Hotărârea nr. 534/2018

Hotãrârea nr. 534 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la unele unități de învățământ

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 534 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive 388/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 380/21.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1787/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.228/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor unele unități de învățământ;

Având în vedere Raportul din data de 21.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Condițiile generale din Ghidului solicitantului precum și prevederile Ordinului nr. 7189/19.12.2017 al Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 127 din Anexa G la Hotărârea nr. 225/1999 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

la poziția 127, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: « Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina, Str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14, iar coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: « Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina, Str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14 :

- suprafață totală teren 6560 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143349 cu nr. cadastral 143349 având ca vecinătăți la Nord spațiu verde domeniu public, alee de trecere și platformă gospodărească, la Vest spațiu verde domeniu public, pe laturile Sud spațiu verde și alee de acces domeniu public și la Est str. Slt. Erou Moldoveanu Marian domeniu public;

- spațiu de învățământ, regim de înălțime S+P+1E, zidărie beton, suprafața construită la sol 941 mp, suprafața desfășurată 2216 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143349 - CI, având ca vecinătăți pe laturile Nord și Est teren aferent Grădiniței cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina și la Sud și Vest parțial teren aferent Grădiniței cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina și corpuri clădire neînscrise în Cartea Funciară, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.033.866,06 lei » ;

Art. 2 Se aprobă modificarea pozițiilor 152-156 din Anexa 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

  • -  la poziția 152, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: « Colegiul Național « Alexandru Ioan Cuza», str. Trei Ierarhi, nr. 10 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « str. Trei Ierarhi, nr. 10»;

  • -  la poziția 153, coloana « denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «str. Trei Ierarhi, nr. 10, spațiu învățământ, Corp A - CI », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « str. Trei Ierarhi, nr. 10 ;

  • - suprafața totala teren 5303 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377, având ca vecinătăți la Nord str. Vasile Lupu domeniu public, la Sud proprietăți particulare, la Vest str. Trei Ierarhi domeniu public și proprietăți particulare, la Est parțial Corp C și teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza » și scuar zonă verde domeniu public;

  • - spațiu învățământ, Corp A - CI, regim de înălțime P+2E, zidărie de cărămidă, suprafață construită la sol 540 mp, suprafață desfășurată 1620 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377- CI, având ca vecinități pe latura de Nord, Est și Vest teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza » și pe latura de Sud parțial teren aferent și spațiu învățământ Corp B - C2 aferent Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza», iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2 728 713,06 lei » ;

  • -  la poziția 154, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « str. Trei Ierarhi, nr. 10, spațiu învățământ, Corp B - C2 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : « str. Trei Ierarhi, nr. 10, spațiu învățământ, Corp B - C2, regim de înălțime P+2E, zidărie de cărămidă, suprafață construită la sol 401 mp, suprafață desfășurată 1265 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377- C2, avand ca vecinătăți pe latura de Nord parțial teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza » și spațiu învățământ Corp A -CI aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza», pe laturile Sud și Vest teren aferent unității de învățământ iar pe latura de Est spațiu învățământ Corp C și teren aferent» iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2 824 445,67 lei » ;

  • -  la poziția 156, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « str. Vlad Țepeș, nr. 30, anexă magazie metalică » coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins : «str. Vlad Țepeș, nr. 30, anexă magazie metalică, regim de inaltime P, suprafața construită la sol 49 mp, suprafața desfasurata 49 mp, înscrisă in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 128306 cu nr. cadastral 128306-C2, avand ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ», iar coloana « valoare de inventar » va avea următorul cuprins : «3 736,88 lei ».

Art. 3(1) Se aprobă includerea în,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al

municipiului Ploiești nr. 242/2001 cu două poziții noi identificate în Anexa menționată la alineatul 1.

z\

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Anexa la H.C.L./ nr.          /___

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3,

4.

6.

7.

8.

248

Anexa - baraca metalica, str. Vlad

Țepeș, nr. 30

Str. Vlad Țepeș, nr. 30 , anexă - baracă metalică, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 28 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești 128306, cu nr. cadastral 128306-C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Colegiului Național « Alexandru Ioan Cuza »

1992

3 203,03

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliu-lui Local nr. 122&țO4^Ț

-. . - < • ■ . '•> :

249

Clădire corp C, str.

Vlad Țepeș, nr. 30

Str. Vlad Țepeș, nr. 30:

  • - spațiu de învățământ clădire (corp C), regim de înălțime P+1E, suprafață construită la sol 464 mp, suprafața construită desfășurată 928 mp înscris in Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 128306 cu nr. cadastral 128306 - CI, având ca vecinătăți pe laturile Nord, Sud și Est teren aferent unității de învățământ iar pe latura de Vest Corp B și teren aferent unității de învățământ;

  • - suprafața totală teren de 1454 mp, împrejmuit cu gard de beton intre punctele 2-17 si neîmprejmuit între punctele 17-2, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 128306, cu nr. cadastral 128306, având ca vecinătăți pe latura de Nord scuar zonă verde domeniu public și alee acces domeniu public, pe latura de Sud parcare și spațiu verde domeniu public, pe latura de Vest spațiu învățământ aferent unității școlare și terenul aferent și pe latura de Est parcare publică

1930

717 092,41

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliului Local nr. 122/24.04.2017

250

Str. Trei Ierarhi, nr.

10, Sala de sport

Str. Trei Ierarhi, nr. 10, Sala de sport , regim de înălțime P, modul teren de joc, modul anexa vestiare pt elevi, profesori si grupuri sanitare, depozit pentru materiale sportive, cabinet medical, CT, modulul gradene pentru 50 spectatori, fundație beton,        zidărie    din    cărămidă,

compartimentări din gips carton,

2004

2.513.108,25

-Legea nr.213/1998, privind: buhurilef proprietate publică^eu modificările șî 7     '

completării e^lterijjâre -Hotararea/Cp&sili u 1 ui Local nr. T2272A.04.2017

tamplarie exterioara din aluminiu cu geam termopan, interior lemn, suprafața construită la sol 1105 mp și suprafață desfășurată 1105 mp, înscrisă în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143377, cu nr. cadastral 143377 - C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent unității de învățământ.Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu