Hotărârea nr. 518/2018

Hotãrârea nr. 518 privind modificarea poziţiei 559 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B ) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 518

Privind modificarea poziției 559 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B ) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești''

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 342/12.11.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 354/09.11.2018 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 1768/19.11.2018 prin care se propune modificarea poziției 559 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ”

în conformitate cu Raportul din data 07.11.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada: Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr.559 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) art. 45 si art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1(1) Aprobă modificarea poziției 559 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Gh. Gr. Cantacuzino nr.61B se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

■»


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI


ANEXA NR.


«O M Av .

//

f* C“- /--l

lEAflCL<^/W>

AoXî HA :   ' ,1-         /

<? "ftj ,>■-........-;',aV\ °/

✓ XOVA 0

•■• / v l v


TABEL


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 559 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 61B) din Anexa nr.l Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”


NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

559

Strada

Gh. Gr.

Cantacuzino

Nr.61B

-

Locuință

37 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren curte

124 m.p.

Teren sub construcție

37 m.p.


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dafiiela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbî
Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

/


■MEX-k NR .a, .