Hotărârea nr. 529/2018

Hotãrârea nr. 529 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 529 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 379/20.11.2018 a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 10480/20.11.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 294/21.11.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-fînanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art.l - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

In temeiul Legii nr.273/2006, art. 19 si 49 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215/2001- privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ u o \

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Anexa nr 1 la H.C.L. nr. V.^.zt/2018


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

MII LEI

Buget aprobat

Execuție

31.10.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.201

1.143

1.200

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.410

7.270

9.410

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.315

1.650

200

5.515

TOTAL VENITURI

15.925

10.063

200

16.125

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

15.925

10.041

’ 200

16.125

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.610

8.391

0

10.610

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.610

8.391

0

10.610

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.354

5.098

0

6.354

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.134

4.908

0

6.134

Salarii de baza

10.01.01

6.090

4.874

6.090

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

iVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

220

190

0

220

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

1

2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

130

101

,<'fT30

TITl

-UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.168

3.227

0

4.768

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.569

1.237

0

' <7 1.569

Furnituri de birou

20.01.01

18

16

<ia

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

20

^26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

303

245

\.^'.v3Q3

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

180

<<•237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

253

204

;:?-253

Piese de schimb

20.01.06

74

60

74

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

26

32

Buget aprobat

Execuție

31.10.2018

Influente

Buget rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

79

106

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

520

407

520

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

430

0

528

Hrana pentru animale

20.03.02

528

430

528

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

104

63

0

104

Medicamente

20.04.01

56

30

56

Materiale sanitare

20.04.02

48

33

48

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

325

194

0

325

Uniforme si echipament

20.05.01

84

40

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241

154

241

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

62

0

90

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

90

62

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

11

2

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

15

21

Pregătire profesionala

20.13

26

22

26

Protecția muncii

20.14

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.494

1.202

0

1.494

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

63'

31

63

Chirii

20.30.04

5

3

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.426

1.168

1.426

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

66

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

66

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.315

1.650

200

5.515

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75]

70

5.315

1.650

200

5.515

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.315

1.650

200

5.515

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.315

1.650

200

5.515

Construcții

71.01.01

4.664

1.413

200

4.864

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

336

73

336

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

315

164

315

ORDONiîfa CREDITE, sanfe»,ln

SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL


"CONSTANTIN STERE"

LISTA DE INVESTIȚII 2018


- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2018

Influente

Buget rectificat 2018

DOTĂRI

711

0

711

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

45

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator - 1 bucata

11

11

9

Freza sol - 1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Vaporizator pentru camera frigorifica

16

16

13

Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)

120

120

14

Sistem iluminat parcare

70

70

15

Vidanja

55

55

16

Tractoras cu remorca

65

65

LUCRĂRI TOTAL

4.604

200

4.804

INVESTIȚII NOI

4.371

-20

4.351

1

Parcare auto - execuție

1.150

1.150

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

300

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

810

810

4

Clădire administrativa zoo

520

520

5

Lacuri păsări de apa

396

396

6

Canal apa zoo

291

291

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate si proiect tehnic

34

34

8

Rețea de canalizare parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

482

-10

472

9

Rețea de alimentare cu apa parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

388

-10

378

INVESTIȚII IN CONTINUARE

233

220

453

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

140

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

3

Reabilitare alei zona plaja

220

220

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

5.315

200

5.515


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”


NOTE DE FUNDAMENTARE 11. REABILITARE ALEI ZONA PLAJA- întocmiriproie& teniiic și execuție ” - 220 mii lei

Reabilitare alei în zona plajă din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Investiția „Reabilitare alei în zona plajă - întocmire proiect tehnic și execuție” este impusă de crearea unui confort pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești. La tema de proiectare pentru acest obiectiv se va ține cont de reabilitarea aleilor existente din zona plajă, pentru aproximativ 3.900 mp cu bordurile aferente. La proiectare se va avea în vedere prevederile din tema de proiectare. La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.