Hotărârea nr. 531/2018

Hotãrârea nr. 531 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a două bunuri mijloace fixe (centrale termice) aferente unor unităţi de învăţământ pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 531 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a două bunuri mijloace fixe (centrale termice) aferente unor unități de învățământ pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 384/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 378/20.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1774/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 220/21.11.2018 la Direcția Economică prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor mijloace fixe (centrale termice) aferente unor unități de învățământ, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 14.11.2018;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10 (2) ale Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36, alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor mijloace fixe (centrale termice), având nr. de inventar 1328 și nr. de inventar 1449, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr.l din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățile de învățământ menționate mai sus, în sensul preluării din administrarea unităților de învățământ a acestor bunuri.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.l359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și unitățiile de învățământ menționate mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor articolelor de mai sus.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic -Investiții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georgp-<*f“*‘in-1'I/'”,ap BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


TABEL CUPRINZÂND BUNURILE MIJLOACE FIXE DIN INCINTA


JOANGRIGORESCU”SIA SCOLII___________

GIMNAZIALE „RARES VODĂ” CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului

Construcție

Valoare de inventar - lei -

1328

Centrala termica din incinta Scolii Gimnaziale „ Ioan Grigorescu” Ploiești

235.271,60

1449

Centrala termica din incinta

Scolii Gimnaziale „ Rares Vodă” Ploiești

84.025,58

Director Executiv, Carmen Dppiela Bucur


Director Executiv Adjunct, Amedeo Flori abirca
Sef Serviciu SIEB,

Gabriela Mindrutiu te