Hotărârea nr. 539/2018

Hotãrârea nr. 539 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                       |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI | ț E CTaI Îti ’                             .;--x k-                     ‘

HOTĂRÂREA NR. 539 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 393/22.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 295/21.11.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.11.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19, art.41-48, art. 49, art.57-59 si art.63 din Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexelor nr.l-3.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor nr. 4-37.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.38 și a Notei de Fundamentare nr. 39.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


PREȘEDINTE de ședință,z George-Soițin-T^culae BOTlțpi,

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

496/16.11.2018

%/AN

Influente

+/-

'■-3- » %

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

REALIZĂRI

31.10,2018

366.675,28

331.596,00

90,43

200,00

366.875,28

VENITURI -TOTAL

0001

366.675,28

331.595,00

90,43

200,00

366.875,28

VENITURI PROPRII

0101

292.809.57

250.565,00

85,57

200.00

323.732,04

I. VENITURI CURENTE

0002

362.614,57

309.120.00

85,25

200,00

362.814,57

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671.33

282.227,00

88,29

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771.00

139.114,00

91,06

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423.00

2.573,00

75.17

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.573.00

75,17

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375,00

41,67

0,00

900,00'

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91.61

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pc venit

040201

146.305,00

133.967,00

91,57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.219,00

106.65

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

67.163,00

86.69

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473.00

67.163,00

86.69

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

54.045,00

89.51

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice

07020101

15.579,00

13.958.00

89,59

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

40.087,00

89,48

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.781,00

77.66

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.912.00

86.93

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.851,00

72,47

8.074,00

Impozit pc terenul din extravilan

07020203

20,00

18,00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

3.337,00

74.16

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.950,00

84,93

0,00

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

59.795.00

84.21

0,00

71.00L001

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BlitGET HCL

nr.

4W16.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

Influente/

/A

* t fc

'■•'c-Rectificat, /noiembrie ' 2018

â— *. ;•/'     \       i

Sume defalcate dinT.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

V-.

7 ■ :; ;' .17.111,00

Sume defalcate dinT.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4,00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

102,00

83,00

81,37

0.00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

83.00

81,37

102,00

A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

16.051,00

87.62

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

14.070,00

89.43

0,00

15.733.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.595,00

92,50

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.475,00

85,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. «liberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.906,00

76,24

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliză rii bunurilor sau pe desfasurarea de aclivitati

160250

85,00

75,00

88,24

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0.00

0,33

C. VENITURI NEHSCALE

0012

42.943,24

26.893,00

62,62

200,00

43.143,24

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

9.137.00

64.01

0,00

14.274.00

VENITURI DIN PRO PIU ETA TE

3002

14.274,00

9.137,00

64,01

0.00

14.274,00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12.400,00

7.262.00

58.56

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28.669,24

17.756,00

61,93

200,00

28.869,24

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9.470,00

7.718,00

81,50

0,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

8.911,00

7.182,00

80,60

8.911,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

50,00

57,47

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

286,00

102,51

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activilati

330250

193,00

200,00

103,63

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA T1VE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

39,00

111,43

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.001

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

22,00

110,00

20,00

AMENZI. PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

3502

36.068,91

8.903,00

55,41

0,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

35.905,91

8.666,00

54,48

15.905,91

Alte amenzi, penalitai si confiscări

350250

163.00

237.00

145,40

163,00

DIVERSE VENITURI

3602

3.095,33

1.096,00

35.41

200,00

3.295,33

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162.00

14,39

1.126,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

650.00

86,67

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30.00

46.88

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

245.00

60.34

406,00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

0

0,00

Alte venituri

360250

749,33

9,00

1,20

200,00

949,33

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

496/16.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

Influențe

BUGET Rectificat NOIEMBRIE

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

ți'

0,00

ț".       ■

- \ 0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.730,33

0,00

-200,00

,2> ,-1.930,33

i / .-y'

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.730,33

0.00

' 200,00

1.930,33

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198,00

1.240,00

103.51

0.00

1.198,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.240,00

103,51

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.239,00

103,86

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0.00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

2.662,50

21.154,00

794,52

0.00

2.662,50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.662,50

1.054,00

39.59

0.00

2.662,50

Incasari din rambursări

40.02

0,00

20.100,00

0.00

0,00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

11.100.00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

9.000.00

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

2.507,50

1.054,00

42.03

0,00

2.507,50

A. De capital

0019

2.507,50

1.054.00

42.03

0,00

2.507.50

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

20,44

386,49

Subvenții de la BS pentrupcntru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

504,00

0,00

504,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

833,00

59,44

0

1.401,45

rHT&VEi * / 1 / 17 E MULTr,

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

200,21

81,00

40.46

0,00

200,21

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

200,21

81,00

40,46

200,21

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.814,71

320.117,00

88,72

0,00

360.814,71

I. VENITURI CURENTE

0002

360.478,24

308.875,00

85,68

0,00

360.478,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671,33

282.227,00

88.29

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

139.114,00

91,06

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.573,00

75.17

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.573,00

75.17

3.423,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375,00

41,67

0,00

900,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

496/16.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

Infl^i^j

‘‘BUGET

. flfRectjljcat

NOIEMgJUE

- /<2018^:

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

î          V-:..- ;

. ■ ■ ■' 1 ' ÎS’ h

900,i)0

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91,61

0,00

. 147.305,0(1

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967.00

91.57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.219,00

106,65

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

67.163,00

86,69

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

77.473,00

67.163,00

86,69

0.00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

54.045,00

89,51

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.958,00

89,59

15.579.00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

40.087,00

89,48

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.781,00

77,66

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.912.00

86,93

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074.00

5.851.00

72,47

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

18,00

90.00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500.00

3.337,00

74.16

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.950,00

84,93

0,00

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

59.795,00

84,21

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

Sunte defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4.00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

83,00

81,37

0.00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

83,00

81.37

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0.00

/    r A ci/uajAc/i

A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE

Z602

18.318,00

16.051,00

87,62

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

14.070,00

89,43

0,00

15.733.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.595,00

92,50

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.475,00

85,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.906,00

76,24

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

75,00

88,24

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,00

0.33

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

496/16.11.2018

%/AN

Influente

+,'X'

o

BUGET ^Rectificat 2018" <,

REALIZĂRI

31.10,2018

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

lo.oo

<■ ' j, '0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

40.806,91

26.648.00

65,30

MM

\ '    '40.806,91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274.00

9.137,00

64,01

\Q,00

X?"'~.....14.274.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274.00

9.137,00

64.01

OjOO

14.274,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

7.262,00

58.56

rX:ț    12.400.00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.532.91

17.511,00

66,00

0,00

26.532,91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9.470,00

7.718,00

81,50

0,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

8.911,00

7.182,00

80,60

8.911,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

50,00

57,47

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

286,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

200,00

103,63

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

39,00

111,43

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

22,00

110,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.903.00

55,41

0,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.666,00

54,48

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,00

237,00

163.00

DIVERSE VENITURI

3602

2.689,33

851,00

31,64

200,00

2.889.33

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162.00

1.126,00

Taxe speciale

360206

750,00

650.00l

86,67

750,00

Varsamintc din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30,00

46,88

64.00

Alte venituri

360250

749,33

9.00

200.00

949,33

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.730,33

0,00

0,00

-200,00

-1.930,33

Donații si sponsorizări

370201

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.730,33

0,00

-200

-1.930,33

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

11.100.00

0,00

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

11.100,00

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400218

11.100,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,47

142,00

42,20

0,00

336,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,47

142,00

42,20

0,00

336,47

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,47

142.00

78.25

0,00,

181,47

B. Curente

0020

181,47

142,00

78,25

0,00

181,47

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

JU £> *' ZL; V / 1 J      A»4! PIL, i fL

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018


CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11.

2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat 4

NOIEMBRIE; 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

435762,28    298.641,19             200,00      435 962,28

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435.762,28

302.301,19

69,37

200,00

435.962,2«

AUTORITAT1PVBLICESI ACȚIUNI EXTERNE

5102

38.806,68

31.011,37

79,91

6,20

38.812,88

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești i

10

24.673,75

19.877,00

80,56

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta enercetica etc 1

20

4.709,78

4.127,32

87,63

4.709,78

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

194,68

194,68

100,00

194,68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

6.034,00

76,82

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

266,66

105,00,

39,38

266,66

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

6,20

69,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor 1

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139,00

69,50

200,00

Active nefinanciare

71

633,64

451,00

71,18

633,64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVJC1I PUBLICE GENERALE

5402

48.879,34

39.289,84

80,38

18,85

48.898,19

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

318,50

0,00

18,85

337,35

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

2.955,00

2.409,00

81,52

2.955,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare!

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile rostaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.091,00

36.825,00

91,85

0,00

40.091,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100,00

4.414,00

Rambursare credit BCR.

13.972,00

12.692,00

90,84

13.972,00

Rambursare credit B.R.D.

15.825,00

14.374,00

90,83

15.825,00

Rambursare credit C.E.C.

5.880,00

5.345,00

90,90

5.880,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

18,00

72,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

5.000,00

0,00

5.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11. 2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA XI ÎMPRUMUTURI

5502

9.275,00

8.191,00

88,3!

0,00

9.275,00

Bunuri si servicii (comisioane!

20

0,00

Dobânzi

30

9.275,00

8.191,00

88,31

9.275,00

6102

18.018.28

13.076.28

72.57

10,00

18.028.28

Protecție civila - total, din care:

281,28

147,28

52,36

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

240,00

120,00

50,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare;

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.737,00

12.929,00

72,89

10,00

17.747,00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

12.427,00

74,58

16.662,00

Bunuri si servicii

20

988,00

502,00

50,81

988,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00

10,00

97,00

INI 'A TAMINT

6502

26.840,4!

14.697,50

54,76

-163,67

26.676,74

Cheltuieli de personal

10

1.114,69

711,00

63,78

120,65

1.235,34

Transport profesori

520,00

270,00

51,92

4,00

524,00

Cheltuieli de personal cf, HCL 84/2016

434,69

350,00

80,52

21.65

456,34

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160,00

91,00

56,88

95,00

255,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr. 1/2011:

20

15.514,06

9.249,00

59,62

-5,00

15.509,06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

3.067,63

1.308,00

42,64

3.067,63

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant. art.2 alin.10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

257,06

0,00

-257,06

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2 alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.079,00

461,00

42,72

28,58

1.107,58

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC)

57

5,00

0,00

0,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

664,00

60,14

6,00

1.110,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

945,171

28,00

2,96

945,17

Active nefinanciare Candiano Popescu

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-56,84

-332,34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

' XANATATE

6602

14.425.06

7.293.91

50.56

-4.41

14.420.65

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.845,00

6.024,00

68,11

8.845,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

59,00

11,00

18,64

0,00

59,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59,00

11,00

18,64

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare: - total, din care:

51

1.580,00

1.125,00

71,20

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414,00

364,00

87,92

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

52,00

36,00

69,23

52,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

30,00

73,17

41,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.725,00

36,00

1,32

0,00

2.725,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

810,00

0,00

0,00

810,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11. 2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Active nefinanciare

71

1.139,15

48,00

4,21

1.139,15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-4,41

-20,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

a/Z.71/R4, RECREERE S! RELIGIE

6702

57.951,86

39.671,44

68,46

212,00

58.163,86

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46,37

12.00

3.622,00

Iluminat ornamental

1.300.00

275.00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

414.00

72,63

12,00

582,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966.00

56,82

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60,38

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sfloan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționarei - total din care:

51

44.912,40

34.259,00

76,28

0,00

44.912,40

Casa de Cultura

1.643,40

1.290,00

78.50

1.643,40

Teatrul "Toma Caragiu"

11.744,00

8.863,00

75,47

11.744,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.364.00

7.154.00

76,40

9.364,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

6.430,00

68,33

9.410,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare > - total din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

200,00

8.081,00

Teatrul "Toma Caraeiu”

726,00

726,00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

390.00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250.00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315.00

1.466 00

27,58

200,00

5.515,00

Active nefinanciare

71

829,20

351,00

42,33

829,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri fientru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASK1VUAR1 SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.606,78

51.733,41

75,41

-8,89

68.597,89

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.369,00

21.632,00

73,66

0,00

29.369,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

7.321,00

74,29

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679,00

488,00

71,87

679,00

Cheltuieli de personal Centru! Crese

5.292,00

3.825,00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.696,37

3.596,00

63,13

0,00

5.696,37

Reparații crese

32,37

7,00

21,62

32,37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.596,00

1.459,00

56,20

2.596,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.862,00

1.360.00

73,04

1.862,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

471,00

274,00

58,17

471,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe 1 taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

493,00

352,00

71,40

493,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității confbrml.eeei

60,00

26,00

43,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

547,00

397,00

72,58

0,00

547,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275,00

73,33

375.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

37,00

71,15

52,00

c) Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6,00

d) Centrul Crese

104,00

74,00

71,15

104,00

d) Căminul de batrani

10,00

7,00

70,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11. 2018

AN 2018

BUGET Rectificat noiembrie/ 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Influente

+/-

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa!

Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.554,00

25.962,00

79,75

0,00

32.554.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636,00

79,98

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

140,00

3,00

2,14

140,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.364,00

4.020,00

74,94

5.364,00

Active nefinanciare - total din care:

71

392,00

100,00

25,51

0,00

392,00

Active nefinanciare primărie

32,00

1.00

3,13

32.00

Active nefinanciare Cantina sociala

35.00

0,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74,00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

220,00

5,00

2,27

220,00

Active nefinanciare CRESA

20 00

20,00

100,00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-8,89

-25,48

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.7S3.32

28.892.20

69,15

-25.71

41.757,61

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

11.990,00

8.945,00

74,60

11.990,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.035,00

18.971,00

72,87

0,00

26.035,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.988,00

1.328,00

66,80

1.988,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

24.047,00

17.643,00

73.37

0,00

24.047,00

Iluminat public

6.000,00

4.699,00

78,32

6.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57,45

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291,00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

17.500,00

12.626,00

72,15

17.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

69,00

71,88

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.136,66

933,00

29,75

3.136,66

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16,08

597,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-25,71

-97,05

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIU1. UI

7402

31.141.42

21. 704,61

69,70

405.00

31.546.42

Bunuri si servicii -total din care:

20

29.322,00

21.300,00

72,64

400,00

29.722,00

Salubritate - total, din care:

27.447,00

19.689.00

71,73

0.00

27.447,00

Salubritate cai publice si dezapezire

22.447,00

16.773,00

74,72

22.447,00

Dezinsectie, dezinfectie. deratizare

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

400,00

1.779,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipalejRASP- Rampa Teleaien

496,00

333,00

67,14

496,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11.

2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

1.949,19

537,00

27,55

5,00

1.954.19

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.896,66

8.410,00

84,98

0,00

9.896,66

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care:

40

9.276,00

8.410,00

90,66

0,00

9.276,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.865,00

6.999,00

88,99

7.865,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21 12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

620,66

0,00

0,00

620,66

TRANSPORTURI

8402

70.137,47

38.329,63

54,65

-239,37

69.898.10

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100.00

8.208,00

67,83

0,00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare etc )

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234,37

0,00

-234,37

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

38.218,00

31.218,00

81,68

38.218,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

21.902,84

995,00

4,54

-5.00

21.897,84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.343,74

-2.109,37

90,00

-2.343,74

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

386.786.71

291.669,09

75,41

0,00

386.786,71

AUTORITATI PUBLICE S7 ACȚIUNI EXTERNE

51.02

37.906.38

26.795,37

70,69

6.20

37.912,58

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.613,15

17.883,00

72,48

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta enerMica eto >

20

4.683,41

3.409,00

72,79

4.683,41

Alte transferuri curente interne

194,68

181,00

92,97

194,68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100,00

64,93

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

26,37

26,37

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate i

57

62,80

57,00

90,76

6,20

69,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200.00

139.00

69,50

200.00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11. 2018

AN 2018

BUGET

Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Influente

+/-

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

43.339.94

39.223.84

90,50

18,85

43.358.79

Bunuri si servicii (aleperi locale)

20

0,00

0.00

Fonduri de rezerva

50

304,10

18.85

322.95

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

2.955,00

2.409,00

81,52

2.955,00

Rambursări de credite - total din care:

81

40.091,00

36.825,00

91,85

0,00

40.091,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100.00

0,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

13.972,00

12.692,00

90,84

13.972,00

Rambursare credit B.R.D.

15.825,00

14.374,00

90,83

15.825,00

Rambursare credit C.E.C.

5.880,00

5.345.00

90,90

5.880,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

TRANZACȚII PRIVIND DATORI. 1 PUBLICA ST ÎMPRUMUTURI

5502

9.275.00

8.191.00

88,31

0,00

9.275.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

9.275,00

8.191,00

88,31

9.275,00

6102

17.691,28

12.956,28

73,24

0,00

17.691.28

Protecție civila - total, din care:

41,28

27,28

66.09

0,00

41,28

Bunuri si servicii

20

45,00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

#DIV/0!

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.650,00

12.929,00

73,25

0,00

17.650,00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

12.427,00

74,58

16.662,00

Bunuri si servicii

20

988,00

502,00

50,81

988,00

1NVVTAMINT

6502

25.777,61

14.669,50

56,91

-163,67

25.613,94

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.114,69

711.00

63,78

120,65

1.235,34

a) transport profesori

520,00

270,00

51,92

4,00

524,00

bl salarii HCL 84/2016

434.69

350,00

80,52

21.65

456,34

c> salarii Centrul de Excelenta

160,00

91,00

56,88

95,00

255,00

Bunuri si servicii

20

15.514,06

9.249.00

59,62

-5,00

15.509,06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.950,00

1.308,00

44,34

2.950,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare .

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

257,06

0,00

-257,06

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.079,00

461,00

42,72

28,58

1.107,58

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

5,00

0,00

0,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104,00

664.00

60,14

6,00

1.110,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275,00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-56,84

-332,34

SANATATE

6602

10.560,9!

7.209,91

68,27

-4,4/

10.556.50

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.845,00

6.024,00

68,11

8.845,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

59,00

11,00

18,64

0,00

59,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59,00

11,00

18,64

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționarei - total, din care:

51

1.580,00

1.125,00

71,20

0,00

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414,00

364,00

87,92

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11.

2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție Ia

31.10.2018

%/AN

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

52.00

36,00

69,23

52,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

30,00

73,17

41$0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16.09

-16,09

100.00

-4,41

-20,5(1

CULTURA, RECREERESI REUGTE~ '

6702

49.241,66

36.242,26

73,60

12,00

49.253,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674.00

46,37

12,00

3.622,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40.00

19,00

47,50

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

414.00

72,63

12,00

582,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966,00

56,82

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60,38

530.00

Susținerea cultelor-catedrala Sfloan Botezătorul

200,00

0,00

200.00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.912,40

34.259,00

76,28

0.00

44.912,40

Casa de Cultura

1.643,40

1.290.00

78,50

1.643.40

Teatrul "Toma Caragiu"

11.744.00

8.863,00

75,47

11.744,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.364,00

7.154,00

76,40

9.364,00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522.00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

6.430,00

68,33

9.410,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.267,41

SI.570,41

75,54

-8,89

68.258,52

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.369,00

21.632.00

73,66

0,00

29.369.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402.00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

7.321,00

74,29

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679,00

488,00

71,87

679,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292,00

3.825,00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.811,00

3.596,00

61,88

0,00

5.811.00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65.56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.596,00

1.459,00

56,20

2.596,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.862,00

1.360,00

73,04

1.862,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

471,00

274.00

58,17

471,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

490,00

352,00

71,84

490,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conform Leaeii

60,00

26,00

43,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

550,00

397,00

72,18

0,00

550,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275,00

73,33

375,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

37,00

71,15

52,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

107,00

74.00

69,16

107,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

7.00

70,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.554,00

25.962,00

79,75

0.00

32.554.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050.00

17.636.00

79,98

22.050,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe

140,00

3.00

2,14

140,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.364,00

4.020,00

74,94

5.364,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-8,89

-25,48

LOCUINȚE. SERi'ICIl SI DEZV. PUBLICĂ

7002

38.049,66

27.913,66

73,36

-25,7/

3S.023.95
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11.

2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE; 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

11.990,00

8.945,00

74,60

11.990,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

26.035,00

18.971,00

72,87

0.00

26.035,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

1.988,00

1.328.00

66,80

1.988,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

24.047,00

17.643,00

73,37

0.00

24.000,00

Iluminat public

6.000,00

4.699,00

78,32

6.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57,45

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291.00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana

17.500,00

12.626,00

72,15

17.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

96,00

69,00

71,88

96,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-25,71

-97,05

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

29.192,23

21.170,23

72,52

400,00

29.592,23

Bunuri si servicii -total din care:

20

29.322,00

21.300,00

72,64

400.00

29.722,00

Salubritate - total, din care:

27.447,00

19.689.00

71,73

0,00

27.447,00

Salubritate cai publice si dezapezire

22.447,00

16.773,00

74,72

22.447,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

400,00

1.779,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecolo^izat de deșeuri municipale)

496,00

333,00

67,14

496,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.276.00

8.410.00

90,66

0,00

9.276.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

9.276,00

8.410,00

90,66

0,00

9.276,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.865,00

6.999,00

88,99

7.865,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

i8.208.63

37.316,63

77,41

-234,37

47.974,26

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.334,37

8.208,00

66,55

-234,37

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

234,37

0,00

-234,37

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.l

40

38.218,00

31.218,00

81,68

38.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.343,74

-2.109,37

90,00

-2.343,74

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

48.975.57

6.972,10

14,24

200,00

49.175,57

AUTORIT.lTl PUBLICE SI ICH UNI EXTERNE

5102

900 30

556.00

61,76

0,00

900,30

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

0,00
BUGET

AN 2018

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

HCL

nr.496/16.11.

2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Influente

+/-

Rectificat NOIEMBRIEi 2018 ;/

Proiecte finanțate prin FSE

58

266,66

105,00

39,38

266,66

Active nefinanciare

71

633,64

451,00

71,18

633.64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

>

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

5.539.40

66.00

1,19

0.00

5.539.40

EREZERVA

55,54

14,40

14.40

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

18.00

72,00

25,00

Active nefinanciare

72

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

6102

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare Politic Locala

87.00

0.00

0.00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

120,00

50,00

240,00

1NVATAMANT

6502

945,U

28,00

2,96

0.00

945,17

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

945,17

28,00

2,96

945.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

66112

3.864.15

84.00

2,17

0.00

3.864.15

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

2,725,00

36,00

1,32

0,00

2.725,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

810,00

0.00

0,00

810,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915.00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.139.15

48,00

4,21

0,00

1.139,15

Active nefinanciare primărie

1.139,15

48.00

4,21

1.139,15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

8.710,20

3.429,18

39,37

200,00

8.910,20

Active nefinanciare

71

829,20

351,00

42,33

829,20

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

200,00

8.081,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

1.466.00

27,58

200,00

5.515,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10.82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTES TA SOCIALA

6802

457,00

163,00

35,67

0,00

457.00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marsinalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

392,00

100,00

25,51

0,00

392,00

Active nefinanciare primărie

32,00

1,00

3,13

32,00

Active nefinanciare cresa

20.00

20,00

100,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

35,00

0,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74.00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

220,00

5,00

2,27

220,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.496/16.11.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificai'

NOIEMBRIE 2018?°?;

execuție la

31.10.2018

%/AN

LOCUINȚE, SEU Vi Cil SI DEZV. PUBLICA

7002

3.733,66

978,54

26,21

0,00

3.~33.«6

Active nefinanciare Primărie

71

3.136.66

933,00

29,75

3.136X>6

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50.46

0,00

50,46

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597.00

96.00

16,08

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.949,19

534,38

27,42

5,00

1.954,19

Active nefinanciare

71

1.949,19

537,00

27,55

5,00

1.954,19

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

620,66

0.00

0,00

0.00

620.66

Active nefinanciare

71

620,66

0,00

0,00

620.66

TRANSPORTURI

8402

21.928,84

1.013,00

4,62

-5,00

21.923,84

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

21.902,84

995.00

4,54

-5.00

21.897,84
i^aic-L ,n

iq - , X "X3

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN


anexași ' |  %

La Hotărareaw/AXK-] J, Din data'Oe Zj£XZZ^-^Zu<

x. Xr>J

■■' r^y

TABEL cu localitățile care se asociază cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public și cu sumele care reprezintă contribuția județului Prahova pe anul 2018 la finanțarea acestora

Nr. crt.

Localitate

Obiectiv

Sumă

1.

Ploiești

Reabilitare alei zona plajă în cadrul Administrației Parcului memorial Constantin Stere Ploiești

200.000

2.

Mizil

întreținere spațiu dintre blocuri prin așternere covor asfaltic-zona centrală (str.24 Ianuarie și str.Blaj ului - oraș Mizil

80.000

3.

Vălenii      de

Munte

Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul Variantă de ocolire a orașului Vălenii de Munte

200.000

4.

