Hotărârea nr. 520/2018

Hotãrârea nr. 520 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală D+P+1E, Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 520     '.. _           * • "

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală D+P+1E” Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 328/01.11.2018 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și a domnilor consilieri Robert Ionuț VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Sorin VĂDUVA, Marius MATEESCU și Raportul de specialitate nr. 308844/31.10.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea dlor MIHAI CĂTĂLIN și MIHAI VASILICA, Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală D+P+1E” Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești.

Luând în considerare documentația Planului Urbanistic Zonal „Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești -construire locuință individuală D+P+1E”, întocmit de urb. Roxana PANA,

Având în vedere făptui că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 1346/08.11.2017 :

  • - utilități urbane :

o alimentare cu apa, canalizare : S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L.

nr.945/21.06.2018

o alimentare cu energie electrică:                 nr.7915/19.06.2018

o alimentare cu gaze naturale:                   nr. 312.765.545/19.06.2018

o telefonie:                     nr.l00/05/02/02/01/03/PH/l 114/15.06.2018

  • -  altele :

o poliția rutieră:                                  nr.237501/24.09.2018

o Comisia Municipală ptr. Transport:         BMTU nr. 2475/01.10.2018

o Fundamentarea circulației:                 tehn.Daniela COJANU

o Studiu geotehnic:         intocmit de ing.geolog Mariana MURARESCU

o SN TGN TRANSGAZ SA:              nr.ETB 5843/05.09.2018

oSCCONPETSA:                     nr.33184/24.08.2018

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 038 din 19.10.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.015 din data de 19.10.2018, avize condiționate de transpunerea planșelor pe suport topografic;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 31.10.2018 ;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici-teren introdus în intravilanul municipiului Ploiești - construire locuință individuală D+P+1E” Bd. Republicii, nr. 206 K, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

*