Hotărârea nr. 535/2018

Hotãrârea nr. 535 privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 535

privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 386/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 367/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1788/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 227/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul din data de 14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unui imobil-teren, identificat în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul - teren menționat la art.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ ■

Anexa nr.l la H.C.L. nr.

Situația imobilului ce urmează să fie inclus în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »


Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafață =179mp situat in Ploiești, str. Ștrandului nr.61D

DIRECTQR EXECUTIV,  Carmen Daniela Bucur

ȘEF SERVICIU, Gabriela Mindruțiu


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1 :500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

179mp

PLOIEȘTI INTRAVILAN

STR. ȘTRANDULUI NR. 61D

Cartea Funciara nr.

UAT |    PLOIEȘTI


A. Date referitoare Io teren

Nr. arcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

179mp

TOTAL

179mp

B. Date referitoare la construcțiiDestinația


Suprafața construita Io sol

Suprafata totala masurata a imobilului^ 179mp Suprafața din act =179mp

Inspect-ș^/^ . r ■' ■         \

Confirm ‘ ihtroducerea<imbtSlulÂi; in ,                "sr.-./ / j >i-t

baza de ■date . integrdla șiCâtriopirea

Semnatpfq^i^ parafa

Confirm executarea măsurătorilor la teren «corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si Corespondenta-acesteia cu realitatea• din teren

Semnătură si stampila p


Data:

■’ A.

*

X.      -

Starn^-BGH-