Hotărârea nr. 521/2018

Hotãrârea nr. 521 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                     7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI^/

LȘuGfiK*

HOTĂRÂREA NR. 521 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 370/16.11.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.125385/12.11.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional a șapte posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 508/16.11.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții, si reclamații din data de 21.11.2018;

în conformitate cu prevederile ari. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 05.11.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 05.11.2018

Art. 3 începând cu aceeași dată Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.460/31.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 460/31.10.2018 rămân în vigoare.

Art. 5 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georgk-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. /2018


STAT DE FUNCȚIINr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție *

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

- CONSILIER

I

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

/ fel

Za: " A

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

S VNr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

S

17

«SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

S

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

-I

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU Grad II

I

s

O

/ />t-

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

-

Boa tex


Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

S

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

principal

s

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU Grad II

I

s

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

principal

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

W ziNr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI * ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

„ I

superior

S

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

debutant

s

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU Grad II

I

•■■V

s

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

—jr.

80

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

-

82

COMPARTIMENTUL INCASARl SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s
STRUCTURA


Funcție publica de


Clasa  • 83

  • 84

  • 85

  • 86

  • 87

  • 88


COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI COMPABTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV______________________

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV_______________ _

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV______________________

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV_______

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV______________

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV______________________

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV___

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI

ADMINISTRATIV______________________

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI

DESERVIRE AUTO__________________

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI

DESERVIRE AUTO__________________

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO


  • 100  COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

  • 101  COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO


Conducere


Execuție


________ CONSILIER

_______________ CONSILIER

„           CONSILIER

__CONSILIER

____CONSILIER

CONSILIER I

__JURIDIC__

SEF SERVICIU

Grad II___

CONSILIER I


CONSILIER I


CONSILIER I


CONSILIER


CONSILIER I


CONSILIER


CONSILIER


Grad profesional


principal principal principal principal debutant


debutant


superior


superior


superior


superior


superior


Nivel studii


S

s


superior S


debutant S


Funcție Grad/Treapta contractuala de profesionala execuție


MUNCITOR CALIFICAT MUNCITOR CALIFICAT ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) ȘOFER


III


Nivel studii
Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU Grad II

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, gROTECTIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

s

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU Grad II

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Sk

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

f*

V

I '■ -V

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Sr d

-----’Hr-

---—■—Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

122„

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

-

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU Grad II

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

debutant

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

debutant

s

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU Grad II

I

s

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

XV

---

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

-X.

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

f H

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

s

_Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Grad/ T reapta profesionala

Nivel studii

Conducere

Execuție

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

debutant

S

142

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

SEF BIROU Grad II        „

I

S

143

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

144

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

146

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

147

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

148

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

149

B.JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!), FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s