Hotărârea nr. 537/2018

Hotãrârea nr. 537 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 537

privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 395/22.11.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.377/20.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1813/22.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 231/22.11.2018 la Direcția Economică și sub nr. 13641/22.11.2018 la Direcția Tehnic Investiții, prin care se propune modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data de 14.11.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al;

XX

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr.255/28.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 743, referitoare la strada Putui cu Apa Rece, coloana 3 va avea următorul cuprins: Puțul cu Apă Rece, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 3089mp; Lungime = 0,343 km;

la poziția 525, referitoare la strada Voila, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 355mp; Lungime = 0,118 km;

la poziția 505, referitoare la strada Ulmului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 279mp; Lungime = 0,096 km;

la poziția 763, referitoare la strada Steluțelor, coloana 3 va avea următorul cuprins: Steluțelor, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 176mp; Lungime = 0,092 km;

la poziția 635, referitoare la strada Freamătului, coloana 3 va avea următorul cuprins: Freamătului, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 23 lmp; Lungime = 0,080 km;

la poziția 702, referitoare la strada Mălinului, coloana 3 va avea următorul cuprins: Mălinului, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 1467mp; Lungime = 0,150 km;

la poziția 538, referitoare la strada Albisor, coloana 3 va avea următorul cuprins: Albișor, iar coloana 4 se completează după cum urmează:

- Tronson II±Tip carosabil=asfalt;Suprafața= 179 mp; Lungime=0,095km;

la poziția 578, referitoare la strada Calabreaza, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața =180 mp; Lungime = 0,064 km;

la poziția 673, referitoare la strada Inului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 103 lmp; Lungime = 0,163 km;

la poziția 473, referitoare la strada Țesătorilor, coloana 3 va avea următorul cuprins: Țesătorilor, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2080mp; Lungime = 0,243 km;

la poziția 454, referitoare la strada Spicului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1573mp; Lungime = 0,220 km;

la poziția 312, referitoare la strada Mugurilor, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1088 mp; Lungime = 0,161 km;

la poziția 486, referitoare la strada Toporasi, coloana 3 va avea următorul cuprins: Toporași, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 1475mp; Lungime = 0,308 km;

la poziția 138, referitoare la strada Chilia, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 324mp; Lungime = 0,084 km;

la poziția 306, referitoare la strada Mircea cel Batrin, coloana 3 va avea următorul cuprins: Mircea cel Bătrân, iar coloana 4 se completează după cum urmează: Tronson II, Tip carosabil=asfalt ;Suprafața =   15441 mp;

Lungime=0,829km;

la poziția 752, referitoare la Ruginoasa, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 70mp; Lungime = 0,038 km;

la poziția 669, referitoare la Intr. Piriului, coloana 3 va avea următorul cuprins: Intrarea Pârâului, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 792 mp; Lungime = 0,100 km;

la poziția 667, referitoare la Intr. Moara Noua, coloana 3 va avea următorul cuprins:: Intrarea Moara Nouă, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1130mp; Lungime = 0,140 km;

la poziția 540, referitoare la Aleea Berceni, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2218mp; Lungime = 0,230 km;

la poziția 37, referitoare la Aleea Romanești, coloana 3 va avea următorul cuprins: Aleea Românești, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1232mp; Lungime = 0,166 km;

la poziția 661, referitoare la Intr. Catunu, coloana 3 va avea următorul cuprins: Intrarea Cătunu, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața =1310 mp; Lungime = 0,153 km;

la poziția 364, referitoare la strada Pictor Rosenthal, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 4313 mp;

-Tronson I , Tip carosabil = balast; Suprafața = 3149mp; Lungime = 0,135km;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =9346mp; Lungime = 0,998km; la poziția 103, referitoare la strada Boian, se completează coloana 4 după cum urmează:

- Tronson II, Tip carosabil=asfalt; Suprafața =157 mp; Lungime=0,055km;

Art. 2(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului str. Stupilor, identificat în anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă având numărul curent 898, identificat potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIAPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1-500

381900N

381900


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp^

Adresa imobilului

109

Intravilan: Strada Stupilor, Mun. Pl^esti^udSprahovâ.^

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritorialâ<(UAT) ■     ' 1! Zl

Ploiești

oo lO

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

109

Teren intravilan, delimitat de garduri, construcții intre pct: 11-12,15-16, neimprejmuit intre pct.1-2.

L

TOTAL

109

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 109mp

Suprafața din act = - mp

Executant :INTERGROUP ENGINEERfNG SRL

Autorizat:CHIRICA Georgeta Valentina            "tA

CERTIFICAT   <pA

/a?       OF

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea’dinjeren

Semnăturăy-rtwntfiltfLtli       ™ir < p 1  <? /

Data: Noiembrie 2018

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si j                  atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........................

Stampila BCPI

Anexa nr.2 la H.C.L./ nr. /2X/ 2otP

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Al)Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

î.

2.

3.

4.

5.

6.

898

1.3.7.1

Str. Stupilor

Suprafața =109 mp Lungime=0,071 km Tip carosabil=asfalt

1970

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu      modificările      și

completările ulterioare

Șef Serviciu Ș.I.E.B., Gabriela Mîndrutiu^,.