Hotărârea nr. 538/2018

Hotãrârea nr. 538 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/27.06.2018 referitoare la asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii Lac plajă – amenajare şi alimentare cu apă în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 538 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/27.06.2018 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 392/22.11.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 10563/22.11.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 214/27.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul modificării anexei;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 1814/22.11.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.11.2018;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4, lit. a) și art. 45 alin. 2, litera a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii nr. 214/27.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul modificării anexei și înlocuirii acesteia cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă participarea Municipiului Ploiești la realizarea obiectivului de investiții “Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” cu suma de 310.000 lei.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN Nr............/............

Dosar nr. IV/G/4CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan-Andrei Toader - președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, pe de o parte și Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian-Florin Dobre - primar, pe de altă parte;

In baza Hotărârilor Consiliului Județean Prahova nr.l 19/28.09.2018 și nr.155/16.10.2018 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 214/27.06.2018, conform prevederilor art. 36 alin. (7) lit.c) și art. 91 alin. (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1-Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrării:

“ Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești.”

Art.2-Obiectivul care se va realiza face parte din domeniul public al localității, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III.

TERMENUL

Art.3-Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii și durează până la data de 31 decembrie 2018.

Art.4-Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3;

 • b) cu acordul părților contractante;

 • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea facându-se de organele de control abilitate prin lege.

CAPITOLUL IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5 - In anul 2018 părțile vor aloca următoarele sume:

 • -  Județul Prahova :        500.000 lei

 • -  Municipiul Ploiești:       310.000 lei

Art.6- Președintele Consiliului Județean Prahova se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis Ta Trezorerie de Municipiul Ploiești;

 • b) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova, care să verifice fizic și valoric stadiul lucrărilor care fac obiectul contractului de asociere, conform art.l și a sumelor alocate conform art.5;

 • c) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova, care să participe la recepție la terminarea lucrărilor.

Art.7- Primarul Municipiului Ploiești se obligă:

 • a) să deruleze și să urmărească lucrările, să verifice și să centralizeze procesele verbale de recepție, pe faze de lucrări și la terminarea lucrărilor în calitatea sa de ordonator principal de credite;

 • b) să utilizeze sumele virate de parteneri conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract;

 • d) să solicite președintelui Consiliului Județean desemnarea unui reprezentant care să facă parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL V. ALTE CLAUZE

Art.8-Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art.9-Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice.

Art.l 0-Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.l 1-Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE

X” / - < \

Art.l2-Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contrat’' Se Țșce ri^rpai cu acordul părților, prin act adițional.                                      (|‘

Art.l3-Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către iristâhțele judecătorești competente.

Art.l4-Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.l5-Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

JUDEȚUL PRAHOVA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

Bogdan-Andrei/Tqader' '»., - \

!                ' V ' U 1

- ■> TT

DIRECȚIA ECONOM

DIRECTOR EXECUTIV,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian-Florin Dobre
DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Mariana-Ileana Gavrilă


Adrian-Corneliu Ioniță

U.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA JURIDIC

CONTENCIOS și ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIRECTORfEXECUTIV,

Alina-Georg ana Tincă


VIZAT PENTRU LEGALITATE

VIZAT PENTRU LEGALITATE

CONSILIER JURIDIC

Dan Vasi/ira