația

— Corecție fiscala Cf( 1)

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

Elasticitatea indicatorului

ș

XZI

C0

- UI

Unitar

Inelasti

ca

Construcții

Echipamente

A.

Mașini

Dotări

Costuri de inlocuire

a) energie electrica

Inflația

Corecție fiscala Cf(l)

Jk

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

A.

Identificarea indicatorilor critici: Pe baza analizei de senzitivitate s-au indentificat variabilele critice, variabile care au un impact major asupra VNAe. In tabelul elasticitatii indicatorilor se observă ca singura variabilă care este elastică se cuantifică p în Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor), elasticitatea acestei variabile este determinată de o varitie de 1,02% a VNAe la o variație de 1% a indicatorului.. Această variabilă reprezintă beneficiile economice provocate de reducerea emisilor de CO2.

Valoarea de comutare: pentru analiza valorii de comutare s-au luat în analiză indicatorii care au o influență asupra VNAe, adică la variația lor cu1% produc o variație simțitoare asupra VNAe. Astfel s-au luat în considerare:

 • -  Construcții

 • -  Echipamente

 • -   Dotări

 • -  Costuri cu înlocuirea

 • -  Costuri cu energia

Valoarea de comutare pentru indicatorii critici ai proiectului

Valoarea de comutare

val comutare

val inițiala

val corn a variaile%

Construcții

22,316,587

8,439,990

264%

Echipamente

21,317,719

1,235,657

1725%

Dotări

21,011,935

894,200

2350%

Costuri de înlocuire

39,628,698

5,012,270

791%

a) energie electrica

1,516,619

27,205

5575%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

(1,272,781)

183,000

-696%

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

(9,385)

1,446,396

-1%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

(1,203,781)

252,000

-478%

In tabelul de mai sus se poate observa valorile de comutare ale indicatorilor critici ai proiectului pentru varianta studiată, valorile de comutare reprezintă valorile variabilelor critice la care VNAe este egal cu zero.

Analiza de risc Varianta I

Pofil de risc in urma simulării MonteCarlo.

Pentru analiza de risc s-au ales variabilele critice si o distribuție pentru profiluldeirișcș

Variabile critice

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Normala

Construcții

Uniforma

Costuri de inlocuire

Uniforma

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Uniforma

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Normala

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

VNAe

Frecventa

2,033,142

1

3,080,834

0

4,128,525

1

5,176,217

1

6,223,908

11

7,271,600

10

8,319,291

38

9,366,983

56

10,414,674

87

11,462,366

94

12,510,058

120

13,557,749

119

14,605,441

143

15,653,132

103

16,700,824

90

17,748,515

65

18,796,207

31

19,843,898

14

20,891,590

12

21,939,281

4

1000


HistorigramaConstrucții


VNAe

12,391,721

12,499,973

12,608,225

12,716,477

12,824,729

12,932,981

13,041,233

13,149,485

13,257,738

13,365,990

13,474,242

13,582,494

13,690,746

13,798,998

13,907,250

14,015,502

14,123,754

14,232,006

14,340,258

14,448,510

Frecventa

1

 • 51

55

 • 45

 • 52

50

 • 48

 • 59

 • 60

50

 • 49

 • 53

52

64

48

66

43

 • 46

55

53

1000


HistorigramaCosturi de înlocuire

VNAe

Frecventa

12,623,517

1

12,659,331

58

12,695,144

50

12,730,957

50

12,766,771

60

12,802,584

41

12,838,397

52

12,874,211

57

12,910,024