Hotărârea nr. 527/2018

Hotãrârea nr. 527 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2 și a terenului aferent acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 527 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2 și a terenului aferent acestuia

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 381/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1776/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 364/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.223/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2 și a terenului aferent acestuia;

Luând în considerare procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 07.11.2018;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017 privind modificarea regulamentului privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013;

Luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 23240/02.11.2018 formulată de doamna Mănescu Carmen Elena;

Având în vedere procesul verbal din data de 21.11.2017 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr. 6883/13.10.2017;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, art. 45 alin.(3) și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 105/16.10.2017, întocmit de către S.C. Opinion S.R.L., pentru proprietatea Municipiului Ploiești situată în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap. 2, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea totală a proprietății menționate mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 153.611 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A, compusă din:

 • - apartament cu 2 camere și dependințe în suprafață utilă de 39,90 m2, balcon cu suprafață utilă de 2,1 m2, boxă cu suprafață utilă de 2,71 m2, cotă indiviză spații folosință comună 18,02% și teren de sub construcție în suprafață de 33,63 m2 cotă indiviză din 170 m2 la suma de 123.627 lei

 • - teren curte în suprafață de 37,58 m2 cotă indiviză din 191 m2 la suma de 29.984 lei.

Art. 3(l)Aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Mănescu Carmen Elena a proprietății Municipiului Ploiești situată în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, compusă din:

 • - spațiul cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 12, et. 1, ap.2, identificat conform Releveu apartament - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - teren de sub construcție în suprafață de 33,63 m2 cotă indiviză din 170 m2, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 • - teren curte în suprafață de 37,58 m2 cotă indiviză din 191 m2 identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către doamna Mănescu Carmen Elena a prețului de vânzare a proprietății Municipiului Ploiești sus menționată, în sumă de 153.611 lei, la care se adauga cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare, ce are ca obiect imobilul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

A

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIAPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

V

SC OPINION SRL
APARTAMENT 2 CAMERE

INCLUSIV BOXĂ SI TEREN r

AFERENT SITUAT ÎN PLOIEȘTI, STR.

RAHOVEI, NR.12, ET.l ,AP.2, JUD.

PRAHOVA, NR. CAD 141798-C1-

U2

Municipiul Ploiești

Nr. Raport

105/16.10.2017


V

SC OPINION S9I


CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 21810/06.10.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare APARTAMENT 2 CAMERE CU DEPENDINȚE, INCLUSIV BOXĂ ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN PLOIEȘTI, STR RAHOVEI, NR.12, ET.l, AP.2, JUD. PRAHOVA, NR. CAD 141798-C1-U2.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnatilor nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR

2017.


SC


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

Cuprins

Capitolul I..........................................................................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului.............................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante...............................

Capitolul II.........................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport. 2.2 Identificarea evaluatorului............................................

 • 2.3. Identificarea clientului.................................................

2.4.Identificarea utilizatorului............................................

 • 2.5. Scopul evaluării...........................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia..................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........................

 • 2.10. Amploarea investigației..............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale.........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.............................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor.................................

..5

..5

..5

..5

„5

..7

„7

.8

..8

..9

..9

10

10

10


 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente.

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului și a construcției

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului caftind liber

 • 4.1.2. Cea mai bună utilizarea terenului construit.

 • 4.2. Evaluarea terenului.

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Abordarea prin piață

 • 4.4. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.5. Data raportului de evaluare

 • 4.6. Calificările evaluatorilor

ANEXE

v

SC    'S<


Capitolul I

 • 1.1.Certificarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Gbidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.


Opinion SRL
Expert evaluator:

Florian Robescu

SC OP'WCN SRL


 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante


  OBIECTUL EVALUĂRII

  APARTAMENT 2 CAMERE CU DEPENDINȚE, INCLUSIV BOXĂ ȘI TEREN AFERENT, NR. CAD 141798-C1-U1

  LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR. RAHOVEI, NR12, Et.l,AP.2, JUD. PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL25/29.01.2016

  SCOPUL EVALUĂRII

  Estimarea valorii de piață

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  06.10.2017

  DATA EVALUĂRII

  16.10.2017

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.5854 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ APARTAMENT INCLUSIV BOXĂ ȘI TEREN COTĂ INDIVIZĂ 33,63 mp din 170 mp sub construcție

  26.961 euro / 123.627 leL

  VALOARE PIAȚĂ TEREN 3758 MP COTA

  INDIVIZA DIN 191 MP CURTE

  6539 euro / 29.984 lei sau 174 euro/mp

  VALOARE   TOTALĂ  PROPRIETATE

  (Apartament inclusiv boxă, 33,63 mp din 170 mp sub construcție și teren 3758 mp cotă indiviză din 191 mp curte)

  33500 euro / 153.611 lei.

  VALOARE PIAȚA TEREN 191 MP

  33234 euro /152591 Iei sau 174 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.VA.


  Capitolul II

  2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului


Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu - legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există nidun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.

2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 21810/06.10.2017.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluai, apartament cu 2 camere și dependințe, boxă, teren de sub construcție în cotă indiviză cu suprafață de 33,63 mp, teren curte aferent în cotă indiviză in suprafață de 37,58 mp este situată în Ploiești, str. Rahovei, nr.12, et.l, ap.2, Jud. Prahova.

Apartamentul are suprafață construită de 51,08 mp conform extras CF 80745/01.09.2017. Suprafața utilă este 39.90 mp conform aceluiași document. Datele despre suprafețe sunt preluate din extrasul CF nr. 80745/01.09.2017, extrasul CF nr.80750/01.09.2017 și extrasul CF nr.85915/18.09.2017 respectiv Releveu FN/07.09.2016, executat de Ion St. Ștefan- persoană fizică. Imobilul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Apartamentul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform HCL 25/29.01.2016, apartamentul 2 beneficiază de boxă, cu o suprafață utilă de 2,71 mp, teren situat sub construcție (cotă indiviză) de 33,63 mp din totalul de 170 mp și teren curte (cotă indiviză) 37,58 mp, din 191 mp.

Localizare:

Opinion S.R.L., Membru corporativ A N E.V A R. nr. 0551

‘                      Ser/ickji Pubiit,

î;identă a Perscanetar ”


Fig.2 Imobil subiect, Ploiești, str. Rahovei, nr. 12, etl, ap.2, Jud. Prahova - Vedere Google Maps

V

SC OPtNIQR SRL

2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


IW if-

Jțaul;

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL25/29.01în extrasele de carte funciară nr 85915/18.09.2017, nr.80745/01.09.2017 și nr.80750/01 .b&ZOÎJ: •^^izat'de către client. Imobilul aparține domeniului privat conform documentelor menționate.           •«

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi

r

P NK'Jh Pffl

demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decâ^pr^fcknît pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător                la

once preț, nici unul pregătit pentru a vinde Ia un preț care este considerat a fi nerezgr abil.pe piața cmentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț^M^jbil^^ piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale pr tarultii curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii proprietății este 16.10.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 16.10.2017 este: 1€ = 4.5854 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 06.10.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat alte limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului.
 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse:

Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 85915/18.09.2017

 • - Extras CF 80745/01.09.2017

 • - Extras CF 80750/01.09.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu Nr.CAD. 141798

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu Nr.CAD. 142155

 • - Releveu FN/07.09. 2016

 • - Hotărâre 25/29.01.2016

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire Ia situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;


în cazul în care ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport sunt eronatfeevaluatorul își rezervă dreptul de a emite un alt raport de evaluare în baza noilor informații furnizate.
 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit ia cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL25/29.01.2016 menționat în extrasele de carte funciară nr. 85915/18.09.2017, nr.80745/01.09.2017 și nr.80750/01.09.2017 furnizat de către client.. Imobilul aparține domeniului privat.

Conform extraselor de CF actualizate furnizate de către client, nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Imobilul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

O O 7 Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentra ’ închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.            y

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se mâajfi cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp^:


_____ufcj8etțtru

-------------------,—r.^, r--------r„^------------.„ J

,.N

4EU. I,


Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteri^'jge^fdjiie^sp printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.                                           ‘

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la apartamente de două camere în Ploiești, au fost analizate un număr de 403 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare. ro).

Valorile variază între 306 euro/mp și 1279 euro/mp, în funcție de utilități, vechime, finisaje și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 729 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:


SC OPINION SHLRestrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 54 proprietăți având prețuri între 500 și 1175 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 711 euro/mp.

medie

Suprafața util a (mp)

Etaj ’Nîvel

Au fost de asemenea analizate terenuri oferite spre vânzare. în Municipiul Ploiești, au fost identificate 32 de proprietăți, având prețuri între 24 și 275 euro/mp. Analiza a fost efectuată asupra

r

SC OP-'^ION SRL

terenurilor asemănătoare cu proprietatea subiect ca și suprafață și proprietăți. Valoarea analiză este de 149 euro/mp.

Preț oferta, vanzaii» (€1


Zile pîata

,q


■Suprai


w țmpj


Restrângând analiza Ia zona subiect, au fost identificate 12 proprietăți cu valori între 121 și 250 euro/mp. Prețul mediu a fost de 173 euro/mp.

.Ari? de piaU analizata (!2 parietal

e 4 «tipsia

minim


Preț

Zile pias:

fi

Pro»

SC OPfNION SRL


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identijică^o specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun^ forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață. îiț imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau^o^Egăofii îja^are trebuieîncadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față demdcliiiant/elor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului și a construcției

Conform datelor primite de la client imobilul este amplasat în Ploiești, str. Rahovei, nr.12, et.l, ap.2, Jud. Prahova., are o suprafață utilă de 39.9 mp. Conform HCL 25/29.01.2016, apartamentul 2 beneficiază de teren situat sub construcție (cotă indiviză) de 33,63 mp din totalul de 170 mp și teren curte (cotă indiviză) 37,58 mp din 191 mp, respectiv o boxă cu o suprafață utilă de 2,71 mp. în zonă există clădiri de cult, ISJ Prahova, unități școlare, restaurante, instituții bancare, și transport în comun.

In interiorul apartamentului au fost identificate bunuri care nu fac obiectul prezentului studiu de evaluare.

Nr.           Cadastral

Construcție

141798-C1-U2

Zona de amplasare

 • * localizare: Ploiești, str. Rahovei;

 • * Zona are grad ridicat de construcfe;

Artere importante

* este aplasat pe str. Rahovei. Strada este paralelă cu str. Anul 1907 și cu str. Cerceluș, și perpendiculară pe str. Bobâlna și respectiv str. Sitarului

Caracterul edilitar al zonei

* proprietatea este situată în zonă mixtă, preponderent rezidențială

Grad de poluare

* mediu

Ambient

* Zonă mixtă.

DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

Terenul

Cota indiviză de 33,63 mp din 170 (indiviziune teren situat sub construcție) respectiv 37,58 mp cotă indiviză din 191 mp, curte. Terenul aferent curții are formă neregulată, accesul se face din stradă asfaltată și este împrejmuit cu gard din lemn.

Boxa are o suprafață construită de 4,57 mp și o suprafață utilă de 2,71 mp.

Accesul

Accesul se face de pe str. Rahovei

Construcțiile

Construcția are data PIF 1918 conform planului de amplasament furnizat.

Structura

Construcția are fundații din beton armat, structură de cărămidă. Acoperișul este tip terasă necirculabilă cu învelitoare de tablă. Regimul de înălțime al construcției este P+l. Au fost observate unele problemă de structură pe exeriorul clădrii (bucăți de zid căzute, fisuri). Informațiile sunt preluate din declarațiile proprietarului, nefiind prezentate documente care să ateste datele despre soluția constructivă.


Opinion S.R.L., Membru corporativ AN.EVAR nr. 0551

SC OPIWOH SRL

Finisajele interioare

---V--         UMI Pardoselile sunt din mozaic în grupul sanitar și hol, parch^ îi^camere, ; iar în bucătărie pardoseala este acoperită cu gresie. Perep gfetp^pO finisați cu vopsea lavabilă în toate camerele, iar în baie             ț

acoperiri cu faianță. Tâmplaria este din lemn. Boxa nu pre^^țtă.fînipjd'; S-au observat fisuri în pereți, iar în ansamblu apartamentur^află înri-o stare de degradare.                                     'SJy n     '

Finisaje exterioare

Finisajele sunt obișnuite.                                               "     ' s

Amplasament

Imobilul are următoarea amplasare:

Ploiești, str. Rahovei, nr.12, et.l, ap.2, Jud. Prahova

Suprafață

Suprafața totală desfășurată = 51,08 mp, utilă 39.9 mp, boxă 2,71 mp. Conform releveului. încăperile au următoarele suprafețe:

Căinară 1,50 mp

Bucătărie 3,89 mp

Cameră 19,92 mp

- WC 2,02 mp

Cameră 12,57 mp

Balcon 2,10 mp

Utilizare actuală

La data inspecției, imobilul este folosit ca și spațiu rezidențial.

Utilități și instalații

Proprietatea beneficiază de rețea electrică, instalații sanitare, apă și canalizare. încălzirea este asigurată de centrală termică pe gaze fiind prezente și sobe.

3.6. Date privind impozitele


Conform informațiilor disponibile, impozitul pe apartament se situează în jurul valorii de 200 lei pentru Mun. Ploiești. Nu a fost efectuată o analiză detaliată asupra impozitului datorat, evaluatorul efectuând un calcul orientativ

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

  l

  SC OPiNION SRLOpinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);                 /

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere urmafOni teraiul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe

zona este liniștită, nefiind pretabilă pentru activități industriale sau comerciale intense


în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

4.1.2. Cea mai bună utilizare a terenului construit

CMBU a terenului construit este legată de utilizarea ce ar trebui dată unei proprietăți imobiliare prin construcțiile ce-i aparțin.

în analiza CMBU a proprietăților ocupate de proprietar, evaluatorul trebuie să considere orice modernizare ce este în concordanță cu preferințele pieței.

Fiind vorba despre un apartament cu amplasare într-o zonă rezidențială, situată într-o zonă liniștită, unde gradul de poluare fonică este foarte redus, este impropriu de a găsi la momentul evaluării o altă destinație mai eficientă decât cea din prezent, respectiv imobil cu destinație de locuit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare rezultă în urma unei analize și trebuie să îndeplinească patru criterii. Ea trebuie să fie:

 • - posibilă prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participantii de pe piață;

 • - se analizează dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) precum și capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (cum ar fi canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic) precum și profilul construcțiilor din zona aferentă proprietății;

 • - permisibilă legal - se analizează reglementările privind zonare, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu, impactul asupra mediului, clauze din contractul de închiriere;

 • - fezabilă financiar - implică analiza și prognoza veniturilor generate de proprietate din care se vor scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), obținîndu-se astfel profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și, dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, utilizarea este fezabilă;

în concluzie, după analiza celor patru criterii, cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită, este aceea de proprietate rezidențială. Având în vedere apartamentul la etaj și vecinătățile imediate, nu se poate considera oportună existența unui spațiu de tip comercial sau industrial.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

0 p ș

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat?^t#Wrenu^^âf și amplasamentul.                                                              /< /

amplasamentul.


