Hotărârea nr. 532/2018

Hotãrârea nr. 532 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ridicare restricție de construire, schimbare destinație zonă locuințe mici și unități industriale nepoluante în zonă mixtă instituții, servicii și agrement Ploieşti, strada Râfov nr. 20 B

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 532 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație zonă locuințe mici și unități industriale nepoluante în zonă mixtă instituții, servicii și agrement” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 389/21.11.2018 a domnului Primar Dobre Adrian Florin și a domnilor consilieri, Botez George Sorin Niculae, Vîscan Robert Ionuț, Bolocan Iulian, Dănescu Ștefan și Raportul de specialitate nr.309466/21.11.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Municipiului Ploiești, Planul Urbanistic Zonal Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație zonă locuințe mici și unități industriale nepoluante în zonă mixtă instituții, servicii și agrement” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B;

Luând în considerare documentația Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație zonă locuințe mici si unităti industriale nepoluante în zonă mixtă instituții, servicii și agrement” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B, întocmit de S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.- urb. Raluca TAMPA;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 752/07.06.2018, privind :

- privind utilități urbane :

o alimentare apa și canalizare :         - nr.348/13.09.2018

o alimentarea cu energie electrică, acord de principiu

-nr.14070/12.10.2018

o

alimentare cu gaze naturale :

-nr.313.134.164/09.10.2018

privind :

o

protecția mediului -decizie

-nr.14364/19.11.2018

o

telefonie

-nr. 100/05/03/01 /B/PH/1 /1897/

12.10.2018

altele

o

S.C. CONPET S.A.

-nr. 36834/21.09.2018

o

Transport Călători

-nr. 79/27.09.2018

o

I.S.U.

- nr. 501/18/SU-PH/24.09.2018

o

Direcția de Sănătate

5

-nr. 400/03.10.2018

o

Biroul Rutier :

-nr. 237516/08.10.2018

o

Comisia Municipală ptr.Transport:

-nr. 2606/15.10.2018

o

Tarif R.U.R.: 110 Eu

-O.P.nr. 746/14.11.2018

= 512,59 lei

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 041 din 21.11.2018, aviz care a stat la aza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 017/21.11.2018;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 ”Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 21.11.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

/V

In baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.3 50/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire, schimbare destinație zonă locuințe mici și unități industriale nepoluante în zonă mixtă instituții, servicii și agrement” Ploiești, strada Râfov nr. 20 B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Soțin-l^iculae BOTEZ

f i