Hotărârea nr. 53/2018

Hotãrârea nr. 53 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C1, BD. Republicii nr. 183”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 53

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Efîcientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 CI, BD. Republicii nr. 183”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 1849/22.02.2018 întocmit de Direcția Tehnic -Investiții și Direcția Relații Internaționale din cadrul Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Efîcientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -LOT 2 - BLOC 8 CI, BD. REPUBLICII NR. 183";

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.02.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Efîcientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si 457/2017.

* ’

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183”, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare energetică blocuri in Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183” de 1.815.201,40 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Aprobă contribuția inițiala a Municipiului Ploiești la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului în valoare de 737.593,44 lei inclusiv TVA, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce revin asociațiilor de proprietari conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 și 457/2017.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

9                                   J                         3                                                 3                   5                        3

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sprin^Niculae BOTEZA

Contrasemnează: Q s SECRETAR, “'"X^^aurenț u D|ȚU


. ■ 7                                >

■ v v

NTERGROUP

ENGINEERING

uineemud/


rUV

^AU.Ș^RIĂ,’/

gkiso 9001

20100163000596

EN<I?O 14001

20104163000597

Ol iSAB.-.iaGiîi

50110163000598

GERT.FîEL '

g—, --------I


__

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C1, BD. REPUBLICII NR. 183


BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


NTERGROUP

ENGINEERING


eineemui/

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C1, BD. REPUBLICII NR. 183

BENEFICIAR

UAT PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚn ^< >

\\                                 «I

Șef proiect: Arh. Ursache Ana-Maria

Ing. Șerban Diana

Expert accesare fonduri Vlad Paul Mocanu
Februarie 2018PIESE SCRISE................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții................

  • 1.2   Ordonator principal de cred ite/in vestitor.......

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ terțiar).........


  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

!

 • 2.  Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

J                                      J

 • 2.1    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

J

 • 2.2   Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

1                           T                                                 »         J

 • 2.3   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Descrierea construcției existente

9

 • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Regimul juridic:

 • 3.3   Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • 3.4   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate..........................................................13

 • 3.5   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.......................................................................

  14


 • 4.  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare2):

 • 5.  Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată

a acestora

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional


arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.2   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4   Costurile estimative ale investiției:

9

 • 5.5   Sustenabilitatea realizării investiției:

9

 • 5.6   Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

9

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................35

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 7.1   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

5

 • 7.2   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3   Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.... 37

 • 7.4   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice,

precum:

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu nerecomandat

Anexa 2 - Scenariul II- Scenariu recomandat

Anexa 3 - Graficul activităților

I

PIESE SCRISE


 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizare Energetica-reabilitare termica bloc nr. 8C1 b-dul Republicii 183

1.2  Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.3  Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

Nu este cazul.

1.4  Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

J                                                                                                                 J

Proiectant general: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58 E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. Situația existentă si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții »                                      ’                                                                                                                                       J

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

J                   9

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevedeilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin adoptarea Ordonanței nr. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie. Aceasta se aplică la nivelul autorităților și administratorilor clădirilor din proprietatea publică, aceștia fiind nevoiți să realizeze Măsuri și programe de îmbunătățire a eficienței energetice precum și să utilizeze eficient sistemele existente.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței


energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reduC-e^ poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

/ «wZ/Î^Ws. \ «v..

Amintim, de asemenea, faptul ca proiectul face parte din Strategiea Integrată-de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești. în cadrul Analizei SWOT din acest document programațjpa'fost.identificată ca punct slab Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și de locuit (p. AstfeCâ fcț&tjstabilit Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea inffâstructuni.urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Poluluijde^Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit. In cadrul Portofoliului de proiecte, nr. 155 Eficientizare consumuri energetice in clădiri publice (p. 399).

Proiectul răspunde in mod direct măsurii Eficientizarea Energetica a clădirilor rezidențiale cuprinsă în Strategia de eficientizare energetică a Municipiului Ploiești 2016-2021. Măsura vizează reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente, precum și a sistemelor de alimentare cu căldura pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere.

Planul de Dezvoltare a regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii implicați, este un document cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza Swot a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum si o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate in perioada 2014-2020.

în cadrul acestui plan a fost identificată Prioritatea 4 - Protecția Mediului Si Creșterea Eficientei Energetice, a cărei obiectiv este „Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale si a patrimoniului natural” (p. 356). In cadrul acestei priorități a fost stabilită Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile în care se precizează faptul că datorită gradului scăzut de izolare termică a clădirilor, acestea au probleme legate de aspect. Din acest motiv, în cadrul Acțiunilor Indicative aferente acestei măsuri se regăsește și următoarea: „Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidentiale” (p. 365).

Legislație specifica:

 • •  P118 1999- Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

 • •  NP 051 2012- Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Proiectul a fost întocmit și în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • -  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificări și completări ulterioare

Ordinul 23/2009 pentru aprobare NORME METODOLOGICE din 19 martie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe modificat cu Ordin nr. 103 din 26 martie 2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificări și completări ulterioare.

 • -  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al doțârn^^ției tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodblo^''^ gțâborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții                     \ %

 • -  Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, cu moMi^iletWfeorrtpietările

ulterioare;                                   ’

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor devjpțrodubei^/ pe^piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; V'

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1061 /2012 pentru completarea și modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 2.4. - “Standard de cost privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”.

>

 • -  Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;

 • -  Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002

 • -  Cod de proiectare seismică - Partea a 11l-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

 • -  Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • -  Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • -  Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • -  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;

 • -  SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;

 • -  SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;

 • -  SR 1907-1/1997 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • -  SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție.

 • -  Reglementare tehnica "Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții", indicativ CR 0-2005, din 27/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 188bis din 16/02/2006;

 • -  STAS 10101/1-91-Greutati tehnice și încărcări permanente

 • -  STAS 10101/2A1-78- Acțiuni datorite procesului de exploatare

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării Și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, Indicativ NP-082-04, publicată în M.Of. partea I, nr. 349 bis, din 25-04-2005, ce înlocuiește STAS 10101/20-90, privind încărcările date de acțiunea vântului;

 • -  Reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, Indicativ CR 1-1-3-2005, aprobată cu Ord. MTCT nr. 2228 din 27-12-2005, ce înlocuiește STAS 10101/21-92 - încărcări date de zăpada;

 • -  STAS 10108/0 - 78 - Construcții civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din otel.

 • -  Normativ NP 042 - 2000

 • -  Normativ C190 - 99

 • - Gp123/2013  GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRĂRILOR

DE REABILITARE TERMICA. A BLOCURILOR DE LOCUINȚE

2.2 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

J                                   J                                                              J           J                               S                              L;

- -


Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in

Anul construcției: 1977-1978

Regim de inaltime:S+P+9+10 retras-cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente:40


In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitați:

 • •   proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru incalzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 8C1 bdul Republicii 183.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila -panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul analizat blocul 8C1, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 183.

Suprafața unui etaj locuibil a imobilului analizat - bloc de locuințe- este de 375.12 mp.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este amplasat intr-o zona rezidențiala, cu locuințe colective- blocuri de apartamente. Accesul la clădire se realizează din b-dul Republicii si strada secundara din spatele clădiri, strada carosabila.

Imobilul studiat are următoarele vecinătăți:

 • -  la vest: bloc 8B;

 • -  la est: bloc 8C2;

 • -  la sud: curte bloc.

 • -  la nord :b-dul Republicii.

c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic conform Sr 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

Din punct de vedere climatic :

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii investigate în mediul construit sunt următoarele:

 • •  zona climatică: zona II conform hărții de zonare climatică a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = - 15oC;

 • •  zona eoliană: zona II conform hărții de încadrare a localităților în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1: v = 5.0 m/s,

poziția față de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit ^htrtZf^țade;’^ amplasare față de clădirile învecinate: vezi planul de situație;        © c/

pânza de apă freatică se găsește la o adâncime de circa 5 m confo^^țudiijdr<șij|fo răilor efectuate în această zonă

categoria de importanță a construcției conform H.G.R. nr.766/1997^C (construcție de importanță normală);

Amplasarea clădirii investigate în Orașului Ploiești determină alegerea valorilor pentru:

 • •   intensitatea radiației solare lunare totale si difuze - valori medii lunare, conform Metodologiei Mc 001/1 - 2006, Anexa A.9.6 (respectiv valorile pentru orașul București)

 • •  temperaturile medii exterioare lunare, conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 1, poziția 45)

 • •  numărului anual de grade-zile de calcul N1220 conform standardului SR 4839 / 1997 (tabel 2, poziția 49)

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu e cazul.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topographice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Se anexeaza studiu topographic cu viza OCPI.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua oraseneasca de servicii de alimentare cu apa si canalizare (operator Apa Nova Ploiești), si de furnizare energie termica (operator Veolia Energie Prahova). Energia electrica este furnizata din rețeaua naționala, prin distribuitorul Enel-Distributie.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Clădirea este parțial vulnerabila la acțiunile cauzate de factori de risc antropici - distrugeri locale minore si anume:

 • •  Partea opaca a fațadelor - zona parter si

 • •  ferestrele, in special elementele de feronerie

In cazul unor asemenea evenimente, se vor repara zonele / elementele afectate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Clădirea analizata nu este pe lista monumentelor istorice; imobilul nu se afla intr-o zona protejata.


3.2

a)


b)


c)


d)


^•'5 ÎS

Regimul juridic:

natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, dj pțde. preempțiune; îzj-

Imobilul este bloc de locuințe, aflat in administrarea Asociației de proprietarii            A

destinația construcției existente;

Clădire de locuit-locuinta colectiva includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

cx


Nu este cazul.

informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Folosita actuala a terenului: curți construcții.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Utilitati permise: locuințe de blocuri, instituții publice, locuințe, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, truism, parcari publice, si aferente funcțiunilor admise, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu conditiioricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform legii 50/1991, republicata, Legii 10/1995, si cu condiția existentei unui PUZ/PUD aprobat prin HCL.

Utilizări interzise: unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima 150 mp, si front la strada (8m); amenajari provizorii sau chioșcuri pe domeniul public.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform HCL 553/2011, si nr. 361/2012.

3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a)   categoria și clasa de importanță:

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - II

C - construcție de importanta normala

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu e cazul.

 • c)   an/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

An construcție clădire : 1977-1978

J

 • d)   suprafața construită;

 • •  suprafața construită (etaj locuibil): 375.12 m2;

 • e)   suprafața construită desfasurata;

 • •  Suprafața construita desfasurata:4279.09 mp

 • •  regimul de înălțime: S+P+10 retras cu spații comerciale la parter

  • f)

  • g)

  3.4


  Valoarea de inventar;


  Nu este cazul.


alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.


Nu e cazul.


Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/ sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

CONCLUZII ALE EXPERTIZEI TEHNICE:

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C1 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+10 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

AUDIT ENERGETIC

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 297.89 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.31 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 62.22 kgCO2/mp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 27.35 kgCCWmp an.

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al respectării cerințelor esențiale, clădirea se prezintă după cum urmează:

a) rezistență mecanică și stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C1 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+4.0^retraâ^estp

Z\ executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne d^^grșda^xsi^ui necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul \^ăbîlită^| termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.                          L

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitâW^emnj,c^>'nii influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.             xcJteX

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

 • b) securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de casa a blocului, lucrare care nu face obiectul documentației prezente.

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

Construcția corespunde cerințelor de siguranța si accesibilitate in exploatare indicate in legislația specifica.

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Construcția corespunde cerințelor de protecție împotriva zgomotului indicate in legislația specifica.Tamplaria inițiala montata din construcția blocului nu indeplineste cerințele de izolare fonica corespunzătoare funcțiunii de locuire.

 • f)  economie de energie și izolare termică;

Din raportul de audit energetic realizat asupra clădirii existente rezulta faptul ca clădirea are performanta energetica totala D. Clădirea nu este conforma din punct de vedere al consumului energetic, consumul anula specific de energie fiind de 297.89 kWh/mp an, mult mai mare fata de consumul energetic al clădirii de referința 128.31 kWh/mp an. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, indicele de emisii echivalent CO2 pentru clădirea analizata este de 62.22 kgCCVmp an, mult mai mare decât cel al clădirii de referința 27.35 kgCCVmp an.

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceasta cerința nu este îndeplinita de către clădirea existenta; pentru asigurarea iluminatului si incalzirii sunt folosite exclusiv resurse neregenerabile de energie.

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

 • a) clasa de risc seismic;

EXPERTIZA TEHNICA:


n ''?v

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza u’f’gf itd^rișc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de yQfiîre dej 1225ani\ clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradaril^^ștru^ui|iîe^3ț , importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C1 din B-dul Republicii, nr. 183, executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradărejSiJnu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de^reâbilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate.

Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare.

Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire, prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

EXPERTIZA TEHNICA:

Nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In EXPERTIZA TEHNICA nu se recomanda lucrări de consolidare de ansamblu.

AUDIT ENERGETIC:

Pe baza analizei stării actuale a clădirii, a valorilor de consumuri specifice determinate în Certificatul de preformanță energetică a clădirii și discuțiilor cu beneficiarul, s-a propus analizarea următoarelor soluții și pachete de soluții de reabilitare termică a clădirii conform tabelului următor:


S1

Sporirea rezistenței termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2*K/W, prin placarea exterioară a acestora cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime având coeficientul de conducție termică de minim 0,040 W/m*K. La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită acoperirii punților termice.

S2

Sporirea rezistenței termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 2,5 m2*K/W, prin placarea exterioară a părții opace a a fațadelor de la suprastructură cu panouri termoizolante cu spumă poliuretanică de 5 cm grosime.

S3

înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal de pe fațade, cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC, având minim 4 camere și geam termoizolant, rezistența la transfer termic minimă fiind de 0,769 m2*K/W.

S4

Termoizolarea suplimentară a structurii actuale de terasă cu spumă poliuretanică în grosime de 8 cm.

S5

Izolarea conductelor de distribuție a agentului termic și a celor de distribuție a apei calde menajere cu cochilii de vată minerală de 20 mm grosime. Montarea de robineți de echilibrarea termohidraulică la baza coloanelor instalației de încălzire și montarea de robineți cu cap termostatic și robineți de aerisire la radiatoare.'"'xX

^dependentei de,


Aceste măsuri vizează modernizarea termoenergetică a clădirii și ca urmare suntcinc! ’ 7 ' cele care vizează reabilitarea tehnico-funcțională (și care sunt considerate ca fiindefecțuate).

Pachetele de măsuri propuse sunt:

PM1


S1+S3+S4+S5


PM2


S2+S3+S4+S5


d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

i. rezistenta mecanică si stabilitate;

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului 8C1 din B-dul Republicii, nr. 183, S+P+9E+10 retras, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor invecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect intocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.

Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

ii.   securitate la incendiu;

In prezent clădirea corespunde parțial cerințelor indicate in P118 -1999 Normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor. Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, lucrare care nu face obiectul prezentei documentații.

iii.   igienă, sănătate și mediu înconjurător;

Clădirea corespunde legislației in vigoare privind igiena si sănătatea populației la momentul proiectării si execuției.

iv.   siguranță și accesibilitate în exploatare;

Nu sunt necesare masuri.

v.   protecție împotriva zgomotului;

Nu sunt necesare masuri.

vi. economie de energie și izolare termică;

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă sunt:

• termoizolare fațada parte opaca

Z'Z 2 .

cărintei fundamentale

O C *


• înlocuire ferestre existente si închidere balcoane cu tâmplărie termoizolanta cu geam termorezistent

 • •  termoizolare terasa

 • •  termoizolare soclu

 • •  termoizolare intrados placa peste subsol si parter in zona spatiilor comune

 • •  izolare conducte de incalzire si apa calda menajera din subsol

 • •  inlocuire conducte de apa calda menajera si incalzire din subsol

 • •  schimbare corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED

vii. utilizare sistenabila a resurselor naturale

Masurile propuse a fi executate pentru ca aceasta clădire sa răspundă cerinței fundamentale sunt:

• montare sistem de panouri fotovoltaice pentru iluminatul casei scării si pârtilor comune

5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de reabilitare energetica a clădirii, dimensionate astfel incat sa se obțină aceleași performante de eficienta energetica.

Aspectele constructive ce diferențiază cele doua scenarii sunt descrise mai jos:

Scenariul I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor

J

Sistem tip ETICS cu placi termoizolante cu spumă poliuretanică de 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor


Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala 10 cm grosime

Având in vedere ca la nivel european tendința este de a renunța la placarea fațadelor cu placi de polistiren acest material nu a fost luat in considerare pentru alte scenarii constructive. Pentru scenariul 1 s-a avut in vedere o soluție de termoizolare a fațadei cu termosistem cu placi din poliizocianurat. Se remarca insa ca aceasta are costuri mai mari decât termosistemele ETICS analizate, fara a avea însă indici de rezistenta termica superiori.


5.1 Soluția tehnică, arhitectural și economic, cuprinzând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

Expertiza precizează faptul ca aceasta clădire nu necesita masuri de consolidare, fiind încadrata in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

a2) protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu e cazul.

a3) intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

a4) demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, ari. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la

4'X exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest șdppjt^e^vâ'af)licaun termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren e&pândăt ciȚgroăime de 10 cm. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistenj^iiimi^itate'^/ j « Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cl^^nuuri $^hdwjtch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montâiulufisVsqutgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.).                    5

a5) introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

Nu e cazul.

a6) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente;

Acest tip de lucrări de intervenție nu sunt prevăzute prin prezentul proiect de investiții.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

  SCENARIUL I

  Sistem    constructiv

  pentru termoizolarea fațadelor,     exclusiv

  soclul

  Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala.

  Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

  • •  desfacerea finisajelor exterioare existente;

  • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata;

  • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

  • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

  • •   se vor rectifica rosturile

  • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc) Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie, pe 3 laturi, se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

  • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

  • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de

  sticla saturata, grosime strat termoizolant 1^^n^R"---4f^dm 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0^26 VWmK§3

  • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor defembaBnifurititie de stratul suport si starea actuala a acestuia/vcopkrixRindicațiilbr furnizorului de termosistem.

  • •  tencuiala pentru finisarea termosistemului

  Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

  Tencuiala se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

  Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

  Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare -grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

  In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

  Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplariile montate de locatari răspund cerințelor de termoizolare specificate in documentația tehnica, se prevede inlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de locatari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

  Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplărie cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume


pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, ca^^âFdjQp^r ta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava rectangulara 60x40x4mrn'

l \W-cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același țip Wgeavatcu imbinari sudate, montatii fiind fixați in placa balconului^plăcuțe^Jali^ prinse mecanic cu ancore chimice.

X „C^OfEșTI

Având in vedere ca la momentul intocmirii documentației -tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapetilor balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, art. 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapetilor balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm. Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 -18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi inchis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi închise cu tamplarie din profile PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi dotata cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de inchidere a balcoanelor si ferește^ este cazul, vorfi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.


Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de readiiela s2,d0 in sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geaiwdublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK. V

Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu

toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La incaperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

-inlaturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BCA se va păstră, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o planeitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR

-aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse, fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice in stratul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru suplimentarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara protecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies ^terasa

-se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei^?'.         '

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrăn;,\\^ W J

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprăfeței,'^^^^’ f

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extruda^gu^^jsime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Termoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parterț unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări             de

eficientizare         a

consumului       de

energie      electrica

pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parti commune

Paratraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si incalzire din subsol

Refacerea izolației conductelor si armăturilor instalației de încălzire si distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robineti si conducte de incalzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de incalzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de incalzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o încăpere de la ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

Scenariul II

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 finisat cu tencuiala decorativa.

Scenariul II

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate^tf/pre^d^Brle XSPâ 123/2013:                                                           j

 • •  desfacerea finisajelor exterioare existente sau â placărilor

ceramice;                                      '     .....X

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •   se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea încadrata in clasa Rs II sau Rslll, in situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, este necesar ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

J

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

NOTA: Celelalte lucrări de intervenție sunt identice cu cele descrise la scenariul 1.

---——;----——


CsS               ..

-,z\ V^*

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția                                 ww ) £

Pentru ambele scenarii, a fost identificat un singur factor de risc antropic si anume riscul de distrugerț^ punctuale in zona fațadelor - parter sau distrugeri ale elementelor de feronerie ale tâtnjplăriei termorezistente, cauzate de conduita necorespunzătoare a trecătorilor. Acest risc este nesemnificativ, elementele afectate fiind ușor de reparat sau înlocuit

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Scenariul 1

  Tip termosistem fațada, terasa

  Sistem termoizolant cu placi din spuma poliuretanuca 10 cm grosime, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

  Scenariul II

  Tip termosistem

  Sistem tip ETICS bazat pe placi de vata mineral bazaltica pentru fațade, spuma din poliizocianurat 14 cm grosime pentru terasa si polistiren extrudat 10 cm pentru soclu

  Tip tâmplărie termorezistenta

  Tâmplărie cu 5 camere din PVC cu geam termorezistent low-e.

  Tip instalație producție energie electrica din surse regenerabile

  Panouri fotovoltaice.

  Consum de energie termica din surse neregenerabile (AT+ACM)

  Consum de energie electrica din surse neregenerabile

  Consum de energie termica din surse regenerabile proprii

  Consum de energie electrica din surse regenerabile proprii

5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale'' de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare                       I

•ț


Prin realizarea investiției se vor înregistra consumuri mai mici de electricitate si energi^terrpk pentru niciunul dintre cele doua scenarii.                                                 a

5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Crt.

Etapa

De la

Pana la

1

Evaluarea cererii de finanțare si semnarea contractului de finanțare

Martie 2018

Iunie 2018

2

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Ianuarie 2019

Martie 2019

3

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție

Iulie 2018

Decembrie

2018

4

Activitatea de realizare a investiției de baza

Martie 2019

August 2019

5

Managementul proiectului

Iulie 2018

Noiembrie 2019

6

întocmirea si depunerea cererii de rambursare finale

Noiembrie 2019

Decembrie

2019

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

5.4 Costurile estimative ale investiției:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.563.820,89

Costurile estimative de intretinere si operare pe durata normată de viață

~7.435 lei/an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

~ 67.323,33 lei/an

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc in cadrul Anexei 1 -Scenariul I

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

1.527.217,83 lei fara TVA

Costurile estimative de intretinere si operare pe durata normată de viață

~ 7.223 lei/ an

Economii la costurile cu utilitățile rezultate in urma investiției

~ 67.323,33 lei/an

*

Devizul General si Devizele pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc in Scenariul II Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizata pe bazâț^Wb^jSEWiitși^ din baza de date Wir lev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele prof isetul proiect de investiții.

5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

9

 • a) impactul social și cultural;

Proiectul nu va avea un impact cultural. Cu toate acestea, impactul social va fi unul benefic, întrucât reducerea consumului de energie termică va duce și la scăderea costurilor întreținerii apartamentelor pe parcursul sezonului rece.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în ceea ce privește faza de operare, menționăm faptul că nu va fi necesară o forță de muncă suplimentară: Asociația de proprietari este responsabilă cu menținerea investiției iar Unitatea Administrativ-Teritorială Ploiești va fi responsabilă cu verificarea menținerii acesteia precum și cu respectarea obligațiilor contractuale.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (în mod indirect). Prin anveloparea clădirii și implementarea soluțiilor de producție de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră și se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile, aferente consumului energetic necesar pe perioada sezonului rece

5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

J                                                                                                                                                                 J

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.


Zx. TA

In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel careTuhnizeaz inforpații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finant;        acestor^,

cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.                             TAxVV *

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a inveșttțișiccșș^va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea netă actualizată corespunzătoare. Acești indicatori sunt prezentați în Anexa 1 - Scenariul I -Scenariu Recomandat si în Anexa 2 - Scenariul II.

J

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Rata de actualizare utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană în cadrul Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu 2014-2020 - de 4%.

Fiind o rată reală, datele previzionate au fost fundamentate în valori reale, s-au utilizat prețuri constante, fără a lua în calcul impactul inflației.

Previziunile realizate în cadrul analizei financiare a proiectului se bazează pe prognoze disponibile de la Comisia Națională de Prognoză (CNP).

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,5744 lei/euro.

Perioada de referință aleasă este de 14 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017. ’

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a clădirii.

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Necesitatea investiției este data de deficientele clădirii la acest moment, pin ceea ce privește chetuielile proprietarilor cu incalzirea.

c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existenta unui flux de numerar cumulat pdzgîv./^^


L.IWE fap^ca'^^^tulWe

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor prpie^ylui:^.^X


Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.563.820,89 lei fara TVA

Rata intermna de renatbilitate financiara

-15,18%

Valoarea neta actualizata

-1.193.318,90 lei

Scenariul II

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

1.527.217,83 lei fara TVA

Rata intermna de renatbilitate financiara

-14,89%

Valoarea neta actualizata

-1.151.634,20 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

• Unitățile de locuit nu sunt producătoare de venituri. Astfel, asociației de proprietari revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca Asociația de Proprietari a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor unităților de locuit, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu utilitățile. Având in vedere ca, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, economiile realizate la facturile cu utilitățile se reflecta in scăderea egala a veniturilor incasate de la proprietari, acestea nu vor fi considerate venituri nete.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la modul constructiv de anvelopare, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul anveloparii la tona de CO2 echivalent redus. De reținut ca si acesta este grevat de faptul ca

/o\ *\

tamplaria termorezistenta propusa are si rolul de a asigura ventilarea mecanica-naturala,, astfelsa se

respecte prevederile normativului NP011/97.


Având in vedere ca modelul privind reducerea de GES este liniar (aceeași red^ îre an^1â>raportul ACE va avea aceeași valoare cu cea a costului unitar anual CUa.

Scenariul 1

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

1.992,26

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

904.214,71 Lei

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

453,86 lei

Scenariul II

Orizontul de timp

ani

14

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

1.192,26

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

867.067,52 Lei

Raportul ACE = Costul unitar anual CUa

Lei/1 CO2e

435,22 lei

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligențele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional       Probabilitate

Mică

Importanta

Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic

Probabilitate      Medie            Importanța

Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri    de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar     Probabilitate      Mică

Importanta

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor       * S'-—. V

Măsuri    de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție/jâ țgicră^iWZw H' evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având îniVedere^că n® se)poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de       ‘^^nțf^ctii^,.

de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem^de^frictelz^B, penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze<ltMiȘre^6p’ termenul convenit.

Tip risc

Tehnic       Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     | Medie

Importanta

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată / cereri de rambursare

Măsuri    de

reducere

Echipa UIP va acorda 0 atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

 • 6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant cu placi din poliuretan 10 cm grosime

Scenariul II

Sistem    constructiv

pentru termoizolarea fațadelor

Sistem termoizolant tip ETICS cu vata minerala bazaltica 10 cm grosime

Celelalte elemente de natura tehnica sunt identice in ambele scenarii.

Referitor la celelalte criterii de comparație, având in vedere ca:

• cele doua scenarii au fost alese astfel incat sa se obțină aceleași rezultate in implementare in raport cu scăderea emisiilor de CO2 echivalent si cu producția de energie regenerabila

 • •  timpi de execuție / implementare sunt identici, lucrările fiind similare

 • •  impactul asupra mediului este similar

  e

  e

  fi

  z- A


 • •  sustenabilitatea este similara pentru ambele scenarii

 • •  riscurile sunt similare pentru ambele scenarii

rezulta ca singurele criterii ce determina scenariul recomandat cele de natura finan^arâ'skM' eficacitate a costurilor.                                                                                     ° '

Criteriu

Scenariul 1

Scenariul II

Cost total de investiție (lei fara TVA)

1.563.820,89

1.527.217,83

Raportul ACE (lei / tona CO2 echivalent)

453,86

435,22

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) Scenariul recomandat este scenariul II. deoarece:

 • •  raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun

 • •  costul de investiție este ușor mai redus.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  1.815.201,40

  din care valoarea (C+M)

  1.517.107,26

  Valoarea totala exclusiv TVA

  1.527.217,83

  din care valoarea (C+M)

  1.274.880,05

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Indicator

  Valoare

  Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

  46.469

  Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

  63.757

  Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

  17.288

  pentru incalzire/racire (kWh/an),

  10.629

  pentru iluminat (kWh/an),

  6.659

  Consumul mediu anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/mp,an)

  92.7

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți î            j

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

VI

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

14,56

Consum anual de energie primara (kWh/an)

41.546d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției: 21 luni (de la depunerea cererii de finanțare pana la depunerea cererii finale de rambursare)

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

J

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚĂ A - REZISTENTĂMECANICAȘI STABILITATE

Concluzia expertului este ca structura blocului de locuințe se incadreaza in gradul de risc seismic Rs III, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 225 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Structura de rezistenta a blocului din b-dul Republicii 183 8C1, cu subsol, parter si 10 etaje, este executata corect, cu materiale corespunzătoare, nu prezintă semne de degradare si nu necesita operațiuni de consolidare. Clădirea poate fi inclusa in programul de reabilitare termica si lucrările pot incepe fara intervenții structurale prealabile.

In condițiile respectării indicațiilor sus menționate, lucrările de reabilitare termica nu influențează negativ starea de rezistenta si stabilitate a structurii.

Lucrările de reabilitare termica nu influențează rezistenta si stabilitatea clădirilor învecinate. Intervențiile vor fi făcute in baza unui proiect întocmit si verificat conform legislației in vigoare. Execuția va fi incredintata unei echipe cu calificare si dotare specifica.Lucrările vor fi atacate numai după obținerea Autorizației de Construire.

____________ CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU ______

Clădirea se încadrează astfel:

 • • Categoria C normală de importanță conform HGR nr. 766/1997

 • • grad II de rezistență la foc.

 • • risc mic de incendiu - încăperile cu risc mijlociu nu depășesc 30% din totalul construcției

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 2.1.9/P118-99 iar pereții căilor de evacuare îndeplinesc condițiile stabilite în tab. 4.2.65/P118-99. Căile de evacuare sunt în conformitate cu cap. 2.6, 3.6 si 4.2 din P118/99. Lațimea căilor de evacuare este de minim 1.20 m. La nivelul parterului evacuarea se face prin uși în două canate 1.80m lățime.

Este necesara realizarea desfumarii casei de scara, insa aceste lucrări nu fac obiectul prezentei

_____CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU __

documentații.                                                                  ■' 1 2 /

Termosistemul pentru fațada va fi un sistem agrementat, din clasa de reacție Ig/foqSe^puținjB-?. s2,d0. Pentru limitarea propagării focului pe fațada, in dreptul tuturor plans&e^r clădirii .- se . >r dispune fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție^foCWi^ iu/^' s1,d0 cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoj^aptr^i]^fț?Jâ termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele, conform SR 007-2013)

CERINȚA C-JG£ENA, SĂNĂTATE I MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (încălzire), astfel:

 • •   spațiile interioare au suprafețe vitrate dotate cu ochiuri mobile si fante de aerisire pentru ventilație naturală permanentă

 • •   iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre existente. Prin inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie mai performanta din punct de vedere al izolării termice nu se modifica dimensiunile golurilor existente, nu este afectat in sens negativ iluminatul in spatiile existente.

 • •   iluminatul artificial este prevăzut cu lumina generală și lumina locală

 • •  apele uzate menajere și apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare.

 • •   Izolare hidrofugă: se asigură hidroizolarea pe contur a clădirii împotriva infiltrațiilor, și hidroizolarea pe suprafață a terasei prin montarea corectă și verificarea periodică a hidroizolațiilor. Terasa are pantele corespunzătoare de scurgere a apelor.

__  ____CERINȚAD ^SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE___________

După montarea straturilor noi de termohidroizlatie pe terasa, accesul va fi permis numai persoanelor avizate in vederea întreținerii, terasa fiind considerata NECIRCU LABILA.

Pentru întreținerea panourilor fotovoltaice montate pe terasa necirculabila se va permite accesul numai persoanelor autorizate.       

CERINȚA E - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Tamplaria propusa, profile PVC minim 5 camere, cu geam termoizolant low-e , se va incadra in clasa de protecție fonica 5 (VDI 2719k                     

___________CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA minim 0.038 W/mK                                            /'*

vor asigura rezistente termice corectate pe elementele de construcție ale an^lopeicla^rii după modernizare mai mari ca rezistentele minime normate.

Conductele care vehiculează agent termic apă caldă vor fi termoizolate pentru.â$         tinor

pierderi minime, respectându-se normele C 142 - instrucțiuni tehnice pentrui); țc^':      și

recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații și PE 924 (E-35) - Prescripții^pentru calculul izolațiilor termice ale instalațiilor.

Corpurile de iluminat cu LED vor asigura economii in consumul anual de energie electrica._________

___ CERINȚA G - UTILIZAREASUSTENABILA LA A RESURSELORNATURALE______ Amplasarea panourilor fotovoltaice conduc la realizarea de economii de energie primara, provenita din arderea combustibililor clasici, deci la protejarea resurselor de energie naturale, neregenerabile.

Se va implementa un sistem de proceduri interne pentru micșorarea pierderilor de energie din cauza utilizării necorespunzatoare a clădirii (ex. montare de sisteme de autoinchidere la ușile de acces in bloc, senzori la cor; urile de iluminat din casa scării si spațiile comune etc.)

 • 6.4 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • •  Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat, beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești fiind o autoritate publică locală.

 • •  în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la Bugetul Statului (FEDR+Buget de Stat) 60%.

 • •  Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 40%.

 • •  Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

  Nr.crt.

  Alocare financiara - Surse de finanțare

  UM

  Valoare

  I

  Valoare totala proiect, din care:

  Lei

  1.815.201,40

  1

  Valoare eligibila

  Lei

  1.796.013,27

  2

  Valoare neeligibila, inclusiv TVA aferent

  Lei

  19.188,13

  1

  Valoarea eligibila a proiectului, din care:

  Lei

  1.796.013,27

  1.1

  Finanțare nerambursabila solicitata (FEDR+Buget de stat)

  Lei

  1.077.607,96

  %

  60%

  1.2

  Contribuție eligibila a Beneficiarului (inclusiv cota aferenta asociațiilor de proprietari) - UAT+AP

  Lei

  718.405,31

  %

  40%

  Nr.crt.

  Alocare financiara - Surse de finanțare

  UM

  Valoare

  2

  Valoarea neeligibila a proiectului, din care:

  Lel

  wy

  2.1

  Cheltuieli neeligibile ale proiectului

  Lei

  2.2

  Cheltuieli neeligibile aferente TVA

  Lei

  II

  Contribuție totala UAT, din care:

  Lei

  332.995,29

  1

  Contribuție UAT la cheltuieli eligibile:

  Lei

  313.807,16

  1.1

  Contribuție UAT - 15% din val chelt eligibile aferente C+M+E

  Lei

  242.758,89

  %

  15%

  1.2

  Contribuție UAT ajutoare de natura sociala - 21,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

  Lei

  0

  %

  21,5%

  1.3

  Contribuție UAT cheltuieli eligibile altele decât cele aferente C+M+E

  Lei

  71.048,27

  %

  40%

  2

  Contribuție UAT la cheltuieli neeligibile:

  Lei

  19.188,13

  2.1

  Contribuție UAT - 15% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

  Lei

  0

  %

  15%

  2.2

  Contribuție UAT cheltuieli neeligibile altele decât cele aferente C+M+E

  Lei

  19.188,13

  %

  100%

  III

  Contribuție totala AP, din care:

  Lei

  404.598,15

  1

  Contribuție AP la cheltuieli eligibile:

  Lei

  404.598,15

  1.1

  Contribuție AP ■ 25% din val chelt eligibile aferente C+M+E

  Lei

  404.598,15

  %

  25%

  1.2

  Contribuție AP ajutoare de natura sociala - 3,5% din val chelt eligibile aferente C+M+E

  Lei

  0

  %

  3,50%

  2

  Contribuție AP la cheltuieli neeligibile:

  Lei

  Nr.crt.

  Alocare financiara - Surse de finanțare

  UM

  valoare

  2.1

  Contribuție AP - 25% din val chelt neeligibile aferente C+M+E

  ’C*

  'Sa

  2.2

  Contribuție AP in funcție de destinația apartamentului sau a tipului de proprietari - 100% din val chelt C+M+E

  Lei w

  %

  S j

  IV

  Contribuție totala UAT+AP, din care:

  Lei

  737.593,44

  1

  Contribuție UAT+AP la cheltuieli eligibile

  Lei

  718.405,31

  2

  Contribuție UAT+AP la cheltuieli neeligibile

  Lei

  19.188,13

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme ’                               9

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de către funciara (atașat)

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,

Nu este cazul.

Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu nerecomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republicii nr. 183

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare ob

ectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.1

Studii teren

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.326,90

141,23

2.468,13

3.3

Expertizare tehnica

2.177,29

522,55

2.699,84

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.632,97

391,91

2.024,88

3.5

Proiectare

i* \ ’ *

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții             V y\

z         <' aX

â / \ ■’X ;

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. R§0Ublicii^OJS3^\ /Sq

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

\\

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

43.746,39

8.895,02

52.641,41

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.664,04

2.799,37

14.463,41

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.923,78

745,52

4.669,30

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

26.158,57

4.970,13

31.128,70

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.294,49

7.655,96

47.950,45

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.231,71

994,03

6.225,74

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.726,46

328,03

2.054,49

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.505,25

666,00

4.171,25

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

126.418,14

24.492,28

150.910,42

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.280.480,00

243.291,20

1.523.771,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.376,00

641,44

4.017,44

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republicii nr. 183

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

17.510,00

3.326,90

20.836,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.301.366,00

247.259,54

1.548.625,54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32.096,40

6.098,32

38.194,72

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

24.072,30

4.573,74

28.646,04

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.024,10

1.524,58

9.548,68

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.366,95

0

14.366,95

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6522,76

0

6.522,76

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1304,55

0

1.304,55

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6539,64

0

6.539,64

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

69.270,34

13.161,36

82.431,70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

Total capitol 5

119.033,69

19.886,68

138.920,37

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

16.349,10

3.106,33

19.455,43

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

653,96

124,25

778,21

TOTAL

17.003,06

3.230,58

20.233,64

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.563.820,89

294.869,08

1.858.689,97

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

,..e q s 3 t 3//


CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

si specialități de instalații, in Jr


fit-, 111   Devizul obiectului: Lucruri de reabilitare terrrica bloc de locuințe 8C1

N-.crt.

Denurrirea capi tăietor si subcapitolelor de cheltuieli

Vdoae fcru TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4-

Cheltueli pentru irMastitia de baza

4.13

Construcții si instalații

1.280.480,00

243.291,2000

1.523.771,20

4.1.1

Terasamente

-

-

-

41.1.1

Baza

-

-

41.1.2

Gnexe

-

-

4.1.2

Rezistenta

-

-

-

41.21

Oaza

-

-

-

41.22

Ccn&re

-

-

-

4.1.3

.Arhitectura

1.224.853,00

232.722,090

1.457.575,07

4.1.3.1

Arhitectcra baza

1.141.157,00

216819,830

1.357.976,83

41.3.2

Arhitectura anexe

83.696,00

15.902,240

99.59Ș24

4.1.4

Instalații

55627,00

10.569,1300

66.196,13

4.1.41

Instalații electrice - baza

51.187,00

9.725,530

60912,53

4.1.42

Instdatii electrice - conexe

4440,00

843,600

5.283,60

IUI AL 1 - subcqp. 4.1

1.280.480,00

243.291,20

1.523.771,20

42

Montațj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.376,00

641,4400

4017,4400

4.21

Montaj baza

717,CD

136,2300

653,23

4.22

Mcntajaneee

2659,CD

505,2100

3L164Z1

TOTAL II- sdxzp. 4.2

3.376,00

641,44

4.017,44

43

Utilaje, echiperrente tehnologice si ftnctionaie care necesita montaj - Ranotri fotoxaltaice

17.510,00

3326,9000

20.836,90

4.3.1

Utilaje baza

17.510,00

3326,9000

20.836,90

4.3.2

Utilaje anece

-

0,0000

-

44

Utilaje, echipamente tehnologice si finctionaie care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

0,0000

-

45

Dotări

-

0,0000

-

46

Active necorporale

-

0,0000

-

TOTAL III - stbczp. 43+4.4+4.5+4.6

17.510,00

3.326,90

20.836,90

Total da/iz pe obiect (Total I + Total II + "lotci III)

1.301.366,00

247.259,54

1.54R625,54

Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

216.61871

220.951,08

225.370,11

229.877 51

234.475 06

239.164,56

243.947,85

248.826,81

253.803,34

258.879 41

264.057,00

269.338,14

274.724,90

"780.219,40

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

216.618 71

220.951,08

165.134.91

168.437 60

178.596,24

182.168,17

185.811.53

189.527 76

193.318,31

197.184,68

201.128,37

205.150,94

209.253 96

213/439934

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

60.235,20

61.439,90

55.878,82

56.996,39

58.136,32

59.299 05

60.485 03

61.694,73

62.928,62

64.187,20

65.470

94

/  -66.780J6

'    / Kt... X

Investiție

Lei/an

65.767 00

1.792.92295

-

--

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(65.767.00)

(1.792.922,95)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Lei/an

(65.767,00)

(1.792.922,95)

60.235,20

61.439,90

55378,82

56.99639

58.136,32

59.299.05

60.485,03

61.694.73

62.928,62

64.187,20

65.470,94

■  66.780,36

Surse de finanțare

Lei/an

65.767,00

1.792.92295

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

65.767,00

1.792.922,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/ an

-

-

120470,40

122.879,81

111.757,64

113.992,79

116.272,64

118.598,10

120.970,06

123.389,46

125.857,25

12837439

130.941,88

133.560,72

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

120470,40

243.350,21

355.107,84

469.100,63

585373,28

703.971,37

824.941,43

948.330,89

1.074.188,14

1.202.562.54

1.333.504,42

1467.065,14

l.'r                           ■        ..   ....                         r .

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Tabelul nr. 6 CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costuri totale cu investiția

Lei/an

65.767 00

1.792.922 95

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

(60.235 20)

(61.439 90)

(55.878,82|

(56.996,391

(58.136.32)

(59.299,05)

(60.485.03)

(61.694,73)

(62.928,62)

(64.187,20)

(65.470,94)

(66.780,36)

Total costuri / plăți

Lei/an

65.767,00

1.792.922,95

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.878,82)

(56.996,39)

(58.136,32)

(59.299,05)

(60.485,03)

(61.694,73)

(62.928,62)

(64.187,20)

(65.470,94)

(66.780,36)

Flux de numerar net

Lei/an

-65.767,00

-1.792.922,95

60.235,20

61439,90

55.878,82

56.996,39

58.136.32

59.299,05

60.485,03

61.694.73

62.928,62

64.187,20

65.470,94

66.780,36

Factor de actualizare

0 96

0,92

0,89

0 85

082

0,79

076

0 73

0 70

0 68

0 65

062

0 60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/ an

-63.237 50

-1.657.658,05

53.548,87

52.519 09

45.928.32

45.045 08

44.178,83

43.329 23

42.495 98

41.678,75

40.877 23

40.091,13

39.320 15

38.563,99

Rentabilitatea financiară a investiției (RIRF/C)

%

-15,18%

Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C)

Lei

-1.193.318 90

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investie

Lei

208.287,22

204.281,70

200.353,20

196.500,26

192.721,41

189.015,23

185.38032

181.815,31

178.318,86

174389.65

171.526,39

168.227,81

164.992,66

161.819,72

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu Investie

Lei

208.287,22

1.636.073,06

146.804,33

143.981,17

146.793,09

143.970,15

141.201,49

138.486,08

135.822.88

133.210.90

130.649,16

128.136,67

125.672,51

123.255,73

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

000

1.431.79136

-53.548,87

-52.519,09

-45.928,32

-45.045.08

-44.178,83

-43.329,23

-42.495,98

-41.678,75

-40.877,23

-40.091,13

-39.320,15

-38.563,99

Cost total actualizat - incremental

Lei

904.21471

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.992 26

Raportul ACE

Lei/1CO2

453 86

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA Incrementala

Cheltuieli cu materiile prime si cu material ele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. o

h

Cheltuieli cu enerp,ia termica

Lei/an

(60.235.20j

(61.439 90)

(62.66870,1

(63.922 08

(65.200,521

(66.504,53)

67.834 62

(69.191,31)

(70.575 141

(71.986 64,

(73.426.37)

x:

(74.894)90)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„ .-1..^.-i.

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\

( Iri

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

’    L V

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

‘■«J/y».

(60.235,20)

(61.439,90)

(62.668,70)

(63.922,08)

(65.200,52

(66.504,53)

(67.834,62)

(69.19131)

(70.S7S.14)

(71.986,641

(73.426,37)

(74394,90)

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu asigurările ți protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

Cheltuieli de intretinere sl reparații capitale

Lei/an

6.789,88

6325.68

7.064,20

7.205,48

7349.59

7.496.5B

7.646,51

7.799,44

7355,43

8.114,54

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

f.

-

-

Cheltuieli cu logistica

lei/an

-

-

-

..

-

Alte chel tțdeăoperaț Io naie

Lei/an

-

OTAl COSTURI OP RATIO ALE    EMENTALE (MARGl: • E)

Lei/an

-

(60.235,20)

(61.439,90)

(55.878,8 )

(56.996,39)

(58.136,32)

(59.299,05)

(60.485,03)

(61.694,73)

(62.9   62)

(64.187,20)

(65.470,94)

(66.78036)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1_____

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      1

Venjțuriofieraționale in varianta fara Investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

216.61871

220.951,08

225.370,11

229.877,51

234.475,06

239.164,56

243.947 85

248.826,81

253.803,34

258.879,41

264.057,00

269.33814

274.724,90

280.219,40

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

216.618,71

220.95108

225.370,11

229.877 51

234.475,06

239.164.56

243.947.85

248.826,81

253.803 34

258.879,41

264.057 00

269338,14

274.724 90

280.219 40

Venituri operaționale In varianta cu investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

216.618.71

220.95108

165.134,91

168.437 60

178.596,24

182.168 17

185.81153

189.527 76

193.318 31

197.184,68

201.128 37

205.150.94

209.25396

213.439 04

Venituri din economii

Lei/an

60.235,20

61.439 90

55.878,82

56.996 39

58.136,32

59.299,05

60.485 03

61.694,73

62.928,62

64.187,20

65.470,94

66.780 36

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

216.618,71

220.951,08

225370,11

229.877,51

234.475,06

239.164,56

243347,85

248.826,81

253.803.34

258.879,41

264.057,00

269338,14

274.724,90

280.219,40

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari dela proprietari

Lei/an

-

-

- 60.235,20

- 61.439.90

- 55.878,82

- 56.99639

58.136,32

59.299 05

- 60.485 03

- 61.694 73

- 62.92862

- 64.18720

-  65.470 94

66.780 36

venituri din economii

60.235,20

61.439,90

55.878,82

56.996 39

58.136,32

59.299 05

60.485,03

61.694,73

62.928,62

64.187,20

65.470 94

66.780,36

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

27.947,32

1.075.753 77

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

37319,68

717.169,18

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.631,55

717.169 18

Contribuțieaferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

19.18813

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

65.767,00

1.792.922 95

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

46.578,87

1.792.922,95

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

19.188 13

-

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

omandat

Perioada de implementare și operare

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

1     Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

56.569.12

84.279,50

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.683.618,91

- *■'

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

19.25000

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

1.386 00

2.541,00

Cheltuieli cu auditul proiectuluiu

Lei/an

881,88

3.233.54

Valoare totala indusivTVA

Lei/an

65.767,00

1.792.922,95

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA FARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialele consumabile

Lei/an

2.119,23

2.161.61

2.204 85

2.248 94

2.293 92

2.339,80

2.386 60

2.434 33

2.483 02

2.532,68

2.583.33

2.635,00

2.687,70

2.741 45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.498.56

150.448.53

153.457,50

156.526 65

159.657 18

162.850,33

166.107.34

169.429 48

172.818 07

176.274,43

179.799,92

183.395.92

187.063.84

190.805,12

Cheltuieli cu energia apa calda

lei/an

16.004.75

16.324,85

16.651,34

16.984,37

17.324,06

17.670,54

18.023,95

18.384,43

18.752,12

19.127,16

19.509 70

19.899,89

20.297 89

20.70385

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.068 00

4.149,36

4.232,35

4.316 99

4.403.33

4.491.40

4.581,23

4.672 85

4.766 31

4.861,64

4.958,87

5.058 05

5.159.21

5.262,39

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.209 43

2.253.62

2.298 69

2.344,66

2.391,56

2.439.39

2.488,18

2.537 94

2.588 70

2.64047

2.693 28

2.747,15

2.802,09

2.858 13

Cheltuieli cu apa

Lei/an

29.218 0?

29.802,42

30.398 47

31.006 44

31.626 57

32.259,10

32.904.28

33.562 37

34.233 61

34.918 29

35.616 65

36.328 99

37.055,56

37.796 68

Alte cheltuieli din afara (cu utilități I

Lei/an

4.368,68

4.456,05

4.545,17

4.636,08

4.728,80

4.823,38

4.919,84

5.018,24

5.118,60

5.220,98

5.325.40

5.431,90

5.540,54

5.651.35

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

lei/an

205-486,71

209.596,44

213.788,37.

218.064,14

222.425.42

226.873,93

231.411,41

236.039,64

240.760,43

245.575.64

250.487,15

255.496,90

260.606,83

265.818,97

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.113.00

8.275.26

8.440 77

8.609 58

8.781 77

8.957,41

9.13656

9.319 29

9.505 67

9.695.79

9.889,70

10.087.50

10.289.25

10.495 03

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

8.113,00.

