Hotărârea nr. 528/2018

Hotãrârea nr. 528 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 10 m2, situat în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 528

privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu Ioan a terenului în suprafață de 10 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76,


cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 380/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Mateescu Marius și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1775/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 363/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 224/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea înstrăinării prin vânzare către domnul Popescu Ioan a suprafeței de teren de 10,00 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Dojanr. 76, cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361;

Luând în considerare procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 07.11.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.261/28.07.2017 privind modificarea regulamentului privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013.;

Luând în considerare adresele înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr.1215/2018 și nr. 21260/15.10.2018 formulate de domnul Popescu Ioan;

Având în vedere procesul verbal din data de 21.09.2018 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispozițiilor nr. 6883/13.10.2017, nr. 1441/15.02.2018 și nr. 3132/21.09.2018;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin.(3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 117/06.06.2018 revizuit în 01.08.2018, întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 10,00 m2, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, identificat cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 9.303,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Popescu loan a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 10,00 m2 situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 76, cu nr. cadastral 143361, Carte Funciară 143361, identificat conform planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către domnul Popescu loan a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 9.303,00 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare, ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

A

(2) In cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărarc nu se va încheia.

A

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

PREȘEDÎ^TE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

4*

&

SC OPINION SRL

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA

06.06.2018

Nr. Raport

117 /06.06.2018

Revizuit 01.08.2018

CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren curte, situat în Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr.76, Jud. Prahova, suprafață de 10 mp, Nr.Cad. 143361. Conform observațiilor clientului, prezentul raport revizuit înlocuiește raportul inițial nr. 117 /06.06.2018, care devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


F

SC OPINION SRL

Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

  • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I

 • l.l.Certificarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


Florjan RobescuSC OPiNiON SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  Terem curte cu o suprafață de 10 mp, Nr.Cad. 143361

  , LOCALIZARE

  Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr.76, Jud. Prahova

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 109/29.03.2016 împreună cu anexele 1 și 3 și

  HCL 465/28.11.2017 împreună cu anexele 2,3 și 4

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  19.04.2018

  DATA EVALUĂRII

  06.06.2018

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.6513 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  2.000 Euro (9.303 lei) echivalent 200 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, GIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu nr. Leg. 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren curte, este situată în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 76, jud. Prahova, nr.cad. 143361.

Terenul are suprafață totală de 10 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 116579/22.12.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat pe baza documentației puse la dispoziție înainte de efectuarea verificărilor în teren iar reprezentantul Primăriei a însoțit echipa la vizualizarea locațiilor. Locație:

\

►linii
Judecătoria

*

Po!?clinsra


Servicii de

Gospodărire Urbană


jțî*              w1* Banca

9

Corecos©

®   B


Statuia Libertății


Pi»ta Twn»

SOOOt*5CUcji'Plată


Mega (mage

9


i

Strada Gheorghe Doja 76


HaleEJ

Piața Centrală^


9

Halele Centrale


UniCredit Banx

9


9

Kinder Club9

Metropolitan Life


M-.irrtii judȚUMn •ic Q

Fig 1 Imobil subiect, str Gheorghe Doja. Nr, 76.


Dătecsrt&araftce £201 SCoa^e Ramâtfa Ccndiți'

■- Ploiești Vedere Google Maps


TriTîețfecdback 50 mu


.flMk

■<


Fig.2 Imobil subiect, Str. Gheorghe Doja, Nr.76, Ploiești - Vedere Satelit


4*

W

SC OPINION SRL


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

  ______y- —___________________jfc, .    . anexele 2,3 și 4 furnizate de către cdept. al Ploiești.                                ' \


Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 109/29.03.20 l'âg 1 și 3 și HCL 465/28.11.2017 împreună cu i -------    -      ■ —l

domeniului privat administrat de Consiliul Local Ploiești.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății infob$iațe:țM

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piață.

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • •  abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • •  tipul activului care este evaluat;

 • •  starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

• orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în

.specific .       .               .                       . ț SS l:

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. \GonfatfiESEV valoarea depiață este definite astfel:                                                        \z' ...

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schi^țât^ b data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoaie; după' un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și Iară constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

>


”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării',

 • > ”la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

 • > ”între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ”piața”;

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat" înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu

i n î 'y'

definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expune perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pierai. .Stațțgîițti^ cri] acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus înWenți

J__,1____....... j.


Ț-prin-eăre^bbțme cel iere^piață^e este o _ «.i^riș este ia unujMniâr adecvat departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de datae^alPărir,...^''^,'/ ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent”, preșupufie că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă,despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna

nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 06.06.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 06.06.2018 este ; 16 = 4.6513 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire Ia bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integr al.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate


Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din mulfi^l^sui Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pîeței^fflobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

- Extras CF 116579/22.12.2017

 • - HCL 109/29.03.2016 și anexa 1 și 3

 • - HCL 465/28.11.2017 și anexele 2,3 și 4

 • - Act de dezmembrare cu autentificare nr.3276 din 21.12.2017

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • -   Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • -  Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea;

Evaluarea s-a efectuat in lipsa Certificatului de Urbanism, in ipoteza in care terenul este construibil/pot fi efectuate demersuri pentru a primi autorizațiile necesare, suportând construcție de tip anexa.

In cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.


nici o persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acorauLș^s^tmu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 109/29.03.2016 împreună cu anexele 1 și 3 și HCL 465/28.11.2017 împreună cu anexele 2,3 și 4, furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 116579/22.12.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 109/29.03.2016 împreună cu anexele 1 și 3 și HCL 465/28.11.2017 împreună cu anexele 2,3 și 4, furnizate de către client.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.


 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si înăsprirea politicii monetare începând cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se întoarcă in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

-a t a / \


In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte m^j^pențnHSțK^fâti in rii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii siluă&i ornselor cu pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii .

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare Ia piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect au fost analizate un număr de 27 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 100 euro/mp și 400 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 250 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:


tld


Informații


Proprietatea evaluata


medie


minimPret oferta/vanzare (€)

180.000

22.000   1.250.000

250

100

400

199

21

1.000

684

201

12.390

16

9

150

Curent, apa, gaz. canalizare

Curent. Curent, apa, apa. gaz. gaz canalizare


Pret(€/mp)

Zile piața

Suprafața teren (mp)           10

f ront stradal                    3

Utilitati generale

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Gheorghe Doja si are o suprafață de 10 mp. Accesul la teren se realizează de pe drum cu servitute cu acces din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă mixtă.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este regulată;


Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de căițe-^f^e^^tșnții Municipiului Ploiești pe baza documentației și datele culese la fața locului de către evalușt&gA

i 'e*


3.6. Date privind impozitele


Impozitul pe teren este de aproximativ 60 lei pentru intravilanul orașului Ploiești:'4iBp,ozi j. Pa fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.                   A.F

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă mixta;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți comerciale si rezidențiale;

 • □     forma neregulata și suprafața terenului de dimensiuni mici, precum si amplasarea acestuia fata de construcțiile deja existente limileaza posibilitățile fizice si legale de construire.

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren cu caracter comercial care sa deservească construcțiile din vecinătate.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu*^. și^'eon^trncp^ocji amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept ^^Ae^^penti'ibSfde transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentrin^^ptiliz^e/terehul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.                               ' /r"rO^.Z

țr


Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directa

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

- Drepturile de proprietate evaluate;


 • -   Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -   Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost; Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

10,00

461

900

192

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

204,00

200,00

224

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-10%

Marja negociere (EURO/mp)

-10,20

-10,00

-22,40

Preț corectat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat 0 ajustare negativa intre 5% si 10% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

o       zv

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

«

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

' <*20«I

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

- Klormale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

193,80

190,00

201,60

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 52,54 mp

Ajustare (EURO)

6,50

0

8,20

Ajustare (%)

3%

0%

4%

Preț ajustat (EURO)

200,30

190,00

209,80

Motivare ajustare

Ajustarea tine cont de costul necesar demolării eventualelor construcții demolabile existente pe terenurile comparabile. ComparabileleA si C beneficiază de construcții din cărămidă cu Aed de 100 mp respectiv Aed = 52,54 si a fost calculat un cost de 30euro/mp demolabil / la suprafața de teren

Condiții de piața

iunie 2018

iunie 2018

iunie 2018

iunie 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

200,30

190,00

209,80

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustarispecifice proprietății

Localizare

Str. Gheorghe Doja 76

str. Gheorghe Doja

str. Elena Doamna 52

zona Gheorghe

Doja

Ajustare (%)

0%

5%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

10,30

0,00

CARACTERISTICI

COMP

ARAB

I L E r.

7

A

B

--------------’S-11

v

w

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

tereriynfpaVilari

LOCALIZARE

Ploiești

Roiesti

Roiesti

Roiesti     X.Jp1'’ /

0

AMPLASAMENT

Str. Gheorghe

Doja 76

str. Gheorghe Doja

str. Elena Doamna 52

zona Gheorghe

Doja

PROPRIETAR

Primăria Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

10,00

461

900

192

data inspecției

19.04.2018

iun. 18

iun. 18

iun. 18

pret/mp-oferta

?

204,00

200,00

224

valoare oferta

?

94044

180000

43008

id anunț

X2L8130FL

'5734380

X2L813081

contact

733358130

724239766

733358130

ag imob

proprietar

proprietar

alte caracteristici

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Teren liber

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 52,54 mpF

SC OPiNiON SRL

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare pozitiva de 10 ,30 euro'pentru’^jfip Ș, deoarece are o localizare mai inferioară feta^e^^t^f^x Ajustarea s-a determinat pe baza perec comp A si comp BJ *5/

Drum acces

servitute

asfaltat

asfaltat <

Ajustare (%)

-5%

.......;

Ajustare (EURO/mp)

-10,01

-9,5Q£

W 0.5:10,49

Motivare ajustare

S-au aplicat ajustări negative tuturor compara deoarece accesul se face din strada asfaltata, proprietatea subiect se face in baza dreptului Ajustară s-a determinat conform analizei de p secundare.

bilelor de 5% iar accesul la cu servitute, ata a datelor

Utilitati

Electricitate, Apa, Canalizare, Gaze

Toate Utilitățile la limita

Toate Utilitățile la limita

Toate

Utilitățile pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

10,00

461

900

192

Ajustare (%)

4%

10%

0%

Ajustare (EURO/mp)

7,63

19,80

0,00

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări pozitive comparabilelor A si B, deoarece au o suprafața de teren mai mare fata de proprietatea subiect. A fost comparata proprietatea C (asemantatoare subiectului) cu proprietatea B (suprafața mai mare fata de subiect) si a rezultat o ajustare de 19,8 euro/mp pentru fiecare diferența de aproximativ 700 mp.

Deschidere (ml)

2,88

19,95

5

17,4

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Neregulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

O,Q0i[ ?Jv/y^OO |

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

SimilarA*

V

Ajustare (%)

0%

0$

,.£w o; o%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-2,39

20,60

-10,49

Preț ajustat (EURO/mp)

197,91

210,60

199,31

Ajustare totală netă (EURO)

4,11

20,60

-2,29

Ajustare totală netă (%)

2%

10%

-1%

Ajustare totală brută (EURO)

24,14

39,60

18,69

Ajustare totală brută (%)

11,84%

19,80%

8,34%

Suprafața teren (mp)

10,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

200

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

2.000

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

C

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 200 euro/mp, adică 2.000 euro / 9.303 lei.Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 200 euro/mp, adică 2.000 euro / 9.303 lei

Valoarea de piață teren 10 mp = 200 euro/mp, adică 2.000 euro / 9.303 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate simt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

- adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt selecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informați/(fe°piață?’ău;fi3st' titlizate la V /W/ F


comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:                                    /■§ j

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentuWrapofi^X

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implte^e’’d^ c©OT3fmarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 06.06.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANE VAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:


F

SC OPINION SRLANEXEOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr, 143361 Ploiești

; 0(55427 50 ,

,x /


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Gheorghe Do.ia, Nr. 76, jud. Prahova

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143361

10

Teren împrejmuit;

B, Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

1

Referințe

116579 / 22/12/2017

Act Notarial nr. 3276, din 21/12/2017 emis de Mînea Octavian;

| Bl

Se înființează cartea funciara 143361 a imobilului cu numărul cadastral 143361/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 9273/1 înscris in cartea funciara 136844;

Al

i

1

(Act Administrativ nr. 267. din 29/11/2006 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 .....

Al

1) MUNICIPIUL PLOÎESn, (domeniul privat)

OBSERVAȚII; politie transcrisa din Cfi 136844/Plt>iestif înscrisa prin încheierea nr. 16217 din 06/03/2014;

C. Partea III- SARCINI ,

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra

• vilan:

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații/ Referințe

1

curți construcții

DA

10

Lungime Segmente

1) Valoriie lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

' i- (m)

1

2

2.884

2

3

1.736

L

4

2.413

4

5

5.028

5

6

1.052

«

_

7

0.899

Fpunct jeepul —  ț

Punct sfârșit

8


Lungime segment

__________ <— (m)j -1 31 Sl

3.303

1.693


•c

l


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunde fa             |J

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumuiate ce sunt mai mici decât vâltoâțea^^ftfi^i#îru./£ msJw .4

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originălă^pyșteta-dia a^it birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se Sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 ROM, -Bon fiscal nr.87614/21-12-2017 in suma de 120. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,

Data soluționării,

03-01-2018

Data eliberării,

I /

Asistenv Registrator,

ANAMARIA fjoDlțA MĂRGĂRIT -j V '' ■


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                    j

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea dezmembrării în două loturi^- \ a terenului situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr\76Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dntgulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert-Ionuț și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 225/27.11.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului situat în Ploiești, str. Gheorghe Dojanr. 76;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 22.11.2017;

Având în vedere că terenul situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 76 care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Consiliului Local aparține domeniului privat al municipiului Ploiești are numărul cadastral 136844 și este înscris în Cartea Funciară numărul 136844 a UAT Ploiești;

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 80070/ 08.09.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

în baza prevederilor art. 4 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare:

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 și art.880 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art, 132, alin. (1), an. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Aprobă dezmembrarea terenului situat în Ploiești str. Gheorghe Doja nr.76 în suprafață de 30 m.p înscris în cartea .funciară numărul 136844 a UAT Ploiești, în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 143360 având suprafața măsurată de 20 m.p.; - Lotul 2, cu număr cadastral 143361 având suprafața măsurată de 10 m.p.

Aceste Ioturi se identifică potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.80070/ 08.09.2017 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PraUrixia      r'nncfîtiiîf* An/»v«i nr 1 et             r>o«o pnnchh-n*. A

/Z.7a‘X«\w

Cp^^ățiut^a


Prahova care constituie Anexa nr. 1 și planurilor care constituie An^cewd^V^oJi M nr. 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                [                *

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să.țseț dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente priv . de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.                 Vf/S-J? --

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului PlomșwvPdUcd la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

SECRETAR,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE- (intravilan) sc.1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

136844

nr.vecht 9273/1

30 mp.

Cartea funciara nr,

UAT

str.Gheorghe Doja

t v 6


Adresa imobiluluiai‘            v

v»             ț

3

. L0T1-4 ’

' lL££ J Consiliul Local al munR-oiesti

. L0.TXCT

1.741’H           >

"■CT" , \u»

Dumitrescu EufroSlna

q) > ■

i 12

t3‘U

V


Popesculoan


TABEL DE MIȘCARE PARCELA PEi9l’R(? DEZLIPIRE IMOBIL


SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire/al+pwe)-


SITUAȚIA VIITOARE (după de dezlipire/a4ip»ej.


NU CAD,---

J^'3^riFiCxr ('f AUTpRlZARELOT 1


...../z&fâ

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

sc.l :200 (intravilan)

------——----“...............—-------------------------- 1 ■■ 1 ■ >' -------—.....

• * . < •■■• _ •         _      •

niuteă AdrniiiiștratiTȚ'«i'iona!.; f ' ’r                  j« î|

......ysv ■<'1

1

<S>-

C O        -I


Nr. cadastral

Supt1 ■ ta măsurată

10 mp

i inn-i '.ranr,Sheorghe W


I

ț ț

\


12


Pcpescaj loan


A.DATE REFERITOARE LAșTEREN

j Nr. parcela

Categorie de

JiJiwinu

Suprafața (mp.)

Mențiuni

l_1__

Cc

10 mp.

•L 014 *9^. de lemn frataen

L

’             Total

. ? ...... .l .    ...^            ,  . 1 .        .;.,, J


ț______Z.  _ _AQAIEJ£EWnWEiAWN^u<’StE_________________1

’ Cod             Ttairin.riă        rSupțatocqnștrlasot:                      w----*.                          1

. ...            Destinație                                      1                             Mențiuni

construcție__„                           (Ws)          _______ _____________


letal___       .                                      __,,


Suprafața măsurata a imobilului»fO mp.


______________ Zfa'.^A •JCUtfSw. d'A

Inspector


i Executant : CAPITAN V. VIORE

./ fv;


A.TZ” ‘T.                       ~

Oficiul tte Gactesinț si Publicitar {rn^bHtera^Pteriova

CONSILIER GR W/


... ,... .                       c7.         zVC>„ •'><'. ,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

sc.l :200 (intravilan) ;   __ ___ ________


Nr cadastral

Suprafața măsurată

mxo

20 mp.

Cartea funciara nr.

L —  --------


Adresa imobilului


str.GîrtbjqgHe                                                       ;


...


Unitatea Administratrv Teritdfiaj L'y ’ ; .PLOIEȘTI '


3tt,Gb&orgEe Dojă

1


6

-SOrp—»


k \ ®

șa ■<

t                 .

1Cc •/ I

",’| Consiliul Local al mun. cîoiesti

16‘


2.88Ț1,V1S

LOT 2

v

V

Dumîtrescu Euftosinti


v

X,

pQpescij loan '

A.DA TE REFERI l'OARE I A> l’EREN

Nr parcela

Categorie de f ■!■.. ini..

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

20 mp

LO i   -gard do temft+câfcM

L— ■ J

Cod

construcție | .....I.

_____________________________________I I

______L

Total


B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

C .... i                    ,.l


DestinațieMențiuni


Suprafaiș măsurată a imobilului = 20 mp.


__i


Executant : CĂPITAN V, VÎOREL Z (nume..prenumel'-;T^,!i7.> / / | 'S\ f 1 j

CfcRJ’CA'F 1 '^î'WAițg  WȚ

r HO-PH.f ,<■. 0J52 Conîîrrfl trasuraw^eamas^^r^ișjBfen,      8kJ

corecfituclinea         doctfneiWșimȘiaWtaic și

corospoiidcnlaac- c.v?


•CmîirȚfl irasvrail


■â&lJtWrâ slamp-ia


ttofltînri jnțrodțicșrea iti^ului in baz-a


Inapect^^^^X

gig'

'.. ...r W'^feȚietratas:' iy

V# tril'” W v z‘


T\

kl

i

■'Pf,*8CPI


f OMuf ds 'StaiHrei Publicitate hpbrW Pra&wa

i


Wou CONSTANȚA /'U CONSILIER GR,
S-a cerut autentificarea următorului act:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscala 2844855, prin împuternicit DOBRE ADRIAN-FLORIN, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Feroviarilor nr.2C, județul Prahova, primarul Municipiului Ploiești, in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 465/28.11.2017 si încheierea nr .263/23.06.2016 pronunțata de Judecătoria Ploiești, in dosar nr. 11933/281/2016, am hotarat dezmembrarea terenului in suprafața de 30 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 9273/1, înscris in cartea funciara nr. 136844 a localității Ploiești, in doua loturi, astfel: ~ ~ • -• ~                                         ~

Lotul 1 - teren in suprafața de 20 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 143360. -             -• — —  -■            -■     — — — -■       ~ —

Lotul 2 - teren in suprafața de 10 mp., categoria curți construcții, situat in intravilanul Municipiului Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Prahova, cu număr cadastral 143361.        —■      -■--------- -•

Terenul este proprietatea Mun. Ploiești, aflat in administrarea Consiliului Local al Mun. Ploiești, in baza Hotărârii nr. 267/29.11.2006 modificata prin Hotararea nr. 109/29.03.2016 si se afla in domeniul privat al Municipiului Ploiești. -■      ---- -■            -■

Configurația si vecinatile ioturilor descrise mai sus se identifica cu schitele de plan, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova sub nr. 80070/1 1.09.2017. ~ ~

Dezmembrarea terenului descris mai sus nu s-a făcut in scopul realizării de lucrări de construcții si infrastructura.-                                                          -■

Terenul care se lotizeaza nu are sarcini, după cum rezultă din Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 113800/14,12.2017, eliberat de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești. ~ ■ - •-----~ ~ ~ ~ ~

înscrierea in cartea funciara a prezentului act se face prin grija biroului notarial. - — ~

Redaclata și dactilografiata la biroul notarial, astazi data autentificării, intr-un exemplar original, pentru arhiva biroului notarial. ■ ~     ~ -----t               ~ ~     ~ ~ ~ •

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Prin împuternicit

DOBRE ADRIAN-FLORINLocalizare

IMOBILIARE NOI    A /

Teren intravilan de vanza :zph^.z

Gheorghe Doja, 461               ,


94.000 EUR

PREȚ negociabil


ID OFERTA: X2L8130FL


Caracteristici


Suprafața teren:

461 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

19.95m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

-

Tip teren;

Construcții


Utilitati

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati in zona

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție, Construcție demolabila, La sosea, Acces auto, Teren imprejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal, Mijloace de transport

Destinație: rezidențial

Taxe notariale


Valoare preț imobil in lei. 436.959,00 Lei


Total taxe notariale:

Vezi detaliat


5,439,52 LeiAnunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Imobiliare in Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești


Cr.'ită...

C       andrev 1shev

Ajutor

Teren central 900mp

Ploiești, Prahova

Acum o săptămână


Edalsrl

PERSOANĂ FIZICĂ


180.000 EUR
SALVEAZA ANUNȚUL


Inspectorat MPoljțieA

*    al tfMsțutoiPraltovâ**

Observatorul Prahova

•• '         o

&  *  (

- 5$  •  V ..

*. .. ■

1

' 4 "%<

1 .-T *

C- „J

r 4

83.          '’ts-.-,

Zona


Central Tip teren


Teren construcții


Clasificare teren


Intravilan Suprafață teren (m2)


900


Vând teren ,900mp,situat pe strada Elena Doamna

Cookie-urfe ne ajută


Utilizând


servicii,

OK


mede! în care utilizăm cookie-uriîe. tai multe
Colegiul National a Alexandru loan CliaW


Go g'e


. - 8. • * - ' •

4              ■ a» :■ 1          ■■                    > ■ . • »

» -'Ma^ctofalul de.Pollție a al Județului Prahova w

'•"V

1

"n-


j Observatorul Prah&veCalculator Rate

Valoarea                 Durata creditului

180.000 EUR '  240       I LUNI


i Credite oferite rie

vreaucredit.ro


Calculează


Credite recomandate


................... Creditul imobiliar Martin Home in lei

i «(mbrhm» ( cm 8,69% bata 1.499,94 EU»


cost roTAi 360.094 EU»


Creditul imobiliar Martin Home in euro


^MAxnaaAMt '


7,92 %


1.422,42 EUR


Utilizând


medul înEdalsri

PROPRIETAR


Există posibilitatea unui retur în cazul în care sesizez o problemă la produsul dumneavoastră?


ID 5734380


Nu sunt robot


reCAPTCHA

CwrtdențîaBtate - TermeniAnunțurile utilizatorului Edalsrl


închiriez apartament cu 3 camere 8 Martie

Acum o săptămână

PWfr EUP


Pelerina de ploaie

Acum o săptămână

p«T .-5 RON

Jacheta lunga pt. fetita de 8-9 ani

Acum o săptămână

T 45

VEZI TOATE ANUNȚURILE

Terenuri din:

Județul Prahova Ploiești Adunați Alunis Apostolache Aricestii Rahtivani

Aricestii Zeletin Azuga Baba Ana Baicoi

Stai la curent cu cele mai noi oferte!

Abonează-te la newsletter

oferim serviciile noastre.

acceptați modul în care utilizăm cookie-


mufte d


Casa de vanzare Apartament 2 camere Apartament 3 camere

Apartamente 2 camere Casa

Anunțuri similareTeren central 900mp


Ploiești, Prahova


Teren Intravilan, pretabil investiție 323 mp utili Berceni

9 Berceni, Bucurestitl/ov

Teren 430 mp utili pe str Miorița, acces gratuit la Curent

Berceni, BucurestiHIfov

Teren Siliștea Snagov sosea 700 mp

9 Siliștea Snagovului, Buc...

Teren intravilan

Pecineaga 2100mp

9 Pecineaga, Constanta

ușor, bani

Abonare netvsfetter


adresa de email


Secțiuni Lajumate.ro

ajutor


Auto-Moto-Nautic

Mămici și pitici

Promovarea anunțurilor

Campanii și spoturi TV

Googie Play

Imobiliare

Afaceri-Servicii

Aplicații: Android și iOS

Antena TV

Electronice-Electrocasnice

Locuri de muncă

Despre cookies

Intact Media Group

App Stere

Casă-G radină

Animale-Agro-Industrie

Verificare telefon

ANPC

Modă-Frumusețe

Spcrt-Hobby-Timpul tău liber

Ajutor

Termeni și condiții

Requli de utilizare

Contact

ne ajută sâ

OK

urmarește-iie pe:

© Intact Media Group

Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aiciSuprafață teren » 192,00 mp
ID OFERTA: X2LS13OS1


Caracteristici


Suprafața teren:

192 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

17.9 m

Construcție pe teren:

DA

Nr. Fronturi:

2

Suprafața construita:

52.54 mp

Tip teren:

ConstrucțiiUtilitati

Utilitari. Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. La sosea, Acces auto, Teren imprejmuit


Localizare


Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport, Iluminat stradal/\0±*(£ /)r,L &l

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

____                      sc.l :200 (intravilan)

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului             v~  ' Z

L

1 o mp. I

str.Gheorghe Doja,nr.76,mun.Ploiesl‘.jU®'.i’raH<>,vK_ ..   'T©?'.

/ ■ --■'■■■'■. •*- ■ '•

Cartea funciara nr.

i              Unitatea Administrativ Teritorial      f.i                  s>-o?.

1                         PLOIEȘTI


str.Gheorghe Doja

■.

îr

L

LOT1

■. onsiliu! Local ai mun. -oiesti

Dumitrescu Eufrosina g î.ssm. \    \

i 7" Ave

1,7 Am1 !CC 13.8

14 j 41 m .


■’s

.3


Popescu Ican

A.DATE REFERITOARE LAjTEREN

Nr. parcela

Categorie de

Suprafața (mp.)

Mențiuni

1

Cc

10 mp.

L ‘-J xd-gard de lemn+calcan                                ș

’otal         I

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod construcție

Destinație

Suprafața constr.la sol .  (mp.)

Mențiuni

----------—_---

--------—.--

I


Executant : CAPITAL’ V. VIORE (nurne,prenume)


Confirm            ma&|

CvrscVtU'dirrea i ’• țintirii dâcei

VA

1 1


■Ser’natura si stasTiOite


Î                                îr.î !*l<3

i Onaui de Cadastru și rubOcitate Imobdiar^-Prahcva

CONSTANȚA

CONSILIER GR. h (/


i:3 BCP1