Hotărârea nr. 525/2018

Hotãrârea nr. 525 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 525 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 383/21.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 376/20.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1773/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 221/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”;

Având în vedere Raportul din data de 14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 7189/19.12.2017 al Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 13 59/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor 68-71 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

- la poziția 68, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «Liceul Tehnologic de Servicii «Sfântul Apostol Andrei», Aleea Dedițel, nr. 4», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «Aleea Dedițel, nr. 4, suprafață totală teren 18 815 mp, din care:

  • -  suprafața de 8613 mp reprezintă lotul I și este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673, având ca vecinătăți la Nord imobil domeniu public în care funcționează Grădinița «Rază de Soare», la Sud lotul II (nr. cadastral 139114) domeniu public al municipiului, la Est Aleea Dedițel domeniu public al municipiului și la Vest domeniu public al municipiului Ploiești - spațiu verde care figurează la o poziție distinctă;

  • -  suprafața de 10 202 mp reprezintă lotul II și este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 139114 cu nr. cadastral 139114, având ca vecinătăți la Nord lotul I (nr. cadastral 137673) domeniu public al municipiului, la Sud strada Petuniei domeniu public al municipiului, la Est Aleea Dedițel domeniu public al municipiului și la Vest nr. cadastral 129695 domeniu public al județului;

la poziția 69, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «spațiu învățământ Corp A - CI aferent Liceului Tehnologic de Servicii «Sfântul Apostol Andrei», Aleea Dedițel, nr. 4», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «Aleea Dedițel, nr. 4, spațiu învățământ Corp A - CI S+P+2E , suprafață construită la sol 772 mp, zidărie de cărămidă și beton, suprafața construită desfășurată 2542 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673 -CI, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Servicii «Sfântul Apostol Andrei», iar coloana «valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.825.921,11 lei » ;

la poziția 70, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : «sală de sport Corp B - C2 aferentă Liceului Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Dedițel, nr. 4 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Aleea Dedițel, nr. 4, sală de sport Corp B - C2 P+1E parțial suprafața construită la sol 244 mp, zidărie cărămidă, suprafața construită desfășurată 303 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137673 cu nr. cadastral 137673 -C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 226.263,941ei » ;

la poziția 71, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: «spațiu învățământ CI aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Dedițel, nr. 4», coloana «elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « Aleea Dedițel, nr. 4, spațiu învățământ CI, S+P+2E, suprafața construita la sol 775 mp, zidărie cărămidă, suprafață desfășurată 2493 mp, înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 139114 cu nr. cadastral 139114 -CI, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 3.335.335,36 lei » ;

Art. 2(1) Se aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2001 cu două poziții noi identificate în Anexa menționată la alineatul 1.

A

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

A

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef ServiciuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Anexa la H.C.L./ nr.

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

246

Sistem nocturna aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Aleea Dedițel, nr.

4

Aleea Dedițel, nr. 4, Sistem nocturna aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, înălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc Proiector 250W IP orientabil - 8 buc., având ca vecinătăți pe toate laturile teren domeniu public aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”.

2016

27 061,41

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliului Local nr. 327/29.09.2016

ItXXL


Aleea Dedițel, nr. 4, amenajare teren sport baschet, suprafață sintetică modulară sportivă formată din plăci modulare de câmp, din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48 cm, 1*0,158 cm inaltime totala 473,44 mp; bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm, lungime inalt 0,158. Total bordură 6,97 mp; sistem panou baschet fix, pro slam -2 buc compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc si plasă Sport Court-Pro Slam System, protective pentru stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137673, avand nr. cadastral 137673  -  C4, avand ca

vecinătăți pe toate laturile teren domeniu public aferent Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”.


Director Executiv, Carmen Dfaniela Bucur
Sef Serviciu

Gabriefa MînBrutiue, ■;