Berceni

Reparații teren sport din curtea Școlii din satul Moara Nouă

70.000

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1517 din data 21.11.2018

#va\/ — x: > o

Q.;

APROBAI,

PRIMAR ~

Adrian Florin DOBRENOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2018

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 570 mii iei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 315/09.08.2018. Ținând cont de facturile de energie electrica de valori mari, se propune majorarea bugetului la articolul 20.01 aliniatul 03 -încălzit, iluminat si forța motrica, cu suma de 12,00 de mii Iei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 582,00 mii lei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                              -mii lei-

DENUMIREA

INDICATORILOR

BUGET

HCLNR. 315/ 09.08.2018

Execuție bugetara la data de 31.10.2018

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Influente

(+/-)’

Prevede

re finală

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

Suma

Procent

(%)

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

2,87

57,4

2,12

0,00

5,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

7,00

5,36

76,57

1,60

0,00

7,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

230,00

216,71

94,22

23,02

+ 12,00

242,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

29,00

27,35

94,31

0

0,00

29,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

50,00

36.96

73,92

1,38

0,00

50,00

20.01.06

Piese de schimb

5,00

1,41

28,22

0

0,00

5,00

20.01.08

Poștă, telecomunicații,

1,00

0,00

0,00

0

0,00

1,00

radio, tv, internet

z ’/■ .

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

182,00

113,39

63,30

23,42

—ir*'1

1          C

i                               '■ 1 -

.. :*L       ’?••• •*

i - *■

:W;0(E

:, T "

’ ii;

r'ț 'A

• •'<••• ■ ’ i £1

■■

20.05.30

Alte obiecte de inventar

46,00

28,85

62,72

14,99

0.00

46,00'

V’

20.14

Protecția muncii

10,00

6,55

65,5

2,28

0,00

10,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

2,18

72,82

0

0,00

3,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,00

0,5

25,00

0

0,00

2,00

TOTAL:

570,00

442,13

88,43

68,81

+ 12,00

582,00

♦ 20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al lunilor anterioare, cat si a anului trecut.

Suma prevăzută inițial: 20,84 mii lei /luna x 12 luni = 230,00 mii lei/an;

Consumul real in perioada 01 .01 .2018 - 31.10.2018 a fost in cuantum de 216,71 mii lei;

Factura in curs de plata in valoare de 11,25 mii lei;

Factura de plata in valoare de 11,77 mii lei;

Consumul estimat pentru luna următoare este de 35 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 12 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena - AdelinaSef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

V

JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


ANEXAI


ticL &


BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL 477/05.11.2018

Influente (+/-)

BUGET 2018 rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

338.00

95.00

433.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

338.00

95.00

433.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

338.00

95.00

433.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

162.00

95.00

257.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

159.00

92.00

251.00

Salarii de baza

10.01.01

54.00

18.00

72.00

Salarii de merit

10 01.02

0.00

0.00

0.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

0.00

0.00

Spor de vechime

10 01 01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent platri cu ora

10.01.11

103.00

74.00

177.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.00

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.00

3.00

» 6.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

3.00

0.00

3.00

Contribuții la Fondul de-garantare a creanțelor salariale

10.03,07

0.00

TITL

20.2

UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 7+20.30)

20

79.10

0.00

79.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

36.00

0.00

36.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

0.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

0.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

0.00

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

0.00

20.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20,04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24.00

0.00

24.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24.00

0.00

24.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13.00

0.00

13.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

0,00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

9.00

0.00

9.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.00,

2.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.80

0.00

3.80

Protecția muncii

20.14

0.30

0.00

0.30DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL 477/05.11.2018

Influente (+/-)

BUGET 2018 rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

96.90

0.00

96.90

Ajutoare sociale țcod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

96.90

0.00

96.90

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

0.00

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE {cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

titlul xvÎmprumuturi (cod 30.03t80.03t-30.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe |cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice exte me I o ca I e

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne țcod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne țjarantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE țcod

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital țcod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urnentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Cheltuieli neelițjibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European țFSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională “)

56.02.01

Finanlarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

PLOIEȘTI, STR. GHEORGHE DOJA NR. 98

CIF 34086147


NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si cu H.G.R. NR. 30/25.01.2018 s-a procedat la întocmirea, fundamentarea, elaborarea și rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Județean de Excelență Prahova pe anul 2018.

Pentru anul 2018 cheltuielile totale sunt în sumă de 433 mii lei, buget inițial aprobat cu HCL nr.29/16.02.2018, rectificat prin HCL nr.243/27.06.2018, HCL289/31.07.2018 si prin HCL 477/05.11.2018.

La Titlul I „Cheltuieli de personal” s-a prevăzut suma de 257 mii avându-se în vedere statul de funcții, transportul cadrelor didactice la și de la locul de munca și legislația în vigoare, precum si majorările prevăzute de OUG 20/2016, actualizările legii 284/ 2010 precum si Organigrama Centrului Județean de Excelenta care cuprinde un număr de 11,30 norme, din care: 1 norma director, 0,5 norma administrator financiar, 1 norma secretar, 0,5 norma inginer de sistem si 8,30 norme cadre didactice de predare.

La Titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 79,1 mii lei, din care:

- art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 36,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou’. 4 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox, file concurs, legitimații elev, diplome, etc.

 • b.  materiale pentru curățenie’. 1 mie lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet’. 4 mii lei, sumă ce acoperă cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet, domeniu/hosting pentru site-ul instituției etc.

 • d. materiale si prestări servicii cu caracter funcțional: 7 mii lei necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (servicii arhivare, diverse materiale etc).

 • e. alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 20 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service copiatoare si imprimante, întreținere calculatoare și site, taxă semnătură electronică).

 • - art. 20.05.30 ,, Alte obiecte de inventar”: 24 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: laptopuri, imprimante, calculatoare, mobiler de birou, pentru dotarea claselor si a birourilor.

 • - art. 20.06 - 'Deplasări'’: 13 mii lei, pentru deplasări in tara si străinătate la diverse concursuri;

 • - art. 20.09- 'Materiale de laborator ’: 2 mii lei, pentru dotarea laboratoarelor de chimie, fizica, istorie, geografie, biologie, etc.

 • - art.20.13-Pregatire profesionala: 3,8 mii lei pentru participarea si absolvirea cursurilor necesare de „Achiziții publice” si buna desfășurare a acestor achiziții prin SEAP, Cursuri de inspector Resurse Umane legate de Edusal, precum si alte cursuri necesare dezvoltării managementului Centrului de Excelenta si eventual atragerii de noi surse de finanțare.

 • - art.20.14- Protecția muncii: 300 lei pentru servicii de protecția muncii si prevenirea si stingerea incendiilor la locul de munca.

Titlul IX ,Asistenta sociala’ s-a prevăzut suma de 96,9 mii lei, pentru acordarea de premii elevilor cu performante interne si internaționale.


CONTABIL ȘEF,

Bușu Maria-Cristina


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 477/05,11,2018

Influente (+/-)

Buget rectificat .....

+0 ...^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

211.55

8.55

220.10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81*84)

211.55

8.55

220.10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

211.55

8.55

220.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

97.55

8.55

106.10

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

92.85

8.55

101.40

Salarii de baza

10.01.01

85.85

8.55

94.40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

3.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

4.00

4.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu ;:

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat-si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta .

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi sal aria le-in natura-------

10.02.30

Contribuții (cod 10.034)1 la 10.03.06)

10.03

4.70

0.00

4.70

Contribuții-de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.50

0.00

1.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.30

0.00

0.30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.50

0.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.20

0.00

0.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.20

0.00

0.20

Contribuția asiguratorie pentru munca

10,03,07

2.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

114.00

0.00

114.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

97.00

0.00

97.00

Furnituri de birou

20 01.01

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

7.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01 03

61.00

61.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20 01 06

0.00

T ransport /     - - ■     -

20,01,07

0.00

Posta, Telecomunicații,radio,Tv, internet     -----------

20 01 08

4.00

4.00

Materiale si prestarrde-serviciicu caracter funcțional

20 01 09

0.00

0.00

Altebunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

11.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20 03.01

0.00

Hrana pentru animale

20 03 02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.00

Medicamente

20.04 01

0.00

Materiale sanitare

20 04.02

0.00

Reactivi

20 04 03

0.00

Dezinfectanti

20 04.04

2.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05,01+20.05.03+20.05 30)

20.05

9.00

0.00

9.00

. I

Uniforme si echipament

20 05,01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL

477/05,11,2018

Influente

vV

3i©Ctjfidăt-

.....

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

j.7/r7

0 00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

H .■ î

’"    ■ T&loȘj

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02)

20.06

0.00

o$b

o'ob

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

ooo

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

■ " &oo

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apelor

20.22

o.oo’

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0.00

1.00

Reciama si publicitate

20.30.01

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita ă creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu'buhuri si servicii'

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0 00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0 00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0 00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Activefixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

—I

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 477/05,11,2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

~T~

.....T

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0.00

,z;

S.

CURENT

0,00

0 0'0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

■/

TZ

!

X          X
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MI HAI L SI GAVRIL MUNICIPIUL PLOIEȘTIStr.AIeea Levantica, Nr.2G

Tel:0244574600

rA E       EN ARE

Prin HCL nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform HGR nr.30/25.01.2018 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant, precum si prin HCL nr.84/25.02.2016 .

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor de personal si bunuri si servicii, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trimestrul IV urmând ca pe parcursul execuției bugetare sa fie alocate sumele necesare desfășurării activitatii.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul local aprobat prin Hotararea de Consiliu Local 477/05.11.2018 in suma de 211,55mii lei se majoreaza cu suma de 8,55 mii lei la cheltuieli de personal ajungând astfel la nivelul sumei de 220,10 mii lei conform Anexei nr. 1 alaturata.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componentă sa:

Bugetul aprobat in suma de 211,55 mii lei, compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 97,55 mii lei;

- Bunuri si servicii - in suma de 114,00 mii lei;

In urma rectificării rezulta un buget in suma de 220,10 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 106,10 mii Iei;

-Bunuri si servicii - in suma de 114,00mii lei;JUDEȚUL: PRAHOVA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE", MUNICIPIUL PLOIEST                ANEXA
BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018
SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL               S
.■ mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform IICL pr.477/ 05.11.2018

Realizat

16.11.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

281.00

260.36

1.40

282.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

281.00

260.36

1.40

282.40

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

281.00

260.36

1.40

282.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

113.00

103.48

3.90

116.90

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7 108.94

99.87

4.10

113.04

Salarii de baza

10.01.01

98.94

95.06

4.10

103.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

+ 0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

4.81

0.00

10.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4.06

3.61

-0.20

3.86

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.15

1.14

0.00

1.15

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

■’     0.04

0.04

0.00

0.04

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.38

0.38

0.00

0.38

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.02

0.01

0.00

0.02

Prime de asigurare de viată plătite de angajator centru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.07

0.06

0.00

0.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.40

1.98

-0.20

2.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

157.00

150.35

0.00

157.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

135.30

129.13

-0.10

135.20

Furnituri de birou

20.01.01

1.50

1.30

0.00

1.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

19.96

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

75.50

73.19

0.90

76.40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.50

9.85

-0.50

11.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.50

4.95

-0.50

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

\   21.30

19.88

0.00

21.30

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animate

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

2.95

0.00

3.00

[Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.477/ 05.11.2018

Realizat

16.11.2018

Influente

Prevederi conform vfejttifîcare

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

. ■ " o.oo

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

;.0.00

Dezinfectând

20.04.04

3.00

2.95

0.00

. ? ..'-3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0!

20.05

A 12.00

11.93

0.00

12.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

<.. • .. .0,00

<■ 0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

11.93

0.00

12.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

, 0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

2.94

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

0.10

3.10

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte

20.19

0.00

0.00

o.bo

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 2(

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

0.70

0.40

0.00

0.70

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.70

0.40

0.00

0.70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

, 11.00

6.53

-2.50

8.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11.00

6.53

-2.50

8.50

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

6.53

-2.50

8.50

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP “RAZA DE SOARE “,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. CS 130 / DATA 19.11.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea noastra in luna noiembrie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

 • - analiza plăților efectuate la data de 16.11.2018;

 • - este necesar să facem precizarea că instituția noastră se află în imposibilitatea, începând cu luna noiembrie 2018, a angajării și plății cheltuielilor de întreținere și funcționare;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind

finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței step by step Raza de Soare, Municipiul Ploiești.                                           :

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.477/05.11.2018, de 281,00 mii lei, din care:                                        >

- cheltuieli de personal

- cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente

- alocații pentru transportul la si de la locul de prunca bunuri si servicii                                         ,

ajutoare sociale

113 00 mii lei:'

103.00 mii lei


10,00 mii lei 157,00 mii lei

11.00 mii lei


se majoreaza la Titlul I „Cheltuieli de personal’’ cu suma de 3.90 mii Iei ajungând astfel la 116.90 lei, la Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 0.00 mii lei ajungând astfel la, 157.00 mii lei, si la CES se micșorează cu suma de 2.50 mii totalizând 282.40 mii lei din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               116.90 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             106.90 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      10,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    157.00 mii lei

 • -  ajutoare sociale CES                                           8.50.00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI STEP BY STEP “RAZA DE SOARE “ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Director,

Prof. Petre Florentina

.....7
JUDEȚUL: PRAHOVA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


î inii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.477/ 05.11.2018

Realizat

16.11.2018

Infra&tite

>>:■ o +•

/      "7J

Prevederi ^conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

217.85

198.60

7.10

224.95

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

217.85

198.60

7.10

224.95

CHEL TUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

217.85

198.60

7.10

224.95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

85.85

83.09

7.10

92.95

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

82.56

80.22

7.10

89.66

Salarii de baza

10.01.01

76.56

76.54

7.101

83.66

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.001

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.001

0.00

0.001

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00,

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.001

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

3.68

0.00

6.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.29

2.87

0.00

3.29

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.90

0.89

0.00

0.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.03

0.03

0.00

0.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.30

0.29

0.00

0.30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.01

0.01

0.00

0.01

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.05

0.05

0.00

0.05

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

1.60

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

132.00

115.51

0.00

132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

122.50

109.14

0.00

122.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

6.90

0.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

78.00

74.59

0.00

78.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

10.01

0.00

13.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

5.50

4.93

0.00

5.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14.00

11.71

0.00

14.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.001

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.53

0.00

1.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.477/ 05.11.2018

Realizat

16.11.2m>

Influente

5 W-)

ÎĂjA

Prevederi conform rectificare

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

o.oo

? < W0

j «ti

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

■: ‘ 0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

1.00

T -0.53

? ' '0.06

O/;

- /

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05

20.05

2.00

v. 0139

0.00

/ 2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

P..+.-0W

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

-•    0:00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.39

0.00

2.00

De

ilasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

o.ool

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

o.ool

o.ool

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

3.43

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.50

2.02

0.00

2.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe oentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice 1

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.

20.24

0.001

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2C 20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTQR^N,

PROF.,4ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 570 DATA 19.11.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE


MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea noastra in luna noiembrie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor la Titlul I Cheltuieli de personal;

 • - analiza plăților efectuate la data de 16.11.2018;

 • - respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit Nr.32, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.477/05.11.2018, de 217,85 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              85,85 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             79,85 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca     6,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                 132,00 mii lei

se majoreaza la Titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 7,10 mii lei ajungând astfel la 224,95 mii lei, din care:
 • -  cheltuieli de personal                                               92,95 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente              86,95 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                   132,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL

ANEXA

^,1DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.477/ 05.11.2018

p..'-..

Realizat

16.11.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

167.25

134.82

2.10

169.35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

167.25

134.82

2.10

169.35

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

167.25

134.82

2.10

169.35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

57.65

54.08

2.10

59.75

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

55.72

52.24

2.10

57.82

Salarii de baza

10.01.01

48.72

48.69

2.10

50.82

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.001

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

3.55

0.00

7.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

o.oo1

0.00

0.001

0.00

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.93

1.84

0.00

1.93

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.57

0.57

0.00

0.57

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

0.021

0.02

0.00

0.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.19

0.19

0.00

0.19

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.01

0.01

0.00

0.01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.001

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.04

0.03

0.00

0.04

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.10

1.02

0.00

1.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

109.60

80.74

0.00

109.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

92.50

72.84

0.00

92.50

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.49

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

3.99

0.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

58.00

46.60

0.00

58.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

8.71

0.00

11.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.001

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

4.50

3.60

0.00

4.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

8.45

0.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.68

0.00

1.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.477/ 05.11.2018

Realizat

16.11.2018

/'

//'•

tj. <„

Influente

A+A) Â

............

Prevederi conform rectificare

V \

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

U to.oo

Reactivi

20.04.03

0.00

01001

•0 00

+> AJ.00

Dezinfectând

20.04.04

1.00

0.68

: o.oo

/<?-' 1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0Î

20.05

7.00

0.64

, 0.00

vW 7.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

0.00

o.oo

■>' 1.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1.00

0.001

"o.oo

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.001

0.64

0.00

5.00

De

ilasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

2.78

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

1.75

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

o.ool

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 2(

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

o.ool

0.00

0.00

Alt

e cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

2.10

2,05

0.00

2.10

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.10

2.05

0.00

2.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR, PROF. ENEADMINISTRATOR FINANCIAR,


EC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR^/dATA 19.11.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

 • - redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea noastra in luna noiembrie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor la Titlul I Cheltuieli de personal;

 • - analiza plăților efectuate la data de 16.11.2018;

 • - respectând prevederile art. 14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit “Scufița Roșie”, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.477/05.11.2018, de 167,25 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               57,65 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             50,65 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      7,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                  109,60 mii lei

se majoreaza la Titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 2,10 mii lei ajungând astfel la 169,35 mii lei, din care:
 • -  cheltuieli de personal                                               59,75 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente              52,75 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 7,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                   109,60 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Ad-tor financiar,


Ec. Benche Cristina


COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AnexaDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget rectif.

HCL 361 bis/27.09.2018

Influente +/-

•< î \

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

896,00

0,00

896,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81 +84)

896,00

0,00

896,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

896,00

0,00

896,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18,00

4,00

22,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

18 00

4 00

22.00

I Alocații Dentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18 00

4 00

22,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la ?n 27+20 .mi

20

738,10

-5,00

733,10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

689,10

0.00

689,10

Furnituri de birou

20.01.01

1800

0.00

18.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

70,00

0,00

70,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

340,00

0,00

340,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

0,00

55,00

Posta, telecomunicații, radio, tv internet

20.01.08

26 001

0,00

26 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67,00

0 00

67,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

113,10

0,00

113,10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

20,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,001

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

0,00

3,00

]Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

14,00

-5,00

9,00

Protecția muncii

20.14

4,00

0 00

4 00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

8,00

0,00

8,00

I Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,00

0.00

8 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15,00

-5,00

10,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15,00

0,00

15,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

-5,00

10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

124,90

6,00

130,90

Burse

59.01

97,00

6,00

103.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

27,90

o.oo1

27 90

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

MUN.PLOIESTI

APROBAT      ;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente bugetului de cheltuieli finanțate integral de la bugetul local pe anul 2018,s-a constatat necesitatea aranjarii sumelor prin virări de credite,in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006-legea finanțelor publice,cu modificările si completările ulterioare,astfel:

TITLUL II-CHELTUIELI MATERIALE

-Art.20.13-Pregatire profesionala-diminuare prevederii bugetare de 14.00 mii lei cu suma de 5,00 mii lei.

TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA

-Art.57.02.01- Ajutoare sociale in numerar -diminuarea prevederii bugetare de 15.00 mii lei cu suma de 5,00 mii lei

TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL

-Art.10.01.15- Alocații pentru transportul la si de la locul de munca -majorarea prevederii bugetare de 18.00 mii lei cu suma de 4.00 mii lei

TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI

-Art.59.01-Burse-majorarea prevederii bugetare de 97,00 cu suma de 6,00 mii lei


CONTABIL SEF GRIGORE MARI A

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 477/05.11.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nF7Vdl TARF1

279,00

217,53

-4,55

274,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

279,00

217,53

-4,55

274,45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF

01

279,00

217,53

-4,55

274,45

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1 C

10

5,00

3,23

0,00

5,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

5,00

3,23

0,00

5,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

3,23

0,00

5,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0E

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10;03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05 |

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

o,oc

, . 0,0C

/■ 0;00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

199,00

181,78

■ o,'oo

199,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

127,20

110,58

i o,oc

127,20

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

1,95

'   0;0C

.     ;3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,20

14,05

0,00

•-'14-2°

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42,00

37,18

0,00

42,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

11,13

0,00

12,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7,00

5,99

0,00

7,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

5,00

4,81

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar

20.01.30

44,00

35,47

0,00

44,00

Reparații curente

20.02

57,80

57,53

0,00

57,80

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

6,00

5,97

0,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

5,97

0,00

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

1,95

0,00

2,00

Protecția muncii

20.14

6,00

5,75

0,00

6,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ii

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

;.Q,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.

20.30

0,00

o,oc

,J 0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

"0,00

Chirii

20.30.04

i-

V0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

O-'*’   0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institute

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

35,00

11,98

-4,55

30,45

Ajutoare sociale

57,02

35,00

11,98

-4,55

30,45

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

35,00

11,98

-4,55

30,45

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40,00

20,54

0,00

40,00

| Burse

59.01

40,00

20,54

0,00

40,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.1

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

| Participare la capitalul social al societăților comercia

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTLS1 RECUPERATE IN ANUL CURENT

B4

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

35.01

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a e-mailului primit de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 279,00 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli ( burse)


 • - in suma de

 • - in suma de -in suma de

 • - in suma de


4,55 mii lei, rectificarea constând in diminuarea la ajutoare sociale (CES).


5,00 mii lei;

199,00 mii lei;

35,00 mii lei;

40,00 mii lei, propunem a se diminua cu suma de


In urma diminuării de credite rezulta un buget in suma de 274,45 mii lei compus din:


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (ces) Alte cheltuieli (burse)


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


5,00 mii lei; 199,00 mii lei;

30,45 mii lei;

40,00 mii lei.ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu Mihaela

W


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA" ELENA DOAMNA" PLOIEȘTI

ANEXACUI 29170364

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018
avand ca sursa de finanțare: bugetul local

mii lei'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conform HCL 426/23.10.18

Realizat la

31.10.2018

Influente <

| - -t/

... Buget ■''Rectificât ■■

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

200,00

134,31

-0,42

199,58

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

200,00

134,31

-0,42

199,58

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

200,00

134,31

-0,42

199,58

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,00

4,79

0,00

6,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,00

4,79

0,00

6,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

4,79

0,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

168,00

113,34

0,00

168,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

144,00

101,78

0,00

144,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,52

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

6,59

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85,00

58,96

85,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

13,00

10,51

13,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

5,13

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

0,53

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

19,54

30,00

Reparații curente

20.02

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0

20.05

20,00

8,44

0,00

20,00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

8,44

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,82

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

1,30

2,00

Protecția muncii

20.14

1,00

1,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18,00

11,21

-0,42

17,58

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

18,00

11,21

-0,42

17,58

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18,00

11,21

-0,42

17,58

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

8,00

4,97

0,00

8,00

Burse

59.01

8,00

<97|

8,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,Prof Spalatelu Simona


CONTABIL SEF,ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” MUN PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL 426/23.10.2018, se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul IX „Asistenta sociala ”   - este diminuat cu suma de 0.42 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 199.58 mii lei, conform anexei 1.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VASILE " PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf HCL nr477 /05.11.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente (+/-)

Buget, rectificat'

'.îi/

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

523.00

238.74

9.66

532.66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

523.00

238.74

9.66

532.66

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

523.00

238.74

9.66

532.66

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

2.31

0.00

5.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

2.31

0.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

2.31

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

395.10

172.95

0.00

395.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

304.10[

154.62

0.00

304.10

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

2.80

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

7.64

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

95.76

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

18.11

35.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

3.87

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.00

2.56

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

59.10

23.88

59.10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

55.00

14.35

55.00

Alte obiecte de inventar

20 05.30

55.00

14.35

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

8.00

0.50

8.00

Protecția muncii

20.14

3.00

2.38

3.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.301

20.30

22.00

1.10

0.00

22.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.00

1.10

22.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.00

8.66

9.66

27.66

J

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.00

8.66

9.66

27.66

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

104.90

54.82

104.90

Burse

59.01

100.00

49.99

100.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ------------———«----------

59.40

4.90

4.83

4.90ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE” MUN PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL 285/31.07.2018,HCL 477/05.11.2018 se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul IX „Asistenta sociala ”   - este majorat cu suma de 9,66 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 532,66 mii lei, conform anexei 1.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Dorina Luca

JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: Liceul Tehnologic de Transporturi

BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL361/ 14.09.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente^ (+/-)

./•

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

321.00

189.23

-18.91

302.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

321.00

189.23

-18.91

302.09

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

321.00

189.23

-18.91

302.09

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22.00

12.24

0.00

22.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

22.00

12.24

0.00

22.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

22.00

12.24

0.00

22.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

273.00

167.17

0.00

273.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

22750

153.31

1.69

229.19

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

4.61

-1.38

4.62

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

4.74

-2.25

4.75

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

66.69

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

12.56

2.02

15.02

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

25.00

15.06

2.00

27.00

Piese de schimb

20.01.06

3.00

0.96

4.00

7.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

9.98

-0.30

12.70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

69.50

30.11

69.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

8.60

-2.40

8.60

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 361/ 14.09.2018

Realizat la

31.10.2018

•xZ

Influente

’ ■’-e

Buget rectificat

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

,0.27

'0-00

1.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04,02

JT'Sy

nj o.oo

Reactivi

20.04.03

ș. r-'A

x

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

0.27

vc

/ 1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

12.00

5.10

7' 10.00

Uniforme si echipament

20.05,01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

5.10

-2.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.15

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.15

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

15.00

6.90

15.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.14

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului. Dotrivit disDozitiilor leaale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9.50

1.30

0.31

9.81

Reclama si publicitate

20.30.01

1.50

0.95

0.31

1.81

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

3.00

0.02

3.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

0.33

5.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21.00

9.49

-18.91

2.09

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21.00

9.49

-18.91

2.09

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

21.00

9.49

-18.91

2.09

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

5.00

0.33

5.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

l

>r,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 361/ 14.09.2018

Realizat la

31.10.2018

<■■-.... •

Influente

Buget rectificat

k.

___

//& a?

- «■ •'       'i' X ■

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

*

-r/> >         '1

0.00

â 1 000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ir-nrlS1021

51

0.00

"“ț

■ ■ ■ i

/

iJ

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

............ 0

£

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 1.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Re

parații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Str. Văleni, Nr.l44G

Telefon/Fax: 0344801862

E-mail: gst.ploiesti@gmail.com

Site: www.lttransporturi.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere execuția bugetară la data de 31 octombrie 2018, plățile estimate pentru lunile noiembrie - decembrie 2018 și e-mail-ul din data de 19 noiembrie prin care se comunică modificarea prevederilor bugetare pentru anul 2018 la Titlul IX „Asistență socială” propunem rectificarea bugetului unității de învățământ ce are ca sursă de finanțare bugetul local după cum urmează:

 • •  la titlul bugetar „Asistență socială” rectificarea constă în diminuarea bugetului anual cu suma de 18.910 lei la articolul 57.02 „Ajutoare sociale” ;

 • •  la titlul bugetar „Cheltuieli materiale” rectificarea constă în virarea de credite bugetare între articole, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectiv având în vedere execuția preliminară a cheltuielilor aferente titlului la data de 31 octombrie 2018 și necesarul plăților de efectuat până la finalul anului 2018.

în urma rectificării rezultă un buget în sumă de 302.090 lei, compus din:

 • - Cheltuieli de personal - în valoare de 22.000 lei, din care:

 • - transport la și de la locul de muncă - 22.000 lei,

 • - Cheltuieli materiale - în valoare de 273.000 lei, din care:

 • - bunuri si servicii - 253.190 lei,

 • - obiecte de inventar - 10.000 lei,

 • - alte cheltuieli materiale - 9.810 lei;

 • - Ajutoare sociale - în valoare de 2.090 lei;

 • - Alte cheltuieli (burse) - în valoare de 5.000 lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.289/ 31.07.2018

realizat

31.10.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

701

482.21

1.27

702.27

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

701

482.21

1.27

702.27

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

701

482.21

1.27 /

702.27

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15

9.26

0

15

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15

9.26

0

15

Salarii de baza

10.01.01

0

0

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

-

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

0

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15

9.26

15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

*

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

630.1

427.27

0

630.1

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

586.1

408.37

0

586.1

Furnituri de birou

20.01.01

12

9.06

0

12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12

8.6

0

12

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

420

293.23

0

420

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


Z V \'\<£ & ANEXĂ


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local
Apa, canal si salubritate

20.01.04

65

47.46

0

65

Carburanți si lubrifiantl

20.01.05

7*' ~ ~

0

Piese de schimb

20.01.06

T7T----

0

Transport

20.01.07

0

"■

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30

25.77

0

30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

3.39

0

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

42.1

20.86

0 -

42,1

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2

0.85

0

2

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

2

0.85

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15

5.6

0

15

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15

5.6

0

15

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

0

0

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

0

0

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

0

0

2

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

3

1.8

0

3

Protecția muncii

20.14

7

3.9

0

7

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servlci

20.19

-

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea inter

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

12

6.75

0

12

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12

6.75

0

12

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

-TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

8

4.6

1.27 '

9.27 /

TITLULXALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.1

59

47.9

41.08

0

47.9

burse

59.01

31

24.19

0

31

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.4

16.9

16.89

0

16.9

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

! --------------------------------------------

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) p<

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

Stocuri (Cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ZZl

-ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR ,CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana AdelaCOLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA AJUTOR SOCIAL

COPII CU CERINȚE SI NEVOI SPECIALE

PE ANUL 2018

Având in vedere prevederile art.12, alin 10 din OUG NR.25/29.03.2018 privind modifcarea si completarea unor acte normative,datorita creșterii cu 50% a alocației zilnice de hrana si a alocației pentru rechizite școlare, cazarmament,imbracaminte si incaltaminte,precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal bugetare, este necesara majorarea art.57.02- ajutoare sociale - copii cu cerințe si nevoi special de la 8.00 mii lei cu valoarea de 1.27 mii lei devenind 9.27 mii lei. Majorarea se efectuează conform anexei 1.


CONTABIL SEF,

Ec.lLIE ADELA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic "Elie Radu'


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare bugetul localmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Realizat

31,10,2018

Influent e +/-

BUGET RECTIFIC AT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

705,00

462,25

-2,30

702,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

705,00

462,25

-2,30

702,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

705,00

462,25

-2,30

702,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

35,00

24,98

0,00

35,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

35,00

24,98

0,00

35,00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

35,00

24,98

35,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

610,90

395,00

0,00

610,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

540,90

358,31

0,00

540,90

Furnituri de birou

20.01.01

9,00

5,26

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

31,00

17,79

31,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

295,00

200,36

295,00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

60,00

40,68

60,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,00

11,70

18,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8,00

1,24

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

119,90

81,28

119,90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3'

20.05

56,00

34,99

0,00

56,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1,00

1,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

55,00

34,99

55,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

1,70

3,00

Protecția muncii

20.14

7,00

7,00

Alte cheltuieli

20.30

1,00

0,00

0,00

1,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

1,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14,00

3,85

-2,30

11,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

14,00

3,85

-2,30

11,70

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14,00

3,85

-2,30

11,70

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

59

45,10

38,42

0,00

45,10

Burse

59.01

26,00

19,40

26,001

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

19,10

19,02

19,10ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești

NOTA DE FUNDAMENTAREConform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 29/16.02.2018 prin care s-au aprobat sume instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat conform Hotărârii Guvernului nr 72/2013 privind apobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev, modificata si completata cu H.G.R. nr 30/05.02.2018 si avand in vedere solicitarea primita din partea Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi , prevederea la Titlul IX -Asistenta sociala in suma de 14,00 mii lei se micșorează cu suma de 2,3 mii lei, ajungând la suma de 11,70 mii lei conform anexei, astfel:

1. La Titlul IX - Asistenta sociala - prevederea in suma de 14,00 mii lei se micșorează cu suma de 2,30 mii lei ajungând la 11,70 mii lei după cum urmeaza:

- La art. 57.02  - Ajutoare sociale, alin. 57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar

prevederea in suma de 14,00 mii lei se micșorează cu suma de 2,30 mii lei, ajungând la 11,70 mii lei.ADMINISTRATOR FINANCIAR


Radu Bogdan


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2018
sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 477/ 5.11.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente +/-

Buget J rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

379,00

228,19

6,03

385,03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

379,00

228,19

6,03

385,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

379,00

228,19

6,03

385,03

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,00

6,02

0,00

9,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

9,00

6,02

0,00

9,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Salarii de meni

10,01^2

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

9,00

6,02

9,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

L/Uiiuiuum ac aâigur&iTpeniru acciaenie ue muncasi oarr «rrt frtt- n n I q

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

316,20

183,72

0,00

316,20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

264,20

165,92

0,00

264,20

Furnituri de birou

20.01.01

6 00

2,72

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

3,94

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160,00

90,66

160,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26,00

17,84

26,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

3,42

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

1,47

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

56,20

45,87

56,20

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 477/ 31.07.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente +/-

Buget rectificat-

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!'

