Hotărârea nr. 517/2018

Hotãrârea nr. 517 privind modificarea poziţiei 797 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Cavalului nr. 25) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 517


privind modificarea poziției 797 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Cavalului nr. 25) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 343/12.11.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Mari lena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1785/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 360/12.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 797 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cavalului nr. 25) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Raportul din data 05.09.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada: Cavalului nr. 25, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr.797 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c) art. 45 si art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 797 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cavalului nr. 25) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Cavalului nr. 25 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare și releveului care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George          ie BOTEZ


p. SECRETAR,
Mihaela ZAHARIA

Sef ServiciuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 797 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cavalului nr. 25 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

797

Strada

Cavalului

Nr.25

Carocea Nicoleta

Locuința:

Hol

Camera

Camera

Camera

Baie

Camera

Camera

Bucătărie

Hol

Total suprafața utila:

Total suprafața construita:

3,51

13,24

15,05

25,72

4,88

10,22

10,61

4,67

3,31

91,21

125,00 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al

municipiului Ploiești

Teren curte

331 m.p.

Suprafața totala teren

456 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen D&niela BucurMădălin Negoiță


9)

ANEXA NR 1.35 Ta regulame

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1: 200

I Cartea Funciară nr.


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

456

str. Cavalului nr. 25

lu.A.T |        Mun. Ploiești


T^rZlpestînație ( alegoria c parcela^ntravilanf folosință 1 xlravilan


A.Date referitoare la teren


Suprafața din măsurători (mp)


B.Date referitoare la construcții


381880


Mențiuni


Î erenul este împrejmuit parțial cu gar ’ ite" emu, metal și perete construcție._________


Cod constr.

~rr~


Destinația Suprafața înăsyrată la sol


1 upra'ela


Mențiuni

’egim Je înălțime


□esf urel r niveluri | Inâhlme | ~T3~j--1 ~ț~țM--

'■Iu face oi-iectul . ocumenta^ei.


I

Suprafața totală măsurată a imobilului = 456 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


■«>

-■Certificat .%■'

nț 1

ARE 1


£s'

■.< A'        ^l'C

/              Nr 1885 J

^ata:»^ $


RELEVEU CONSTRUCȚIE CI Sc. 1:100

Nr. cadastral teren

Suprafață totală construcție

Adresa imobilului

155

str.Cavalului nr.25

Cartea Funciară colectivă nr.

U.A.T.

Municipiul Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

4.87ni■I 1.58111


1,58m


ei
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

(mii)

1

Hol

3.51

2

Cameră

13.24

3

Cameră

15.05

4

amerâ

25.72

5

Baie

4.88

6

Cameră

10.22

7

Cameră

10.61

8

Bucătărie

4.67

9

Hol

3.31