Amplasamentul este un teren îmbunătătit/amenajat astfel încât să fie pregătit^ențru utilizare (singulară sau mixtă).                                                      V

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date       :.clu/ââ

descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice'*'">^'._^

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Municipiului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia. întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat

țs

tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone aprobatde evaluat.                                                                   .4 Lojț '

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra preiulu^d^'k: informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.


Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri liberevsau ^’cons demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de propnetate;Conditii de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMP ARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravian

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Hoiesti

Ploiești

AMPLASAMENT

Rahovei 12

FTofi Lupeni

Zona Radu Star L

Bobalna

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

191

259

626

437

data inspecției

06.10.2017

iulie 2017

iulie 2017

iulie 2017

pret/mp-oferta

?

193

173

150

valoare oferta

?

50000

108000

65550

id anunț

MSH5049PD

'684200

'139717

contact

0733-358130

0721-195827

'          0244701930

ag.imob

ag.imob.

ag.imob.

alte caracteristici

teren cu demolabila

teren cu demalabii

teren H>er

ABORDARE PRW RATA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

18100

259

629

ÎPret uferta'vanzare) E .RO/np)

193

173

13?

Date disponMe

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-19%

-15%i

Marja negociere (EURO/mp)

-2095

-25.95

•Wț

Preț corecta* (EUROftnp)

164

147

ri2n|

Motivare corecte®

:A 1 Ca urmare a tfecuiSor awtecu praprifiiarrifagerts, am aplicat o ajustare negativa de 10%-15% ■ m funcție de vechime» ofertei orsi dteponbiitatea de negociere a nfartanSlor , reprezentând maj^ de negociere- Aceasta a fast oMnuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urmat prducrarii hfcrmatjiar obținute de la ofertant’ si agerii im obflteri.

Ajustări specrVc tranzactfe»

Drepturi d» proprio'?.tv

D«*n

Dapfm

Depfin

Deplin

Ajustare (%)

0%' 0%

mq

î    - (EURO/mp)

0 0

0

Preț qust* (EUROfrrp)

16*                   147

128

Motivare ajusta-e

Nu au fast necesare ajustări.

Condiții de finanța®

Normate

Normele

Normia

Normale

Ajustare <%)

0%

0%

0%

j usfcare (EURO/m p)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/rrp)

16*

147

128

Motivare ajustare

Nu au fast necesare ajustări.

Condiții de vânzare

independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%! 0%

0%

Ajustare (SJRO/m,)

0

0

0

Preț ajustat (HJRCMjp)

164)                    14/

128

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustai.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Demolare caso 90 mp

Demolare casa 128 mp

Nu este căzut

(EURO)

10

6

0

Ajustare (%)

0%

4%

0%

Preț NuMM(EURO)

174

153

128

[Motivare ajustare

Pentru demolare s-a apCcat un preț de 30 euroAnp casa demolat sa, calculat la suprafețe!» indrcate de proprietari. Preturile sunt prefațate dsn oferta, atașata

Con(fltfi de piața

octombrie 2017

■*•2017

idie 2917

iulie 2017

' Ajustare (%

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

□.00

Prat ajustat (EURO/mp)

174

153

120

Motivare ajustare

Nu au fast necesare gustări.

AtVSlarf speu’fice p-r-ii'S’f.î,*”

Locatoare

Rahovei 12

PrcfiUflMmi

Zona Radu Staman

Bobaina

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

a

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfalt

Asfaltat

AsfMtat

asfalt

» (%)

0%

0%

0%

. ' i r1. - (EURO/m.)

0.00

0.00

0.00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

[UtîHtati

Complete

Sinflar

Similar

Similar

■Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

- -

■Motivație ajustare

Nu au fast necesare ajustări.

Suprafața

191.00

259

626

437

gustam (%)

*jwsyi ' (EUROftn;)

0.00

21.00

21.00

laiotivatie ajustare

Ajustarea s-a făcut intre Comp A si Comp. B (174-153) pentru o suprafața mai mare de 300 m p respectiv intre A s 0074428)

Deschidere (mi)

1&56

1188

3

12

Ajustare (%)

0%%

0%

Ajustare (EURO/mp)

aoo

21 .DO

0. r

- -

Motivație ajustare

Evatuatord a cafcutat raportul laturii or si a ajusta corespunzător. Comparabila A este cea mai asemanataare ca raport (0.046) Ajustarea s-a caJcuiaf comparând Com p A siB(174 - 153)

■ Relieful/fonna terenului

Regulat. Plan

RagulH Plan

Regulat, Pian

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/m p)

aoo

aooi                 o.oj

Motivație ajustare

N j au fost necesare ajustau.

Utilizare

rezident

Rezidențial

Rezident! zd

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0.00

0.00

0. •

Motivfeie ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de maftene zonal

Sforar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

gustare (EUROfcip)

0.00

0.00

0.00

Motivație gustare

Nu au fost necesare ajustări.

1

Ajustare neta pentru car&cteritici ■;pwrificx? prnpfrfe e.» tir

aoo

42.00

21.00

Preț ajustat (EURO/mp)

174

195

.   1UJ

uslare totala neSS (EURO)

10.00

48.00

21.00*

Ajustare totaă netă (%)

5%

28%

14%

gustare lotaă bmS (EURO)

10.00

40.00

21.00

Ajustare totală brută (%)

5.18%

27.75%

14.00%

Suprafața teren (mc)

moo

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

174

EURO/mP

WAI ftADC CCTIUATA (Elion)

nion
SC DPI

Conform abordării prin piața, valoarea estimata a terenului in suprafața de 191 mp este euro /152391 Iei sau 174 euro/mp.


T'*’                  A _     _ 2» .             .                                                    --      *       -  .          <                 . .       ..                  /     . '■                  "   2.-0

Această abordare utilizează procesul de lucru în care estimarea valorii de piață se face priTfoțftjjraratf pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat. ÂplicâfBa acestei metode pornește de la premiza că valoarea de piață a unei proprietăți este în relație directă cu prețurile de tranzacție ale unor proprietăți competitive și comparabile.

Această abordare se aplică la toate tipurile de proprietăți imobiliare atunci când există suficiente tranzacții recente, cu date sigure, care să indice caracteristicile valorii sau tendințele de piață.

Analiza comparativă a proprietăților se axează pe asemănările și deosebirile între proprietăți și tranzacții, care influențează valoarea

Elementele de comparație sunt caracteristici ale proprietăților și tranzacțiilor imobiliare care au drept consecință variații ale prețurilor plătite pe piața imobiliară Elementele de comparație ce stau la baza aplicării acestei metode sunt:

a) - drepturile de proprietate;

 • - condiții de finanțare;

 • - condițiile de vânzare;

 • - condițiile de piață;


b) - localizarea, suprafața de teren, suprafața construcției utilă, vârsta efectivă, finisaje, calitatea construcției și starea tehnică capacitatea de parcare, utilități.

Metoda comparației se bazează pe comparația directă a proprietății evaluate cu alte proprietăți sub raportul locației, destinației, suprafeței și calității, imobile care au fost vândute recent sau care sunt scoase la vânzare. Aceste proprietăți sunt cunoscute sub titulatura de comparabile.

în prezentul studiu, proprietățile imobiliare tranzacționate sau oferite spre tranzacționare care au fost folosite drept “comparabile46, sunt prezentate în anexe (informațiile au fost obținute de la diverse agenții imobiliare așa cum sunt evidențiate și pe ofertele de la finalul lucrării, precum și din presa locală fiind anexate prezentului studiu).

în cadrul acestei abordări s-a folosit analiza prin comparații relative.

Analiza prin comparații relative este o componentă a analizei calitative. Această analiză constă în studiul relațiilor indicate de datele de piață fără a recurge la cuantificări, ea reflectând natura imperfectă a piețelor imobiliare.

Pentru aplicarea acestei tehnici s-au analizat, în cadrul studiului de evaluare, vânzările comparabile pentru a determina dacă acestea au caracteristici inferioare, superioare sau egale față de proprietatea evaluată

în analiza comparațiilor relative, rezultatele vor fi obținute prin încadrarea proprietății în cauză între comparabilele care îi sunt superioare și cele care îi sunt inferioare.

Rezultatul analizei calitative prin comparații relative de regulă este cuprins într- un interval de valori, în cazul de față au fost alese 4 comparabile asemănătoare cu proprietatea subiect, având același CMBU de rezidențial. Prezentarea comparabilelor se realizează în tabelul de mai jos:

SC OPIMON SRL

PREZENTAREA PROPRIETĂȚILOR COMPARABILE

I

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

c

/.

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA % -> i

ofertat"

DENUMIRE

apartament 2 camere decomandat

apartament 2 camere decomandat

apartament 2 camere decomandat

apartament^" camere decomandat

>partamenT2o/

»>.;dec8rrandat

LOCALIZARE

Rahovei 12

Hotel Europa      Vega     Ploiești Gara Sud

Muzeul IL Caragiale

AMPLASAMENT

central

central

central

central

ultracentral

PROPRIETAR

primăria

persoana fizica

pers.fizica

pers fizica

pers fizica

suprafața utila

39.9

50

90

59

45

etaj

1

P

P

P

1

an constr

1918

1960

1950

1965

1965

zidărie

cărămidă

cărămidă

cărămidă

cărămidă

cărămidă

regim inaltime

P+1

F4-1

PH

FM

P+4

finisaje

medii

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

superior

SUPRAFTEREN

37.58

50

0

160

0

DATA

octombrie 2017

octombrie 2017

octombrie 201

octombrie 2017

Aug.17

valoare

30,000

37,000

44,000

38,000

Agenție

Agenție

PF

Agenție

Id anunț

#X5V61004B

2324771

846481

17L100056RT

Contact

0720.025.971

0773.900.300

0722.313.803

0746.889.900

SC OP!.N>ON-5FL_

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

SUBIECT

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

o       'V

PREȚ OFERTA/VANZARE

?

30000

37,000

44,000

^'<Mooo

tipul tranzacției

oferta

oferta

oferta

i, oferta '

corecție pt tip tranzacție (-10 %)

-3000

-3700

-4400

preț corectat

27000

33,300

39,600

T \   ‘3^200

PRET/MP

DREPTURI DE PROPRIETATE

integral

integral

integral

integral

integral          J -

compara bilita te

0

0

0

CONDIȚII DE FINANȚARE

la piața

la piața

la piața

la piața

la piața

comparabilitate

0

0

0

0

CONDIȚII DE PIAȚA

Oct. 17

Oct.17

Oct.17

Oct.17

Aug.17

comparabilitate

0

0

0

0

I

LOCALIZARE

Rahovei 12

Hotel Europa

Vega

Ploiești Gara Sud

Muzeul IL Caragiale

comparabilitate

0

inferior

inferior

superior

SUPRAFAȚA TEREN

37.58

50

0

160

0

comparabilitate

superior

inferior

superior

inferior

SUPRAFAȚA utila

39.9

50

90

59

45

comparabilitate

superior

superior

superior

superior

VARSTA FIZICA

1918

1960

1950

1965

1965

comparabilitate

superior

superior

superior

superior

FINISAJE

medii

satisfecator

satisfecator

satisfecator

superior

comparabilitate

inferior

inferior

inferior

superior

UT1UTAT1

CT

sobe

soba

CT

CT

comparabilitate

inferior

inferior

0

0

Garaj

nu

mi

nu

nu

nu

comparabilitate

0

0

0

0

Etaj

1

p

p

p

1

comparabilitate

inferior

inferior

inferior

0

COMPARTIMENTARE

decomandat

decomandat

decomandat

decomandat

decomandat

comparabilitate

decomandat

0

0

0

0

ACCES

stradal

stradal

STRADAL

stradal

stradal

comparabilitate

0

0

0

0

Boxa

da

da

nu

da

nu

comparabilitate

0

inferior

0

inferior

COMPARABILITATE GENERALA

inferior

inferior

superior

superior

3s3 inf

2s6inf

3s 3 inf

4s 1inf

PROPRIETATEA

COM PARA BL 1T ATE TOT A LA

c

39,600 su pe rio ar a( corecție neg)

C: 3 corecții negative,3 corecții pozitive

D

34,200 superîoarafcorecție neg)

D: 4 corecții negative, 1 corecții pozitive

Subiect

B

33,300 superioara(corectie neg)

B: 6 corecții pozitive, 2 corecții negative

A

27,000 inferioara (cor.poz)

C:3 corecții pozitrve,3 corecții negativeîn continuare se prezintă analiza comparației relative a elementelor de comparație pentru fiecare proprietate în parte.


Proprietatea comparabila A este localizată în zona Hotel Europa, zonă similară subiectului. Suprafața de teren curte, suprafața utilă, anul PIF, sunt elemente superioare subiectului. Finisajele sunt inferioare, încălzirea pe sobe și amplasarea la etaj. Astfel:

 • • în cazul a 8 elemente de comparație proprietatatea este similară cu proprietatea subiect;

•în cazul a 3 elemente de comparație proprietatatea este superioara proprietății subiect(teren, suprafață, PIF);

 • • în cazul a 3 elemente de comparație proprietatatea este inferioară proprietății subiect(finisaje, încălzire, amplasare la etaj);


V

SC OFENIOH SRL


Analizând toate elementele de comparație pentru care proprietatea comparabilă, proprietății subiect, precum și relevanța și impactul acestora în valoarea de piață se pqat-eț/c proprietatea comparabilă A este inferioară proprietății subiect, ceea ce indică că vajiqar proprietății subiect este mai mare de 27.000 de euro. Elemente precum finisaje, încălzire’|Lam considerate mai importante decât diferențe marginale de suprafață.                      % O

Proprietatea comparabilă B este localizată în zona Vega, inferioară proprietății subiect. Suprafața teren (din cele explicate de agenție telefonic nu ar exista) curte, finisajele, încălzirea, etajul și lipsa boxei sunt elemente inferioare. Suprafața utilă și PIF-ul sunt elemente superioare. Astfel:

 • • în cazul a 6 elemente de comparație proprietatatea este inferioara cu proprietatea subiect (locație, teren, finisaje, încălzire, etaj, boxă);

 • • în cazul a 2 elemente de comparație proprietatatea este superioara proprietății subiect(suprafață utilă, PIF);

 • • în cazul a 6 elemente de comparative proprietatea este similara subiectului.

Analizând toate elementele de comparație pentru care proprietatea comparabilă B este superioară, respectiv inferioară proprietății subiect, precum și relevanța și impactul acestora în valoarea de piață se poate concluziona că proprietatea comparabilă B este inferioară proprietății subiect, ceea ce indică că valoarea de piață a proprietății subiect este mai mare de 33.300 euro.

Proprietatea comparabilă C este localizată în zona Gara Sud, zona inferioara proprietarii subiect. Suprafața teren 160 mp, suprafața 59 mp utilă, PIF 1965, sunt elemente superioare. Localizarea, finisajele, amplasarea la etaj P sunt elemente inferioare.

Astfel:

 • • în cazul a 8 elemente de comparație proprietatatea este similară cu proprietatea subiect;

 • • în cazul a 3 elemente de comparație proprietatatea este inferioară proprietății subiect (Localizare, finisaje și Etaj);

 • • în cazul a 3 elemente de comparație proprietatea comparabilă este superioară proprietății subiect (suprafața teren, suprafața utilă, PIF).

