Hotărârea nr. 519/2018

Hotãrârea nr. 519 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea a două locuințe din acest fond de locuințe conform prevederilor legale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 519 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea a două locuințe din acest fond de locuințe conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 345/12.11.2018 a domnilor consilieri: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Minea Gabriel Constantin, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 374/20.11.2018, al Direcției Economice nr. 226/21.11.2018 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 1784/21.11.2018, prin care se propune includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea a doua locuințe din acest fond de locuințe conform prevederilor legale și procesul verbal din 16.10.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a propus întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor situate în Ploiești, strada Colonia Teleajen nr. 21-2IA, etaj 1, (fost Mihai Bravu nr. 217) și strada Colonia Teleajen nr. 3IA, vila 243, (fost Mihai Bravu nr. 241T), persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale.

In conformitate cu Raportul din data de 06.11.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

A

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

A

In baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art. 115, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, a unității locative identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă repartizarea spațiilor cu destinația de locuință și a terenului aferent locuințelor situate în Ploiești, strada Colonia Teleajen nr. 21-21 A, vila 238, etaj 1, (fost Mihai Bravu nr. 217) și strada Colonia Teleajen nr. 3IA, vila 243, (fost Mihai Bravu nr. 241T), persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 3(1) Aprobă modificarea corespunzătoare a pozițiilor 999 și 1004 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă eliminarea poziției 981 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor care urmează să fie emise.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

*
TABEL

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a acesteia

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Colonia Teleajen nr. 3 IA, vila 243, (fost Mihai Bravu nr. 241T)

(nr. inventar 1-2 SI0317)

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 28,60 m.p. și dependințe în folosință    exclusivă    în

suprafață de 74,57 m.p.

Domeniu privat-poziția nr. 1004, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr, 267/2006.


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucurîntocmit:

Mariana Lică

Xf   >AN EXA NR. 2

LA^hc'L          ll

27 7

\                          i 'i?.-4 ><

Ctiințe >so<:iâle destinate retrocedate


TABEL privind repartizarea unor locuințe din fondul de chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați foștilor proprietari conform prevederilor legale și a terenurilor aderente locuințelor situate in Ploiești, Colonia Teleajen nr. 21-2 IA, vila 238, (fost Mihai Bravu Col. Teleajen nr. 2410) si Colonia Teleajen nr. 31A, vila 243, (fost Mihai Bravu nr.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUCT, Amedeo Florin Țăbîrvă


XECUTIV, liela Bucur


Carm


241T)

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMU L JURIDIC

1.

Nechita Alexandra- poziția 18 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană, conform

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Colonia Teleajen nr. 21-21 A, vila 238, etaj 1, (fost Mihai Bravu

Col. Teleajen nr. 2410)

Locuință formată din 3 camere în suprafață totală de 46,97 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 58,50 m.p.

Domeniu public al municipiu lui Ploiești

Teren-curte    în

suprafață de 123,77 m.p. cotă indiviză din 479,60 m.p.

Domeniu privat al municipiu lui Ploiești

2.

Stoica Alfredo Sebastian -poziția 19 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Colonia Teleajen nr. 3IA, vila 243, (fost Mihai Bravu nr.

241T)

Locuință formată din 2 camere în suprafață totală de 28,60 m.p., dependințe        în

folosință exclusivă în suprafață de 30,53 m.p. și dependințe în folosință comună în suprafață de 12,35 m.p.

Domeniu public al municipiu lui Ploiești

Teren    curte    în

suprafață comună de 92,64m.p.       cotă

indiviză din

381,27 m.p.

Domeniu privat al municipiu lui Ploiești

DIRECTOR


r.

LA HCL NR. fn /b|<

TABEL

privind modificarea pozițiilor nr. 999 si nr. 1004, din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

municipiului Ploiești

NR. crt.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚĂ

M.P.

OBSERVAȚII

999

Colonia Teleajen nr. 21-2IA, vila 238

Vasilescu Marian Roberto

Locuință

?

76,17

Teren curte

103,78

Indiviz din

479,60 m.p.

Apostolache

Dragoș

Teren curte

115,30

Indiviz din

479,60 m.p.

Teren garaj

15,00

Nechita Alexandra

Teren curte

123,77

Indiviz din

479,60 m.p.

Andrei

Stelian

Teren curte

121,75

Indiviz din

479,60 m.p.

1004

Colonia Teleajen nr. 3IA, vila 243

Stoica Alfredo Sebastian

Teren curte

92,64

Indiviz din

381,27 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur