Hotărârea nr. 536/2018

Hotãrârea nr. 536 privind includerea unor mijloace de transport în comun în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti şi transmiterea acestora în concesiunea SC Transport Călători Express SA Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 536

privind includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători


Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive 397/22.11.2018 a Primarului municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.383/22.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1817/22.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 232/22.11.2018 la Direcția Economică și sub nr. 13629/22.11.2018 la Direcția Tehnic Investiții, prin care se propune includerea unor mijloace de transport în comun în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget -finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.11.2018

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost achiziționate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție nr.24977/22.11.2018;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă includerea în “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a mijloacelor de transport în comun identificate în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă transmiterea bunurilor menționate la art.l în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

(2) Mijloacele de transport în comun menționate vor fi utilizate în condițiile prevăzute în Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Predarea - primirea mijloacelor de transport în comun se face pe bază de proces verbal.

Art. 4 Se aprobă modificarea corespunzător art. 2 a anexelor la Hotărârea nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 ce va fi încheiat, potrivit prevederilor art. 2, între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ
p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef ServiciuMijloace de transport în comun ce se includ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și se transmit în concesiune către S.C.Transport Calatori Express S.A.

Nr. crt

Denumirea Bunului

Nr. înv.

Date de identificare

An fabricație

Valoare (lei)

Nr. si data factura

Nr. si data proces verbal de recepție

Serie de șasiu

Serie carte de identitate vehicul

1

Autobuz EURO BUS DIAMOND

31

UU7M220FUJCA00053

N426247

2018

911.119,34

BMC

nr.1565/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

2

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

32

rUU7M220FUJCA00054

N426246

2018

911.119,34

BMC

nr. 1566/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

3

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

33

UU7M220FUJCA00055

N426245

2018

911.119,34

BMC

nr.1567/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

4

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

34

UU7M220FUJCA00056

N426244

2018

911.119,34

BMC

nr.1568/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

5

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

35

UU7M220FUJCA00057

N426243

2018

911.119,34

BMC

nr. 1569/15.11.2018

’f Vz / r-

■ jPy<nr.24977 din tâătld>22.11.2018

-----! X *

6

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

36

UU7M220FUJCA00058

N426242

2018

911.119,34

BMC   f

nr. 1570/15.1 lloife

p : Py nt^4|77 din 'rdlăd^2/11.2018

7

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

37

UU7M220FUJCA00059

N426241

2018

911.119,34

BMC

nr.1571/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

8

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

38

UU7M220FUJCA00060

N426240

2018

911.119,34

BMC

nr.1572/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

9

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

39

UU7M220FUJCA00061

N426239

2018

911.119,34

BMC

nr.1573/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

10

Autobuz EURO BUS

DIAMOND

40

UU7M220FUJCA00062

N426238

2018

911.119,34

BMC

nr.1574/15.11.2018

PV nr.24977 din data de 22.11.2018

Director Executiv,


Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct, Amedeo FlorinȘef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndrutiu

5


ANEXA privind condițiile de utilizare a mijloacelor de transport in comun de către Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

  • - va păstră destinația mijloacelor de transport in comun;

  • - va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a mijloacelor de transport transmise;

  • - va efectua la timp lucrările de intretinere si reparații, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si legislația in vigoare;

  • - va instrui personalul de deservire a mijloacelor de transport in comun, in scopul exploatării normale si in condiții de siguranța a acestora;

  • - va asigura utilizarea mijloacelor de transport in comun in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitățile si obiectivele municipalității, intreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

  • - va lua orice alte masuri referitoare la aceste bunuri prevăzute de legislația in vigoare, intocmai ca un bun proprietar.