Analizând toate elementele de comparație pentru care proprietatea comparabilă C este superioară, respectiv inferioară proprietății subiect, precum și relevanța și impactul acestora în valoarea de piață se poate concluziona că proprietatea comparabilă C este superioară proprietății subiect, ceea ce indică că valoarea de piață a proprietății subiect este mai mică de 39.600 de euro. Suprafața utilă aproape dublă, suprafața de teren curte considerabil mai mare și PIF-ul 1965 au fost considerate în acest caz mai importante decât localizarea, finisajele și etajul inferioare.

Proprietatea comparabilă D este localizată in zona Muzeului Caragiale, zona superioară în comparație cu proprietatea subiect. Suprafața utilă, anul PIF, finisajele sunt elemente superioare. Lipsa terenului (conform informațiilor primite cu ocazia verificării anunțului) și lipsa boxei sunt elemente inferioare. Comparabila este situată la bloc, piață recunoscând un preț mai mare pentru astfel de apartamente. Astfel:

 • • în cazul a 8 elemente de comparație proprietatatea este similară cu proprietatea subiect;

 • în cazul a 2 elemente de comparație proprietatatea comparabilă este inferioară proprietății subiect (teren, lipsă boxă);

SC OPINION SRL

• In cazul a 4 elemente de comparație proprietatea comparabilă este superioară^iifq^ăîâ^.siibiect (localizare, suprafața, PIF, finisaje).                                                    I s/              A

Analizând toate elementele de comparație pentru care proprietatea compar îfâ D e£te sufferioăr^

•  - /* ♦   w      .....               .            .                              1              i

respectiv interioară proprietății subiect, precum și relevanța și impactul acestora în valQîirea agfp^^&e^âfe z*/,nr*1117,r\no z*3 nmnmitntnn             n TI


concluziona că proprietatea comparabilă D este superioară proprietății subiect, ceea cenirfică că valq: piață a proprietății subiect este mai mică de 38.000 euro.                                         ■’ '' '

Evaluatorul estimează valoarea de 33.500 euro / 153.611 lei, lei a proprietă ii imobiliare subiect inclusiv boxă terenul situat sub construcție in cota indiviza de 33,63 mp din 170 mp, si terenul curte in cota indiviza de 37.58 mp din 191 deoarece această valoare este apropiată de valoarea comparabilei C (33.300 euro), care în opinia mea are caracteristici fizice, economice 4 'uridice similare cu | roorietatea subiect.

Conform solicitărilor clientului terenul curte cotă indiviză 37.58 a fost evaluat separat, avand valoare de 6.539 euro / 29.984 lei sau 174 euro/mp. astfel valoarea a artamentului (inclusiv teren situat sub construcție cota indiviza boxa exclusiv teren curte in cota indiviza) este de 26.961 euro /123.627 lei.

Conform abordării prin ț. ia ă, valoarea estimată a terenului curte de 37.58 mp in cota indiviza din 191 mp este de 6.539 euro /29.984 lei sau 174 euro/mp.

Valoarea totală a proprietății (apartament inclusiv boxă, teren 33.63 mp cotă indiviză din 170 mp, i teren 37.58 mp cotă indiviză din 191 m ) conform abordării prin piață este de 33.500 euro /153.611 lei.

 • 4.4. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății. în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren și construcție au fost obținute următoarele valori:

Concluziile evaluării imobilului:

1. Abordarea prin piață

Valoare de piață apartament inclusiv boxă, teren in cotă indiviză de sub construcție 33.63 mp din 170 mp) = 26.961 euro /123.627 lei

Valoare de piață teren 37.58 mp (din 191 mp curte, cotă indiviză)= 6.539 euro I 29.984 lei sau 174 euro/mp

Valoare de piață proprietate totală (apartament inclusiv boxă, teren in cotă indiviză de sub construcție 33.63 mp . teren curte 3738 mp cota indiviza din 191 mp) = 33300 euro / 153.611 lei

Valoare de piață proprietate totală = 33.500 euro /153.611 Iei

Suplimentar, pentru a determina valoarea terenului cotă indiviză conform abordării prin piața, evaluatorul a determinat valoarea totală estimata a terenului curte in suprafața de 191 mp care ajunge Ia suma de 33.234 euro /152391 Iei sau 174 euro/mp.

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

F

SC OPSMOH SRL


 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirirt^j abordarea prin piață Aici au fost utilizate date reale, actuale, provenite din piața imobil!iâră ap4npi^|^ștî -1

 • - precizia, calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt coreei^;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observa ca cele mai multe informații de piațăU^lfost iitlizatela abordarea prin piață, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:                               - ■

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.5. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 16.10.2017

 • 4.6. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari AN EV AR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Florian Robescu


ANEXE

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 25             1| ©

privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate ^Pîo^^i'vSz/ str. Mărășești nr» 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Co^^iidâf&rri^


Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Stanciu Marii ena, Cosma Marcian, Dumitru Cristian, Vîscan Robert și Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat dl municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că două unități locative și terenul cu destinația de curte din imobilul din strada Rahovei nr. 12 și terenul-curte de la adresa poștală Mărășești nr. 96 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind închiderea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data 19.01.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;


în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare Ia imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 [a Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situai în Ploiești, str. Mărășești nr. 96, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de Căpitan Viorel și avizat de

Qficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova cu număr cadastral 134094, care constituie Anexa nr. 2, care face parte Integrantă din prezenta hotărâre, iar imobilul situat în strada Rahovei, nr.12 se identifică potrivit releveelor și a planului de ampls^am”^ delimitare întocmite de inginer Ion Ștefan, care constituie Anexa nr. 3 pă^face integrantă din prezenta hotărâre .                                       /

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al mumS'p'iuluî ~

nr. 267/2006 rămân neschimbate.                                          \ |

A      'l T'l,      a       rtzictn'in A                > i oi TA» ronî-îr,


parte o\

’jL.i. „ », ESW/lJ

Ari. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economica^bi;_duce<^^/ îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4. Direcția Administrație Publică, juridic - Contencios, AchizițirPnbîice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Simona ĂlbuNR.

CRT.


ADRESA IMOBIL

NEMEȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (nap)

%

1110


' Stradă Rahovei, nr.12


CAMPEANU

VASELE

-Locuință -parter (nr. inventar 1-1 S3 0061)


j S .utilă—

compusă din: camera-18,57 cameră-15,56

i camera-12,17 camera- 13,87 hol cu incalzire-

15,83

; bucătărie - 8,34 bucătărie- 3,91 baie cu cada-4,98

WC interior-

1,77 camara- 2,31

SAS- 2,05 vestibul- 2,47domeniul nrivai


al Municipiului


Ploiești


•o


culoar- 9,10 terasa- 3,50

 • - șopron- 4,00 —

 • - pivnița- 5,06

 • - hol subsol-2,50


mp cotă indiviză din suprafața de 5,71 mp.

- casa scării


parter ( încăperea nr. 16)-3,48 cotă indiviză din suprafața de 7,07 mp

 • - casa scării parter (încăperea nr. 15)-2,23 cotă indiviză din suprafața de 4,52 mp

 • - casă scării etaj ( încăperea nr.

16)- 1,65 cotă indiviză din
suprafața de 3.34 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr. I5)-0,89 mp cota indiviză din suprafața de 1,81 mp.

 • - culoar etaj-

4,69 cota indiviză din


suprafața de 9,53 mp-teren situat sub construcția CI

cotă indiviză -92,03 mp din suprafața de 170 mp

-teren situat sub construcția C2-șorron

cotă exclusivă- 4 mp

-teren curte

cotă indiviză -102,83 mp din suprafața de 191 mp


S.utilă -


compusă din:

4^- cameră -19,92 - cameră-12,57

9S - bucătărie -3,89 @ - cămară-1,50 balcon-2,10
MĂNESCU

CARMEN-

ELENA

Locuință -etaj-(nr. inventar 1-1 S3 0061)


 • - culoar-1,72-cotă. indiviză

<»- boxa-2,7 ț' -hol subsol-1,34' cotă indiviză

 • - casa scării parter (încăperea nr. 16)4,27 cotă indiviză din suprafața de 7,07 mp

 • - casa scării parter (încăperea nr. 15)4), 81 cotă indiviză din suprafața de 4,52 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr.

16)- 0,60 cota indiviză din suprafața de 3,34 mp

 • - casa scării etaj ( încăperea nr. 15)-0,33 cota indiviză din

s uprafat a de 1,81' mp

 • - culoar etaj-

1,72 cota indiviză din suprafața de 9,53 mp


i

«b


-teren situat sub construcția C I

-cotă indiviză-

33,63jmp din suprafața de 170 rup

v>.

-teren curte

- cotă indiviză-37,58 mp din suprafața de 191 mp .

SILVESTRU GHEORGHE

-teren curte

- cotă indiviză-50,59 mp din suprafața de 191 mpEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU tNFORMARE

Carra Funciari Hr 142155 Ploiești


A. Partea I. Descrierea imobilului


&

-‘

v’^TEREN Intravilan

Itl

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

* Observații / Referințe

1*2155

191

Teren impreimutt

.


4

■^C             .ț? ;         ...'                   -      ............5                     ■■■                  A-*

■-iînscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reafe

Referințe

iSîlZS» / 02/09/2016

- ■ —        '  ’-7      --k-              -

iAct AdministranV nr. 25 d/ri 29/01/2016 emis de Consiliu) Local al Municipiului Ploiești,

i B7 ilntabutafe. drept de PROPRIETATE, dobândit pnn Leoe. cota actuala              Al

h/i

r i i) MUNldHVL PLOIEȘTI. CIF.2844855. (domeniul privat;

s                              C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, * 1 '              drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe


NU SUNTCo.anie.-r care cc^me dare g caraner at'to^ai         ge tggygdenig țyprift WT^aai.


Pțșffia 1 #Vi3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funerară Nr. 142155 Ploiești
A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresai Loc. Ploiești, StrRahovei, Nr. 12. ud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații f Referințe

Al

142155

191

Teren imprejmuit

B. Partea II. Proprietari și acte


Pagina 1 din 3


Document care conține date Cu caracter personal, protejate, de prevederile LegiiNr. 677/2001. mMH ■■ .1


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

13

14

6.37

15

16

3.878

17’

Î8

1.031

19

20

0.922

21

22

0.724

23

24

6.541

25

26

0.647|

27

28

0.867

29

30

0.805

31

32

0.488

33

34

0.199

35

36

0.707

37

1

10.636


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment &■ ;A \ <“ (ml '

14

15

.. .

16

17

18

19

3.656 -

20

21

3.827

22

23

6.616

24

25

2.957

26

27

0.756

28

29

0.722

30

31

0.757

32

33

6.088

34

35

5.832

36

37

6.398

de proiecție Stereo 70 ș* sunt rotunjite la 1 mîhmetru.~ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 7V ș.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 mtUmetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.454528/01-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

01-09-2017

Data eliberării,

/ /

D8.SER2017


TgBIUu?; yRAHC’țr X

gȘ  ’—'.-ZAMFlfeși __■ C" (pata fa-Și.semnătura/:' '<3&3G.^Z[preda SioîÂ] i TFHNICIAN CADASTRU I


i parafe 5 semnătura/


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3Nr. cadastral

Suprafața masurata

191

Cartea Funciara nr.

F

......—


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara_1:200.________

I Adresa imobilului


strada RAHOVEI nr. 12-Ploiești


_ J_ UAT f Munia'piuf PfofesB

gj

f
Nr. parcela


Categorie

de folosința

Suprafața

j”p)

Mențiuni

, Cc

191

Teren,intravilan curte -domeniu privat af Municipiului Ploiești ,

4=---------

4-

“ț“

Total

101


B: Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construia b sol (mp)

Mențiuni

Total


Suprafața totala masurata a imobilului = 191 mp Suprafața din act = 191 mp _____

L

Executant PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cujealitatea din teren

*'***>

ȘerțjpgMtf$lî staippila *

•      ionS'*    /;■*cpl     ''-viSN

Data: 31,08.2016 \   '«te*9* /

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnatara «i narata

1

4"

Data:

Stampila BCPI              1 fe

4-

fe/J ț, ’.V-l |o«*  5, S?cl

1.1 % i£~>

rTotal

Cod

Deslinalîa ’

Suprafața construita la $d ( mp )

Mențiuni

C1

CL

170

Construcție din cărămidă cu fundație beton, Sc desfășurată = 331.70 mp Pivnița ai Sc = 33.09 mp

An construire 13l5 . număr niveluri = 2 ț parter si etaj)

Total

jprafata totala măsurata a imobilului = 170 mp Suprafața din act -170 mp


Executant: PFAION ȘTEFAN


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Inspector                __

Confirm introducerea imobilului in baza de date atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


l s? X Data. 21.04.20iț


Stampila BCPtOficîul de Cadastru șl Publicitate imobiliară PRAHOVA

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 14Î798-C1-U2 Ploiești


Unitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc. Ploiești. Str Rahovef. Nr. 12. Et. 1, Ap. 2, Jud. Prahova Parti comune: fundație

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața tilă (m )

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

141798-C1-U2

51,08

39.9

1802/100

3363/100

Ap.cu 2 camere si dependințe, balcon cu Su=2.10 mp. boxa cu Su=2.71 mp, cota indiviza spatii folosința comuna=18.02%, terenaferent in pro. rietate=33.63 mpj


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

82177 / O2/O9/2O16

-

Act Administrativ nr. 25, din 29/01/2016 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala ii/i

Al

1 1) MUNICIPIUL PLOiESTi. OF:2844855, { domeniu privat)


C. Partea Hi. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT                                                                                  1


Carte Funciară Nr. 141798C1-U2 Comuna/Oraș/Municlpiu^

Anexă Nr71L.a~Pariea I

Unitate individuala. Adresa: Loc. Ploiești, Str Rahovei, Nr. 12, EL 1, Ap. 2, Jud. Prahova

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.454526/01-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

-


Data soluționării, 04-09-2017

Data eliberării,

/ /


os.stv-^


rator,

&&INA OAtyA lJfteuREANU țs&t

w;

^păr:afa-.și, ' ătura)

v


Referent,

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

141798^<2( r-AjZ.

170

Strada Rahoveî nr.12-Ap.2-

Pioiesti                    '

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate inrtivicuala (U)

CF Individuala

RECAPITULATIE


Nr. incapere

Denumire încăpere

Supr.vtila [mp)

1

Camara

■    1.50

2

camera

19.92

3

WC

2.02

4

Bucătărie

3.89

5

Camera

12.57

Suprafața utila = 39.90 m;

5

Balcon

2.10

Suprafața utila totala Ap.2 = 42.00 mp

Suprafața construita Ap.2 «51.00 mp


Suprafața construita boxa ='-ț 57mp


DATA: 31.08.2015

i">V.


Recepționat’'-*


glaVrl'' ,


DATA:’ Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


-âtNCEL.

