Hotărârea nr. 541/2018

Hotãrârea nr. 541 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/12.10.2018, privind rectificarea Listelor de investiţii aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*

HOTĂRÂREA NR. 541 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/12.10.2018, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de Ia Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 402/29.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 237/29.11.2018 prin care se propune repartizarea prin rectificare pe anii 2018-2019 a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.421/12.10.2018 din Listele de investiții aferente creditului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017 și nr. 5252/27.11.2017;

Luând act de prevederile:

 • - art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal -bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea tragerilor din credit în suma de 71.219.060 lei, pentru anii 2018-2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 03 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-S^rțn-Niculae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


Șef Serviciu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXAILISTA obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank RECTIFICARE IIIlei

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

2018

28,181,224.77

INFLUENTE 2018

2018

RECTIFICARE

2019

43,037,835.23

INFLUENTE

2019

2019

RECTIFICARE

0

1

2

3

4

7.00

6

TOTALCHELTUIELI

255,365.544.39:

■28,1^^24:7^

>>28;l:Șij224;77'::

: " 6.00

: 43.037,835.23 :

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

35.553.160.00 .

: 5,666,174.93

5,6663 74.93:;:

. 4368342.30 :

4,968,34230..

din care

A

Lucrări in continuare

14,816,130.00

5,666,174.93

0.00

5,666,174.93

4,968,342.30

0.00

4,968,342.30

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

14,816,130.00

5,666,174.93

0.00

5,666,174.93

4,968342.30

0.00

4,968,342.30

B

Lucrări noi

20,737,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.17

20,737,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

79:558,009.81 :

13;515.W9.84:

:::.j22.9i.<.07::>

13.637,964.91

28,858,072.93:

: 28.858.071.93

din care

A

Lucrări in continuare

79,558,009.81

13,515,049.84

122,915.07

13,637,964.91

28,858,072.93

0.00

28,858,072.93

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

6,604,740.00

2,189,814.85

176,500.00

2366,314.85

1,170,185.15

0.00

1,170,185.15

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

13,920,504.13

774,378.21

160,000.00

934378.21

925,621.79

0.00

925,621.79

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Faricilor, Astra

42/27.02.17

7,231,139.20

3,542,901.35

0.00

3,542,901.35

1,807,098.65

0.00

1,807,098.65

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

3,305,879.38

1,622,138.20

-400,000.00

1,222,138.20

1,122,861.80

0.00

1,122,861.80

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

27,597,200.00

4,494,130.71

0.00

4,494,130.71

12,925,444.96

0.00

1 1

1- ,

12.925.444.96

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial). Prelungirea Buda

128/24.04.17

1,798,547.10

891,686.52

63,500.00

955,186.52

906,860.58

0.00

a

906,860.58

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun Ploiești

181/201333/2006

19,100,000.00

0.00

122,915.07

122,915.07

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

ffCZ.

Valoare totala conform SF

2018

28,181,224.77

INFLUENTE 2018

2018 RECTIFICARE

2019

43,037,835.23

INFLUENTE 2019

2019

RECTIFICARE

0

1

2

3

4

7.00

6

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

1.40,25:4:,374.58

9,000,000:00?

:: 7122.915.07

8.877,08.4.93

9,211.420.00 :

... imjo:::::

9,2)1.420.00

din care

B

Lucrări noi

140,254,374.58

9,000,000.00

-122,915.07

8,877.084.93

9,211,420.00

0.00

9,211,420.00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28,211,420.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

7,211,420.00

0.00

7,211,420.00

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

320/2018

140,254,374.58

8,000,000.00

-122,915.07

7,877,084.93

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

A

t '

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXAIfer. ^153/^^^


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Eroilor, realizarea de racorduri pentru cetateni (pe străzile Caliman, Venus, Calusari, Mieilor, Turda, Faurari, Cosari, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului,).

Investiția are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor tehnico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 156/23.04.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești” - etapa I, care cuprinde si realizarea relelei de canalizare pe străzile din cartierul Eroilor.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem alocarea sumei cu 176.500,00 lei pentru anul 2018.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 2.366.314,85 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.170.185,15 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 3.536.500,00 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162 anexai


K-.       W

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank


PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Buna Vestire,inclusiv canalizare;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Buna Vestire, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 398/30.10.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire”.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem alocarea sumei cu 160.000,00 lei pentru anul 2018.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 934.378,21 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 925.621,79 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.860.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela I ANDI

—4^

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXAI


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Rafov II:Str.Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str. Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 4.455 ml

 • -  racorduri menajere - 407 buc.

 • -  guri de scurgere - 97 buc.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 51/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Rafov II”.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem diminuarea sumei cu 400.000,00 lei pentru anul 2018.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 1.222.138,20 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 1.122.861,801ei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.345.000,00 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAT, PRIMAR Adrian Florin D(


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA JL             <&//&>/f

kr Vi'sv |pî|v

NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial) Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Albert, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCTIMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 128/24.04.2017 a fost aprobata realizarea investiției.

Conform stadiului fizic de execuție a lucrărilor si comunicărilor făcute de executant, propunem alocarea sumei cu 63.500,00 lei pentru anul 2018.

Suma prevăzută Credit EXIM-2018 este 955.186,52 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 906.860,58 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.862.047,00 Iei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

F

SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAI,

PRIMAR

Adrian FlorinDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162


ANEXA X ZZ z /VZ


NOTE DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții pe anului 2018-2019

Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

7. Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești.

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare ape uzate in Municipiul Ploiești”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (75%) prin Convenția nr. 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local (25%).

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploiești care si-a onorat obligațiile asumate prin convenție, a fost nevoit sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții incepand cu data de 01.08.2013.

Pentru realizarea lucrărilor a fost incheiat contractul de execuție nr. 04981/14.03.2008, in cadrul caruia au fost executate următoarele lucrările:

 • - modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta -lucrări nefinalizate;

 • -  extinderea rețelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud - 100%;

 • -  canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la str. Rafov si le deversează in aval de stafia de epurare - 100%;

 • -  statia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor - 100%;

 • -  imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI -100 %.

Având in vedere ca se fac demersuri pentru reluarea lucrărilor propunem alocarea sumelor astfel:                                             ... ......

Suma prevăzută Credit EXIM-2018: 122.915,07 lei.

Suma prevăzută Credit EX1M-2019: 10.000.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 122.915,07 lei.

Director Executiv, Mihaela țAMANDI


SERVICIUL INVESTIȚII Mariana Stochita