Hotărârea nr. 523/2018

Hotãrârea nr. 523 privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Apa Nova Ploiești SRL

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 523 privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de Ia S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 366/15.11.2018 a domnului primar, Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 1747/15.11.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiești referitor la aprobarea prelungirii mandatului domnului Epsică CHIRU în calitate de administrator al societății;

Având în vedere adresa S.C. Apa Nova S.R.L Ploiești nr. 24150/14.11.2018;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 309/29.09.2016 privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

în conformitate cu prevederile art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36, alin. (3), lit. c, art. 37 și art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiești în sensul votului pentru cu privire la aprobarea prelungirii mandatului domnului Epsică CHIRU în calitate de administrator al societății pentru o nouă perioadă de 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 2 Doamna Marin Teodora - Administrator public al Municipiului Ploiești -reprezentantul municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. APA NOVA S.R.L. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018.

Contrasemnează:p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA