Hotărârea nr. 533/2018

Hotãrârea nr. 533 privind aprobarea îndreptării de eroare materială prin rectificare PUZ Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin largire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Canta-cuzino, tronson Șos. Vestului–limita oraș, inclusiv terminal multimodal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018, cu modificarea limitei PUZ şi a valorilor maximale POT, CUT

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 533

privind aprobarea îndreptării de eroare materială prin rectificare

P.U.Z. „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului-I inii ta oraș, inclusiv terminal multimodal”,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018, cu modificarea limitei P.U.Z. și a valorilor maximale POT, CUT

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 390/21.11.2018 a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, George Sorin BOTEZ, Ștefan DĂNESCU și Raportul de specialitate nr.309467/21.11.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, îndreptarea de eroare materială prin rectificarea Planului Urbanistic Zonal .Modernizare Str. Gh. Gr. Cantacuzino in zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului—limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018, cu modificarea limitei P.U.Z. și a valorilor maximale POT, CUT,

Luând în considerare documentația RECTIFICARE P.U.Z. “MODERNIZARE STR. GH. GR. CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GR. CANTACUZINO, TRONSON SOS. VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, beneficiar Municipiul Ploiești, întocmit de urb. Raluca TÂMP A,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 042 din 21.11.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 018 din data de 21.11.2018,

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 21.11.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă îndreptarea de eroare materială prin rectificarea documentației P.U.Z. „Modernizare Str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Șos. Vestului-limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353/2018, cu modificarea limitei P.U.Z. și a valorilor maximale POT, CUT, documentație prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal rectificat, prevăzut la art.l, sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR,

Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu