Hotărârea nr. 522/2018

Hotãrârea nr. 522 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I la Serviciul Evidenţa Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

...........

j vu„. A T      p - ;î ,

HOTĂRÂREA NR. 522

1...... u L

privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr, 355/15.11.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești nr. 56304/14.11.2018 prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu, precum și Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr.507/14.11.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte nr. 1749/15.11.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 21.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 , actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor, din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 14.11.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare începând cu data de 14.11.2018.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.394/27.09.2018 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georgt-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

■»