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2

t 20.05

33,00

12,40

1,0.0

S3,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

33,00

12,40

‘     33,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

1,18

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

1,18

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

2,20

6,00

Protecția muncii

20.14

2,00

1,35

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01

'20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0

20.30

3.00

0,67

0.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0.67

3,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

H/LUL V/ /taffSfEKlOTTOnKt UW//II H ALt .AUM/1 Wi» 1K/4 //E7

PURI ICP frnriSt

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

33,00

21,78

6,03

S    39,03

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

33,00

21,78

6.03

39.03

A utoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0 00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUlELT(cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

20,80

16,67

0,00

20,80

Burse

59.01

19,00

14,92

19.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1,80

1,75

1,80

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 477/ 31.07.2018

Realizat la

31.10.2018

Influente +/-

./A

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

/ ■■

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

7

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01 I

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

"Xv1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56 17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCiARE (cod 71.01 ia 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plat) efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL ,


EC. NITESCU MIRELA


DIRECTOR ,

PROF. IANCU VERONICA


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE O INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA F \ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLoMșTj^^fs

STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: școala nicolaeiomața),vahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere solicitarea dumneavoastră,prevederea la TITLUL IX -ASISTENTA SOCIALA in suma de 33 mii lei se majoreaza cu 6,03 mii lei ajungând la suma de 39,03 mii lei după cum urmeaza:

- Prevederea la articolul 57.02.01 - ajutoare sociale in numerar (drepturi copii cu CES) in suma de 33 mii lei se majoreaza cu 6,03 mii lei ajungând la suma de 39,03 mii lei

Prevederile la TITLU I (CHELTUIELI DE PERSONAL) in suma de 9,00 mii lei , TITLUL II (BUNURI SI SERVICII) in suma de 316,20 mii lei si TITLUL IX (ALTE CHELTUIELI) in suma de 20,80 mii lei raman nemodificate.

CONTABIL SEF

MIRELA NITESCUJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

ȘCOALA GIMNAZIALA "HENRI MATHIAS BERTHELOT", PLOIEȘTI


ANEXA j y-/U f&L SM/

BUGET PE ANUL 201$
sursa de finanțare: bugetul local

RECTIFICARE NOIEMBRIE 201$                  AP'*7 X j

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

^Reâlrzăt-

<-/ /fi influehl

A

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

403,00

292,00

-4,00

399,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

403,00

292,00

-4,00

399,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

403,00

292,00

-4,00

399,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,00

3,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,00

3,00

0,00

5,00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

3,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

326,00

249,00

0,00

326,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

256,00

193,00

0,00

256,00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

6,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

9,00

0,00

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

99,00

66,00

0,00

99,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,00

16,00

0,00

19,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

39,00

27,00

0,00

39,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

2,00

0,00

4,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

15,00

0,00

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

58,00

52,00

0,00

58,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

58,00

46,00

0,00

58,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

1,00

0,00

1,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

57,00

45,00

0,00

57,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

2,00

0,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

4,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

2,00

2,00

0,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

Realizat

20.11.201^

Influent

• .—\

A

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

' " 0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

'■ O 0.00

M** 0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

H .Z i \

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statufui, potrivit dispozițiilor legale

20.25

%*

Zz ■    6,00

Tichete cadou

20.27

*

' ■ - 0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

30,00

13,00

-4,00

26,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

42,00

27,00

0,00

42,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

zn

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Școala Gimnazială

‘’Henri Mathias Berthelot,,

Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Cod fiscal 29169998

Telefon/fax 0244 567394

e-mail:henri_berthelot@yahoo.com

Nr.   /&MIM

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -


împrumuturi din 19.11.2018, Legea nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Henri Mathias Berthelot Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 489/16.11.2018, constituit la nivelul sumei de 403,00 mii lei se rectifică prin diminuare cu suma de 4,00 mii lei, la Titlul IX, „ ASISTENȚĂ SOCIALĂ”, ajungând la suma de 399,00 mii lei. Suma rectificată din bugetul local care urmează a se diminua din bugetul aprobat, aferentă activității instituției noastre pentru anul 2018 din cheltuielile de funcționare- asistență socială, se compune astfel, respectiv :

asistență socială - suma de -4,00 mii leiADMINISTRATOR FINANCIAR,

Magdalena Chelu

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN" PLOIEȘTI


,/C   1 & Ânexa 1 «g

BUGET rectificat ANUL 2018               <??> A

sursa de finanțare: bugetul local                  \>.t

’jft'’’’■ ■:.■ 111I■ ‘fei"i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2018

realizat

28.08.2018

‘"Wf.lwerȘJt^

Mprevgderi

1,'fcdnform

rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

229.00

164.25

2.04

231.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

229.00

164.25

2.04

231.04

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

229.00

164.25

2.04

231.04

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

17.00

15.13

0.00

17.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10,01.30)

10.01

17.00

15.13

0.00

17.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0 00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unorpersoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la și de la locul de munca

10.01.15

17.00

15.13

0.00

17.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0 00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

o.oo

0.00

0.00

0.00

(Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

160.00

115.86

0.00

160.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

126.00

101.38

0.00

126.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

1.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

2.32

0.00

6.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

50.00

46.85

5.00

55.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

5.25

7.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0.00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

2.72

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

5.43

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48.00

37.81

-5.00

43.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20,04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.06.03+20.05.30)

20.05

27.00

12.18

0.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

‘Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

12.18

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2018

realizat

28.08.2018.^

Prevederi conform /recțificare

| Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

I s/

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

-St

.n

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

J O

> 0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

vs

U- 0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

2 i30.

5.00

Protecția muncii

20.14

1.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl ingheturllor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

I0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama și publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONOURI DE REZERVA (cod 60.04)

50

0.00

0.00

0.00

TTELUL VI IHANbf-LKUKI IN I Kt UNI I ATT'ALt AUMINIbl RA1 IEI HUbLIUE (CCTCJ 51.011

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

20.00

17.87

2.04

22.04

TITLUL X AL FFCREL l UI ELI (cod '

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+5917+59.22+59-25+59,30)

59

32.00

15.39

0.00

32.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

r

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0 00

0.00

0.00

'fliti           frhjnii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. LUMINIȘULUI NR 8

PANN”■*


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare email primit de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Buget, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL426/23.10.2018. se modifica ,dupa cum urmeaza :

Tilul 57”AJUTOR SOCIAL CES „ - este majorat cu suma de 2.04 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 231.04 mii lei, conform anexei 1.

ADMINISTRATOR FINANCIAR,MARIA CEAUS/ZJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „I.A. BASSARABESCU" PLOIEȘTI


BUGET rectificat ANUL 2018

sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2018

realizat

15.11.2018

ti

ii C

Influente^ (+/-)

•i Prevederi conform

• rectificare ”

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

455.00

219.4C

16.8E

■..   471.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

455.00

219.4C

16.86

471.88

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

455.00

219.4C

16.8E

471.88

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

5.43

0.00

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

5.43

0.00

13.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

5.43

0.00

13.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrană'

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30}

20

406.00

190.52

0.00

406.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

316.00

169.76

0.00

316.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.94

2M

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

1.06

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

90.00

61.90

90.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

12.68

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

2.88

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

5.47

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

180.00

84.83

180.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

60.00

18.93

0.00

60.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

40.12

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

1.09

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.09

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10.00

0.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

0.741

10.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi BUGET 2018

realizat

15.11.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificară

Protecția muncii

20/14

2.0C

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

tel

<-r' 0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

v5!1 *v.

0.00

Meteorologie

>20.21 I

wr;

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

■- jo.od

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

--"0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6.00

0.00

0.00

6.00

Reclama si oublicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6.00

0.00

6.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14.00

13.73

16.88

/    30^8

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

22.00

9.72

0.00

22.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod Șț02]

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile i'FEN)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01,03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0.00

0.00

0.00

J

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

J.

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Î4

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

J5.01

L

L

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF ,

BALANESCU LILIANA


MATEI ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALA „I.A. BASSARABESCU”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. ALEEA STRUNGA, NR.2

W/âo. //■ te #NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare email primit de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Buget, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL426/23.10.2018, se modifica ,dupa cum urmeaza :

Tilul 57”AJUTOR SOCIAL CES este majorat cu suma de 16.88 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 471,88 mii lei, conform anexei 1.

DIRECTOR,


Prof. MATEI ANDREEA


ADMINISTRATOR FINANCIAR, BALANESCU LILIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI

BUGET ANUL 2018
sursa de finanțare bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

HCL477 /05.11.2018

REALIZĂRI^

LA 31.10.2018

7 M M

^5 m//     i i/O-t

JNFLUEN!

” ÎL(+/-)

(PREVEDE

Rl

COM.RE

< TiEr-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

246.00

126.29

i. ?

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

246.00

126.29

3.00

249.00

CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51

01

246.00

126.29

3.00

249.00

TITL UL I CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10. (

10

21.00

5.12

0.00

21.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16<