Hotărârea nr. 54/2018

Hotãrârea nr. 54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 54

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”
Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1845/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul

Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”, conform Anexei nr 2.

Art 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183” de 1.762.515,71 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițială a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 716.519,16 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contrasemnează: SECRET

Lau renii u


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sorin-Njculae BOTEZ

intergroup engineering

/h?’    '         ■ i \

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 301405 din 02-03-2017

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. __  245 ___Din: q 1 HAR. 2017


In scopul;

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: REABILITARE TERMICA

Ca urmare cererii adresate de _______ASOCIAȚIA LOCATIVA CONDOM1NALA BLOC 8 C2

cu donnciliul\sediul in județul__PRAHOVA___, localitatea______PLOIEȘTI

satul. ______________________z____ sectorul -    , cod postai _______ _-   _____

strada_______________B-DL REPUBLICE_______________183 ;hl___________8C2__

sc.                et.             ap. -      , teiyfâx__-. ______________, e-mail_______________-__

înregistrata la nr. __________301405____din 02-03-2017

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ------------------------------------------------- sectorul cod postat_____________z

strada______________b-dL REPUBLICII____ nr, 183 .bl._________________8C2

sc. ~ , et.        , ap. - sau identificat prin:_________

in temeiul reglementarilor documentației de uibanismnr. _______ 209            /___1999

faza __ PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009__

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, prirind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
 • 1. REGI MUL JURIDIC

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiești; este proprietate particulara in indiviziune

 • 2. REGIMUL ECONOMIC


Folosința actuala a tcrenulukcurti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actualeizona rezidențiala cu clădiri cu mai milt de doua niveluri, locuințe colective,inclusiv funcțiuni complementare.

Utilizări pennise: instituții publice; locuințe; servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț, turism; parcari publice si aferente funcțiunilor admise; activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conformLegii nr.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995 si cu condiția exis tentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL

Utilizări interzise: unitari economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conformart.30 din R.G.U.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conformELC.L nr.553/2011, nr.361/2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-4; IScx.

Documentația tehnica va fi întocmită conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G siR.LU.aprobate de H.C.L. nr.209/1999.

 • 4. REGIMUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

REGMUI,DEACTUALIZARE,MODIFICARESAUDErALIEREADOCUMENTATnLORDEURBANISM Modificarea uneia din condițiile stipulate in PUG privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maxima' ■ admise, CUT, POT, si retragerea clădirilor fata de aliniament si de limitele (laterale si posterioare) parcelelor este posibila

pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale-PUZ.

Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației nouhii Plan Urbanistic


General al Municipiului Ploiești, conformHCLnr.382/24.11.2009.

Documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire^e va intocmi si semna conform anexei nr.l din Legea 50/1991, republicata cu modificările si corqpletarile ulterioare se va prezenta in doua exemplare(originale) corrpletate cu condițiile din avizele obtinute.Verificarea documentației se va face conform HGR.nr.925/1995.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - REABILITARE TERMICA

CERTIFICATUL DEURBANISMNUTINELOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE S AU AUTORIZAȚIE DEDFSFUNTARESI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 5. OBLIGATB ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 nutn.

PLOIEȘTI jud. Prahova


In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anunitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1I/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea ezccuLarii lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice,

Jn aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta fa autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului


In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbunismori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor inves titiei asupra mediului, solicitantul renunța fa intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

 • 6.CEREREADEEMTTEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DES FIINȚARE VA EI INSOTTTA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte fiinciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

3 P.A.C


întocmit: SA VUMARILENA - CONSILIER., 1 6-03-201 Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU     /

□ P.A.D.

F'"~......2.....


d) avizele si acordurile stabilîtae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

□ alimentare cu apa

Q gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

0 telefonizare

0 alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□protecție civila

□ sanatatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - - PLAN DE SITUAȚIE ACTUALIZAT PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE A AMPLASAMENTULUI

-HOTĂRÂREA DE CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

-EXPERTIZĂ TEHNICA PENTRU ANALIZA STRUCTURII DE REZISTENTA A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚEI ESENȚIALE "REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE URMĂRIND METODA CALITATIVA PREVĂZUTĂ DE REGLEMENTĂRILE TEHNICE IN VIGOARE";

-CERTIFICA T ENERGETIC SI A UDIT ENERGETIC

d.4) Studii de specialitate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILORPROVENTTE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția medului (copie);

 • f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor dn Remania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

NOTA; documentația tehnica, pe baza caieia se va solicita eliberarea autorizației de construire, va fi insotita de următoarele:

 • - documentația tehnica (in 2 exoriginale) va avea conținutul cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 50/1991, republicata, corelata cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate si va fi întocmită, semnata si verificata conform H.GR. nr. 925/1995, Codul Civil, O.M.S. nr. 119/2014;

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire
Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU      /

q/


4=r
-W
> W. S3


i      C~^

I----f1' r           J.

L2<Pg/z

------------------1

f2»L   Ș» 1,.        l

u--------------

"22. <5o -32.^'          J.CCri

■mTERGROUP

\ENGINEERINGTUV

AUSTRIA


CERTIFIED


EN ISO 9001

20100163000596

EN ISO 14001

20104163000597

i 20116163000598


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII.

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria

Februarie 2018

PIESE SCRISE................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................

J

 • 1.2   Ordonator principal de credite/investitor.......

  -.....-

  .'T-. ‘    ....     :

  A ' < ' "

  ■ .....’”■■■■

  .......x-VȚn-


  ...... 6

  ......76

  ■ •

  ..M

  .'.....6


 • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

 • 1.4   Beneficiarul investiției

 • 1.5   Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

J

 • 2. Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

î                                             J

 • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2   Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

j                                        j                                                                       i             j

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente..............................................................................................

J

 • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Regimul juridic:

 • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................13

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-


arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

9

 • 5.6   Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

J

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2   Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................33

 • 6.4   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................35

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

5

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 37

 • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul 1

Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților....................................................................................................

55


9


PIESE SCRISE


 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 8C2 b-dul Republicii 183

 • 1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

 • 1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

J                                                                                                                 J

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2.   Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

9                                      9                                                                                                                                       J

 • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

» 1

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței

' .'2 .....          3:

energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reducerea emisiilor î poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

4       . ■’ 4?/

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea integrată de Dez^ta^U^^pă^/ Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programatic a fost Idegțiffcătă-^a punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. 367). Astfel, a fost stabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum și o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnjco/ economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare*'^ devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările^MdSftipt§tările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

3

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a IIl-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501 -1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului", Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190-99

 • - Gp123/2013 GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențetocC/

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privată. Îm J Anul construcției: 1977-1978                                                                    , /<■<,/

... •

Regim de inaltime:S+P+9+10 retras-cu spatii comerciale la parter

,:_J

Număr apartamente:40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea incalzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 8C2 bdul Republicii 183.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare = intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 8C2, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 183.

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 375.12 mp.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la vest: bloc 8C1;

 • -  la est: bloc 8D;

 • -  la sud: curte bloc.

 • -  la nord :b-dul Republicii.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic:

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v= 5.0 m/s,

 • •  poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațade;

 • •  amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;

 • •  pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m conform studiilor și forărilor efectuate în această zonă

 • •  categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •  intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

 • d) studii de teren:

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

 • (ii)   studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.

 • 3.2 Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;


Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de propri

destinația construcției existente;

J                                                        .*                                                             ’

Clădire de locuit-locuinta colective cu spatii comerciale la parter

 • c)   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice' arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d)   informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activități nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1977-1978

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 375.12m2;

 • e)   Suprafața construita desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata: 4279.09 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+10 retras cu spații comerciale la parter

 • f)    Valoarea de inventar;

Nu este cazul.

~ ~ x V > ■


g)


3.4


alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu e cazul.


' ’■'<> ■.....J ’**■> '*

Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C2 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+10 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este E. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 297.89 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.31 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 62.22 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 27.35 kgCO2/mp an.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C2 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+10 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu

necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.                           y

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica, nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.                       .

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea ia incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu îndeplinește cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D, iar in ceea ce privește încălzirea - performanta energetica este E. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 297.89 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.31 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 62.22 kgCCMnp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 27.35 kgCO2/mp an.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani

A a/" clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradarile>Geâtfuctura pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidară * / “7773 \ * Structura de rezistenta a blocului 8C2 din B-dul Republicii, nr. 183, siF§9Et10 retrasipesie executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semnate degradâre/^hu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.           <

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:

S1

Sporirea rezistenței termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2*K/W, prin placarea exterioară a acestora cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime având coeficientul de conducție termică de minim 0,040 W/m*K. La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită acoperirii punților termice.

S2

Sporirea rezistenței termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2*K/W, prin placarea exterioară a părții opace a a fațadelor de la suprastructură cu panouri termoizolante cu spumă poliuretanică de 5 cm grosime.

S3

înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal de pe fațade, cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC, având minim 4 camere și geam termoizolant, rezistența la transfer termic minimă fiind de 0,769 nt2*K/W.

S4

Termoizolarea suplimentară a structurii actuale de terasă cu spumă poliuretanică în grosime de 8 cm.

S5

Izolarea conductelor de distribuție a agentului termic și a celor de distribuție a apei calde menajere cu cochilii de vată minerală de 20 mm grosime. Montarea de robineți de echilibrarea termohidraulică la baza coloanelor instalației de încălzire și montarea de robineți cu cap termostatic și robineți de aerisire la radiatoare.

Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare sunt independente de cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiind efectuate).

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1

S1+S3+S4+S5

4/ . /

<:                         i

4 «

PM2

S2+S3+S4+S5

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • i. rezistentă mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C2 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+10 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot începe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

 • iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

 • v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

 • vi.   economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

• termoizolare fațada parte opaca

 • •  înlocuire ferestre existente si inchidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de încălzire si apa calda menajera din subsol

 • •  înlocuire conducte de apa calda menajera si încălzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

i. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

 • •  montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

 • 5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

J

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

a1) consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de in1 sțfțî^*          \ *

k          '<>■""."-Si

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fi&id încadrata irte ->

•la              :ț'                      ^3

gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioadazdefeyenire;0§v 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradarile'iie^tructurafe- pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.                 M v a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor inchide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).

_________________________________________________________________________________intergroupengineering z©^-

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

/ c-

c

Nu e cazul.


c ir

V'*’ * >.*■ ■, ;z %C < \ <

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspuns construcției existente;


Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

  • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate dir/ beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur

Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul inceperii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea

//% ----i \ A

evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) sofuția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi conformițâtegFcu prevederile GP 123/2013, ari. 20.                   V?        <

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proce'da la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 -18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

A

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si costiri.r                J

Tampiaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc CV s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe/qu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări;

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va inlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica. -După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados piaca peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o incapere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul


_____Scenariul II__________ _______ ___ Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

Scenariul IIintergroup engineering

O M .

--—

a '^placărilor .•/*              r


desfacerea finisajelor exterioare existente» sau ceramice;

înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata. sau afectata-' de mucegaiuri, alge;

verificarea de către proiectant, expert, verificator,. J executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma indepartarii finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul se vor rectifica rosturile

se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)


-.-Â- q £

beneficiar si


După exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:


încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei


adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului


Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.


Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectăndu-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.


NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul I.


c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția


--jl o y*                 ' x \-

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume;risc      distrugeri

punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie aletâmplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este neșeitțhificâtiv, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit                                     <’’S-■

' t V >•'"

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

J

Scenariul 1

Tip termosistem fațada, terasa

Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

Scenariul II

Tip termosistem

Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

Tip tâmplărie termorezistenta

Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice.

Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

Consum de energie electrica din surse neregenerabile

Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energie termica, pentru niciunul dintre cele doua scenarii.

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale


Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie

2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie

2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie

2019

August

2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie

2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie

2019

Decembrie

2019

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana

a depunerea

cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.519.478,47 lei fara TVA

Costurile estimative de operare si intretinere pe durata normată de viață

-7.977 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

- 67.323 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I

Scenariul II

Costurile    estimate    pentru

realizarea investiției

1.482.875,39 lei fara TVA

Costurile estimative de operare si intretinere pe durata normată de viață

- 7.766 lei/ an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

~ 67.323 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in cadrul Anexei 2 -Scenariul II. - Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe baza preturilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu ce proiect de investiții.


tușe prin prezentul


 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

  s

  \ *i

  a ®

  W

  J

  11


 • a) impactul social și cultural;


Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul.’ efic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilorîntreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

 • 5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

5                                                                                                                                                                 f

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

în acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a /investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I -Scenariu Recomandat si în Anexa 2 - Scenariul II.


J

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza' Q6st-Beheficiu7pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica 'd ;Cc mne 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizatăprfn includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017. ’

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

.4»   V'-       - •  ’ A» '&

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. ’ Jk

I», y

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză. \                 j

v?-..

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implepi ftâre, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.519.478,47 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-14,96%

Valoarea neta actualizata

-1.148.323,27 lei

Scenariul II

Costurile estimate pentru realizarea investiției

1.482.875,39 lei fara TVA

Rata interna de rentabilitate financiara

-14,67%

Valoarea neta actualizata

-1.106.638,53 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor încasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai

.Z5’© M ''Î'T/X, costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevaLdefaptul ca tâmplăria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica n^ifera^e^â\1e/ respecte prevederile normativului NP011/97.                                    g §•

î 1

f<& :■


Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași reduce^ anuala) ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

>•


Scenariul 1

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

1.992,26

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

864.516,67

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 C02e

433,94

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone C02e redus

tCO2e

1.992,26

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

827.369,49

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 C02e

415,29

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional

Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic        Probabilitate

Medie           Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente

reducere

proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare,, evaluarea eligibilității cheltuielilor.                                      c

cu accent pe

Tip risc

Financiar     Probabilitate      Mică            ] Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic

Probabilitate

Medie          | Importanta      Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate      Medie

Importanta

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

 • •  cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila ■>

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura financiara si de eficacitate a costurilor.

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Cost total de investiție (lei fara TVA)

1.519.478,47

1.482.875,39

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

433,94

415,29

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

1                                    J

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.762.515,71

  din care valoarea (C+M)

  1.472.736,62

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.482.875,39

  din care valoarea (C+M)

  1.237.593,80

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7


 • c) indicatori financiari, socioeconomici, specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  Indicator

  Valoare

  ' X,. - '

  Emisii anuale medii de GES (tone CO2)

  14,56

  echivalent) reduse

  Consum anual de energie primara (kWh/an)

  41.546


 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

9

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice  3Z CERINȚA Ă - REZISTENTA MECANICĂ SI STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din b-dul Republicii 183 8C2, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

____________ CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU____ Clădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste Iucrari nu fac obiectul prezentei

____________________CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU____________________ documentații.                                                                          -     . /

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție la foc cel puțin'B-s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor planseelor clădirii se vor dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau Ă2-s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. (conform SR 007-2013)  CERINȚA C - IGIENA, SANATATE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

___________CERINȚA D - SIGURANȚA Șl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE___________

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea intretinerii, terasa fiind considerata NECIRCULABILA.

Pentru intretinerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719).

_______CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___________

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

 • •  Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime,

__CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___ conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

• Termoizolare parapeti balcoane cu poiistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale anvelopei clădirii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

> !

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica._________

___ CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA LA A RESURSELOR NATURALE Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la corpurile de iluminat din casa scării si spatiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) 60%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

I

Valoare totala proiect, din care:

Lei

1.762.515,71

1

Valoare eligibile

Lei

1.743.327,58

2

Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

Lei

19.188,13

1

Valoarea eligibila a proiectului, din care:

Lei

1.743.327,58

1.1

Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de

Lei

1.045.996,55

stat)

%

60%

1.2

Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota

Lei

697.331,03

aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

%

40%


| Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare      ■

2

Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

Lei

Vț.188,13

.O -f*             •

2.1

Cheltuieli neeligibile ale proiectului

Lei

15.474,30     r

Ai.

2.2

Cheltuieli neeligibile aferente TVA

Lei

3.713,83   "

II

Contribuție totala UAT, din care:

Lei

350.137,42

1

Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

Lei

330.949,29

1.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

235.227,68

%

15%

1.2

Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

25.664,39

%

21,5%

1.3

Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

70.057,21

%

40%

2

Contribuție UAT la cheltuieli neetigibile:

Lei

19.188,13

2.1

Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

Lei

0

%

15%

2.2

Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

Lei

19.188,13

%

100%

III

Contribuție totala AP, din care:

Lei

366.381,74

1

Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

Lei

366.381,74

1.1

Contribuție AP - 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

Lei

362.203,82

%

25%

1.2

Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din

Lei

4.177,92

val chelt eligibile aferente C+M+E

%

3,50%Nr.crt.

Alocare financiara - Surse de finanțare

UM

Valoare

2

Contribuție AP la cheltuieli neetigibile:

Lei

••• • ei-            . .

r .     ' •      . ’

2.1

Contribuție AP - 25% din val chelt neetigibile aferente C+M+E

Lei

%

2.2

Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

Lei

0

%

100%

IV

Contribuție totala UAT+AP, din care:

Lei

716.519,16

1

Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

Lei

697.331,03

2

Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

Lei

19.188,13


 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)


 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică


 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

Anexa 1 - Scenariul I

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C2, Bd. Republicii nr. 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.1

Studii teren

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.304,73

141,23

2.445,96

3.3

Expertizare tehnica

2.177,29

522,55

2.699,84

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.632,97

391,91

2.024,88

3.5

Proiectare

42.888,80

8.732,07

51.620,87

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești -

: ’ L- ;

Lot 2 ■ Bloc 8 C2, Bo. Republicii nr. 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.664,04

2.799,37

14.463,41

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.811,92

724,26

4.536,18

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

25.412,84

4.828,44

30.241,28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.145,35

7.627,62

47.772,97

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.082,57

965,69

6.048,26

3.8.1.

1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.677,25

318,68

1.995,93

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.405,32

647,01

4.052,33

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

125.389,24

24.300,99

149.690,23

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.244.165,00

236.391,35

1.480.556,35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.091,00

587,29

3.678,29

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C2, Bd. Republicii nr. 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

14.629,00

2.779,51

17.408,51

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.261.885,00

239.758,15

1.501.643,15

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.181,40

5.924,47

37.105,87

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

23.386,05

4.443,35

27.829,40

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.795,35

1.481,12

9.276,47

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.958,52

0

13.958,52

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6337,76

0

6.337,76

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1267,55

0

1.267,55

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6353,21

0

6.353,21

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

67.245,96

12.776,73

80.022,69

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

115.685,88

19.328,20

135.014,08

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.883,03

3.017,78

18.900,81

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

635,32

120,71

756,03

TOTAL

16.518,35

3.138,49

19.656,84

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.519.478,47

286.525,83

1.806.004,30

ftoiectant,

INTERGROJP ENQhERRNG S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, ScA EL1» A>-4, sector 1, Bucurați

N-.Reg.Com- J40/6798/2000

CU - RD13215Z37

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bar*

Tel/fax: 021/319.4854/55

14. 1/1   Devizul obiectului: Lucrai de reabilitare terrrica bloc de locuințe 8C2

N-.crt.

Denarirea oapi talelor si scbcapitoleloc de cheltuieli

Valoare fora TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de haza

4.1*

Construcții si instalații

1.244.165,00

236.391,35

1.480.556,35

4.1.1

Terasarrente

-

4.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

4.1.2

Rezistenta

-

4.1.21

Baza

-

4.1.22

Gcnexe

-

4.1.3

Ahitectira

1.224.482,00

232651,58

1.-67.133,58

4.1.21

Arhi tectira baza

1.141.621,00

216607,99

1.358528,99

4.1.22

Arhitectura conexe

82861,00

15.743,59

98604,59

4.1.4

Instalații

19.683,00

3.739,7/

23.422,77

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

15243,00

2895,17

18139,17

4.1.4.2

Instalații electrice- conexe

4.440,00

843,6

5.283,60

TOTAL! -SLtxxp. 4.1

1.244.165,00

236.391,35

1.480.556,35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.091,00

587,29

3.678^9

4.Z1

TVcntaj baza

432,60

82,68

514,08

4.2.2

Mritaj conexe

2659,00

505,21

2164,21

TOTAL II-sctocap. 4.2

3.091,00

587,29

3.678,29

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita rruntaj - Panouri fbtovoltaice

14.629,00

Z779,51

17.40B,51

4.3.1

Utilaje baza

14.629,00

2279,51

17.40851

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Cotari

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - siixzp. 4.3*4.4*45*4.6

14.629,00

Z779,51

17.408,51

Total deviz pe obiect (letal 1 + Total II + Total III)                           1.261.885,00

239.758,151

1.501.643,15

* In cadrul sdbcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detafiaza d? *atre proiectant dorrenri/sUadornenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiect;     ]f]Ț£RGRO liP

pe


* engineerihg

V. <A S. . ■      .-i- -

Perioada de implementare ți operare

1 Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli ptproiectaresi asistenta tehnica

Lei/an

55.903,60

83.148,05

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.632.730,23

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

19.250 00

Cheltuieli pentru informaresi publicitate

Lei/an

1.386,00

2.54100

Cheltuieli cuauditul proiectuluiu

Lei/an

881,88

3.233,54

Valoaretotala indusivTVA

Lei/an

65.101,48

1.740.902,82

I Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

2.008.00

2.048.16

2.089,12

2.130,91

2.173,52

2.216.99

2.261,33

2.306,56

2.352,69

2.399,75

2.447,74

2.496 70

2.546,63

2.597,56

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.501,76

150.451.80

153.460.83

156.530,05

159.660 65

162.853,86

166.110,94

169.433,16

172.821,82

176.278,26

179.803.82

183.399.90

187.067,90

190.809,25

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

19.789,00

20.184 78

20.588,48

21.000,25

21.420,25

21.848,66

22.285,63

22.731,34

23.185,97

23.649,69

24.122.68

24.605,13

25.097,24

25.599,18

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.945,00

10.143,90

10.34678

10.553,71

10.764 79

10.980,08

11.199,69

11.423,68

11.652,15

11.885,20

12.122,90

12.365.36

12.612,66

12.864 92

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

910,00

928,20

946,76

965,70

985.01

1.004,71

1.024,81

1.045,30

1.066,21

1.087,53

1.109.28

1.131,47

1.154.10

1.177,18

Cheltuieli cu apa

Lei/an

11.528.00

11.758,56

11.993,73

12.233,61

12.478,28

12.727,84

12.982,40

13.242.05

13.506,89

13.777,03

14.052,57

14.333,62

14.620.29

14.912,70

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

4.763,00

4.858,26

4.955,43

5.054,53

5.155,62

5.25874

5.363,91

5.471,19

5.580,61

5.692,23

5.806,07

5.922,19

6.040,64

6.161,45

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

196.444,76

200373,66

204.381,13

208.468,75

212.638,13

216.890,89

221.228,71

225.653,28

230.166.35

234.769,67

239.465,07

244.254,37

249.139,45

254.122,24

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.060,00

13.321,20

13.587,62

13.859,38

14.136,56

14.419,30

14.707,68

15.001,83

15.301,87

15.607,91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16.894,50

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

13.060,00

13321,20

13387,62

13.85938

14.136,56

14.419,30

14.707.68

15.00133

15.301,87

15.607,91

15.920,07

16.238.47

16.563,24

16.894,50

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

2.028,00

2.068,56

2.109,93

2.152,13

2.195,17

2.239,08

2.283.86

2329,53

2.376,13

2.423,65

2472,12

2.521,56

2.571,99

2.623,43

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

r

-

-

i

Cheltuieli cu logistica

Lef/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

i.

Total costuri operaționale • VARIANTA FARA IN VESTTT1E

Lei/an

211.532,76

215.763.42

220.078,68

224.480,26

228.969,86

233.549,26

238.220,24

242.984,65

247.844,34

252.801,23

257.857,25

263.014,40

268.274,69

273.640,18

-   6.864.00

-   7.001,28

-   7.141,31

-   7.284,13

-   7.429,81

-   7.578,41

-   7.729,98

-   7.884,58

8.042,27

-   8.203,12

-   8367,18

-   8.534,52

8.705,21

8.879,32

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

2.008,00

2.048,16

2.089 12

2.13091

2.173,52

2.216,99

2.261,33

2.306,56

2.352,69

2.399 75

2.447,74

2.496 70

2.546,63

2.597 56

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.501,76

150.451,80

93.225 63

95.090,14

96.991,95

98.931,79

100.910 42

102.928,63

104.987 20

107.086,95

109.228,69

111.413,26

113.641,52

115.914,35

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

19.789.00

20.184 78

20.588,48

21.000.25

21.420 25

21.848.66

22.285,63

22.731,34

23.185 97

23.649,69

24.122 68

24.605,13

25.097,24

25.599 28

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.94500

10.143 90

10.346 78

10.553,71

10.764,79

10.980,08

11.199,69

11.423,68

11.65215

11.885,20

12.12290

12.365,36

12.612 66

12.864,92

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

910 00

928 20

946 76

965,70

985 01

1.004.71

1.024.81

1.045,30

1.066 21

1.087.53

1.109 28

1.131 47

1.154 10

1.17718

Cheltuieli cu apa

Lei/an

11.52800

11.758 56

11.993,73

12.233,61

12.478,28

12.727,84

12.982,40

13.242,05

13.506,89

13.777.03

14.05257

14.333,62

14.620 29

14.912,70

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

4.763 00

4.858,26

4.955.43

5.054,53

5.155 62

5.258.74

5.363 91

5.471.19

5.580 61

5.692,23

5.806,07

5.922 19

6.040.64

6.161 45

Total cheltuieli materiale si cheltuieli Cu utiliiatile

Lei/an

196.444,76

200.373,66

144.145,93

147.028,85

149.969,42

152.958,81

1S6.028.19

159.148,75

162331,73

165.578,36

168.889,93

172.267,73

175.713,08

179.227,34

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.060,00

13.321,20

13.587,62

13.859.38

14.136.56

14.419,30

14.707,68

15.001,83

15.301.87

15.60791

15.920,07

16.238 47

16.563,24

16.894,50

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lel/an

13.060,00

13321,20

13.587,62

13.359,38

14.136,56

14419,30

14.707,68

ÎS .001,83

15.301,87

15.607,91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16.894,50

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an.

2.028.00

2.109,93

2.152,13

9.480,84

9.670.46

9363,87

10.061,14

10.262,37

10.467,61

10.676,97

10390,51

11.108,32

11330,48

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

r 1

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

7

-

-

-

■ -

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

211.532,76 |    215.763,42

159343,48

163.040,35

173.586,83

177.058,56 |    180399,74

184.211,73

187.895,97

191.653,88

195.486,96

199396,70 |

203384,64

207,452,33

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

(60.235,20)

(61.439,90;

(62.668,70

(63.922 08)

(65.200 52

(66.504,53

(67.834.62

(69.191.31)

(70.575,14

(71.986,64)

(73.426,37)

(74.894 90)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

*

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilități^

Lei/an

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitat ile

Lei/an

(60.235,20)

(61.439,90)

(62.668,70)

(63,922.08)

(65.200,52)

(66.504,531

(67.834,62)

(69.191,31)

(70.575,14)

(71.986,64)

(73.426,37)

(74.894,90)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

_

-

-

-

-

-

Cheltuieli de întreținere sl reparații capitale

Lei/an

-

7.285,67

7.431,38

7.580,01

7.731,61

7.886,24

8.043,97

8.204,85

8368,94

8.536,32

8.707,05

Cheltuieli generale de administrație

_

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

_

-

-

-

-

--

Alte cheltuieli operaționale

țeJZ?"

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-

■KiEsEIE

(57.620.51)

| s 772.92)

(59.?'-1-38)

(61.147,34)

(62.370,29)

(63.617,70)

(64.890,05)

___(66.187.85)

--

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      |

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

211.532 76

215.763,42

220.078,68

224.480,26

228.969 86

233.549,26

238.220,24

242.984,65

247.844,34

252.801.23

257.857,25

263.014,40

268.274,69

273.640,18

Venituri din alte activități

Lei/an

6.864,00

7.001,28

7.141,31

7.284,13

7.429,81

7.578,41

7.729,98

7.884,58

8.042,27

8.203,12

8.367,18

8.534 52

8.705,21

8.879,32

Total venituri operaționale

Lei/an

218396,76

222.764,70

227.219,99

231.764,39

236.399,68

241.127,67

245.950,22

250.869,23

255.886,61

261.004,34

266.224,43

271.548,92

276.979,90

282.519,50

Venituri operaționale în varianta cu Investiție______________________________

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

211.532,76

215.763,42

159.843,48

163.040,35

173.586 83

177.058,56

180.599,74

184.211,73

187.895.97

191.653,88

195.486,96

199.396,70

203.384,64

207.452,33

Venituri din economii

-

-

60.235,20

61.439,90

55.383 03

56.490.69

57.620,51

58.772,92

59.948 38

61.147,34

62.370,29

63.617,70

64.890,05

66.187,85

Venituri din alte activitati

Lei/an

6.864,00

7.001,28

7.141,31

7.284,13

7.429,81

7.578,41

7.729,98

7.884.58

8.042,27

8.203,12

8.367,18

8.534 52

8.705,21

8.879.32

Total venituri operaționale

Lei/an

218396,76

222.764,70

227.219,99

231.764,39

236.399,68

241.127,67

245.950,22

250.869,23

255.886,61

261.004,34

266.224,43

271.548,92

276.979,90

282.519,50

Venituri_ogerationale in varianta incrementala    ________________________

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

,-e

-

■ 60.235,20

- 61.439,90

- 55.383,03

- 56.490.69

- 57.620,51

- 58.772,92

- 59.948,38

- 61.147,34

- 62.370,29

- 63.617,70

-   64.890,05

66.187,85

Venituri din economii

Lei/an

60.235,20

61.439,90

55.383,03

56.490,69

57.620,51

58.772,92

59.948,38

61.147,34

62.370,29

63.617,70

64.890,05

66.187,85

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

272548,01

1.044.541,69

Contribuția beneficiarului, din care:

Let/an

37.553,47

696361,13

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.365,34

696.361.13

Contribuție aferentă costurilor neeligibileindusivTVA

Lei/an

19.188,13

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

65-101,48

1.740.902,82

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

45.913 35

1.740.902.82

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

19.188,13

-

1 Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

218.396,76

222.764,70

227.219,99

231.764,39

236.399,68

241.127,67

245.950,22

250.869.23

255.886,61

261.004,34

266.224.43

271.548,92

276.979.90

282.519,50

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

211.532,76

215.763.42

159.843,48

163.040 35

173.586,83

177.058 56

180.599,74

184.211.73

187.895,97

191.653,88

195.486,96

199.39670

203.384,64

207.452,33

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

6.864,00

7.001,28

67376,51

68.724,04

62.812,85

64.069 11

65350,49

66.657,50

67.990,65

69.350,46

70.737,47

72.152,22

73.595,26

75.067,17

Investiție

Lei/an

65.101.48

1.740.902 82

-

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(65.101,48)

(1.740.902,82)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

Lei/an

(58.237,48)

(1.733.901,54)

67.376 51

68.724.04

62.812,85

64.069 11

65350 49

66.657,50

67.990 65

69350 46

70.737,47

72.152 22

73.59526

75.067,17

Surse de finanțare

Lei/an

65.10148

1.740.902,82

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

65.101,48

1.740.902,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

lei/an

13.728,00

14.002,56

134.753 01

137.448,07

125.625,70

128.138 21

130.700,98

133.314,99

135.98129

138.700 92

141.474,94

144304 44

147.190 53

150.134,34

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

13.728,00

27.730,56

162.483 57

299.931.64

425.557,34

553.695 55

684396,53

817.711,52

953.692,82

1.092.393 74

1.233.868,67

1.378.173 11

1.525363 64

1.675.497,98

Verificare sustenabilitatea financiară

DA

DA

DA

DA

da

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

| Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Total incasari deexploatare

Lei /an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—n

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

65.101,48

1.740.902,82

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.383 03)

(56.490 691

(57.620 51)

(58.772,92)

(59.948,38)

(61.147 34)

(62.370,29)

(63.617,701

(64.890,05

(66.187 85)

Total costuri / plăți

Lei/an

65.101,48

1.740.902,82

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.383.03)

(56.490,69)

(57.620,51)

(58.772,92)

(59.948,38)

(61.147,34)

(62.370,29)

(63.617,70)

(64.890.05)

(66.187,85)

Flux de numerar net

Lei/an

-65.10148

-1.740.902,82]

60.23520

61.439,90

55383,03

56.490 69

57.620 51

58.772,92

59.94838

61.147 34

62.370,29

63.617,70

64.890 05

66.187,85

Factor de actuali za re

0,96

092

0 89

0 85

082

0 79

0 76

0,73

0 70

0 68

0.65

0 62

0,60

0.58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-62.597,57

-1.609.562,52

53.548.87

52.519,09

45.520,82

44.645,42

43.786,85

42.944,80

42.118 93

41308 96

40.514,55

39.735 43

38.97128

38.221,84

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-14,96%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.148.323,27

Tabelul nr. 7 ■ ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul I

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

203.396,88

199.485,41

195.649,15

191.886,66

188.196,54

184.577,37

181.027.81

177.546,50

174.132,15

170.783,45

167.499,16

164.278,02

161.118,83

158.020,39

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

203.396,88

1.587,838,91

142.100,27

139.367,58

142.675,72

139.931,96

137.240,96

134.601,71

132.013,21

129.474,50

126.984,60

124.542,59

122.147,54

119.798,55

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.388.353,50

-53.548,87

-52.519,09

-45.520,82

-44.645.42

-43.786,85

-42.944,80

-42.118,93

-41.308,96

-40.514,55

-39.735.43

-38.971,28

-38.221,84

Cost total actualizat - incremental

Lei

864.516,67

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

tCO2

1.992,26

Raportul ACE

Lei/ t CO2

433,94

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

[iZA FINANCIARA A PROIECTULUI - 8c2 - Scenariu 1 Scenariu nerecomandat

Denumire tabele analiza financiară a proiectului


Ho'

~~


•i


Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, EL1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C2, Bd. Republicii nr. 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.1

Studii teren

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.304,73

141,23

2.445,96

3.3

Expertizare tehnica

2.177,29

522,55

2.699,84

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.632,97

391,91

2.024,88

3.5

Proiectare

42.128,70

8.587,66

50.716,36

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

*/ <2/

♦ :

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot

2 - Bloc 8 C2, Bd. Republicii rir, 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.664,04

2.799,37

14.463,41

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.712,78

705,43

4.418,21

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

24.751,88

4.702,86

29.454,74

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.013,16

7.602,50

47.615,66

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4.950,38

940,57

5.890,95

3.8.1.

1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.633,63

310,39

1.944,02

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.316,75

630,18

3.946,93

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

124.496,95

24.131,46

148.628,41

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.211.725,00

230.227,75

1.441.952,75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.091,00

587,29

3.678,29

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C2, Bd. R

epublicii nr. 184

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

14.629,00

2.779,51

17.408,51

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.229.445,00

233.594,5

5

1.463.039,5

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30.370,40

5.770,37

36.140,77

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

22.777,80

4.327,78

27.105,58

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.592,60

1.442,59

9.035,19

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.594,98

0

13.594,98

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6172,51

0

6.172,51

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1234,5

0

1.234,50

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6187,97

0

6.187,97

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

65.579,34

12.460,08

78.039,42

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5


Elaborator

Intergroup Engineering SRL

Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.469,92

2.939,28

18.409,20

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

618,80

117,57

736,37

TOTAL

16.088,72

3.056,85

19.145,57

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.482.875,39

279.640,32

1.762.515,71


Proiectant,

INTERGROUP ENGINERRING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4. sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55
1/1 Devizul obiectului: Lucrări de reabilitare termica bloc de locuințe 8C2

ht-.crt.

Denumirea capitolelor si sLixapitolelor de cheltuieli

Vtjfaare/ira TVA

TVA

Vtjfcure av TV54

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

1.211.725,00

230.227,75

1.441.95275

4.1.1

Terasamente

-

4.1.1.1

Baza

4.1.1.2

Conexe

4.1.2

Rezistenta

-

4.1.Z1

Baza

-

4.1.Z2

Conexe

-

4.1.3

Arhitectira

1.192042,00

226487,98

1.418.529,98

4.1.81

Arhitectura baza

1.109.181,00

210744,39

1.319.925,39

4.1.82

Arhitectura conexe

82861,00

15743,59

9860459

4.1.4

Instalații

19.683,00

3.739,77

23.422,77

4.1.4.1

Instalații electrice - baza

15243,00

2896,17

18139,17

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

4.440,00

843,6

5283,60

TOTAL! -stbcop. 4.1

1.211.725,00

230.227,75

1.441.952,75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.091,00

587.29

3.678,29

4.2.1

Montaj baza

432,CD

82,08

514,08

4.22

Montaj conexe

2659,CD

505,21

8164,21

TOTAL II-subcap. 4.2

3.091,00

587,29

3.678,29

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fbtovoltaice

14.629,00

2779,51

17.408,51

4.3.1

Utilajebaza

14.629,00

2779,51

17.408,51

4.3.2

Utilaje conexe

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Cotari

-

-

-

4.6

Active necorporate

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

14.629,00

_

17.408,51

IM—

1.229.445,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)


2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

JlIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 8c2- Scenariu II Scenariu recomandat

Denumîre tabele analiza financiară a proiectului

Perioada de implementare și operare

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Ariul 1_____

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      |

Cheltuieli ptproiectaresi asistenta tehnica

Lei/an

55.333,34

82.145,21

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.590.814.72

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930.00

19.250,00

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

1.386,00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

881,88

3.233,54

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

64331,22

1.697.984,47

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      1

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA PARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialele consumabile

Lei/an

2.008.00

2.048,16

2.089,12

2.130.91

2.173.52

2.216.99

2.261.33

2.306,56

2.352,69

2.399,75

2.447,74

2.496.70

2.546,63

2.597,56

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.501,76

150.451,80

153.460 83

156.530,05

159.660,65

162.853,86

166.110 94

169.433,16

172.821.82

176.278,26

179.803.82

183.399 90

187.067,90

190.809,25

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

19.789,00

20.184,78

20.588,48

21.000,25

21.420,25

21.848,66

22.285.63

22.731,34

23.185,97

23.649.69

24.122,68

24.605,13

25.097,24

25.599,18

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.945,00 '

10.143,90

10.346.78

10.553,71

10.764.79

10.980,08

11.199.69

11.423,68

11.652,15

11.885,20

12.122,90

12.365,36

12.612,66

12.864,92

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

910.00

928,20

946,76

965,70

985,01

1.004,71

1.024,81

1.045,30

1.066,21

1.087,53

1.109,28

1.131,47

1.154,10

1.177,18

Cheltuieli cu apa

Lei/an

11.528,00

11.758.56

11.993,73

12.233,61

12.478,28

12.727,84

12.982,40

13.242,05

13.506,89

13.777,03

14.052,57

14.333,62

14.620,29

14.912.70

Alte cheltuieli din afara (cu utilitatij

Lei/an

4.763.00

4.858,26

4.955,43

5.054,53

5.155,62

5.258,74

5.363,91

5.471,19

5.580,61

5.692,23

5.806.07

5.922,19

6.040,64

6.161,45

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilltatlle

Lei/an

196.444,76

200.373,66

204,381,13

208468,75

212.638,13

216.890,89

221.228,71

225.653,28

230.166,35

234.769,67

239.465,07

244.254,37

249.139.45

254.122.24

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.060,00

13.321,20

13.587 62

13.859.38

14.136,56

14.419.30

14.707 68

15.001,83

15.30187

15.607.91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16.894 50

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

13.060,00

13.321,20

13387,62

13-8S9,38

14.136,56

14.419,30

14.707,68

15.001,83

15.301,87

15.607,91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16.834,50

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

2.028,00

2.068,56

2.109,93

2.152,13

2.195,17

2.239,08

2.283.86

232933

2376,13

2.423,65

2.472,12

2.521,56

2.571,99

2.623,43

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

*

-

’ T -1

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Leî/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-•

-

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Lei/an

211.532,76

215.763,42

220.078,68

224.480,26

228.969,86

233.549,26

238.220,24

242.984,65

247.844,34

252.801,23

257.857,25

263.014,40

268374,69

273.640,18

-   6.864,00

-   7.001,28

-   7.141,31

-   7.284,13

-   7.429,81

-   7.578,41

-   7.729,98

-   7.884,58

8.042,27

-   8.203,12

-   8367,18

-   8.534,52

8.705,21

8379,32

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

2.008,00

2.048,16

2.089,12

2.130,91

2.173,52

2.216,99

2.261,33

2.306.56

2.352,69

2.399,75

2.447,74

2.496.70

2.546,63

2.597,56

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.501,76

150.451,80

93.225.63

95.090,14

96.991,95

98.931,79

100.910,42

102.928,63

104.987.20

107.086,95

'    109.228,69

111.413,26

113.641,52

115.914,35

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

19.789,00

20.184,78

20.588,48

21.000,25

21.420,25

21.848.66

22.285.63

22.731,34

23.185,97

23.649.69

24.122.68

24.605,13

25.097,24

25.599,18

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

9.945.00

10.143,90

10.346,78

10.553,71

10.764,79

10.980.08

11.199,69

11.423,68

11.652,15

11.885.20

12.122,90

12.365,36

12.612,66

12.864,92

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

910,00

928.20

946,76

965,70

985.01

1.004.71

1.024.81

1.045.30

1.066,21

1.087,53

1.109.28

1.131,47

1.154,10

1.177,18

Cheltuieli cu apa

Lei/an

11.52800

11.758,56

11.993,73

12.233,61

12.478,28

12.727,84

12.982,40

13.242,05

13.506,89

13.777,03

14.052,57

14.333,62

14.620,29

14.912,70

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati i

Lei/an

4.763,00

4.858.26

4.955,43

5.054,53

5.155,62

5.258,74

5.363.91

5.471,19

5.580,61

5.692.23

5.806,07

5.922,19

6.040,64

6.16145

Total cheltui® li mat triale si che It uie li cu ut i litat ii e

Lei/an

196.444,76

200.373,66

144,145,93

147.028,85

149.969,42

152.968,81

156.028,19

159.148,75

162.331,73

165378,36

168.889,93

172.267,73

175.713,08

179.227,34

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

13.060,00

13.321,20

13.587,62

13.859,38

14.136,56

14.419,30

14.707,68

15.001,83

15.301,87

15.607,91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16.894,50

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

13.060,00

13321,20

13.587,62

13.859,38

14.136,56

14.419,30

14.707,68

15.001,83

15301,87

15.607,91

15.920,07

16.238,47

16.563,24

16394,50

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

2.028,00

2.068.56

2.109,93

2.152,13

9.287,82

9.473,58

9.663,05

9.856,31

10.053,44

10.254,51

10.459,60

10.668,79

10382,16

11.099,81

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuleli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

" 5 "

-

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lei/an

211.532,76

21S.763.42

159343,48

163340,35

173393,81

176.861,69

180398,92

184.006.90

187.687.04

1912)40,78

195.269,59

199.17438

203.158,48

207.221,65


COSTURI PE OPERARE IN VARIANTA incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- i

'•‘r ■ .        -

Lei/an

(60.235.20)

161.439.90)

(62.668.70)

(63.922,08)

(65.200,52)

(66.504.531

(67.834,62)

(69.191,311

(70.575,14)

(71.986.64)

(73.426,37)

‘ -- (74.89490)

Cheltuieli cu apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia - gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

r îf -  - •<

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

- -

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitadle

Lei/an

(60335,20)

(61.439,90)

(62-688.70)

(6192238)

(65.200,52)

(66.504,53)

<6?4»4,62)

(69.19&D

P0375.M!

(71.986,64)

(73.426,37)

(7f>.894,90)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

*

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli de intretinere si reparații capitale

Lei/an

7.092,65

.7.234,50

7379,19

7326,78

7.67731

7.830,86

7.987218

.   ..  8.14/23

. 8310J7

8-47647

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.576,05)

(56.687,57)

(57,82.1,32)

(58.977,75)

(60.157,31)

(61.360,45)

(62.587,$6)

(63339,41)

(65.116,20)

(66418,53)

1 Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     |

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

211.532,76

215.763.42

220.078,68

224.480,26

228.969.86

233.549.26

238.220.24

242.984.65

247.844 34

252.801,23

257.857,25

263.014.40

268.274,69

273.640.18

Venituri din alte activitati

Lei/an

6.864.00

7.001 28

7.141,31

7.284.13

7.429,81

7.578 41

7.729.98

7.884.58

8.042.27

8.203,12

8.367.18

8.534.52

8.705.21

8.879,32

Total venituri operaționale

Lel/an

218396,76

222.764,70

227.219,99

231.76439

236.399,68

241.127,67

245.950,22

250.869,23

255.886,61

261.00434

266.224,43

271.548,92

276.979,90

282.519,50

Venituri operaționale In varianta cu investiție

UM

Venituri dinincasari de la proprietari

Lei/an

211.532.76

215.763.42

159.843,48

163.040,35

173.393,81

176.861,69

180.398.92

184.006,90

187.687,04

191.440,78

195.269,59

199.174,98

203.158,48

207.221,65

Venituri din economii

-

-

60.235,20

61.439,90

55.576,05

56.687,57

57.821.32

58.977.75

60.157.31

61.360.45

62.587,66

63.839,41

65.116,20

66.418,53

Venituri din alte activitati

Lei/an

6.864,00

7.001.28

7.141,31

7.284 13

7.429,81

7.578,41

7,729.98

7.884.58

8.042.27

8.203.12

8.367.18

8.534.52

8.705,21

8.879.32

Total venituri operaționale

Lei/an

218396,76

222.764,70

227319,99

231.764,39

236.399,68

241.127,67

245.950,22

250.869,23

255.886,61

261.004,34

266.224,43

271.548,92

276.979,90

282.519,50

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

- 60.235.20

- 61.439,90

- 55.576.05

- 56.687,57

- 57.821.32

- 58.97775

- 60.157,31

- 61.360.45

- 62.587,66

- 63.839.41

-   65.116,20

-   66.418 53

Venituri din economii

Lei/an

60.235,20

61.439,90

55.576.05

56.687,57

57.821,32

58.977,75

60.157,31

61.360,45

62.587,66

63.839,41

65.116,20

66.418,53

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     1

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

27.205,85

1.018.790,68

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

37325,37

679.193,79

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.137,24

679.193.79

Contributieaferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

19.188 13

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

64.531,22

1.697.984,47

Valoarea totală eligibilă indusivTVA

Lei/an

45.343,09

1.697.984,47

Valoarea totală neelif.ibilă indusivTVA

Lei/an

19.188.13

-


1 Tabelul nr. 5 - SUSTEN ABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente venituri lor operaționale

Lei/an

218.396.76

222.764.70

227.219,99

231.764.39

236.399.68

241.127,67

245.950,22

250.869,23

255.886,61

261.004.34

266.224,43

271.548,92

276.979,90

282519,50

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

211.532,76

215.763 42

159.843 48

163.040.35

173.393.81

176.861,69

180.398,92

184.006,90

187.687,04

191.440,78

195.269.59

199.174,98

203.158,48

207.221,65

Flux de numerar din activitatea de exploatare (Operațional)

Lei/an

6.864,00

7.001,28

67376,51

68.724,04

63.005,87

64.265.98

65.551,30

66.86233

68.199,58

69.563,57

70.954,84

72373 94

73.821,41

75.297,84

Investiție

Lei/an

64.531,22

1.697.984,47

-

-

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(64.531,22)

(1.697.984,47)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare $i de investiții

Lei/an

(57.667,22)

(1.690.983,191

67376 51

68.724,04

63.005,87

64.265,98

65.551,30

66.862,33

68.199,58

69.563,57

70.954,84

72373,94

73.821,41

75.297,84

Surse de finanțare

Lei/an

64.531,22

1.697.984 47

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

64.531,22

1.697.984,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

13.728,00

14.002,56

134.753,01

137.448,07

126.011,73

128.531,97

131.102,61

133.724,66

136.399,15

139.127,14

141.909,68

144.747,87

147.642,83

150.595,69

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

13.728,00

27.730,56

162483,57

299.931,64

425.943,38

554.475,34

685.577,95

819.302,61

955.701,76

1.094.828,90

1.236.738,58

1.381486,45

1.529.129,28

1.679.724,96

Vr-rificon* țustenubiNtoteo finonuarn

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

ITabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 1]

Anul 12

Anul 13

Anul 14      |

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totalecu investiția

Lei/an

64.531.22

1.697.984.47

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

-

(60.235 20)

(61.439,90)

(55.576,05)

(56.687,57)

(57.821,32)

(58.977,75)

(60.157,31)

(61.360 45)

(62.587,66)

(63.839 41)

(65.116.20)

(66.418,53)

Total costuri / plăți

Lei/an

64.531,22

1.697.984,47

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.576,05)

(56.687,57)

(57.821,32)

(58.977,75)

(60.157,31)

(61.360,45)

(62.587,66)

(63.839,41)

(65.116,20)

(66.418,53)

Flux de numerar net

Lei/an

-64.531,22

-1.697.984,47

60.235,20

61.439,90

55.576,05

56.687,57

57.821,32

58.977,75

60.157,31

61360,45

62.587,66

63.839,41

65.116,20

66.418,53

Factor deactualizare

0,96

0.92

089

0.85

0,82

0.79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

062

0 60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-62.049,25

-1.569.882,10

53.548.87

52.519,09

45.679,46

44.801,01

43.939,45

43.094,47

42.265,73

41/152,92

40.655,75

39.87391

39.107,10

38.355,04

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-14,67%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.106.638,53

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

203.396,88

199.485,41

195.649,15

191.886,66

188.196,54

184.57737

181.027,81

177.546,50

174.132,15

170.783,45

167.499,16

164.278,02

161.118,83

158.020,39

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

203.396.88

1.552.147,71

142.100,27

139.367,58

142.517,07

139.776,36

137.088,35

134.452,04

131.866,42

129330,53

126.843,40

124.404,11

122.011,72

119.665,34

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0.00

1352.662,31

-53.548,87

-52.519,09

-45.679,46

-44.801,01

-43.939,45

-43.094,47

-42.265,73

-41.452,92

-40.655,75

-39.873,91

-39.107,10

-38.355,04

Cost total actualizat - Incremental

Lei

827.369,49

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

tCO2

1.992,26

Raportul ACE

Lei/1CO2

415,29

Elaborator,

Maria Veruzi

Anexa 3 - Graficul activităților


Activitatea

bt

brâ

ArU.2011

And.2017

Arul 2018

And. 2019

lan.

Feb

Mar

April

Mai

Iun

IUI

Ajg

Sept

Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Mar

Arii

Mas

Iun

lui

AJg

Sept

Ort

ttov

Dec

1. Activități realizate inante de deounerea cererii de finanțare

Activ. /. 1

Activitatea de pregătire a proiectulci de investiții

0

SLfcactiv. 1.1.1

Sdecrare studii de teren

2

Sifcactiv. 1.1.2

Elaborare si revizuire rudft energetic si certificat de pcrfarr anta energic inițial

4

SLfcactiv. 1.1.3

Elaborare si revizuire expertiza tehnica

4

SLfcactiv. 1.1.4

Obtirere Certificat da urbarrisnȚ Elaborarea docuirentatii lor necesare obținerii accrdirilor, avizelor si autorizațiilor aferente cbiectivuLi de investiție, faza CVMJ, obținere avize/acerdn /autorizații de principiu - purtătoare de TVA

3

Sifcactiv. 1.1.5

Obținerea de avize/acorduri/autorizații de principiu - nepurtat cere de TVA

3

Sifcactiv. 1.1.6

Elaborare si revizuire dDcurrentatietebnico-econcrrica - QâU

4

Sufcaddv. 1.1.7

Elaborarea Cererii da finanțare

2

II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Activ. 11.1

Asistenta tetrica fri evaluareaproiectului si serrrarea oartrcxtulij cbfirmtcre

4

SlfcaCtTV. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

^4

Activ. 11.2

Activitatea d? pregătire a dxLrrentatrilcr de atribuire si dsrdarea pnxedrilcr d> ashentie

Babarerea documentațiilor de atribuire, derularea procecLrilor da atribuire si

Sufcactrv. 11.2.1

sermarea contractelor cu prestatori /furnizori pentru servicii (rranagerrent de proiect, irrfbrrraresi publicitate, auzit financiar, drigeritie de șantier, verificarea proiectării) si oascutie berari si furnizareecHparrerte/dotari

6

Activ. II. 1

f^atizrreaDTAC, PT+CS+DDE, indLKivxerifîczrea proiectării

3

SLfcactiv. 11.1.1

1 ntocrrirea docurreritatnlor <±? avize, obținerea avizelor

3

SLfcactiv. 11.1.2

Intocm'rea OTZCsi obținerea Autorizației de Construcție

3

SLfcactiv. 11.1.3

Fteafizarea FT+CS+DDE, incisiv verificarea proiectării

3

Activ, 11.2

Restcrea serviciilor d? asistenta tebrica dn pertea proiectcntului

6

1

L

SJxCtiv. 11.2.1

FYestarea serviciilor de asistenta tehnica cin pertea proiectarituâj

6

r

Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții

Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții


NTERGROUP

ENGINEERING


wncemati/

TI       EN ISO 9001

f U     20100163000596

aiictpi*   EN ISO 14001

AUSTRIA  20104163000597

20116163000598

CERTIFIED


BORDEROU

- FAZA D.A.L.I. -

COD

DENUMIRE PLANȘA

SCARA

ARHITECTURA

ARH.01

Releveu - PLAN SITUAȚIE

1:200

ARH.02

Releveu - PLAN SUBSOL

1:100

ARH.03

Releveu - PLAN PARTER

1:100

ARH.04

Releveu - PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH.05

Releveu - ETAJ TERASA

1:100

ARH. 06

Releveu - SECȚIUNE

1:100

ARH. 07

Releveu- FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH.08

Releveu-FATADA PRINCIPALA

1:100

ARH.09

Releveu-FATADA LATERALA DREAPTA

1:100

ARH.10

Propunere- PLAN LATERALA STANGA

1:100

ARH. 11

Propunere - PLAN SUBSOL

1:100

ARH.12

Propunere- PLAN PARTER

1:100

ARH. 13

Propunere - PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH.14

Propunere- PLAN TERASA

1:100

ARH. 15

Propunere - SECȚIUNE

1:100

ARH. 16

Propunere - FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH. 17

Propunere - FAȚADA PRINCIPALA

1:100

ARH. 18

Propunere - FAȚADA LATERALA DREAPTA

1:100

ARH. 19

Propunere- FAȚADA LATERALA STANGA

1:100


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergroup.ro

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

383780


383760LEGENDĂ

Parcela Margine drum Construcție Gard

Trotuar Scări Spațiu Verde Acces Trotuar


Punct de statie

Cămin de vizitare


Pomi


Numele:


Semnătură:


Nr. proiect: PH PL 18158/2011


ce

a>

E <D

O>

4—' c ro a ’o dZ


v,. 'w z


JoSOIwî ASHitfCmo» î OIM SOMNIA


^.Mche


HBsttsd


••

EfîG’itțiSRțHO

SSL

.....o#


Motivul revizuirii si documentul:


in ftia EFICIENTIZAREA ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 2_ BLOC 8C2, eSI 1 a'                               BD REPUBLICII NR 183


ZflNTERGROUP

^^^ENGINEERING

/

Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro

J40/6798/2000          BricsCAD SN: 7124-05300015-39399-5428

RO 13215731


ce ‘o

o5 c

<u m


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele


Proiectant


Stud. Arh. Caria DUMITRESC


Verificat


Arh. Ana Maria URSACHE


Sef proiect specialitate


Arh. Ana Maria URSACHE


Sef proiect complex


Arh. Ana Maria URSACHE01.2018


Denumire planșa:

BLOC 8C2


Specialitate: ARH


PLAN AMPLASAMENT


Cod planșa: 01NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR Fi DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


RELEVEU

LEGENDAFerestre neconforme, propuse pentru inlocuireTamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect


Suprafața tavan subsol igienizata si termoizolataF-------------------------------------------------------

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PH PL 18158/2011

,   _    EFICIENTIZARE ENERGE

Investiția:

TICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 BLOC 8C2, BD. REPUBLICII, NR 183

2 aj c

CD cn


ZÎNTERGROUP

ENGINEERIN6


c £ o o o i— £L


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro J40/6798/2000 R0 13215731Numele

Semnătură

Proiectant

Stud. Arh. Caria DUMITRESCU

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE '

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE z

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 8C2 RELEVEU

PLAN SUBSOL

Specialitate: ARH

1 Cod planșa: 02


RELEVEU

LEGENDA| Ferestre neconforme, propuse pentru înlocuire


Parapeti balcoane, propuse pentru inlocuire ggggO Zidărie blocuri B.C.A

Zidărie cărămidă

V///A Fasii B.C.A placaj

|      | Diafragma B.ATamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect

| Suprafața tavan subsol igienizata si termoizolata


I I Demontare glaf atic existent


OROINiit ASHITECIILOR 80MÂNIAEHSIHEEglNd > j

Ai. Sil *//


NOTA.

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Revizia:        Data:

___


Nr. proiect: PH PL 18158/2011


cd

Q c

CD O)

C

+3

o o

o CL


Numele:


Investiția:


/jNTERGROUP

VLXenginlering

/x

Site:             www.intergroup.ro

Nr. înregistrare: J40/6798/2000

CUI:             R0 1 3215731


Semnătură:    Motivul revizuirii si documentul:


EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8C2, BD. REPUBLICII, NR 183


BricsCAD SN: 7124-05300015-39399-5428


cd

o c

O m


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Numele

Semnătură

Data

01.2018

Proiectant

Stud. Arh. Caria DUMITRESCU

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE '

Scara

1:100

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE J

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE

D.A.L.I.


Denumire planșa:

BLOC 8C2

RELEVEU


PLAN PARTER


Specialitate: ARH


Cod planșa: 03Luminat . asa scării


Curte de lumina


130.63+1


Atic i refabricat


-Invelitoare multistrat

-Hidroizolație flexibila

-Termoizolatie spuma poliuretanica 6cm -Straturi existente termo-hidroizolatie


41

l_TjAna URSACHENOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

  RELEVEU

  LEGENDA


Ferestre neconforme, propuse pentru inlocuire

Tamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie

Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect

Suprafața tavan subsol igienizata si termoizolata

Demontare glaf atic existent

La.

Revizia:

Data:

Nr. proiect: PH PL 18158/2011

Numele:


AiNTERGROU

WklJk ENGINEERING


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


Numele


Proiectant


Verificat


Sef proiect specialitate


Sef proiect complexSemnătură


Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 8C2 RELEVEU

PLAN TERASA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 05


-înlocuire glaf de protecție atic din tabla galvanizata


-Invelitoare multistrat------

-Hidroizolatie flexibila

-Termoizolatie spuma poliuretanica 8 cm -Straturi existente termo-hidroizolante
RELEVEU

LEGENDA


Etaj VIII+21.76

Etaj VII +19.04

Etaj VI+16.32

Etaj V+13.60

Etaj IV +10.SB

Etaj III+6.16


Ferestre neconforme, propuse pentru inlocuire


NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PH PL 18158/2011

.    ....   EFICIENTIZARE ENERGET

Investiția:

CA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8C2, BD. REPUBLICII, NR 183

«s

L_

<0 c m or


MNTERGROUP

ENGINEERING


c « t5 <D

2 0-


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


Numele


Proiectant

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEwww.intergroup.ro

J40/6798/2000          BricsC AD SN: 7124+B30-0015439399-5428

RO 13215731

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 8C2

RELEVEU

PLAN SECȚIUNE


Specialitate: ARH


Cod planșa: 06


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

• CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

A

In urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 8C2, B-dul Republicii nr.183, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocui are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu cm;

•o hsfeiren cx pan da

& L\


10

- schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un gradLde \izolare, teiMcă corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de punt ^teiW% ăO i/^gghm


--------------,—------- —-----, —---------■ v corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de pudțdMer^|%âOi/fg^hm termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră, ' l‘ i u

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                           lei
construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

1.762.515,71

1.472.736,62


Față de cele arătate mai sus, propunem


aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”

PRIM Adrian Flori

Andrei Gheorgher Bazavan Larisa c Bolocan Iulian Botez George Șorj Niculae Cosma Marcian Danescu Ștefan Dinu Marius And) Dragulea Sanda^ Viscan Robert Tonut

Dragiprfn ^aulica

Ganea Cristian Miliai

Hpdorog Bogdan

inea Constantin Găbr^ek^^icoie Flori


arcu Valentiq'x^

; Mateescu Marius Nicolae Neagu Daniel Puîll7>-Palas Alexandru/Pai Văduvă SorinPana George Zj"

Popa Gheorghe /Ă£ Salceanu Claudia Orna

juan /

Sirbn Sim ion Gj icorghJ   l

^e.icu Zoia

Stanciu Marilena Sorescu Florina Alina zT" Tudor Aurelian Duihițgr^


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicd^economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de fînațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

s                           s                                                               >

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 8C2, B-dul Republicii nr. 183 a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de

locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:


-placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mi interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă c strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

-schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

-închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/'panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.762.515,71

din care valoarea (C+M)

1.472.736,62

Valoarea totala exclusiv TVA

1.482.875,39

din care valoarea (C+M)

1.237.593,80

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei).^

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.762.5S5P1-

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

fi>. 188.

1.2

Valoarea totala eligibila

țJ43.32?3>

2

Contribuția proprie, din care:

Vt6.519;i6

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

1 5

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

19.188,13

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.045.996,55

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”

Direcția Tehnic-Investiții, Director Executiv

Direcția Relații Internationale, Director Executiv,

Nicoleta CRACIUNOl^J

£3 .£>3.


Mihaela IAMANDI i


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv, Andreea Mihaela CRISTEA

Direcția Economică,


ANE NA NR y_A HCL Nr.      / ^01#


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 8C2, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 183.

 • 1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata.

Anul constructiei:1977-1978

Regim de inaltime:S+P+9+10 retras-cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente:40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

 • 1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea Investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 8C2 bdul Republicii 183.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui Iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.


O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica consumului energetic.

 • 2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE:

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuială degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente;

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profite (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs'U^â^f^ltțH^ situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este^^sa^ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada


Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale. ______________________

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu soibanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tampiariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizoiare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să


primească încărcări suplimentare din închiderea cu foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost ace cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca Se constată degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu

echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu ,, grile higroreglabile de absorbție si evacuare).                     c

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

In tamplaria ferestrelor si ușilor de balcon nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE-2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BOA se va păstra, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026


W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizo continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe*357'


pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei -se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizoiant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatla va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

Sistem constructiv pentru termoîzolarea soclului


Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter


Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat


Paratraznet


Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol


-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei__________

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat. cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.__

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire Circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare________

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robinetisi conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apă calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de încălzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de lama când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENTI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.762.515,71

din care valoarea (C+M)

1.472.736,62

Valoarea totala exclusiv TVA

1.482.875,39

din care valoarea (C+M)

1.237.593,80

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.762.515,71

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

19.188,13

1.2

Valoarea totala eligibila

1.743.327,58

2

Contribuția proprie, din care:

716.519,16

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

697.331,03

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

19.188,13

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.045.996,55

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / an)

65,96

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

316.601
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ

Nr. 6/22.02.2018


1.Denumire proiect;

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2 - BLOC 8 C2. BD. REPUBLICII NR. 183;

 • 2. Proiectant - S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

 • 3. Beneficiar - DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in

zona spatiilor comune ale blocului;                                             A

 • - verificare tablou electric părți comune                                 ;                \

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrăriie?de^eăbilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea-lucrărilor^

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de feabilitârer

  1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI; inclusiv TVA construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


O

1.762.515,71 lei

1.472.736,62 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE CO

VICEPRIMA


IE


Mihai Cristian                   j]


23. FEB. 2018 /

SECRETAR COMISIE MARIANA^TOCHITA

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

/V - H5.                                                       /


Data:       0SECRETAR, Gheorghe Andrei

v>—< A

|              VZ-'

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURȚL^JL^P

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI!

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind _


&JT? . ĂfcCĂ Ct


'X


prIșepinte,

George Sk
Data: ? o