8.275,26

8.440,77

8.609,58

8.781,77

8.957,41

9.136,56

9.319,29

9.505,67

9.695,79

9.889,70

10.087,50

10.289,25

10.495,03

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

3.019,00

3.079,38

3.140,97

3.203,79

3367,86

333 ...’2

3399,88

3.467.88

3.537,24

3,607,98

3.680.14

3.753,75

3.828r82

3.905,40

ChelWltilI generale de administrație

Lei/an

- “

-

-

-

-

-•

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale • VARIANTA FARA INVESITT1E

Lei/an

216.618,71

220.951,08

225370,11

229.877,51

234.475.06

239.164,56

243.947.85

248.826,81

253.803,34

258.879,41

264.057,00

269338.14

274.724,90

280.219,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU 1NVE5TTOE

Cheltuieli cu materiile primesi cu materialele consumabile

Lei/an

2.119,23

2.161,61

2.204,85

2.248,94

2.293,92

2.339,80

2.386,60

2.434.33

2.483,02

2.532.68

2.583,33

2.635,00

2.687,70

2.741,45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.498 56

150.448,53

93.222 30

95.086,75

96.988,48

98.928.25

100.906,82

102.924,95

104.983,45

107.083,12

109.224,78

111.409,28

113.637 47

115.910 22

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

16.004 75

16.324,85

16.65134

16.984 37

17.324 06

17.670,54

18.023.95

18.38443

18.752 12

19.12716

19.509 70

19.899 89

20.29789

20.703 85

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

4.06800

4.149,36

4.232,35

4.316,99

4.403.33

4.491 40

4.581,23

4.67285

4.766,31

4.861,64

4.95887

5.058,05

5.159 21

5.262 39

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.209,43

2.253,62

2.298,69

2.344,66

2.391.56

2.439.39

2.488.18

2.537,94

2.588.70

2.640.47

2.693,28

2.747.15

2.802,09

2.858,13

Cheltuieli cu apa

Lei/an

29.218,06

29.802 42

30.398,47

31.006.44

31.626 57

32.259,10

32.904,28

33.562.37

34.233 61

34.918,29

35.616,65

36.328,99

37.055,56

37.796,68

Alte cheltuieli dinafara (cu utilități)

Lei/an

4.368 68

4.456.05

4.54517

4.636 08

4.728.80

4.823.38

4.919.84

5.018 24

5.118 60

5.220.98

5.325.40

5.431 90

5.540.54

5.65135

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitat lle

Lei/an

205.486,71

209.596.44

153.553,17

156.624,24

159.756,72

162.951,86

166.210,89

169.535,11

172.925,81

176384.33

179.912 02

183.510,26

187.180,46

190.924,07

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.113,00

8.275.26

8.440,77

8.609,58

8.781,77

8.957,41

9.136.56

9.319.29

9.505.67

9.695.79

9.889,70

10.087.50

10.289,25

10.495,03

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

lei/an

8,113.00

8.275,26

8.440,77

B.609^8

8.781,77

8.957 4:

9,136,56

9.319,29

9.505,67

9.695,79

9389.70

10.087,50

10.289,25

10.495X13

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

3.019.00

3.079,38

3.14037

3.203,79

10.057,75

10.258,90

10464,08

10.67336

10.886,83

11.104,57

11.326,66

11.553,19

11784,25

12.019.94

Cheltuieli generale de administrație

Lei/Șb

-

-

-

*

-

Cheltuieli cu log&tka

Lei/an

- -• ■!

-

-

-

Alte cheltuieli operaționale

.

-

-

-

-

-

Total costuri operaționale • VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lel/sn

216.618,71.

220.951X18

165.134,91

168-.43L60.

178.596,24

182.168,17

185311,53

189527,76

193.318,31 |    197184,68

201.128,37

205.150,94 1      209.253,96

21L4M,04

Anexa 2 - Scenariul II- Scenariu recomandat Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-

RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Republicii nr. 183

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.1

Studii teren

1.632,97

310,26

1.943,23

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.326,90

141,23

2.468,13

3.3

Expertizare tehnica

2.177,29

522,55

2.699,84

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.632,97

391,91

2.024,88

3.5

Proiectare

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd.

Republicii nr. 183

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

42.986,28

8.750,60

51.736,88

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.664,04

2.799,37

14.463,41

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.824,64

726,68

4.551,32

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

25.497,60

4.844,55

30.342,15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

9.148,80

1.738,27

10.887,07

3.7

Consultanta

25.458,33

4.837,08

30.295,41

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.7.2

Auditul financiar

3.458,33

657,08

4.115,41

3.8

Asistenta tehnica

40.162,30

7.630,84

47.793,14

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.099,52

968,91

6.068,43

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.682,84

319,74

2.002,58

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.416,68

649,17

4.065,85

3.8.2

Dirigentie de șantier

35.062,78

6.661,93

41.724,71

Total capitol 3

125.525,84

24.322,74

149.848,58

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.248.040,00

237.127,60

1.485.167,60

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

X* *   \

Eficientizare energetic blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2 - Bloc 8 C1, Bd. Repu&lit^hr. 183-,

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

'fTVA

Valpare cu

lei

/ei

lei

1

2

3

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.376,00

641,44

Sp

X017.44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

17.510,00

3.326,90

20.836,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.268.926,00

241.095,94

1.510.021,94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.285,40

5.944,23

37.229,63

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

23.464,05

4.458,17

27.922,22

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.821,35

1.486,06

9.307,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.003,42

0

14.003,42

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6357,52

0

6.357,52

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1271,5

0

1.271,50

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6374,4

0

6.374,40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

67.603,73

12.844,71

80.448,44

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00


Data: 16 Februarie 2018


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești

■'

Cheltuielile centralizate în cadrul Devizului General intră în categoria cheltuielilor eligibile, dar și a celor neeligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile conform Ghidului solicitantului, vor fi plătite integral de către Beneficiar.

Cotele ISC și CSC nu sunt purtătoare de TVA, fiind deja taxe, de asemenea și anumite taxe pentru obținerea de avize și acorduri, în consecință acestor sume nu li s-a aplicat cota de 19%.

Valoarea totală a proiectului include și alte cheltuieli aferente proiectului care sunt adăugate ulterior devizului general, și anume:

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

15.936,00

3.027,84

18.963,84

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

637,44

121,11

758,55

TOTAL

16.573,44

3.148,95

19.722,39

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.527.217,83

287.983,57

1.815.201,40


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55
tt. 1/1   Devizul obiectului: Lucruri de reabilitare tenrica bloc de locuințe 8C1

Nr.crt.

Denwriiea capitolelor si siixapitolelor de cheltuieli

Valoare fora TVA

TVA

Valoare cu TV4

Ici

lei

Ici

1

2

3

4

5

Cep.4-

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

1.248.040,00

' 237.127,6000

1.485.167,60

4.1.1

Terasarrente

-

4.1.1.1

Bcza

4.1.1.2

Gcnexe

4.1.2

Rezistenta

-

4.1.21

Baza

-

4.1.22

Ccnece

-

4.1.3

Arhitectura

1.192.413,CO

226558,470

1.418.971,47

4.1.3.1

Arhitectura baza

1.108717,00

210686230

1.319.373,23

4.1.3.2

Arhitectura ariBae

83.696,00

15.902240

99.598,24

4.1.4

Instalații

55.627,X

’   1Q5®,1300

66196,13

4.1.4.1

Instalații electrice- baza

51.187,00

9.725,530

60912,53

4.1.4.2

Instalații electrice - conexe

4.440,00

843,600

5.283,60

TOTZLI - si4xxț> 4.1

1.248.040,00

237.127,60

1.485.167,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.376,00

641,4400

4017,4400

4.21

Mantxg baza

717,CD

1362300

853,23

4.22

Montaj conexe

2659,00

5052100

3.164,21

TOTAL ll-suixzp. 4.2

3.376,00

641,44

4.017,44

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj - Panouri fotovaltaice

17.510,00

3336,9000

20.836,90

4.3.1

Utilaje baza

17.510,00

3326,9000

20836,90

4.3.2

Utilaje ccneoe

-

0,0000

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

0,0000

-

4.5

Dotări

-

0,0000

-

4.6

Active necorporale

-

0,0000

-

TOTAL III - «ahcrțiL 4.3+4.4+4.5+4.6

17.510,00

3.326,90

20.836,90

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.268.926,00

241.095,94

1.510.021,94


* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de ucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.                                                               /A


■'

O I -2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

|_I2A FINANCIARĂ A PROIECTULUI - 8cl- Scenariu II - Scenariu recomandat


i Denumire tabele analiza financiară a proiectului

Tabelul nr.l - INVESTIȚIA TOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Cheltuieli pt proiectare si asistenta tehnica

Lei/an

55.998.89

83.276,65

Cheltuieli pentru investiția de baza

Lei/an

-

1.641.703.43

Alte cheltuieli

Lei/an

6.930,00

19.250,00

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Lei/an

1.386 00

2.54100

Cheltuieli cu auditul proiectul ui u

Lei/an

88188

3.233,54

Valoare totala inclusivTVA

Lei/an

65.196,77

1.750.004,62

Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA f ARA INVESTIȚIE

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

Lei/an

2.119,23

2.161,61

2.204.85

2.248,94

2.293.92

2.339.80

2.386 60

2.43433

2.483,02

2.532 68

2.583,33

2.635,00

2.687 70

2.741.45

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.498.56

150.448,53

153.457,50

156.526 65

159.657 18

162.850 33

166.107 34

169.429 48

172.818 07

176.274,43

179.799 92

183.395 92

187.063 84

190.805,12

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

16.004,75

16.324,85

16.651,34

16.984 37

17.324 06

17.670 54

18.023,95

18.384 43

18.752,12

19.127,16

19.509,70

19.899 89

20.297,89

20.703 85

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

4.068 00

4.149,36

4.232,35

4.316,99

4.403 33

4.491 40

4.581 23

4.672 85

4.766.31

4.861,64

4.958.87

5.058 05

5.159,21

5.262 39

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.20943

2.253,62

2.298,69

2.344 66

2.391,56

2.439.39

2.488,18

2.537 94

2.588 70

2.640,47

2.693,28

2.747,15

2.802,09

2.85813

Cheltuieli cu apa

Lei/an

29.218.06-1

29.802,42

30.398,47

31.006,44

31.626,57

32.259,10

32.904,28

33.562,37

34.233,61

34.918,29

35.616,65

36.328,99

37.055,56

37.796 68

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

4.368,68

4.456,05

4.545,17

4.636,08

4.728.80

4.823,38

4.919 84

5.018,24

5.118.60

5.220,98

5.325 40

5.431,90

5.540,54

5.651,35

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

205.486,71

2094196,44

213.788,37

218.064,14

222.425,42

226.873.93

231.411,41

236.039,64

240.260,43

245.575,64

250.487,15

255,496,90

260.606,83

265.818,97

_

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.11300

8.275.26

8.440 77

8.609 58

8.781 77

8.957 41

9.136 56

9.319 29

9.505.67

9.695 79

9.889,70

10.087 50

10.289 25

10.495 03

Total cheltuieli cu personalul

Lci/an

8.113,00

8.275,26

8.440,77

8.609,58

8.781.77

8.957,41

9.136,56

9.319,29

9305,67

9.695,79

9.889,70

10.087,50

10.289,25

10.495,03

Cheltuieli de intretmere si reparații capitale

Lei/an

3.019,00

3.079,38

3.14037

3.203,79

3.267,86

3.333,22

3.399,88

3.467,88

3.537,24

3.607,98

3.680,14

3.753,75

3.828,82

3.905,40

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Lei/an

-

-

-

Alte cheltuieli ogerețlqnale

Lei/an

-

-

-

î

Total costuri operaționale - VARIANTA FARA INVESTTT1E

Utfon

216.618,71

220.951,08

225.370.11

229.877,51

234.475,06

239,164,56

243.947,85

248.826.81

253.803,34

258.879,41

264.057,00

269338,14

274.7 4,90

280.219,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTTT1E

Cheltuieli cu materii le prime si cu materialele consumabile

Lei/an

2.11923

2.161 61

2.204,85

2.248,94

2.293.92

2.339.80

2.386,60

2.434,33

2.483,02

2.532.68

2.583,33

2.635.00

2.687,70

2741,45

Alte cheltuieli materiale

Lel/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli cu energia primara

Lei/an

147.498.56

150.448,53

93.222,30

95.086,75

96.988,48

98.928 25

100.906,82

102.924 95

104.983 45

107.083,12

109.224,78

111.409 28

113.637,47

115.910,22

Cheltuieli cu energia apa calda

Lel/an

16.004,75

16.324.85

16.651,34

16.984 37

17.324 06

17.670 54

18.023 95

18.384 43

18.752 12

19.127,16

19.509 70

29.899 89

20.297,89

20.703 85

Cheltuieli cu energia-gaze naturale

Lei/an

4.068 00

4.149,36

4.232,35

4.316,99

4.403,33

4.491,40

4.581 23

4.672,85

4.766,31

4.861,64

4.958 87

5.058,05

5.159.21

5.262,39

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

2.209,43

2.253,62

2.298 69

2.344 66

2.39156

2.439 39

2.488 18

2.53794

2.588.70

2.640 47

2.693 28

2.747 15

2.802 09

2.85813

Cheltuieli cu apa

Lei/an

29.218,06

29.80242

30.398,47

31.006,44

31.626,57

32.259,10

32.904,28

33.562,37

34.233 61

34.918,29

35.616 65

36.328,99

37.055.56

37.796 68

Alte cheltuieli din afara (cu utilități)

Lei/an

4.368,68

4.456.05

4.545.17

4.636.08

4.728.80

4.823.38

4.919.84

5.018.24

5.118.60

5.220.98

5.32540

5.431,90

5.540,54

5.651.35

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitat ilc

Lel/an

205.486.71

209.596 44

153 553,17

156 624.24

159.756J2

162.951,86

166.210 89

169.535,11

172 925,81

17< 384,33

179 912.02

183.510,26

187.180,4

190 924,07

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

8.113,00

8.275.26

8.440,77

8.609 58

8.78177

8.957 41

9.13656

9.319,29

9.505.67

9.695.79

9.889,70

10.087.50

10.289,25

10.495,03

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

Lei/an

8.113,00

8.275,26

8.440,77

8.609,S8

8.781,77

8957,41

9.136,56

9319,29

9.505,67

9.695,79

9.889,70

ln.087,50

10.289,25

10.495,03

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

3,019,00

3.079,38

3-140,97

3 203,79

9.864,73

10.062,02

10.263,26

10.468.53

10.677.90

10.891,46

11.109.29

11331,47

11.558,10

11.789,26

ChelțuMațiisfede administ rație

Lei/an

-

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

_

'♦i «L1

-

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

:•

-

-

Total costuri operaționale - VARIANTA CU INVESTIȚIE

Lel/an

216.618,71

220.951,08

165.134,91

168.437,60

178.403,22

181.971,29

185.610,71

189322,93

193.10939

196^1,5?

200,91.100.

204.929,22

209.027,81

213.208,37


1 Tabelul nr. 5 - SUSTENABIL1TATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

încasări aferente veniturilor operaționale

Lei/an

216.618 71

220.951,08

225370 11

229.877 51

234.475,06

239.164 56

243.947,85

248.82681

253.803,34

258.879 41

264.057,00

269.338,14

274.724.90

280.219.40

Plăți aferente cheltuielilor operaționale

Lei/an

216.618 71

220.951,08

165.13491

168.437,60

178.403,22

181.971 29

185.610,71

189.322 93

193.109,39

196.97157

200.911,00

204.929,22

209.027,81

i -

213.20837

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)

Lei/an

-

-

60.235,20

61439 90

56.071,84

57.193 27

58337,14

59.503,88

60.693,96

61.907,84

63.145 99

642108,91

65.697.CI8

67311,03

: V

Investiție

Lei/an

65.196 76

1.750.004,62

-

-

**

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

(65.196 76)

(1.750.004.62)

-

-

Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiții

Lei/an

(65.196.76)

(1.750.004,62)

60.235,20

61.439,90

56.071,84

57.193 27

58337,14

59.503,88

60.693 96

61.907,84

63.145 99

64.408,91

65.697,09

*^-.67»ll,0î

Surse de finanțare

Lei/an

65.196 76

1.750.004,62

-

-

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

65.196,76

1.750.004,62

-

-

-

-

-

Flux de numerar total

Lei/an

-

120470,40

122.879,81

112.143,67

114.386,55

116.674,28

119.007,76

121.387,92

123.815,68

126.291,99

128317,83

131394,19

134.022,07

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

-

-

120470,40

243.350,21

355.493,88

469.880,43

586.554,70

705.562,46

826.950,38

950.766,06

1.077.058,04

1.205375,87

1.337.270,06

1471.292,13

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

| Tabelul nr. 6 - CALCULUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      !

Total incasari de exploatare

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Ș,-

Costuri totalecu investiția

Lei/an

65.196 77

1.750.004 62

-

-

Costuri operaționale

Lei/an

-

(60.235,20)

(61.439,90)

(56.071,84)

(57.193,27)

58.337,14}

159.503 88)

(60.693.96)

(61.907,84)

(63.145,99)

(64.408.91)

65.697,09)

(67.011,03)

Total costuri / plăți

Lei/an

65.196,77

1.750.004,62

(60.235,20)

(61.439,90)

(56.071,84)

(57.193,27)

(58337,14)

(59.50338)

(60.693,96)

(61.907,84)

(63.145,99)

(64408,91)

(65.697,09)

(67.011,03)

Flux de numerar net

Lei/an

-65.196,77

-1.750.004,62

60.235.20

61.439,90

56.071,84

57.193,27

58337,14

59.503,88

60.693,96

61.907,84

63.145,99

64.408,91

65.697,09

67.011,03

Factor de actualizare

0 96

0,92

0 89

0 85

0,82

0,79

076

0 73

0 70

0,68

0 65

062

0.60

0,58

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-62.689,20

-1.617.977,65

53.548.87

52.519.09

46.086,96

45.200 67

44.331,43

43.478 90

42.64277

41322,72

41.018,43

40.229,62

39.455 97

38.697,20

_

Rentabilitatea financiară a investiției RIRF/C)

%

-15%

Venitul net actualizat al investiției VAFN / C)

Lei

-1.151.63420

Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Costuri actualizate totale anuale în varianta fara investie

Lei

208.287,22

204.281,70

200.353,20

196.500,26

192.721,41

189.015,23

185.380,32

181315,31

178.318,86

174389,65

171.526,39

168.22731

164.992,66

161.819.72

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investie

Lei

208.287,22

1.600.381,86

146304,33

143.981,17

146.634,44

143314,55

141.048,89

138.33641

135.676,09

133.066,94

130.507 96

127.998,19

125.536,69

123.122,52

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0,00

1.396.100,17

-53.548,87

-52.519 09

-46.086,96

-45.200.67

-44.331,43

-43478.90

-42.642,77

-41.82272

-41.018,43

-40.229,62

-39.455,97

-38.697,20

Cost total actualizat - incremental

Lei

867.067 52

Reducerea de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

1.992,26

Raportul ACE

Lei/1CO2

435 22

Elaborator,

Maria Veruzi

COS'., DE ’ERARE VARIANTA Increme

Cheltuieli cu materiileprimesi cu materialele consumabile

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli materiale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

WT7

Cheltuieli cu energia termica

Lei/an

-

■160.235,20)

(61.439.901

162.668,701

(63.922.081

(65.200 52)

166.504,53}

(67.834.62J

(69.191,31)

(70.575,14)

(71.986.64)

(73426.37)'

t     (74.83A'9O)

Cheltuieli cu energia apa calda

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

'■'vs'"- . -

Cheltuieli cu energia- gaze naturale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

- \

Cheltuieli cu energia electrica

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

'X     '-c

Cheltuieli cu apa

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli materiale si cheltuieli cu utilitățile

Lei/an

-

(60.235,20)

(61.439,90)

(62.668.70)

(63.922,08)

(65-200.52)

(66.504,53)

(67.834,62)

(69.191,31)

(70.575,14)

(71.986,64)

(73426,37)

(74.894,90)

Cheltuieli cu personalul angaiat

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

■-

Cheltuieli cu asigurărileși protecția socială

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total cheltuieli cu personalul

ței/an

-

-

■ ■

-

Cheltuieli de întreținere si reparații capitale

Lei/an

-

-

6.596,87

6.728,80

636338

7.000,65

7.140>66

7,283,47

7.429.14

7577,73

7.729,28

7.883,87

Cheltuieli generale de administrație

Lei/an

-

-

-

Cheltuieli cu logistica

Le'/»"

-

-

-

-

-

A

E

Alte cheltuieli operaționale

Lei/an

-

-

TOTAL COSTURI OPERAȚIONALE INCREMENTALE (MARGINALE)

Lei/an

-

(61.439,90)

(56.071 B4)

(57.193,27)j     (58337,14)

(59.503,88)

(60.693,96)

(61.907 m

(63.145,99)

(64408,911

!■ 5.697,09)

167.011,03)

Tabelul nr. 3 - VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14      '

Venituri operaționale in varianta fara investiție

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

216.618.71

220.951,08

225.370,11

229.877,51

234.475 06

239.16456

243.947 85

248.826,81

253.803 34

258.879,41

264.057,00

269.338,14

274.724 90

280.219,40

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

216.618,71

220.95108

22537011

229.877,51

234.475 06

239.164,56

243.947,85

248.826 81

253.803 34

258.879 41

264.057,00

269338,14

274.724,90

280.21940

Venituri operaționale In varianta cu Investiție

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

216.618 71

220.951 08

165.134 91

168.437 60

178.403 22

181.971,29

185.610 71

189.322 93

193.109 39

196.971 57

200.91100

204.929 22

209.027.81

213.208.37

Venituri din economii

Lei/an

60.235,20

61.439 90

56.071,84

57.193,27

58.337 14

59.503,88

60.693 96

61.907,84

63.145,99

64.408 91

65.697 09

67.011,03

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Leî/an

216.618,71

220.951,08

225370,11

229.877,51

234.475,06

239.164,56

243.947,85

248.826,81

253.803,34

258.879,41

264.057.00

269338.14

274.724,90

280.219,40

Venituri operaționale in varianta incrementala

UM

Venituri din incasari de la proprietari

Lei/an

-

-

- 60.235.20

- 61.439,90

- 56.071,84

- 57.193.27

58.337.14

- 59.503,88

- 60.693 96

61.907 84

- 63.14599

- 64.408.91

-   65.697 09

-   67.01103

venituri din economii

60.235,20

61.439 90

56.071,84

57.193,27

58.337 14

59.503,88

60.69396

61.907,84

63.145.99

64.408 91

65.697 09

67.011,03

Venituri din alte activitati

Lei/an

-

-

-

-

-

-

Total venituri operaționale

Lei/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| Tabelul nr. 4 - SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14     i

Asistența financiară nerambursabilă solicitată

Lei/an

27.605,18

1.050.002.77

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

37.591,58

700.001.85

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an

18.403,45

700.001 85

Contribuțieaferentă costurilor neeligibileinclusivTVA

Lei/an

19.188 13

-

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

65.196,76

1.750.004,62

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

Lei/an

46.008 63

1.750.004 62

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

19.188 13


Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții

Documentație de realizare a lucrărilor de intervenții

> >

NTERGROU

ENGINEERING


wneenud/


TUV

AUSTRIA


ENISO 9001

20100163000596

EN ISO 14001

20104163000597

OHSAS 18001

2011616300059B


BORDEROU

■ I                         ' • / I

- FAZA D.A.L.I. -

4 ■wuN.’?y<L^1

COD

DENUMIRE PLANȘA

SCARA

ARHITECTURA

ARH.01

Releveu - PLAN SITUAȚIE

1:200

ARH.02

Releveu - PLAN SUBSOL

1:100

ARH.03

Releveu - PLAN PARTER

1:100

ARH.04

Releveu - PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH.05

Releveu - ETAJ TERASA

1:100

ARH. 06

Releveu - SECȚIUNE

1:100

ARH. 07

Releveu- FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH.08

Releveu-FATADA PRINCIPALA

1:100

ARH.09

Releveu-FATADA LATERALA DREAPTA

1:100

ARH.10

Propunere- PLAN LATERALA STANGA

1:100

ARH. 11

Propunere - PLAN SUBSOL

1:100

ARH.12

Propunere- PLAN PARTER

1:100

ARH. 13

Propunere - PLAN ETAJ CURENT

1:100

ARH. 14

Propunere- PLAN TERASA

1:100

ARH. 15

Propunere - SECȚIUNE

1:100

ARH. 16

Propunere - FAȚADA POSTERIOARA

1:100

ARH. 17

Propunere - FAȚADA PRINCIPALA

1:100

ARH. 18

Propunere - FAȚADA LATERALA DREAPTA

1:100

ARH. 19

Propunere- FAȚADA LATERALA STANGA

1:100


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

LEGENDA:

Parcela

Margine drum

----------- Construcție

Gard

D

Punct de statie

Scări

H

Cămin de vizitare

----- Spațiu Verde

1

Pomi

Acces TrotuaruS WîEseeoup r

* > V<? S«L * v.


__

Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


Inv^etitia- EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -LOT 2- BLOC 8C1 eSTI                                 BD. REPUBLICII NR 183


aJntergroup

ENGINE£RtNG

1


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro

J40/6798/2000          B ricsC AD S N: 7124-053OW15-39399-5428

RO 13215731


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Proiectant


Verificat


Sef proiect specialitate

Sef proiect complex

Numele

Semnătură

Stud. Arh. Caria DUMITRESCU

Arh. Ana Maria URSACHE

Arh. Ana Maria URSACHE

Arh. Ana Maria URSACHEDenumire planșa:

BLOC 8C1


PLAN SITUAȚIE


Cod planșa: 01

-- o c > >

Ferestre neconforme, propuse pentru inlocuire


Tamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect

igienizâtasi


Suprafața tavan s termoizolataSRL

Demontare glaf afic-existent


NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


(0 k_ o> c <D O)

c

rg o o

o (L


ZÎNTERGROUP

WJb, LNGINEERtHG

7r

Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro

J40/6798/2000          BricsCAD SN: 7124-05300015-39399-5428

RO 13215731


Numele

Semnătură

Proiectant

Stud. Arh. Caria DUMITRESCU

Verificat

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHEs

o

o tz <D m


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLAN SUBSOL


1----------------------------

Cod planșa: 02RELEVEU

LEGENDAFerestre neconforme, propuse pentru inlocuire


----


■ urte de lumina


Curte de lumina


Tamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect


j Suprafața tavan subsol igie termoizolata
ORfilNUlAftHinc. DIN KOMĂNia


6190


NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TÂMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


2 o c: o CT rt—■ c ca o o oZ


aîntergroup

LNGINfctRIHG

Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www. in te rg ro up.ro

J40/6798/2000          BricsCAD SN: 7124-0530-0015-3939^5428

RO 13215731


——

Numele


Proiectant


Verificat


Sef proiect specialitate


Sef proiect complexro o 7b

C CD CD


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Denumire planșa:

BLOC 8C1 RELEVEU


PLAN PARTER


Specialitate: ARH


Cod planșa: 03RELEVEU

LEGENDA|-    | Ferestre neconforme, propuse pentru

inlocuire


Parapeti balcoane, propuse pentru inlocuire


țgsWgi Zidărie blocuri B.C.A


Zidărie cărămidă


VZZZâ


Fasii B.C.A placaj


Diafragma B.A


Tamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie


Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestuj proiect

* ^SlN^fUffg d

★ // Xc>          Jr/J


Suprafața tavan sub termoizolata


Demontare glaf atic ex^țpjit ^//


PLAN ETAJ

Cod încăpere

Denumire Incapen

Sui pofata -mp

Perimetru - m Finisa i uardcseaLi

Flnisae jwretlttavan

E01

ni 1

8:35

G«}3S

Var luvnt 'i

E02

Bucătărie

14.20

8.80

Gresie

E03

Dormitor

12.55

9.60

Parchet

Var lavabil

E04

Dormitor

14.00

11.20

Parchet

Var lavabil

E05

Baie

8.75

4.00

Gresie

Var lavabihFaianta

E06

Grup sanitar

5.90

2.15

Gresie

Var lavabihFâiantă

E07

Gru;. sanitar

7.20

2.80

Gresie

E08

H 1

16.30

8.30

Gresie

Var lavabil

E09

Baie

8.80

4.40

Gresie

Var lavabiRFaianta

EtO

Dormitor

14.00

11.20

Parchet

Var lavabil

E11

Dormitor

12.55

9.60

Parchet

Var lavabil

E12

Bucătărie

13.30

7.70

Gres.fi

Var :--4vatiirFaiâ-’t-

.   E13

Camera de si

17.25

17.7C.

_ PgrQheU_ .

Var lavabil

E14

Camera de zi

17.25

17.70

Parchet

Var lavabil

E15

Bucătărie

13.30

8.35

Gresie

Var lavablhFaianta

E16

Dormitor

12.55

10.00

Parchet

Var lavabil

E17

Dormitor

14.00

11.20

Parchet

Var lavabil

E18

Baie

8.30

4.00

Gresie

Var lavabil\Faianta

E19

Hol

16.65

8.35

Gresie

Var lavabil

E20

Gru. sanitar

5.25

1.70

GfBSÎK

Vurla^abilVFBianiB ,

E21

Giu sanitar

5.25

1.70

•VărfâVBbirF-ian'.li .

E22

Hol

0.95

4.70

Grecie.—

V=r lavabil

E23

Hol

9.95

4,70

Gresie

Var lavabil

E24

Hol

16.65

8.35

Gresie_

Var lavabil

E25

Baie

8.80

. __4.4 Q

G"-Je—

V-rhvf3t?il\FQisni=

E26

Dormitor

14.00

11.20

Parchet

Vsr Lavabil

E27

Donnilcr

9.60

Varlavabi’

E28

Bucătărie

13.30

7.70

Gresie.

Var lavabihFaianta

E29

Camera de zi

17 OS

1îj0

Prrchal—

Var lăvăi il

E30

Camera de zi

17.25

17.70

Parchet

Var lavabil

E31

Casa scării

23.35

20.05

Mosaicdurnșț

Var lavabil


Revizia:


Data:


Numele:


Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


Nr. proiect: PH PL 18158/2011


.    ... EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI-LOT 2 BLOC8C1.BD.

St'na-                                    REPUBLICII, NR 183


/^NTERGROUP

tNGINEERING

AP


Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


www.intergroup.ro

J40/679BJ2000          BricsCAD SN: 7124-0530-0015-39399-5428

R013215731


Numele

Semnătură

Data

Proiectant

Stud. Arh. Caria DUMITRESCl

01.2018

Verificai

Arh. Ana Maria URSACHE

' Scara

1:100

Set proiect specialitate

Arh. Ana Maria URSACHE

Faza

D.A.L.I.

Sef proiect complex

Arh. Ana Maria URSACHE


Denumire planșa:

BLOC 8C1

RELEVEU


Specialitate: ARH


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLAN ETAJ CURENT


Cod planșa: 04Curte de lumina


alaf atic existent


-Invelitoare multrsjrat

-Hidroizolatie flexibîfd ^ -Termoizolatie spuma po Straturi existente termo-

NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREASAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.

  RELEVEU

  LEGENDAFerestre neconforme, propuse pentru inlocuire

6 03%   ®

Luminator casa s.-arii


Tamplarie usi exterioare, propuse pentru inlocuie

^7////^ Spatii cu funcțiuni comerciale, care nu fac obiectul de studiu al acestui proiect

Ț] Suprafața tavan subsol igienizata si termoizolata

Atic prefabricat


ORBINUl ABHiîi


r- ‘ ~i

1 1

A

A

l                                               ■

Revizia:

Data:

Numele:

Semnătură:

Motivul revizuirii si documentul:

Nr. proiect: PH PL 18158/2011

.    .... EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8C1, BD.

Investltia-                                      REPUBLICII, NR 183


2 o c o O)

c ai

o d)

o i— D-


/jÎNTERGROUP

bNGINEERING

Site:

Nr. înregistrare:

CUI:


Proiectant


Verificai


Sef proiect specialitate


Sef proiect complexwww.intergroup.ro

J40/6798/2000          BriesCAD SN: 7124-05300015-39399-5428

RO 13215731

Beneficiar

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Denumire planșa:

BLOC 8C1

RELEVEU

PLAN TERASA

Specialitate: ARH

Cod planșa: 05


-înlocuire qlaf de protecție atic din tabla galvanizata


JmzeUîoare-muitisîral-----------------

-Hidroizolatie flexibila

-Termoizolatie spuma poliuretanica 8 cm -Straturi existente termo-hidroizolante


RELEVEU

LEGENDA
'•t


Subsol


Ferestre neconforme, propuse pentru inlocuire


Parapeti balcoane, propuse pentru inlocuire


IX +24.48 VIII+21.76

VII +19.04

VI +16.32

V+13.60

IV+10.88

III +8.16


+ 5.44


NOTA:

 • 1. TOATE CONFECȚIILE SI CONSTRUCȚIILE DE PE FAȚADA CE AU FOST REALIZATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

VOR FI DEZAFECTATE PE CHELTUIALA RESPECTIVILOR PROPRIETARI, IN TIMP UTIL, ASTFEL INCAT SA POATA FI REALIZATE LUCRILE DIN PREZENTUL PROIECT.

 • 2. TOATE CONFECȚIILE SI APARATELE AFLATE PE FAȚADE SE DEMONTEAZĂ SI SE REMONTEAZĂ (UNDE ESTE CAZUL). LA MOMENTUL MONTĂRII SCHELEI SE VOR VERIFICA TAMPLARIILE MONTATE DE LOCATARI (FERESTRE, LOGII), IN FUNCȚIE DE MODUL IN CARE ACEASTA CORESPUNDE CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE DOCUMENTATEI TEHNICE, SE VA DECIDE PASTRAREA SAU ÎNLOCUIREA. CANTITATILE DE LUCRĂRI SE VOR AJUSTA CORESPUNZĂTOR.


l\vk\\xyk^vsN\\vsx\\Wx\N

Semnătură:


Motivul revizuirii si documentul:


.    . . EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI LOT 2 - BLOC 8C1, BD.

Investltia-                                      REPUBLICII, NR 183


ZjjNTERGROUP

ENGfNEERING

7r


Site:

Nr. înregistrare: CUI:


www.intergroup.ro

J40/679B/2000          BricsCAD SN: 712405304» 1S39399-5428

RO 13215731


ra ’o

o c

0) m


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Proiectant


Verificat


Numele
Denumire planșa:

BLOC 8C1 RELEVEU


Specialitate: ARH


PLAN SECȚIUNE


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 8C1, B-dul Republicii nr.183, a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțită de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin documentația pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad.de izolare termică corespunzător, cu tâmplarie din aluminiu cu rupere de puntei-4ermic^ 'și> geam

termorezistent;                                                     -/

-înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menaj erag


-.f-/


 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și arpim?din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la bazagf'iccarci' coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA                            lei

1.815.201,40

1.517.107,26


construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA lei

Față de cele arătate mai sus, propunem


aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183"


Andrei Gheorghe

Bazavan Larisa

Bolocan Iulian

Botez George S Niculae

Cosma Marcian Danescu Ștefan

Dinu Marius Andrfci /

Dragulea Sanda

Viscan Robert Ionul
Dragusin pdulftia

Ganea Cristian Mihai odorog Bogdan 1Tea Constantin Ga
Pana George X  /

Popa Gheorghe    /

Salceanu ClaudiâOana el(^«Sicoie Florin Lucian J_ Â


arcu Valenti ateescu MariuVNicolae

Neagu Daniel Pui

Palas Alexandru Paul

Văduvă Sorinheorsdte g

Jw

Sorescu Florina Alinai Tudor Aurelian Durnit


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-^co^hiici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183”

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere că data limită de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, Operațiunea A Clădiri rezidențiale este 28.02.2018 și ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

-îmbunătățirea condițiilor de confort interior:

9                        9                                                        >

-Reducerea consumurilor energetice;

-Reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și apă caldă menajeră;

-Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 8C1, B-dul Republicii nr.183 a transmis municipalității solicitarea de înscriere în program, însoțita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin DALI, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu

plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;              Xo

-izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, a^H®/to^.e_^'^jțe interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;              r

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă eu pdhâreMrț^^^at^îi strat de 140 mm grosime;

  ,N/

  int


 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde°$^&S|§Va* apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

  cu


  -închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10


cm;

-schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol -montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în

subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

-montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

-înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor;

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.815.201,40

din care valoarea (C+M)

1.517.107,26

Valoarea totala exclusiv TVA

1.527.217,83

din care valoarea (C-HM)

1.274.880,05

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.815.201,40

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

19.188,13

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare

(Lei)-^^

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.815.201,40'

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

1.2

Valoarea totala eligibila

2

Contribuția proprie, din care:

73Ț7.593;44'#

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

718>40$31V;

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

19.188,13

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.077.607,96

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8C1, BD. REPUBLICII NR. 183”

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv Mihaela IAMANDI


Direcția Relații Internationale, Director Executiv,Nicoleta CRACIUNOIU


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

Andreea Mihaela CRISTEA


Direcția Economică,

Director Executiv,


Mariani GAVRILĂ rANENA NR £,LA HCL Nr. ^3  /


DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI aferenti proiectului

“EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2 - BLOC 8 C1, BD. REPUBLICII NR. 183”

1. SITUAȚIA EXISTENTA

Imobilul analizat blocul 8C1, se afla in intravilanul municipiului Ploiești, la adresa B-dul Republicii 183.

1.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

Clădirea are funcțiunea de locuințe colective, bloc cu apartamente aflate in proprietate privata

Anul constructiei:1977-1978

Regim de inaltime:S+P+9+10 retras-cu spatii comerciale la parter

Număr apartamente:40

In raport cu strategiile naționale si europene,in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, avand drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

si următoarele necesitat!:

 • •  proprietarii suporta cheltuieli ridicate pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

1.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a Blocului 8C1 bdul Republicii 183.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri fotovoltaice.


O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea ,' o./ consumului energetic.

2. DESCRIEREA SUMARA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrări de intervenție

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din vata minerala bazaltica 10 cm grosime, cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 finisat cu tencuiala decorativa. Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

« desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci vata mineral bazaltica, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 2.70m2K/W, conductivitatea termica minim 0.037 W/mK

 • •  mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

 • •  tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Conform GP 123/2013, la clădirea incadrata in clasa Rs II sau Rslll, in

situația in care nu sunt propuse lucrări de consolidare, estă fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipească

pe toata suprafața, iar fixările mecanice sa se execute numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura), ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizariîe de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu vata mineral bazaltica 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai șus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 (vata minerala bazaltica), dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrele.___________________________

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri in fațada


In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie termoizolanta din PVC cu solbanc, si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare - grile higroreglabile. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a

opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existențe si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice. Se vor realiza reparații la interior in zonele de intervenție, fara montarea glafului interior.

Dat fiind ca la momentul elaborării DALI nu avem informații despre modul in care tamplarîile montate de locatari răspund cerințelor de termoizoiare specificate in documentația tehnica, se prevede înlocuirea tuturor ferestrelor, cu mențiunea ca la momentul începerii execuției se vor face investigații suplimentare, urmând a se decide daca se vor păstră sau nu, in funcie de modul de echivalenta al tamplariilor montate de l< «tari cu cele propuse prin prezentul proiect. Cantitatile de tamplarie-ferestre vor fi ajustate in consecința.

Deoarece structura parapeților de balcon nu a fost concepută să ’ primească încărcări suplimentare din închiderea cu tâmplarie"cu două foi de geam, soluția pentru care s-a optat a fost aceea de a crea un cadru din confecție metalică ancorat în placa și pereții exteriori conceput anume pentru a primi încărcările date de închiderile cu sticlă, care se vor monta direct pe acesta. Cadrul metalic va fi din țeava sctangulara 60x40x4mm, cu montanti metalici, 90cm interax, si traverse din același tip de țeava cu îmbinări sudate, montatii fiind fixați in placa balconului cu plăcute metalice prinse mecanic cu ancore chimice.

Având in vedere ca la momentul întocmirii documentației tehnico economice nu a fost posibila investigarea stării prinderilor parapeților balcoanelor (fie lipsa accesului, fie refuzul proprietarilor, fie imposibilitatea evaluărilor in lipsa schelelor montate de fațada) soluția proiectata va fi eventual modificata după inspecția acestor prinderi in conformitate cu prevederile GP 123/2013, ari 20.

Astfel după montarea schelelor si eliberarea balcoanelor se va proceda la inspectarea amanuntita a tuturor prinderilor si montantilor metalici.

 • a) Daca se constata ca prinderile si montantii metalici ai parapeților balcoanelor nu au suferit degradări se va aplica soluția proiectata, si anume: pe parapetii din beton turnat monolit sau din panouri pline prefabricate se va aplica termosistem compozit compact lipit cu element termoizolarit polistiren expandat cu grosime de 1.0 cm.

 • b) Daca se constata ca aceste elemente au suferit degradări minore proiectantul va dispune soluții de remediere locala, după care se va monta termosistemul descris la punctul a.

 • c) Daca se constata degradări majore ale elementelor de mai sus, ce pun in pericol siguranța locatarilor si a trecătorilor, parapetii vor fi dezafectați si cadrul metalic prevăzut mai sus pentru susținerea tamplariei termoizolante va fi repozitionat corespunzător. Pe acesta se va monta la exterior o placa de tip OSB 3 - 18mm grosime, pentru exterior, si pe acest suport se va aplica un termosistem compozit compact lipit cu element termoizolant polistiren expandat cu grosime de 10 cm conductivitate termica minim 0.038 W/mK. Către interior cadrul va fi închis cu placi de gips-carton rezistent la umiditate.

Balcoanele vor fi inchise Cu tamplarie din profite PVC (tocuri si cercevele si cu ranforsari din profile metalice galvanizate) cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in sistem pentacameral. Tamplaria va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e.

La exterior, pe latura inferioara a golului de balcon se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie polistiren expandat 3 cm grosime


pentru a evita punțile termice. Tamplaria nou montata va fi echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare (de ex: cu grile higroreglabile de absorbție si evacuare).

In tamplaria ferestrelor si balcoanelor nou montate aferente bucătăriilor se vor realiza goluri de admisie aer si grile de ventilație, conform Normelor Tehnice din 5 februarie 2009 pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor De Alimentare Cu Gaze Naturale NTPEE - 2008".

In panourile tamplariei de închidere a balcoanelor si ferestrelor, acolo unde este cazul, vor fi prevăzute goluri pentru hote si coșuri.

Tamplaria va fi configurata din profile PVC cu clasa de reacție la foc C - s2,d0 in Sistem pentacameral, si va avea foi mobile si fixe cu geam dublu termoizolant clar cu tratament low-e, U=1.10 W/mpK.

Sistem constructiv pentru termoizolarea terasei


Balcoanele care nu au placa de beton la partea superioara se vor închide cu panouri sandwitch montate pe cadru/structura metalica, prevăzute cu toate accesoriile necesare montajului si scurgerii apelor pluviale (inclusiv jgheaburi, opritori de zapada si gheata, etc.)

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplârie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

La încăperea pentru depozitarea gunoiului menajer se va monta usa metalica.

Terasa se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări: -înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si repararea (înlocuirea) straturilor existente de hidroizolatie a terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare, pana la termoizolatia de BCA existenta. Termoizolatia de BGA se va păstra, se va înlocui pe zonele degradate.

-se va asigura o plaheitate a stratului suport prin turnarea unui strat de mortar de ciment, cu scopul de a uniformiza suprafața in vederea aplicării termoizolatiei suplimentare-spuma poliuretanica PIR -aplicarea unei termoizolatii din poliuretan in grosime minima de 14 cm, densitate minim 35 kg/mc, conductivitate termica minim 0.026 W/mK, dispus in stare spumanta, prin sprayere; termoizolatia va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolatia aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atentie deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare, etc.). Soluția utilizata presupune inlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale, adaptate noii grosimi a starturilor de terasa.

-aticul se va suprainalta cu fasii din polistiren extrudat suprapuse,

fixate cu adeziv si mecanic cu tije cu rășini epoxidice în straiul de beton al terasei, in vederea realizării unui suport pentru șuplimeritarea straturilor termoizolatiei.

-se vor reface straturile de bariere de vapori, difuzie si decompresie aferente terasei

-se va aplica un strat de protecție flexibil din polimer 3mm grosime, hidroizolant, peste spuma poliuretanica sprayata; stratul va fi continuu, incluzând aticul; hidroizolatia va fi compatibila cu spuma poliuretanica.

-După terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2%

-se vor repara proiecțiile ventilațiilor instalațiilor care ies pe terasa -se vor monta deflectoare pentru ventilarea straturilor terasei

Sistem constructiv pentru termoizoiarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 100 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3 conductivitate termica minim 0.038 W/mK; plăcile de polistiren se vor monta pe o înălțime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, se va aplica o tencuiala decorativa de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

T ermoizolare intrados placa peste subsol si peste parter

Termoizolare intrados placa peste subsol si parter( unde deasupra sunt spatii comune ale blocului sau apartamente) cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitate termica minim 0.038 W/mK, finisat cu tencuiala Si zugrăveli lavabile. In prealabil se va igieniza si curata stratul suport al termoizolatiei.

Lucrări de eficientizare a consumului de energie electrica pentru iluminat

înlocuire corpuri de iluminat casa scării si spatii comune cu corpuri de iluminat cu LED

înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in zona spatiilor comune ale blocului Verificare tablou electric parii commune

Parătraznet

Demontare/montare platbanda instalație paratraznet, daca este afectata de lucrările de reabilitare

Izolare conducte de apa calda si încălzire din subsol

Refacerea izolației conductelor și armăturilor instalației de încălzire și distribuție apă caldă de consum amplasate în spațiile neîncălzite cu vată minerală în grosime minimă de 20 mm;

înlocuire robinetisi conducte de încălzire si acm

înlocuirea rețelelor de conducte a instalației de încălzire si apa calda menajera, din subsol; montarea de robineti de echilibrare pe retaua de incalzire si robineti de trecere si golire pe rețelele de încălzire si apa calda menajera.

Sistem de producție energie electrica din surse regenerabile

montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel incat sa asigure si necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru partite comune si pe perioada de iarna când insorirea este redusa . Echipamentele

pentru panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-o inc aper.$ de.1^ > ultimul etaj al blocului de locuințe.

Alte lucrări

refacerea trotuarului in dreptul spatiilor comune al blocului după finalizarea lucrărilor

demontarea si montarea unităților de AC de pe fațada, in urma lucrărilor de reabilitare

3. PRINCIPAL» INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT» INVESTIȚIEI

Valoarea totala a Investiției

Indicator

Valoare (lei)

Valoarea totala inclusiv TVA

1.815.201,40

din care valoarea (C+M)

1.517.107,26

Valoarea totala exclusiv TVA

1.527.217,83

din care valoarea (C+M)

1.274.880,05

Nr.crî.

SURSE DE FINANȚARE

Valoare (Lei)

1

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1.815.201,40

1.1

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

19.188,13

1.2

Valoarea totala eligibila

1.796.013,27

2

Contribuția proprie, din care:

737.593,44

2.1

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

718.405,31

2.2

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

19.188,13

3

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.077.607,96

Indicatori tehnici ai investiției

Indicator

Valoare

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone CO2 / ari)

65,96

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

316.601

SC INTERGROUP ENGINEERING SRL


AVIZ

Nr. 5/22.02.2018

1.Denumire proiect:

EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LOT 2 - BLOC 8 CL BD. REPUBLICII NR. 183

 • 2. Proiectant - S.C. INTERGROUPENGINEERING S.R.L.

 • 3. Beneficiar -DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII - DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

LUCRĂRI PROPUSE:

 • - placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • - izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;

 • - reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;

 • - termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;

 • - schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • - închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților, cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm;

 • - schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;

 • - înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol

 • - montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

 • - montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;

 • - montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;

 • - înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite eletrice neconfome in


zona spațiilor comune ale blocului;

 • - verificare tablou electric părți comune

 • - demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare

 • - refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului după finalizarea lu&^ferț^-

 • - demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reaM|t^F^>''z

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA                                    1.815.201,40 lei

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA         1.517.107,26 lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

25. FEB. 2018
SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITACOMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ____ ________

7N7C - /ș/^r^C/z                    j nr - /ĂS'
O ^A^Z

! &               ig. I

Mâr

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 CI, BD. Republicii nr. 183"


1

CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICA___

Lucrările de termoizolare propuse acoperă întreaga suprafața a anvelopei clădirii, rezultând astfel scăderea consumului de energie termica necesara asigurării climatului intern conform normelor in vigoare.

Elementele de termoizolatie propuse, cu următoarele caracteristici:

 • •  Termosistem fațada cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.042 W/mK

 • •  Termoizolare terasa cu spuma din Poliizocianurat 14 cm grosime, R = maxim 3.850 m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

 • •  Tamplarie ferestre si balcoane profile PVC 5 camere U=1.10 W/mpK

2

 Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare intrados planseu peste subsol si parter cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica minim 0.038 W/mK

 • •  Termoizolare parapeti balcoane cu polistiren expandat 10 cm grosime, conductivitatea termica

3

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții funcție de tipul si specificul obiectului.