Hotărârea nr. 540/2018

Hotãrârea nr. 540 privind transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcţiei Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                          Lfei-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 540     '.UîGrV-7 *

privind transformarea gradului profesional din superior în debutant


al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 396/22.11.2018 a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr.511/22.11.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.1811/22.11.2018, prin care se propune transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.11.2018;

în conformitate cu prevederile art.15 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 , actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I la Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu.

A

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.409/04.10.2018 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 422/12.10.2018 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 3 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘED         MNȚĂ,

George-S          BOTEZ
p. SECRETAR,

■ Mihaela ZAHARIA

4 Sef Serviciu