Hotărârea nr. 530/2018

Hotãrârea nr. 530 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii Reabilitare alei zona plajă în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 530

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 378/20.11.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 10470/20.11.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea finanțării executării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 298/22.11.2018 al Direcției Economice

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget -finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018 și raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.11.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 155/16 noiembrie 2018, prin care s-a aprobat acordarea sumei de 200.000 pentru realizarea obiectivului de investiții Ploiești “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4, lit. a) și art. 45 alin. 2, litera a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești, contribuția Județului Prahova fiind de 200.000 lei.

Art. 2 Aprobă contribuția Municipiului Ploiești în sumă de 20.000 lei.

Art. 3 Aprobă încheierea contractului de asociere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere.

Art. 5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 431/31 octombrie 2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘE          CDINȚĂ,

George-           : BOTEZ
p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


CONTRACT DE ASOCIERE


CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan Toader - Președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, pe de o parte, și Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Dobre - Primar, pe de altă parte;

în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 155/16.11.2018 și a Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._____ , conform

prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c) și art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrării “Reabilitare alei zona plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești.

Art. 2. Obiectivul care se va realiza face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III.

TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru o perioada de 1 an.

Contractul intră în vigoare la data încheierii și durează până la data finalizării lucrărilor ce vor face obiectul contractului de execuție.

Art. 4. Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3;

 • b) cu acordul părților contractante;

 • c)    nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea facându-se de organele abilitate prin lege.

CAPITOLUL IV.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A

Art. 5. In anul 2018, părțile alocă următoarele sume:

 • -  Județul Prahova: 200.000 lei

 • -  Municipiul Ploiești: 20.000 lei

Art. 6. Județul Prahova se obligă:

 • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis Ja^ Trezorerie Municipiului Ploiești, până cel mai târziu la 15.12.20^8;

 • b) să desemneze un reprezentant al Județului Prahova; care să verifici^zic și valoric lucrările care vor face obiectul contractului de asp^ere, conform art. 1 și sumelor alocate conform art. 5;

 • c) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean.Prahova, care să participe la recepția la terminarea lucrărilor.

Art. 7. Municipiul Ploiești se obligă:

 • a) să deruleze și să urmărească lucrările, să verifice și să centralizeze procesele verbale de recepție, pe faze de lucrări și la terminarea lucrărilor, în calitatea sa de ordonator principal de credite;

 • b) să utilizeze sumele virate de parteneri, conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contractș

 • d)  să solicite președintelui Consiliului Județean desemnarea unui reprezentant care să facă parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL V.

ALTE CLAUZE

Art. 8. Părțile prezentului contract răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului.

Art. 9. Derularea proiectului în cadrul acestei asocieri se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art. 11. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se face numai cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 13. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art. 14. Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art. 15. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,

*\

/O/'         \

,a-

u. "    " '

Județul Prahova

Municipiul Ploiești

Președintele Consiliului Județean,

Primar,

Bogdan - AndreiToader

Adrian - Florin Dobre

Direcția Economică,

Direcția Economică,

Director Executiv,

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

Direcția Tehnică

Director Executiv,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte,

P. Director Executiv,

Mihaela Zaharia - Sef Serviciu Juridic Contencios

Vizat de legalitate,