***■**»•*« ei F»WHCnzr« iie<»«nxMr.ț


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 141798 PloieștiTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Paginai din 3


Adresat Loc. Ploiești, Str Rahovet, Nr. 12, Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

141798

170

Constructa C inscnsa inC- 14179â-tL; CONSTRUCȚIILE; CI IN CF 141798-C1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

40594 / 21/04/2016

Act Administrativ nr. 25, din 29/01/2016 emis de Consiliul local al Municipiului Ploiești (act notarial nr. 652/16-03-2016 emis de Birou Individual Notarial Mînea Octavian; act administrativ nr. 1732-N/12-01-1999 emis de SC Conți SA Prahova: ;

Bl

se deschide carte funcaiara colectiva la cererea Municipiului Ploiești

Al

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATEasupra terenului in suprafața de

125.66 m indîviz din 170 mo. dobândit prin Le e, cota actuala 63/85

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI. CIF:2844855, (domeniul privat)

C. Partea Hi. SARCINI.

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

țtoowant rare           cu caracter periat pmtgate tfeprgyJerile Legii Nr. S77/206L


Teren


Nr cadastral


Suprafața (mp)*


Carte Fundară Nr. 141798 Ccmunâ/Oraș/Munidpiu: Pior ;


Anexa Nr. 1 La Partea I


Observații / ReferințeDate referitoare Ia terenNr Ot

Categorie folosință

Intra

vi lan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

170

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i~(m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <<• (m)

1

2

S.832

2

3

0.199

3

4

6.088

4

5

0.488

5

6

0.757

6

7

0.805

7

8

0.722

8

9

0.867

9

10

0.756

10

11

0.647

11

12

2.957

121

13

6.541


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. formular           1.1.. .
•>. Punct început

Punct «sfârșit

Lungime segment <- (n»J

»- 13

14

6.616

15

16

3.827

17

18

3.656

19

20

1.363

21

22

6.844


Carte Fundară Nr. 141798

p- *

ci piu: Ploiești' •

Punct început

Punct sfârșit

.ungime segment f«n)

14

15

* 0S£4

16

17

18

19

1s?i

20

21

1 3.878

22

1

-0.707** Lungimile segmentelor sunt determinate in pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât

c?

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată'de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.455743/18-09-2017 in suma de 20. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Refer-i" ,


Data soluționării, 18-09-2017 Data eliberării, 2aW>17


Asistent Registrator,

ILEANA MIHAELA VASILE

Tp&afaty' semnâtura;z$^^^4i\ \ m wW


Document care conține date eu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001-


Pagina 3 din 3


Apartament 2 camere, Ploiești str. Vega

Ploiești. Prahova
Zona

Rafinaria Vega

Număr camere

2

Suprafața utilă (m2)

90

An finalizare construcție

1950

Etaj

parter

Compartimentare

Decomandat

Tip imobil

Bloc

Stare proprietate

Bună

Număr niveluri imobil

1

Mobilat/Utaat

Nemobiiat

Varzare apartament in vila str.

Vega, Ploiești situat la parter/4, al

unui imobil construit in anul 1950.

Apartamentul dispune de 2 camere o bucătărie; 2 nai . este decomandat si are o suprafața utila de 90 mp, respectiv o suprafața totala de 136 mp.

Acces: fata,

Apropiere: unitate sanitara, parc, transport in comun,

banca, școala,

Bucătărie: da, nemobilata,

Fereslre. lemn

Încălzire: sobe teracota + CT

Interfon; nu.

Mobilat: nu.

Pereți: faianța,

Podele: parchet, gresie,

Stare imobil: buna.

Utilitari apartament: canalizare, gaze, apa. curent, telefon.


03CZ3

Ploiești tE


P<jrt


rial.» ddț.


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea locuinței

raucaMhtu./ C-obâ

Avans

: 37.000     j EUR |

LUNI ’

% i

î"          ~-c;est


Ernat Imobîhsre

G-’iîAT


2324771
Anunțurile utilizatorului Emat Imobiliare


VEZI TOATE ANUNȚURILE

ANrramente de vânzare din

Stai la curent cu cele mai noi oferte!

Abonează-ta ia newsiette-

Căutări Frecvente:

Apartamente 2 camere

Apartament 4 camere Garsoniera

Anunțuri similarePiciestî, Prahova:os

App Stare

Temien'i și condițiile ce pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici


Vanzare Apart Ploiești Ultracentral - Omnia

Ploiești, zona Ultracentral

30.000 EUR


Detalii

ap 2 camere in vila p+1 , parter/1, decomandat. Su 50 mp. CAMERE MAI ÎNALTE CA LA BLOC,curte comuna, camera 5 X4, dormitor 10 mp, baia 3X1,5 ml. teren 100 mp. beci comun 14 mp, intrare separata, fara îmbunătățiri, sobe, are plan cadastral, intabulare, văzut tolia

Caracteristici

NT. camere:

Suprafață utilă:

Compartimentare:

Confort:

2

50 mp decomandat

1

An construcție:

Structură rezistență:

Tip imobil:

1960

cărămidă

bloc de apartamente

Etaj:

Parter

Nr. băi:

1

Detalii de contact

Sună la

0720.025.971

TRUISM IMOBILIARA


Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare Ploiești, Apartamente in zona Ultracentral, Ploiești, Apartamente 2 camere in Ploiești, Apartamente 2 camere in zona Ultracentral, Ploiești

înapoi în listă

Sus

crinJ ■Sî8v?‘d

Zona

Sud

Număr camere

2

Suprafața utilă

59 m2

Compartimentare

Decomandat

Confort

2

Etaj

1

An finalizare construcție

1965

Tip imobil

Casă/Viîă

Stare proprietate

De renovat


Apartament 2 camere in vila Ploiești Sud


44.000

!D 845481
Vând apartament in vila, et 11 P+1 compus din

2 camere decomandate, baie, bucătărie,

debara, 2 holuri, balcon S totala 55 mp,

nca'z rc n.u- .■                              din cărămidă, curte 160 mp cu poarta

acces parcare autoturism, zona Sud.         renovări.

Mijloace de transport


ȘcoliCalculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea locuinței Durata creditului Rata dobânzii

AvansRata lunară . ■ U 2Contactează utilizatorul

Aoaita-nect î        in vt’a Plolesri Sud


07xxxxxxxx

Afișează tefefoniii


846431Anunțuri similare


Apartament 2 camere, c...


Apartament 2 camere, P...


39.000 EUR


37.000 EUR


Apartament 2 camere in.

26.000 EUR


Apartament 2 camere in...

44.000 EUR


sa vinzi simplu rapid?


Ooogie P’ay


și cor-dlțiile dr pe src au tovT actualizate Or-ialiile comafete sunt oiaiwnipiie sn-

Status:               retras la 18 august 2017

Zile in piața:            5 zile

Primul preț solicitat: 38.000 EUR

Ultimul preț solicitat: 37.999 EUR

844EUR/mp


Caracteristici proprietate:


Tip imobil:

Nr. camere:

Compartimentare: Confort:

Etaj:

Nr. bai:

Nr. balcoane:

Nr. garaje:


Bloc

2

Decomandat

Confort 2

Etaj 1/4

1


An construcție:

Suprafața utila:

Suprafața totala:

Suprafața construita:

Calitate finisaje:

Stare tehnica:

Utilizare:


1965

45 mpu

45 mp

Medii (standard)

Buna sau foarte buna

rezidențial


Evoluția prețului cerut


Conform articolului 43 din Ghidul de Evaluare - GEV 520 (Standardele de Evaluare ANEVAR 2016) evaluatorul trebuie sa se asigure ca proprietățile comparabile sunt reale (adica pot fi identificate) si ca au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. In raportul de evaluare trebuie sa se indice sursele deinformat li (inclusiv date de contact pentru o verificare independenta), datele utilizatesi raționamentul pe baza căror a evaluatorul a selectat proprietățile comparabileTeren intravilan de vanzarl Democrației, 259 mpPREȚ "egociabil


Caracteristici

259 mp

Intravilan

Front stradal:

11.88 m

DA

1

82.79 mp

Tip re'a-

Construcții


Utilitati; Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati pe teren

Alte caracteristici Oportunitate de investiție. Construcție demolabila, La sosea, Acces auto. Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate. Iluminat stradal. Mijloace de transport

Valoare preț imobil In lei; 228.280,00 Lei

Total taxe notariale:


3.299,00 Lei


Acest site folosește cookies. Navigând în continua re, acceptat! modul în care utilizam cockte-urile.

TerenuriTeren in zona centrala

626mp
EUR


10 684200

Zona

Centrai

Supțafațâ îeren

626 m1

Tip teren

Cnnstrufcil

C| E» Sifîc a te IțKflTI

Intravilan

Front stradal

3 m

'■ii'.'’-":U'M ,, Apă, Canalizare, Gaz


Teren s luat m zona centra a orașului,ideal

pentru cansttuclîa de locuința noua

Oferta se adreseaza potențialilor investitori dar si celor care

locuințe noi, situate intr -o zona foarte burta a orașului, c zonă unde o'ertele de vânzare sunt foarte tare,tocmai datorta (amplasamentului deal.fiind foarte apropare de bulevardul principal (bulevardul Castanilor).

0721195827


Deschiderea inițiala te de 2,8 mi urmând ca după o distanta

ia 12,13 mi.

eooWe-uri!. sjii.S’

Suprafața permite construcția unei                  + 2 etaje.


Pe teren sunt prezente toate utilitățile,inclusiv canalizare.


X.

! ■ wa i..

Stații de tren

Gara de Nord

Gara Crâng

Dimbu


Distanță

kilometri

kUometiCalculator Rate Standard (dobânda fixă)


Valoarea locuinței Durata creditului


Rata dobânzii


AvansLUNI


Rata lunară GEUPO 7 xx xxx xxx

Afișează telefonul


ID 684206Anunțurile utilizatorului Andrei RomanApartament 2 camere cu imbunatiri, et .1 enachita vacarescu

42.500 EUR

Central Casa + teren de 626 mp

108.000 EUR

Teren intravilan 13500

22 EUR


Teren intravilan Bereasca

Terenuri , 400 n*

18.500 EUR


Bersasca


Vrei sa simplu si rapid?


Case - Vile de vlnzarecondițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile eiciTeren intravilan, zona Bobaina, Ploiești Central 437 mpvegaO
v

Zona

Tip teren


Centrai


Construirii Clasificare teren


ruea acar r 0009?

437 m1

IntravilanUtilități Curent. Apă, Canalizare, Gaz

Vanzare teren intravilan, zona Bobaina, Ploiești.

mp, deschidere de 12 nil

UtlIltati apa, gaze, curent

M ■•o&o* ce tra-pomiSânc


Sâriâlnte


RestauranteRA PORTE AZi ANUNȚUL

Calculator Rate Standard (dobânda fixă)

Valoarea locuinței


Durata creditului


Rata dobânzii


Avans


65,550 EUR

LUNI


Rata lunară 3 :UP

Contactează utilizatorul

intravilan, 7ona Bobalna. Plolest o

Eraztlmob taraAnunțurile utilizatorului Emat Imobiliare

Teren 10000 in cartier Albert

120 EUR


Apartament camere Uitracentral (iD:R00804)

350 EUR

Pfoiesîi, Prahova


Garsoniera Marasesti, Ploiești (ID:R00783)

200 EUR

Anunțuri similare


Uitracentral casa


Ploiești, Teren Hipodrom,


Teren extravilan


Teren intravilan 500 mp,


sie noastre. utilizând acest; -:

146.000 EUR


49.000 EUR


3 EUR


30.000 EURVrei sa vinzi simplu si rap<cPApScațit Android și iOS


3 intact Media Gio-jp


Termenii


ia roșu, case la
Construct


Preturi          case

mp de amprenta

100 lei / mp de amprenta casa

15G led mp de amprenta casa

2OG lei ' mp de amprenta casa

250 lei' mp de amprente casa


Demolat st catar maior casa b'e-'aram'da ''ara stâlpi beton 'aia plata beton

Demolat sî carat maior casa Eta'taramidacu stâlpi beton, tara placa baton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu staipi si placa beton fara centuri

Demolat si ratat moloz tasa bea’ raramida cu stâlpi. plata beton, centun

10 km.

unde                                                                                   preturile

.tieidei abil.

exemplu de talcul demolate:

Casa de 50 mp construiri amprenta la sal de cărămidă tara stâlpi beton si 'ara placa înmulții cu 100 'el/mp = S

In prețul atesta intra -

, scoaterea

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

"mit ij ah- detalii nu eiitati sa ne ■:martati.

Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

-» Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23,

L. Telefon: 0724.916.059

8 Email: ’ n.


construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. =uncm la dispoziția dientilcr nnstri o gama iarga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu construcții de dimensiuni mici, pana ■ construcții specifice industriei grele.

Case la roșu, case ia cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916,059


PROIECTEPreturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

60 lei / mp de amprenta casa

100 lei / mp de amprenta casa

ISO Iei' mp de amprenta casa

200 lei / mp de amprenta casa

250 lei / mp de amprenta casa


Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, tara placa beton

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construit! amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmuftit cu 100 lei / mp = 5000 lei

In prețul acesta intra:

Demolarea acoperișului, al tavanului, preretilor, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare


•» Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova


U Telefon: 0724.916.059


3 Email:


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel a! construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.i-£l


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

141798^0.) -ut

170

Strada Rahovei nr.12-Ap.2 - eh .1

Ploiești

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U)

CF individuala

RECAPITULATE

Nr. incapere

Denumire incapere

Supr utila (mp)

1

Camara

1.50

2

Camera

19.92

3

WC

2.02

4

Bucătărie

3.89

5

Camera

12.57

Suprafața utila - 39,90 mp

__6___J

Balcon

2.10

Suprafața utila totala Ap.2 = 42.00 mp

Suprafața construita Ap.2 =>51.08 mp

2.71
ISO*

''"-.'PVp tC


domeniu privat Municipiul Ploiești


Municipiul Ploiești Silvestru Gheorghe Victor


382200

O

o

o

£


A: Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

, Cc

170

Teren^intravilan situat sub construcția C1

Total

170


B: Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol ( mp )

Mențiuni

C 1

CL

170

Construcție din cărămidă cu fundație beton, Sc desfășurată = 331.70 mp Pivnița cu Sc = 33.09 mp

An construire A31 & . număr niveluri = 2 ( parter si etaj 1

|

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 170 mp S uprafata ci in act = 170 mp


Executant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Nr. cadastral

Suprafața masurata

r’i’2 Z55"

191

Adresa imobilului

strada RAHOVEI nr.12-Ploiești

Cartea Funciara nr.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


UAT382220I

o tO o> odomeniu privat Municipiul Ploiești


Municipiul Ploiești

Silvestru Gheorghe Victor

Nr.cadastral 141798


382200

o o o


Nr.

Categorie

Suprafața

parcela

de folosința

(mp)

1

, Cc

191

Teren intravilan curte -domeniu privat al Municipiului Ploiești

Total

191

I

B: Date referitoare la

construcții

Mențiuni

Destinația | Suprafața construita la sol ( mp) ITotal


Suprafața totala masurata a imobilului = 191 mp ___Suprafața din act = 191 mp


Executant: PFA ION ȘTEFAN


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnaturșvsi-stanîpila

7     ’      0t. ,         ~î .

I                       î /Aj , u

§                  -s I. Uv

.... lou ;J"    /


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Data: 31.08.2016Data:


Stampila BCPI


&

o * a <03


* ■

ț SS»: